êSOHNEMENTSPRUS V „DE EEMLANDER" b imnaie z 1 FRANSGHE J ENGE4ECfiEjiQDELHÜEDEN, WEENER f'uison „UÜONDELIE" W. VA» RÖS8UM Borstelwerk - Sponsen en Zeemeo A. VAfói DE WE@. Langestraéf 23. KOLONIËN. J. GRQ9TEHB0KSÏ - HOf 20. BUITENLAND. BINNENLAND. FEUILLETON. Langs dsn groeten weg. 19e Jaargang No. 217 pet 3 maanden voor Am li ioort 2.10, idem lunco Mr pos» f 2.60, pet week (met sfritis veizekei.ng jlecn ongelukken) 0.17», eieondetlljke nummers f C.OJ. DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU? ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 613. Dinsdag IS Waart 192! hewijsnuramer, elke regel meer 0.25. dienstaanbie dingen en Licfdadigheids-adveitcntiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer r voordeciigü bepalingen voor liet adverteeren. Iicne circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. |T Het Is nog steeds moeilijk zich een juist Senkbeekl te vormen van wat er eigenlijk in jusiand gebeurt. Onder de telegrammen Ainüt men verschillende lezingen van de jhuictige situatie. Wel staat vast, dat het ver- iet nog niet is gebroken en dat de sovjet- legeering zich flink heeft te verweren om i^en opstand baas te worden. Als het bericht ^Juist is, dat Trotzki, die, zooals men zich her innert, vanuit de vesting Krasnaja Gorka de bperaties tegen de contra-revolutionairen leidt, genoopt is terug te keeren naar Pe- Jtograd, den moet de toestand voor hem en ■de zijnen verre van gunstig worden be schouwd. Er wordt zelfs gemeld, dat Kras naja Gorka aan de opstandelingen is over gegeven en dat dezen hun kameraden te Petrograd nu te hulp komen. Het vervoer der roode troepen zou ten overvloede be lemmerd zijn daar de spoorwegmannen naar verluidt weigeren te werken. En ai- gaande op een Revalsch bericht, hebben de ontra-revolutionairen Petershor en Sher- ghicewka bezet. Bij deze gelegenheid zou den acht duizend soldaten naar de contra revolutionairen zijn overgeloopen. Te Pe trograd zouden de opstandelingen kaden, stations, douanegebouwen en gasfabrieken :zet houden, terwijl de bolsjewisten ziob h dhaven in andere stadsdeelen. Boven- .n deelen de bladen te Stockholm onder net meeste voorbehoud en dit is waarlijk wel noodig mee, dat de sovjetnegeering de nederlaag leed te Kief, Orel, enz. De laat. sta levensmiddelen-voorraden heeten dezer dagen te Petrograd eveneens te zijn ver deeld en er zou geen kans bestaan op nieu. a en aanvoer. Dit zijn altemaal nieuwtjes, iie den toestand voor de officieele sovjet- regsering a'ls ongunstig- voorstellen. •Moskou zelf oordeelt over de situatie veel ■optimistischer. Het doet dit door middel van ••sn radiogram, waarin wordt geconstateerd. Reval dadelijk vol stroomde met offi cieren van de witte garde en dat de hand langers van de contra-revolutie zich beijve,- den de verbinding met Kroonstad te 'her stellen. De leiders der beweging waren voor de gevolgen van hun daad zelf terugge deinsd en begonnen over de toenemende macht van 't contra-revolutionaire officie rencorps te klagen, maar het was reeds te lant. Niet voor de eerste maal bewezen de sociaal-revolutionairen aldus wordt sma lend in 't radiogram geconstateerd de handlangers der tegenrevolutie te zijn. De bolsjewisten zijn van oordeel, dat zij geen passieve houding konden aannemen tegen over den loop der