nsfflmwHitrm zl r,t" Z t;i: BUITENLAND. FEUILLETON. Langs den grooten weg. Dames-Laarzen „DE^EEM LANDER" r PRIJS DER ADIfERlENTlEM met inbegrip van ccn FRANSCHE ENGELSCHE EN WEENER MODELHQEDEN. Miison „IIHOÜDELIE" W.VAN ROSSUM 44 LANGESTRAAT AMERSFOORT VOORHANDEN VANAF f 12.50 bij I. GR96TEN00RST - HSF 29. 19e Jaargang No. 214 r ft pwt 1 i.v\ r« *«k <m«'ar,H* ien oagciukken) 0.17*, «UondetUjks aummcri O.M. AMERSFODRTSGH DAGBLAD DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Vrijdag (I Maart 1921 bewijsnummer, elke iepel meer l 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-advcitenticn voorde helft der prijs- Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het adverteerea. Pene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. 'i Politiek Overzicht. tVrf den toestand ln Rusland betreft, worden gegrasduind in een? overvloed 'an berichten, waarvan het amusante is, t rij too «net eik ear In strijd zijn. Het is teressanf do uiteenloopende beschouwin- en over de situatie te vermelden. Het tttloop van 'i verder gebeuren zal, veel knappe profetie ten spijt, intusschen door ie toekomst wel het meest feilloos worden Mngegeveri. 1 Te Riga souden berichten uit Petersburg WJn ontvangen, waaruit moet blijken, dat ille bolsjewistische leiders per- auto uit de )Mad zijn gevlucht en de Russische legatie te Riga zou zelfs ter oore zijn gekomen, 'dat Krasnaja Gorka en Oranien/baum door ido opstandelingen zijn bezet. De 40.000 matrozen en soldaten zouden beschikken over voldoende munitie en mijnen, terwijl 'de laatste berichten melden, dat de nieuwe aanval, dSen de bolsjewisten op Kroonstad hebben gedaan, eveneens is mislukt. Bij Pakof zouden verschillende sovjetcommis- sarissen over de grens zijn gekomen en wanneer men waarde kan hechten aan het oordeel van den Estlandschcn minister president, dan zal het met het sovjet- rógiem spoedig zijn gedaan, daar de be weging der boeren en conlra-revolutionai- ren met buitengewone snelheid zich uit breidt over geheel Rusland en Siberië. De •bestrijding van den opstand zou bemoeilijkt Worden door gebrek aan transport- en levensmiddelen. Het garnizoen van Pskof ten overvloede zou hebben geweigierd tegen Kroonstad op te treden. Afgaande louter en alleen op deze berichten een be knopte bioemlesing van nieuwtjes, die niet Tunstig luiden voor de toekomst van 't sov- jet-gezag zou men den bolsjewisten wei- lig kans meer geven. Maar de bolsjewistische lezing van het verloop der opstandige beweging is veel zonniger. De laatste phasen van het Kroon stad-avontuur, zegt Moskou, worden ge kenmerkt door een groote oneenigheid on der de muiters. Een deel van hen zou zich -willen ovengeven. Hieruit wordt geconclu deerd, dat zij den toestand als hachelijk be schouwen en deze staat van zullen zou ziji^ ingetreden na de aankomst van Trotaki, die de leiding op zich heeft genomen en bij zijn aankomst te Petersburg de Peter- en Paulsvesting tot zijn hoofdkwartier schijnt te hebben gemaakt. Met Kamenef en Tóesjatsjefski heeft Trotzki een proclama tie geteebend, uit naam van den revolutio nairen militairen raad der sovjetrepubliek, waarin wordt gelast, dat de opstandelingen dadelijk de in beslag genomen schepen weer aan de sovjetrepubliek uitleveren. Ook moeten de wapenen worden neerge legd en op staanden voet de gearresteerde volkscommissarissen en andere sovjetver- tegenwoordigers worden vrijgelaten. Alleen zij, die onvoorwaardelijk zich overgeven, kunnen op genade rekenen. Heel dreigend wordt verklaard: De verantwoordelijkheid voor eJk nadeel, dat eventueel aan de be volking wordt toegebracht, komt heelcmsal neer op het hoofd der muitende witte gar des. Wij waarschuwen voor het laatst. Vol gens de bolsjewistische zienswijze zijn dan ook de pogingen der kapitalistische agen ten en andere contra-revolutionairen els- mede Finsche witte gardes, die tot Kroon stad hebben weten door te dringen om de muiters moreel te steunen