't HULPBRUGGETJE J. Grootendorst, mn L'lIHMEUi VRIJDAGAVOND, 8 UUR, IR „AWOITIft" EngeHseli® Cha peller ie's Laags den pooien weg. Jongens lUiüTMS PRIIS D£R ADVERTENTiLK DE EEMLANDER" BUITENLAND. ZEIST C, SMITSKAMP TUINARCHITECT GRETA LOBO-BRAAKENSIEK G0R RÖYS FEUILLETON. W. VAN ROSSUM, HOF 20. 1 19® Jaargang No. 235 va p™ 3 maand<:n voor A*0"5* ftDUnDuniniorBiia 210. um timco pt port 7 3.—, p« week toet gratis verzekering tegen oogelukken) f 0.17» abonderlijke nummers f C.05, k DAGBLAD Donderdag 7 April 1921 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTW4L TEL. INT 513. van 1—4 regels f 1.05 met iubcgrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanbic* dingen en Lictdadigheids-advciicntiën voor de helft der prijs Voor bande' cu bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advertecrcn. bene circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Politiek Overzicht. De toestand met Betrekking tot <te stoking Her Britsche mijnwerkers is in zooverre ver slechterd, dat ook rtoor de transportarbei ders 't besluit is genomen de actie der ko- lendëivers te steunen. Wij ontvingen eohter bericht uit Londen van Reuter, waarin werd geconstateerd, dat de toestand zich gimsliger laat aanzien dank tij d'e interventie van den En- geisch'en eersten minister Lloyd George, die het voorstel heelt gedaan, dat de eige naars en mijnwerkers opnieuw een*samen- komst zullen houden om de besprekingen te hervatten. De invitatie is aanvaard door beide partijen. Ondertusschen is ten aan zien van de staking nog geen partij geko zen door de spoorwegmannen, daar de con ferentie tot heden is verdaagd. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat zoowel de spoor wegmannen als de transportarbeiders het verloop der nieuwe besprekingen zullen af wachten, eerdat tot een meer drastische actie wordt overgegaan. Zoolang onderhan deld wordt, bestaat natuurlijk steeds de kans, dat partijen het eens worden, maai' nadere berichten zijn van dien aard, dat optimisme geenszins is gewettigd: Lloyd jcorge n.l. deelde gisteren in 't Lagerhuis •nee, dat ten aanzien van het hervatten der onderhandelingen een kink in den kabel v-as gekomen, daar de mijnwerkersfederatie hem had doen weten, dat zij aan het pomp- personeel geen orden kon geven om tijdens de onderhandelingen weer aan 't werk te "tan. Maar nu was juist het hervatten van ,an pomparbeid en het beletten v-an de ver woesting der mijnen -een der voorwaarden, waarvan de regeering nieuwe besprekingen afhankelijk had gesteld. Deze zouden on mogelijk kunnen worden gevoerd, aJs be doelde hinderpaal niet uit den weg was ge ruimd. Wellicht was 't besluit der mijnwerkers te wijten aan een misverstand betreffende de voorwaarden, waarop de pompers weer zouden gaan werken. Dit zou moeten ge schieden tegen de vroegere loonen zonder f.-ejudic-e ten aanzien der onderhandelin- Lloyd George was van oordeel, dat het voor de eigenaars en de regeering volstrekt onmogelijk was over te gaan tot besprekin gen, waarmee eenige tijd gemoeid zou zijn, terwijl de mijnen vol water liepen. Talrijke -rijnen waren al vernield en anderen had den zeer geleden. Wat hij Dinsdagavond had voorgesteld was een wapenstilstand. Maar dit was géén wapenstilstand en hij deed dan ook een ernstig beroep op de mijnwei'kersafgevaardigden om over hun be sluit hun gedachten nog eens te laten gaan. Door een bestuurslid van den mijnwer- kersbond, Graham, werd de bewering be streden, als zou het hervatten van dan Telef. inierl. 