WrasPius^-'^fr'n buitenland. N.V. Middenstands Credietbank unimcm Ik. HUM Ut 304 Deposito-Rente: LIPS' SAFE-INRIGHTING "binnenland."' 15.50-16.75 MAISQH „l'HIROHDELLE" DE EEMLANDER PRIJS DES ADVERTENTIE met inbegrip van eea EERSTE BLAD. Ben jaar vast s«/0 zas maanden opzegging 4»/3«/0 een dag 3»/3o/0 Suède HOEDEN 5.90 Kousen 1.25 Frolté-Rokken AMERSFOORT. 19e Jaargang No. 237 ftt post f 3.—. ps wwk (met Rratis wtMkerrog legen ongelukken) f 0.17», aizondcrlijke nummers 0.05. AMERSFOORTSÜH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHEApÓORTWA<_. TEL. INT 613. Zaterdag 0 April 1921 bewifenummer, elke regel meer 1 0.25, dienstaanbie# dingen en Licldadlghcids-advcitentiën voor de helft der priji. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het advertccren. licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Politiek Overzicht. Op een gemeenschappelijke bijeenkomst van de dagelijksche besturen der spoorweg arbeiders en transportwerkers is bekend ge maakt, dat de triple alliantie met ingang van insdagnaoht over de geheele linie de sta ng zal afkondigen, indien de besprekingen ■sschen mijnwerkers en -eigenaars niet orden heropend. Het ziet, indien niet vlug een wijziging intreedt, er in Engeland wat zijn sociale rust betreft, dus verre van roos kleurig uit. En dat de Engelsche regeering er ook zoo over denkt, kan blijken uit Lloyd George's rede, die hij gisteren in 't Lager huis hield. Daar het z. i. duidelijk was, dat het dagelijksch bestuur van den mijnwer- kersbond besloten was de mijnen aan ver nieling bloot te stellen in de stellige ver wachting, dat het land hierdoor zou worden geïntimideerd en zich zou moeten overge ven, achtte hij het, daa.r een aanslag werd gedaan op 't leven van heel het volk, de plicht der regeering deze catastrophe te voorkomen, met name in verband met de georganiseerde pogingen om den mijnbe- ambten te beletten de pompen weer te be dienen. Dan was er verder de bedreiging van de stopzetting der transportdiensten, die een levensvoorwaarde voor 't volk waren. De premier vond, dat, wanneer dit dreige ment een daad werd, levensmiddelen en an dere noodzakelijke levensbehoeften aan elk een zouden worden onthouden, tenzij vrij willigers zich ter beschikking otoldcn om den transportdienst op de been te houden. Er zouden daarom vrijwilligers worden op geroepen. Dezen zouden bovendien een af doende bescherming vereischen, terwijl het niet minder noodig was, dat orde en rust zoo goed mogelijk werden gehandhaafd Zelfs wanneer de politie werd versterkt door blzondere constabels, zou ze bij lange na niet opgewassen zijn tegen deze taak. Daar er groote behoefte was aan bescherming, zou de regeering een beroep doen op 't pa triottisme der burgers en hen uitnoodigen zich te laten inschrijven voor een noodhulp- macht. Deze zou niet tot tank hebben in 't geschil in te grijpen, maar slechts do politie steunen bij 't vervullen van haar plicht. Daar versterking der gewapende macht een drin gende eisch was, zou de regeering den ko ning adviseeren door een proclamatie de reserve op te roepen. Lloyd George ver wierp echter de idee, als zou met opzet een aanslag worden gepleegd op de mijnwer- kersloonen. De regeering kon niet toege ven aan den eisch der mijnwerkers om sub sidie te verleenen. En op 't oogenblik weed getracht, tegen de beslissing van 't parle ment in, door directe actie den eischen kracht bij te zetten. Het gevolg hiervan kon niet anders zijn dan de vernietiging