UPS' SAFE-INRICHTING i ill. Middenstands Mistak L' DE EEMLANDER" ÈMisNK-'Tttr'r: PRÜS DER ABTERTEHT'iEü EERSTE BLAD. BUITENLAND. lAhGEGüACHÏ Ho. 4. TELEPHÖOH Ho. 304 Deposito-Rente: 8en jaar vast 5»/0 'zes maanden opzegging 41/2 °/o ü8n dag 3 W. VAK ROSSUWI, BINNENLAND. 19e Jaargang Na. 231 post f 3.-y per week (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0J7». afzonderlijke nummers jpCtfl». UAGBLAD Zaterdag Z April is»2i DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA' TEL. INT 513. van 1 —4 regel» f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaanbie» dingen en Lictdadigheids-adveitentiën voor de helft der prijj. Voor handel en bedrijf bestaan zeer* voordcelige bepalingen *»oor het advertecren. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Politiek Overzicht .Op instructie van de Duitsche rijlcsregee- -ïing had zich een commissie, bestaande uit (ambtenaren van de departementen van bin- ètenlandsche zaken en rijksverdediging, als- Jnede van 't Pruisisch departement van bin- (frenlandscche zaken begeven naar 't Mid* fcïerv-Duitsche rebelsche gebied om ter plaat se zich te vergewissen van de situatie en de ectie van de politie. Over ae bevindingen filezer commissie is eergisteren in een ge meenschappelijke vergadering der Duitsche en Pruisische regeering verslag uitgebracht. De commissie is van oordeel, dat de poli tie haar taak met de grootste toewijding ver- ivult. De maatregelen, door haar genomen ter onderdrukking van de beweging in die (plaatsen, waar nog geen troepen hadden Jcunnen komen, mochten als volkomen doel treffend worden gekenschetst; de maatre gelen werden zoo snel en krachtig ten uit voer gelegd, als de moeilijkheid der te ver vullen taak maar toeliet. Het in dienst stellen van rijksweertroepen, behalve die, welke ter bediening van de aan de politie verstrekte batterijen waTen toegevoegd, bleek onnoo- dig en zou ook verder onnoodig blijken, in dien niet een plotselinge verergering van den toestand intrad. Voorloopig zal de poli- ftie nog in het .gebied van den opstand blij ven, om dat gebied te zuiveren van de over blijfselen der uit elkaar geslagen benden, ter opsporing en ter inhechtenisneming van de schuldigen. Waar de toestand zulks ver- jéisdht, zal buiten het gebied, dat door de politie wordt gepacificeerd met rijksweer troepen worden ingegrepen. De bevolking kan met vertrouwen een Spoedigen terugkeer van rustiger en veili ger toestamden verwachten, klinkt het be moedigend slot van een Woiff-telegram. Ondertusschen verluidt, dat de toestand In ri bruinkolengebied, in den kreits Lieben- wierda sinds Donderdag nog is verslechterd manschappen van 't nieuw gevormde roode )eger ondernemen huiszoekingen, die mét ïiame ten doel hebben in 't bezit van wape- nens te komen. De ten deele ingeleverde ■wapens namelijk werden weer aan de over heid ontnomen. De thans opnieuw bewa penden schijnen voor 't grootste deel on der beveWan buitenlandsche misdadigers to staan. Verscheidene grondeigenaars moeten door de opstandelingen gevangen zijn. ge maakt, terwijl verder uit tal van mijnen do (Werkwilligen zijn weggejaagd. Daarentegen verluidt uit Maagdenburg, dat de toestond de opperpresident meldt dit aanmerkelijk is verbeterd. Bij klop jachten in de buurt van Eisleben en in 't Unsrutdal werden ongeveer 130 gevangenen gemaakt en bovendien twee mitrailleuses en iachtig geweren buitgemaakt. In de provin cie Saksen wordt nog een bende vervolgd, 'die Donderdag verscheidene kleine plaatsen