UPS' SAFE-INRICHTING Engelse Chapellerie „DE EEMLANDER BUITENLAND. Deposito-Rente BINNENLAND. FEUILLETON. 4$ngs den grooten weg. lummuim PRIIS DER ADVERTENTIËN met inbegrip van ccti i Yruit toiJitin voer hit ieciueirin uwer IMEGRICHT Ho. 4. TfLEPHOOH Ho. 304 êeti jaar vast s»0 zes maanden opzegging 4*(s een dag L' W. VAM ROSSUM, - en ZiLVERWFRKEN. WILLEM GROENHUIZEN Juwelier Amersfoort. m lonaens HIIE80ÏÏIHES yan aj ||j I. GRGOTENDORST - HOF 20. 19e Jaargang Me. 224 •r post f 2.«0, p« week (met gratis TOiekcnng «n ongelukken) 0.17*. atsonderlljke nummers (X05. 1 AMERSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 613. Woensdag 23 Maart 1921 bewijsnummer, elke regel meer 1 0.25, dienstnanbie* dingen ca Liefdadigheids-advcitenticn voor de helft der prijs. Voor handel en bcdriji bestaan zeer voordceiige bepalingen voor het adverlecrcn. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Acbltitdlliii m Bitwisti Virdering». VAN DER GRAAF Co., AMSTERDAM ROTTERDAM Politiek Overzicht. In zijn blad, het Journal des Débats, "■wreekt Gauvain» een lams v-oor het toewijzen ',an Opper-Silezië aan Polen. In verband nel hel resultaat wijst Gauvain er op, dat Jh'et feit, dat Maandag op de Berlijnsche peurs de koers van den Poclschert kroon aanmerkelijk is gestegen, moet worden, Vt>pgevat als een bewijs, dat de fi- Aancieel-e en industrieele kringen van oor deel zijn, dat een deel der Opper-Silezische hijveriheidïsstreek vermoedelijk aan Polen zal worden toegewezen, ook al betoogt d'e (Duitsche pers, dat het verdeelen van 't Op per-Silezische gebied indruischt tegen de bepalingen van 't verdrag van Versailles. De inhoud van art. 88 en van de paragrafen 9 en 6 van het „annexe" zou geen enkelen (twijfel overlaten aan de wettigheid van een dergelijke oplossing der aangelegenheid, mt zou er in Duitschland niet zijn gelamen teerd, aldus laat de schrijver aan het slot van 't artikel zich uit, indien de intergeal- flic-erde commissie geheel Opper-Silezië zou 'hebben toegewezen aan Polen, wanneer dc Ju-eerderheid der bevolking zich ten gunste van Polen had uitgesproken. Wat Gauvain schrijft, is geen op zich zelf staande opvatting; het is het gemiddelde Fransche oordeel en zoo merkt de Temps dan ook op, dat d'e meerderheid, die door •de Duitschers is behaald, niet veel meer bedraagt dan het aantal stemgerechtigden, die 'buiten Opper-Silezië wonen en in Op per-Silezië naar de slembus zijn getrokken, Over het lot van de twaalf millioen Opper- Sileentsche inwoners zou derhalve beslist zijn door de om-ende-bij tweehonderd dui zend personen, die niet in 't land wonen; •althans hun stemmen zouden zeer veel heb ben bijgedragen tot den uitslag. Het blad constateert verder, dat Opper-Silezië niet is te vergelijken met een staaf van een be paalde alliage, waarin, van 't begin tot het einde de twee metalen in een gelijke ver houding tot elkaar staan. IntegendeekOp- pei-Silezië was samengesteld uit partijen, •die op alle punten verschilden in samen stelling. In tegenstelling met de Du-itsche bladen, die den eisch stelden, d«t Opper- Srlezië een ondeelbaar, homogeen geheel blijft, vindt het Fransche blad, dat men 'eventueel de gemeenten van elkaar moet scheiden. De inhoud van de artikelen van 't vredesverdrag, zegt de Temps, is van dien aard, dat geen andere interpretatie der clau sules mogelijk is; dezen zouden vaststellen, dat Oppcr-Siiezië in een Poolsch en Duitsch gebied behoort te worden verdeeld. Men 2iet, dat, al had het er den schijn van, de stemming van 20 Maart nog geens- 313 o/o zint de kwestie heeft opgelost, die pas thans netelig begint te worden. Bovendien komen ondertusschen allerlei berichten uit Duitsch. land binnen, die op een leer gespannen