der meest essentieele bezittingen van 't land. Wij zullen alle middelen toepassen, zei Lloyd George, waarover de gemeenschap beschikt. Uit het bovenstaande blijkt dus, dat de toestand in Engeland een crisis heeft be reikt en het feit reeds, dat de reserves van leger en vloot zullen worden opgeroepen, bewijst, dat de verhouding zeer gespannen is. De conferentie van mijnwerkersafgevaar. di grien besloot gisteren, na een heelen dag te hebben vergaderd, dat Lloyd George's Voorwaarde, dat de veiligheid der mijnen het eerste punt van bespreking zou uitmaken, aan een conferentie met de patroons in den weg stond. De mijnwerkersgedelegeerden vergaderden daarna direct met de andere leden van het Drievoudig Verbond om een gemeenschappelijke gedragslijn op te stel len. De ontwikkeling van den toestand heeft middelerwijl reeds zoo niet een scheuring, dan toch een splitsing in de mijnwerkers- federatie teweeggebracht, daar de „natio nal association of colliery deputies" beslo ten heeft uit den bond te treden en met de mijneigenaars samen te werken tot het aan den gang houden der mijnen. Een nader Reuter-telegram meldt, dat na de bekendmaking van 't besluit van 't drie voudig verbond en terwijl de conferentie van spoorweg- en transportarbeiders nog voort duurde, plotseling de Lagerhuisleden Hen derson en Robertson te Londen zijn aange komen als afgevaardigden van de parlemen taire fractie der Labour Party. Het schijnt, dat zij overleg plegen met de triple allian tie in 't bizonder in verbond roet de ko ninklijke proclamatie. Bovendien zei heden (Zaterdag ochtend tien uur een de putatie van spoorwegmannen en transport arbeiders nog eens-praten met den Engel- schen premier. Opgemerkt wordt dan ook, dat, al heeft het drievoudig verbond een ultimatum ge steld, de voornaamste leiders der arbeiders zich niettemin zeer beijveren om te komen tot een oplossing van het in 't sociale leven zoo zeer ingrijpende conflict. Zoo zou bo venal door Clynes, Thomas en Henderson worden gehoopt, dat er nog middelen zijn te vinden om mijnwerkers en patroons het eens te doen worden. Van bovenvermelde bijeenkomst, die op 't oogenblik, dat wij het sohrijven, plaats vindt met Lloyd George, wordt dan ook verwacht, dat zij succes Zal lamnen afwerpen. Ten overvloede vindt men een lichtpunt, dat de triple alliantie het af kondigen der staking tot Dinsdagnacht uit stelt. Terwijl men aanvankelijk verwachtte, dat de staking dadelijk zou worden afgekondigd, ziet men in 't feit, dat zij pas later zal vol gen, een overwinning der gematigde elementen der triple alliantie, die voor al moeten bestaan uit de transportarbeiders, die ter conferentie met klem er voor hebben gepleit, dat een redelijke tijd werd gela ten om alle wegen te verkennen, die zouden kunnen leiden tot een bevredigende rege ling. Buitenlandsche Berichten. Miinchen, 7 April. (W. B.). Op het kasteel Hohereburg had gisteren voor den burgerlijken stand het huwelijk plaats van den vroegeren kroonprins Rupprecht van Beieren met prinses Antonie van Luxem burg. H a 11 e, 8 April. (W. B.) De buitenge wone rechtbank behandelde de spoorweg- aanslagen bij Ammendorf <-n op don D-ircïo HalloLeipzig Pij Oiuebers. Dc rechtbank veroordeelde den 24-jarigen communist Paul Jacob ter dood en bovendien tot 12 y, jaar gevangenisstraf en negenhonderd mark boete. B e r 1 ij n, 8 April. (W. B.) Als pleger van den aanslag op de spoorbrug bij Char- lottenburg werd de betonwerker Carl Schulz