ïmveilig heeft gemaakt. In het district Lie. ibenwerda treedt rijksweerbaarheid op. De ectie is in vollen gang. Te Halle wordt, de besluiten van den metaalbewerkersbond van eergisteren om de staking voort te zetten Ken spijt, in alle fabrieken gewerkt, evenals In den kreits Eriurt. Volgens het Eislebener Tageblatt zijn te Alsleben in den kreits Eis leben nieuwe onlusten uitgebroken. Het landraadsgebouw moet daar opgeblazen zijn en een gendarm neergeschoten. Te Eisleben wordt een expeditie in gereedheid gebracht Om de stad ter hulp te komen. Ook van elders komen berichten in, die Or op wijzen, dat de pacificatie nog geens zins een feit is geworden. Bij de communistische onlusten in Mid- Üen-Duitschlan'd is materiaal ontdekt, waar van kan worden aangetoond, dat het over eenkomstig de wet op de ontwapening had moeten worden ingeleverd. In verband hier mee 'heeft de rijkscommissaris voor de ont wapening aan den opper-president der pro vincie Saksen 200.000 mark ter beschik king gesteld om deze overtredingen op te Bporen. Verder heelt de rijkscommissaris in het regeeringsdistrict Merseburg op de ont. dekking van geheime wapendepots beloo- Jringen van ten hoogste 10.000 mark uitge- loofd. Voor aanwijzing van een machinege weer wordt ten hoogste 5000, voor een ge- Weer ten hoogste 300 mark belooning ge geven. Wij namen den laatsten tijd allerlei be richten over de Hongaarsche koningskwes tie op, die zeer met elkaar in strijd waren. Het nieuws over den toestand blijft, naar ook draadloos uit Berlijn wordt gemeld, nog «teeds tegenstrijdigterwijl uit Weenen be richt komt van een door Andrassy onder- teekende proclamatie van keizer Karl aan het Hongaarsche volk, dat hij de regeering heeft aanvaard, wordt van Hongaarsche zijde officieel tegengesproken, dat Lehar zich met zijn troepen ter beschikking van den ex-koning heeft gesteld. Volgens offi- cieele verklaringen der Hongaarsche regee ring is de poging tot een staatsgreep als mislukt te beschouwen en zou keizer Karl op het punt staan naar Zwitserland terug te keeren. De Zwitsersche regeering zou be reid zijn den ex-keizer voorloopig weer op te nemen, onder voorbehoud van een de finitief besluit over het verder toestaan van het asylrecht na een nauwkeurig onder zoek'. Een bericht van 1 April, gisteren derhal ve, voegt hieraan nog toe, dat de Fransche minister van buitenlandsche zaken geener lei bevestiging ontving, dat ex-koning Karl zou oprukken aan het hoofd der Hongaar sche troepen naar Boedapest. Volgens de laatste telegrammen is het rustig te Szom- bathelly (Steinamanger), behalve dan onder een deel der troepen. De koning zou ver toeven op het kasteel Kemond bij vorst Ba- thiany. De minister-president heet bij den koning te zijn gebleven. Ondertusschen heeft Donderdag bij het begin der zitting van den Oostenrijkschen nationalen raad bondskanselier Mayr mee gedeeld, dat de Hongaarsche zaakgelastig de dr. Mosykewitsj hem had medegedeeld, dat ex-keizer Karl van zins was naar Zwit serland terug te keeren en hem ha-d ver zocht om de goedkeuring van de Oosten- rijksche regeering voor de doorreis. De Zwitsersche gezant Bourcart had den bonds kanselier te kennen geven, dat Zwitserland deze terugreis goedkeurt. De terugtocht zal in overleg met de Hongaarsche en Zwitser sche regeerin-gen in de naaste toekomst met inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen plaats hebben. Ver der verklaarde de bondskanselier, dat de veiligheidsmaatregelen d-er Oostenrijksche regeering beoogden