feuilleton. BUITENLAND. DE EEMLANDER" ras be« AWBiaiffli r, L4?™ 5.90 1.25 Frotté-Roftken 15.^0-16.15 MASflOH „L'HIRöHDELLE" AMERSFOORT. laags den grooten weg;n< VOETBALLEN en VOETBALSCHOENEN ITEINRSI - Rf 21. Hét et offeli ft overschot van den RH lei W. J. van Hoy tenia ward overgebre I en automobiel, die het naar het Crerc urn te Westerveld zou vervoeren. De n ier c..vaferie speelde hierbij een ti ymnen, terwijl en haie «onder» gesc ie oorpsoflioieren met den kolonel-con uit van het le regiment huzaren te tij en veel officieren van andere regim DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA' TEL. INT 613. Maandag II April 1921 bewijsnummer, elke regel meer 1 0.25, dienstaanbie# dingen en Liefdadigheids-ad vcitcnticn voor de helft der prijs Voor handel ca bedrijf bestaan icer voordeeltje bepalingen noor het advertecren- Hcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Vnet der» garnizoens-commandant te consequentie ds van de oprichting van re. .Ook de Amersfoortsche Loge watv Economischen Bond, terwijl die fusie tegenwoordige!. Tallooze bloemstukkexst de mislukking van de Economische £ien aangedragen. nds-idee bewijst. i in twee andere auto's volgden; frffeub geeft -dit, indirect, toe. In 1017 en |edei>, terwijl een peloton Huzaren h>18 waren die economische problemen in jweer présenteerde. oog het «alles ovenheerschende. Thans b psg" in het kamp VlasekkeaVklaart hij, dat deze problemen wel van ■bfilfstok, 'oote beteekents zijn, maar dat politieke irtijvorming moet berusten op hoogere 'Uit Velsen wordt ons het voWmealen' °P vasle fneldc Deze uitlating van Treub is kerngezond. - terdagmiddag had op Westerveld r Bewiist' dat T» eub de onwaarachtigheid %en onder zeer groote belangstell?n E- B--PolitL,ek is £aan inzien erv het (crematie plaats van het stoffelijk ove** hem te Priiwn' döt hiJ dit openlijk be- A'an den heer W. J. Hoytema, ritmees'"^* het le reg, huzaren te Amersfoort, vooDe misiukkin^ va^ d*R Economischen ^er Ned. Jachtvereeniging enz. nd d'e verdienste willen wij de been- Or.der de aanwezigen merkten wij Partii gaa™0 toekennen zal de penaal Bentyn, inspecteur van het wapedter^ands0^e staatsburgers waarschijnlijk ^cavalerie, de gepens. generaal Piepen^" langon tijd afhouden van pogingen tot ^colonel Sant van Nooten, majoo partijvorming zonder idealen grondslag, tengers van Warmenhuizen, velt Voor partij-vorming is een gemeenschap pelijk- beleden beginsel noodzakelijk. Eene combinatie van heterogeen denkende per- fibnen en partijen kan een tijdlang nuttig iijn, op den d-uur is ze onmogelijk. Engeland's verhoudingen bewijzen het thans weer. Nu Bonar Law is afgetreden en Lloyd George met Chamberlain de ge mengd liberaïe-Unionistische partij moet lei den, in omstandigheden, -die niet meer par tijloos regeeren noodig maken, nu zal het dra blijken niet meer te gaan. De laberaal met den conservatieven protectionist kunnen niet in één gareel loopen en de regeerings- coailitie is tot springen veroordeeld. Als er binnen kort verkiezingen zullen worden gehouden, dan zullen de principieele liberalen, die weigerden in de beginsel'looze coalitie mee te doen, de kiezers tot zich trek ken en dan zal de in Engeland vroeger niet vertoonde coalitie-politiek streng worden veroordeeld. Ook déór, vooral in Engeland, zal blijken, dat de politiek slechts kon worden be- heerscht door politiek-eendraohtige groepen. Treub heeft wel gelijk een politiek, die