UPS' SAFE-INRICHTING m Jongens RIIGBOTTINES J. CROSTENWÏ-HOF29. Langs den grooten weg. DE EEMLANDER f BUITENLAND. .binnenland. FEUILLETON. Sen jaar vast zes maanden Kameroverzicht. 19© Jaargang No. 218 post t 2.60, per week (met gratis verzekering ongelukken) f 0.17s. «faondeil'Jke uummers R05. a* II DIRECTEUR: I. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POCRTWAL. TEL. INT 513. Woensdag IS Maart 1921 PRÜS DER ADVFRTEHTlEri niet inbegrip van ccn bewijsnummer, elkc repel mccr 0.25, dienstaanbic- dingen cn Lietdadiqhcids-advcitcnticn voor dc helft der prijs. Voor Iundcl cn bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het «dverlceicn. licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Vimgt conditiss «ooi hol iottoiooion tehloislillige oo Bitwiili Virdoringii. VAN DER GRAAF AMSTERDAM ROTTERDAM non uwer I oringn. k Co., KDAM Politiek Overzicht. Watmeer wij mogen afgaan op een Mos- ïcousoh bericht van 't Finscho Telegraaf- Agentschap, dan steekt de contra-revolutio naire 'beweging telkens in meer Russische streken het hoofd op en uit deselfde bron verluidt, dat de gevechten in Kroonstad en Pctrograd de laatste dagen een zeer heftig' karakter hebben aangenomen. De sovjet- regeering zou vergeefs hebben geprobeerd ■artillerie-officieren van Moskou naar Petro- grad te zenden, terwijl de troepen over 't algemeen weigerden deel te nemen aan de operaties tegen Kroonstad. Ook doet een gerucht de ronde, dat Krasnaje Gorka in rt laatst der week weer den corxtna-revolulio nairen in handen is gevallen. In den avond ven 13 Maart en in den nacht van 13 op ld Maart heeten de bolsjewisten de forten er. vooruitgeschoven batterijen van Kroon stad te hebben beschoten; Kroonstad be antwoordde krachtig het vuur en er wordt verteld, dat alle stoomsohepem, die de sovjetrepubliek aan Letland moest terugge ven, maar nog te Petrograd overwinterden, tpn behoeve van de verdediging zijn ge- requireerd. Ook Berlingske Tidende maakt gewag van de hervatting der artillerie- gevechten tusschen Kroonstad en Petro grad op Zondagmorgen. In strijd met de voor hen gunstige berichten, die de bolsje wisten over de militaire situatie versprei den, wordt anderzijds opgemerkt, dat de toestand nog steeds dezelfde is en geens zins voor de sovjetregeering en gunstigen keer heeft genomen. Dit laatste zou dan kunnen worden geïllustreerd door de be richten von Afton'bladet, die uit Riga ver neemt, dot in de streek van Smolensk, Wi- ;ebsk en Mohilef sterke troepenmachten, minstens 18—20 divisies sterk, oprukken; hieronder zouden zich witte Russische en Poolsohe l(>gerformaties bevinden, die ruim schoots waren voorzien van lichte en zware artillerie alsmede 'beschikken over goed toegeruste vliegers. Zeer met het voren- gannda contrasteert een bolsjewistisch be ticht, waarin 'wordt geconstateerd, dat de toestand In Kroonstad dagelijks zich wij zigt ten gunste der sovjets cn dait de lang zame actie beantwoordt aan een vooraf be paald plan. Eenigszins grappig klinkt de zin uit het radiogram. Om de vestingwerken te behouden en onnoodig bloedvergieten te voorkomen, draagt de actie tegen Kroon stad meer een demonstratief karakter. Ook keert de meer gehoorde constotatie, dat het garnizoen te Kroonstad steeds meer ver deeld raakt en een spoedig einde van 't geheele avontuur wordt verwacht, weer te rug in de Moskousche draadlooze berichten. w 1A16EGRACHT Ho. 4. TEIEPHOOH Ho. 301 Deposito-Rente S°lo 4'/» °/o een dag 3*/s°|© Cnderlusschen moet Lenin op het jong ste bolsjewistische congres te Moskou een rede hebben gehouden, waarin hij naar een tc-legraafagentschap ontleent aan bols jewistische bladen toe schijnt te hebben gegeven, dat de economische ineenstorting de regeering verhinderde de communisti sche principes naar wensdh uit te voeren. Ook erkende hij, dat alom in Rusland be