en een contra revolutionair front te vormen, op niets uit- geloopen. De matrozen, zeggen Trotzki en collega's, keerden zich met walging van, de zaak af, toen zij de bedoelingen der agen ten doorzagen; zij weigerden dan ook zich aan hun leiding te onderwerpen. Wel pro beerden enkele groepen nog op 't slagschip PetTOpawlofsk een sovjet in te stellen, maar de overigen zouden onverschillig zijn ge bleven. De agents provocateurs trachtten daarna de muiters over te halen om Peters burg te beschieten, maar deze pogingen leden schipbreuk. Het bolsjewistisch opti misme culmineert in den zin: Het einde van den opstand kan elk oogenblik worden ver wacht. Den scherpziruvigen lezer worde het ove rigens overgelaten te pogen uit dit pro en contra bij benadering de juiste toedracht van 't gebeurde te construeeren. Bultenlandsche Borichten. Stuttgart, 9 Maart. (W. B.) In de begrotingscommissie van den Landdag legde dr. Hieber, staatspresident, een ver klaring af, waarin hij uit naam der regee- ring verzet aanteekende tegen de sancties. De commissie sloot izch hierbij aan, alleen de twee onafhankelijke sociaaldemocraten stemden tegen. B e r 1 ij n, 10 Maart. (W. B.) Volgens belichten uit Dusseldorf zou de bezetting der stad Hamborn niet gehandhaafd wor den. De kolenhavens van de August-Thys- sen-hütte zullen echter bezet blijven. B e r 1 ij n, 10 Maart. N. T. A. Draad loos). Het verzet der neutralen tegen de po litiek van geweld der Entente wordt steeds scherper. In den Zwitserschen Bondsraad gingen stemmen op omtrent de onoverzien bare gevolgen van den handel van Zwitser land uit het verbod van rechtstreekschen ruilhandel van goederen met Duitschjand. De neutralen, wijzen er op, dat het verdrag van den Volkenbond hun het recht geeft op vrij economisch verkeer met Duitschland. C o b 1 e n z, 10 Maart. (B. T. A.) De uitvoering van het bevel der hooge inter- geallieerde commissie, waarbij in-beslagne- ming der douane-inkomsten wordt voorge schreven, gaf tot geenerlei moeilijkheid aan leiding en geschiedde zonder eenig inci dent. De in beslagneming der tollen aan de Duitsch-Fransche en Duitsch-Belgische grens is reeds .begonnen. Het Ruhdkolen- gebied- is door de Fransehen bezet. De ver- lading der kolen in Ro'nrort staat sinds Woensdag onder controle van geallieerde officieren. De bezetting is uitgebreid tot Hamborn en de- kolenhavens August Thys- senhiitte en Swelgen. Men vrc-est nog ver dere bezetting. Parijsche bladen, als de Temps en Echo de Paris dringen op een verdere ontwikke ling en bestendiging der sancties aan. Het Fransche blad Echo dü Rhin in Mainz dringt aan op de bezetting van een landstrook van 30 K.M. op den rechter-Rijn-oever. Duitsch land ziet in dit streven een nieuwe bevesti ging van de Fransche annexatie-politiek ten opzichte van het Rijnland en Engelsche dumping van den Duitschen exporthandel. De vereeniging van Hamburgsche kof fiehandelaren beveelt haar leden aan geen inkoopen meer in Frankrijk, Engeland en België te doen en drong er bij het vakver bond in Berlijn, Keulen en Bremen op aan gemeenschappelijke stappen van den kof fiehandel voor te bereiden. Ook de andere Hamburgsche kooplieden zijn voornemens op voorbeeld van Bremen de zaken met Fransche, Belgische en Engelsche firma's te staken. Berlijn, 10 Maart. (W. B.) Onder voorzitterschap van den rijkspresident had heden voormiddag een zitting plaats van het kabinet, waarin Von Simons verslag uit- braoht over de besprekingen te Londen. Op grond van dit rapport en de verklarin gen, die bij de discussies werden afgelegd, nam het kabinet een besluit, dat het op treden van den minister en de delegatie volkomen goedkeurt. De president dankte voor den opofferenden arbeid van den mi nister en de overige afgevaardigden. Londen, lOMaart. (R). Het was de bedoeling vanmiddag het wetsontwerp inza ke de Duitsche schadevergoedingen bij het Lagerhuis in te dienen, maar omdat de in diening zou hebben ingegrepen