153, Hit eenige attesten dat. het resultaat van Uw schepping boven verwacMing zolfs heeft voldaan dat een ieder, die het ziet. verrukt is over den fraaion aanblik en hulde brengt aan don ontwerper G. F. v. T- zeer tevreden te zijn over den keurigen en smaakvollen aanlog van een c-root gedeelto van mjjn buitenplaats te 's Gravoland J. B en deel TJ hierbij mede dat ik bij zonder tevreden ben over den nieuwen aanleg van m ij n tuin. Wed. H. J. W.-DE K pomparbekl een der voorwaarden zijn, waar op de regeering haar goede diensten had aangeboden om besprekingen in te leiden. Er mocht niet worden toegestaan, dot het pomppersoneel werd gebruikt voor 't be strijden der mijnwerkers. Ook bij 't beantwoorden van vragen her haalde Lloyd George, dat het hervatten van 't pompen een conditio sina qua non was voor elke bespreking en hij wou niet ge- looven, dat d i t het definitieve besluit der mijnwerkers was, dat, terwijl zij vergader den ter 'beraadslaging over een nationale loonregeling, de mijnen geleidelijk werden vernietigd. Door den premier werd dan ooi- een -beroep gedaan op Clynes en diens col lega's om hun invloed aan te wenden, op dat het mijnwerkersbestuur er toe zou ko men om het besluit, door het bestuur geno men, nog eens er te overwegen, om althans tijdens de onderhandelingen met het pom pen door te gaan. Dit was geen onredelijk verzoek vond Lloyd George. Aan het avontuur van Karl von Habsburg is althans voorloopig een einde gekomen. Hij is weer in Zwitserland, zij het na wat oponthoud, aangekomen. Om vijf uur gis teren bereikte hij Buohs, waar Italiaensche militairen hem begeleidden. De reis is voortgezet naar Sarga-ns. Voorloopig heeft de bondsraad besloten, dat Luzern zijn ver blijfplaats zal zijn. Ex-keizerin Zvta was per auto naar Buchs gekomen en vergezelde haar gemaal verdei' op de reis. Een aantal Zwitsersche polrtiesoldaten begeleidden den trein, Uit verschillende berichten, die wij heb ben opgenomen, bleek, dat Karl door zekere kringen enthousiast in Hongarije is ontvan gen en ook bij zijn afscheid uit het monar chistische Hongarije hebben allerlei mani festaties plaats gehad, waaruit de geneigd heid der bevolking voor zijn persoon bleek. Zijn Paasch-uitstapje is evenwel op een gTOote mislukking uibgeioopen, tenzij men geloof mag hechten aan het bericht van de Wiener Allgemeine Zeitung, die uit legiti- mistische kringen zegt te vernemen, dat ad miraal Horihy en 't Hongaarsche kabinet aan dien gewezen koning, teneinde diens vertrek te vergemakkelijken, hem de ge- heele civiele lijst zouden hebben beloofd, gelijk deze ten tijde der vroegere monarchie was, n.l. 10 millioen kronen per jaar. Voorts zou hem een verklaring zijn overhandigd, onderteekend door Horthy, de Hongaarsche ministers en den voorzitter van het parle ment, waarbij deze hem erkennen als wettig en apostolisch souverein van Hongarije en hem alleen maar verzoeken nog voor een zekeren tijd af te zien van de uitoefening van zijn soevereine rechten om redenen van buitenlandsche politiek. ISuitenlsndsche Bericltlen. Berlijn, 6 April. (W. B.) Naar de Lokal Anzeiger uit Munchen meldt is, tij dens een vergadering van de leiders der communisten in de Kamer van de fractie der Communistische Parij in het gebouw van den Landdag, de gewezen hoofdcom missaris van politie van de Münchensche raden-republiek, Köber, gevangen genomen. Hij wordt beschuldigd van de hand te heb ben gehad in de samenstelling van een vlugschrift aan de Beiersche arbeiders, waarbij deze tot de algemeenie staking wor den bpg-eroepen. B a r 1 ij n, 6 April. (W. B.) Te Hamburg zijn, -naar de bladen meiden, de eerste zit tingen gehouden van de buitengewone rechtbank tegen de personen, die hebben deel genomen aan de onlusten te Homburg. Een 20 jaar oude machinebankwerker, die op het dak van het directiegebouw op de werf van da firma Blohm en Voss de roode Vermakelijk is dit werk ongetwijfeld, cn