DE EEMLANDEFt mis is? mm BUITENLAND. EnpeFsc^e Chapelierie FEUILLETON. Langs den grooten weg. Dames-Laarzen ST-HBF 20. 19e Jaargang No. Z3o Kt post 1 y—po W«k M «TitLs verzeker,ng I (Cen ongelukken) f 0.17». ationdezllke nummers 005. tl DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA' TEL. INT 513. Vrijdag 11 April 1921 bewijsnummer, elke regel ineer 0.25, dicnstaano e- owigeu en Licldadir*hcids-adveitentiëu voor de hcltt ucr prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeeligc bepalin en *»oor het advcrleercn Bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Politiek Overzicht Ir Hen avond van Woensdag heeft de En- gelsche steenkolencrisis een ongunstigen fceet genomen, daar de pogingen van den president van den Board of Trade, die de mijnwerkers er toe trachtte te brengen het voorstel der eigenaars aan te nemen, niet inet succes werden bekroond. Het dagelijksch bestuur der mijnwerkers heeft ■daarna een rondschrijven naar alle bekkens gezonden, waarin het alle mijnwer kers, onverschillig hoe de aard van hun Werk is, het parool geeft vandaag, 1 April, den arbeid ineer te leggen. De gevolgen van dezen stap beschouwt men als zeer ernstig, daar hij kan uitloopen op de vernieling der mijnen. Want terwijl bij gewone stakingen alleen de delvers in engeren zin en degenen die bovengronds de kolen vervoerden, staakten, hebben de mijnwerkersleiders nu in hun instructies bepaald, dat ook de ma chinisten en pompers, die ervoor plegen te zorgen> dat de mijnen niet onder water loo- pen, het werk zullen staken. Gisteren koes terde men weinig hoop, dat de partijen te elfder ure het nog eens zouden worden al leen hoopte men, dat de machinisten en sto kers zouden weigeren aan de stakingsorder gehoor te geven, omdat zij vroeger steeds de noodzakelijkheid hebben beseft elemen taire voorzorgsmaatregelen te nemen voor 't instandhouden van de middelen van be staan voor 't mijnwerkerscorps. Men ge loofde bovendien, dat de eigenaars 'hun gunstige voorwaarden hebben geoffreerd indien zij op hun post bleven. De organisa tie van machinisten en pompers (die deel uitmaakt van de federatie der mijnwerkers) heet er verder voor te zijn geweest de voor waarden te aanvaarden, maar zij moet over stemd zijn geworden door 't besluit van 't dagelijksch bestuur der federatie. Wanneer wij kunnen afgaan op een Engelsch persbu reau, hebben ten overvloede de mijnwer kers in een aantal districten laten blijken, dat zij 't oogenblik niet bizonder geschikt achten om de fundamenteele eischen be treffende nationale en districtsloonen door te zetten. Middelerwijl houdt minister Hor- ne zich bereid om verdere pogingen tot be middeling te doen en het schijnt zelfs, dat in een aantal districten nog wordt onder handeld tusschen eigenaars en arbeiders. Van belang zal zijn te weten, welke hou- ding door het spoorwegpersoneel en de transportarbeiders, die met de mijnwerkers h©t z.g. Drievoudig Verbond vormen, zullen aannemen. De twee eerstgenoemde groepen hebben tegen a-s. Woensdag een bizondere vergadering belegd om te beslissen welk standpunt zij zullen innemen met betrekking tot de algemeene staking der mijnwerkers, die niet meer voorkomen schijnt te kunnen worden. Uit het feit, dat de mijnpaarden uit vele schachten naar boven zijn gebracht, leiden de mijneigenaars af, dat de strijd denkelijk wel een tijdje zal