iets beteekenen wil, moet hoogere idealen heb ben. Laat ons afwaohten of de fusiegroep in Nederland, de Vrijheidsbond, deze meening van een harer toekomstige leiders onder schrijft. Alleen als zij eigen idealen koestert en durft uitspreken, als zij zich niet tooit met kleuren, die haar niet staan, als zij on omwonden de vaan vap het conservatisme ontplooit, is haar bestaan verzekerd en kan zij een nuttige taak vervullen onder de Ne- derlandsohe Staatspartijen. Laat die jonge polibreke groep dit woord, door Treub gesproken bij het begrafenis maal van den Economischen Bond, niet ver geten! I'an het le reg, huzaren, res er |pen deputatie van het depot h^' Haarlem, het geheele bestuur in jjnchtvereenigiiw er7 uj menschen er van zeggen." Zou het wel zóózeer vaststaan, dat Treub een „groot verantwoordelijkheidsgevoel" be zit? Treub was vroeger lid van «de Liberale Unre, toen van den Radicalen Bond, toen v.,r\ den Vrijzinnig-Democra'.ischen Bond, en van den Economischen Bond en in al c vier partijen heeft hij een rol van betee- -nis gespeeld, wat bij zijme bekwaamheden g <en wonder is. Maar pleit het nu voor een sterk ontwik keld verantwoordelijkheidsgevoel, «als men de kiezers op deze wijze leiding geeft? Als r. cn ze in 25 jaar 5 maal komt vertellen, dnt eene andere staatspartij de juiste heg in spon huldigt? En die „volmaakte onverschilligheid' voor wat de menschen er van zeggen" schijnt ons echts te prijzen in den man, die recht op doel afgaat, die zich dus door „wat men van zegt" niet uit de juiste richting laat ei vijven. Dat men terecht den man laakt, die als politiek leider van -een volk, den po- 1; ken slingergarug gaat, is toch ook moge lijk! Dat de kritiek op dezen man gerecht vaardigd kan zijn, is niet te ontkennen en do-theid voor gerechtvaardigde kritiek sdi'jnt ons nu niet zulk eene voortreffelijke eigenschap. In wat Treub op deze loftuiting heeft ge antwoord, zit, als dikwijls bij Treub, een ele- ent van juist inzioht. Wij gaan nu s'iibwij- f >nd zijme uiting voorbij, dat het feit van oplossing van den Economischen Bond, na een 3M-jarig bestaan, volstrekt niet het bewijs levert, dat de oprichlinig van dien ■Kond «eene vergissing is geweest", wijl men 2Q*>.iets -alleen in een toast durft zeggen en -<o toasten nu eenmaal geen debat volgt, ireub "heeft nu gezegd, dat „het doel, dat rle oprichters van den Bond voor oogen stónd, tweeledig waseen einde te maken aan de kleine verschillen, wellce de politiek in Nededarvd, vooral ter linkerzij-die, be~ heerschten en te doen uitkomen, dat hoe hoog ook de economische verhoudingen dienden te worden gesteld en hoe noodza kelijk het ook is, dat er een goede economi sche toestand' zij, een politiek, die iets be. teekenen wil, hoogere iedealen moet heb ben". Het ééne gestelde doel wordt nu ietwat ftnd'ers voorgèsteld dan in 1917 «en 1918. Toen werden de woorden „vooral ter linker zijde" weggelaten toen beoogde Treub de kiezers van Rechts aan te trekken! En dit doei is ten eenenmale mislukt. Vandaar nu de toevoeging „vooral ter linkerzijde" om het te kunnen voorstellen, alsof de fusie bericht uitgegeven, maar niettemin is men de overtuiging toegedaan, dat belangrijke stappen zijn gedaan in de richting van een hervatten der besprekingen tusschen pa troons en mijnwerkers. Men fs zelfs geneigd aan te nemen, dat er veel kans op bestaat, dat de ramp van een algemeen en industriee- len oorlog zorg zal kunnen worden