LIPS' SAFE-INRICHTING „DE EEMLANDER BUITENLAND. {*BDHMtMEHTSPRIfS PRIJS M ADVERIEHTiËH EERSTE BLAD. BINNENLAND. W6E8M Ho. i TEIEPH36H h 394 Deposifo-R@ra£@ &en jaap vast 5% zes maanden opzegging 4* 0 een dag FRANSCHE I ENGELSCKS, WEENFR Maïson „IHISOM" W. VAN RÖS8UM 44 LANGESTRAftT AMERSFOORT 19e Jaargang No. 215 f 'pe: poet f 2.60, pet week (met gratis veuckenng («gen ongcluhkcD) 0.176. afzonderlijke nummers 0.05. per 3 nucndcn voor Aracrv. looit 2.10, idem danco DIRECTEUR: J. VALKHOFF. OORTSGI BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. Zaterdag 12 Maart 1921 TEL. INT 513. van 1 —4 regels f 1.05 mcl inbegrip van ccn bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaanb/ea dingen ca LickUdighcklsadvcitcntlcn voor de helft' der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer "voordcclige bepalingen voor het adverteeren. Ecnt circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. r-V&ndöag zullen a&n de delegaties van jariefcervland en Tuikiie ter Londensche con ferentie formeel de voorstellen der geal lieerden worden ter hand gesteld. In 't kort komen zij neer op 't volgende In het ver- Idrag van Sèvres willen de geallieerden de bedreiging van het verdrijven der Turken tiit Con9tantinope), wanneer zich bepaalde gebeurlijkheden voordoen, schrappen. De Strekking van deze bereidwilligheid is der halve, dat den sultan wordt toegestaan weer volledig de soevereiniteit over Ccnstantino- ■pel op 2ich te nemen. Bovendien krijgen de Turken een plaatsje in do commissie van toeaicht over de zeeëngten* Ten overvloede zal de z,g. militair verboden strook langs de aeeengten worden ingekrompen en de mili taire bezetting van de geallieerden zal den kelijk tot Gallipoli en Sjanak worden be perkt- Met betrekking tot Smyrna, de Grieloch-Turksche twistappel, heet het, dat de geallieerden trachten een einde te ma ken aan de vijandelijkheden van thans en wel door een billijke overeenkomst. In dit verband wordt voorgesteld, dot het vilajer Smyrna onder Turksche soevereiniteit zal blijven, maar dat Graeksche troeepen in de stad mogen blijven. Verder zal de orde wor den gehandhaafd door een gendarmerie, die heeft te luisteren naar geallieerde officieren er\ gerecruteerd is uit alle deelen "van de bevolking en wel in een volgens de geal lieerde commissie vastgestelde verhouding. Een eendere samenstelling zou ook gelden voor 't burgerlijk bestuur. Door den Volken bond diende een Christelijk goeverneur te worden aangewezen, die door een Kamer en Senaat ter zijde zou moeten worden ge staan. Op verzoek van een der partijen, te lichten aan den Volkenbond, zou in deze re geling na vijf jaar een verandering kunnen worden gebracht. Zooals men weet is Turkije nog niet zoo deugdzaam, dat het opgenomen kon worden dn den Volkenbond, die het monopolie der deugdzaamheid bezit- Maar wanneer Turkije nu zóó braaf is, dat het deze voorwaarden «anneemt en ook verder van goeden wille j om het, in voormelden geest gewijzigde, T*.*drag van Sèvres uit te voeren, zal er niets «v*er tegen zijn, dat het Volkenbondslid ttvrdt. Zelfs werd nog gedetailleerder uit eengezet, waarop de geallieerde tegemoet komendheid neerkomt. In 't kort kunnen deze bizonderheden worden saamgevat in 't volgende 1. Zoodra de Turken van zins zijn loyaal zich te houden aan 't verdrag van Sèvres, zal het geallieerd garnizoen te Constantino- pel vertrekken. 2. In de commissie voor de zeeëngten krijgen de Turken het volledige stemrecht, d. w. z. twee stemmen,, i. p. v. een stem. Ja wanneer hun houding bevredi gend wordt geacht, kan den Turken 't eere- iVoorzilterschap zelfs worden geoffreerd 3. In de financieele commissie zal Turkije volledig stemrecht krijgen, in plaats van een advise erende stem en kan het het cere-voor- zitterschap worden opgedragen 4. Te Smyrna zal de souvereiniteit van den sul tan duidelijker aan het licht treden dan tot dusver het geval is er worden maatrege len getroffen, voor zelfbestuur van de Turk sche bevolking de plaatselijke gendarme rie zal zoowel uil Turken als Grieken wor den samengesteldde gouvc-rneur-generaal zal vermoedelijk door den Volkenbond wor de» aangewezen. 