in de plaats hebbende algemeene bespreking van den toestand en het reglement van orde dit ver biedt, is de indiening uitgesteld tot mor gen. Lloyd George zeide zeer te hopen, dat het wetsontwerp zou worden aangenomen. Het was van groot belang, dat het ontwerp zoo spoedig mogelijk zou worden aangenomen hoe spoediger dit geschiedde, des te meer vrucht zou het afwerpen. Robert Cecil zeide, dat Britannië verplicht was, de onderteekening ven het verdrag van Versailles eer aan te tloen en indien wijzi gingen in het- verdrag zouden worden non- gebracht dit alleen kon geschieden met de volledige en vrijwillige toestemming van "lie onderteekenaren Het tijdstip voor een her ziening van het verdrag was echter nog aangebroken. Clynes, die het woord voerde namens de Labourparty, zeide dat de heele wereld het j genstnnd alles te verliezen en niets te win nen. Mackan vroeg, of, indien Duitschland. een voorstel deed, de kans bestond dat de on derhandelingen opnieuw zouden beginnen. Lloyd George antwoordde, dat het geen zin had, of Duitchland al met een of ander voor stel zou komen van de soort als het den laotsten tijd had gedaan, daar dit de geprik keldheid slechts zou vergrooten. Duitsch land moest een voorstel doen, dat kon wor den beschouwd als bevredigend. Duitschland had zonder meer een voorstel te doen en het had geen zin in het vage weg onderhan delingen te beginnen zonder te weten wat Duitchland zal voorstellen. We en en, 10 Maart. (W. B.) Bij het btsgin dei zitting van den nationalen raad zei dr. Weisskirchner, de voorzitter, van daag o. a.: „De bel ichten, die wij de laatste dagen uit Londen en Parijs ontvingen, hebben ons diep ontroerd, daar zij neerkomen op een verscherping van de economische crisis voor de heele wereld en den daarmee ver band houdenden socialen strijd. Er is onder ons niemand, die niet vast ervan overtuigd is, dat het Duitsche volk in vollen ernst en oprechtheid besloten was zijn bij verdrag er over eens wps, dat Duitschland moest be. °P 2'ck 8cr'omen verplichtingen na te ko- man an t /%.f cl o iraro Aorl i n,v nr\ I A crnnrlft talen, maar hij beklaagde zich, dat niet alle middelen waren uitgeput om een regeling langs den weg van overeenstemming te ver krijgen. Hij vroeg, hoe veel van de jongste beslissing Fransch was en hoe weinig En- gelsch. Hij keurde Jiet drastisch militair op treden in de bestaande omstandigheden af en betoogde, dat Duitschland alleen tot be talen kon worden gebracht langs den weg van het normale handelsverkeer, terwijl de toegepasje maatregelen de economische moeilijkheden voor Brittannië slechts zou den doen toenemen. men en tot de vergoeding van de schade, door den oorlog aangericht, tot de uiterste grens vah zijn draagkracht. Het is een nood lot en een onmetelijk ongeluk, niet slechts voor Duitsohiand, doch voor de heele we reld, dat deze bereidw illigheid van het Duit sche volk te Londen niet erkend is en het wantrouwen en de vooroordeelen daar niet •zijn overwonnen. Tot het grootste verdriet van alle ware vrienden van den vrede is de feestdag van de groote verzoening der vol ken weer naar onafzienbare verten verscho ven. Lloyd George gaf op scherpe wijze aan Clynes ten bescheid, dat het noch een Brit- sche, noch een Fransche regeling was, maar een geallieerde regeling en verklaarde, dat het eenig resultaat van de rede van Clynes zou zijn, dat de Duitschers in hun velvet zouden worden gestijfd. Men zal, zeide Lioyd George, nooit een overeenkomst met Duitschland k innen treffen, indien het weet, dat men onder geen omstandigheden de be. taling zijner schulden zal afdwingen. Veronderstellende dat Duitschland ge looft, dat Clynes werkelijk de meening van het Engelsche volk vertegenwoordigt, en dat, ofschoon men aanneemt dat de eischen gerechtvaardigd zijn, men ze nooit zal af dwingen welke regeering in Duitschland zal dan ooit iets voorstellen Nadat Lloyd George had uitgeweid over de ontoereikend heid