al om één moment is het een gang naar den schouwburg waard: wanneer in het eerste bedrijf Jacqueline, het knappe en cordato nichtje „sans le sou", nadat ze door haar oom-de advocaat tot een schijnhuwelijk met een schatrijken baron bopraat is, zich aan den aanstaanden eclitgenoot vertoont als een leclijk mormeltjo uit de provincie. Wanneer zich daarvoor op dc scène in tien tellen van een charmant jongmeisje in een leelijk, scheef en aistootend vrouwspersoon metamorphoseert, geeft ze een staaltje van mimi sche kunst, dat weer eens voor de zooveelsle maal bewijst, hoo 'n knappe, veelzijdige actrice ze is. in voortdurendon tweestrijd tusschcn zijn twee vrouwen had een geweldig succes met al de malle cn verwikkelde situaties, waarin het geval hem brengt. Hij haalde ook dezo rol naar zich toe: do baron Roger Gardanncs is méér baron en minder niais dan wc van hem te zien kregen," maar hoe onweerstaanbaar komiek waren aldoor zijn.kleine ont hutste zinnetjes, hoe kostelijk deed hij het verhaal van de ciTTdcloos lanee reis met ziin niet-wettige ega. (Recensie N. Rott. Crt.) Kaartverkoop in Valkhofi's Boekhandel (V. O. DE JONG) i 1.90 Stedelijke belasting en auteursrecht. :- vlag heeft geheschen, is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf. Een vrouw is ver oordeeld tot 3'A jaar gevangenisstraf, daar zij -een politieagent, die door schoten ge wond was, door vuistslegen in het' gezicht en trappen ernstig heeft mishandeld. Berlijn, 6 April. (W. B.) Hedenmid dag heeft er een rouwplechtigheéd plaats gehad voor Sylt, den machinist, die bij zijn poging tot vluchten werd doodgeschoten. Aan den optocht, die na afloop daarvan naar het kerkhof trok, namen circa 20.000 menschen deel. Vele kransen met roode linten en roode vlaggen werden in den op tocht meegedragen. Het verkeer in de stra ten, waardoor de optocht ging, moest wor den slop gezet. De Sipo hield zich overal volkomen kalm. Alles is zonder incidenten afgeloopen. inzake de organisatie van den opstand, over 't tijdstip van 't uitbreken van den opstand, enz. Een aantal papieren leveren het bewijs, dot uit Rusland inlichtingen, oproepen en geldzendingen kwamen. Münch-en, 6 April. (W. B.) De Kor- respondenz Hoffmann deelt offioieel mede: De ministerraad heeft zich gisteren bezig gehouden met de nota, door rijksminister Keinze, in opdracht der rijksreg'eeri-ng, op 23 Maart overhandigd. In het door den mi nisterraad vastgestelde antwoord stelt de Beiersche regeering voor (en motiveert dit voorstel uitvoerig) met de Entente opnieuw onderhandelingen over de ontwapening te beginnen. P a r ij s, 6 A p r i 1. (H.-R.). Briand heeft vanochtend een afvaardiging ontvangen uit de parlementaire groep der verwoeste ge- AMERSFOORT Maagdenburg, 5 April. (W. B.) bieden, die den financieelen toestand kwam De inlichtingendienst van den opper-presi dent meldt: De buitengewone rechtbanken zijn hun werk begonnen. Met den terugkeer van de rijksw-eer naar haar garnizoen is be gonnen. De verliezen der veiligheidspolitie bij de onlusten hebben 33 dooden, 57 ge wonden en één vermiste bedragen. B e r 1 ij n, 6 A p r i 1. (\V. B.) De arbei ders aan de stedelijke gasfabrieken in Char- lottenburg zijn, hoewel de vertrouwenslie den 't hebben afgeraden, gaan staken. De meest noodige arbeid wordt verricht. Men hoopt de arbeiders morgen weer te bewe gen den arbeid te hervatten. Berlijn, 6 April. (W. B.) Naar de kranten uit Halle berichten, leidde de ont dekking van het z.g. communistische staf kwartier te Halte tot het opsporen van de geheele organisatie der communistische Putsch-leiding. De hoofdleiding van den op stand bevond ziel» in handen van zekeren Robert Kruse te Berlijn. Onder de in be slag