gebeurtenissen en h. i. was het duidelijk, dat met d© a.s. hervat, iting van de scheepvaart, nadat het ijs zou zijn verdwenen, de contra-revolutionairen de bolsjewistische schepen zouden wegha len ze overdoen aan de imperialisten. Dit iwfls oofc in de Zwarte Zee gebeurd en daar om waren de bolsjewisten de contra-revolu tionairen voor geweest door hun isilimatum. .Ook was om deze reden besloten gewapen» derhnd in te grijpen. In 't draadloos bericht duikt dan heel on verwacht een „ik".op: „ïk twijfel ei- niei -i of de opstand zal binnenkort tot het *r rieden behooren." Die „ik" is waarschijn lijk Trotzki, die den moed vindt dezen gun- «t'gen afloop te veronderstellen, ai erkent hij, dat de zware artillerie in handen der op standelingen is. ITet optimisme bereikt ecb- de climax in de boud-geuite bewering Kroonstad zal weer spoedig tot het sovjet- vaandel terugkeeren en 't wereld-imperialis- me zal een ontgoocheling, rijker zijn gewor den. De tijd zal 't ondertu9Schen leeren. Tegenwoordig wordt in den rijksdag ha1, wetsontwerp inzake het verbod der z.g. Selbstschutz-organisaties behandeld. Bij voortduring i9 er door de geallieerden bij Duitschland op aangedrongen deze instellin gen te ontbinden en wel op staanden voet. De Entente verwijst in dit verband naar twee artt. van 't vredesverdrag art. 177 bepaalt, dat onderwijsinrichtingen, universiteiten, soldaten- en stportvereenigingen enz. zich niet met militaire zaken mogen bemoeien, terwijl in art. 178 wordt vastgesteld, dat mo- bilisatiemaalregelen e. d. verboden zijn. Bij de behandeling van genoemd wetsont werp heeft de Duitsche minister van bui- tenlandsche zaken, dr. Simons, uiteengezet, dat de inwerkingtreding der sancties, als uit vloeisel van 't mislukken der besprekingen 'betreffende de door Duitschland te betaler, schadeloosstelling, een ernstige rechts- schending was. Derhalve, vond Simons, zou de vraag kunnen worden overwogen, of deze rechtsschending mogelijk van zoodanigei. invloed zou zijn, dat Duitschland zich ont slagen rekende van den plicht om ie ontwa penen. De minister huldigde een dergelnke opvatting niet. Uit zijn woorden bleek, dat hij van meening is, dat hel nemen van weerwraakmaatregelen Duitschland zijn rechtspositie in de oogen der wereld zou doen verliezen. Er was beloofd en door de handteekening bekrachtigd, dat Duitschland 'het verdrag van Versailles na zou komen en daartoe behoorde hetgeen in 't wetsontwerp was omschreven. Maar ook niet meer. Si mons was er van overtuigd, dat vele Duii- schers vonden, da* in 't wetsontwerp meer stond dan 't vredesverdrag van Duitschland eischte. En toen hiermee, natuurlijk var. rechts, werd ingestemd door een „zeer waar I" gaf de minister le kennen deze me ning niet te deelen. En toen Von Simons opmerkte, dat een ander deel van opinie was, dat er niet genoeg in de wet stoncf, kreeg hij, nu natuurlijk van links, eveneens 'blijken van instemming. Deze zienswijze werd ©venwel ook door hem verkeerd ge acht. Wat de opwinding in Beieren betrof, hij achtte ze niet gemotiveerd en zelfs overdre ven, daar de strafmaatregelen Beieren niet rechtstreeks troffen. Hij was echter bezig te trachten een vergelijk met Beieren tot stand te brengen. De kwestie van de ontbinding der burgerwachten greep direct in 't Duit sche verëenigingsrecht