wegingen aan den dag traden, die gericht waren tegen de dictatuur van 't bolsjewis me, terwijl zijn verklaring, dat do Russische soldaten- geleidelijk de geschiktheid voor den arbeid- hadden verloren en bandieben waren geworden van een opmerkelijke eer lijkheid was. Voor den wind gaat het de bolsjewisten derhalve niet: dat blijkt én uit hun eigen berichten èn uit de verklaringen van hun tegenstanders, die er ten overvloede aan herinneren, dat bij de verkiezingen in de laatste weken de mensjewisten 500 en de communisten 5 stemmen kregen. Dit be richt komt echter uit Revel en kan dus tendentieus zijn; dat echter de bolsjewisten den opstand niet onderschatten, zou zijn af te leiden uit het feit, dat Sinofjef een som van 5 millioen roebel op het hoofd van den leider der rebellen, Koslofski, heelt gesteld. Buifenlandsche Berichten. B e i' 1 ij n 14 Maart. (W. B.) De dooi de comigmissie van herstel aan de regee ring overhandigde rekeningen van de vroe gere vijandelijke landen over de oorlogs schade, aan die landen toegebracht, bedra gen volgens de tot heden bekende omre keningen ongeveer 180 milliard -mark in goud. 'Darmstadt, 1 5 M a a r t. (W. BBij de opening van den Landdag heelt de voorzit ter een rede gehouden over de ernstige ge volgen, die de uitvoering van de sancties zal hebben. Er werd een moite tegen de onot- hankelijken aangenomen, waarin de bereid willigheid om de verplichtingen van het vre desverdrag na te komen wordt betuigd, maar tevens onwankelbare trouw aan het Duit- sche tijk wordt betuigd Een correspondent van de Berliner Lokal Anzeiger verklaart, dat von Knhr zal aftre den, indien het ontwerp omtrent de ontbin ding der Sellschutz-organisaties zou worden aangenomen. De Beiersche premier is niet geneigd zijn standpunt op te geven. Door een nieuwe ontwikkeling dezer kwestie zou den in Beieren nieuwe verkiezingen moeten plaats hebben, Be r 1 ij n 14 Maart. (W. B.) Naar de Voss. Ztg. uit Hamburg bericht, is daar op nieuw -een gewapende En-gelsche stoomboot de haven binnengekropen. B r u s s e 11 5 M a a r t. (B. T. A.) Heden morgen heeft op het bureau van het blad L'Exploité en bij een vrouwelijke secretaris van de Belgische communistische partij huiszoeking plaats gehad. Men heeft beslag gelegd op 4000 verschillende werken, alle de Belgische communisten betreffende en verder op een omvangrijke corresponden tie in het Russisch. Luxemburg, 15 Maart. (B. T. A.). Een gewapende macht belette vanochtend de stakers geweld te plegen tegen de wer kenden in het mijnbekken, maar het aantal dier laatsten was gering. Wegens het terro risme van gisteren hebben de socialisten in een stormaohtige kamerzitting de regeering heftig aangevallen oker haar gewapende interventie. In het begin dezer week is te Berlijn ge poogd door dynamiet en and-ere springstof fen een aanslag te doen op de Siegessaule. De Berlijnsche politie is er in geslaagd in den loop van Maandag op verschillende plaatsep der stad groote hoeveelheden dy namiet'in beslag te nemen. Er werden zes personen in hechtenis genomen, waarvan voor een deel kon worden bewezen, dat zij bij de plannen voor den aanslag betrokken waren geweest. Het woren geene buitenlan ders, maar rijks-Duitschers. B e r 1 ij n14 M a ar t. (W. B.) Naar de deskundigen, die den inhoud van het in de Siegessaule gevonden pakje met ontplof bare middelen hebben onderzocht, meedeel den aan het Acht Uhr Abendblntt, zou bij een explosie niet alleen de Siegessaule volkomen in puin zijn gestort, maar ook het Bismarck-geden-kleeke», het Krollsche Eta blissement en de op de Köningsplatz uit ziende vleugel van hei rijksdaggebouw zijn vernield. Honderden ntenschen, die met het mooie weer rondom de Siegessaule stonden, zouden om 't leven zijn gekomen. Het gerucht, volgens hetwelk een Fransch officier een officier der Dusseldorfsche