der Duitsche voorstellen, zeide hij dat Simons geen instructies had om de zaak te regelen. Duitschland was niet voorbereid op een regeling. Het was echter duidelijk, dat hoe gaarne Simons ook een regeling wenschte, hij er geen dorst aangaan. Duitschland was niet overtuigd van de nood zakelijkheid van een regeling en het is juist omdat wij Duitschland daarvan willen over tuigen, dat wij tot het instellen van een ac tie onze toevlucht nemen. Ik geloof, aldus Lloyd George, dat hier uit een regeling zal voortspruiten en ik zpu liever een regeling zien dan louter een over winning op Duitschland. Ik geloof, dat, als Duitschland inziet, wat zijn houding van het oogenblik beteekent, er een overeenkomst tot stand zal komen. Het heeft met zijn te- Londen, 10 Maart. (R.) De Griek- sche delegatie heeft de Entente-voorstellen aangenomen, maar met enkele punten van voorbehoud. Zij keert echter naar Athene terug om definitieve instructies te ontvan gen. Bekir Sami bey en een deel van zijn delegatie vertrekken onmiddellijk naar An gora, om nieuwe orders te ontvangen van hun regeering. Zij zullen zoo spoedig mo gelijk naar Londen terugkeeren. Intusschen blijft de Opperste Raad bijeen om ter be schikking te zijn van partijen bij de totstand brenging van een vergelijk. Als hangende de onderhandelingen een der twee partijen de vijandelijkheden hervat, doet zij dat op eigen risico. Londen, 10 Maart. (R.) Het com muniqué van hedenavond zegtBriand ver laat Londen morgen. Zaterdag wordt een bijeenkomst van den Oppersten Raad ge houden, awarin aan de Grieksche en furk- sche afgevaardigden voor hun vertrek naar Athene en Angora de voorstellen zullen worden overhandigd, die zij met hun re geering zullen hebben te bespreken. De Oostenrijksche afgevaardigden zullen Zaterdag ter conferentie verschijnen. Londen, 10 Maart. (R.) Lloyd Geor ge heeft in de gisteren gehouden confe rentie der geallieerden voorgesteld wijzi ging te brengen in het gebied der Darda- nellen, dat zal worden onderworpen aan hel militaire toezicht der geallieerden. Ook is door hem voorgesteld het Turksche verdrag in dien zin te wijzigen, dat de Turksche souvereiniteit over Smyrna gehandhaafd blijft, maar gezorgd wordt voor de belangen' en vertegenwoordigd;; zoowel van de Turft- sche als Grieksche elementen der bcvol* king. Het voorstel is voorgelegd aan da Grieksche en Turksche delegaties, die ver* zochten haar tijd te laten om het te over wegen. Mflnchen, 9 Maart. (B. T. A.) lln t midden van April zal feest warden gevierd, omdat dan het huwelijk plaats heeft van prins Ruprecht van Beieren met de prinses van Luxemburg. B e r 1 ij n, 1~0 Maart. (W. B.) De nieuwe Pruisische Landdag komt heden bijeen; naar aanleiding daarvan boeit het Pruisische mi nisterie zijn ontslag genomen. Het blijft ech ter in functie, totdot het nieuwe kabinet op treedt. B e r 1 ij n 1 O M a a t t. (\v'. B.) De com munistische partij hield vanmiddag in den Lustgarten een betöógJng, woorin ongeveer 10 sprekers tegen de Londensche eischen en het internationale kapitalisme protesteer den. De betooging werd door ongeveer 10.000 personen bijgewoond. B e r 1 ij n, 9 M a a r t (N. T. A. Droodlooi uit Nauen). De Deutsche Medizinische Wo- chenschrilt wijst erop, dat het gebruik van sekt in Duitschland grootendecls geschiedt door in Duitschland werkende buitenlom ders, die van den-- lagen stand der Duit sche valuta gebruik mak ca om goedkoop sekt 1e drinken. Talrijke buiteiilamlsohe commissies en be/etting-i.oepen doen hieraan mee. Londen, 10 Maart. (R.). Het aftre den van Smillle als voorzitter van de mijn werkersfederatie wegens zijn slechten ge zondheidstoestand, is, zij het met leedwe zen, aanvaard. Londen, 10 Maart. (R.) Een aantal branden zijn gisteravond gesticht en gelijk tijdig uitgebroken in boerderijen van Zuid- Lancashire en Cheshire. De politie nam vijT mannen gevangën, -die volledig waren ge wapend. Londen, 10 Maart, (R.). Vanoch