i BUITENLAND. Langs den nrooten weg. MUMMIS - PRHS DER ADVERTERTIEK „DE EEMLANDER" nabetrachting over den Gemeenteraad. ZEIST G. SMITSKAMP - TUINARCHITECT Suède HOEDE?! 5.90 Kousen 1.25 Froité-Rokken I5.ifl-i6.75 MAISQN ..LHIRONDELLE" AMERSFOORT. FEUILLETON. Voetbaiïëi Mo. 5 J. 6MB0S1ST, Hai 20. 19a Jaargang No. 241 3 maanclcn voor Amers* fooct f 2.10, kiem üanco ÉM poel f y—, V week (met gratis verzekering fcpa ongelukken) f 0.17*. aizooderlijke nummers I OM. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Donderdag 14 Aprlt 1921 DIRECTEUR-UITGEVERJ. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA» TEL. INT 513. van 1 -4 rebels f 1.05 met inbeprip van ccn bewijsnummer, cikc repel meer 0.25, dienstaanbic* dingen en Licldadi^lieids-advcitenlicn voor tic hcKt der prijs Voor bande' cn bedrijf bestaan zeer ▼oordeciipe bcpalincen -oor het ad ver teer cn. licnc circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Het Segoti Dinsdagavond saat; Senoemin- Ben en nog eens benoemingen. De «enige afwisseling daarbij brengen de sociaal-de- triocraten, die nauwlettend speuren, of hun (nonnetjes wel in voldoende mate gekend tójn. Bn is dal niet het geval, dan doen zij Ivu bes* hun1 partijgenoot gekozen te krijgen. Ben heel begrijpelijk en van partij-standpunt gezien zeer te loven streven. Een erkennen Tan de partij en het verschaffen van invloed fci verschillende commissies is in niet gerin ge mate vaak geschikt de machtspositie der partij te versterken. Maar ditmaal schoten Öe sociaal-democraten het doel toch wel wet voorbij: Voor de benoeming van 1CT leden van de Commissie van Toezicht op het La ger Onderwijs waren n.l. 10 aanbevelingen Opgemaakt, zoodat alle categorieën van be langhebbenden in de Commissie vertegen»- woordigd zouden zijn. De heer Noordewier had echter ontdekt, -dat er slechts één so ciaaldemocraat zou inkomen en zijn partij trad z.l. recht op minstens twee leden. Daar om stelde hij voor Mevr. Van Mecbetert— Vlaming te kiezen. Logisch zou het geweest mi n, als hij deze candidiatuur naar voren had gebracht bij de ouders der C-scho)en, daar de kinderen van Mevr. v. Mechelen die be zoeken. Maar neenl De heer Noordewier be val haar aan in plaats van een der ouders van kinderen van een A-school en de Raad st eunde hem. Dat moge volgens de ietter der wet toelaatbaar zijn, wij gelooven niet, dat bet kv overeenstemming met den geest der wet is. Bij de samenstelling der Commissie is uitgegaan van het gezond democratisch denkbeeld de ouders zooveel mogelijk te in- tCTesseeren bij en voor het onderwijs, dat hun kinderen ontvangen. Dat nu juist de Sociaal-democraten dit beginsel moesten te niet doen en dan nog wel door de eenigie vertegenwoordiger der volksschool uit te sluiten is min of meer fateaL Gedreven door de zucht één der hunnen te kiezen hebben ze nergens anders aan- gedacht en niu de commissie uitsluitend saamgresteM uit hen, die de „standenschool" voor hun kind-eren prefereeren. Ongetwijfeld zitten er nu ook wel menschen in, die de volksschool een goed hart toedragen, maar niettemin be treuren we deze verkiezing, daar ivu geen der door hun kinderen direct bij de volks school geïnteresseerden In de commissie is opgenomen. Het -hoofdpunt van hut debat vormde na tuurlijk het voorstel tot verlaging der gas- pi ijs. Het in Januari en Februari van dit jaar op 'de gasfabriek geleden verlies bedraagt nog 25.000. Nu willen Burg. en Weth. zoo spoedig mogelijk meer den normalen toestand herstellen, dat de fabriek zich zelf bedruipt. Om dit te kunnen bereiken moet de vertiesperiode met 1920 worden afgeslo ten, m. a. w. over 1921 moet er geen geld meer bijmoeten. Waaruit volgt, dat de over- Te"af. inter!. 