verhouding tusschen Polen en Duitschers wijzen. Vooral wordt gewag gemaakt van een guiten alle perken gaande Poolsche terreur tijdens <ïe volksstemming. Zelfs wordt hieraan geweten, dat in 't zuidelijk deel van 't district Rybnik zoo weinig Duit schers zijn opgekomen. Zelfs de Duitsche leden van de gemengde plebiscietcommissie zouden niet hebben durven stemmen en ook minister Simons, die de teruigkeerende Ópper-Sileziërs begroette, merkte op, dat de verliezen, die moesten worden geboekt, hun ooTzaak vonden in de ongehoorde Pool- sche terreur der laatste weken. De Poolsche ontstemming over den uit slag schijnt hoe langer hoe meer tot exces sen te leiden en van Duitsche zijde wordt dan ook gemeld, dat in 't geheele district Beuth'en Poolsche onlusten zijn uitgebro ken. Op den weg BeuthenMiechowitz werd' de tram aangehouden, alle personen ■eruitgesleurd en voor de oogen der Fran- schen afgeranseld en ernstig mishandeld. Uit Orzegow werden de Duitsche plebisciet commissarissen verdreven; dertig personen werden, gedeeltelijk zwaar, gedeeltelijk licht gewond. Uit Hohenlinde komt eveneens het bericht, dat de Polen de tram aanhouden, de Duitschers bedreigen en zingend door de straten trekken. Óp vertoogen bij den districtscontroleur werd geantwoord, dat' hij niet over menschen kon beschikken. Aan generaal Lerond werd telegrafisch om hulp gevraagd. Te Karbowa bij Kattowitz werden handgranaten geworpen. Te Schoppinltz hadden Poolsche optochten plaats, tegen de Duitschers werd geweld gepleegd en de wo ningen der Duitschers geplunderd. Een stemgerechtigde uit Berlijn werd in de tram mishandeld; <Jok zijn vrouw moest het ont gelden. Er moeten zwakke Fransche afdee- lingen naar Schoppinitz zijn gezonden, ter wijl tevens een ernstige schietpartij schijnt Ie zijn begonnen. De Duitschers, naar ge meld wordt, vluchten. In Josephsdorf trek ken benden rond, diie de Duitschers van kant..dreigen Je maken. Uit Laurahütte wor den eveneens samenscholingen bericht, die de vrees wekken, dat de Duitschers aan gioot gevaar zijn blootgesteld, maar naar uit Kattowitz verluidt is den districtscontro- leurs tot reu toe herhaaldelijk vergeefs om hulp verzocht. Gezien deze stand van zaken en verder rekening houdende met de geneigdheid aan Fransche zijde om de Polen ter wille te zijn, ligt het voor de hand, dat voorloopig <ïe situatie in Opper-Silezië verre van rustig zal zijn en het eene conflict gemakkelijk het andere uitlokt.- Een oorlog is gemakkelijker te beginnen dan te eindigen. BuitenEandsche Berichten. B e r 1 ij n, 22 Maart. (W. B.) Bij de be groeting der terugkeerende Opper-Sileziërs, zeide de minister van buitenlandsche zaken von Simons o.a. De slag is geslagen; Op per-Silezië heeft zich bereid verklaard voor Duitschland en u kunt zeggen, dat u den slag hebt helpen winnen; daarvoor zij u dank gebracht. Zeker er zijn ook verliezen te boeken, verliezen door de ongehoorde Poolsche terreur, die de laatste weken in Opper-Silezië woedde, maar de overwinning is ons en hoe groot de overwinning is, dat leeren we duidelijk genoeg, als we hooren, hoe onze tegenstanders het resultaat der volksstemming opvatten, hoe verschrikt, hoe verbaasd zij er over zijn, dat de bevolking van Opper-Silezië zich in zoo groote meer derheid heeft uitgesproken ten gunste van het Duitsche vaderland. Hun plan was Op per-Silezië van hët rijk te scheuren, maar de bevolking van Opper-Silezië en gij „va- derland-getrouwen" hebt in deze dagen ge tuigenis afgelegd van. uw wilOpper-Silezië zal niet van het rijk worden gerukt. Opper- Silezië zal en moet bij het rijk blijven. Von Simons sprak zijn donk uit aan allen die tot dit resultaat hadden bijgedragen. Brussel, 22 Maart. (B. T. A.) Ter heden