afge wend. Ook draadloos wordt gemeld, dat een labour-deputatie van 't drievoudig verbond Zaterdagochtend met den Engelschen pre mier en Austen Chamberlain confereerde. Vrijdagavond had Thomas, de leider der spoorwegmannen, zich naar Lloyd George begeven en om deze bijeenkomst gevraagd, waarin de laatste gereedelijk toestemde. De hoop werd toen gekoesterd, dat een over eenkomst zou worden getroffen, die nieuwo onderhandelingen of het uitstel der door de spoorwregmannen en transnortarbei<: tvs af gekondigde staking, die tegen Dinsc'-! mid dernacht zou uitbreken, mogelijk maakte. Men herinnert zich, dat in den loop der week de meening overheorschte, dot deze twee bomden reeds Zaterdagavond zouden staken. Dit zou inderdaad in de bedoeling hebben gelegen en het uitstel tot Dinsdag nacht werd als een aanwijzing opgevat van hun verlangen om wat tijd te laten voor eventueel hervatten der onderhandelingen. Ondertusschen schijnt door Lloyd George een concessie te zijn gedaan. Wel bleef hii zijn bekend standpunt handhaven, dat eerst de veiligheid der mijnen moest zijn gewaar borgd, eerdat over de loonkwesties kon ge sproken worden, maar hc-t schijnt, dat hij on geveer in dezen geest heeft geredeneerd de mijnwerkersleiders hebben Trecht hun weigering te handhaven om mannen de pompen te laten bedienen; maar laten zij dan tegen de mijnwerkers zeggen, dat dezen niet beletten, dat vrijwilligers en mijnomb- door de regcermg aangenomen houding moet nu deze zijn geweest: het was öf nood zakelijk, dat voor de veiligheid der mijnen werd gezorgd door mijnwerkers, die op zich nomen het noodzakelijk werk te verrichten tegen betaling, öf door ambtenaren en vrij willigers. Het aannemen dezer voorwaarden (het „onvoorwaardelijk" in Hodges' tele gram is dus niet heelemoal juist) zou een overeenkomst der loonen zeer bespoedigen, werd opgemerkt. Trouwens: de besprekin gen van vandaag zullen hieromtrent wel spoedig nader uitsluitsel brengen. Ondertusschen moet het resultaat van Lloyd George's oproep om vrijwilligers, die in geval van nood de politie dienden bij te slaan voor 't handhaven der orde en den toevoer van levensbenoodigdheden voor de gemeenschap verrassend groot zijn geweest. En ook niet alle spoorwegarbeiders zouden aan den oproep tot staken gevolg hebben gegeven; verschillende groote vereenigin- gen namen resoluties aan, waarin zij een weigering in uitzicht stelden, als de leiders orders mochten geven de mijnwerkers door 't neerleggen ven den arbeid te steunen. Buitenlandsche Berichten. C o b 1 e n z, 9 April. (B. T. A.). Het nieuwe douanestelsel, ingesteld door de hooge intergeallieerde commissie in het Riinland, omvat de volgende bepalingen De rechten, geheven aan de oude grens, zullen dezelfde zijn als vóór de toepassing der sancties. De rechten, geheven van den invoer der bezette gebieden aan de nieuwe grenzen, zullen een kwart bedragen van de rechten, vastgesteld in de Duitsche tarie- en. De rechten, geheven bij den uitvoer uit Politiek Overzicht. Terwijl Reuter meldt, dat aan den oproep der Engelschel regeering talrijke vrijwilli gers gevolg hebben gegeven, zoodat alleen in Londen reeds vierentwintig bataljons zijn gevormd en de regeering het raadzaam oordeelt terstond mannen naar de pompen te sturen, opdat de mijnen voor ondergang worden behoed, hebben vertegenwoordigers van de spoorwegmannen en transportarbei ders Zaterdagmorgen langer dan een uur met den Engelschen eersten minister, Lloyd George, van gedachten gewisseld. Daarna hebben zij met 't mijnwerkersbestuur ge praat en des middags opnieuw met Lloyd- George geconfereerd. Namens de mijnwer kers hebben zij zekere voorstellen inge diend. Er werd Zaterdag daaromtrent geen Suècle 8-5Ö£33E?ti! Kousen primitt Tflile in zwart en bruin, Prima kwalitoit W. VAN ROSSUiVI. 