153. Hit ecnlge attesten dut het result an t van Uw schep pi ii or bo*en verwjichtinc: zolfs hoeft voldaan dat een ieder, dio hot ziet, verrukt is over den fraaien aanblik en hulde brengt aan don ontwerper G. F. v. T zeer tevreden tc zijn over den keurijgen en smaakvollen aanleg ran oen croot gedeelte van mijn buitenplaats te 'a Gravoland J. B. blijvende 10 maanden het verlies, geleden irv Januari en Februari, moeten dekken. Die redeneering is kerngezond. Maar dan ds het onmogelijk, voortoopig althans, den gas prijs lager te stellen dan 18 cent per'M3. Worden de omstandigheden gunstiger, dan zal de prijs weer verlaagd worden, wamt, wethouder Veis Heöjin steMehet nadrukkelijk vast, winst maken ligt niet in de bedoeling. De heer Hofland wilde die 25.000 ver- Hes vinden, door een gedeelte van den ma- gazijivvoorraad te kapitaliseer en en het ver lies dan bij het toch al niet lage cijfer bij te schrijven. Dan kon de gasprijs gebracht wor den op 17 cent De hieer Hofland achtte deze wijze van doen een gezonde prijzen-politiek en zijrn geheele verdediging bewees over duidelijk, dat het hem werkelijk ernst was en niet slechts te doen was om een voor de verbruikers beter voorstiel te doen dan B. en W. De Raad bleek ten slotte gelijkelijk ver deeld, de stemmen staakten, zoodat in de eerst volgende vergadering de beslissing zal vallen. Wij vonden in de verdediging van den heer Hofland veel aantrekkelijkst, maar gelooven tooh, dat de Raad verstandig zal doen zijn voorstel iviet aan te nemen. Het allerbedenkeMjkste er van achten wij de ver zwaring van den sohulderdast der gasfabriek. Wij meenen, dat deze voor een kleine ge meente als Amersfoort reeds veel te hoog is en, nu Icururven we het wel heel mis hebben, maar hebben wij onzen hoogen giasprijs, niet te danken aan dien schuldenlast? Althans voor een niet gering deel. Bij de berekening van d»en kostprijs van het gas zal deze toch zwaar drukken en terwijl vele plaatsen reeds aan het verlagen waren moestem wij duur ■betalen voor het gas, vanwege den hoogen kostprijs. Daarom vooral achten wij het een onge zonde prijzen-politiek een lagen prijs te wil len bereiken door den schuldenlast te ver- grooten. Een dergelijke politiek kan een oogenWikkelijk succes brengen en hem te vreden- stellen, die niet verder kijikem dan de eerstvolgende gasrekènirtg, maar wij vreezen dat op den duur een dergelijke wijze van doen geen winst zal blijken- te z.ijm. Daarom houden wij heit meer met wethouder Veis Heijm, die een gezond1 commercLee1! bedrijf meer in het voordeel der verbruikers acht, dan een momenteel lagen prijs, een stand punt, dat door ieder, die -niet slechts aan het oog-enblik van heden denkt, moet worden in genomen. Voor heft overige bracht de agenda weinig belangrijks. Voor een en andier meenen we maar het* verslag te mogen verwijzen. en dool U hierbij mede dat ik bij zonder tevreden ben' over den nieuwen aanleg ▼An myn tuin. Wed. H. J. W. DE K Politiek Overzicht. Ofschoon, zooals men zich herinnert, het aanvankelijk in de bedoeling der spoorweg- mannen en transportarbeiders lag, Dinsdag j.l. te middernacht de genegen-heidsstaking af te kondigen, is men dien dag het