tend zijn te Dublin drie 'hommen geworpen naar militaire 3uto's. Een jongen in een tram werd gekwetst. M a d r i d, 1 0 M a a r t. (B. T. A De uit vaart van Dato had heden plaats. Heel de bevolking van Madrid was saamgestroomd langs den weg, dien de stoet nam. Ten blijk van rouw waren alle winkels en andere za ken gesloten. Het lijk werd van Üato's wo ning overgebracht naar het ambtsgebouw van den minister-president, waar de kist op het affuit van een kanon werd geplaatst- Toen ging het verder naar de begraafplaats. Achter het lijk gingen de koning, de prin sen, verder Maura, de voormalige sultan van Marokko, Moelai Hafid, alle ministers en do leden van het diplomatieke oorps. Op het Neptunes-plein plaatste de koning zich naast do baar, waarlangs de troepen van het gar nizoen defileerden. Madrid, 10 Maar t. (B. T. A.) De mi nister van marine, waarnemend minister president, zal zich civiele partij stellen in het proces tegen de moordenaars van Dato. De pers valt den veiligheidsdienst aan, die, hoewel uit verschillende bron, verwittigd van het feit, dat de aanslag deze week zou worden gepleegd, niets heelt gedaan om hem te voorkomen. B a r c e 1 o n e, 10 Maart. (B T. A In verband met den aansla;, op Dato zijn ver schillende syndicalisten, 'le als gevaarlijk' worden beschouwd, aan^ '101 den. Barcelona, 10 Maart. (B. T. A.). Bij de openingsveiguderiug van de te Bar celona gehouden internationale conferentie voor het vervoer en het verkeer heelt Qui- nones Leon zich gelukgevvcnscht met de Kwaed) is kwaad er» gloed is gloed. Of het vriend of rijan'dl doet. Naar het Engelsch van JEFFERY FARNOL. HOOFDSTUK U. Ik ga op pad. De kfok van de Normandische kerk met -vaar vierkanten toren, een mijl verder, sloeg vier toen ik den volgenden morgen het huis verliet. Hei was nog donker en koel, doch in het Oosiert was reeds een flauwe sche mering van den dageraad te zien. Bij de stal len hield ik een oogenblik stil, mijn hand aan den deurknop, husterend naar het flui ten daarbinnen, waaruit ik wist dat Adam, de stalknecht, al aan het werk was. Toen ik binnenkwam zag hij op van zijn zadel dat hij bezig was te poetsen en bracht een van Wjn vingers aan zijn voorhoofd. „LI is vroeg op," mijnheer Peter." ,jJa, zei ik, „ik wil met zonsopgang op Schooters Hill zijnmaar eerst wil ik nog afscheid nemen van Wings." „Je, knikte Adam, zijn lantaara opne mend. Ik zal niet lang stilstaan bij het afscheid <let thans volgdehet viel mij zwaar, want wij, mijn paard en ik, waren zeer aan elkaar gehecht. „Mijnheer," zei Adam, toen hij eindelijk de staldeur achter zich had gesloten, „de merrie begrijpt, dat u haar gaat verlaten „Ik geloof het ook, Adam." „Paarden kunnen wonderlijk verstandig zijn, mijnheer 1" „Zeker, Adam „Het is een kwade dag voor Wings, mijn heer, en voor ons allemaal, wat dat aan gaat." „Ik hoop van niet, Adam." „Ze zeggen, dat u weggaat, mijnheer?" „Ja, ik ga weg," knikte ik. „Ik ben benieuwd wat er nu van de mer rie zal worden, mijnheer?" „Ja, ik ben daar ook erg benieuwd naar," zei ik. „Alles zal zeker verkocht worden, is het niet, mijnheer Peter?" „Alles, Adam." „Neem mij niet kwalijk, mijnheer Peter." zei hij, de hand aan zijn voorhoofd bren gend, „heeft u misschien ook een rijknecht noodig „Neen, Adam," antwoordde ik, het hoofd schuddend, „ik zal geen rijknecht noodig hebben." „Ook geen bediende. Sir „Neen, Adam, ook geen bediende." Het oogenblik van stilte tussohen ons bei den, dat volgde, gebruikte ik om mijn knap; zak dicht te knoopen- „Ik denk, Adam," zei ik, „dat het een prachtige dag worden zal." „Ja, mijnheer." „Dag, Adam I" zei ik, mijn hand uitste kend. ,/Dag, mijnheer Peter 1" En nadat hii mi in hand stevig had gedrukt, keerde hij zich om, en ging naar den stal terug. Door een prachtige laan, aan beide zij den 'hemelhoog en majestueus oprijzend, vervolgde ik mijn weg. Aan het eind was de poort, doch voor ik de deuren opende want John, de portier, was