Engelsche Ciaapell«rd05s •MSFiiBiTstzt:: „DE EEMLANDER" BUITENLAND. L' ~BINNENLANP.~ EERSTE BLAD. Mystieke Roos. Amsrstoort woonstad. 19e Jaargang Ne. 225 y« poot 1 2.80, p« week (met RMtü verzekering en ongelukken) t 0.17', «Izonderlijke nummers tien OJW. DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Donderdag 24 Maart 1921 PMÜiitiit met inbegrip van cca bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaanb e# dingen cn Licldadigheids^dveitcntiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooideeligc bepalingen voor het advcrtccrcn. ücne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Oer '■fio<yr Mevr. E. H. du Quesne van Gogh". 'jpmlaag, aan den voet van het huis, B/aar martelaars-bloeddroppen vloeien, Daar staat in 't vertreden zand, fEen zeldzame roze te bloeien. Bij spotlach en krijgsnvansgedruis, jWaar t kruishout omhoog werd geheven. Onzichtbare hand heeft geplant 'dien bloemstruikhij bleef in 'het leven. ijVolheerlijk in milde getaien, /Ontloken bij bloed en bij gruis, 'De rozen, die 't wond're verhalen, ƒ»- Meerdere malen hebben we er reeds 'óp gewezen, dat het al te veel reglementee ren van het openbare leven niet bevorder lijk kam zijn aan groei en bloei onzer stad, terwijl het vooropgezette doel dezer regl'e- menteering veelal wordt voorbijgeschoten, ïn de laatste jaren zijm verschillende veror deningen in het leven geroepen (bioscoop verordening, rookverbod, winkelsluiting, tapverbod), welke het welzijn der gemeente en hare inwoners moeten bevorderen en dan ook zeer zeker met de beste bedoelingen zijn ontworpen. Nietten!in achten wij het gelukkig, dat de Commissie van Wetgeving, welke een en an der voorstelde, nog niet veel lauweren heeft mogen plukken. De uitvoerende macht toch was onmachtig de eene verordening na de andere uit te voeren, zoodat we wel goed 'bedoelde verordeningen bezitten, welke ech ter niet worden nageleefd en welke, naar we hopen, nooit in vollen omvang van kracht zullen worden. 'Hierin worden we gesterkt, door het geen we uit andere plaatsen hooren, waai- ook de reglementeerer.de geest over de vroede vaderen is vaardig geworden en- waar men Je nad'eeien hiervan in het vrije zakenleven meer en meer gaat gevoelen. In Rotterdam bijv. is dit reeds zoo erg geworden, dat in de Kamer van Koophandel en Fabrieken verschillende klachten zijn geuit. In de ver gadering dier Kamer van 7 Maart heeft de ibeer Schürmann er de aandacht op geves- Mgd, dat Rotterdam op weg is lvaar karakter van groote stad te verliezen, Rotterdam ie in, 1921 geworden een dorp zonder de minste attractie, waarvan de inwoners be handeld worden als kleine jongens. Het ligt z. i. op den weg der Kamer, te constatee- ren, dat er tengevolge van de maatregelen der overheid zeer groote schade wordt gele den. De toestand is onhoudbaar. Er moet een einde aan dit ..massregelen waarom wij vToeger in Duitschland zoo heb ben gelachen. Rotterdam i's een onmogelijk- ak'elige stad geworden, en vooral de klein handel lijdt schade tengevolge van de ver keerde maatregelen van het gemeentebe stuur. Gedurende den oorlog hebben wij in die maatregelen beiust, maar 'er is geen enkele reden om den toestand van vóór dien tijd niet te laten terugkeeren. Zoowel- de handel als de scheepvaart en de bedrijven ondervinden van dezen toe stand de nadeelige gevolgen. Verschillende sprekers onderschreven de woorden van den heer Schürmain. Een- hun ner merkte nog op. dat Rotterdam als woon stad en als wereldstad achteruitgaat. Veel buitenlanders komen te Rotterdam om hun voordeel te doen, maar hun uitgaven doen zij hier niet, omdat men er niet kan 'leven. Ten slotte werd dan ook besloten een ■adres aan het gemeenbestuur te zenden. Ook in Antwerpen klaagt men over de te yer doorgedreven overheidsbemoeiing. Het Antwerpsche ochtendblad „De Schel de" klaagt er ov er d'at men van Antwerpen een doode stad wil maken, het wordt een groot begijnhof. „Vroeger", aldus het blad, „was België het land der vrijheden. We weten wel dat die