gehouden zitting van dc gemengde militaire commissie diende generaal Maglinse zijn voorstellen in tot reorgani satie van -den militairen diensttijd. Zijn voorstellen strekken tot de instelling van een diensttijd van 12 maanden voor de on bereden wapens en van 15 maanden voor de bereden wapens. In verband niet de ge geven omstandigheden stelt Maglinse voorts verschillende tijdelijke oproepingen onder de wapenen voor, die zich over verschei dene jaren zullen uitstrekken. De sociali"'1 sche leden der commissie verklaarden zie niet te kunnen vereenigem met deze voor stellen, maai een algehéele wijziging van het militaire stelsel te verlangen. De defi nitieve stemming werd- tot na het Paasch- reces verdaagd. Londen, 22 Maart. (N. T. A.) Draadloos van Poldhu). Uit Hamburg wprdt bericht, dat de vereeniging van den export- handel besloten heeft niet te verkoopen aan of te koopen in landen, welker parlement de schadeloosstelltngswetten, gelijk aan die der Engelschc regeering, hebben aanvaard. de olgemeene stoking in het industriege bied is nog niet algeheel. Ofschoon de ar beiders in de meest radicale districten van Mansfeld in staking zijn gegaan, heerscht te Geisethal en Launa nog geenerlei stem ming om te staken. Londen, 22 Maart. (N. T. A. Draadloos van Poldhu). Uit Malta wordt ge meld, dat een inkrimping der Middelland sche Zeevloot overwogen wordt. Twee van de zes dreadnoughts zouden te Malta in reseve geplaatst worden, alsmede eon aan tal schepen der torpedojagei-flottillc. Londen, 22 Maart. (N. T. A.) Uit de officieele cijfers blijkt, dat in Februari een dalende tendens in de 'loonen merkbaar is geweest en dat loonsverlagingen een be drag van millioen pond sterling hebben bedragen, terwijl er IA millioen personen betrokken waren. Alle symptomen wij verder op een verlaging der kosten van hiet levensonderhoud, die in de afg'cloopen maand tien punten terugliepen en thans 141 pet. boven de gemiddelde prijzen van voor den oorlog staan. Tengevolge van deze parallel loopende beweging hebben de loonsverlagingen in het algemeen gespro ken de koopkracht van de loonen niet vee minder cl. O s 1 a w a n (Moi'avië), 2 1 Maart. (W. B Hedennamiddag had in de mijn Kokla- Oslawa een miingasontploffing plaats, waar. bij 14 personen gedood en 17 personen ge- AMERSFOORT B e r I ij n 2 2 Maart. (\V. B.) Dc Rijks dag heeft heden een verordening aangeno men, die het goederenverkeer tusschen het bezette en onbezette gebied regelt. Het bij wijze v-n sancties door de geallieerden in gestelde tolregime maakte het rvoodig, dat de ïijksregeeiing in slaat is ten spoedigste maatregelen te treffen, opdat het Duitsche economische leven zoo weinig mogelijk wordt benadeeld. B e r 1 ij n, 2 2 Maart. (W. B.). De rijks dag heeft zich in zijn zitting van heden uit gesproken voor het wetsontwerp strekkende tot uitvoering van art. 177 en art. 178 van hei vredesverdrag (ontwapening der burger wachten, enz). Een pretest der Bejersche regeering, die zich ook mot de herziene re dactie van het wetsontwerp niet kon ver eenigen, vond geen ondersteuning. B e r'1 ij n 2 2 Maart. (W. B.) Gisteren werden verscheidene personen gearre steerd, waaronder zich waarschijnlijk de hoofdschuldigen bevinden van den aanslag op de Siegessaule. Zij werden zwaar gewa pend aangetroffen bij een beraadslaging, die blijkbaar over misdadige ondernemin gen liep. B e v 1 ij n 2 2 Maart. (W. B.) In de zaak van den aanslag vernemen we verder, dat cle gisteravond gearresteerde elf perso nen volgens op hen gevonden ledenkaarten en volgens eigen opgaven behooren tot de communistische arbeiderspartij. De op hen gevonden pistolen en revolvers waren alle geladen. Bovendien ontdekte men verschei dene zwarte