«"■^E-arssï: DE EEMLANDEFT JSM «maianar^.T» BUITENLAND. Maison „I'IIIONOELLE" W. VAN ROSSOM FEUILLETON. langs ta groeten weg. Dainss-Laarzeo FRANSCHE ENGELSCHE WEENER "Ï9® Jaargang M&. 220 j>«r post f 2.<0l per weel; (met sr.itis venei cr ng ,e;en ongelukken) 0.17", alzondeiKjkc aummea jf 0:05. II DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Vrijdag 18 Maart 19?1 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, d'.cnstaanlve* dingen en Liefdadigheids-ad vei tentien voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooruccugc bepalingen voor het atlvcr'.ccien Lcue circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht >^jEr viel steeds te grasduinem den laatsten Jtfjd in een. overvloed van sterk anti-bolsje- ftistisch gekleurde berichten, waaruit zou Roeten blijken, clat de sovjetrepubliek, in verband met het verzet der contra-revolutio nairen, dat zich het meest marloam-t uitte in ^den opstand der Kroonstadscne matrozen, óp haar laatste beenen liep, m. a. w. aan kien rand van den ondergang verkeerde. Ongetwijfeld maakte de Russische federa tieve socialistische republiek een moeilijke icrisis door, die een uitvloeisel was van de •inderdaad niet gering te schatten ontredde ring in Rusland. Maar de nieuwtjes uit Ko ppenhagen, Stockholm, Riga, Reval, enz., verspreid door hiet B. T. A. en Wolff, waren veelal opgeborreld uit een vrij «troebele taroit. Diezelfde bron borrelt nog steeds en "naar Politiken nu weer uit Helsingfors ver leemt, zou bevestigd worden, dat te Pe tersburg alle arbeiders het eens zijn met de lOps tan delingen te Kroonstad en dat ook het Petersburgsche leger door de bolsjewis ten niet meer vertrouwd kan worden. Ter illustratie wordt b.v. vermeld, dat hiet 65Ie regiment te Krasnoje Gorka naar de rebel- den is overgeloopein en dat op 15 Maart weer heftig werd gevochten tusschen Kroon stad eener-, Krasnaja Gorka en Oranien- baum anderzijds. Ook de Nordeska-pers- ccnitrale verneemt uit hetzelfde Helsingfors, dat de toestand Woensdag te Petersburg we«er was verscherpt en dat elk oogenblik rekening werd gehouden met het uitbarsten van een tegemrevolutie. Achttien werst ten Zuiden van Petersburg zouden verded'igings- posities in orde worden gemaakt. Te Te- rioki zou de gisting onder de arbeiders toe- nemem. In de fabrieken weid niet gewerkt, ömdat zij wegens de steking, die geprocla meerd heet te zijn niettegenstaande het trenge verbod der volkscommissarissen om «ven arbeid neer te leggen, stil lagen. In de weanige fabrieken, waar nog werd gewerkt, pleegd-en de arbeiders sabotage. Chinees sche soldaten waren dagelijks in de weer en «schoten op bevel der volkscommissarissen honderden leiders der arbeiders en -andere personen, die minder gewenscht waren, neer. Wahrheit und Dichtuivg zullen wel dooreen zijn gemengd in de tendentieuse berichten; maar de fantasie, vermoedelijk, zal van de alliage wel het grootste percen tage uitmaken. Men herinnert zich, dat wij dag-in dag-uit er weer op hebben gewezen, fiat, hetgeen omtrent de situatie in Rusland waar het ongetwijfeld zeer gist -en woelt wordt vermeld, onder het meest strenge voorbehoud moet worden aanvaard, fn dènzelfden geest wordt in het Ber liner Tageblatt van niet-bolsjewistische ziidè tegen gewaarschuwd de sovjetregeerirug al te -vak te beschouwen, gelijk dit vegde tc geschieden in de-n overvloed van scnsatieberichten, waarin de wensch meest d? vader was van de gedachte. Terwijl in buitenland sprake was van bloedige ge- hten in de straten