vrijheden betrekkelijk waren, doch we waren cr gewis beter toe dan ten huidige dage. Doe nu maar een wandelingetje in de Stad! Ge zult er U van beloven! Ge zit in de herberg, gezellig.. Plots wordt ■de gelagzaal overweldigd door een zwerm ■accijns- of polioiebedienden. De aanhouding van een samenzweerder. Neen... Aanschouw iie blikken' van den overweldiger. Ze boren door uw maag. Ze onderzoeken het onschuldig biertje, 'd'at in uw glas kraalt Na uw pousse-catfé wilt ge met 't vrouw tje en de kleine naar de kinema. Geen ivoot muziek van. Uw kinderen zijn geen 16 jaar oud: zij mogen niet in het gezelschap van Charlie Chaplin, Mary Pickford', Dou glas, Fairbanks verwijlen. Ze mogen wel paar een music-hall gaan, waar danseresjes in spannend tricot, hun mollig anatomie laten bewonderen, en schorre cabaret-zan ders, schunnige dekens afdraaien. Br wordt beroep gedaan op de vrijheid i 'de vrijheid te wurgen... Alle dagen wordt Oe koord wat korter aangebonden. Eer <ier jaren verloopen zijn1 heeft België aan Tuiser* niets meer te benijden. Toen de kinema's echte hokken waren, (hocht er gerookt worden dat het schouw Nu de lokalen vrij van alle brandgevaar zijn wordt er geen pruimpje rooktabak ge duld. Morgen zullen we niet meer mogen roc ken in de herbergen. Overmorgen- niet meer op straat. Stoeten worden verboden. Ja, wat is er al niet verboden". Nu weten we heel goed, dat we Amers foort niet op één lijn mogen stellen met steden als Rotterdam en Antwerpen. Maar todh zijn deze klachten leerzaam, war.t laten we niet vergeten, dat Amersfoort heel wat minder noodig heeft als deze wereld- Steden om weer te worden, wat het voor heen geruimen tijd geweest is, een doode stad. Politiek Overzicht. De commissie van herstel had de afge- loopen week aan Duitschland te verstaan gegeven, dat het vóór 23 Maart (gisteren derhalve) één milliard gouden marken moest storten van de twaalf milliard, die het had te betalen. Wij deelden gisteravond in de telegrammen-rubriek reeds mee, dat Duitschland in een nota te kennen gaf hier toe niet in staat te zijn. Tevens had dezelf de commissie van herstel aan Duitschland te kennen gegeven, dat het vóór 1 Mei van het saldo der 20 milliard de nog niet vol dane 12 milliard moest storten. Naar wij gisteravond eveneens reeds mededeelden, heeft Duitschland op dezen eisch met een weigering -geantwoord. De Duitsche commissie voor oorlogslas ten heeft een en onder gemotiveerd in een nota, die zij overhandigde aan de commis sie van herstel en waarin zij betoogde, dat de Duitsche regeering de berekening, die ten grondslag lag aan den eisch der com missie van herstel en volgens welke Duitschland ten hoogste 8 milliard had be taald (ter uitvoering van art. 233 van 't ver drag van Versailles) niet als juist kon er kennen. Ook protesteert Berlijn ertegen, dat haar desbetreffende uiteenzetting in de nota van 15 Maart een zuiver formeele beden king wordt genoemd. Over het totaal der Duitsche leveringen was de Duitsche regee ring voor de commissie van herstel nog niet gehoord. Overeenkomstig par. 9 en 10 van annexe 2 bij deel VUI van 't vredesverdrag is de Duitsche regeering van oordeel des te meer aanspraak te kunnen maken om gehoord te worden, omdat onlangs de commissie van herstel een deel der tot dusver uitgevoerde leveringen niet als aftrek van de eerste 20 milliard wilde beschouwen. Eerdat op grond van verdere 'besprekingen vastgesteld is, of en in hoeverre de Duitsche regeering nog verplichtingen, voortvloeiend uit art. 235, heeft te venmllen, wenscht Duitschland de 12 milliard niet te betalen. De Duitsche re geering wijst erop, dat zij reeds in haar nota van 23 Juni 1920 heeft gewezen op de on mogelijkheid om noemenswaarde betalin gen in baar te doen en uiteen heeft gezet, dat het weinige nog, in den vorm van bui tenlandsche waaiden, beschikbare baar geld, moest worden gebruikt om levensmid delen en grondstoffen in 't buitenland te koopen. Omdat de commissie van herstel op deze uiteenzettingen acht maanden lang