Dameshoed® J. V OM. W. VAN ROSSOM ■Langs den greoten weg. ttONiHKirsNiiis Z ÏI BUITENLAND. FEUILLETON. DE EEMLANDER" JIIEONDELLE" M VOETBALLEN en mr VOETBALSCHOENEN 19e Jaargang Nft. 210 t jor pott 1 2.60, pet week (met gratis vetiekenng 'tegen ongelukken) f 0.176. aliondeilljke nummers AMERSFOORTSCH DAGBLAD ri DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Maandag 7 Maart 1921 PRIiS DER ADVF.RMIÏN met inbegrip van ecu bewijsnummer, elke regel incer 0.25, dicnstaanbic* dingen en Licidadigheids-adveitcntlcn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijt bestaan zeer voordecligc bepalingen voor het "advcrtcercn. licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Ernstig ,Öp de agenda voor de Re-ad-s/vea*ga dier i-nig Wrv molngenaivoind loomen een drietal voor- Stetëen voor van dien heer B. Noordewier w-eüoe bij die foegrootingsdebatiteai reedfc 'tej* sprake zijn gebracht. De voorstellers beoogenvxn ovier te geert' tot ih'eit dinridhsten ven een dienst voor hulpverle ening bij jüeikrte en bevalling; tot het inrichten van een consoliat-ielbaireau voor zuigeli-ruge-n en tot het inrichten van een gelegenheid voor höt nemen van douche-baden. Deze voonsfieilen raken zeer belangrijke vraagstukken, we-l-ke zeker in breeden kring sympathie zullen vinden- Toch komt bij ons de vraag op: Is h'et dien heeren ernst met diere voorstedeni? Bij de be'grootingsd-ebet- ten gaf die voorziitter den heer Noordewier reeds niet onduidelijk te verstaan, d'at het toch. niet aangiïrtg dergelijke ingrijpende voorstellen zonder degelijke voorbereiding >n de vergadering te brengen. Het is heel gemakkelijk, zoo maar een, twee, drie te be slui* eri dft of dat te doen; van een open- har college, d'at niet over eigen beun-s be- r maar over de gelden dea^ bei-asting'beta- lers, mag echter geëisdhit worden, d<at geen voorstellen -worden behandeld zonder dat doze behoorlijk, -van alle kanten bekeken zipn. Do wenk van den voorzitter hebben de •heeren niet opgevolgd, maar h-un vooastel- kn ingediend, zonder zêXs die meest sim pele toelichting. Nu kan men 'beweren, dat bij de openbare behandeling de verschillen de punten uitvoerig kunnen, worden toege- i en verdedigd. Maart dait is toch ook eer dan een bewering, welke zeer geen grond vindt ini den wedkedijken dier dingen. De Raadsdebaitlten, hoé in- teressiant ook va-ak. 'leveren toch -maar zel den behoorlijk houvast voor het vormen van er. d'eUiniiti'öf oordeel. Hoe licht verwaar- 'v- r n' en'tlucsLaste voorstanders een-er zaak eb'jke tegenwerpingen, welke zij bij "•oiiideüng debat niet of onvoldoende te ontzenuwen. En boe zelden ge- Vart-het, dat tegenstanders door een mon- ie-Ü-nge toelichting, welke uit den aard- nim mer zoo overtuigend loan zijn als een be hoorlijke schniiiielijke uiteenzetting welke kcf.'ni kart overwogen worden, tot voorstan- bis zfidh bekeeren. Di-fc klemt te meer, waar het voorstellen beireft van zoo vérstrekkende consequen ties als de- onderhavige. W-ij vreiezen dan ook zeer. dn* de heeren met eenig orato- i.,.. - re'donzullen moeten zijn ■er, v:c rust ^e-rond-ersiMen, dat dit h-un bedoek rug kan. zijn. Op deze wijze mag en kan die Raad deze voorstellen echten* niet behandelen De voorstellers moeten dat p. i. zelf i-rnzien en een anderen weg ven behandeling inslaan, Het meest aangewe- zz dat zij hun voorstellen morgen k.a n en ze zoo spoedig mo-gelijk, verge1/eld \vn een hehoodMjTc gemotiveerde toelichting, weer Indienen. Zij kunnen dan Van Burg. en We-ih. verlangen, dat zij zich ètveneénls uitspreken en dan is die mogelijk- r 1' geschapen voor een vruchtbaar debat. ven Bi en W. net •-' - de oorstellers e.. n niets. Zeer terecht! Maar d'at dit een ernstige wijze van zeiken doen is zal niemand- durven beweren. De schuld! komt échter uitsluitend- en alleen voor rekening van de voorstellers, die, naar wij hopen, dit zu-U-n begrijpen en hun werkelijk belang- voorsteMen niet zuilen opofferen aan c. I v.el wat noiicna'.inte wijze van behan- t 't leven te roepen. Maar met geld alleen ^o]-:ri0- was de kwestie van 't herstel niet op te los sen. Met sancties kon men een politiek en i economisch verband uiteen scheureru-en de m - i nustbehoevende wereld tot nieuwe onrust brengen, maar men kon daarmee niet op- bouwen. Binnen de grenzen van de nog over- Politiek Overzicht. Zaterdag heeft de Duitsche rijksdag een zitting gehouden, waarin Fehrenbach, de gebleven capacitek diende Duitschland ech ter tot de uiterste grens te gaan, omdat allen zóó een Fond van vertrouwen werd ge schapen, dat in de toekomst gewapende con flicten kon voorkomen. De tegenstelling van den belastingdruk, door Lloyd George ge- rijkskanselier, verklaarde, dat het de wensch "ïaakt' /'n« "iet U°yd George i* van den rijksdag was geweest te worden in- bloeiende steden' mduStr'een velden gelicht -over -den stand der besprekingen te Londen. Die wensch kwam hem begrijpelijk voor. In de dagen, waarop aller oogen naar Londen waren gericht, naar de plaats, waaf de meest ernstige beslissing zpu worden ge nomen over Duitsche levenskwesties, ge voelde de Duitsche rijksdag, als vertegen woordiger van den Duitschen volkswil, meer dan ooit geheel de zware verantwoordelijk heid, die op de politieke factoren rustte. In 't volle bewustzijn van deze verantwoorde lijkheid, die het wel en 't wee van 't Duit sche volk betrof, had èn de rijkskanselier èn het kabinet met de grootste zorgvuldigheid de vraag te overwegen gehad of en in hoe verre op 't oog-enbliik de taak, die de Duit sche onderhandelaars te Londen hadden te vervu'len, door verklaringen kon worden be vorderd of 'benadeeld. Deze overwegingen ha'dden het kabinet er van overtuigd, dat hangende de onderhandelingen sleohts een minimum van verklaringen in het openbaar mocht worden afgelegd. Fehrenbach achtte zich derhalve verplioht niet verder te gaan dan de volgende verklaringen Het kabinet moest er beslist den nadruk op leggen, dat de onderhandelaars bij het vervullen van hun taak door geen in zijn gevolgen onafzienbaar ingrijpen van hier (d. w. z. "het kabinet) uit gestoord worden. In overeenstemming met de door den rijksdag goedgekeurde gedragslijn had de minister van buitenilanidsche zaken van het kabinet de opdracht meegenomen, dat hij zijn onder 'teekening onder geenerlei verplichtingen mag zetten, die -het Duitsche volk niet zou kunnen dragen. In deze opdracht was niets gewijzigd en zou niets gewijzigd worden. Het kabinet was er van overtuigd, dat Von Simons gebruik zou maken van alle onder- handelings-mogelijkheden binnen de gren zen, die waren getrokken. Sta mij toe, zei Fehrenbach, dat ik uiting geef aan de ver wachting, dat het Duitsche volk aan de on- derteekening van zijn gemachtigden de hand zal houden als zij de toezegging dekt, die volgens het meest zorgvuldige onderzoek tot de grenzen van het uiterst mogelijke dat gedaan kan worden, gaat, dat het Duitsche volk echter even standvastig achter zijn ge-' moc-htigden zal staan, als zij weigeren hun namen onder een stu-k te zetten, dat het on mogelijke inhoudt. Na deze rede legden de fr actie ver t eg erv woordigers hun verklaringen af. Zoo herin nerde de soc.