duren. Onderlusschen ver luidt, dat het bestuur van den bond van mijnmachinisten en pompers van Yorkshire gisteren te Sheffield heeft vergaderd en met algemeene stemmen, besloten, dat alle le den, die noodig zijn om de mijnen in goe den staat te houden, aan 't werk zullen blij ven. De patroons zijn overeengekomen hun tegenwoordige loonen te blijven uitbe talen. Een dergelijk besluit is genomen door de machinistenbonden in Schotland, Zuid- Wal es, Nottingham en Derbyshire. Dit be- teekent dus een ingaan tegen de orders van 't bestuur der nationale mijnwerkersfedera tie. Reeds is in verband met de staking een proclamatie uitgevaardigd, waarin de staat van verscherpte bewaking (state of emer gency) is afgekondigd. De z.g. Emergency Powers Act is in Oct. 1920 aangenomen tijdens de jongste mijnwerkersstaking, die zich tot de spoorwegen dreigde uit te brei den en stelt de regeering in de gelegenheid maatregelen te nemen tegen elke daad, die gepleegd of beraamd wordt om de gemeen schap te berooven van de eerste levensbe hoeften: van voedsel, brandsto-f, water, licht, middelen van vervoer enz. Hoewel officieel wordt bericht, dat de uit voer van steenkool, cokes en briketten, be houdens met consent, is verboden, wordt van gezaghebbende zijde ontkend, dat de verbruikers van huisbrand gerantsoeneerd zullen worden. Men verwaoht evenwel, dal de uitvoer van steenkool eerlang geheel zal worden stopgezet. Nu haar toezicht sinds 1 April is opgeheven, heeft de regeering den mijneigenaars te kennen gegeven, dat zij niet bij machte is garanties te bieden, dat de pompen, zaoals geschiedde bij de laatste staking, aan den gang zouden worden ge houden door stokers van de marine. De mijneigenaars moeten ten dezen aanzien dus zelf schikkingen treffen. De mijnwer kers interpreteeren deze mededeeling der regeering aldus, dat deze hiermee niet meent, dat zij geen hulp zal verleenen, maar dat zij dezen bijstand niet kan garandee ren. In verband met het bovenstaande is on getwijfeld ook niet zonder beteekenis een telegram uit New-York, hetwelk inhoudt, dat de Amerikaansche steenkolenhandelaars worden overstroomd met orders uit nage noeg alle deel en van Europa. Buitenlandsche Berichten. Naar aanleiding van het ook door ons vermelde bericht, dat de kwestie der inter nationale ontwapening thans een punt van overweging uitmaakt tusschen Groot-^Britan- wië en de Ver. St. wordt van gezaghebben de zijde verklaard, dat het Britscbe stand punt als volgt is: Groot-Britannië heeft den weg ingeslagen van geleidelijke ontwape ning, zooals is vastgesteld door de militaire afdeeling van den Volksbond. Het zou elke rechtstreeksche iritnoodiging van de Ver. St., d'ie een programma omtrent het bouwen van zware schepen aanvaard hebben, om beperking der bewapening te bespreken, welkom heeten. Er wordt evenwel op gewe zen, dat het initiatief in deze zaak blijkbaar van Amerika moet uitgaan, van,welke repu bliek nog geen daadwerklijk voorstel is ont vangen. Het huwelijk van den gewezen kroonprins Rupprecht van Bei-eren met de prinses An- tonia van Luxemburg zal 7 April op het slot Hohenberg bij Tölz gesloten worden. B e r 1 ij n 3 O M a a r t. (W.