niet was teruggekomen, was de Duitsche re geering h. i. gerechtigd te meenen, dat haar opvatting omtrent de onmogelijkheid van betalingen in baar geld door de commissie van herstel werd gedeeld. Desniettegen staande was in de laatste nota's der com missie een volkomen tegenovergesteld standpunt ingenomen. De betaling van de thans geëischte som men is voor de Duitsche regeering, volko men afgezien nog van het feit, dat een der gelijke eisch ook bovendien door het door den oorlog economisch ten zeerste ver zwakte land nauwelijks vervuld zou kunnen worden, alleen al onmogelijk wegens den korlen tijd, die haar daarvoor -gelaten wordt, daar het reeds om uitsluitend technische re denen onmogelijk is binnen dien tijd ook maar de voorbereidingen te treffen voor een leenüvg, zelfs al zouden deze, ondanks het feit, dat Duitschland economisch ver zwakt is door de door de Entente te Londen vastgestelde sancties, mogelijk zijn. Vol gens de bepalingen van het vredesverdrag moest de commissie van herstel rekening houden met Duitschland's economische ca paciteiten. In de nota worden dart nog meer techni sche bizonderheden gegeven, waarin de Duitsche regeering haar zaak bepleitzij stelt ten slotte voor zoo spoedig mogelijk mondelinge besprekingen te beginnen tus- schen de commissie van herstel en de Duitsche commissie voor de oorlogslasten over de waarde der tot nu toe door Duitsch land gedane prestatiën en verklaart zich be reid onderhandelingen te Beginnen over de uitschrijving van een buitenlandsche lee ning, die evenwel niet uitsluitend op de ba sis van de tenuitvoerlegging van art. 235, maar slecht» in verband met de geheele kwestie van het herstel zou kunnen worden besproken. De inhoud van de nota, door 't B. T. 'A~. eveneens geseind, klopt volkomen met de Duitsche lezing en er wordt aan toegevoegd, dat de commissie van herstel gisterochtend bijeen zou komen om van gedachten te'wis- selen over 't Duitsche antwoord, dat als een schending van 't verdrag door Duitschland wordt beschouwd. De commissie zal eerlang de geallieerde legeeringen met de zaak op de hoogte brengen. Het zal niet behoeven te verwonderen, dat, in verband met Duitschland's houding, nieuwe sancties zul len worden toegepast. In de nota van de commissie van herstel, die vandaag als be scheid op de Duitsche, te Berlijn zal aanko men, zullen dan ook stellig dreigementen zijn vervat. Wij zullen er wel spoedig van hooren. Buiteniandsohe Berichten. Pa r ij s, 23 Maart. (R.). Duitschland weigerde de 12 milliard goudmark te beta len, door de commissie van herstel voor 1 Mei gevorderd. P a r ij s, 2 3 Maart. (H. R.) De com missie van herstel heeft den tekst vastge steld' van haar nota op het antwoord van Duitschland dn zake de storting ven 20 mil liard gouden marken. De nota zal 24 Maart te Berlijn aankomen. Berlijn, 23 Maart. (W.-B.). Gisteren is het station Oberfeld bij Oberhausen, dat voor de verbinding tuSschen Oberhausen en Essen van veel belang is, door Fransche troepen bezet. Te Walsum werden de bur gemeester en een inspecteur van politie ge arresteerd, naar men zegt, omdat de burge meester in 't bezit van een Chineeschen dolk werd bevonden. Na twee en een halven dog gevangen te hebben gezeten, werden do heeren weer op vrije voeten gesteld. Volgns een bericht van de Berl. Lokal Anz. uit Essen maakt men in mijnboirwkri-n- gen op uit de beziohtiging van sluis 7, waar in het Rijn-Herne-kanaal en het Dortmund- Ems-knnaal samenkomen, door officieren der geallieerde troepen, dat het voornemen bestaat tot dit punt de 'bezetting uit te strek ken. Over dit punt gaat juist de volledige verzending van kolen uit het Ruhrgebied naar 't Oosten en Noorden. L o n cl e n, 2 3 M a a r t. (N. T. A. Draad loos). In het Hoogerhuis werd het wetsont werp inzake de vijftig procent heffing van den Duitschen export met een amendement in derde lezing aangenomen. Brussel, 2 2 M a a r t. (B. T. A.) De mi nister van Kunst en Wetenschappen heeft bij de Kamer -een wetsontwerp ingediend, waarbij