in. Voor de ontbin ding waren rijksbureau* ingesteld stellig greep de wet daarmee in de grondwettige bevoegdheid der afzonderlijke staten in, maar Von Simons stond erop, dat het rijk in dezen zijn bevoegdheid uitbreidde, daar de minister naar buiten verantwoordelijk was voor de uitvoering der wet. Buitentandscho Berichten. B e r 1 ij n, 1 4 M a a r t. (W. B.). De Duit sche regeering heeft bij het secretariaat van den Volkenbondsrand geprotesteerd tegen de door de geallieerden tegen Duitschland toegepaste sancties. Frankfort a. d. M a i n, 14 M aart. (W. B.). Het station te Rudelsheim is eergis teren door twee officieren en 8 man Fran- schen weder bezet ter controle, nadat het ©enigen tijd geleden door de Franschen stilzwijgend ontruimd was. Bochum, 14 Maart. (W. B.) In een vergadering van den mijnwerkersbond is met algemeene stemmen een motie aange nomen, waarin nadrukkelijk wordt gepro testeerd tegen de militaire dwangmaatrege len der Entente. B e r 1 ij n, 14 Maart. (W. B. De Tempo te Rome schrijft, dat de militaire economi sche dwangmaatregelen niets dan bluf zijn en dat Lloyd George, die de grootste ver antwoordelijkheid draagt, ze voor zich zelf niet eens kan rechtvaardigen. Lloyd George meent, dat Duitschland betalen moet, maar zegt niet hoe dit doel door de dwangmaat regelen bereikt moet worden. De inhouding van 50 pCt., waarmede gedreigd is, zal slechts een staking van den handel met Duitschland ten gevolge hebben voor de landen, die den maarregel invoeren, maar daartoe zal Italië niet bebooren. B e r 1 ij n 14 M a a r t. (N. T. A. Draad loos uit Nsuen). Uit Duitschland worden teekenen gemeld, waaruit zou moeten blij ken, dat men van zins is over te gaan tot een verdere uitbreiding dér bezetting, in de eerste plaats van Mühlheim a. d. Ruhr. B e r 1 ij n, 14 Maart. (W. B.) De Berk Ztg. am Mittag meldt, dot de conferentie van deskundigen, die medewerkte aan het werk voor de Londénsche conferentie, offi cieel tot een vergadering op 18 dezer is bij eengeroepen. Uit Dusseldorf wordt vernomen, dat een officier van de Duitsche veiligheidspo litie, die een Franschen officier voorbijging zonder dezen te groeten, door hem met een rijzweep in het gezicht werd geslagen. Daar op trok de Duitsche officier zijn revolver en schoot den Franschen officier neer. zijn en beweert de misdaad te hebben be gaan om te protesteeren tegen de daden van gewold en onderdrukking, waarvan ze kere sociale elementen het slachtoffer wa ren. De Zaterdag bekend geworden eisch tot levering van 6000 koeien alsmede dui zenden ossert, paarden en andere dieren aan Italië, Joego-Slavië en Roemenië, heeft groote opwinding teweeggebracht met het oog op de bekende vreeselijke kindersterfte en de onmogelijkheid zieken in het leven te belvouden. In 'hulpcommissies, die te Wee- nen werkzaam zijn, 20owel van de geallieer den als de neutralen, heerscht eenstemmig de meening, dat het uitvoeren van. dezen maatregel is uitgesloten, daar hij gelijk zou staan met het dooden 'van duizenden kin deren en zieken. De missies Verklaren, dat de levering van melkkoeien de hulpactie voor Oostenrijk rechtstreeks belemmert. •Weenen, 14 Maart. (B. T. A.) Na de nnti-semietische bijeenkomst, die zonder incident verliep, wilden de deelnemers in het centrum der stad een betooging hou