-B.). Bevestigd wordt, dat te Halle het voornaamste midden punt van de leiding van den Midden-Duit- schen opstand werd ontdekt. Een der dood geschoten vluohfcelingen is de bekende com munist Schneidewindt uit Halle. Nabij Leipzig bezette een uit de streek van Halle komende communistische bende het station Schkeuditz. Een personentrein werd beschoten. In den Silezischen kreit9 Liebenwerda wordt in 't bruinkol eng ebied aldaar sinds Zaterdag algemeen gestaakt. De communis tische leiders trachten de staking op te hef fen, maar stuiten hierbij op 't verzet der radi cale kameraden. In 't Rijnsch-Westfaalsche gebied wordt in d'e mijnen bijna overal met voltallig per soneel gewerkt. Aan den oproep tot alge meene staking is geen gevolg gegeven te Frankfort a. d. Main, Bremen en Hamburg.1 Berlijn, 30 Maart. (\V. B.) Het sta kingsparool der communisten werd in Ber lijn nergens opgevolgd. In vele bedrijven ■zijn hedenvoormiddag zelfs communisten op *t karwei verschenen. De stemming in de electrioiteitsfabriek van Golpa, dat Zuid- Berlijn van stroom voorziet, wees uit, dat de overgroote meerderheid voor 't hervatten van den arbeid is. Onder de te Aschersleben aangehouden communisten bevinden zich rijf, die jn sterke mate ervan verdacht worden de bom aanslagen te hebben gepleegd op de I and- gerichte te Dresden en Freiberg, alsmede op 't station van Hettstedt. De plannen voor de aanslagen werden door het comité van samenzweerders, dat te Charlottenburg zijn beraadslagingen hield, uitgewerkt. De vijf verdachten zijn allen Berlijners. Het politie onderzoek tegen de plegers van den aan slag op de Siegessaule werd vandaag ge sloten. Het in de lucht vliegen van de Sie gessaule had het sein n^oeten zijn voor de nieuwe revolutie. Uit Dresden wordt gemeld: Nadat de communisten Dinsdag in de arbeiders der fabrieken verzocht hadden het werk te staken, is thans in dit geheele industrie- district. onder dwang het werk neergelegd. De communisten hebben in vereeniging met de syndicalisten een comité van actie ge vormd, dat de algemeene staking heeft ge proclameerd en de iaden-republiek uitge roepen. Volgens een bericht uit Remscheid kwam het Woensdag namiddag aldaar tot een bot sing tusschen gewapende arbeiders en de politie, die, toen zij kwam aanrukken, met geweerschoten werd ontvangen. Na een kort vuurgevecht maakte de politie 400 ge vangenen, terwijl de oproerlingen in het be zette gebied vluchtten, waar Engelsche ca valerie hen in ontvanr,:;: nam en ontwapen de. Over de grootte der verliezen is nog niets met zekerheid bekend. de uitroeiing van het communistische brandpunt te Groebers bepaald. De commu nisten hadden er echter bericht van gekre gen en zijn in de richting Osmünde Landsberg weggetrokken. Zij hebben op dien terugtocht alle telefoon- en telegraaf- leidingen vernield. Erfurt, 3 1 M a a r t. (W. B.). Gister avond laat hebben verscheidene inhechte nisnemingen plaats gehad. In Ërfurt-Nord werden 60 geweren in beslag genomen. De openbare gebouwen en de centrales voor gas en electriciteit werden sterk bewaakt door de politie. B e r 1 ij n, 3 1 Maart. (W. B.). De bloden melden uit Halle, dat de gistermiddag te Halle uitgevaardigde oproep van het alge meen Duitsch vakvereenigi-ngsVerbond tot onmiddellijk hervatten van den arbeid ten gevolge gehad heeft, dat heden in bijna alle bedrijven te Halle het werk hervat is. Bremen, 31 Maart. (W.-B.). De «fa king bij de A. G. Weser is aan 't verloopen. Om-ende-bij van alle arbeiders kwam vanmorgen op 't karwei, waardoor het werk in vollen omvang kan worden voortgezet. B e r 1 ij n 31 Maart. (W.