genomen kaarten en papteren bevin den zich „Situationsberichte" en plannen uileen zetten, waarin die gebieden zich be vinden. Briand zeide, dat hij zich volkomen rekenschap gaf van het feit, dat die streken snel moeten worden hersteld. Deze kwestie houdt terecht de openbare meening bezig, maar zij zal weldra worden opgelost, daar Duitschland zeer spoedig zal worden ge dwongen aan zijn verplichtingen te voldoen. Briand eindigde met te zeggen ik ben noch pessimistisch, noch blindelings optimistisch, maar ik geloof vast en zeker, dat het land, zoodra aan zijn Verlangens zal zijn voldaan, spoedig zijn prachtige opvlucht zal hervat ten. Londen, 6 April. (R). De transport arbeiders besloten de actie der mijnarbei ders te steunen. B e r 1 ij n, 5 April. (W. B.) De JDeuische Allg. Ztg. noemt de Eng-elsch-e mijnwea-kers- staki-ng de „vloek van Spa". De kolen vor men den grondslag voor het geheele econo mische leven. Wie de productie- en distri butie-organisatie verstoort, brengt de voor het leven belangrijkste economische orga nismen van olie menschen in gevaar. Wan» neer een Duitscher zulks beweerde, ver» klaarden de vijandelijke politici, bij gebreid aan kennis van zaken, zulks voor tendens. Het Engelsche weekblad Nation schrijft eveneens, dat de Dnitscbe mijnwerkers da» gelijks 10 uren lang kolen produceeren, dio Frankrijk verder verkoopt. De Britsche mijn. werkers en heel het Engélsche volk moes: n Durtschland's schulden betalen. Het Duit» sche blad concludeert daaruit, alsmede uit het feit, dat men aan Polen uit Opper-Silcziö meer kolen toestopte dan het voor zijn eco nomisch leven nooclig heeft, dat het geheele stelsel van -doelmatige kolenvoorziening van! Europa door de onbeholpen hand vort slechtingelichte politici in Versailles kunst matig in den war is gebracht. De socialo strijd, die 't Engelsche economische leven thans weer allerernstigst schokte, bewees, dat dit voor ons geen aanleiding is tot leed vermaak, daar onze mijnwerkers en heel het Duitsche economisch leven daaronder le den. Londen, 6 April. (R.) De mededee- ling, dat de onderhandelingen op het punt stonden ven te worden heropend, ontnnm1 aan de besprekingen over den toestand veet van hun belang. Do discussie liep voorna melijk over bijzonderheden van de rege ling der State of Emergency. Een motie, strekkende tot evesliging van de regelingen nopens de State of Erner- mency, werd aangenomen met 270 tegen O.- .euvinen. We enen, 5 April. (V. D.) Bij het vertrek van Karl uit Steinamcnger had zich op het station -een groote menigte monar chistisch gezinde elementen verzameld. Toen de koning in den trein was gestegen, riep hij de menigte toe: Ik zal lerugkeeren. Tot weerziens! Smyrna, O April. (R.). De Grieken mobiliseeren zeven lidhtingen Grieksche en Ottomaansche onderdanen. A t h e n e, 5 A p r i 1. (G. T. A.) Het staf. bericht van 4 April luidt: Noordelijke groep. Ons offensief tegen Eskisjehir is onder broken. Onze troepen zijn in volkomen OTde teruggetrokken naar hun punt van uitgang. De vijand heeft geduchte verliezen geleden. Het moreel van onze troepen is prachtig: zij zijn vol enthousiasme. Zuidelijke groep. Een onzer afdeelingen heeft op 30 Maart lvet dorp Boc-rgias bezet, op 45 K.M. ten Z.O. van Koesjak, waarlrij 300 man ven de onzen vochten tegen 2000 vijanden. Wij hebben Stivril, het eindstation' van den spoorweg no«r Aid-in, bezet. Wij hebben 50 gevangenen gemaakt en de vlag der vijandelijke afdceling veroverd. De be woners, bevrijd van d-e Kemalistiscbe ver drukking, hebben onze troepen met erken telijkheid begroet. Onze troepen zijn voort gegaan met het schoonvegen van de streek ten Z.O. van Afioen Karahissar, en boven Tsjai tot het