gearresteerd. Hij heeft reeds bekend. Schulz is lid van de communistische arbeiderspartij van Duitschland. Londen, 8 April. (R.) De spoorweg mannen en transportarbeiders besloten te gaan staken. Athene, 8 April. (G. T. A.) De ge ruchten door zekere buitenlandsche bladen verspreid omtrent den stap van Goennris bij Italië om een Italiaansche interveniie in het Grieksch-Turksche conflict te bewerken, zijn totaal uit de lucht gegrepen. Integen deel heeft Griekenland besloten dezen vrij heidsoorlog door te zetten, tot het doel be reikt zal zijn, daar het de beschikking over de noodige krachten heeft, die dit werk tot een goed einde kunnen brengen. Washington, 8 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos). De verklaring van president Harding, dat de regeering nog niet haar goedkeuring heeft gehecht aan de bespre king der resolutie-Knox, betreffende het sluiten van den vrede met Duitschland, wordt hier als zeer belangrijk opgevat. Senator Knox stelt een aanvullende clau sule voor zijn resolutie voor, welke bepaalt, dat Indien de Europeesche vrede door eenige mogendheid of groep van mogend heden wordt bedreigd, de Ver. Staten dit zullen beschouwen als een bedreiging tegen hun eigen vrede en onmiddellijk samen spraak ïullen houden met andere bedreigde mogendheden en zoo noodig met dezen sa menwerken om de beschaving te verdedi gen. Volgens berichten uit Parijs heeft.Viviani thans opdracht gekregen alle pogingen om Amerika tot den Volkenbond te doen toe treden op te geven en te trachten een gun stige amendeering der resolutie van Knox te verkrijgen. Kameroverzicht. Tweede Kamer.' TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag d.d. werd voortgezet het debat over de wijziging der Sucoessie- wet. Het amendement-Oud (gelijkstelling der echtgenooten zonder kinderen met echtge- inooten met kinderen) wordt aangenomen met 44 tegen 20 stemmen. Het amendement De Wijkereloot-h (vermindering van het Successierecht voor groote gezinnen, wordt aangenomen met 55 tegen 9 s).het amen dement-De Geer (vermindArincc van het Sucoessierecht voor -echtgenooten met kin deren), wordt aangenomen met 62 tegen 2 st. De eindstemming over het ontwerp zal Donderdag worden gehouden. Aan de orde is het wetsontwerp tot wijziging der Leerplichtwet (7de leerjar). De heer DeKanter stemt met het ont werp in; een achste verplicht leerjaar acht spr. nu nog niet mogelijk, evenmin als leer plicht voor schippers-klnderen. Spr. dient een motie in, de regeering vragende, om een subsidiestelsel voor de voeding en kleeding van schoolgaande kinderen. De heer Bakker beschouwt leerdwang en ook de voorgestelde uitbreiding als een noodzakelijk kwaad; daarom zal hij voor stemmen. De heer K. Ter Laan verdedigt de in voering van den 8-jarigen leerplicht; een 8ste leerjaar is een belang der arbeiders klasse, dat de bourgeoisie niet mag weige ren aan -het arbeiderskind, dat verder het onderwijs voor zioh ziet afgesloten, terwijl toch ook de arbeiders het voortgezette on derwijs mede moeten bekostigen. De heer v an der Molen dient een motie in waarin wordt uitgesproken, dat het de taak der overheid is te waken tegen ver- waarloozing der opvoeding van het kind, dat de taak in de bestaande Leerplichtwet in beginsel onjuist is uitgewerkt en prac- tisch niet tot haar recht komt en dat daar door de Leerplichtwet dient vervangen te worden door een andere wettelijke re- g waardoor verwaeirloozing der opvoeding van het kind strafbaar wordt gesteld. De