-B.). Volgens de bladen heeft de Sohutzpolizei bij 't on derdrukken der onlusten in Midd en-Du itsch- land tot dusver 34 dooden (o. w. 3 officie ren) en 50 gewonden, van wie sommige zwaar zijn gekwetst. In het door de Schutz- pclizei veroverde gebied is de politie thans op doortastende wijze bezig met haar zuive ringsactie. Er worden huiszoekingen ge daan om wapens op te sporen. De schuldi gen aan 't oproer worden opgespoord. W. VAN ROSSUKÏ, AMERSFOORT In verband met onlusten in Midden- Duitschland zijn voor het goederenverkeer per spoor verscheidene beperkingen bevo len. De aansporing der communisten om de algemeene staking te Oelsnitz te proclamee- ren, is mislukt. In bijna alle fabrieken werd tegen de staking gestemd. Ook in de ge meente-bedrijven hebben de arbeiders zich tegen 't neerleggen van den arbeid uitge sproken. De invloed' van de agitatie in het industriegebied woidt steeds minder. B e r 1 Ij n, 3 1 Maart. (W. B:). Gister avond omstreeks kwart over 9 had een ont ploffing plaats bij den ingang van het stad huis aan de Kammereigasse. Een zijde van het portaal werd beschadigd. De namiddag is gisteren in Berliin en om streken zonder incidenten afgeloopon. Ter wijl Dinsdag nog een klein gedeelte van de arbeiders staakte, werd het werk gisteroch tend in zijn vollen omvang hervat- G o t h a, 3 1 Maart. (W. B.). Volgens het gisteren genomen besluit is de algemee ne staking opgeheven. Vandaag wordt in alle fabrieken gewerkt, behalve in één, waarvan de eigenaar afwezig is. Siege n, 31 Maart. (W. B.). Het aan tal der vrije vakvereenigingen, alsmede de sociaal-democratische en onafhankelijke socialistische partij in het land ven Siegen hebben een oproep gericht tot de vrije or ganisaties en de socialistische arbeid-eis en beambten in die streek, waarin zij hen aan sporen zich bij de communistische wereld- vernietigende plannen niet door onverant woordelijke elementen te laten meesleepen tot een of andere onbedachte handeling Essen, 31 Maart. (W. B). Volgens het Berliner Tageblatt was voor vanochtend B e r 1 ij n, 3 1 Maart. (W. B.) Na de verovering van de Leunaw.erke en de ont dekking van de communistische centrale te Halle werd de toestand in Midden-Duitsch- land nog kalmer. Liebenwerda werd door communisten bezet, die daar de radenrepu bliek uitriepen. Onder de in 't Leunawerk gevangen ge nomen personen bevinden zich een aantal buitenlanders en wel 4 Russen, 5 Oosten rijkers, 1 Marokkaan en 1 Algerijn. Onder de dooden bevonden zich 4 Russen. In West-Duitschland heerscht rust. De Pruisische regeering zet binnenkort in een memorandum uiteen, hoe de commu nistische opstand zich ontwikkelde. Bremen, 31 Maart. (W. B.) Door ge welddadig ingrijpen van de communistische arbeiders zijn de fabrieken bier stil gezet. De stakers hebben n.l. het krachtstation on bruikbaar gemaakt. M n c h e n, 31 Maart. (W. B.) Op nieuw zijn hier zeven leiders der commu nisten gevangen genomen, die verdacht worden van hoogverraad. B e r 1 ij n, 3 0 Maart. (W. B.) De mi nister van buitenlandsche zaken, dr. Simons, is enkele dagen geleden in Zwitserland aan gekomen en vertoeft thans te Lugano. P a r ij s, 31 Maart. (B. T. A.) Bij de beraad-slag-ing over het voorloopige twaalfde in den Senaat legde Ribot den nadruk op de verklaring, gisteren door Loucheur in