UPS' SAFE-INRICHTING Er.gelsche Mm L'IIIMKLII Chapellerie's w' „DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. 19e Jaargang Ne. 229 ^wmuiaispuit £„j 7";~ ,z 'ZZ PRSIS DER ADVERTEHTIËN met inbegrip van een EERSTE BLAD. 1! 1MGRACM Ho. 4. TEIEPHOOH Ho. 304 Deposito-Rente: Isn jaar vast s zes maanden opzagglng een dag 3 KOLONIËN. -tor pMt f 1.60, ptr week (met «ritii verzekering Lgen ongelukken) f 0.17s, afzonderlijke nummer* lm- 'l AMERSFOORTSCH DAÜBLA! DIRECTEUR! J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Zaterdag 26 Maart T92T bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanbic* dingen en Licidadighcids-advcitenticn voor de helft der prij9. Voor handel en bcdrijt bestaan zeer voordeclige bepalingen voor het-adverteeren. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Paschen I •to- Maartsche buien, we hebben ze dit jaar niet gekend Wel waren er dagen, dat het loodgrauwe zwerk zwaar drukte op het nog in winterslaap rustende aardrijk, maar die loeiende voorjaarsstormen, gierend door de koude straten, zwiepend de grillige takken der nog dorre boomen en neerbuigend de wuivende pluimen, welke zich verstoutten rog omhoog te rijzen op de velden, we zijn er voor gespaard gebleven; evenals voor de kletterende reganvlagen, welke an ders zoo bij uitstek het ttCKjrjaar kunnen ver- naangenamen. Vroegtijdig heeft dit jaar de zon reeds gezegevierd en heeft ze met haai' verwarmende stralen het sluimerende leven gewekt. Niet alleen sneeuwklokje en crocus hebben reeds de tuinen gesierd, ook is al een fijn teer gTOen als een luchtig waas over vele struiken en heesters gespreid, 'erwijl de boomknoppen zwellen en de nieu- e bladeren zich een uitweg banen door de kleverige knopschubben open te druk ken, om, gekoesterd door de zonnewarmte, weldra het doodsche voorkomen aan het op gaande hout te ontnemen. Reeds prijken ve le kastanjes in groenen dos en tbonen de bloemtoortsen, die straks als trotsche luch ters den boom zullen sieren. Ribus en se ring, staan al in voorjaarstooi en de tuinen worden verlevendigd door de frissche kleu ren van tulp, hyacint en narcis. Ja, alles in de natuur spreekt er van, dat het nieuwe leven is ontwaakt. Er mogen nog navleug jes komen van den ijzigen wintervorst, mo gelijk zal het terrein van de Lente nog be twist worden door storm- en hagelvlagen, maar dat zal ons niet meer verontrusten, zeker als we er van zijn, dat de warme le vensadem van het nieuwe jonge leven is ge gaan over al wat dood en zielloos scheen en het heeft wakker gemaakt en bezield met krachtig h isschen groei. Het wordende heeft 2ich eenmaal baan gebroken en met ontem bare levenslust spreekt het ons van het nieuwe leven, dat opgestaan is uit den dood, En in jubelende juichtonen wordt het ons toegezongen van dakgoot en boomtak, waar bet vogelenheir vol vreugd de vernieuwing begroet, welke veel zwart en sombers ach ter zich laat en veel licht en verkwikkende warmte en levenskracht belooft. Zoo heeft reeds eenige weken lang de Paaschgeciachte in de natuur gewerkt. Het is natuurlijk niet toevallig dat het Paasch- ïeest valt in dat gedeelte van het jaar, waar in de doode natuur herleeft en waarin alles .weer met nieuw leven schijnt bezield te zijn. Het opstandingsverhaal der Christenen heeft zich gepaard- aan het lentefeest der heidensche godenleer, waarvan alle mythen en sagen daaromtrent getuigenis van het zich baanbrekende nieuwe leven, van den opbloei van hetgeen dood en vergaan lêek. Zoo is ook Jezus' opstanding het symbool van het onvergankelijke, onverwoestbare lievenniet het leven der gepleisterde, gra ven, maar het frisch uitbottende met ver- nieuwende kracht werkende leven. Die gedachte, wat al kracht en bemoedi ging heeft ze geschonken aan al wie voor 'de menschheid arbeidden- Hoevele man nen en vrouwen, die zich' gaven voor het heil der menschen hebben daaruit niet bracht