5. De militair verboden zóne aan beide kusten van de zeeëngten zal aanzienlijk beperkt wordener zal slechts Op twee punten geallieerd garnizoen gelegd worden, waarvan het eene Sjanak zijn zal het is mogelijk, dat ook nog een klein deel van de kust van Skoetari, tegenover Can- sfanrinopel," tof militair verboden zóne zal worden verklaard. Buitenlaritlsche Berichten. Dusseldorp, II Maart. (\V. B.). De bezettingsoverheid heeft de verordening, dat het verboden was van 's avonds 10 tot s ochtends 4 op straat te komen, ingetrok ken. B e r 1 il n, 10 Maart. (W. B.) In de heden gehouden openingszitting van den Praisischen Landdag is de president Leinert (soc.-dem.) met 357 van de 406 uitgebrach te stemmen herkozen. Bij acclamatie wer den tot vice-presidenten herkozen. Bij ac clamatie werden tot vice-presidenten geko zenPorsch (centr.), v. Kries (D.-nat) en Garnich (D. Volksp.). P a r ij s, II Maart. (B. T. A.) De Se naat heeft het wetsontwerp inzake de in lijving van de lichting 1021 aangenomen. In antwoord op de verschillende sprekers zei Barthou, dat, al mocht voor het oogen- blik de organisatie en de atrichting van het leger al eenige gebreken vertoonen, de geest uitstekend is. De minister erkent de noodzakelijkheid van beperking van den mi litairen diensttijd, maar zette de noodzake lijkheid uiteen om thans nog de lichting 1021 in eens in haar geheel op te laten komen. Een tegen-ontwerp van generaal Tauflieb om tot een spoedige inkrimping van den diensttijd te komen verklaarde Briand onaannemelijk, waarop de voorstel ler het introk Madrid, 11 Maart. (B. T. A.) Maura is met de vorming van een kabinet belast. Londe, 11 Maart. (N. T. A.) Draad loos uit Poldhu). Blijkens berichten uit Ma drid spreken politieke en parlementaire kringen van een lusie van alle conserva tieve fracties onder de leiding van den voormaligen minister-president Maura. Men gelooft dat het nieuwe kabinet spoedig zal worden gevormd zonder de ge bruikelijke inleidende, raadpleging tusschen den koning en de partijleiders. Madrid, 10 Maart. (B. T. A.j Drie personen, die een motorrijwiel bezaten, zijn in de gemeente Espinal, nabij Segovia, ge orresteerd. Men verdenkt hen er van de hand te hebben gehad in den aanslag op Dato. Madrid, 1 1 Maart. (B. T. A.). Tot de gisteravond aangehoudenen behoort een jongen van zestien jaar, die op 10 kilometer buiten Madrid in hechtenis 'genomen is Volgens de Liberal zou hij behooren tot een vereeniging, die opgericht is met het doel alle personen uit den weg te ruimen, die naar de meening der vereeniging de ver wezenlijking van haar sociale eischen in den weg staan. Hetzelfde blad zegt, dat het jongemensch bekend heeft, dat de vereeni ging den dood van Dato besloten had. Hij was door het lot voor den moord aangewe zen, maar daar hij bang was, werd hij door een ander lid ven de vereeniging vervangen De vereeniging veroordeelde hem wegens lafheid en uit vrees voor verraad ter dood. Daarom ontvluchtte hij Madrid. De overheid laat niets los, maar de directie van den alge- meenen veiligheidsdienst zegt, dat de aan houding van groot belang is en eerlang tot de ontdekking van de moordenaars zal lei der.. Rome, 11 Maart. (B. T. A.) Er zijn. besprekingen gaande tusschen den Heili gen Stoel 'en Engeland over den terugkeer van Duitschc missionarissen in de Engel- sche koloniën, waar zij uit verdreven waren. K o f n o 11 Maart. (W.