-dem. Mülle-r-Franken aan de verklaring van 2 Februari, volgens welke het aocoord van Parijs als niet na te komen werd beschouwd. Maar bij deze verklaring mocht het niet blijven. Wij willen, zeide Miiller, in Noord-Frankrijk opbouwen, zooals wij in Oost-Pruisen opgebouwd hebben, in ge meen schappelij ken arbeid van vrije Duitsche en Fransche arbeiders, beambten en archi tecten. In deze richting ging oak de motie, die op 17 Febr. te Genève werd aangeno men door de daar vergaderende Duitsche en Fransche bouwvak-organisaties om name lijk een arbeid's- en productie-organisatie voor den wederopbouw van Noord-Frankrijk in DuitschJand, maar de „Oberbürgermeis- ter" zouden hem kunnen inlichten over wer keloosheid, kindersterfte, woningnood en be lasting van het bestaansminimum der aller armsten. Ondertuss.chen hebben Lloyd George en Rriand gisteren met minister Simons gecon fereerd. Het onderzoek, dat op verzoek van den Duitschen minister plaats had, moet de procedure hebben betroffen voor de zitting van heden, Maandag. Havas weet te berich ten, dat, hoewel in de kringen, die onmiddel lijk belang hebben bij de conferentie, ver zekerd wordt, dat slechts de kwestie van de regeling der „procedure" voor de zitting von Maandag tijdens het onderhoud met minis ter Simons besproken is, men het toch waar schijnlijk acht, dat Simons van zins is bewij zen van verzoeningsgezindheid te geven en een voorstel van- algemeen-en aard'te do-en. Eriand heeft Sforza, den Italiaanschen ge delegeerde, op de hoogte gebracht van Si mons' stap. Sforza was van oordeel, dat het niet op den weg der geallieerden lag om a priori een eventueel voorstel van den te genstander, dat den weg tot een minnelijke schikking opende, te verwerpen. In Engel- sche en Italiaansche kringen is men van-bor deel, dat Simons vooral zal trachten Maan dag een nieuwe besliste weigering van de geallieerden te vermijden en daartoe pogen de besprekingen te verschuiven. In Fransche toestand voor de Duitse hers re Londen dui delijk en ondubbelzinnig. Het staat zonder e enigen twijfel vost, dat van een ondertce- kening van de Panische besluiten geen sproke kon zijn. Dienaangortde bestaat er volkomen overeenstemming tusschen het kabinet en de afgevaardigden te Londen. Dezen zullen echter van de geringe leans op verdere onderhandelingen, die in de rede van Lloyd George te bespeuren valt, ge bruik maken. Hierdoor mag men echter den ernst van den toestand niet over het hoofd zien. Berlijn, 5 Maart. (N. T A. Draad loos). De Manchester Guardian zet uiteen, dat de bezetting van Rijnland Duitschland's vermogen tot betalen zou verminderen. Het viel te betwijfelen, of d$ze bezetting ge rechtvaardigd is, daar Duitschland niet ver zuimde te betalen. Londen, 5 Maart. (R.) Da Morning- post zegt, dat de conferentie besloten h^eft onder zekere voorwaarden terug te komen op het besluit een commissie van onderzoek naar Smyrna en Thracië te zenden, daar Grieken en Turken .geweigerd' hebben zich neer te Léggen bij de bevindingen der com missie. Er wordt voorgesteld, dat de