de Kamer afgelegd, waaruit blijkt, dat Duitschland kan betalen door 't leveren van materialen. Na er aan herinnerd te hebben, dat op de eischen der Fransche regeering, waarbij de levering van materialen werd gevraagd, Duitschland öf niet antwoordde, of zulke buitensporige prijken vroeg, dat levering onmogelijk werd, zeide Ribot, da® Frankrijk's bondgenooten begrijpen, dat eeni dergelijke toestand onduldbaar is. Wij kun* nen, aldus Ribot, nic-t toelaten, dot Duitsch* land ons met-toröaad uittart. k Londen, 31 Maart. (N. T. A. Draad loos). De Daily Chronicle meldt, d«t het thans zeker is, dat Sir Robert Horne Austen) Chamberlain zal opvolgen als kanselier van de schatkist en dat zijn plaats zal worden» ingenomen door Stanley Baldwin, I Londen, 31 Maart. (R.) Vann\ond wordt officieel medegedeeld, dat de politie kazerne te Rosscanbury (graafschap Cork) jdoor burgers is aangevallen met bommeni en geweren. Men meent, dat 5 agenten ge dood en 14 vermist zijn. De verliezen der aanvallers zijn onbekend. Boedapest, 30 Maart. (B. T. A.). De poging van Knrl om den troon weer te bestijgen, wordt officieel bevestigd. Koning Karl kwam des ochtends aan te Steinaman- ger, waar de divisie van generaal Lehnr. kampeerde. De generaal weigerde den ex- keizer de medewerking, die deze vroeg. Bij do aankomst te Boedapest deed Knri den rijksregent het voorstel hem de macht over te dragen. Horthy voerde constitutioneele en politieke redenen aan ter moliveerin# van zijn weigering. De gewezen soeverein heloofde hem naar Zwitserland terug te koe ren. De ex-keizer vertrok en hield opnieuw stil te Steinamanger, voorgevende, dat hij ongesteld was. Na er den nacht te hebben doorgebracht, weigerde hij te vertrekken in cle hoop, de troepen van dez^ streek op de hand te krijgen. De poging slaagde niet in 't minst te Boedapest. De recent begreep volkomen het gevaar, dat Hongarije .zoir kunnen loop-en, wanneer de ex-monarch te rugkeerde. Een' sterk contingent van het Boedapester garnizoen verzette zich tegen Karl's terugkeer, evenals de troepen van generaal Lehor. W e e n e n, 3 1 Maart. (V. D.) Naar ge meld wordt z-a'l hedenavond of morgen de militaire dictatuur in West-Hongariie wor den geproclameerd. De troepen van gene raal Lehar scharen zich arm de zijde van' den ex-keizer. De beweging is gericht tegen Horthy, die van plan is een regentschap ir* te stellen voor kroonprins Otto, bestaande o.a. uit Horthy en graaf Andrnssy. Te Weenen zijn in de laatste weken vlug schriften verspreid, getiteld: „De keizer komt". Weenen, 30 Maart. (B. T. A.) Ex- keizer Karl zou zich op 't oogenblik in' Steiwamanger bevinden, waar hij zou wach ten op de toestemming van de Oostenrijk- soh'e regeering om over haar gebied te rei zen. De Politische Korrcspondenz ver neemt, dat de regeering te Weenen maat regelen nam om gebeurtenissen te voorko men, di'e groote gevolgen voor Oostenrijk zouden kunnen hebben. Genève, 30 Maart (B. T. A.) Da Tribuna verneemt udt Genève, dat men door de onbezonnen daad- van keizer Karl ta Bern zeer verrast was. Men denkt, dat da Bondsraad zijn terugkeer naar Zwitserland! zal weigeren. Weenen, 30 Maart. (W. B.) Het erschijnen van keizer Karl in Hongarije baarde hier wel groot opzien, maar heeft da menschen niet verontrust. De meeste bla den wijzen er op, dat, al is Hongarije voor 't overgroote deel monarchistisch