heer Bulten wensciht niet terug te komen de Leerplichtwet. Hij wil uitbreiding tot 8 jaar, doch meent dat de toestanden van het oogenblik vooralsnog dwingen tot beperking tot 7 jaar. Spr. wenscht afschaf fing van de landbouwverloven en leerplicht voor het vervolg-ond-erwijs. Ten 5 uur werden de beraadslagingen verdaagd tot Dinsdag T uur. Departement een conferentie gehouden met vertegenwoordigers van vereenigingen van landbouwarboiders en de vijf vakcentralen omtrent de aanwijzing van gedelgeerden en technische raadslieden voor de in October 1921 te Genève te houden conferentie, treffende internationale arbeidswetgeving, op welke conferentie speciaal arbeidswetge ring op landbouwgbied ter sprake zal ko Telegraaf-overe en komst vervallen. De minister van Buitenland sche Zaken brengt ter algemeene kennis, dat de op 28 Maart 1889 te Londen lus- schen Nederland, België, Duitschland en Engeland gesloten telegraaf overeenkomst door de vier daarbij betrokken landen als beëindigd wordt beschouwd en buiten wer king is getreden. Het op 2 Februari 1889 te Keulen on- derteekende proces-verbaal is dientenge volge mede komen te vervallen. De Arbeidswet voor wiiil.els en knntoreii. De arbeidswet zal nu ook voor winkels kantoren ingevoerd worden. De voorbereiding daartoe is root-er gevorderd, dat de voor-ont werp m van de „werktijdenbesluiten" gereed zijn. Het Hbl. kan cr de hoofdzaken van mcdc- drelen. Voor winkels zou dan in groote lijnen het volgende gelden. (Gedeeltelijk zijn deze bepa lingen al in de wet vastgelegd). I I. Zcndags-arbcid is verboden, behalve in win kels die eet- of drinkwaren verkoopen en alleen voor den verkoop daarvan. In andere winkels mag het personeel s Zondags alleen werkzaam zijn wanneer de St. Nicolaasdog op Zondag valtin bloemenwinkels op Zondagen, die sa menvallen met Nieuwjaarsdag of 24, 25 en 26 Decemberin stations-kiosken 's morgens vóór 12 uur. IT. In het algemeen wekelijks 32 uur vrij. en dén middag na I uur. Vallen beide rusttijden samen, dan moet de eerste 41 uur duren. III. Voor „jeugdige" bedienden (beneden K jaar) en vrouwen geldthoogstens 8 uur por prima volle in zwart en bruin, Prima kwa'ileifc W. VAN ROSSUM 44 lAXGEDTBliT Berichten. De Staatscourant van 8 April bevat o a. de volgende Kon. besluiten benoemd tot Burgemeester van Idaarde- radeel N. Namnvensma, met eervol ontslag ae Dirrgemeebier van stavoren: toegekend de zilveren eere-medaille der Oranje-Nassau Orde aan C. van Abshoven, meesterknecht der N. V. van Alphen en Ledeboer's wijnhandel te Rotterdam bij het departement van buitenlandsche zaken o.m. bevorderd tot hoofdcommies J. W. P. van Straaten, thans commies benoemd tot directeur van het telegraaf kantoor te Breda J. W. Fransen, thans idem te Middelburg; de directeur van het post- en telegraafkan toor te Wijk bij Duinstede E. ten Kate is op zijn verzoek eervol het beheer ontheven van het beheer en benoemd tot commies der posterijen en telegrafie. Nerteil«nd en Rolsh1. Op het jongste socialistencongres te Utrecht werd, zooals men zich z>al herinne* ren, door mr. Troelstra de wensch uitge sproken, dat de socialistische groepen van het Belgische ^n van het Nederlandsche parlement zouden bijeenkomen met het doel om tusschen beide partijen het geschil betreffende de Wielingen te doen verdwij nen. De Brusselsche redacteur der Maasb. heeft de meening van een paar Belgische socialisten over dit voorstel gevraagd. Het socialistische Kamerlid van Antwer