-B.). Naar het Lithausch T. A. meldt, heeft de regeering te Kofno besloten het voorstel van den Raad van den Volkenbond tot het voeren van rechtstreeksche onderhandelingen met Po len te Brussel aan te nenven. Seligofski heeft Plieschinski, kolonel van den generalen staf, benoemd tot bevelheb ber van het leger ven centraal-bithauen, H e 1 s i n g f o r s, 10 Maart. (B. T. A.) Van 't Russisch Union-Agentschap: in W.- Rusland wordt een uitgebreide anti-bolsje wistische beweging gesignaleerd in de streek van Minsk, waar roode troepen aan 't muiten sloegen. Dezen zouden hun com missarissen hebben van kant gemaakt. Be richt wordt, dat de partij onder kolonel Stroek de omgeving ten Z. van Kief heeft vernveesterd. In de straten werd gevochten. B e r 1 ij n11 Maart. (V. D.) Uit be- trouwbare bron verneemt het Berliner Tage- blatt: Volgens in Wiborg ontvangen berich ten is de toestand nabij Petersburg sinds gisteren veranderd. Er zouden tusschen de bolsjewisten en de opstandelingen onder handelingen zijn ingeleid. Kopenhagen, 11 Maart. (W. B.) Berlingske Tidende bericht uit Helsing- fers: op 12 Maait des ochtends loopt het ultimatum af, dat Kroonstad aan Petersburg stelde. Een vluchteling uit Petersburg be weert uit goede bron te weten, dat Twer in handen der contra-revolutionairen is geval led. De radenregeering had de betrouwba re troepen, die zich in de stad bevonden, naar Petersburg gezonden, om aan den strijd tegen Kroonstad deel te nemen. Zoodra de troepen de stad hadden verleten, namen de contra-revolutionairen de stad vlug in be- zit. De Uosi Suomi meldt uit Terijoki, dat Krasnaja Gorka spoedig gedwongen zal zijn zich aan de contra-revolutionairen over te geven. Alle batterijen zijn al tot zwijgen gebracht. (Volgens vroegere berichten had den de contra-revol. al lang Krasnaja Gor ka veroverd. De berichten over Rusland moeten dus wel met zeer gvoote reserve worden aanvaard). Londen, 1 1 M a a r t. (N. T. A. Draad loos Poldhu). Een radiogram uit Moskou meldtOp het bolsjewistische congres te kloskop heeft Lenin, na een opsomming te hebben gegeven van de vergissingen die gemaakt waren op het gebied der voedsel- en brandstoffenvoorziening, verklaard, dat een levensmiddelendistributie zou worden ingesteld, waarbij zou worden voldaan aan de wenschen der landbouwers, die, wan neer zij hun belastingen hadden betaald, volkomen vrijheid van handelen zouden Kameroverzicht. Eerste Kamer. Bij de behandeling der begrooting van buitenlandsche zaken besprak de heer Ree kers het gezantschap bij den Paus en be tuigt zijn instemming hiermede. De heer Van den Berg bepleit even eens dp instelling van het gezantschap. De heer Van den Berg bepleit even eens de instelling van hot gezantschap. De heer Van E m b d en wenscht vereen voudiging in het passenstelsel; hij is voorts van meening dat voor de economische blok kade een centraal orgaan noodig is. De hou ding der regesring in zake' het geheimhou den van het geschil met Servië keurt spr. af. Ook de benoeming van een Oostenrijker tot consul in Servië was een fout. De heer Van der Feltz vraagt alsnog feitelijke mededeeling ove. de instelling van een gezantschap bij den Paus. De heer D o j e s dringt aan op een betere grensregeling in do Eems. De heer Van IC obepleit meer open heid van den minister tegenover het parle ment. Spr. vraagt ol opneming van de Ned. Koloniën in den Volkenbond onzen invloed niet- zou kunnen versterken. Spr. vraagt ol de landsbelangen de instelling van het ge zantschap bij den Paus wettigen. In de overeenkomst met Duitschlund noemt spr. het bedrag te hoog en de waar borgen gering. Hij noc.nt de Servische kwestie wil hij arbitrage- over de vraag' wat den voorrang heeft: territoriale waieren of riviermond. De heer V e r h e ij o n uit oen woord van prolest legen het standpunt ran den heer Van Kol in zake de Belgische kwestie. De heer Polak houdt een nationale rede en betoogt dat onze lankmoedigheid jegens België moet eindigen. De heer I d e n b u r g zegt, dat de anti-re- voluiionnaire partij het gezantschap bij den Paus in