vei ligheidspolitie wegens niet groeten met zijn rijzweep in het gezicht zou hebben gesla gen en daarop door den Duitschen officier zijn neergeschoten, wordt nu een verzinsel genoemd. Het feit kwam slechts hierop neer, dat -een politie-beanvbte een officier der En tente niet gegroet -en een onbehoorlijke houding tegenover hem aangenomen heeft, zoodat de politic-overheden hem moest la ten arresteeren. Berlijn, 15 Moert. (W. B.) Heden morgen werd op straat een bejaard heer door een uit Perzië afkomstig student dood geschoten. Naar wij van officieele zijde ver nemen is het de voormalige grootvizier Ta-laat pasja. Auriol beval voor het herstel der verwoes te gebieden het stichten van een internatio naal bureau voor den wederopbouw aan, waarin de slachtoffers der verwoestingen, de ondernemers en de werklieden zouden zijn vertegenwoordigd en dat het gebruik van de arbeidskrachten cn grondstoffen zou regelen. Hij voegde er aan toel\et bedrijfs kapitaal zou moeten worden verschaft door een internationale leening ntet medewerking van Amerika. Aldus zou Duitschland geen moeilijkheden meer kunnen opwerpen wat betreft zijn betaalvermogen. Nadat de socialist Durafour nog bad ge sproken over de belasting van 12 pet., en het voorstel had gedaan als minimum grond slag voor de toepassing het gemiddelde van den Duitschen uitvoer over de vijf laatste jaren voor den oorlog te nemen, verdaagde de Kamer het vervolg der besprekingen lot morgen. o ij d g n 1 5 M a n r t. (N. T. A, Draad- iif-'orsea). De onderteekening van de Ertr-elsr'-Russische handelsovereenkomst wordt hedenavond of morgenochtend ver wacht. Hoewel dc Britsche regeering niet verwacht, dat de overeenkomst onmiddellijk groote handelsresultaten zal opleveren, zog zij in het voortzetten dev onderhandelingen, die zoo gerekt zijn, voornamelijk de nood zakelijkheid tot economische stabilisatie in Oost-Europa. Het struikelblok bij de onder handelingen was tot het laatste oogenblik de kwestie der propaganda, maar naar ver nomen wordt is hierin overeenstemming be reikt. Londen,15 Maart. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). Een nieuwe ontwikkeling FRANSCHE* ENGELSGHE EN WEENER füÉOtl „l'l W. VAN R08SUM 44 LAKGESTRAAT AMERSFOORT (Volgens de N. R. Ct. heeft zich het drama als volgt afgespeeld: Een oude h-eer, die gisterochtend in ge zelschap van een dame in do Berlijnsche Gardenbergstrasse in de buurt van het sta tion Zoologisch Garten wandelde, werd plotseling door een jongen man aangeval len. Deze loste een paar revolverschoten op den "wandelaar, welke zonder een kreet te uiten dood neerviel. De moordenaar wierp het wapen weg en tiachtl-e te ontvluchten. Eenige voorbijgangers hooiden hem in, ran selden hem geducht af en leverden hem half 'bewusteloos aan de politie uit. De moordenaar, die zeer slecht Duitsch sprak, werd onmiddellijk naar het nabijgelegen politie-bureau gebracht. Uit zijn papieren bleek d-at hij de Armeniër Salomon Tei'li- rian is. Hij werd in 1897 in Servië geboren. Het is eerst later bekend geworden, dat het slachtoffer van den moord- de gewezen Turksche grootvizier Talaat pasja is, daar deze hier onder een schuilnaam leefde. M-en vermoedt, dat de moordenaar in Talaat den voornaamsten schuldige aan de vervolgin gen op de Armeniërs heeft gezien en zich op deze wijze voor h-et lijden van zijn lond- genooten heeft willen, wreken). P a r ij s, 1 5 M a a r t (B. T. A.). In de Ka mer heelt Cachin een verklaring van de com munistische g-roep voorgelezen, waarbij de ze protesteert tegen de handhaving der Fransche troepen in Syrië en Cilicië. In de wandelgangen der Kamer heeft een zeker aantal afgevaardigden 8 van hen aan gewezen om naar Opper Silezië te gaan ten einde zich ter plaatse te vergewissen van de wijze, waarop 20 Maart de volksstemming zal plaats hebben. De delegatie zou