pen, Eeckelers, verklaarde dat hij natuurlijk voorstander was van een dergelijke bespre king, en dat hij gaarne zou zien, dat alle kwesties waarover geschil bestaat, niet al leen tusschen de partijen, maar door de vol keren onderling zouden besproken worden. Camille Huysmans verklaarde, dat het initiatief van dit voorstel eigenlijk genomen werd door de Belgische socialisten. De ge volgtrekking uit dit voorstel is, vervolgde Huysmans, dat wij zullen trachten wederom den weg te bereiden, om tot een goede op lossing te geraken. Laat mij er bijvoegen, besloot Huysmans, dat de Belgische katho lieken deze actie zouden kunnen vervolledi gen met ons voorbeeld na te volgen. Minister Van Karnebeek te rug. De Minister van Buitenlandsche Za ken, jhr. mr. dr Van Karnebeek, is van zijn verblijf in het buitenland te 's-Gravenhage •teruggekeerd. De minister van Onder w ij s, Kunsten en Wetenschappen, dr. De Visser, bracht gisteren, vergezeld door den heer De Groot, inspecteur-generaal van het Nijver heidsonderwijs, bezoeken aan de Rijkskunst- niiverheidsschool en aan de Rijksnormaal school voor teekenonderwijzers, beide ge vestigd in de bovenlokalen van het Rijks museum te Amsterdam. Conferentie van Minister A a '1 b e r s e. De minister van Arbeid heeft hedenmiddag om half drie op zijn Departe ment een conferentie gehouden met de bon den van landarbeiders over de werkloos heidsverzekering. Naar wij vernemen heeft de Minister van Arbeid hedenmiddag om half vier op zijn dag en. 45 uur per week voor volwassen man nen resp. 9 en 50 -uur. Voor allen is het ver boden, tusschen s ovonds 9 en 's morgens 6 uur te werken. Hiorop zijn uitzonderingen mo gelijk vóór en op St. Nicolaas (van 20 Nov. al) en voor Kerstmis (van 15 Deconxtci al), oor TT uur oer da? en 62 uur iv*r w«ek wor den gewerkt, ook na 9 uur s avonds of vóór 6 uur s morgens.' Hetzelfde geldt van Zater dagen en marktdagen. IV. In elk geval 11 uur nachtrust. V. Rusttijden. Indien tot 's avonds zes uur of vrooger wordt gewerkt, na hoogstens 5Yt uur minstens een uur rust, anders minstens an derhalf uur. Bovendien worden er door het dis trictshoofd eischen gesteld omtrent andere cn (of) langere rusttijden. (Hiervan is beroep mo gelijk op den minister). De rusttijden mogen in het algemeen niet in het werklokaal wor den doorgebracht. VI. In tijden van groote drukte of bijzondere omstandigheden kan ontheffing van deze bepa lingen worden verleend (deels door het districts hoofd en deels door den Minister), mits niet voor kinderen beneden 16 jaar, cn niet langer dan tot 10 uur per dóg en 55 uur per week voor vrouwen en jeugdige personen, en resp. 11 en 60 uur voor volwassen mannen. VIII. Bijzondere ontheffing kon nog worden verleend in bepoaMe gemeenten (aan alle of aan sommige winkels), wanneer daarvoor een bijzondere reden bestaat (bijv. een kei-mis). VÜI. Voor barbiers- en kapperszaken golden bijzondere regels. In afwijking van bovenstaan de bepalingen mag op Zaterdag door volwassen mannen 12 uur worden gewerkt, mits zij hoog* stens 50 uur per week dienst hebben en er telkens na 5 uur Vi uur rust wordt gegeven (behoudens verdere bepalingen van het dis trictshoofd). Jeugdige personen, die tot de in wonende bloedverwanten behooren (lot den 5den graad ingesloten) mogen van 8 uur s ov. tot 8 uur 's morgens niet werken. Kappersv/crk- zaamheden voor tooneelvoorstellingen mogen verricht worden 's avonds van 9—11 en rs Zon dags van 12—11 uur. Bij klanten aan huis mag op