den zin van tijdelijk blijft beschou wen. Minister Van IC ar nebeek zal met een voorstel komen tot aanstelling van een consul op de Antillen. Het ontwerp tot deelneming aan het Inter nationaal Gerechtshof reeft het departe ment reeds verlaten. De Minister is bereid tegemoet te konven aan de technische bezwaren. Hierna wordt gerepliceerd. Minister De Vries verklaart bij repliek de regeering haar tank niet kan vervullen met -een tekort zoo groot als hier dreigt. Waar geen beter imidJel tot dekking is aan gewezen moet de regeering op het aanvaar den van het ontwerp blijven aandringen. Berichten. De Staatscourant van 14 Maart bevat o.a. de volgende Kon. besluiten: benoemd tot officier der Oranje-Nassau- orde \V. H. Brinkhorst, ingenieur van den Rijkswaterstaat te Utrecht, secretaris der Staatscommissie inzake droogmaking der plassen beoosten de Vecht op verzoek eervol ontslagen uit 's Riiks dienst J. G. ten Bokkel, belasting-ontvanger te NijmegenR. A. Rodenburg, idem te Leiden J. M. du Celliée Muller, idem te DelftE. J. W. Romer, idem te Leiden benoemd tot directeur van en leeraar aan de R. H. B. S. te Breda Dr. L. de Jong, thans idem non de R. H. B. S. te Roermond, met eervol ontslag als zoodanig op verzoek eervol ontslagen Mej. N. Ran- neft, als leernres aan de R. H. B S. te den Helder eervol ontheven de kapitein-luitenant ter zee J. A. Bland van den Berg als chef van den radiodienst bij de marine te Amsterdam en de betrekking opgedragen aan den ka pitein-luitenant ter zee C. Arolstein is den reserve le luitenant A. L. M. van Berckel, van het 11e regiment infanterie ter 'zake vaA ongeschiktheid voor de t er dere waarneming van den militairen dienst wegens lichaamsgebreken een eervol ont slag uit den militairen dienst verleend. Nieuwe regeling van de dienstplicht Naar wij vernemen is het wetsontwerp tot nieuwe regeling van den dienstplicht (de nieuwe dienstplichtwet), dat de bestaan de militie-, landweer- en landstormwetten zal komen vervangen, bij de Tweede Ka mer ingekomen. Het aftreden van burge meester Zimmerman. De N. R. Ct bericht, dat het onjuist is verband te leggen tusschen de behandeling van het Hofplein- vraagstuk in den Rotterdainschen Raad cn eh i Binnenkort verschijnt een uitvoerige toe lichting over het standpunt der Nedcrland- sche delegatie op de Volkenbondvergade ring. Ten aanzien van de Belgische kwestie zegt spr., dat het oogenblik lot albreking van de onderhandelingen nog niet is geko men. De minister ontkent fouten van zijn ambts-voorganger in zake het Servisch ge schil. De vcr.i lering wordt lot Dinsdag half drie geschorst. De heer Creir.er was gisteren door onge steldheid verhinderd de vergadering bij te wenen. Tweede Kamer. In de zitting van Vrijdag werd het debat over de tabaksaccijns voortgezet. D heer DeMonté VerLoren betoogt dat de 20 millioen, welke v an deze nieuwe belasting worden verwacht, niet kunnen wor den gemist. De belasting-aanwas zal stellig in 1922 een einde nemen, terwijl nog vele tientallen miF.ioenen nieuwe uitgaven wach ten. Voor een heffing-ineens is net gunstig oogenblik voorbij. Spr. wil een 'heffing op den normalen vermogenaanwas, doch ver wacht niet dat de opbrengst groot zal zijn. Een zwaarder druk op de rechte linie in de successiebelasting wil spr. niet. In de be zwaren tegen de voorgestelde heffing deelt 'hij niet. De hoer S m e e n k bestrijdt den heer v. d. Laar, die de indirecte belastingen te eenzijdig bestreed. De heer A. P. Staalman zal nooit stemmen voor een belasting op tabak en le gen iedere nieuwe belasting, zoolang zoo vele miliioetven worden uitgeg'even voor mi litaire doeleinden. Minister de Vries betoogt dat de financieele toestand veel minder gunstig is geworden; 1921 zal stellig een tekort ople veren van 40 millioen en in 1922 zal zeker 40 millioen meer noodig zijn. Behalve de tabaksbelasting, successieverhoogingen