den. Daarbij ontstond een kloppartij, ten gevolge waarvan vele persoden gearre steerd werden. Riga, 14 M a a a r t. (B. T. A.) De on- deiteekening van het Russisch-Poolsche vredesverdrag is voorloopig bepaald op 17 dezer. De twee belangrijkste punten, de grondkwestie en die van het herstel ziin thans geregeld. S t o c k h o 1 m, 1 3 M a a r t. (\V. B.). Nya Daglight Alléhanda verneemt van gewoon Jijk goed onderrichte Russische uitgeweke nen te Stockholm, dat volgens een door hen ontvangen bericht uit Reval de ruiterij van 44 LANBESTR4AT AMERSFOORT Luxemburg, 12 Maart. (B. T. A.). De staking kan uls geëindigd worden be schouwd. In -de fabrieken van Dommeldange en Dudelange hebben bijna alle arbeiders aan den oproep der directies gehoor ge geven. De oproep van enkele fabrieken in Esch had niet heizelfde succes. Niettemin kunnen zij Maandag weer aan den gang wonden gemaakt. In Differdange en Ro- dange is de toestand onveranderd. Luxemburg, 14 M a a r t. (B. T. A.) T<r Dif?©rd<ïry^<r, DtfcrtHange en Esch zijn vanmorgen gewelddadigheden gepleegd, doordat stakers wilden beletten, dat de ar beiders het werk hervatten. De gewapende macht kwam tusschenbeide. Maar een klein aantal arbeiders lukte het de fabrieken te bereiken. De gisting neemt toe. Londen, 14 Maart. (R.). Heden zijn zes Sinn Feiners te Dublin terecht gesteld Er zijn nog wanhopige pogingen gedaan om de terechtstelling opgeschort te krijgen. Gisteren heeft een dichte menigte voor c!e gevangenis gebeden gezegd en vandaag was er te Dublin een staking ven twee uur als protest tegen de terechtstelling.. Men vreest te Dublin represaillemaatregelen jegens de soldaten. Madrid, 14Maart. (B. T. A.). De po litie heeft den moordenaar van Dato aange houden, Antonio Pedro Mato, een 22-jarige anarchist. Mato heeft ook zijn beide mede plichtigen aangewezen. De politie heeft in Mato's bezit een pistool met 24 kogels ge vonden. Mato heeft gezegd, dat zijn mede plichtigen zijn Ranon Casanova, die den side-car bestuurde en Leopold Noble, die den nacht vóór den aanslag per trein uit Irun gekomen was. Mato zegt anarchist te *22 raffre «PaaranuifMjaH'l ÜHIIIHBBB8BBBW I'IJII Och, denik Lij alles wait ge dbet, dial hoes* iets 'anders is dan spoed'. Boedjenni, ter sterkte van 12000 man, die bevel had gekregen om van Zuid-Rusland naar Moskou cp te rukken en zoo noodig te helpen aan het onderdrukken van den op stand te Kroonstad in de buurt van Orel naar de opstandelingen is overgeloopen. Orel bevindt zich in handen van de opstan delingen. P a r ij s, 14 "Maart 'R. T. A.). Men spreekt positief de uit Duitsche bron geko men 'berichten tjegen, die meldden, dat Frahscb.Q kruisers tè Reva'l aangekomen wa ren en dat de bemanning aan land gegaan was om de voor de bolsjewisten bestemde voorraden in beslag te nemen, 't Is onjuist, dat de Fransche vloot-divisie van de Oost zee Kopenhagen verlaten zou hebben om deel te nemen aan de operaties te St. Pe tersburg. H e 1 s i n g f o r s, 1 4 M a a r t. (B. T. A.). In den nacht van 12 op 13 Maart hebben nieuwe bolsjewistische batterijen, die op de kust opgesteld waren, het vuur geopend op Kroonstad, dat tegen 3 uur 's ochtends ant woordde. Het vuur der bolsjewisten hield toen op. Dezen gaan voort troepen samen te trekken ten Z. en Z.