Zondag worden gewerkt. Voor afzonderlijk schoonmaak- en bewakingspersoneel bestaan bijzondere regels. Kantoren. I. De wet bepaalt den maximum-arbeidsduur op 8 uur per dag en 45 uur per week. Uilzon deringen zijn mogelijk ovcrwerkvergunningen kunnen worden verleend (mits niet voor jeug dige personen beneden 18 jaar) en niet voor langer dan 10 uur per dag en 55 uur per week. (Voor spoedeischende gevallen worden coupon boekjes ingevoerd, waarvan echter niet meer don drie dagen achtereen en hoogstens 24 da gen per jaar gebruik mag worden gemaakt). II. Vrije Zaterdagmiddag (na 1 uur). Uitzon deringen zijn volgens Het concept-werktijden besluit mogelijk voor mannen cn vrouwen (boven 18 jaar) en wel geregeld vopr het ver koopen van plaatsbewijzen en entree-kaarten (cn wat daarmee onmiddellijk verband houdt)in bad- en zweminrichtingen, bepaalde spaarban ken, notaris-kantoren, advertentie- en nieuws* bureaux, en in dagblad-ondernemingen, die een Zaterdagavond- of Zondagochtendblad uitgeven. Verder is Zaterdagmiddag-arbeid vergund tus schen een en drie uur in effectenkantoren, tus schen één en vier uur in kantoren binnen de gemeenten Alkmaar, Genemuiden, Harderwijk, Helmond, Hoorn, Heerenveen, Leiden, Roer mond, Sittard, Stavoren, Utrecht en Venlo; den geheelen middag voor veilingen van land- en tuinbouwproducten, en voor verkoop en verzen ding van (denzelfden dag gevangen) zeevisch in kantoren vanrecderijen, cargadoors, veenen, expediteurs, stuwadoors, scheepsbevrachters- en sleepdienst-ondernemingen voor zoover deze arbeid dringend is. Behalve voor effectenkan to** ren, zeevisch-bchandeling cn reederijen enz* moeten degc acn, die op Zaterdagmiddag wcr* ken, een anderen werkmiddag of Mnandogmön* gen vrij hebben. Iedereen, die Zaterdagmiddag^ werkt en bovendien op Zondag meer dun vier uur, moet (binnen drie dagen vóór of na Zon* dag) een rusttijd hebben van minstens 41 uur, 1 óf 36 uur benevens een vrijen middag in do week. Schoonmaak- en bewakingswerk is ep Zat er* dagmiddcg toegestaan, het eerste voor mannen* en vrouwen, het laotste voor mannen. III. Op de andere werkdagen is de kantoortijd niet oan bepaalde uren gebonden, behalve voor jeugdige arbeiders (8—6). IV. Zondagsiust. Voor jeugdige arbeiders it Zondags werk bij de wet volstrekt verboden, voor vrouwen behoudens gevallen, genoemd iw het werktijdenbesluit. Deze gevallen zoudeni zijn vrouwen, die geen huishouding to verzorn gen hebben, mogen op Zondag telefoon-toe* stellen bedienen, plaatsbewijzen en enlrécbewijj zen verkoopen en in kantoren van bad- civ zweminrichtingen werken. Mannen mogen dut op Zondag kantoorwerk verrichten, maar indien» zij of vrouwen dit gedurende meer dan 4 uur doen, geldt dat de betrokkenen drie dogenl voor of na den Zondag 36 uur onafgebroken! rust moeten hebben. V. Iedereen, die langer dan 12 uren arbeid! pleegt te verrichten in een kontoor, mag vol gens de wet binten dot kantoor geen arbeid verrichten op tijden, waarin hij dat niet in kan* toren zou mogen doen. Afwijkingen hiervan zijn voor volwassen mannen mogelijk. I>© (oepn^ln? der Arbeidswet. In het antwoord van den minister van Arbeid op vragen van het Tweede Kamerlid den heer Schaper betreffende toepassing der Arbeidswet 1919, wordt o. a. het volgende medegedeeld Klachten over vermeende overtredingen dei Arbeidswet 1919 in typografische bedrijven zijn bij dc politie te 's-Gravenhegc slechts ingediend door bestuurders van dc afd. 