te Gent de grondslag wordt gelegd .van 99 jaar. nen en soldaten, die opsporingen deden, i releveert dan hetgeen de Staatscommissie" voor een Vlaamsehe universiteit, Brussel, 23 Maart. (B. T. A.) De Kamer heeft het wetsontwerp aangenomen, waarbij de invoerrechten op zekere artike len. verhoogd worden, o.a. op automobielen, kleedingstukken, zij-de, bont, enz. Zes Sinn-Feiners zijn gedood. Sinn-Feiners hebben een troep politie mannen en soldaten in een hinderlaag aan gevallen bij Strokestown (graafschap Ros- comman). Een kapitein is gedood; een lui tenant en drie soldaten en politiemannen werden gewond, terwijl er 4 worden ver mist. Madrid, 23 Maart. (B. T. A.) De toestand van den koning is iets verbeterd Hij mocht het bed verlaten. De godsdiensti ge plechtigheden, die in de kapel van het paleis zouden plaats hebben, zijn uitge steld. Londen, 23 Maart. (N. T. A. Draad loos). Volgens berichten uit Moskou heeft de Sovjet-regeering tot den president der Ver. St. en het Congres het verzoek gericht de handelsbetrekkingen te hervatten. In het verzoek wordt gezegd, d'at Wilson tijdens zijn geheele president! eele periode een zeer vijandige houding tegenover Sovjet-Rusland heeft aangenomen. Tevens wordt de hoop uitgesproken, dat de nieuwe regeering niet op dien weg zal voortgaan. Een speciale delegatie zal 2ich naar Amerika begeven om de onderhandelingen te openen-, Londen, 23 Maart N. T. A. Draad loos). Een draadloos telegram uit Moskou meldt, dat de Georgische roode troepen op 19 Maai t Batoem bezet hebben. Do mensje wistische regeering is uit Georgië naar Con- stantinopel ontkomen. Smyrna, 23 Maart. (R.) Naar ver luidt, is het Grieksche offensief vandaag be gonnen. Verspreide Berichten. Kopenhagen, 22 M r t. (V. D). Volgens een bericht van het Petersburgsche blad Kasnaja Gazeta bestaat het voornemen twee stoomvaartlijnen (Petersburg—Ham burg en Petersburg—Stockholm) in te stel len voor passagiers- en goederenverkeer. Naar de J. P. Z. meldt, is de Brttsche administratie van Palestina bereid twee mil- lioen dunam regeeringsgrond tegen billij ken prijs ter beschikking te stellen voor de Joodsche Kolonisatie, en dit voor den duur Op dezen grond zal in drie groepen geko loniseerd worden, waarvan de eerste uit Ca- nadeesche Joden bestaan, welke reeds erva ring in het landbouwbedrijf, de benoodigde landbouwwerktuigen en ook eeruig kapitaal bezitten. W. VAN ROSSUSVS, AMERSFOORT Mansfeld, 23 Maart. (W. B.) Vijf-en-dertig gewapende mannen, op een vrachtauto aangekomen, hebben, na een machinegeweer in stelling te hebben ge bracht voor het gebouw van den provincia len raad, 199.000 mark geroofd uit de dis- tl ictsspaarkas en een andere kas aldaar; zij bezochten daarna de Spaar- en Crediet- bank. Mansfeld, 23 Maart. (W. B.) Na hun rooftocht in het gebouw van het provinciaal bestuur bezocht de roovers- bende ook nog het station, drong het post kantoor daar binnen en plunderde het. Hierop verdwenen de bandieten, zonder dat men hen meester kon worden. Helbra, 2 3 Maart. (W. B.) De roo- verbende, die te Mamnsfeld heeft huisge houden, was den vorigen nacht hier ge weest en had de Volksbank en de districts spaarbank geplunderd. Onder het schrik bewind der stakers is de „Helbraer Anzei- ger" niet kunnen verschijnen. Halle, 23 Maart. (W. G.) Een mis dadige aanslag van denzelfden aard als on langs bij Ammendorf werd gepleegd, door het losmaken van een rail, werd gister avond weer begaan in de buurt van Halle. Op den spoorweg naar Leipzig maakten de misdadigers een der rails los en toen de trein van Halle de plaats bereikte, ontspoor den drie passagierswagens, de postwagen en de locomotief. Een postbeambte, de machinist en twee reizigers werden gewond. Een trein met een afdeeling politie-fceamb- ten met politiehonden vertrok weldra naar de plaats van het ongeluk. Eisleben, 23 Maart. (W. B.) Het Eisleber Tageblatt bericht, dat in den jong- sten nacht met tusschenpoozen geweervuur knetterde in de straten; hedenvoormiddag werden ook