-W. van Petersburg. De stad is door een dubbel cordon van troe pen omgeven. Talrijke batterijen zware artil lerie zijn rondom de stad opgesteld en veld artillerie is in de voorsteden opgesteld. Er zijn te Petersburg en omstreken 6000 man saamgetrokken. Kopenhagen, 1 4Maar.t (W. B.) Uit Hels in g fors wordt geseind, dot do vierde verjaardag van de revolutie op "12 Maart te Petersburg kalmpjes is verloopen. De ar beid was overal neergelegd. In de straten handhaafden patrouilles de orde. Londen, 14 Maart. (N. T. A. Draaft* loos uit Poldihu). Uit Constantinopel wordt?' gemeld: Alle Grieken, ongeveer honderd gezinnen, in een dorp aan de Golf van11 Ismid, zijn vermoord, naar men meent do0*1 een detachement ongeregelde Turkschor troepen. Het Grieksche leger zal het dorp bezetten. Tokio, 14 Maart. (R.) In het Hoog er* huis is een motie, gelijkstaande met oen! motie van wantrouwen jegens de regeering, met 164 tegen 126 stemmen verworpen. De motie was het gevolg van een krachtigere aanval op de onderwijspolitiek der regee-< ring. De verceniging van handelsgllden. dei sterkste vertegenwoordigster der indus- trieele en handelsklnssen, heeft een reso lutie aangenomen, waarin wordt geprotes teerd tegen de in de begrooting voorkomen de hooge bevvopeningscredleten. Londen, 14 M a a r t. (N. T. A. Draad loos). Het stoomschip Leon it a heeft een;, drnadlcos telegram verzonden, waarin het' onverwijld om hulp roept, omdat het in ziiW kenden toestand verkeerde ten westen vnni^ Gibraltar. Het Engelsche stoomschip Ha- worth ving het noodsein op en haastte zickf om de Leonitn te bereiken. Volgens late» ontvangen berichten heeft de Haworth hel zinkende schip bereikt en de bemanning opv gepikt. De Leonita, die op 24 Februari Nor< folk in Virginia verliet, was een schip van 3545 ton. Oost-Indië. Bestimiaovei «li-acht Uit Weltevreden wordt geseind, dat de bestuursoverdracht door graaf van Lim burg Stirum non mr. Fock 24 dezer plaats heeft in het Paleis aan het Koningsplein tere overstaan van den vice-praeses, de leden' en den secretaris van den Rand vare ïndië, den Algemeene secretaris ere de gouverne* ment secretarissen. Daarna verleent Mr. Fock openbare audiëntie. Uit Batavia wordt geseind: Benoemd zijp: tot resident van Timor A. J. L. Couvreur, assistent-resident ter beschikking van den resident van Timor; tot assistent-resident van Coram S. M. Wieling, ambtenaar ter 'beschikking van den gouverneur van Sumatra's Oostkust; tot assistent-resident vare Sóembawa A'. H. Philips, controleur ter beschikking van dcre resident van Timor; belast met de waarneming der betrekking van assistent-resident in do Zuitler- en Oos* terafd. van Borneo S. Schoggers, contro leur. Bles-singer, gewezen Duitsoh marineoffi cier, assistent op de onderneming Aloen Djamboe van de Handelsvereeniging Am sterdam, is door een koelie van achterom besprongen. Bij de worsteling brak BI ess in ger een arm. Hij schoot den koelie neer. De oorzaak is vermoedelijk oen stokslag'. De Staatcourant van T-i Maart •bevat-o.a. de volgende 'besluiten benoemd tot hoofdcommies aan het de partement van financiën mr. Y. Langhout, commies ter gemeente-secretarie van Am sterdam bevorderd tot bode bij de Rijksverzeke» ringsbaivk de kantoorknecht W. J. Gude. Audiënties. De gewone audiëntie van den minister van Oorlog z.'l op Don derdag 17 