41 lAJIGKSTBAA T tenaven deze taak op zich nemen. Toen, de transportarbeiders en spoo-rwegmaAnen dit voorstel van den premier aan de mijnwer kers voorlegden, schjjnen dezen het van de hand te hebben gewezen, maar na herhaal delijke beraadslagingen zijn zij op hun be sluit teruggekomen. Nog te middernacht weró door den secre de bezette gebieden naar het niet-bezette Duitschlanó zullen gelijk zijn aan die, wel ke door net Duitsche tarief zijn vastgesteld, maar in papieren marken, zijnde ca. een tiende van het bedrag in gouden markén. Er is een regeling vastgesteld nopens den doorvoer van geïmporteerde goederen on\ de handelsbetrekkingen tussohen de natiën taris I lodges, uit naam van den mijiwver- te vergemakkelijken. De te Koblenz door de I.'brchfMI f Z> O TV folöcï.i.Qnv /r7Ar iicin noor o 11 kersbond, een telegram gezonden naar alle bekkens, waarin verklaai,,' werd, dat de con ferentie met de eigenaars onvoorwaar delijk zal beginnen. Bij de leden wordt er met klem op aangedrongen elke handeling na te laten, die de noodige maatregelen voor 't beschermen der mijnen zou kunnen belemmeren of het gebruiken van macht "door de regeering mogelijk zou maken. Men ziet: beide partijen hebben iets gege ven en iets genomen en als de teekenen niet bedriegen, zullen die partijen vandaag, wanneer opnieuw wordt onderhandeld, een schikking kunnen vinden, waardoor aan den klassenstrijd in Engeland veel van zijn fel karakter wordt ontnomen. De ontwikke ling der gebeurtenissen zal velen in Enge land ruimer doen ademhalen, daar Groot- Brittannië een geweldigen schok te verdu ren zou hebben gehad, wanneer èn de transportdiensten èn het spoorwegverkeer tezelfder tijd waren stilgelegd, dat de arbeid in de mijnen rustte. In verband met het vorenstaande is het van belang er aan te herinneren, dat bij de spoorwegstaking in 1920 de transportarbei ders en mijnwerkers, in stee van te beslui ten tot een sympathiestaking, zooals ver wacht werd, er in slaagden een vreedzame oplossing van 't contict te bevorderen. De hooge commissie ingestelde douane-com missie is belast met de persoonlijke leiding en met de toepassing der door haar vastge stelde regeling. De berechting van smokke laars zal geschieden door de rechtbanken van het bezettingsleger. De hooge intergeollieerde commissie be houdt zich het recht voor het douanetarief aan de oude en nieuwe grens te wijzigen, telkenmale wanneer zij dit noodig oordeelt. Betreffende het stelsel van den in- en uit voer heeft de hooge commissie bepaald, dat de beperkende bepalingen der Duitsche wet voorloopig gehandhaafd zullen blijven aan de oude grens, maar eveneens zullen wor den toegepast op de nieuwe grens,, waarbij rij zich het recht voorbehoudt in het nieuwe stelsel alle wijzigingen aan te brengen, die zij noodig zal oordeelen. Het economisch comité der hooge commissie te Coblenz is belast met de leiding van den Duitschen in- en uitvoerdienst. De im- en exporteurs in het Rijnland moeten voortgaan hun aanvra gen tot het verkrijgen van in- en uitvoerver gunningen te richten tot genoemden dienst. De