Eber-meer. Afdeelingen van de 41ste .Turksche divisie, die onlangs uit Ci- 1-ioië waren overgebracht, zijn op Eskisjehir teruggeworpen. A t h e n e, 6 A p r i 1. (G. T. A.) Het staf- bericht vam 5 April luidt: Berichten uit Smyrna weerspreken de geruchten -over een terugtocht der Grieksche troepen. De stil stand der krijgsverrichtingen heeft een: inde gemaakt aan de eerste phase, door de bezetting van Afioen Karahissar en de ver breking ven de verbinding tirssohen de Noordelijke en de Zuidelijke groep Kema- listen. De tweede phase zal weldra begin nen. Goenaris heeft aan de bladen zijn ver trouwen uitgesproken in bet optreden vfln het leger. De aanval op Eskisjehir zal bin nen enkele dagen worden hervat. Er zijn heeren, die geen mannen zijn, Naa r het Engels oh van JEFFERY FARNOL. 25 „Waarachtig zei ik. „Begrijpt u, wat dat wil «eggen; mijn heer?" ging hij haastig voort. Jasper zal veohten." „Waarachtig," zei ik nog eens, „daar ben ik ook bang voor." 7/Jasper heeft altijd iets van een visoh ge had, en dat hij een bepaalde voorliefde voor zijn familielid, dat u hier voor u ziet, koes terde, kan ik moeilijk zeggenmaar ik ben £ijn eenigsite familie-betrékkingenhij ikan ternauwernood het efene pistool van het nndere onderscheiden, terwijl uw neef een ivolmaalct schutter is." „Mijn neef f riep ik uit, dus hij was het ik kon alleen zijn rug zien." 7/Sir Jasper i9 ongetrouwd: heeft gieen «adere familieleden! dan ik," nvijn metgezel herhaalde deze woorden met denzelfden sta denden blik; „ik ben benieuwd of gij be- jgTiifpt, wat dit voor mij, zeggen wil f r/Positie en fortuin, in Londen," zei ik. neenf" hij sprong op en zwaaide m 'hartstochtelijke beweging zijn armeni door 3e luoht, „dat beteekent voor mij het Le- Lf n H-elene T mijn God," ging .hij voort, ^jljna fluisterend, „Ei heb nooit geweten hoe ik ha-ar mis, hoeveel ik in mijn dollen waan zin opzettelijk heb weggeworpen vóór op dit oogenblik 1 Ik heb nooit den vollen om vang van mijn ongeluk beseft vóór op dit oogenblik f Ik had van ellende kunnen dood gaan en ik zou het even goed doorstaan hebben als de meeste verongelukte en ge- ruineerde dwazen. Maar nu nu ik een kans zie om weer opnieuw, van voren af aan te beginnen meer eerbied voor mijzelf te 'krijgen en Helene, mijn God!" Met een plotselinge beweging wierp hij zich voorover op zijn gelaat en rukte en trok met handen vol het g-ras uit den grond. Toen, bijna even plotseling en vlug, stond hij weer op, zijn hoed in de hand. „Mijnheer," zei hij, een beetje beschaamd, terwijl hij zijn verfom faaiden hoed glad streek met zijn vingers die nog trilden„vergeef mij die kleine uit barsting het is nu over, geheel over, maar ik ben soms mezelf niet meer ik heb u at gezegd, dat rapen en onrijpe zwarte besseni nu niet bepaald een aanbevelenswaardig dieet zijn." „Inderdaad," zei ik, „u scheen eenigszins in de war." „Mijnheer Vibart," zei hij, met groote aandacht nog altijd den blik gericht op zijn verweerden hoed, terwijl hij deze om en om keerde, „mijnheer Vibart, de duivel is soms verbazend sterk in ons." „Ongetwijfeld," zei ik. „Mijn neef, Sir Jasper, te een boeken worm, en, zooals ik reeds heb gezegd; in al le andere dingen eeni onbeholpen dwaas; wanneer deze ontmoeting plaats heeft, ben Ik overtuigd dat hij gedood wordt, en zijn dood zou voor mij een nieuw leven Ibetee- kenen meer dan leven," r/Ja/' zei ik. „En een oogenblik, mijnheer Vibart. ben ik in de verzoeking gekomen om rustig hier in de greppel te blijven zitten en alles kalm op zijn beloop te laten. De duivel, ik her haal het, is soms verbazend sterk in ons." „En wat is nu uw plan?" „Ik ga naar Londen om Sir Maurice Vibari op te zoeken en dit duel te beletten." „Onmogelijk!" zei ik- „Laat mij u vertellen, dat ik ingewijd ben in een zaak, die Sir Maurice's verder ver blijf hier in Engeland beslist onhoudbaar zou maken." is.