geput, om in weerwil van veel onder- jvonden teleurstellingen door te gaan, want in zich hadden zij het zekere gevoel, dat eenmaal zou komen het nieuwe, dat zij zochten Had ook Jezus' niet getoond zijn wonden aan hen, die twijfelden, had ook Hij niet een doornenkroon gedragen, ver guizing en smart moeten ondervinden, vóór Hij lot het nieuwe leven inging Hoeveel denkers en vorschers van den ouden en nieuwen tijd, zijn er niet door bezield die vernieuwingsgedachte schonk kracht aan al le hervormers van het bestaande om als leiders der menschheid langs nieuwe banen op te treden. Bemoedigend is de Paaschgedachte bij uitstek in onzen veelbewogen tijd. De we reld toch ligt gekruisigd. Haat en nijd re- geeren, wraakzucht en begeerigheid spelen een voorname rol bij de daden der macht hebbende personen. Begraven is het ge voel van redelijkheid en menschelijkheid en <lroef klinkt alomme het geweeklaag over der menschen verdorvenheid. De algemee- ne moreele inzinking waart rond in de toch reeds treurige gevolgen van den grooten oorlog. En toch is gelukkig nog velen bij gebleven het geloof, dat de zware steen, die thans het graf sluit zal worden weggewen- teü Dat geloof zal onverwoestbaar blijken en steeds meer aanhangers vinden en ten einde ook ovenvinnen. Wanhopen wij dus niet Eens zal de dag weer komen, dat de wereld verlost zal worden, dat de mensch heid, zij het dan ook bloedende uit tol van wonden, weer zal komen tot een massale samenwerking om den opbloei te bevorde ren van het nieuwe leven, waarin broeder schap en menschelijkheid de bezielende krachten zullen zijn. Politiek Overzicht. De communistische beweging in Duitsch- land is nog verre van geluwd. Het is een formeele revolutie geworden. Te Leuna, heeft men bij de brandweer rijwielen in be slag genomen, automobielen opgevorderd en voorts stroozakken gerequireerd voor het inrichten van een hospitaal ten behoeve van de roode troepen. Ook de Hallesche Zeitung bevestigt, dat de roode strijdtroepen in de buurt van Leuna ijverig bezig zijn met het aanleggen van stellingen. De zeer groole fa brieken in Leuna bevinden zich in handen van gewapende en georganiseerde strijders, die om-ende-bij zes duizend man sterk zijn en de beschikking hebben over een uitste kend functioneerende inlichtingendienst met rijwielbrigades, enz. Voorloopig schij nen evenwel de roode strijdtroepen een af wachtende houding aan te nemen. Naar uit de omstreken wordt gemeld, neemt ook daar de communistische beweging steeds meer In omvang en intensiteit toevan verschil lende middelpunten van nijverheid hebben naar de plaatsen in den omtrek tochten plaats gehad oni de mannen, die in staat zijn de v.-apens te dragen, tot dienstneming in het communistische leger te dwingen. En dat de zaak ernstig wordt opgevat, zou kunnen blijken uit het bericht, volgens hetwelk tusschen Leuna en Ammendorf ten- naastebij achtduizend, voor het mecendeel fonkelnieuwe geweren onder de rc-tie.sol daten zijn gedistribueerd. Te Eisleben echter schijnen de politie- troepen den toestand weer volkomen mees ter te zijn geworden en ook is volgens het Eisleber Tageblatt Hettstedt na hevigen strijd door de versterkingen, die kwamen aanrukken, ontzet. De versterkingstroepen werden bij hun opmarsch 'bestookt met brandbommen, tengevolge waarvan hun mu nitiewagens in vlammen opgingen. Daaren tegen hebben de arbeiders bij 't gemeente lijk waterleidings- en gasbedrijf te Halle den arbeid neergelegd. Natuurlijk beijveren zich de communisten ook elders in Duitschland woelingen in 't leven te roepen. En zoo kwam gistermid dag, in verband met een oproep in de Ruhr Echo (het orgaan van de communisten in de nijverheidsstreek) een groote menigte volks bijeen op den Burgplatz te Essen. Dooi de vier sprekers, onder wie zich één gedele geerde uit 't oproerig gebied van Midden- Duitschfand bevond, werd er bij de schare