ontploffingen van handgrana ten gehoord. De stakers lieten drie wissels springen van den mijnspoorweg der Manns- feldsche Kupfer-Schiefer-maatschappij. De werkwilligen worden bij de mijnen met ge weld tegengehouden, als zij aan den arbeid willen gaan. P a r ij s, 2 3 Maart. (B. T. A.) Clemen- ceau is vanmiddag te Parijs aangekomen. Hij werd levendig door het publiek toege juicht Londen, 23 Maart. (R.) Sinn-Fei ners hebben gisteren een inspecteur van politie en 8 agenten in een hinderlaag doen vallen bij Lispos (graafschap Kerry); 8 Sinn Feiners zijn gedood 20 politiemannen zijn gewond, w.o. 3 licht. Sinn-Feiners hebben geschoten vanuit een boerderij bij Blarney Op 24 Februari heeft Sir Herbert Sa muel een vergadering van alle hand-elska- mers van Palestina gepresideerd. De regeering legde een verklaring af, dat zij de handel met Egypte in het bijzon-der zou bevorderen en den voorzitter der han delskamer de bevoegdheid zou geven, reis vergunningen aan kooplieden te verleenert, teneinde het zakenleven te vergemakkelij ken. De „Palestine Weekly" sohat het graan- saldo voor den export in Palestina voor het jaar 1921 op 800.000 maten gerst en 100.000 maten peulvruchten, ingeval geen stormschade intreedt. De grootste korenvelden liggen ongetwij feld in het Oost-Jordaanland. in ieder geval schijnt de korenproductie, het fei-t in aanmerking genomen, dat het land slechts ongeveer de grootte van Mecklen burg heeft, buitengewoon hoog. Voorstellen tot Grondwetsherziening De minister van Binnenlandsche Zaken heeft thans bij die Tweede Kamer inge diend de ontwerpen van wet tot het „in overweging nemen van een voorstel van verandering van-het Iste, Ude, Hide, IVde, Vde, Vide, Vilde, Wiste, IXde en Xlde hoofdstuk en de Additionneele Artikelen der Grondwet". De voorstellen van veran deringen zijn voor elk hoofdstuk en voor de Additioneel® Artikelen in een afzonderlijk wetsontwerp belichaamd. Aan deze ontwer pen van wet is één-e memorie van toelich ting toegevoegd, welke memorie weer ver gezeld gaat van -eene „vergelijking van de regeeringsvoorstellen met de bestaande Grondwet en de voorstellen der Staatscom missie." Algomeene beschouwingen. - Ter inleiding d'er algemeene beschouwin gen zijner memorie van toelichting herin nert de minister aan de bij Koninklijk be sluit van 20 December 1918 ingestelde Staatscommissie, aan welke is opgedragen „de voorbereiding van eene herziening van de Grondwet, waarbij als "voornaamste on derwérpen in aanmerking zouden komen de bepalingen betreffende de troonopvolging zooals deze (hans in hoofdstuk 11 geregeld is, de Staten-Generaal (hoofdstuk Hl), het volksinitiatief, het referendum en de moge lijkheid tot instelling van andere publiek rechtelijke lichamen dan de reeds door de Grondwet -erkende". Onder dagteekening van 27 October 1920 haeft deze commissie (graafschap Cork) op een troep politieman- zich van haar taak gekweten. De minister in 'haar onlangs openbaar gemaakte rapport heeft géschreven omtrent: de troon opvolging, de buitenlandsche betrekkingen,' de Staten-Generaal, het volksinitiatief ei» het referendum, de gemeentebesturen en de mogelijkheid tot instelling van andere publiekrechtelijke lichamen dan de reeds door de Grondwet erkende. Kort samengevat komt hetgeen de Slao.s- commissie ten aanzien dezer -hoofdpunten schreef, neer op het volgende: Troonopvolging: do bepalingen, welk» anderen dan nakomelingen van de thans iegeerende vorstin tot de regeering kunnen roepen, te schrappen, en de troonopvolging, indien mannelijke uit mannen gekomen na komelingen ontbreken, te beperken tot het tweede geslacht uit den laatst overleden koning gesproten; bij ontstentenis van een grondwettelijke:* troonopvolger door '.olks- stemming over den staatsvorm te doen be- slissen. Buitenlandsche betrekkingen schrapping van artikel 57 (de koning heeft het opper bestuur der buitenlandsche betrekkingen): het sluiten en opzeggen van verdragen te doen geschieden in overleg met de Staten- Generaal; voor oorlogsverklaring