werk niet gaan neerleggen, daar men door onder handelingen nog eens wilde probeeren tot een schikking te komen. De besprekingen liepen echter niet uit op een vergelijk en zooals wij gisteren mededeelden, -is tégen morgenavond tien uur door het drievoudig verbond de algemeene staking geprocla meerd. Men wil in dit uitstel een poging zien om opnieuw wat tijd te laten, geduiencTe welken de partijen nog tot elkander zouden kunnen worden gebracht. Maar men dient te dezen aanzien niet al te optimistisch te zijn, al zal verzoenend advies mogelijk nog wonderen kunnen doen. Bovendien woiden de informeél-e besprekigen tusschen de re- g-eering en de besturen van patioons en mijnwerkers nog voortgezet en het heet, dat- vooraanstaande arbeidersleiders als Clynes, I Henderson en Thomas zich zeer beijveren om alsnog uit de impasse te geraken. Ja, redeneert men. dit verschuiven der staking vindt zijn grond in de beduchtheid, dat men aan het bevel tot staken niet op bevredigen de wijze gevolg zal geven. Maar. al kan dit juist zijn, het zou lichtvaardig-boud zijn, wanneer eigenaars en regeering dit vermoe den exploiteerden om een al te steile hou ding te blijven aannemen. Want het heeft er ellen schijn van, dat de staking zich niet slechts zal bepalen tot de leden der bonden, die de Triple Alliantie-] samenstellen. Ons wordt n.l. uit Londen door Reuter geseind, dat de bond van machinisten en stokers bij de%spoorwegcn, die v-ereenigd zijn in een bond, die onafhan kelijk is van de nationale federal;a van spoorwegmannen en van wie men aanvan kelijk niet wist, wat zij zouden besluiten, mede Vrijdag van zins is het bijltje er bij neer te leggen. Dit voorbeeld zal voorts woi- den gevolgd door den bond van administra tief personeel bij de spoorwegen, alsmede door de elect-riciens. Dit beteekent ongetwij feld een uitbreiding van hel conflict. Reuter kan niet nalaten, al seint dit pers bureau tevens verontrustende brichten, te speuren naar een zonnenlimpie in het aan- golvend donker. Dit stakingsbesluit, rede neert het, is hachelijk, maar men' verwacht, dat arbeidersleiders buiten het drievoudig verbond, bemiddelend zullen ontreden en de onderhandelingen hervatten. Meer-het pers bureau laat op de mede deeling, dat men de staking hoopt te vermijden, direct volgen Fr wordt aangekondigd, dn! verscheidene andere vakvereeniginren verlof vroegen zich bij de staking aan te sluiten, o. a. die der electriciens. andere partij. De nationale pot was oriprac- tisch en verderfelijk, vonden de patroons, terwijl juist de mijnwerkers dezen tot hun cardinalen eisch maken, maar noch arbei ders, noch patroons achtten een nationale loonregeling zonder hem mogelijk. Omdat de mijnwerkers over niets anders wilden praten dan over den pot, belandde men op 't doode punt. Zoodoende werden de voor stellen der -eigenaars tot verbetering der loonschaal niet overwogen. Dit ontnam de regeering tevens de gelegenheid mee te dèelen, welke hulp zij wilde verse!, ffen. Buèfenlandsche Berichten. Luxemburg 13 April. (B. T. A.) Het nieuwe kabinet bestaat uit Emile Reuter, Alph. Neyens, R. de Waha, Leidexvbach, raadsheer in het Hoog Geredhtshof, en den afgevaardigde Bech. De groothertogin zal vandaag het nieuwe kabinet ontvangen. B e r 1 ij n 13 April. (\V. B.) De Lokal- anzeiger in Vorwarts geven de volgende mi nisterlijstpresidentschap en volkswelvaart St-egerwakl, binnenlondsche zaken Seve ring, handel Fischbeck, onderwijs