Maart niet plaats hebben. Minister Aalberse naar Den Bosch. De minister van Arbeid heeft zich! Naar het Engelsoh van JEFFER7 FARNOL. c „Bovendien moei ik u vragen," zei de k'e- >el, „wat voort te maken." Het was met zeer (onhandige vingers; dat ik -daarop mij-re horlo ge. uit mijn vest te voorschijn haalde, en de speld uit mijn das trek, en hem beide over handigde. i ,rNu uw zakken." zei hij, „omkeeren."' Ik gehoorzaamde met niet geringen weer-- j>in aan dit bevel, en bracht daarbij mijn tien guineas te voorschijn, die ik nog onaange roerd had weten te laten; hij stek alles on- .middeilifk in zijn zak, behalve twee pennies, idi-e hij mij verzocht te willen behouden. „Daar zult gij," zei hij „een flinke teug .fcle voor kunnen koopen. In het „Witte Hert" 'daarginds verkoopen ze heele goede, en er niets, wat een man, na zulk een kleinen ^tegenspoed als dit, zóó zeer troost als een igoede slok ale. Ere wat dien ransel op uw Irug betreft," ging hij peinzend voort, „hij j*iei er zwaar genoeg uit, en misschien zit er jwel wat in dat de moeite waard is, maar ^an den anderen kant toch ook misschien jweer niet, en dan die gespen los te maken, .dat neemt nogal tijd- en..-. Hier hield hij bioiselirecr od. want vare beneden ons op de •heuvelhelling kwam hef geluid van wielen. Waarop mijn metgezel snel dc-n weg over sprong, zich nog eenmaal omkeerde, mij toeknikte, en daarna tusschen: de hoornen en het kreupelhout verdween, HOOFDSTUK V. D e h an d e 1 sr eizig er. Ik stond daar nog, half versuft door mijn verlies en de snelheid waarmede alles was gegaan, toen bij een kromming van den weg langzaam een tilbury kwam aanrijden, waar van de bestuurder loom op zijn zitplaats •heen' en weer knikkebolde, terwijl zijn,paard, een armzalige, afgewerkte knol, moeizaam den steilere weg afsukkelde. Toen hij nader bij kwam, riep ik hem zoo luid ik kon aan, waarop hij met een plotselinge beweging Urssohen zijn knieën; dook en een met koper beslagendonderbus te voorschijn bracht. „Wat moet je?" schreeuwde hij, een dikt ke keret met rond hoofd, „wat moet je?"; te zelfder tijd Weid hij den breeden mond der donderbus op mij gericht. „Dieven I" riep ik uit, „ze hebben me be stolen, nog geen drie minuten geleden." „Zoo l" riep hij terug, op een toon waaruit groote verlichting sprak, terwijl de kleur naar zijn wangen terugkeerde, „Zoo l" „Ja," zei ik, „en de kerel 'heeft me maar twee penning laten houden." „Twee penning! zool" „Help me," vervolgde ik, „ik zie dat gij gewapend zijt en de dief is nog geen drie minuten geleden hier in het kreupelhout ver dwenen, misschien! kunnen wii 'hem nog van gen." „Hem vangen?" zei de man, mij ontsteld aanstarend. „Ja zeker, heb ik u niet gezegd, dat hij al het geld, dat ik op de wijde wereld bezit, heeft gestolen." „Op twee penning na," zei de man. .vi „Wel, twee penning is nog niet zoo neeie- maal niets, en als ik u was „Komaan, we verliezen onzen kostelijkere tijd," zei ik, hem in de reden vallend. „Maar mijn merrie, hoe moet het met miin merrie." „Die zal wel blijven staan," zei ik, „ze is er vermoeid genoeg voor." „WOOD-WÏ3LNS" „FU5SELL" „FRED-ISRIP" bij: (i U 31 31 I ZOlHiï EX HAKKEN De handelsreiziger, want daarvoor "hield ik hem, zuchtte ©n maakte zich gereed om, •met de donderbus ire de hand, uit zijn til* bury te