blijkbaar nog niet op stond ik een oogenblik stil om een laatsten blik te werpen op het huis, dat voor zoover ik mij kon herinneren mijn eendgst tehuis was geweest. En terwijl ik zoo stond, mijn oogen gericht op het nog vaag" en onduidelijk omlijnde gebouw, zag ik een gedaante snel op mij afkomen, waarin ik, toen zij nader kwam, Adam herkende. „Het Is niet veel, mijrvheer Peter, maar het is alles wat ik heb," zei hij, terwijl 'hij mij een kort, goed doorgerookt steenen pijpje in de hand stopte, een pijp, waarvan de kop een negerhoofd voorstelde, „dat is een beste pijp, mijnheer Peter," ging hij voort, „een allemachtig beste pijp, en zij rookt zoo zacht als een pijp maar rooken kan!" Na dat -hij dit had gezegd, 'keerde hij zich om, en 3iet mij met zijn afscheidsgeschenk in de hand. Ik stak de pijp in mijn binnenzak, opende de poort en- met een [linken pas mijn wandeltocht langs den breeden straatweg aan- Het was een koude, verlaten wereld, die daar voor mij lag, een wereld van sohemeri- ge donkerte en een witte lage mist, die efke holte en gesnoeide heg en boom doortrok een) sombere aarde en een duistere hemel, die wonderlijk zwaarmoedig stemden. Doch in het Oosten werd de horizon al lichter en helderder; zij wekte een hoopvolle stem ming op en zoo hield ik, al wandelend, mijn oogen naar het Oosten gericht. Toen ik eindelijk de hoogte had bereikt, die Schooter's Hill werd genoemd, zette ik •mij neer op een bank aan den weg. En ter wijl ik naar het Oosten bleef staren, zag ik hoe de lichtende schemering langzaam ver anderde in een lichtrood van velerlei scha keering, dat op zijn beurt weer veranderde in donkerder kleuren van rood en van geel, tot de zon in al haar majestueuze heerlijk heid boven de kim verrees, met gouden glans verguldend de weerhanen van honder den kerktorenspitsen. Heel in de verte, langs den weg, die zich als een wit lint door Blacloheath kronkelde, laoöp een rijtuig overigens scheen de geheele wereld verla ten. Ik zat geruimen tijd en staarde naar de groote stad, in de verte, onder den indruk van de grootsohheid van 'het schouwspel- „Werkelijk." zei ik tot mezelf, „nergens in de geheele wereld is er zulk een stad als Lon den l" Met een zuoht stond ik op, keerde de stad den rug toe, en ging den heuvel af. De zon was thans boven de kim, en bij haar komst trok de mist op en verdween, de vogels in braam- en doornboschjes or> waakten, lieten haar stem h'ooren en zongen tezamen één heerlijk loflied. De boschies begonnen te ruischen, de bloemen te glin steren, terwijl er aan elk blad en twijg, aan' eiken grashalm een glinsterend juweel hing? Met de mist verdween ook mijn twijfel oon,' de toekomst, en ik stapte voort, mij gevoe* lend als een god, koning en beheerschef van mijn eigen lot, wandelend door eei\ schatplichtig land, waarin gevederde zang-< sters mij toezongen en bloeiende struiken! en heesters een lieflijken geur langs mijnt pad wuifden. Zoo schreed ik opgewekt den; heuvel af, blijde, dat ik leefde. In den knapzak op mijn rug had ik eenj weinig kleeren ,de eenvoudigste en sterkste,' die ik bezat, verder een hemd, -een half do zijn lievelingsboeken en miin vertaling van Brantóme; Quintrlianus en Petronius had iW bij mijnheer Grainger gelaten, die mij be-* loofd had ze aan een uitgever te zullen! zenden, een vriend van hem; in «mijn 2»» had ik het legaat van mijn oom George —4 tien guineas in goud. En terwijl ik voart^ stapte, begon ik te berekenen hoe lang i* het met deze som zou kunnen uithouden. Wanneer ik de grootst mogelijke zuinlghei^ betrachtte, dat ik, zouden twee shillings pe« dag zeker voldoende zijn, zoodat ik ongel veer honderd dagen den tijd had om uit U zien naar een betrekking en naar werk, waan mede ik mezelf verder zou kunnen onderf houden en een man die in zulk eeni tijd dat niet klaar speelde, was, dacht ik> al hee^ weinig waard. 1 Shilling 60 oent. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1