rechtbanken dér bezettingslegers, be last met de toepassing der sancties tegen de smokkelaars kunnen dezen veroordeelen tot hoogstens 5 jaar gevangenisstraf en 50000 mark boete. Bern, 9 April. (Z. T. A.) Bij de bezoek. ken van Simons, den Duitschen minister, van buitenlandsche zaken, aan den presi- den, den vice-president en het hoofd vnrw het politieke departement (buitenlandsche! zaken) werden ook de grooie aclueele kwes ties aangeroerd. Simons meendeda| Duitschland binnenkort in staat zal zijn blij. ken te geven van zijn goeden wil. P a r ij s, 9 A p r i 1. (B. T. A.). De com missie voor de schadeloosstellingen heefÉ uitgemaakt, dat van de toelagen, doop Duitschland verschuldigd, die van vóór 31' December 1918 zullen worden berekend over elk jaar volgens het gemiddelde tarief, dat gedurende dit jaar op Frankrijk van toe passing was. De koloniale troepen der ge allieerde en geassocieerde mogendheden! zijn gerechtigd tot de toelagen. Het gemid delde tarief, dat op Frankrijk toepasselijk is, wordt als maximum-tarief beschouwd. Twea gemiddelde tarieven, onderscheidenlijk vast gesteld voor de blanke en koloniale troe pen, zullen worden toegepast op de inland- sche troepen der geallieerde en geass. mo gendheden. De toeloge voor de hooiden der inlandsche stammen zullen niet worden te rugbetaald. Frankrijk zal op de lijsten der toelagen zoodanige opnemen, welke vol gens de Fmnsche wetgeving zijn uitgekeerd aan families van ambtenaren, als tenminste die ambtenaren geen burgerlijk traktement hebben gekregen gedurende de periode dep mobilisatie. P a r ij s, 9 A p r i I. (B. T. A.) Het secre tariaat van den raad van gezanten spreekt ten stelligste tegen, dat de raad een beslis sing heeft genomen ten aanzien van het vraagstuk betreffende een mandaat voor de eilanden in de Stille Zuidzee, die aam Duitschland behooren, daar de verdeeling hiervan niet tot zijn bevoegdheid behoort. B e r I ij n, 9 April. (\V. B.) De Pruisi sche Landdag heeft gisteren Stegcrwald (centrum) met 332 van de 388 stemmen eni 28 blanco gekozen tot minister-president. De andere stemmen waven verdeeld. S c h w e r i n, 8 April. (W. B.) De soc.- dem. Stelling, voorzitter van 't laatste mi nisterie, is tot premier benoemd. B r u s s e 1, 9 A p r i 1. (B. T. A.). Van ol- ficieele zijde wordt ontkend, dat communis tische onlusten in Moers (Belgische zóne) zijn uitgebroken. B e r I ij n, 9 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos). Ook in Maart is blijkens berekeningen van 't statistisch rijksbureau geen daling in de prijzen in de levensbehoeften ingetreden. Vergeleken met den tijd voor den oorlog zijn de kosten van voeding, kleeding, wo ning, verwarming, verlichting tot het negen- voud gestegen. Genève, 9 April. (W. B.) Op 't int. transport arbeiders congres zullen vertegen woordigers zijn: Duitschland, Zwitserland, Denemarken, Nederland, Oostenrijk, België, Zweden, Frankrijk, Noorwegen en Enge land. L o n d e n, 9 A p r i 1. (R.) Bij de lusschen- tijdsche verkiezing voor Taunton heeft Sir Griffith Boscawen, minister van landbouw, den arbeiderscandidaat met 12991 tegen 3290 stemmen verslagen. Londen, 10 April. (R.). Vijf Sinn Feiners zijn te Liverpool veroordeeld tot straffen, wisselend van 5 tot 10 jaar. Zij waren gearresteerd in verband met de bran den in boerderijen. Londen, 10 April. (R). Sinn Fei ners hebben Vrijdag in het graafschap Lime rick een detachement politie overrompeld. Zij doodden een hoofdagent; drie agenten werden gewond. Verschillende Sinn Fei ners werden gedood of gewond. Heden ten dage heeft men nog slechts i moedige zang van een geitemelker r) klonk examinatoren en examinandi; opvoeding iSKriu uit de mode. Naar het Emgelsch van JEFFERY FARNOL. 