van Petersburg, gbng léven in die stad rustig zijn gang. De .raten waren des avonds verlicht en het aiterlijk stadsbeeld was niet veranderd. Men «iet: hierin wordt een heel anderen kijk. op de zaken ge-geven en al kan niet worden geconstateerd, of deze lezing absoluut juist is, is zij toch van beteekenis, omdat -er een am door wordt opgeworpen tegen den •troom der bedenkseltjes. Trouwens er komen berichten, die gun stiger luiden voor de bolsjewisten giste ren vernamen wij, dat de sovjettroepen den contra-revolutionairen te Kroonstad drie orten ontnemen, waarin groote militaire •oorraden waren opgeborgen. Zooeven, ten overvloede, bereikt ons een door Reuter, d.d. 17 Maart uit Helsingfors geseind, be richt, waaruit valt af te leiden, dat de sov- jetregeering de opstandelingen meester wordt; het revolutionaire comité te Kroon stad, alsmede 800 soldaten zouden in Fin land zijn aangekomen en hebben verklaard, dat Kroonstad gevallen is. Waarschijnlijk is dit bericht juist, maar ook met betrek king tot dit telegram is reserve op zijn plaats,' tot bevestiging is ontvangen. Wan neer echter het bericht waarheid blijkt te bevatten, is op de meest eloquente wijze de onbetrouwbaarheid der duizenden tenden tieuse nieuwtjes, aangetoond. Buo'fenlandsche Berichten. Bern, 17 Maart. (W. B.) Der Bund ver neemt, dat h-et Engelsche gezantschap aan den bondsraad een nota heeft overhandigd, waarin wordt medegedeeld, dat de aan Duitschiand opgelegde sancties van kracht «zullen, worden. Volgens deze nota heeft de importeur alle gevraagde bizohderheden te verstrekken, zoodat het land van oorsprong of de aard die-r waren kunnen worden vast gesteld. Heeft diit niet naar genoegen plaats, dan zullen de waren als in Duitsch'land ver vaardigd worden beschouwd. Berlijn, 17 Maart. (W. B.). ïn ver band met de nota van de colnmissie van herstel d.d. 15 Maart, betreffende art. 235 van het vredesverdrag, verneemt het W. B. van bevoegde zijde, dat de Duitsche regee ring zich op h-et standpunt plaatst, dat de op 1 Mei te betalen twintig milliard reeds betaald zijn. Mocht er nog uit dien hoofde echter iets schuldig zijn, dan zouden de be talingen, die Duitschiand na 1 Mei 1921 moet doen, eenvoudig met dit bedrog ver hoogd dienen te worden. En dan zouden volgens art. 244 van het verdrag de niet rentedragende schatkistbiljetten geruild moeten woi'den in wei-rentedragende. Het standpunt, door de commissie - van hersiel ingenomen, is ook economisch on begrijpelijk het plotseling onttrekken van een zeer belangrijk deel van de Duitschiand nog ter beschikking staande internationale betaalmiddelen zou een behoorlijke betaling van de Durtsche schuld tot herstel volko men onmogelijk maken en hiernaar werd toch te Londen, naar de gaellieerden zei den, gestreefd. Indien achter het dreigende spook van een plotselinge betaling van meer dan 150 milliard mark in papier de be doeling mocht schuilen Duitschiand de Pa- rijsche besluiten thans smakelijker te ma ken, dan kon van Duitsche zijde kalm er op gewezen worden, dat in deze besluiten van' deze kwestie, geen gewag wordt gemaakt. Blijkbaar tracht men achteraf een motóvee- ving voor de Londenschë dwangmaatrege len te vinden, wat zij inderdaad dringend noodig hebben. Bijna als een ironie klinkt het, dat aan hot slot de gedachte van de lecning wordt geopperd, die in Londen van de hand is gewezen. Alsof een leening na de toep2TS5ing van dwangmaatregelen meer kans van slagen zou hebben. Binnenkort zal de nota worden beantwoord. B e r 1 