en verhooging der grondbelasting zullen nog nieuwe middelen moeten worden gevonden. De directe belastingen zijn onmogelijk ver der op te voeren. Het voorstel Marchant be treffende een heffing-ineens zal in ieder ge val niet spoedig in het Staatsblad staan. De vermogensaanwasbelasting zal niet veel op kunnen brengen, doch ze is niet gemakkelijk toe te passen. De tabaksbelasting is overal hooger dan hier tel ande. Het offer dat van den pijp- rookenden werkman wordt gevraagd is slechts gering. Overdreven zijn de techni- hebben. Het oogstoverschot zouden zij in j scha bezwaren. Veel grooter zijn de bezwa- hun woonplaats kunnen verkoopen. I ren tegen de heffing bij invoer of veiling. het aftreden van burgemeester Zimmerman. Het was ons bekend zegt het blad dat bet Hofplein-vraagstuk geen den min sten invloed gehad heelt op 's burgemees- te/s besluit. Mr. Zimmerman's voornemen ontheffing uit zijn ambt te verzoeken, stond reeds vast vóór het Hofplein-vraagstuk in den gemeenteraad kwam. Dat het tijdstip der mededeeling vap dat onlslag is geval len nè de behandeling van het Hofplein- vraagstuk, is bloot toeval geweest. M r. J. Wolff. Naar het Leeuw. Nbld. meldt, heelt mr. 1. Wolff, vice-president van het gerechtshof te Leeuwarden, in verband met zijn gezondheidstoestand, ontslag ge- raagd uit zijn rechtelijke functie. Br AiiMlordmiisolie molk- Toorilraelaten tiltgeslelil. Vrijdagavond heelt de Amstc-rdamsche read met 21 tegen 19 stemmen een motie- Ter Haar c.s. aangenomen, om de melk- voorcracht tot na de nieuwe verkiezingen uit te stellen. Vóór de motie stemden alle rechtsche leden en de wethouders Wierdek (R.-K.) en De Vlugt (A.-R.). Tegen de soc.-dem. en communisten en de wethouders Den Hertog (U.-L.) en Abrahams (V -D.). ])e gas|>rUa 'e Amsterdam. De gemeenteraad van Amsterdam heeft den gasprijs teruggebracht van 21 op 18 ct. per M'. met ingang van 1 Maart. De a.s. gemeenteraadsver kiezingen te Amsterdam. In de Donderdagavond gehouden druk bee.ochte huishoudelijke vergadering van de afdee- ling Amsterdam van den „Vrijheidsbond is besloten in alle drie kieskringen drie ge lijkluidende lijsten van candidaten in te die nen. Op de eerste lijst komen de volgende aanven voor: 1. Walrave Boisseva.n. 2. Mevr. Koek—Mulder. 3. Mr. J. H. L. Bergsma. 4. W. J. van Haren Nomen. 5. H. J. van Girakel. 6. P. Teunissen. 7. Ed. Gerzon. 8. J. H. Schellema. 9. Mr. E. H. van Baumhauer. 10. Dr. M. de Hartogh De tweede lijst bevat de volgende namen: 1. Dr. I. H. J. Vos. 2. Mej. Joh. Naber. 3. B. C. E. Zwart. 4. Herm. A. de Vries. 5. H. L. J. Wijsman. 6. Klaas de Vries, uit Sloten. 7. J. Bol. 8. J. Koetser. 9. H. W. Kehrer Jr. 10. W. Oosterbaan. De candidaten van de derde lijst zijru 1. Fred. C. Stahle. 2. W. J. Carols. 3. F. S. Stroosnr.jder. 4. W. H de Buisonjé. 5. Mevr. FrancoMendes. 6 J. J. Korf. 7. Mr. K. Jansma. 8. G. A. de Ridder. 9. J. Lêvison. 10. J. M. van Oort. On de?» drie '.listen, die dus in. eiken f nafli men ziet, niet voor de naam van het eft tredend raadslid Weiss, boswel de Amster-' damsche Neutrale Partij, die, naar menl weet, niet aangesloten is bij de Landelijke Neutrale Partij, in principe bereid was met de Amsterda'msrhe afdeeling n van do fusioneerende partijen voor de o gemeen teraadsverkiezing samen te werker. Even.' wel had do Amsterdamsche Neutrale Partij eenige voorwaarden gesiekl,f waarop Verkiezing.,raad van de fusioneerende par- tijen meende niet te kunnen ingaan en die niet pertinent waren teruggenomen. Evenmin komt op deze lijsten voor da altredende wethouder Den Hertog, dien de vergadering niet opnieuw candidnat wenschz te te stéllen, wijl hij- niet op alle piintei* onvoorwaardelijk zijne Inslenwhirvg met het program te kennen had gegeven. Mevr. Asser—Thorbecke en de heeren mr. Jules o'e Vries en mr. dr. H. J. C. var» Tienen hadden le kennen gegeven, geen nieuw mandaat te kunnen aanvaarden. Nederlanders'in verwoest Frankrijk. Va het Roode Kruis in Ne. deiiandsoh-Im'ië ontving het Hoofdbestuur van bet Nederlarusohe Roode Kruis een be. drag van 711.00, r.