op aangedrongen vandaag over te gaan tot de algemeene staking, zich van wapens te voorzien, de Sipo (Sicherheitspolizei vei ligheidspolitie) te ontwapenen en den strij denden broeders in Midden-Duitschland en Hamburg krachtdadig hulp te verleenen. Ondertusschen is de Pruisische regeering er vast van overtuigd, dat zij met behulp van de politie in vrij korten tijd de rust in t Midden-Duitsche nijverheidsgebied weer zal kunnen herstellen. Terwijl de Vossische Zeitung ter oore komt, dat Donderdag bij den rijkspresident besprekingen zijn gehou den tusschen de leden van 't rijkskabifret en de Pruisische regeering en tegen even- tueele verdere troebelen maatregelen zijn genomen, verneemt de Vorwarts, dat, in te genstelling met wat van andere zijde is be richt, geen rijksweei troepen naar 't opstan dige gebied zijn gezonden. Suitenlandsche Berichten. Genéve, 2 4 Maart. (B. T. A.). De financieele commissie van den Volkenbond zal Maandag te Parijs bijeenkomen om met het onderzoek van het Oostenriiksche vraag stuk te beginnen. Berlijn, 24 Maart. (W.-B.J. Ter uit voering der militaire strafbepalingen bezet ten sterke troepenmachten der geallieerden op 8 Maart Dusseldorf, Duisburg en Ruhrort. De voorposten werden vooruitgebracht tot ■aan de toegangswegen tot die stéden. Op 10 Maart bezetten de geallieerden de 'haven plaats Yv aisum, 11 K.M. ten N. van Duis burg en den dag daarop het station Neu- mühl oo 7 K.M. ten N.O. van Duisburg. Op 18 Maart werden de voorposten om Duis- burg-Ruhrort drie a zes K.M. naar het O. vooruitgeschoven tot aan Mühlheim-Ober- hausen. Het zijn overal kleine afdeelingen, die zonder veel opzien te verwekken, door •geleidelijke omsingeling en afscheiding, be langrijke punten van het kolengebied in be zit nemen. Op 22 Maart bezetten de geallieerden het punt van samenkomst van spoorwegver bindingen Österfeld, 14 K.M. binnen het onbezette Duitsche gebied gelegen. Daar door zijn zij tot op 10 K.M. van Essen ge naderd. Volgens nadere inlichtingen schijnt ook de bezetting van Sluie no. 7, aan het 'vereenigiqgspunt van het Dortmund-Ems kanaal met een anderen waterweg, in het voornemen te liggen. P d r ij s, 2 5 M a a r t. (B. T. A.). De Li- berté meldt, dat 4c Duitsche gedelegeerden de commissie van herstel een antword op de nota van gisteren hebben overhandigd. Het antwoord wordt in den vorm, waarin het is vervat, onaannemelijk beschouwd. Berlijn, 24 Maart. (W. B.). De on derhandelingen tusschen de Duitsche re geering en cle commissie voor de schade vergoeding over den prijs van het hout, dat Duitschland volgens het vredesverdrag aan de Entente moet leveren, hebben geen re sultaat opgeleverd. De commissie heeft daarom zelf een prijs vastgesteld en eischt, dat de leveringen zullen beginnen met den termijn, die daarvoof in het verdrag is be paald. Door een aanbesteding zal men nu trachten het hout geleverd te krijgen tegen den door de commissie vastgestelden prijs. O p p e 1 n, 2 5 Maart. (\V. B.) Volgens de tot nu toe verrichte tellingen heeft bij de volksstemming in Opper-Silezië in G65 steden en dorpen de meerderheid' Duitsch gestemd, in 597 plaatsen Poolsch. Verder is gebleken, dat in bijna alle steden en an dere grootere- gemeenten overwegend Duitsch is gestemd, terwijl de Poolsche meerderheden vooral in kleinere gemeenten op het platteland vielen te constateeren. R o s e n h a i n, 2 5 Maart. (V. D.) Een geweldige brand heeft het dorp Grafen- schlag geteisterd. Het dorp bestond uit 62 huizen, waarvan 58 een prooi der vlammen wei-den. Een oude man, djie vrouwen en drie kinderen kwamen om 't leven. Ook de kerk is verbrand. De schade bedraagt vele miilioenen mark. een zeer opgewekte stemming opgemerkt. Velen van hen, die vroeger tot geen par tij behoorden, verzochten nu opgenomen te worden in de communistische partij. Giste ren werd het congres der spoorwegmannen cn andere