ij n1 7 M a a r t. (W. B.) Volgens de Berliner Zeitung am Mittag aanvaardt de gisteren in de economisch-politieke commissie van den eccnomischen rijksraad ingestelde commissie van 15, die tot taak heeft de regeering van advies te dienen om trent alle aangelegenheden, die verband houden met de kwestie van de schadeloos stelling, haar taak onmiddellijk. Zij houdt zich om te beginnen bezig met de vraag hoe de uitwerking van de sancties op ons economisch leven het best kan worden on dervangen. Londen, 17 Maart. (N. T. A.) Tij dens de besprekingen over het wetsontwerp iin zake de 50 op de Duitsche goederen, herinnerde Lloyd George aan* minister Si- •mons' jongste rede in den Duitschen Rijks dag, waarim deze zeide dat Frankrijk meer voordeel zou vinden i-n het aannemen van een schadeloosstelling in den vorm van ma teriaal voor het herstel van de verwoeste streken. Dat zou éen oplossing zijn van d'it moeilijke probleem en dr. Simons zeide ernstig te vertrouwen, dat indien een derge lijk voorstel werd gedaan, de Fransche apenbare meen'ing het nret zou verwerpen. •Wamineer een ernstig verlangen aan de aijde van Duitschiand bestond om de verwoestin gen te herstellen, die zijn legers hadden aangericht, zeide Lloyd George daarop, dan hoopte hij dat de Fransche openbare mee- nirvg dit niet zou verhinderen door ingebo ren vooroordoelen. Dit was echter een wijze van schadevergoeding, die niet voor Groot- Britannië kon gelden. De eenige betaling, die Duitschiand aan Groot-Britannië zou kunnen doen, moest in baar of in e-en daar mee gelijksta-anden vorm bestaan en Groot- Britannië trachtte dit thans te verkrijgen door toepassing van de bepalingen, die 'het wetsontwerp in kwestie bevatte. Brussel, 1 7 M a a r t. (B. T. A De minister van buitenlandsche 2oken heeft aan den voorzitter van de Kamer van Koophandel te Antwerpen doen weten, dat Duitsche waren, die ove Antwerpen wor den vervoerd, niet naar het gerucht gaat in beslag zullen worden genomen. B e r 1 ij n, 17 Maart. (\V. B.) Wegens het afloopen van het door de Zweedscho regeering opgezegde handels- en scheep vaart verdrag tusschen het Duitsche rijk en Zweden van 1911 is een verdrag-lootte toe stand ontstaan, maar de twee regeenitigen zijn het er over eens, dat rrveir zoo spoedig mogelijk moet zoeken naar een basis voor een nieuw verdrag. de best.ailing der schuldigen, gaat over tot de orde van den dag. P a r ij s 17 Maart. (B. T. A.) Het ge zworenenhof van de Seine heeft de tien communisten en syndicalisten, die terecht stonden onder beschuldiging van samen zwering tegen de binnenlandsche veiligheid van den staat, vrijgesproken. Londen, 17 Maart. (R.) In het La gerhuis heeft Lloyd George mededeeling gedaan van het aftreden om gezondheidsre denen van Bonar Law, die door zijn dokter gewaarschuwd was voor een spoedige in eenstorting, als hij niet langen tijd rust nam. Lloyd George was zoo diep bewogen, dat hij nauwelijks zijn verklaring ten einde kon brengen. Londen, 17 Maar t. (R.) Sprekende op een feestmaal heeft Lloyd George van avond gezegd, dat het aftreden van Bonar Law slechts tijdelijk was. Londen, 17 Maart. (R.) Naar verno men wordt, wordt de overeenstemming tus schen de coalitie-partijen in het minst niet verbroken door het onverwachte aftreden van Bonar Law. Deze zal zich naar het con tinent begeven. Madrid, 16 Maart- (B. T. A.). De politicprefect verbood aan de bladen, op straffe van schorsing, berichten te plaatsen omtrent dp arrestatie of het onderzoek naar de daders van den