maskers. B e r 1 ij n, 2 2 Maart. (W. B.). Naar de Tagliche Rundschau uit Bochum verneemt, heeft daar gisteren een conferentie van mijnwerkers plaats gehad, die besloot aan de regeering te verzoeken nieuwe besprekingen omtrent de overuren- en loonkwestics in te leiden. H a 11 e (a. d. Saaie), 2 2 Maart. (\V. B De door de communisten geproclameer wond werden. In cle mijn bevinden zich nog 10 arbeiders. Riga, 21 Maart. (Orient). De voor zitter der Poolsche delegatie ter. vredescon ferentie te Riga, Domski, heeft aan het hoofd van den Poolschcn staat Pilsoedski, den minister-president Witos en aan den minister van buitenlandsche zoken Sapieha officieel meegedeeld, dat 'hrij uit naam van cle Poolsche republiek het vredesverdrag van Riga heeft onderteekend. Domski heeft reeds zijn afscheidsbezoeken afgelegd en vertrekt den 23en Maart naar Warschau. Vandaar zal hij zich waarschijnlijk naar Ber lijn begeven om daar het ambt van gezant te aanvaarden, dat hem is aangeboden. B e r 1 ij n, 2 2 Maart. (N. T. A. Draad loos uit Naueri). Volgens een bericht uit Riga heeft de Sovjetreg-eering weer aan de boeren toegestaan hun producten vrij te verhandelen, mits zij een zeker percentage daarvan afstaan. Naar gemeld wordt, vertrekt koning Constantijn weldra naar het front om het opperbevel over te nemen. Alle officieren en manschappen, die met verlof zijn, heb ben lost gekregen zich bij hun regimenten te voegen. Londen, 22 M a a r t. (N. T. A Draadloos van Poldhu). Uil Constan-tmopel wordt bericht, dat de Fransche regeering generaal Wrang,el heeft meegedeeld, dat het haar ortmogelijk is verdere uitgaven te doen voor zijn leger. De Franschen bieden aan d'e kosten voor repatrieerin'g naar Rus land op zich te nemen, of hem toe te staan naar Zuid-Amerika te <emig-reeren of zijn diensten te aanvaarden in het Fransche vreemdelingen-legioen. Wrongel heeft hier sterk tegen* geprotesteerd en verzocht de ontbinding van 'het anti-bolsjewistische le ger te verdagen. Washington, 22 Maart. (R.). Har ding heeft het congres tegen 11 April tot een bizondere zitting bijeengeroepen. De Staatscourant van 22 Maart 'bevat o.a. de volgende Kon. besluiten: op verzoek eervol uit 's lands dienst ont slagen de Indische ambtenaar L. Lob, laat stelijk ingenieur bij 's land? mijndiensten in Indië, thans in Nederland; op verzoek eervol ontslagen uit den zec-« dienst de officier-machinist 2c klasse I. C. Vermeer; gedetacheerd voor den tijd van ten hoog ste drie jaren bij het leger in Nederlandsoh- Indië, bij het wapen der artillerie, de ïe- serve-tweede-luitennnt P. A. van der Werve, van het 1ste regiment vesting-arttf •lerie; benoemd, bij het reserve-personeel dor landmacht, bij het personeel van den Ge neeskundigen Dienst, tot reserve-officior van gezondheid der 2de klasse, de heer J, 'C. de Grgot, arts. benoemd tot lid van den Voogdijraad 's Gravenhage II jonkvrouwc A. J. Rcpe- laer van Driel, wonende te 's Gravenhage ingetrokken de benoeming van J. P. do Graaff, tot lid van den Voogdijraad te Alk maar den tijdelijk adjunct Rijkslandbouwconsu- lent B. Rombach te Assen eervol ontslag oh zoodanig verleend tot adjunct-commies bij de Pensioenradei. mej. J. W. E. van Ingen en' mej. A. M. Ha-ge beiden thans klerk. Audiënties. De gewone audiëntie van den minister van Oorlog zal Donderdag 24 Maart niet plaats hebben. De gewone audiënties van de minis ters van Waterstaat, Marine o. Koloniën en Financiën zullen rospectievelijk op 24, 24, 25 en 25 dezer niet plaats hebben. Geen troepen naar Wlluu. Bij de Tweede Kamer is thans ingeko men de mededeeling van de regeering tot intrekking van het wetsontwerp inzake het zenden van een troepen-contingent naar Wilna. Aanleióintg tot deze intrekking