van avond vertrekken, maar de regeering liet haar weten, dat zii, in overeenstemming met de meening van Engeland, geen diplomatie ke passen kon verstrekken. in de algemeené prijsdaling wordt aange kondigd door een vooraanstaande lirma in Lancashire. De prijzen van katoenen goede ren zullen aanmerkelijk verlangd worden, in sommige gevallen meer dan 30 percent. Verwacht wordt, dat andere fabrikanten van katoenproducten dit voorbeeld zullen vol gen en als gevolg daarvan zal de prijs van ondergoed en een groote hoeveelheid an dere artikelen, waarbij katoen gebruikt wordt, een min of meer vasten grondslag krijgen. Bekende verkoopers hebben ver klaard, dat, ofschoon de hoöge loonen be letten dat de prijzen van vóór den oorlog terugkeeren, het mogelijk is dat de -huis vrouw in de toekomst niet meer vóór dit soort goederen zal behoeven te betalen dan 50 percent boven de prijzen van 1914. Barcelona, 11 Mnart. (B. T. A. Ter internationale verkeersconferentie gaf de Nederlandsche gedelegeerde Loudon een opmerkelijk exposé van een ontwerp voor de verkeersconvcntie. Ilij herinnerde er aan, dat het doel van h-ot ontwerp een zoo groot mogelijke vrijheid van het verkeer Barcelona, 15 Maart. (B. T. A.) De bladen zijn vanochtend met groote witte plekken verschenen. De censuur heeft de publicatie verboden van de meeste berich ten uit Madrid over den moord op Dato. Men denkt, dat deze maatregel verband houdt met verklaringen van den moordenaar Matteo, waarbij nieuwe anarchistische aan slagen aangekondigd worden, o.a. tegen den gouverneur van Barcelona. Warschau, 15 Maart. (B. T. A.) Men kondigt officieel aan, dat vanochtend de arbeid van de commissie der vredescon ferentie te Riga zijn beslag heeft gekregen. De. onderteekening van den vrede is defini tief vastgesteld op 17 Maart, S a n R e in o, 1 5 Ni a a r t. (B. T. A.) Prins Danilo van Montenegro heelt ten 1 el'.oi'uar* vnn prins Mihailo, zoon van den ov ule,u prins Mirko, afstand gedaan; koningin \1I» lene heeft het voorloopige regentschap p zich genomen. Zij lveeft een proclamatie tot het Montenegrijnsche volk giriito, waarin zij zoel dc* rechton op lionleiiegro te zullen verdedigen. Zij zul „ich te Se.n Remo vestigen. Eerste Kamer. In de zitting van Dinsdag werd voort* ■gega-an met het debat pwr buitenhmdscho zaken. Oe M i n i s t e r (de heer Van Karntek) vervolgt zijn rede eri verdedigt de bt-.kiv. diging van het gezantschap bij het Vati: ;k.it. Na re- en dupliek wordt de bcgrootinjp aangenomen zonder hoofdelijke skv.imir.^ Evenzo o twee suppletoirc bcgrooliiv.; v» voor subsidie aan <!e Ver. Nederland i-jy uea vreemde. Schorsing tot lieden 11 uur. Tweede Kamer. In de zitting van Dinsdag werden aller eerst eenige kleine wetsontwerpen zonclei beraadslaging of stemming annjenomen. Pensioenen. Bij het wetsontwerp tot wederopcnstalkng van de gelegenheid om in het genot -n pensioen te worden gesteld voor: A. wedu wen en weezen, bedoeld in de wet van 23 'Mei 1017, voor wie het recht op pensioen, op grond van het vierde lid van art. dier wet verloren is ge-gaan, dient de h. ?r G er- hard een motie in, vragende om pensh n voor de weduwen van leeraren die gepm*- sionneerd zijn voor 190Ö. Deze motie wordt later behand ld. tiet ontwerp wordt daarna aangenomen, met aanteekening, dat de heer Beumtr te* gen' stemt. Levensverzekering-Maatschappij. B»ij de behandeling van he>t "Ontwerp in <z&ko de voorschriften ten aanzien van levensverzekering-maatschappijen, welke bij zondere voorziening 'behoeven, dringt da heer Marc h t\ n t op wijzigingen aan. Spreker meent, cal het ontwerp meer is in: hét 'belnrjg van de Algcmeerve Maatschappij van Levensverzekering te Amsterduro, da» an het algemeen belang. 