den terugslag der ge beurtenissen in Hongarije op Oostenrijk te vermijden. De eensgezinde houding der ge allieerden wees er op, dat de Oostenrijk sche politiek ten d-oel moet hebben de grondslagen van den republikeinschen staatsvorm te beschermen tegen den in vloed, die daarop door de tegenwoordige gebeurtenissen in Hongarije zou kunnen worden uitgeoefend. Ook in den Italiaanschen Senaat is de kwestie van Kail's staatsgreep tar sprake gekomen; zoo heeft Sforza meegedeeld, dat uit de jongste berichten uit BelgTado bleek, dat de Italiaansche, Fransche en Engelsche diplomaten het volkomen eens waren over de Hongaarsche kwestie. Te Weenen waren stappen gedaan om den ex-keizer een vrij geleide te verschaffen. De Italiaansche re geering zou hem de doorreis door Italië toestaan, indien hij naar Spanje of elders wilde gaan. Sforza voegde er aan toe, dat de staatsgreep van den keizer geen verras sing baarde. Italië had het gevaar voorzien en maatregelen er tegen genomen. In dit opzicht was de overeenstemming met Bel grado volkomen, evenals met Praag, dank zij een hartelijke gedachtenwisseling. Dit was een voordeel van het verdrag van Rap- pallo en van de intieme betrekkingen van Italië met de successiestaten van de oude mo' rrchie. Gisteravond konden wij voorts met een kort woord nog mededeelen, dat de gezan- tenraad met algemeene siemmen een ver klaring bad aangenomen, waarbij werd uit gesproken, dat het herstel van Karl noch kon worden erkend, noch kon worden geto lereerd. De gebeurtenissen, die zich thans in Hongarije afspeelden, a'ldus wordt opge merkt, noopten de voornaamste geallieerde mogendheden aan de regeering en het olk van Hongarije den tekst van hun ver klaring van 4 Februari 1020 in herinnering te bier.gen. Getrouw aan de principes, die in dez verklaring zijn vastgelegd, rustte op de geallieerden de plicht te herhalen, dot het herstel der Habsburgers den vrede zou schokken. De geallieerde mogendheden re kenden er ook op, dat de Hongaarsche re geering, bewust van den ernst van den toe stond, die in 't leven zou worden geroepen door den terugkeer van den gewezen vorst op den Hongaarschen troon, krachtige maat regelen zou nemen om deze poging te fnui ken, die, zelfs als zij tijdelijk succes zou hebben, voor Hongarije slechts noodlottige gevolgen zou kunnen hebben. Deze verkla ring zal worden overhandigd aan de Hon gaarsche afvaardiging ter vredesconferentie en geseind naar Boedapest. Daarna zal zij officieel worden medegedeeld aan de ver tegenwoordigers van Oostenrijk, Zuid-Sla- vië, Tsjecho-Slowakije, Roemenië en Polen. Afgaande op een Londensch bericht la gen gisteren in heel het Veveenigd Konink rijk de mijnen stil. Als een bemoedigend feit wordt echter beschouwd, dat, ondanks de orders van de mijnwerkersfederatie, het machine- en pomppersoneel, dat het werk volgens de instructies neer had moeten leg gen, voor een niet onaanzienlijk deel bes'lo- t enheeft, dat zij, die onmisbaar zijn voor de veiligheid en 't onderhoud der mijnen, met het werk zruüen voortgaan. In vele ge vallen, waarin de machinisten en pompers staken, wordt het pompen voortgezet door verschillende vrijwilligers. Dit neemt echter niet weg, dat Jn een paar gevallen de mijnen rijn ondengeloopen. Er wordt veel belangt gehecht aan dekritiek conferentie van transportarbeiders en spoorwegmennen, die de volgende week zal worden gehouden. Zaterdag zullen in het heele land plaatselijke vergaderingen worden gehouden van afdeelingen der bon den van spoorwegmannen