transportarbeiders geopend. Op voorstel van kameraad Tomski besloot het congres naar het op~2I April te Geneve te houden internationaal congres van trans portarbeiders een gedelegeerde te zenden- (Het begin van 't telegram ontbreekt. Red. U. D.). Athene, 24 Maart. (B. T. A.) De commandant der Grieksche troepen op het front van Smyrna seint, dat de Grieksche aanval in den sector van Oessak is ingezet. De Grieken houden de linie HakejBanaz, op 30 KM. oostelijk van Oessak, bezet. In den sector van Broessa hebben de Grieksche troepen de Gallos overschreden cn een nieuwe linie Hassanpasja—Jenisjer, 20 KM. verder oostelijk, bezet. Een verkenningspa- trouille van vliegers stelde vast, dat de Tur ken in wanorde vluchten. Constantinopel, 2 5 Maart. (B. T. A.) In tegenspraak met de Grieksche be richten meldt het Ottomaanschc Tel. Ag. dat de Turken de Grieken in den sector van Broessa hebben teruggeworpen, waarbij zij 1700 gevangenen maakten en twintig ka nonnen vermeesterden. Athene, 25 Maart. (R.) Generaal Papoelos heeft een dagorder tot de Griek sche troepen gericht, waarbij hij hen aan spoort de strijdkrachten der barbaren te vernietigen en hun op het hart drukt de apostels der Grieksche beschaving te zijn, edelmoedigheid toonend tegenover de over wonnenen en de vrijheden en rechten der bevolking verdedigend zonder aanzien van ras en godsdienst. De bladen verklaren dat de Turken tot rede gebracht moeten wor den en de rekening met hen vereffend moet gorden. L o n d e n 2 4 Maart. (N. T. A. Draad* loos uit Poldhu). Do minister voor Indië, Montagu, heeft in het Lagerhuis meege deeld, dat Duitschers, onverschillig welk be roep zij uitoefenen, vijf jaar lang niet -in Britsch-Indië zullen mogen komen. Washington, 25 Maart. (R.) De staatssecretaris van buitenlandsche zaken zegt in een telegram, dat hij heeft gezonden aap den vertegenwoordiger van 'de Sovjet te Roval, dat het hervatten der handelsbe- tusschen tien rceder k: •Slj'IS ('li «C (schippers)., scheepsofficieren vn scheep-,i an» tlcmjds opnieuw bij dg wet behooren tc worden, geregeld om le voldoen aan dt« eischcu van tien t«' gcnwoordlgen tijd;.en benoemd zijn: ;i. tot lid cn. voorzitter: prof. mr. \Y. L. I' Molcngraoff, oud* hoógtccranr-aan do Rijksuniversiteit te L-iccht, la, Rotterdam; b. lol leden: Joh. Brnutii; on, ccibla voorzitter van het dagclijUscli bestuur van den' Ccntralcn 13on<l van Tran-portarbeidcrs to Rotter dam; A. J. M. Goudrimm, directeur van V m Nlc* vcR, Goudriaan cn Co's Stoomvaart Maal happij, to Rotterdam; mr. G. Scret, secretaris der Vereen, van Gei-;^voerders cn .Stuurlieden ter Koopvaardij;- te Amsterdam; J. Stakenburg .directeur dc<1 Scheepvaart Vcrccniging Noord, tq Amstci l.«m1*< E. Tegelberg, directeur der Stoomvaart Mpij. No* dorland tc Amsterdam; L. Yecnslra, voorzitter dcri Vcrccniging van Schccpwcrkluigkundigcn, tc Rot terdam. Aan de commissie 1 f toegevoegd alu cretarcJ jhr. mr. A. M. C. Lnndbcrg te Rotterdam. R o m e 2 4 M a a 11. T. A.) De regee ring heeft het geschil tusschen haar zelve C-n de Russische handelsmissie geëindigd verklaard, maar herhaaldelijk komen nog in cidenten voor tusschen particulieren en den leider der" missie, Vorosky. Deze is uitge daagd tot een duel, daar hij tijden9 een woordentwist beleedigende woorden uitte aan het adres van de nationalisten. Hij is er tot heden toe echter niet in geslaagd ge tuigen te vinden. Rome, 25 Maart. (B. T. A.) Uit Li- vorno wordt aan de Tempo gemeld: Tegen middernacht is -een bom ontploft op de spoorlijn Rome—Livorno. Volgens het blad zou de aanslag tegen Giolrtti zijn gericht, die zich in dén trein bevond. De federatie van zeelieden te Genua 'heeft besloten de staking te doen eindigen. Zij keurt de anar chistische aanslagen streng af. Milaan, 25 Maart. (B. T. A.) De Techter van instructie heeft Malatesta en 21 anarchisten naar het Assisenhof verwezen, onder