'De> heer Rutgers meent, dat de heer Merchant de tjuaestié te veel van één l ent b'cziet. De heer Van S C h a i k be'groel hiel oiu- werp nvet instemming. De M'in'i.stor (de heer Heemskerk) bo- toogt, dat het juist in het belang der ver zekerden is, dat de maatschappij, waarvan- de heer Marchant sprak, in stand wordt ge houden. De heer Marchant stelt vt billende amendementen voor om de bdangen d^rr verzekerden beter te waarborgen, De stemming over deze v;>ij2igingsvoou st c-ll on wordt uitgesteld lot heden. Avondvergadering Dinsdag 15 Maart. Bij de interpellatie-Hermans over rlc-n aankoop van een huis te Tiel door tien Raad van Arbeid zegt de hoor L. M. Hermans het te betreuren, dat de minister niet open lijk zijn afkeuring heeft uitgesproken. Het staat volgc-ns spr. vast, dat het initiatief tot verkoop van zijn huis van den heer Rink is uitgegaan. Spr. herinnert er aan, dal hc-t rapport van de commissie; welke een onder zoek instelde, veroorcleelcml is voor den heer Rink, den taxateur en de Rijksverze keringsbank. De heer Hermans stelt (en slotte eenige, vragen oarv den min is tér, o.a. Vele dames hebben een hart van goud en een mond van elastiek. TF attent maken op •le groote sorteering GOUDEN- in ZILVERWERKEN WILLEM 6R0ENHUIZEH luweiier Amersfoort. Naar het Emgelsoh van JEFFER7 FARNOL. 10 „En u-at uw bewering van dat ophangen betreft, mijnheer, ben ik -bij slot van reke ning geneigd te gelooven, dat u toch ge lijk hebt." Toen, zich nam- den handelsrei ziger koerend„rij op, dikkop I" zei hij, „en iviug -ook!" Waarop de handelsreiziger on- tniddellijk de zweep over het paard legde. Terwijl het vermoeide dier zoo snel bet kon Ijlen heuvel verder afsukkelde, zag ik, om- Idjkend, •hoe de straatroover ons, nog altijd invet «den spottenclen glimlach om de lip pen, nastaarde. Weldra 'kregen wij ,;Het wille Hert" in -liet gezicht, een herberg die ik mij herinnerde aan de rechterkant van den weg te zijn voorbijgegaan. Nauwelijks waren wij tot voor de deur gereden, of de handelsreizi ger liet zijn tilbury en mij in den steek om ails de wind naar binnen, naar de gelagka mer te snellen, en daar het avontuur in geu ren en kleuren aan alle aanwezigen te ver tellen met het gevolg, dat, toen ook ik eenige oogenblikken later verscheen, wij weldra het middenpunt van een algemeene belangstelling waren. Ik was hier alles be- halve op gesteld en ik zou niets liever héb ben gedaan dan stilletjes verdwijnen, wan neer de handelsreiziger niet iedere keer, als ik daartoe een poging deed, mij er als ge tuige had bijgeroepen om zijn woorden te bevestigen. „Het was Vliegende Dick zelf, of ik mag •een boon zijn l" riep hij, zeker voor de twin tigste maal, „daar komt hij opeens te voor- sohijn, brutaal als de duivel, met een rui terpistool in elke hand. „Handen omhoog!" schreeuwde ik, en tegelijkertijd greep ik mijn donderbus en hield hem die voor zijn ge zicht had ik mijn donderbus niet in de hand?" vroeg hij, zich tot mij wendend- „Zeer zeker," antwoordde ik. „AiMaar jullie had dat gezicht van dien Icerél eens moeten zien, toen hij de donder bus vlak voor zijn oogen, klaar aan mijn schouder zag f Groen was 'het, groen als grasEn geen wonder want als ooit de dood in iemands gezicht loerde, en een plotselinge dood bovendien, dan was het ze ker, toen ik mijn donderbus zoo vlak voor den neus van dien kerel hieldMaar toen begon opeens die vervloekte merrie van mij te springen en te steigeren ,En? En? vroegen ademloos een half do zijn stemmen. „En wat toen?" „Wel, mijne heeren," zei de handelsreiziger, het hoofd schuddend en met gewichtig opgetrokken wenkbrauwen den kring om hem heen rond ziend, „wel, mijne heeren, ik ben een on verschrokken en vastberaden kerel, en dus deed ik, wat iedereen die werkelijk een man is, in mijn plaats zou hebben gedaan ik „Liet mijn donderbus vallen," viel ik in. „En hij gooide ze in de greppel langs den weg," zei ik. knikte de -handelsreiziger aarzelend, terwiïl de anderen naderbij kwamen. „En toen nam hij je al je geld of en schold je uit voor een „gek" en een „dikkop'/ en daarmee was het uit" zei ik. Waarna ik mij een weg baande door den kring om mij heen, cn rustig in den hoek naast den schoorsteen ging zitten, nadat ik voor mijn laatste twee penny een kan ale had besteld. voorhanden van ai 18.