en die der trans portarbeiders om instructies te geven aan de afgevaardigden op die conferenties. Men meent, dat in het land voldoende kolen aanwezig zijn voor maanden van normaal gebruik. Als men d'e levering vermindert, kan dit nog veel langer duren. De passa giersdiensten op de spoorwegen zullen bij koninklijk besluit worden beperkt. Overi gens heeft de regeering alle mogelijke voor zorgsmaatregelen getroffen om de voedsel voorziening en andere noodzakelijke dien sten aan den gang te houden. Het publiek heet volkomen kalm te rijn en er moet alle kans zijn, dot deze slaking, die uitsluitend een industrieel geschil is lus- schen de miinbezitters en de mijnwerkers en die heelemaal zonder de minste politieke beteekenis wordt beschouwd, zal worden uitgevoerd op dezelfde rustige wijze, die dergelijke gebeurtenissen in Engeland vroe ger heeft gekenschetst.. Ondertusschen zullen, teneinde kolen te besparen, de pessagiersdiensien op de spoorwegen met ingang van 6 April worden verminderd met 25 pet. Buitenlandsche Berichten. Berlijn, 31 Maart. (W. B.) Van de in het Parijsche besluit vastgestelde termij nen voor d-e ontwapening der burgerwach ten, loopt de eerste vandaag af. De rijksre- geering neemt, nadat haar bezwaren door de Entente van de hand zijn gewezen, reke ning houdende met de bepalingen van het vredesverdrag en den internationalen toe stand, het standpunt in, dat de ontwapening der Einwchnerzwehren overeenkomstig de termijnen moet worden uitgevoerd. In het heele rijk zal 't mogelijk zijn zich te hou den aan.den termijn van 31 Maart, die be trekking heeft op de zware en een deel der lichte wapens. Alleen Beieren schijnt in ge breke te blijven. Om het verzet tegen het afgeven van wapens voor de burgerwach ten in Beieren, dat vandaag zijn beslag moet hebben gekregen, uit den weg te rui men, heeft de rijksregeering op 23 Maart nogmaals door een brief, die vice-kanselier dr. Heinze persoonlijk overbracht, ernstige stappen bij de Beiersche regeering gedaan. De rijksregeering handhaaft tegenover de Beiersche regeering het standpunt, dat de wapens voor de burgerwachten ingeleverd moeten worden. Het achterhouden van zware wapens en machinegeweren bij de Beiersche burgerwachten is naar het oor deel der rijksregeering geen geschikt mid del om verbeteringen voor geheel Duitsch- land te bereiken. Brieg, 1 April. (\V. B.) Hedenmorgen hebben een paar honderd gevangenen uit de werkinrichting alhier trachten uit te bre ken. Zij beroofden een ambtenaar van zijn revolver en schoten op andere ambtenaren, die zij tegen kwamen. Dezen vuurden terug, doodden 2 en verwondden 19 gevangenen. Zij werden naar de werkzaal teruggedre ven, waar zij ruiten insloegen en de tralies trachten los te breken. Ten slotte herstelde een a f deel in g infanterie der rijksweer de orde. De voornaamste raddraaiers werden gevat en in de cel geworpen. Londen, 1 April. (N. T. A. Droad^* loos). Naar verwacht wordt, is er minstens honderdduizend p. st. ten behoeve van het fonds van maarschalk Haig voor hulpbehoe vende oud-strijders bijeengebracht door on dernemers van vermakelijkheden, acteurs en actrices en ook door uitvoeringen van liefhebberijgezelschappen in het geheele land, die de opbrengst van de gisteren ge houden voorstellingen geheel voor dit doel bestemd hebben. Londen, 1 April. (V. D.) De staking der mijnwerkers is heden algemeen gewor den, doch de arbeiders leggen weinig en thousiasme aan den dag. De pompen in de meeste mijnen blijven werken, ondanks