ïkomslig van dè too- neclvereenigirg Excelsior to Padang, welk' bedrag raar Parijs is doorgezonden. In totaal met vorige zendingen; 21.918.83. Oppassende gemeenten. D» Gc-lsc'he gemeenten Deil, Hemmen, Uzen- do.n en Waartlcnburg It.bben geen schuld en de gemeente Hoevelaken slechts 400. \anvocr van P a a h e Ie re n. Ilct Wcckl'lad Ncdcrlantlsche ruidvnivf, offi -el orgnrm yan d«-n Nod. Bond van Kruidhors verneemt, dat' uit Iloiigorije cn Polen verscheidene wagons eieren, men sj tki van origevctfr i millioci: stuks, onderweg zijn naar ons land cn .welke vóór de l'.« ischdagcfi zullen aankomen. Bij nadere informatie hlijkt, da' d.z* eieren niet door Hollnpdsche handelaars dijn gekocht maar als ruilmitlol dienen voor geleverde groenten Mi ander# Ilollandschc producten. Geen groenten v e r k r ij ff- baar. Te Delft zijn tengevolge van het conflict op de groentenvedingen zoo goed als geen versche groenten te krijgen. Cicsn cnzillict iuiakc <le Arbeidswet. Naar aanleiding van het bericht van de T e 1. omtrent een conflict tusschen den minster van Arbeid en de Rofterdamsche Droogdok-Mij. heeft een der Rótterdamsche berichtgevers van het Hbld. zich tot de di rectie der Droogdok Maatschappij gewend. Deze deelde hem mede, dat het bericht to taal onjuist was. Het eenige ware ct' in is, dat Zondag op de werf gewerkt is. De inspecteur van den arbeid in bet 3de district, de heer Last, wees er nog op, dat de Droogdok Maatschappij ingevolge het Werktijdenbesluit gerechtigd is op Zondag te laten weerken. Br is dus geen sprake van de noodzakelijkheid om dispensatie te ver krijgen, en zeker niet van een bekeuring. De bedreiging der directie is, zooals van zelf spreekt, dan ook heelernaal gefanta seerd. Het verhaal is, besluit de berichtgever, bovendien allesbehalve nieuw. Reeds meer malen hebben we het dii des Van groote ondernemingen in den mond hooren leg gen. In aansluiting op het bpvenstaande meldt men ons heden nog uit den Haag, dnt berichten als dat van de Tel. op reke ning moeten worden gesteld van onbekend heid met den inhoud der Arbeidswet en de uitvoeringsmaatregelen. De scheepsreparatieinricliiingen mogen ingevolge art. 35 van het V. istiidenbesluit te allen tijde laten werken onder voorv, aar de, dat de arbeider niet langer a, beid ver richt, dan 12 uur per dog, ei om de andere week des Zondags vrij is. Wel mag het werkmaximum niet overschreden worden, doch aangezien de week in den nacht van Zaterdag op Zondag begir.t. heeft iedere arbeider op Zondag nog een schoon boekje. Wat te Rotterdam gebeurd is, namelijk het verrichten van werkzaamheden aan het schip Linerton op Zondag, omdat bet werk niet anders kon gebeuren dan bij stilstand van de scheepvaart op de Maas, is dus otkomen geoorloofd, en er is dan ook geert sprake van dat hier een vergunning is nan2 gevraagd of geweigerd, en evenmin dat e( een proces-verbaal is opgemaakt. Staking in het kieedingbet drijf. De crisis in het confectie-!.leadings bedrijf is het eerste stadiuai van actie 'ingeJ treden. Het is begonnen 4>ij de firma E. EsJ ders te Rotterdam, waar de afdeeLcng „da< meskleeding" in staking is gegaan. De firmzf Esders was n.l. er toe overgegaan om dd stukloonen voor de betrokken branche met! 15 pet. te verminderen. De staking, welke een twintigtal werknet mets omvat en een sterke neiging tot uiw breiding vertoont, staat onder leiding van de besturen van den modernen, den R.-K.j den Chr. en den Fed. bond in de Weeding^ industrie. j Portefeuille ontrold. De hee» L. heelt in Den Haag aangifte gedaan, dooi! een zakkenroller te zijn bestolen van zijn' porteleuilie met 1100 en 5000 marken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1