— bij: HOOFDSTUK VI. Wat m ij in „Het Witte Hert" overkwam. Wanneer iemand een of anderen grooten, en volkomen onverwachten ommekeer van de fortuin heeft ondervonden, van deneenen bestaanstoestand in den anderen is geslin gerd, is het niet anders dan natuurlijk, dat -hij den vollen omvang dier verandering niet opeens inziet omdat zijn begripsvermogen noodzakelijkerwijs, door het plotselinge en onverwachte van liet gebeuren zelf, meer of minder met dofheid is geslagen. Gisteren was ik van overvloed tot armoe de gebracht, zoo tegen alle verwachting in, dat ik een oogenblik versult was gew eest eenige uren later was ik van deze armoede, niet minder onverwacht, in een toestand van zoo volslagen behoeftigheid gebracht, dat ik niet eens de middelen bezat om ook maar het allereenvoudigst nachtlogies te be kostigen. Ik viel, dit alles bedenkend, in een sombere overpeinzing, waarin ik mijn on bezorgde positie van nog slechts eenige da gen vergeleek met mijn ellendigen toestand van thans en 'hoe langer ik hier over peins de, des te moedeloozer werd ik. Natuurlijk ik kon een beroep doen op Sir Richard om mij te helpen, maar de gedachte alleen deed reeds mijn trots in opstand komen; ik had mezelf beslist voorgenomen mijn wan deltocht ten einde te brengen zonder hulp van wien ook, en nu reeds, nog pas in het begin, mijn onmacht om voor mezelf lé zor gen te erkennen de gedachte hieraan werd even snel verworpen als zij was opge komen. Plotseling werd ik uit mijn overpeinzing opgeschrikt door een luide, ruwe stem in mijn nabijheid, waaraan ik tot nu, hoewel ik -haar reeds eenige tijd flauw tusschen mijn gedachten door had gehoord, geen aan dacht -had gewiid. Thans echter hief ik mijn oogen op van den grond, waarop zij tot nu hadden gestaard, en richtte ze op den spre ker. Deze was een grof gebouwde kerel, vier kant van schouders, met een bolrond hoofd. voor wien ziin metgezellen blijkbaar groot ontzag hadden, want hij zat aan het hoofd! van <le tafel -en ik merkte op, dal telkens als hij sprak, <le onderen zw egen, -n met groo ten oerbied tiaar zijn woorden luisterden. „Ju, mijne -heeren, ik zeg maar," begon hij in een wonderlijk plat dialect, luider dan te voren, en terwijl hij zwaaide met zijn lang» ■gesteelde pijp. „Ja mijne -hoeren, ik zeg| maar Tom Steen heet ik en -hard ben ik als mijn naam. Duivelsch hard mijne heeren, zoo hard als een klip! Laatst heelt Tom Eus- ke van Bristol zijn poot gebroken, nadat hij. mij een.slag op m'n -wang -had gegeven, cn' ik merkte er niks van vóór ik hem zag krim pen van de pijn. Kom op, heeren, zei iW toen, „wie wil er mij een blauw oog geven;, voor vijf shilling bert ik je man En daan komt me zoon jong mijnheertje aanzetten. „Tom" zegt ie, „ik gepf je zeven guineas als' ik twee opstoppers tegen jou appc-ltest mag geven." „AU right I" zei ik. Het fijne mijn heertje lei toen eens zijn wandelstokje en'- zljn hoed op -den grond, stroopt ziin rechter, handschoen af cn stuift op me los. Bang, komt zijn vuist tegen mijn wang cn waar» achtig daar ligt meteen het fijne mijnheer tje niet gebroken knokels op den grond ta grienen. „Kom, mijnheertje," zei ik, eerlijk' is eerlijk, je mag er nog een geven." „Loop naar de hel f" zei 'hij toen, „neem je gelrt en pak je weg. Ik dacht dat je van vleesoft en Moed was, maar niet van gegoten ijzer." Tom Steen is mijn naam, mijnheer," zei ik, miin dubbeltjes oprapend, „en ik ben zo® ■hard als miin naam." (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1