is het be sluit, op 2 Maart U. door den Rand van den Volkenbond1 in zijn twaalfde zitting te Pa rijs genomen, waarbij afgezien wordt van cle te houden volksstemming en besloten wordt te trachten hgt geschil tusschen Polen cn 'Lithauen langs -anderen weg te regelen. Bij K. B. is bepaald, dat de Wuuraon* zeggingwet en do wet tot wijziging van de Huurcommissiewet op 1 April in werking treden. V er hoogingen van uitkce- r i n g e n-b ij e c h t s c h c i d i n g e n. Inge diend is een wetsontwerp tot wijziging van art. 281 van het Burg. Wetboek en var* daarmede samenhangende artikelen. In de Memorie van Antwoord wordt o.a. herin nerd aan het artikel van het Weekblad voor 'het Recht, onlangs over cle echtscheidinys- uitkeering bevatte en dat destijds in ons persoverzicht is opgenomen. Vooral thans, nu de koopkrocht van het geld zoo aanmerkelijk is verminderd, doet zich dc onmogelijkheid van verbooging nis een groote onbillijkheid gevoelen. De minister van Justitie heeft dan ook' n-iet geaarzeld om, toen hem ter zake een voorstel der commissie-Koppeyne-Liimburgi bereikte, aan de hand van. dit voorstel een/ voorziening op dit punt voor te bereiden. Mét die commissie is hij echter van oordcel, dat afgezien van de bijzondere omstan digheden van thans verhooging van uit- keerrng noodig en -gewenscht kan zijn. Het is daarom, dat de wijziging hoewel haar urgentie meer in het 'bijzonder ontiee- nend aan de buitengewone tijdsomstandig- De pad sprak tot de padde van liefde en voncl haar schoon. U Attent maken op «le groote sorteeriug Naar het Engelsch van JEFFERY PARNOL. HOOFDSTUK IX. a a r i nik betrokken raak in een laakvaneer. fir rijn lijden (zoo veronderstel ik ten- ilnsle) dat zeHs de meest aestheiisch voe- itvde zielen de blankheid der lelies, en liet p dere vleugel van een vlinder zullen eten, om te zwelgen in de lagere ge» jien, laten we zeggen, een lekkere bief- .tuk. Het is onmogelijk de schoonheid van zon te -bezineren. of te oeinzen over de bleeke bekoring van de maan met waarlijk- poëtisch vuur, terwijl de honger knaagt in je ingewanden, want een zeker gemak en voldaanheid' zijn nu eenmaal onontbeerlijke factoren voor het schoonheidsgevoel, en bij slot van rekening gaan maag en ziel toch hancl in hand. Ik ging den weg langs, onder het wuiven de groen -der boomen, langs de geurende, bloeiende heesters, zonder veel' acht te slaan op de schoonheid van de begroeide heuvels en groene dalen, terwijl mijn oogen onafge broken den wreg af zochten naar een zweem van de herberg „De Oude Haan." En plot seling zag ik haar, ik w as er zeker vaneen vuil laag huisje, waarvoor een. vervallen paardenruif stond, en waar eer* verweerd uithangbord uithing. Ondanks het weinig aanlokkelijke uiterlijk, haastte ik mij er toch heen, sprong de drie uitgesleten treden op en stootte de deur open. Ik bevond mij in een kamer, die er niet bepaald aanlokkelijk uitzag, ofschoon er op de haard een vuur tje smeulde, dat een man met een sorfiber gelaat stond op te rakelen, en tot wieni ik mij richtte. „Kan ik hier een ontbijt krijgen?" zei ik. „Dat hangt er heelemaal van af, heer schap?" antwoordde hij op gemelijken toon. „Waar hangt dat vanaf?" zei ik. „Van hetgeen u verlangt." „O, als het dat isbegon ik'. „Want," zei -hij, terwijl hij een bizonder nijdigen pook in het vuur gaf, „als -u me nu vroeg om een Fransche portolaan of zelfs om de bult van een kameel, dan zou ik, omdat ik een zeer waarheidlievend man ben, neen moeten zeggen." „Maar zulke dingen verlang ik niet," zei ik. „Maar hoe kan ik weten, dat u uw zinnen niet gezet hebt op de bult van -een ka meel?" „Ik verlang niets dergelijks," zei ik, een» cotelet „CoteletP zuchtte de man met gefronst gelaat in het