Grieken concessies aan de Turken zullen doen b.v. de instelling van een autonoom stelsel voor Smyrna, waarbij de christelijke belangen ge waarborgd zouden worden. K o b 1 e n 7, 3 Maart. (B. T. A). De hooge commissie der geallieerden in de Rijnstreek heeft het ontslag en de uitzet ting gelast van Olcf, den voorzitter van het bestuur der keizerlijke goederen, die beve len gegeven heef die indruischen tegen de voorschriften van de hooge commissie en die beletten, dat in de behoefte van het le- Ml. 181 44 UfiGESTRAAT AMERSFOORT kringen is men minder optimistisch gestemd. I ger voorzien werd- Een soortgelijke beslis- Inmiddels weet men in werkelijkheid niets I smg is genomen ten opzichte van drie hoog- van hetgeen de Duitschers zullen voorstel len. Het schijnt evenwel, meent Havas, dat hun tegenvoorstellen geïnspireerd zuilen zijn door de methode, te Brussel ontwikkeld en bestaande in het vaststellen der betalingen in verhouding tot het economisch herstel van Duitschland. Zij zouden een groot ge deelte in natura willen betalen. Buitenbndscfie Ees-icüitan. P a r ij s, 4 M a a r t. (B. T. A.). De raad van den volkenbond heeft besloten, dat cla Cunha, Braziliaa-nsch gezant te Parijs, voor zitter zal blijven. L o n d e n, 5 M a a r t. (N. T. A.). Briand en de andere Fransche gedelegeerden zul len hun „week-end" ten huize van Sir Phi lip Sassoon te Lympne doorbrengen. Naar verluidt, zal Lloyd George naar zijn buiten verblijf de Chequers ge'a. Maandagmiddag zo! de conferentie met de Duitsche delega tie plaats vinden. De bladen deelen inmid dels mede, dat de nieuwe instructies van Berlijn zi;n gekomen en dat minister Si mons en zijn collega's bezig zijn nieuwe voorstellen te formuleeren. Als deze voor stellen onbevredigend zuilen blijken, zullen do sancties die Lloyd George Donderdag zoo krachtig uiteen heeft gezet, automatisch in werking treden. Alles is gereed voor haar toepassing en het is een veelbeteekénend feit, dat een van de eersten, die gisteren een bezoek aan Downingstreét bracht, admi raal Beatty, d;e eerste zeelord, was. B e r 1 ij n, 5 Maart. (W. B.). Naar de bladen van bevoegde zijde vernemen, is de geplaatste ambtenaren wegens weigering om te gehoorzamen aan de be\ elen van het bezettingsleger. Luxemburg, 5 M aart. (3. T. A.). Dc fabrieken te Differaingen, Rodingen, Stein- fort, Dommekungen zijn door militairen be zet en bewaakt. De toestond is onveranderd in de Arböd-fabrieken te Esch en Dudelin- gen en in de fabrieken van Terres Noires. Énkele hoogovens werken, door onder lei ding van aubeidersafgevcardigdcn. De sta king breidt zich tot de mijnindustrie uit. Toen de directie de mijner» wildé sluiten, zijin de -arbeiders met gew eld binnengedron gen. Lux e m burg, 5 M aart, (B. T A.). De Arbed-fabrieken te Esch en Dud-ebngen zijn ook gesloten. De arbeiders weigerden.' de vuren in de hoogovens te dooven en ver hinderden de beambten zulks te doen. Het kwem op verschillende plaatsen tot botsin gen tusschen beambten en arbeiders. In de gasfabrieken te Dudelingen is de arbeid neergelegd. De bond van spoorwegperso neel heeft een manifest gepubliceerd, waar in met een sympathie-staking gedreigd wordt, nis de regeerinf de crisis niet weet te bezweren. Do rc veering heeft een beroep gedaan op het spoorwegpersoneel om niet aan de stakingsbeweging deel te nemen. B e r 1 ij n, 5 Maart. (\Xr.