het verbod van de leiding van de staking. Londen, 1 April. (R.). Lord Edmund Talbot is benoemd tot opvolger van Lord French, als eerste onderkoning van Ierland onder den nieuwen bestuursvorm. Londen, 1 April. (R.) Volgens de Home Rule-wet is de eerste plicht van den nieuwen onderkoning het bijeenroepen der twee parlementen: dat van Zuid- en dat van Noord-Ierland. De benoeming van Talbot is in het luzonder van beteekenis, -aangezien hij een der voornaamste katholieken in het koninkrijk is en ook de eerste katholiek is, die tot onderkoning van Ierland wordt be noemd. Washington, 1 April. (R.) Het Brit- sche gezantschap heeft een communiqué uitgegeven, waarin d'e conclusie der zooge naamde „commissie van honderd" voor het onderzoek der Iersche kwestie als mislei dend wordt gekenmerkt. Erkend wordt, d'at gedeelten van de Britsche strijdmacht in Ierland soms tengevolge van ongeloofelijke uittartingen, tuchteloos zijn geworden. Do mededeeling legt er den nadruk op, dat het volstrekt onjuist is te zeggen, dat zulke da den op ©enigerlei wijze aangemoedigd of bevorderd worden door de Britsch-e regee ring. Rome, T April. (B. T. A.) In den jong- sten ministerraad heeft Giollitti zijn denk beelden uiteengezet om'rent de noodzake lijkheid van de ontbinding der Kamer en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. B e r 1 ij n, 1 April. (N. T. A. Draad loos). In den vrijstaat Saksen kan het plan eemer algemeene staking als ten volle mis lukt worden beschouwd. In het mijngebied aan den linker Rijnoever weid de kleine staat van beleg afgekondigd. De stakingslei ding voor West-Duitschland besloot tot op heffing der staking. De bedrijfsraad der Ber- lijinsche .electriciteitscentrale heeft besloten tot staking wegens de arrestatie van den lei der der communisten Sylt. In de verga de- r ng van heden werd echter de beslissing aangehouden. De Vorwiirts en de Freiheit waarschuwen voor onbedachtzame stoppen, die het geheele economische leven te Ber lijn zouden vernietigen. Een nader bericht meldt, dat Sylt in het Charité-ziekenhuis aan zijn wonden is overleden. Essen, 1 April. (W. B.). Op den lin- ker-Rijnoever zijn de stokende mijnwerkers nok vandaag nog niet afgedaald. Nadat de Belgische bezettingstroepen gisteren de communisten van schacht 5 der mijn Rhein- Preussen verdreven hadden, hebben dezen na hef aftrekken der troepen de schacht op nieuw bezet. De Belgische bezettings-auto- riteiten verklaarden, dat zij zich in de aan gelegenheid niet meer wilden mengen. Ook de mijn Priedrich-Heinrich is in handen der communisten. B e r 1 ij n, 1 April. (W. B.). In Midden- Duitschland is de toestand aanmerkelijk kalmer geworden. (Men zie echter ons over zicht. JRed.). Neurenberg, 1 April. (W. B.). In den afgeloopen nacht hebben communisti sche elementen biljetten aangeplakt mot 't opschriftEen bondgenootschap tusschen Moskou en Berlijn brengt redding. De poli tie arresteerde negen communisten, o. w. een leider der communistische jeugd. Essen, 1 April. (W. B.). Links van den Rijn spotten de toestanden in sommige mijnen met elke beschrijving. Talrijke ar- beidswilligen kunnen door de bedreiging der communisten den arbeid niet hervatten. In de mijn Rhein-Preuszen werden uit een schacht groote hoeveelheden dynamiet ge haald. Toen de bezettingstroepen des mid dags binnenrukten om de communisten to verdrijven, werd een schoorsteen van een cokesffabriek opgeblazen. Het kwam tot een schietpartij.' De toestand is buitengewoon AMERSFOORT De ministerraad