vuur kijkend, ,,-cotelet „Of een biefstuk," haastte ik mij te zeg gen. „Nu weer biefstuk!" zei de man, treurig het hoofcl schuddend, terwijl hij mij somber aankeek, „een biefstukherhaalde hij „na tuurlijk, dat moest het zijnu zult zeker wel uw neus ophalen voor ham en eieren dat was te verwachten" '„Integendeel," zei ik, „ham en eieren zul len -mij uitstekend smaken," „waarom kon je dat niet dadelijk zeggen?" bij: „Voor zoover ik weet, hebt u mij claarnaar niet gevraagd," bromde de man. Ik liet den ransel van mijn schouders glij den, en ging in een hoek aan een klein ta feltje zitten, terwijl de man eeni laatsteni pook in het vuur gaf, en toen heenging om miin bevelling over te brengen. Eenige oogen- blikken later verscheen hij weer met eenige houtblokken in de armen, en gevolgd' door een meisje met rozige wangen en lachende ooger. dat zeer hajuhg. een wit tafellaken uitspreidde, waarop ze eenige oogenblikken later een schaal met smakelijke ham en eieren met gouden dooiers neerzette. „Een liefelijke morgen zei ik, terwijl ik mijn oogen opsloeg naar haar knap gezicht- 1>. „Dat is het zeker, mijnheer," zei ze, ter wijl ze met een lenige buiging van haar ten gere pols het olie- en azijnstelletje neerzette. „Ik ben "fcoo wij dat tegen te spreken," zei cle knorrige man, met een harden slag het hout op het vuur gooiend,- „hoe kan een morgen liefelijk zijn, als er geen liefde in is,niet zóóveel dat je er een vingerhoed mee kunt vol maken. Ik zeg, het is geen lieflijke morgen, absoluut niet, en ik schaam me niet om dat te zeggen, want ik ben van nature een waarheidlievend manHij kuch te bij deze woorden, pookte nog eens in het vuur en verliet met stijve passen de herberg. „Onze vriend is van morgen een beetje somber gestemd." zei ik. „Aanstaande Zaterdag is het al veertien d-ageni dat hij zoo is," antwoordde het slanke deerntje, met hel hoofd schuddend. „Zoo? zei ik. „Ja," ging ze voort, een* glimlach onder drukkend, terwijl ze in plaats daarvan zucht te, „het is erg treurig, maar hij is ongeluk kig in de liefde, ziet u mijnheer. „Arme kerelzei ik, „kunt u hem -dar* niet troosten?" „Ik mijnheero neen „En waarom niet? Ik zou zoo zeggen, dat het al erg met een man gesteld moet zijn als u hem niet kunt troosten!" „Maar ziet u, mijnheer," zei ze blozend terwijl er aller liefste kuiltjes in haar wangen- kwamen, „d zaak staat zoo, dat ik juist degene ben> waar mee hii ongelukkig in de liefde is." „Ah nu begrijp ik -het," zei ik. „Ik ga trouwen mot een boer,ginds, op den weg, ofschoon, ik ben nog niet vas» besloten." „Een knappe, forsche jongeman l'-_ vroeg ik. Ja kent mijnheer hem „Met een paar prachtige bakkebaarden V- vroeg ik. „Juist mijnheer, en het zijn prachtige bak" kebaarden, als zeg ik het zelf ,;De mooiste, die ik ooit gezien heb. Ik wensch je van 'harte geluk," zei ik- „Dank u mijnheer," zei ze, en terwijl de kuiltjes liefelijker -dan ooit in; haar wangen- groefden, trippelde ze weg, en liet mij aard mijn maaltijd over. Toen ik mijn honger gestild had, haalde ifc de pijp van Adam, den! rijknecht, uit miji^ zak, de pijp, waarvan de kop gesnedeni was, in -den vorm van een negerhoofd, vroeg» on> wat tabak, vulde de pijp en stak haar aan', en bleef droomerig uit het raam staren. Gelukkig is hij, die door een overvloedig fortuin niet de beteekenis kervt van het woora 'hongermaar driemaal zoo gelukkig is hijg die, als hij de honger voelt nijpen, zijn) kwel ling kan stillen met een maal, zooals ik nu genoten had. Nooit te voren en ook nooit; meer sedert dien dag heb ik zulke eieren ge* proefd en zulke hamzoo zacht I zo<^ •heerlijk! zoo geurig! Die herinnering) zéfr nooit verdwijnen- (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1