moord op Dato. Er zul len eiken dag twee officieele bulletins wor den uitgegeven door de prefectuur. P r a a g, 1 4 M a a r t, (T. S. P. B.). De Ka mer heeft, n\et de stemmen der communis ten tegen, een voorstel aangenomen om aan afgevaardigden en senaatsleden maan delijks een vergoeding toe te kennen ten bedrage van 3 a 5 duizend kronen. EN 44. LPGESTRAAT AMERSFOORT P a r ij s, 17 Maart. ('H. R.) In de Ka mer wordt de behandeling van de interpel latie o'ver de conferentie van Londen voort gezet. Klotz, oud-minister van financiën uit het kabinet Clemenceau, zegt, dat, als d;e 12 procent op den Duitschen uitvoer niet ge heven worden door de onzijdigen, de Fran* •sche uitvoer naar de onzijdige lonclen moei lijker zal worden. Klotz meent, dat men moet vasthouden aan het verdrag van Versailles André Lefèvre meent, dat de Duitschers te Londen opzettelijk op een verbreking der onderhandelingen hebben aangestuurd. Hij dringt er op aan, dat de ge al li eerden Duitschiand zullen beletten zijn militaire krachten te herstellen. Hierna wordt de be raadslaging gesloten. Er zijn verscheidene moties ingediend. Briand verklaart alleen een motie van vertrouwen tè kunnen aannemen en houdt een nieuwe rede. Hij zegt o a., dat, daar Duitschiand allerlei tegenwerpingen maakt tegen de overeenkomst van Parijs, men van zelf terug zal keereh tot het verdrag van Versailles. De motie van vertrouwen wordt met 491 tegen 66 stemmen aangenomen. Par ij s, 17 M a a r t. (H.-R.) De motie van vertrouwen, die aangenomen is, luidt als volgt: De Kamer, vertrouwend in de re' igeenng ^oor het doorzetten^ in overeen stemming met de g-ealMeerden, van de toe passing van afdoende sancties, om positieve •resultaten te bereiken, die beantwoorden aan de r-echten van Frankrijk, zoowel wat betreft de. ontwapening, als het herstel en L onde n, 17 Maart (N. T. A. Draad loos) De laatste dagen zijn verschillende conferenties van financieele geallieerde deskundigen op het ministerie van finan ciën gehouden om het beroep om hulp aan Oostenrijk van dr. Mayr, don Oostenrijk- schen bondskanselier, te overwegen. De meening der Britsche regeering (die reeds 10 miilicen pond sterling aan credieten van Oostenrijk heeft voorgeschoten) is, dat het allereerst noodzakelijk is, dat Oostenrijk bevrijd wordt va«n alle banden, waarmee het door het verdrag van St. Germain is gebon den. Aan don anderen kant zouden de Fran sche en Italiaansche deskundigen er alléén in willen toestemmen, dat het slechts voor •een zekeren termijn van deze banden wordt bevrijd. Het antwoord van de zijde van En geland daarop was, dat het van belang was dat Oostenrijks actief bevrijd zoir worden van alle lasten, zoodat het beschikbaar zou worden voor handelsdoeleinden. De Britsche «-egeering is bereid stappen te doen bij den Volkenbond, met het oog op de toepassing van het plan-Ter me uien op Oostenrijk. Het voorziet in de verschaffing van een oorlogs- crediet op de basis der geraamde waarde van Oostenrijks actief. Voorts worden po gingen gedaan, om het plan-Têrmeulen te combineleven met het plan van Loucheur voor de vorming van een groep particuliere kapitalisten, (waarschijnlijk Fransche en En gelsche) die een leening aan de Oosten- rijksche republiek willen verschaffen. B e r 1 ij n, 1 6 M a a r t. (W. B.) Omtrent de berichten, door Reuter wereldkundig ge maakt en afkomstig van Poolsche zijde, als zouden de Duitschers een aanzienlijk aar if (roepen aan geheel de Fooisch-Du.its» n« grens samentrekken, waan an de sterkt® meer bedraagt dan in het vredesverdrag u.