beschuldiging van misdaad tegenover den staat, gepaard met revolutionaire pro paganda. Belgrado, 24 Maart. (B. T. A.) Uit betrouwbare bron wordt vernomen, dat de Zuid-Slavische regeering zich slechts dan op de conferentie te Rome, waar vertegen woordigers van de Oostenriiksch-Hongaar- sch-e successiestaten zullen bijeenkomen, zal doen vertegenwoordigen bis de Italiaan- sche regeering alle bepalingen van het ver drag van Rpollo voorkomt. Moskou, 25 Maart. (N. T. A. Draadloos)Over de hem overgeble ven levensmiddelen behoudt de boer de volle beschikking hij mag ze verruilen voor- landbouwgereedschappen of andere artike len, die hij noodig heeft. De belasting „in natura" zal den band tusschen arbeiders en boeren vaster knoopen en zoo de resulta ten der revolutie verzekeren. Later, als de industrie weer met volle kracht werkt, zul len alle belastingen wegvallen. Voor den aanstaanden zaaitijd noodigen het al-Russische uitvoerende comité en de raad der gevolmachtigden des volks elkeen uit om de boeren met alle middelen te steunen, opdat geen vierkante meter onbe bouwd blijve. Regeling van 't gebruik van den grond door de boerenIn weerwil van de beschik king van 30 Jan. 1920 betreffende een rechtvaardige verdeeling van den grond voor den landbouw, w.erden door enkele groepen der boeren particuliere en onorde lijke verdeelingen gemaakt. Door een aan tal bepalingen zal deze zaak definitief ge regeld worden. Onder de soldaten van het roode leger, die Kroonstad ineenomen hebben, wordt trekkingen met Sovjet-Rusland zal afhangen van bevredigende waarborgen, dat funda- menteele veranderingen* in het voornemen liggen, waarbij behoorlijk rekening wordt gehouden met de bescherming van persoon en goed en toestanden in het leven worden geroepen, noodzakelijk voor het instandhou den van den handel. M c n d o z a (Argentinië), 2 5 M a a r t. (B. T. A.) Een hevige aardbevind veroorzaakte schade te Costa, Arango en Lavalle. Oost-IndlS. Interview Mr. Eock. Mr. Fock zeide, blijkens een telegram uit Indië, in een interview met een redacteur van de Deli-courant, dat hij niet gelooft aan een Japansch gevaar. Hij ziet de kwestie ■van het anvbtenarentekort zeer donker in. Plannen zijn in de maak, om er in te voor zien. De heer Fock is voorloopig voorne mens den ambtenarenstal van den heer van Stirum over te "hemen. t Het instituut van den Volksraad zal waar schijnlijk spoedig worden herzien, vooral met het oog op uitbreiding van 's Volksra den bevoegdheid. Gewacht moet worden tot de grondwetsherziening. De moord op ilen heer Tan der Hilst Tegen den heer Razoux Kuhr, dader van den moordaanslag op den officier machinist der K. Ill, den heer Van der Hilst, is 1 jaar gevangenisstraf geëischt. Audiënties. De gewone audiëntie van den minister van Landbouw, Nijverheid en Handel zal op Woensdag 30 Maart a.s. niet plaats hebben. De gewone audiëntie van den Minis ter van Binnenlandsche Zaken zal op Woensdag 30 Maart e. k. niet plaats heb ben Liquidatie R ij k s k a n l o o r v c c c n paarden. Dc Minister van Landbouw brengt ter kennis, dat met ingang van i April 1921 aan den lieer; F. J. Dysselhoff eervol ontslag is verleend als liquidatcur van het voormalig rijkskantoor voor vee en paarden, zulks ten gevolge van het beëindi gen op dien datum van de liquidatie van genoemd rijkskantoor. Evcntucclc correspondentie moet na dien clalum gericht worden aan dc afdceling compta biliteit van 's Ministers Departement; Arbeid s-o v c r c c n k o m s t e n t tl s- s C '1 C o i' c c d e r o n kapiteins c.s. Dc mi nister van Justitie heeft ingesteld een commissie, aan welke is opgedragen tc onderzoeken hoa dc arbeidsovereenkomsten o Ouürekken Tan Uromugcii aan ile bestemming. Bij Kon. besluit van 24 Maart is bepaald) dat het in alle gemeenten verboden is zon der toestemming van B. en W. een woningi te onttrekken of onttrokken le