stijgen, toen hij opeens vroeg „Was de schurk gewapend?" „Natuurlijk was hij dat," zei ik De handelsreiziger klom weer In zijn rij tuig, ging weer op zijn voorplaats zitten en nam de teugels in de hand. „Wat beteekent dat nu vroeg ik. „Het is om die verduivelde merrie van mij," antwoordde hij, „weet je, ik ben er zeker van, dat ze er vandoor zal gaan gisteren is ze er ook al tweemaal vandoor gegaan, en eergisteren eenmaal, mijnheer, en van een weg als deze „Leen mij dan uw donderbus," „Dat kan ik onmogelijk doen." „Maar waarom niet zei ik ongeduldig. „Omdat het hier een gevaarlijke weg is en ik niet van plan ben ongewapend achter te blijven op een gevaarlijken weg dat ben ik nog nooit geweest en wil ik ook nooit zijn, en daarmee uit!" ,/Dus u wilt zeggen, dat u weiger' een medereiziger te helpen on u hier rusrig wilt blijven zitten en den srhuik laten weg trekken met al het geld, c ik in de wijde •wereld bezit „O, neen 1 heelemaal niet I kom hier maai naast me zitten en dan rijden wij samen naar het „Witte Hert." Ik ben goed bekend in het „Witte Hert," we zullen er een paar flinke kerels meekrijgen en dan hebben we diere gemeenen, diefachtigen schurk in een oogenblik te pakkenHier zweeg hij plotseling, deed een wanhopigere greep naar zijn donderbus en bleef toen met vertrok ken gezjpht in één richting staren. Mij^ om- keerend zag ik den man met den bever-hoed op een meter afstand van ons staan, zijn lang pistool, imet den vinger aan den trek ker, op ons gericht, -en met den zelfden spotter-den glimlach om den mond. „Ik heb groote lust," zei hij, met een knik van zijn hoofd ïvaer den handelsreiziger, „om u naar de andere wereld te helpen." De donderbus viel, luid kletterend, op den weg. „Ben gemeenc, diefachtige schurk was 'liet niet zoo? Wel verduiveld 1 Ik denk, dat ik u toch maar naar de andere wereld stuur l" „Neenneen niet doen als 't u blieftzei de handelsreiziger met een vreemde, stotterende stem, ach waar zou' dat goed voor zijn „Wel, in alle geval zou dan dit arme dier al vast uw vette karkas niet meer de heu vels op en af behoeven te trekken!" „Ik zal uit het rijtuig gaan en loopen." „Maar ik zou u toch graag willen leerenf wat beleefder over andere r.ienscl.en te' pra ten," zei de andere. „Ik ik bedoelde geen beleedt* ging." „Geef me dan je beurs," snauwde de an*j der, „en wat vlug alsjeblieft." De handels-, reiziger gehoorzaamde rnet merkwaardiga vlugheid, en ik hoorde de beurs rinkelertj toen de struikroover haar van der. weg ire^ den zak van zijn jas deed verdwijnen. ,/En wat u aangaat," zei 'hij, zich tot mij* wendend, „vel volg uw weg er-, denk rei el meer aan mij, vergeet dat u ooit fi.-ii guhilaa •heeft gehad en breng geen ween', vol jon<£ leven als het uwe om zulk ©en kleine som in gevaar.... en nu: vooruit, erin!" Dezej woorden gingen vare een duidelijke bewe ging van zijn pistool vergezeld, die mij haastig in de tilbury deed stijgen. „Maar mijn donderbus?" protesteerde flauwtjes de handelsreiziger, terwijl ik narstj hem ging zitten, „u zult mij toch zeker mijnt donderbus wel terug willen geven za heeft mij vijf pond gekost „Des te grooter ezel ben je 1" zei de roo^i ver, terwijl hij het lompe wapen opraapt^) en in de greppel langs den weg slingerde» (WoL-dl vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1