Höhnisch, justitie Arnzehnhof, financiën een ambte naar, eveneens landbouw. Broun zou mi nister zonder portefeuille worden en waar schijnlijk het vice-presid'entschap in het stoatsmmisterie op zich nemen. B e r 1 ij n 13 April. (W. B.) De bladen schrijven, dat tegen den redacteur der Rote Fa-hive wegens hoogverraad een instructie zal worden geopend. Men seint ons uit Londen: De conferentie tusschen regeering en mijneigenaars eenerzijds, de mijnwerkers anderzijds, zijn absoluut mislukt. prima volle in zwart on bruin, Prima kwaliteit W. VAN ROSSUMI 11 1.1 G E.NTIC.l ff Zelfs zijn incidenten niet uitgebleven Dinsdagavond hebben een paar duizend mijnwerkers de seinhuizen te Tlvorton (Fi- feshire) aangevallen en de. seiiywachters tot staken gedwongen. Van goederenverkeer langs de lijn kan zoodoende geen sprake zijn. Door de aanvallers werden verschillen de treinen en werkplaatsen geplunderd, maar merinetroepen, die ontboden werden, hebben de plunderaars verjaagd en het mogelijk gemaakt, dat de reindienst gister morgen weer kon f unci i olie er en. Deze ex cessen zouden een aanwijzing kunnen zijn, dat links-radicale elementen reeds bezm rijn het troebele water te visschen en de so ciale onrust te hunnen faveure benutten. Ondertusschen zijn thans officie ele rap porten verschenen over den loop der tot nu toe gevoerde besprekingen, waaruit blijkt, dat de eigenaars hun nieuwe loonta- rieven toelichtten en rechtvaardigden nis ■het maximum, dat h. i. kon worden uitbe taald in verband met de opbrengst der ko- len nijverheid. De mijnwerkers betwistten deze rechtvaar diging niet, maap bepleitten met klem een regeling bp treffende nationale Iconen en een nationalen winslpot, waaruit de minder rendeerend-e mijnen zouden moeten pr en, zoodat zij het standaardloon zouden kunnen betalen. Maar beidie wenschen waren vol gens het oordeel der patroons onuitvoer baar. De regeering beijverde zich harerzijds de loonschalen der eigenaars toe te lichten, maar onthield zich van het uitspreken van een oordeel. Zij was geneigd een nationale regeling als mogelijk en een nationalen winstpot als onmogelijk te beschouwen. Dit was dus een middenweg, maar deze viel noch in de smaak van de eene, noch van de De triple alliantie (mijnwerkers, transport arbeiders en spoorwegmannen) deelt offi cieel mee, dat Vrijdagavond tien uur de algemeene staking begint. Londen, 13 April. (R.) In het Lager huis beeft Lloyd George, sprekend over den stakingstoestand, gezegd, dat de regeering ten zeerste het besluit van het Drievoudig Verbond betreurde. Stellig is de toestand, die aldus wordt geschapen, er een van grpoten en steeds grooter wordenden ernst. Ik hoop, dat verstandiger raadgevers de overhand zullen krijgen, ma-ar ondertusschen overweegt de regeering alle noodige maat regelen om den toestand het hoofd te bies den. Lloycl George, Asquith en Clynes waren het er over eens, dat een bespreking van den toestand niet wenscbelijk was en daar om werd het debat over de proclamatie, waarbij dc reserves werden opg-eroepen, verdaagd. Londen, 13 April. (N. T. A. draadl. uit Horsea). De onderhandelingen zijn he den op een dood punt gekomen en, voor zoover daarvan naar buiten blijkt, is deze toos'.ond niet verbeterd door de. aankondi ging, die het bestuur van het Drievoudig Verbond vanochtend heeft gedaan, dat de spoorwegmannen en transportarbeiders Vrijdagavond om 10 uur het werk moeten neerleggen. Het lijdt geen