-B.) Besprekin gen om tot overeenstemming te komen in zake de kwestie in de heerenconfectiesta- king leidden, nadat vier \teken het werk was neergelegd, tot een overeenkomst, die reke ning houdt me het standpunt van beide arbeiders is tegemoet gekomen. De tarief^ commissie zal aanraden het werk in 't mid* den der volgende week te hervatten. Londen, 5 Maart. (R) Sinn Feinera lieten nabij Killarney een aantal soldaten in een hinderlaag vallen. Twee soldalen wor«* den gedood. Ook bij Knntuck vielen solda ten in een hinderlaag. Verscheidene hunner, werden gedood of gewond. R o m e, 5 M a a r t. (B. T. A.). Volgens do Epoca hebben bersaglicri het volkshuis le Empoli in brand gestoken uit wraak voor het vermoorden van matrozen en karabi- niers, wier lijken door hellevegen von w ijven' verminkt waren. Uit Pi-sa verneemt de Epo ca, dat de communisten één doode en vier, 'gewonden hadden bij een poging tot een aanslag op het huis van markies Reslupi. De Tribuna verneemt uit Triëst, dat commiu' nisten de werf St. Marco, dc grootste werf ven hel Julische Venetië, in brand hebben'f gestoken. De gewapende macht moest den* strijd aanbinden tegen 300 werklieden, diet met geweren gewapend waren, doch 'het on derspit moesten delven. Een adjudant werd gedood en er waren vele gewonden. Er wer den verdere ongeregeldheden gemeld. N ice, 5 Maart. (B. T. A.). Dc Palestro, die het lijk aan boord heeft van Nikita van) Montenegro, verliet des ochten-dis half 10 de haven en kwam te 11 uur in San Rcmo aan, war, de koning en koningin van Italië, die de begrafenis bij zullen wonen, wachtten. San R e m o, 6 M a a r t. (B. T. A.). De begrafenis vtm den koning van Montenegro was indrukwekkend. De koningin ontving, bezoek van verschillende Montenegrinnscho officieren, die den eed van trouw aan 't va derland aflegden. B e u t h e n 5 M a a r t. (Orient). DuitscK- Silezische bladen berichten, dat, naar uit Berlijn verluidt, de volksstemming in Opper- Silezië zone-gewijze onder toezicht van Frankrijk zal geschieden. Praag, 5 Maart. (W. B.) Het alhier verschijnende blad Wol ja Rossi verneemt draadloos uit Reval: Volgens den wil van de m^trozenradeni en arbeiders te Kroonntad is de macht te Kroonstad geheel in han-den van het voor- loopige rev oluti onna ire comité overgegaan, zonder dat een enkel sohot gevallen is. Da arbeidersklasse te Kroonstad is vastbeslo ten zich niet meer te laten misleiden door de communistisohe partij, di-e zich de ver tegenwoordigster van het volk -noemt, maar, inderdaad geheel het tegenovergestelde is. Kameraden-, gelooft niet aan de woordenl der autocratisch regeerenden; komt u ear vniv overtuigen, dot te Kroonstad geen witte officieren! met generaal Koslowski' aan! het hoofd de macht in hapclenj hebben. Dat is een 'brutale leugen. Uw Kamerleden- te Kroonstad verzoeken u dringend, u terstond bii hen aan te sluiten,, opdat door gemeen schappelijke pogingen de langverbeide vrij heid wordt verkregen. Helsingfors, 5 Maart. (R.) Het ge rucht doopt, dat de matrozen zich hebben meester gemaakt van het geheele eiland en de communisten, die er zich bevonden, hebbén gevangen genomen of gedood. H e 1 s i n g f o r s, 5 Maart. (B. T. A.J. Volgens een telegram uit Rcval duren de onlusten in Petersburg voort. De matrozen) v.- n Kroonstad stonden openlijk tegen de sovjeuegeering op. In geheel Rusland) heerscht een gröote opwinding. Te Revall is een bericht uit Moskou ontvangen, vol gens hetwelk Petersburg in han-den is van.' 