's-Grnvenhage voni den Alg. Nederl. Typografenbond. Naar de ter kennis gebrachte gevallen is steeds een bc* hoorlijk onderzoek ingesteld, hetgeen naar bleek, door de bedoelde bestuurders wordt erkend. In gevallen, waarin de klacht gegrond bleek, werd, zoo daartoe aanleiding bestond, tot het opma* ken van proces-verba al overgegaan. Aan de Kon. Mpij. De Schelde te Vlissingon is vergunning verleend, om tot 1 Mei a. s. door 350 mannen gedurende 10 uur per dag en 55 uur per week arbeid te doen verrichten ten bc* hoeve van het afwerken van het s.s. „Edam" der Holland-Amerika Lijn. Vergunningen tot overwerk (en behoeve van den bouw van door het ministerie vnn Marino bestelde schepen zijn aan genoemde maatschap* pij niot verleend. Het bestuur van do Voroen. van Workorovor* in <le Aui dnppclmeeundusirio on aiinvorwmrto bedrijven heeft op 4 Maart j.l. verzocht, te wil* len bevorderen, dat in aardappelmeelfabrieken' een langere arbeidstijd wordt toegestaan dan krachtens de Arbeidswet daarvoor is bepaald. Bericht is, dot termen tot inwilliging van düt verzoek niet aanwezig zijn geacht. Aan verschillende werkgevers in dc metaal* nijverheid zijn den laatstcn tijd wederom ver* gunningen tot overwerk verleend. Afwijking van het bepaalde bij artikel 23 der wet is daarbij cchlor niet toegestaan. Do verleende vergunningen zijn, voor zoover zij verband houden met den nieuwbouw vart schepen, gegrond op dc noodzakelijkheid vart spoedige afwerking. Dc vergunningen voor scheepsroparatie-in* richtingen werden gegeven, omdat bij het ver* leencn der opdrachten, die veelal voor buiten landsche rekening plaats hadden, vooral op spoedige levering wordt gelet. Aon enkele machinefabrieken werd vergun* ning tot overwerk verleend, om hen in staat lo stellen belangrijke opdrachten uit te voeren, dio aan een bepaalden leveringstermijn gebonden iren. Staatscommissie Mnntivczen. Bij Koninklijk besluit is ingesteld een Staatscommissie om te adviseeren over do vraag of de toestand op het gebied van het Muntwezen in Nederland en Indië de wijzi ging 'der desbetreffende wettelijke regelen, in bijzonderheid met betrekking lot de be staande éénheid van munt noodig of wen- schelijk maakt, en zoo ja welke wijziging» zulks met mededeeling van haar gevoelen' over daarmede samenhangende vraag-stuk* ken. Daarin zijn benoemd: tot lid-voorzitter mr. G. Vissering, president-directeur der Nederlandsche Bank te Amsterdam; tot leden P. Bredius, directeur der Twentsche» Bank te Rotterdam; mr. G. W. J. Bruins, hoogleeraar aan de Nederlandsche Handels* hoogeschool te Rotterdam; F. de Fremery» voorzitter van het Tabaksbureau te 'sGra* venhage; mr. J. Gerritsen, oud-direcfreur der Javasche Bank te 's Grave nh age; mr. P. Hof-i stede de Groot, directeur der Amsterdam- sche Bank te Amsterdam; mr. W. Suermondt, Lzn., lid der firma A. C. Fraser en Co. ta Rotterdam, en F. P. J. Vest er, directeur den' Nederlandsche Handels-Maatschappij toi Amsterdam; tot secretaris W. M. J. van( Lutterveld, te Bloemende al. Journalistiek. De heer W. G*| N. de Keizer, redacteur van de N. Arnh. CtJ is benoemd tot redacteur van het dagblad! De Locomotief te Semarang. Tot rentmeester-secretaris van het gei combineerd Hervormde Weeshuis te Zal^ Bommel is benoemd de heer jhr. C. P. J. vonj Weiier, aldaar. HetSpiekman-monument De Voorwaarts was in de gelegenheid een kijkje te nemen van het ontwerp van het Spiekman-monument dat in Rotterdam gei plaatst wordt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1