en al er kent het Karl als zijn wettigen koning, zijn terugkeer slechts had moeten plaats hebben met goedvinden der regeeringsfractres te Boedapest. Weenen, 30 Maart. (W. B.). De Korrcspondenz Wilhelm meldt Naar de Weensche „Polizeidirektion" vast heeft ge- De oorlog tusschen ontwikkelde na tiën is hoogverraad) jegens de beschaving. Naar het Engelsch van JEFFERY FARNOL. t ,,üat mijn vriend, Sir Harry Mortimer zoo driftig is geweest, spijt mij evenzeer als hemzei hij, ,/maar het is gemakkelijk te verklaren uit het feit, dat hij een langen tijd fe weg geweest uit Londen, terwijl ik feed aan een zekere kortzichtigheid'tot tiw hoed afvloog Terwijl hij sprak knipte hij tweemaal snel fcehtereen met de oogen. „Ik verzoek u de zaak als geëindigd te be schouwen,zei ik, terwijl ik mijn 'hoed op~ fcette, „maar mijnheer, waarom knipoogt u toch tegen mij „Neen maar," riep hij, lachend het hoofd Schuddend, „haha, die i9 deksels goed I Tus- pchen twee haakjes, ik 'heb gehoord dat Ge tuige zelf zich hier in den omtrek ophoudt natuurlijk incognito „George?"- zei ik hem verbaasd aankij kend. 4 *yDie is vervloekt rijk, bij mijn leven' en pelriep de lange heer, heft hoofd schud- pendi en weer lachend, „mondje dicht is na- jHJur&mk het wachtwoord^ dat ibegriiD ik, maar ik zweer je, een geschoren gezicht staat je gewoonweg duivelsch goed!" „U zult misschien wel zoo goed willen zijn te zeggen, wat u bedoelt?" zei ik, de wenk brauwen fronsend. „O, voor den duivel riep hij, zich ver kneuterend in zijn pret.,- „O, voor den dui vel, dit is te rijkte vervloekt rijk, bij mijn leven en ziel I" Plotseling kwam in mij de herinnering op aan Tom Steen, den vuistvechter; hoe die ook tegen mij geknipoogd had, en aan zijn onbegrijpelijk gedrag later onder de galg •bij River Hill. „Mijnheer," zei tk, „kent u wellicht ook een bokser die Tom Steen heet?" „Tom Steen I dat zou ik denken, wie doet dat niet?" „Omdat," ging ik voort, „hij ook schijnt te leven in de verbeelding dat hij mij kent, en r,U kent!" herhaalde de forsche man, „u kent f O, voor den- duivel," en weer geraak te hij bijna buiten zichzelf van pret. „Als u zoo goed zoudt willen zijn," zei ik, „mij te zeggen voor wie u mij klaarblijkelijk aanziet „Aanziet I" riep hij verbaasd, terwijl hij neerviel op een stoel en het lichaam heen en weer wiegde, „haha aanziet 1" Daar ik wel bemerkte, dat het slechts adem verspillen was, keerde ik mij, op mijn hakken om en stapte naar de deur toe. Bij toeval vielen mijn oogen onder het loopen op een kaas, die naast den elleboog van den herbergier stond, en waarop 'hij van tijd tot tijd een liefkozenden blik wierp. „Di>t schijnt mij weL lekkere kaas I" zei ik. „Dat is het ook, mijnheer, als ik het zoo maar eens mag zessen, een edele kaasl" zei de dikke man, terwijl hij er met een lief kozend gebaar zijn hand op legde. „Geef mij dan voor drie stuivers van die edele kaas," zei ik. „Kaasherhaalde de man op de stoel zacht, „voor drie stuiver f O, ik ga dood van 't lachen, bepaald, ik zal nog barsten „En een brood!" zei ik. En toen de her bergier de kaas gesneden had een flink stuk en het in een papier gewikkeld had, borg ik het, met het brood samen in mijn knapzak, en na een „goedendag." ging ik naar de deur. Toen ik bij de deur gekomen was stond de forsche heer van zijn stoel op en boog. VöOE'P.NfiEH VANAF f 12.50 „Wat George