'i re volutionair comité, voor -hetwelk garni zoen en vloot zich zouden hebben verklaard. H e 1 s i n g f o c s, 5 Maart. (Orient). Volgens berichten uit het Zuiden is een eriv» stige opstand uitgebroken in de geheel® partijen. Aan de voornaamste wenschen der j Krim. De Tartaarsche bevolking is opge» Draag een vriendelijk wezen rond Spreek met vriend el ij ken morvd Vriendelijk zij Uw oogopslatg En Uw lach l Naar het En-gelsoh van JEFFER7 FARNOL. „Bij gebreke waarvan" las de heer Grain ger verder, „genoemde som, vijfhonderddui zend pond, zal worden toegewezen aan die instelling of instellingen van liefdadigheid, welke de uitvoerders van mijn laatsten. wil gjlien aanwijzen. Door mij onderteekend Sen. lOden, April, achttienhonderd en George Vibarr. GetuigenAddrn Per.fleet, Martha Trent." Hier zweeg mijn-heer Grainger's stem, en |k herinner mij hoe in. de stilte die. thans rolgde, het .perkament luid kraakte, terwijl Juj het met zorg opvouwde en: het op de fcfel vóór hem neerlegde. Ik herinner mij fok hoe Sir Richard binnensmonds heftig vloekte, terwijl hij tusschen mij en het ven- J^er heen en weer liep. „En is dat alles vroeg ik ten laatste. Dat/* zei mijn-heer Grainger, nu mij aan- *"er-d, „is alles." Lady Sophia Sefton of Cambournezel- •eicnzelf, „Lady SophiaToen, pleading :?i- mandeling stakend en vóór mij blijvend ->taan„O Peter zei hii, terwijl hij ziin hand op mijn schouder liet vallen, „O Peter, dat is 'het eind, het is gedaan met je, mijn jonden een wreeder testament is er nog nooit gemaakt I" „Trouwen!" zei ik tot mezelf, „Hum!" „Een vervloekte onrechtvaardigheid!" riep Sir Richard uit, zijn wandeling door het ver trek hervattend. „Ladp Sophia Sefton of Cambourne !f' zei' de ik, mijn kin wrijvend. „Dat is het juist!" brulde de baronet. „Zij is een gevierde koningin de grootste schoonheid v an het land, heel "London is dol op haar. Zij kan kiezen uit de fijnste keur en •bloem van de eerste edelen in Engeland. O, Peter, het- is gedaan met al je hoop cp de erfenis, en dat is het vervloekte ervan!" „Sir, ik begrijp uw gevolgtrekking niet," zeide ik. „Wat?" riep Sir Richard, terwijl hij vlak voor mij bleef slaan, „geloof je dan dat je een kans bij haar zoudt hebben „Waarom niet?" „Zonder vrienden, positie of geld? Pfut, jongen! Laat mij je zeggen dat elke fat en dandy elke hersenlooze wuftelmg in de drie koninkrijken- zijn beide beenen zou wil len geven om met haar te trouwen- hetzij om haar schoonheid of om haar geld raas de de baronet. „En laat me je erbij vertel len, dat ze duivelsch trotsch en hoog van hart is bovendien'— ze zeggen, dat ze zelfs den prinsregent een blauwtje heeft laten loopen V' „Het is mogelijk Sir, maar ik beschouw nv.fj zelf als meer-waard dan de prins-regent," rei ik. Sir Richard viel neer in den dichtstbij staandéri si^aI <u» n» 'm" met won n\ond aan. „Sir," ging ik voort, „ongetwijfeld vindt u mij bovenmate pedant. Maar zijn we niet allen, u ook en mijnheer Grainger, tot ze kere hoogte pedant, waar wij onszelf even veel waard achten als sommigen van onze buren en méér waard' dan het overgroote deel van hen „Alle duivels!" zei Sir Richard. „En wat Lady Sophia betreft, ik heb ge hoord, dat zij eens met haar paard de tre den van de St. Paul's Cathedraal is opge- galloppeerd „En weer af, Peter," voegde er Sir Richard aan toe. bii „En naar verluidt is zij