de voor afgaande toestemming der Staten-Generaal te eischen. Staten-Generaalbehoud der Eerste Ka mer, voorlaan echter bij de verkiezing door de Provinciale Staten de evenredige verte genwoordiging toe te passen: bij ontbinding der Eerste Kamer ook de Prov. Staten te ontbinden; vastlegging van het algemeen' vrouwen-kiesrecht in de Grondwet. Volksinitiatief en referendumgéén volksinitiatief, en referendum slechts bij ze kere omstandigheden eener Grondwetsher ziening en bij 'beslissing over den Staats vorm Gemeentebesturen wijziging van de be paling, die het voorzitterschap van den raad regelt, zoomede van het voorschrift, dat, be halve de regeling, ook het bestuur van de huishouding opdraagt, terwijl een nieuw ar tikel buiten twijfel zal moeten stellen de mogelijkheid om, waar noodig, dc gemeen ten te dwingen tot gemeenschappelijke rege. lingen. Voorts wilde de commissie ir* de Grond wet opnemen de mogelijkheid tot instelling van andere publiekrechtelijke lichamen dan de reeds door de Grondwet erkende. De regeeringsvoorstellen. 'De overweging van de Regeering, aldus gaat de memorie van toelichting hierna verder vergemak kelijkt doordat de minister van Binnenland sche Zaken het voorzitterschap van de Staatscommissie had bekleed, heeft geleid lot geheel dezelfde uitkomsten, voor zooveel betreft de Staten-Generaal, de gemeente besturen en de mogelijkheid tot instelling van andere publiekrechtelijke lichamen. Ook ten aanzien van de buitenlandsche betrekkingen loopt de zienswijze der r.cgce- ring evenwijdig met die der Staatscom missie. Slechts acht zij schrapping van arti kel' 57 (dat het opperbestuur der buitenland sche betrekkingen aan den koning verze kert) onnoodig om het resultaat te bereiken waarop (door de Staatscommissie) wordt gedoeld, en voor de uitlegging van de Grondwet niet zonder bedenking, omdat dan allicht aan bepalingen als de aanhef van artikel 61 (de koning heeft het opperbe stuur der koloniën) en artikel 63 (de ko ning heeft het opperbestuur van de alge meene geldmiddelen) behelzen, eene te ver strekkende beteekenis zou worden gehecht. Bovendien is behoud van het artikel van be lang, omdat daarin tot uitdrukking komt dé eeriheid van het bestuur der buitenlandsche betrekkingen voor 'het geheele koninkrijk. In zake de troonopvolging staat de regee ring met de Staatscommissie op het stand punt, dat de monarchale staatsvorm eer* zegen voor ons land mag worden genoemd, zoolang althans behoud van een waarlijk na tionaal koningschap mogelijk is. De monar chie, zooals zij zich hier te lande heeft ont wikkeld, behelst den hechtsten waarborg voor de ontplooiing van woarliik-domocTCti- sche staatsinstellingen. Daarom is, zoo eenigszins mogelijk, onze bestaande staats inrichting te handhaven, al diene, gelijk de Staatscommissie terecht opmerkt, van de troonopvolging uitgesloten te worden zij die geen zekerheid bieden, dat zij onze natio nale gevoelens deelen en met onze inhec-m- sche toestanden voldoende vertrouwd zijn. Artikel 13 in den (door de Staatscommissie! voorgestelden, meer beperkten, vorm neemtj de Regeering dan ook over, evenals da schrapping van de artikelen 14 ent 15. Daarentegen plaatst zij zich op een an der standpunt, wanneer ons volk mocht kot men te staan voor de gebeurlijkheid, da# geen bevoegde opvolger naar de Grondwet bestaat. Voor dat geval moet, naar hare meening, zoo eenigszins mogelijk de monf archie gehandhaafd blijven en dus een ko ningskeuze geschieden. Elke vingerwijzing in de Grondwet naar een anderen vorm ven/ staatsregeling is in een constitutie, gelijk dg onze, misplaatst. Wordt men dien weg op gedreven, omdat het metterdaad onmoge lijk zou blijken de monarchie te handhaven, dan openen de bepalingen van het Xlg hoofdstuk der Grondwet (omtrent hare ver anderingen) daartoe de mogelijkheid. Dani zal niet eene volksstemming, met abstracte begrippen tot inzet, maar een behoorlijk voorbereide Grondwetsherziening moetert

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1