- Duijscjhland is toegestaan, word va»\ do de der Duitsche regecving 11 ,nl Da berichten inzake Duitsche (roer - once - tra ties in 't Duitsch-Poplscht v.renst,elx. JT zijn niets dan bedenkseltjes. De sterkte v.wn de rijksweer bedraagt nog minder den door 't \Tedesverdrag is toegestaan. Alle trot- pendeeleii bevinden zich, op een schreim he uitzondering na-, in hun vredes>tanr- plaatsen. De contrölecommi -ics. die steeds in de gelegenheid zijn de afzooderli e standplaatsen na to gaan, zijn tot ch w lui ste dag in 't grensgebied wevl <nom ge weest. Zij hebben niet in 't minst verzei aan- geteckend. tegen 't overschrijden van sterkte, die in 't vredesverdrag >s .toege staan. Dit bewijst, dat de Poolsche bewe ringen en de daaruit getrokken conclusies heelemaal niet steekhoudend zijn. Warschau, 1 6 M a a r t. (B. T. A.) Do landdag heeft i>n dorde lezing het on werp* grondwet aangenomen. De pres: lor.t der. republiek zal gekoizen worden door landdag en senaat tezamen. De president kan tot eiken godsdienst behooren. Er wordt vol ledige gelijkheid voor de godsdiensten inge voerd. De invoering der grondwet zal in het geheele land feestelijk worden gevierd. Par ij s16 Maar t. (N. T. A. Draad loos). Clement Simon heeft op 13 dezer zi;n geloofsbrieven te Belgrado overhandig»'. Helsingfors, I 7 M aart. (R.) Hét rovotu-. Bonaire comité van Kroonstad alsmede 8GO soldaten zijn in Finland aangekomen. Zij verklaren, dat Kroonstad gevallen is. Moskou, 17 Maart. (V. D.) De sovjettroepen ontnamen aan de muiters ie Kroonstad drie forten, in één waarvan groo- te militaire voorraden waren geborgen. Bo ven Kroonstad weiden dikke rookpluimen; gezien. Kopenhagen, 1 6 M a a r t. (W. B.J» Aan Berlingske Tidende wordt uit Helsing fors berichtHet revolutionnaire comité te Kroonstad heeft omtrent de houding van het comité tegenover de .communisten een- motie aangenomen. Daarin wordt Lenin aangeduid als den eenigen eerMjken idealist onder de machthebbers in Rusland, terwijl Trotzki en Sinofjef, evenals de overigen, in dividuen zijn, die slechts op eigen voordeel bedacht en voor de toekomst van Rusland!» gevaarlijk zijn. Helsingfors, 16 Maart. (B. T. A.) Van de Finsche grens wordt meegedeeld, dat de bolsjewisten op 't oogenblik op groot- scheepsche wijze voorbereidselen treffen voor een beslissend offensief tegen Kroon stad, waaraan veel artillerie, belangrijke contingenten voetvolk, vliegtuigen enz. zul len deelnemen. Het offensief zou tegen 20 25 Maart worden uitgevoerd. Reval, 16 Maart. (Orient). Men verwacht Kerenski hier, die klaar staat om de regeering van Rusland in handen te no men na den vol der bolsjewisten. L e m b e r g, 15 Maart. (O. P. B.) t)e Oekrainisclve opstandelingen hrokon Mo-V- 1-ef in Podolië in Jampol bezet en er alle bolsjewistische commissarissen en leden ■van de buitengewone commissie ter dood gebracht. Afdeelingen opstandelingen zijn ook ten N. van Kamenetz in Podolië geko men. Aangezien zij niet zeker was van het roode garnizoen van die stad, heeft de bols jewistische overheid; de ontruiming ervan gelast. Na Wapnjarka te hebben genomen, hebben zii er hun hoofdkwartier gevestigd'. L o n d e n, 1 7 M a a r t. (R.) Uil Washing ton wordt gemeld, dat Harding der attorney-general heeft verzocht de zaak ra herzien van den spcialistischen leider Debs, die in de gevangenis zit wegens het tegen, werken van de recruteering in oorlogstijd. Vasten maakt apostelen. Een 'kepken maakt diplomaten. goede Naar het Engelsch van JEFFERY FARNOL. 