niet weinig drif tig aangelegd", ging ik voort, „en is zij van meer dan gemiddelde lengte; -maar ik 'heb een aangeboren antipathie tegen helleve gen, meer in het bijzonder tegen lange." „Helleveeg!" riep Sir Richard. „Zij is de schoonste vrouw in Londen, jonkmanZij heeft niets van jullie water-en-melk zoetsap pige dametjes, allemachtig neen! zij is een al vuur en bloed en temperament een rcrin, mijnheer heerlijk-goddelijk een puikje „Sir Richard", zei ik; „wanneer ik rtoit"f-t. trouwen zou denken.'wat zeer on- waarschiinliik is. dan moet mijn vrouw zacht en ingetogen zijn, beminnelijk van oog en vriendelijk van stem, en niet als uw wild, sterkarnvig en paardrijdend vrouwelijk we zen boven alles moet.zii zijn zacht en- aan hankelijk „Zacht en kleverig, wel alle duivels; kijk dien knaap eens aan. mijnheer Grainger", riep Sir Richard, „kijk dien knaap eens aan één enkele blik uit de schitterende oogen van Lady Sefton één enkele blik maar, en hij ligt aan haar voeten op ^ijn knie ën) op zijn knieën, wel verduiveld, Sir!" „De vraag is maar hoe eij in de toekomst in uw onderhoud wilt voorzien?" viel hier mijnheer Grainger in. „Het leven zai zwaar en moeilijk voor u worden na deze vevande- ring in uw positie, mijnheer Peter." „En toch, mijnheer," antwoordde ik, „een fortuin met een vrouw daaraan vastgeke tend, moet bij slot van rekening toch een twijfelachtig geluk blijken. Bovendien, het moge tot zekere hoogte gemakkelijk en aan genaam zijn zoo maar in de schoenen van. een doode te kunnen stappen, ik voor mij, misschien heel dwaas, heb nu eenmaal een sterke begeerte naar eigen schoenen. Zon der twijfel zal er toch wel eeru of andere betrekking in het leven, die ik kan vervul len, en die mij fatsoenibjk kan onderhouden: ik Vlei mezelf, dat de -aren, die ik -te Oxford heb doorgebracht, niet geheei en al vruch teloos zijn geweest „V/oarachtig niet," viel Sir Richard in; „je hebt cle prijs met -hoogspringen gewon nen, is het niet „Ja, roiinheer," zei jk en ook een piii met het ham er werpen. „En tweeduizend pond per jaar verteerd? zei Sir Richard. ..Ja. mimi;eer. maar teeeliikertiid heb ik mij vrij vrij goed door al mijn examens en! mijn promotie heengeslagen, heb ik eenl nieuwe en oorspronkelijke vertaling vant Quint ilia ruis, en een van Prétonius A-rbitei^ ten einde gebracht en verder een woorde-, lijke overzetting van -de Memoirs o thé Sieur de Brantome in 'het Engelso'n." „U heelt voor geen van deze lot nu too een uitgever gevonden vroeg de iheeq Grainger. i „Nog niet," zei ik, „maar ik heb groot® verwachting van mijn Brantome, daar ihet,, zooals u waarschijnlijk weet, de eerste ver? taling in het Engelsoh is „Humzei Sir Riohard, „hummaari wat denk je in dien tusschentijd te doen?" „Wat dit betreft, ben ik nog niet tot eenj definitief besluit gekomen, sir," antwoordde ik. J „Ik heb al eens gedacht," begon mijnheei; Grainger eenigszins verlegen, „of u mis* schien niet een betrekking op mijn kantooit zoudt willen aannemen. Natuurlijk zou heé salaris in den beginne niet zoo heel groot) kunnen zijn, en zeker niet in vergelijking tol het groote inkomen, dat u tot nu heeft ged -had." „In alle gevalle zou dat echter verdiend geld," zei ik, wat oneindig te verkiezen, ié boven geld, waarvoor wij nooit een hand hebben omgedraaid, ten minste zoo denik iM ei over." (Wordt vervo4gd>i

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1