houden oarf de bestemming, die zij op 1 Juni 1920 hod, of zonder diezelfde toestemming een woning af te breken. A. J. M. S u r i n g a r. f Te Triest is in den ouderdom van 82 jaar overleden de heer A. J. M. Suringar, oud-consul-gene. raai der Nederlanden, officier der Oranje Nassau-orde. llclnstingliejl'l.ic,' diior <Ic gemeente. De gemeenteraad van Velsen besloot mcf algemeene stemmen aan H. M. de Koningin tc verzoeken overeenkomstig de bepaling der wet van 31 December 1920 aan de ge meente voor 5 jaar de bevoegdheid te ver leenen, om, in afwijking van de bepalingen der gemeentewet, de plaatselijke inkomsten belasting door haar eigen administratie le doen heffen. De gronden, waarop dit besluit (zeker een der eerste sinds de inwerkingtreding van bo. vengenoemde wet) werd genomen, zijn neer gelegd in een brief, door den -burgemeester gezonden aan den inspecteur der directe belastingen te Haarlem en aan den Raad Overgelegd. .Deze gronden zijn gebaseerd op de be zwaren, dat lo. dc kohieren voor de Rijks- inkomstenbelasting tot nu toe werden opge maakt na de verschijning der gemeentelijke kohieren, zoodot de Rijksambtenaren daarin een steunpunt vinden bij de vaststelling der inkomsten; verliest men deze basis door opheffing der gemeentelijke belastingcon trole, dan zal, zoo wordt gevreesd, in de ko hieren niet meer zoo nabij als thans ieders inkomen worden vastgesteld. Het zal noch' voor de gemeente, noch voor het Rijk een belang blijken om op fiscaal gebied een te groote centralisatie in te voeren. Het Rijk is met de invordering der aan slagen zeer ten achter. Ook al wordt het gc- meentepersoneel overgenomen, de dubbele heffing zal, vooral bij handhaving der pro gressieve belastingheffing, veel bezwaren en werk geven. Vooral voor het Rijk zal daarom het ver leenen van voorschotten nadeelig 'blijken te zijn. De toepassing der wijze van invordering gaat bij de gemeente veel vlugger dan hij het Rijk. Vooral in zake loonbeslag onder derden, waarvoor de Rijksambtena. n mach tiging moeten ontvangen van hoogere auto riteiten. Bij de invordering door het Rijk zul len taf van aanslagen niet binnen komen. De gemeente zou door opheffing van haar belastingcontrole verschillende direct bc schikbare gegevens missen, noodig voor tal- van financieele aangelegenheden. Inlichtin gen door den Rijksdienst te geven, zullen veel vertraging berokkenen. Verlaging Amsterdams'che melkprijs. Hermas, vereeniging van de Amsterdamsche Melkinrichtingen, heeft be sloten 1 April a. s. den inkoopprijs van melk 2 cent te verlagen. Daard-oor kan dan ook' de prijs voor den straatverkoop aan de bur gerij met 2 cent verlaagd worden. Het conlHct In liet licercn- ItleeclKiigbeilrijl Men meldt ons van palropnszijde: Na herhaalde besprekingen tusschen da vertegenwoordigers van patroons cn varv werknemers in het heerenkleedingbedrijf, is het niet gelukt, tot overeenstemming betref fende afsluiting van een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst te geraken. Van werknemerszijde werd ten slotte hel volgende geëischt: 1. Duur der overeenkomst, ook ten aan zien van de loonen tot 15 Februari 1922. 2. De regeling voor de engros-confectie, zooals deze door uwe vertegenwoordigers enl de vertegenwoordigers van onze bonden! reeds in 1919 is vastgesteld, wordt als een! deel der overeenkomst beschouwd (over da geringe verschillen, die tusschen voornoem, de regeling en het tarief, dat voor de kleer makers in dienst bij de engros-confectiefa- 'brikanten geldt, vindt nader overleg plaats),' 3. Aan de huisarbeiders wordt vacantia gegeven volgens de bestaande regeling, met) dien verstande, dat de P. S. K. s maatrege len kunnen treffen tegen die kleermakers, die op de dagen of in de week, wanneer hun vacantie-geld rs uitgekeerd, werken. Door partijen wordt de aard van de straffe"*-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1