11 „Tk wil met je vechten," zei ik, „om een guinea." Toen 's mans oogen de mijne ontmoetten ibleef hij mij een oogenblik met open mond, 'als ontzet, aanstaren, waarna hij zonder een woord te zeggen achteruit week tot hij door 'de tafel tot stilstaan werd gebracht. Weder kom heerschte er in het vertrek een stilte, ^waarin ik duidelijk het tikken van de klok en 'ihet knetteren, van het houtvuur hoorde. „U zei hij, zich met blijkbare inspanning herstellend, „u?" en terwijl hij sprak, zag ik ihoe zijn linkeroog! plotseling» zenuwachtig 5>egon te trekken. „Ja," antwoordde tk, „ik geloof dat ik het ^jvel vijf minuten zal kunnen uithouden zelfs tegenover u." Terwijl ik sprak gaf hij mij een nieuwen wenk met zijn oogen. Het ijwas duidelijk, dat dit alleen voor mij be doeld was, want hij stond met zijn rug naar jfie anderen; ik had echter niet het minste tëdee wat hij wilde, zoodat ik een zoo onver schillig mogelijke houding aannam en Jvachtte. Wat het eenoogig individu aanlei- Jilng gaf om plotseling een ruwen lach uit te •tooten, waarmee de anderen onmiddellijk Instemden- „Wal een durf, lui 1" riep* 'hij, met de steel van zijn pijp naar mij wijzend, „een prach tige pariij voor Tom Steen 't is om te gieren „Zeg hem, dat hij naar zijn moeder meet gaan en vragen hoe hij zijn baard kan la ten groeien V schreeuwde een ander. „Waarachtig onze oude kat heeft meer haar op zijn gezicht I" grinnikte een derde. „Stop even f" riep het eenoogig individu weer, met de hand zijn oogen overschadu wend, „zie ik daar een paar baardharen over zijn halsdos hangen, of bedriegen mijn oogen mii Welke grap opnieuw een da verend gelach ten mijnen koste uitlokte. Ik moet bekennen dat deze uitroepen mij niet weinig prikkelden, want ik was mij in dien tijd pijnlijk goed bewust van de kaal heid van mijn bovenlip en wangen. Het was dan ook niet zonder moeite, dat ik een uit barsting van kwaadheid overwon voor ik mij opnieuw tot om Steen richtte „Ik ben bereid/ zei ik, „uw voorwaarden aan te nemen en met u te vechten om een guinea met u of met iedereen hier in de ka mer, behalve met dien grappigen mijnheer met het waterige oog, die zijn eigen voor waarden mag stellen." Het individu in quaes- tie 'keek mij een oogenblik aan, wierp een langzanten blik om zich heen en verborg toen het gelaat in zijn bierkan. „Kom, Tom Steen," zei ik, „zoo pas scheen je erg begeerig om met iemand te vechten, wel ik ben je man"na welke woorden ik mijn jas uittrok en over den rug van een stoel hing. Deze oogenschijnlijke begeerigheid van mij om met Tom Steen een partijtje te bok sen, diende slechts om mijn werkelijke ge voelens te verbergenwant ik wil geens zins ontkennen, dat ik mij alles behalve op mijn gemak voeldeom de waarheid te zeg gen, bonsde mijn hart op een alleronaange naamste wijze tot in mijn keel, en mijn tong en mijn lippen waren wonderlijk stroef en droog geworden, 'terwijl ik zoo tegenover Tom Steen stond. Hij zag er dan ook werkelijk gevaarlijk ge noeg uit met zijn zware uitstekende wenk brauwen, zijn forsche breede borst en mas sieve schoudersen de mogelijkheid van een- paar blauwe oogen of iets dergelijks door de stevige knuisten van dien man, was niet bepaald opwekkend. Evenwel, de kans een VOORHANDEN VAM AF f 52 50 guinea te verdienen, zelfs met die mogelijk heid voor oogen, was in mijn omstandighe den niet van dien aard om lichtvaardig te laten voorbijgaan. Zoodat ik mijn armen over elkaar sloeg en met zooveel uiterlijke