27 orq^l t den ??1~sin?üen'ïKf Nve, HOOFDSTUK XVI. j" Me hoor de st appen van iemandje ujt •die mij in h et donker volgt. Eenige oogenblikken later stond ik op, ertgers. knoopte mijn ransel dicht. De duisternis vie snél in, maar de lucht bleef wonderlijk heli.; der, terwijl laag aan den horizon de volle maan stond, groot en glanzend. Het werd ongetwijfeld een heerlijke nacht en ilc ver heugde mij niet weinig in dit vooruitzicht. Voor mij uit strekte zich een opeenvol ging van heuvels uit een heuvelketen, die ,naar ik meen, de Weald genoemd wordt, en .waarover de weg rees en daalde in einde loze kronkelingen, met aan beide zijden een rijzend en dalend landschap, donker van .het veie geboomte en kreupelhout een landschap vol mysterie. De wind was geheel ,gaan liggen, maar uit de heggen kwamen nog plotseüirvgen ritselingen en zachte on verklaarbare geluiden. Nu eens fladderde er iets kleins en zwarts over den weg voor vJnij, dan weer hoorde ik het klagend geluid «Van een vogel, onzichtbaar ergens dicht bij mii, dan weer hoorde ik het klagend geluid diepte van het aangrenzend bosch. de zwaar- Een vogel. Hoe komen wij dan die moeheid I ven? Niet tot rust moeten wij komen, me stilte, wat een schijnbare rust is, t soms koortsachtig gearbeid wordt. V( hoeven bezinning. Laat ons waken vo teressante moeilijkheden", die we ons verbeeldeh. Wij behoeven zuivering al zoo. Laat ons kernen tol de stilte vr| eigen hart. Van die stilte is weinig te zeggen. Z- niet cnthei'igcv worden. In de stilte breekt he- wondér en de vreugde door. Ook de durf naden Durf te leven! Het houdt alles in. V stilte al het 'heil, dat ons terug voer' God. Eindelijk net cuj ivi daar, ja daar was de boom. Toen zag hij om zich heen, met een 'langen, steelschen blik, en daarna kroop hij in den boom. Ik zajj hoe hij in het half donker zocht naar iels, en 'hoe hij zijn kin in de hoogte stak, zijn hand ophief»-.. „Onzin I" zei ik hardop, en hield toen plotseling stil. De maan was juist boven den rand van de boomen aan mijn linkerzijde te voorschijn gekomen, enl haai' licht, hoe zwak ook nogy deed mij zien dat ik aan een kruispunt was gekomen, waar vier wegen uit elkaar gingen. Terwijl i'k om mij zag, viel mijn blik op een hoogen boom in mijn nabijheid, een 'boom groot van omvang en zeer dik. En toen ik aandachtiger keek. zag ik, dat het een eik was, met een groot gat bij den wor tel. Hoe lang ik zoo bleef staan, den blik onafgewend op den 'boom gevestigd, zou ik niet kunnen zeggen, maar plotseling werden de bladeren als door een windvlaag bewo gen, en ritselden zij'met een onbeschrijfe lijk droevig geluid, terwijl uit de donkere massa van het gebladerte de sombere kreet van een nachtvogel klonk. Zonder te letten op de richting, die ik in sloeg, snelde ik weg, doch, ook toen ik den boom reeds ver achter mij had gelaten, zag ik telkens en telkens weer om tot zijn hoog uitstekende kruin aan mijn gezicht onttrok ken werd. bij: Zoo stapte ik voort door den naoht, langs boomen die geen boomen \varen# en langs heggen, die geen heggen waren, maar af schuwelijke spookbeelden, dreigend hun ar men boven mijn hoofd vecheffend, en