keurde zijn denkbeelden goed. Naar verluidt hebben de ministers van financiën en van landbouw ernstige be zwaren gemaakt. B e r 1 ij n, 31 Maart. (WB.) Naar de Voss. Ztg. uit Bres^au verneemt, werd de beruchte bendeleider der Bojoiwska Polska Jablonka gearresteerd. Bij de aanhouding schcot hij den wachtmeester der plebisciet- politie dood en joeg zidh daarop zelf een kogel door 't hoofd. Hij werd naar een zie kenhuis in Rybn-ik vervoerd, waar hij een uitvoerige bekentenis over talrijke moorden aflegde. B r e s 1 a u, 1 April. (W. B.) De Schlesi- sche Zeitung deelt mee: Paaschmaandag wierp te Myslawitz een Pool met handgra naten om d>e bevolking in opgewondenheid en schrik te brengen; hij trof echter een voorbijrijdende Engelsche auto. Op initiatief der Engelsche commissie werd de misdadi ger binn-en 24 uren na kort geding doodge schoten. B e r 1 ij n, I April. (W. B.) Naar de Voss. Ztg. uit Bresiau verneemt, was d'e aan val op de Enge'lsche auto op den weg van Oppeln naar Grosz Slrehlitz gericht tegen een Duitsche koerier-auto. Men heeft hier dus te doen met een Poolsche misdaad. Weenen, 31 Maart. (B. T. A.). De Hongaarsche grens blijft hermetisch geslo ten. Een onverbiddelijke censuur wordt ge oefend op alle middelen van verkeer tus schen Boedapest en Weenen. Ondanks de onzekerheid der inlichtingen acht men reeds te Weenen de positie van den ex- koning versterkt. Volgens een telegram van Klagenfurt heeft het provinciaal bestuur van Karinthië d© noodige maatregelen genomen om te beletten, dat de ex-koning de Oosten rijksche grens zal overtrekken zonder ver gunning van de Oostenrijkséhe bonds- regeering. De Hamburger Korrezpondenz verneemt: De toestand in Hongarije verscherpt zich. In Praag, Belgrado en Boedapest neemt de onrust toe tengevolge van de onduidelijke houding van Frankrijk. Karl heeft inderdaad voor zijn vertrek een onderhoud met Fran sche politici gehad. De Arbeiter Zeitung deelt mede, dat de actie van den ex-keizer door de vereeniging van Fransche royalisten gesteund werd. In Praag is Kramarcz blijkbaar de leider van de roynlistengroep. Roemenie is door den^ moeilijken toestond van Zevenburgern ge*» bonden en geheel onder den invloed vani Parijs. Tsjecho-Slowakye is niet toegerust. Naar uit Boedapest wordt gemeld, heeft, Hort-hy een krijgsraad bijeen geroepen erü- bevolen gelden beschikbaar te stellen totl mobilisatie van de noodige troepen. Het blad „Abend" publiceert een op* roep van koning Karl, die door graaf AiV< drassy is gecontrasigneerd Aan het trouwe Hongaarsche volk f Burgers cn burgeressen f Reeds 3 jaren ons geliefd vaderland Hongarije aan ctaj vreeselijkste rampen blootgesteld. Door re voluties en contra-revoluties hebben duizend den en duizenden brave Magyar en het le ven verloren en de strijd wordt nog steeds voortgezet. Ik was verwijderd van de plaats; waar ik 2 jaren met Gods hulp de lotgeval len van mijn trouw volk geleid heb. Ik kani niet langer wegblijven. Zooals ik met U was in het goede, zoo wil ik het slechte ook mei U deelen. Er is genoeg bloed vergoten. Dö arbeid en de orde zullen nu aanvangen^ waardoor het oude Hongarije weder znl hea-< stellen. God zal ons bij dezen arbeid helpen. Een tweede oproep is aan het leger ge^ richt Soldaten. Uw heer, de opperbevelhebber, wien gij den eed van trouw gezworen hebl en die aan uwe zijde in den wereldoorlog medestreed, is weer in het land. Het is nu uw taak te toonen, dat gij uwen plioht trouw zijt gebleven en dat rjij de bevelen ven uweq