-. bij: „/Niettemin," zei ik, „het is onmogelijk." „Dat zou ik wel eens willen zien, mijnheer Vibart," zei 'hij. Wacht even," xél ik, „was uw neef Sir Jasper niet iemand van middelbare grootte, slank gebouwd, blond, en behept met de ge woonte aan zijn lippen te plukken wanneer hij zenuwachtig of opgewonden was?" „Juist kent u hem dan?" „Neen," antwoordde ik, „maar ik heb herd nog zeer kort geleden gezien, en ik zeg u nogmaals, dat het onmogelijk meer is het duel te beletten „Bedoelt u begon hij, en zweeg toen weer. Terwijl zijn oogen de mijne ontmoet ten ontgleed de oude hoed aan zijn vingers. „Bedoelt ubegon hij weer, om weder om verder te zwijgen. „Ja," zei ik„ik bedoel dat gij te laat zijt. Sir Jasper is dezen morgen op een plaats, die ile Deepdene Wood heb hooren noemen, gedood. Ik denk dat het ongeveer half acht is geweestik herinner mij, dat het op dat oogenblik regende, maar later klaar de hot weer op." Langen tijd stond Beverley zwijgend voor mij, het hoofd gebogentoen viel zijn blik op den ouden hoed die bij zijn voeten lag, en met een plotsélingen trap schopte hij hem mefeen sierlijken boog een paar meters verder de greppel in. Daarna zocht hij hem weer op, en teruggekeerd begon hij met de uiterste zorg hec havelooze hoofddeksel af te borstelen. „En is u is uvolmaakt zeker mijnheer Vibart, van wat u mij daar zegt?' vroeg hij, terwijl hij met groote zorgvuldig heid over den gebroken rand wreef. „Ik stond achter een heg en zag alles voor mijn oogen gebeuren." „Dan mijn God f dan ben ik Sir Pe regrine Beverley I ben ik Sir Peregrine Beverley van Burscham Hall, om u te die nen! Jasper dood! Baanderheer en Vre derechter! hoe onbegrijpelijk wonderlijk klinkt dit! Maar vandaag begin ik een nieuw en een ander leven ja, een nieuw leven, een ndeuw leven 1 Vandaag zijn alle dingen weer mogelijk f De dwaas heeft wijsheid ge leerd en ik ben, naar ik hoop, een man ge worden; maar kom," zei hij op kalmer toon, „laten wij weer in onze greppel' gaan zitten, en terwifl gij mij alle bijzonderheden vertelt zal ik, als gij er niets tegen: hebt, heel graag een paar haaltjes uit uw pijp doen." Aldus zat 'hij, terwijl ik, zoo kort mogelijk, hem alles vertelde, wat ik wist, naast mij enj blies dikke rookwolken uit mijn pijp, met vagen blik starend in de verte. Langzaam' echter zakte zijn hoofd, tot zijn gelaat ge-» heel voor mij verborgen was, en toen iW mijn verhaal had geëindigd, bleef het nog een langen tijd stil. „Arme Jasper 1" zei 'hij, zonder het hoofd op te heffen„arme, oude Jasper 1" „Ik wensch u geluk, Sir Peregrine I" zei ik. „Ik was gewoon hem zoo te noemen, toeni wij als jongens samen te Etoni waren, arme^. oude Jasper." Toen gaf hij mij mijn pijp weer terug enl stond op. „Mijnheer Vibart," zei hij, „heti sdhijnt niet zoo te hebben mogen zijn, daff ik door eigen kracht en wil en bekwaamheid mij uit mijn ellendige positie zou opheffen;/ geloof mij, ik zou u zeer gaarne met mij me-< denemen. Wanneer ik u niet had ontmoet^ het is meer dan waarsbhijnlijk, dat ik nooit meer de zon had zien opgaanindien! ik dus- u ooit met iets van dienst kan< zijn wees dan zoo goed) en doe mij da eer mij op te zoeken in Bumham Huil Pambry, zult u altijd nader van mij kunnen^ vernemen. Vaarwel, mijnheer Vibart, dk gaj naar haar toe in al mijn haveloosheid want ik ben werkelijk een man geworden." Ook ik wenso'hte hem een vaarwel toe^ en zag, zittend in de greppel, hem na, ten wijl' hij zich met snellen stap verwijderd^ het nieuwe leven in. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1