mij met hun krampachtig gebogen vingers ach terna 'grijpend. Eindelijk begon ik mij te schamen over zulk een zwakheid, maakte mijzelf uit voor een onwijs individu, dat zijn verbeelding niet uneer meester was, maar bleef todh imet zorg het midden van den weg houden, terwiil ik rniin stok met vasten: greep omklemde, Ik had naar schatting aldus ongeveer een mijl geloopen, beurtelings mijzelf verwijten doende of argumenteerend, toen ik mij plot seling verbeeldde een voetstap achter mij te hoor en, en ik mij met een snellen draai omkeerde, den stok gereed tot slaan; maar de weg was, voor zoover ik zien kon, verla ten. Ik zag naar alle kanten om mij heen en zette toen mijn wandeling voort; maar op het zelfde oogenblik scheen het of ook de oetstappen weer begonnen, gelijken tred houdend met de mijne, nu langzaam, dan vlugmaar wanneer ik mij omkeerde, was, naar het scheen, de weg verlaten en een- zacm als tevoren. Ik ken niets dat sterker op de zenuwen werkt dan de wetenschap, dat wij op den voet gevolgd worden door iets, waarnaar wij slechts kunnen gissen, en dat al wat wij doen bespied wordt door oogen, die wij niet kunnen zien. Ik begon dan ook met eiken stap den toestand ondragelijker le vinden, want hoe scherp ik ook telkens achter mij keek, en de donkc-rte der heggen trachtte te doorvorschen, ik kon niets zien. Eindelijk echter kwam ik aan een opening in de heg, waar een hek was, en dan den anderen kant daarvan onderscheidde ;i'k vaag en onbe stemd een gedaante. Ik snelde er heeri, sprong het hek over, en stond toen tegenover een man, die een geweer dwars over den arm droeg. Wanneer ik zelf al verbaasd wa9 over deze plotselin ge ontmoeting, zoo was hij dit zeker niet minder, en zoo bleven wij een poos elkaar aanstaren, zoo goed en zoo kwaad als dit in het holf duister ging. „Wel," vroeg ik eindelijk, „waarom volgt u mij zoo o.p de hielen. „Ik heb ir niet gevolgdantwoordde <le man. „Maar ik heb uw stappen achter me ge* hoord-". „Niet die van mij, mijnheer. Ik zit hier al een uur te wachten, of meer, op een stroo* per „Maar er was toch iemand, die vlak acht ex. mij aan bleef loopen." „Mogelijk, maar ik was Het niet, ik bei* een boschwaohter, en ik lig op de loer naa$' een; strooper, zoo ongeveer van uw groottoi, en je ma» van geluk spreken, dat je dieil bolhoed draagt 1" „Waarom „Omdat, als je niet toevallig dien bolhoetf hadt opgehad, ik je een lading hagel in joj lijf had gestuurd." „Zoo?" zei ik. „Ja," zei hij, met een bevestigenden. kniR terwijl ik de koude rillinkjes over mijn ru$ voelde gaan, „waarachtig ik had: het gedaan „Stroopers," ging hij vooTt, „dragen ov^j het algemeen geen bolhoeden ik heb nog nooit een gezien, die zoo'n hoed droegj zoodat toen ik daar achter de heg zat eni zag aankomen, begon met mezelf te pratenj en te overleggen. „Robert, zei ik tot me- zelf, „Robert, heb je wel ooit een stroop gezien met een bolhoed op? N-een-, nog no zei ik. Maar aan den anderen kant, die ma daar lijkt allemachtig veel op den kere waar jé op loert- Dat is zoo, zei ik, d4e ma daar draagt een bolhoed en een strooper heaj ik nog nooit eeni 'bolhoed' zien dragen, en hii zal het wel nooit doen ook. Maar toch ïw moet u zeggen, dat ik er erg na aan toe wmj om maar op u los te branden. alleen on* zekerheid te hebben. U ziet dus^dat het eert froot geluk voor u was dat u dien bolhoe<1 roeg /Wordt vervolgdh

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1