betreft, mijnheer „George," zei ik kortaf, „laat George naar den duivel loopen voor mijn part!" Ondanks mijzelf trof mij de uitwerking van mijn woorden, want Sir Harry liet zijn/ rotting vallen, en staarde mij met open mond aan, terwijl zijn metgezel mij aankeek met een uitdrukking die het midden hield tusschen ergenis, verbazing, en schrik. „Ik ben toch waarachtig nieuwsgierig," zei ik tot mezelf, terwijl ik de stoep afdaalde, „wie die George wel zijn kan!" IVóór de herberg stond een licht karretie op twee gele wielen, bspannen met een paard, dat ik voor een volbloed aanzag, om dat het zonder eenige zichtbare reden stond te rillen, en om zijn duidelijk merkbaren lust op de achterpooten te gaan staan. Het werd aan den toom vastgehouden door mijn vriend den monnik-stalknecht, die met woe dend gelaat, hoestend en vloekend, nu eens in de lucht bengelde, 4an weer op vasten bodem stond. Hij kreeg mij juist in he< oog, toen een bi zonder krachtige ruk hem bijna omver slingerde. „De duivel hale je lever," riep hij tegen het paard, en toen tot mij„als je maar even den ouden Joe wit roepen om dat zwarte monster hier vaët te houden, dan zal ik je eens even op je oogen trommelen!" ,;Dank je," zei ik, „ik houd mijn oogen lie ver zooals zê zijn, en er i9 werkelijk geen reden om den ouden Joe lastig te vallenik wensch je goeden .morgen Toen ik een eindje was voortgeloopen, en toevallig omkeek, zag ik dat de passagier van bovenop de diligence, op do stoep voor de herberg stond, en mij nakeek. HOOFDSTUK XE. De soldaat met het eene been. Den grooten weg volgend kwam ik wel dra daar waar de twee wegen van elkaar gingen, de een in dezelfde richting recht voor mij uitgaand, de andere een scherpe bocht makend naar links, waar een zeer stei le heuvel was. Er stond een handwijzer met de aanwij zing: Naar Londen, Naar Tonbridge Wells, Naar Pembry. En terwijl ik bij den handwij zer stond, bij mezelf overleggend, welken weg ik nemen zou, hoorde ik een geluid van wielen en zag ik, opkijkend, een vrachtwa gen naderen. De koetsier was een groote, flink gebouwde, blozende jonge kerel, met blijkbaar zeer veel' zorg voor zijn uiterlijk hij zat flink rechtop op den bok en zocdra hij mij had bemerkt, wierp hij mij een vroo- lijic en groet toe. „A'ls u misschien rui ar Pembry moet, mijnheer of ergens anders naar toe," zei hij, terwijl hij zijn paarden inhield, „dan kunt u er maar opspringen, mijnheer dat wül zeggen, als u er lust in hebt." „Ik kan ove-ral naar toegaan waar ik wil/*' zei ik- „Wel als u dan lust hebt?" „!k wil wel graag," zei ik. „Spring dan maar op, mijnheer/', zei hij. Ik klom dus op den bok en ging naast hemi zitten, en zag toen, dat hij een houten) been; had, en begreep onmiddellijk zijn net voor komen en zijn kranige, flinke houding. „Je bent soldaat geweest zei ik. „Jawel, en ik heet Toin, en ik zou u hee? wat kunnen vertellen van die Franschjes en die Spanjaarden dat is als u er lenmnv ste pleizier in hadt." „ïk heb er erg veel pleizier in schiet los, Tom I" „Och," zei hij, den; blik richtend op dt ooren van het biidehandsche paard, „dif Franschres zijn nog zoo kwaad wiet als z« wel zeggen, al eten ze dan ook kikkers, er ik ze& als ze daar nu eenmaal pleizier^ ij j hebben, laten ze can maar kikkers eten i „Je hebt volkomen gelijk!" zei ik. (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1