kalmte als ik maar meester kon worden, bleef wachten. „Mijnheer," zei Tom, op een toon, die wonderlijk verschilde van dien, welke hij tot nu had aangeslagen, „mijnheerschijnt er onbegrijpelijk naai* te verlangen om met mij te vechten." „Ik zal blij zijn als 't voorbij is," zei ik. „Als ik," ging hij langzaam voort, „als ik iets' gezegd heb tegenu weet wel wie, dan spijt 't me en ik heb den grootsten eer bied vooru weet wc-1 wieen u be grijpt mij wel geloof ik." En tegelijkertijd gaf hij mij drie duidelijke en onmiskenbare knipoogjes na elkaar. „Neen ik begrijp je in het geheel niet/ zei ik, „en ik geloof ook niet, dat het rioo- dig ishet is mij alleen om de guinea te doen." „Komaan V riep er een uit het gezel schap, „slaat 'iin hoofd in elkaar, don is al dat gezanik uit 1" „Ja, Tom, geef hem zijn portie!" „Onmogelijk," zei Tom, het hoofd schud-, dend, „tenminste niet hier „Tk heb geen bepaalde voorkeur," zei ik, „wanneer, jc dat liever wilt dan kunnen we het even goed in den stal klaarspelen met een paar lantaarns. „De schuur, dat zou een pracht van een plaats wezen," opperde de waard gretig, ter wijl hij zijn handen aan zijn voorschoot af veegde, „een pracht van een plaats een massa ruimte, en zacht om te vallen. x\Is de heeren misschien hun partijtje zouden wil len uitstellen tot morgen, dan zouden we ■het in den omtrek kunnen laten ormroepen, en dan komen er zeker een hoop menschen! Allemachtig ik wed, dat we best een in zet van een twintig pond zouden krijgen als de heeren maar wilden I" „Morgen hoop ik al weer een goed eind van hier te zijn," zei ik„kom, hoe gaifwer alles voorbij is, des te beter laat ons je schuur zien." Waarop de waard om lantaarns riep en ons vervolgens voorging naar een groote ruimte achter de herberg, waar we allemaal binnen gingen. „Het liikt mij e«n heel geschikte plaats/ zei ik- „Zegt u dat wel," antwoordde de waard; „die zijn er waarachtig niet veel £oo, mijlen in den omtrektoen Jem Belcher „Den Jon gen Schurk" klopte, zat de prins van Wales in een stoel daar in dien hoek ai, dat was nog eens een dagl" „Als Tom Steen klaar is," zei ik, ac man chetten van mijn Engelsch hemd on.slaand, ik ben tot 2ijn beschikking," Toen kwamen wij tot aller verwondering, de mijne niet het minste, tot de ontdekking, dat Torn 'Steen niet in de schuur aan. De verwondering maakte plaats voor luidruchtige vei hazing toen na veel heen en weer geloop bleek, dat Tom geheel en al verdwenen was. De her berg zelf, de stallen en zelfs de hooimijten werden doorzocht, doch tevergeefs. Tom Steen was even volkomen verdwenen alscC hij in damp was opgegaan, en met hem al mijn hoop op het winnen van dent guinea en! een behoorlijk verblijf voor den nacht. Al mijn moedeloosheid en neerslachtig heid was dan ook teruggekeerd, toen ik' naai* c!e gelagkamer terugkeerde en, de hulp van het eenoogig Individu weigerend, mij:r jas weer aantrok, mijm rensel recht schikte en naar cleïeur ging. Op den drempel hield' ik een oogenblik stil en keerde mij om „Als er iemand hier in de kamer is," zei ik, mijn blik van den een naar den ander, latende gaan, „die misschien met mij bok sen wil om een guinea, tien shilling of zelfs om vijf shilling, dan zal ik heel blij zijn als ik de kans krijg die te verdienen." Toen- ik echter zag hoe ledereen opzettelijk mijn blik vermeed, en hoe allen zwegen, zuchtte ik, keerde hun mijn rug toe en trad naar buiten om mijn tocht langs den donkerenden weg to vervolgen. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1