heer met ijver en getrouwheid zult opvol" gen. Leve Karl IV, Koning van Hongarije. Helsingfors, 3 0 M a a r t. (B. T. A.) Het Russisch Union-Agentschap bericht dat de staat van beleg te Petersburg is op« geheven, maar dat de hoofdstad is onder worpen aan 't militaire gezag. De roode garde bewaakt streng de toegangen en uit» gangen van de stöd. Riga, 3 1 M a a r t. (Orient). Gisteren ii hier een delegatie der opstandige matrozen van Kroonstad aangekomen, die op weg is naar Berlijn en het buitenland, waar zij re kenen op steun om een nieuwe revolutie op touw te zetten tegen de bolsjewistische re geering. Volgens een dagblad rekenen 2i| er op, al is de eerste po-ging mislukt, hier mee voort te gaan, omdat er millioenen menschen zijn, die denkon als zij. Het sla* gen van hun plan is slechts een kwestie van goede organisatie. Helsingfors, 31 Maart. (Orient). Uiti Rusland wordt bericht, dat de bolsje wistische regeering al haar best doet om het economisch leven weer op de been en( de fabrieken te Potersburg op gang te bren gen. Te dien einde laat men politieke ge vangenen los, die specialiteiten zijn in ver schillende vakken en die men dwingt in da fabrieken te werken. Aon de werklieden, die voor 20 Maart aan-'t werk gingen, be loofde men kleeren, een paar Amerikaan- sche sdhoenen en brandhout. Zij, die niefl voor dezen datum op 't werk versohenen, zouden worden geïnterneerd met hun ge zinnen in concentratiekampen. Een draadloos N. T. A.-bericht uit Poldhu maakt gewag van een door de sovjetregee- ring ontworpen uitgebreid plan tot kolonï- Shtie, waarbij aan buitenlandsche regeerin- gen en groepen van industrieel en eeni eni zeventig concessies worden verleend voon de exploitatie van bijna alle Russische hulp bronnen met inbegrip van acht boschcon- r.essies in Aziatisch Rusland en dertig ini Europeesch Rusland, voorts negen conces sies voor delfstofontginning en veertien op landbouwgebied. Er zijn reeds geheime con tracten gesloten met Duitsche en Britsche firma's. Krupp zou zich de exploitatie heb ben verzekerd van de wapenfabrieken vort Poetilof en Otsjinski, terwijl Stinnes uitge breide boschconcessies in Siberië heeft ge kregen, waar tevens steenkool-, koper-, gra- phiet- en platinalagen zjjn. Constantinopel, 30 Maart. (R.j De Porte heeft geprotesteerd tegen de Grieksche blokkade der kust van Klein-Azië. De geallieerden h'ebben weigerend geant woord op de vraag te Constantinopel troe pen te mogen mobiliseeren met het oog opj het Grieksche offensief. Talrijke Turkschö officieren voegen zich bij de Kemalisben. Kameroverzicht. Eerste Kamer. Vergaderiag van Vrijdag I April. Begrooting Posterijen, enz. Aan de orde is de begrooting van de Posterijen, Telegrafie en Telefonie voor 1921. De heer Bergsma (L.) wijst op het vaak nonchalante in het bezorgen van brie*i ven, zelfs van aangeteekende brieveov ert postwissels. De heer D o j e s (V. D.) herinnert aan de in de Tweede Kamer aangenomen motie*. Weitkamp inzake het isolement van hq platteland bij den telefoonaanleg. Hij wijsk er op hoezeer het platteland door een derf gelijk isolement wordt benadeeld en dringt er bij den minister op aan uitvoering te g ven aan de mofcie-Weitkamp. Voorts wenscht Spr., dat de minister geen uitvoering zal geven aan het aanvankelijk voornemen van de administratie der poste* rijen om de postbestelling op Zondag op het platteland en in de kle.ine steden of W schaffen. De heer VanderFeltzfV. D.l ondex-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1