twijfel of een groot deel der arbeiders is zeer tegen een algemeene sta king gekant, dié, naar zij begrijpen, het land zou fcena-dee-len. Er is bovendien een tame lijk koude douche gegeven aan hei Drie voudig Verbond door de stemming tegen een sympathie-staking door het machtige verband van zeelieden en stokers. Het re sultaat der stemming, voor-zoover die i>e« benkd is, geeft een meerderheid van 38 pet. teg-cn -de staking. De beursnoteermg, die over het algemeen een goede barome ter is, toorr over het algeméén geen pessi mistische stemming. Deze blijft mat. maar er heeft geen aanmerkelijke daling plaats geluid. De verhandelingen staan eenvoudig s.i-1, in afwachting van de ontwikkeling van de staking. Er is inderdaad een onderstroom van op timisme ten aanzien van dc toekomst. Men gelooft, dat de crisis'van thans zal uj'.loopen op een of andere regeling van de verschil lende factoren, -die de handel en de indu strie hebben verstoord en dat een derge lijke regeling, in verband met een voovuit- ®icbi op goedkooper geld en andere gunsti ge elementen, een fikschen zet aan de za ken zullen geven. Londen. 13 April, (N. T. A. Draad loos). In het Lagerhuis is gisteren- verklaard, dat de Engelsche schuld aan de Ver. St. op 31 Maart 862 millioen pond sterling be droeg. Hierbij was evenwel de rente niet inbegrepen. Madrid, 13 April. (B. T. A.). In deg loop der avondzitting van het socialistisch congres, die tot 's morgens duurde, kwant het tot talrijke incidenten tusschen voor- cn tegenstanders van de aansluiting bij de Mos- kousche internationale. Politie-agenten kwa men tusschen-beide, om de congresleden te scheiden. Ten slotte werd de zitting, in ver band niet de talrijke incidenten en de onmo gelijkheid om tot een accoord te komen, op* geheven. Salzburg, 13 A p r i 1. (W. B.). De bondsregeering heeft de londsregeering te Salzburg meegedeeld, in verband met het besluit van den Snlzburger Landdag den 24en April een volksstemming te houden in Salzburg betreffende de aansluiting bij Duitschland, dat zij van oordeel is, dot een dergelijk plebisciet indruisrht tegen de grondwettelijke bepalingen. De landsregee- ring heeft hierop een uitvoerig bericht ge zonden aan den Landdag, waarin zij aanbe veelt de definitieve beslissing der bondsre- geering af te wachten cn dus af te zien van de volksstemming op 24 April, die echter, indien de bondsregeering tof een ander re sultaat komt dan het voorloopige, later ge houden zal worden, wellicht op 20 Mei. B er 1 ij n, 13 April. (N. T. A. Draad loos). De Neue Zürcher Zeittrmg verneemt uit Boedapest, dat kolonel Lehar, die wegens mod-eplichtigheid aan den staatsgreep van ex-koning Karl door den regent Horthy uit zij.n ombt werd ontzet, geweigerd heeft do hem gegeven bevelen op te volgen. Lehar zou aan 't hoofd -ven de troepen der ko ningsgezinde officieren een nieuwen staat* greep trachten te orga<niseeren. Athene, 12 April. IB. T. A.): Gccna- ris heeft bij de Kamer een wet ingediend betrefende de afkondiging van den staat van beleg. De bespreking wordt voortgezet over de verklaring der regering omtrent de con ferentie te Londen. B e r 1 ij n, 1 3 A p r i 1. (N. T. A. Draad loos). Het Grieksche leger heeft volgens een bericht uit Constanlinopel op zijn terugtocht T2JD00 man en veel artillerie-materiaal ver loren. De Turken ontvingen versche troe pen uit den Kaukcsus. De terugwijkende beweging der Grieken(is nauwelijks tegert to houden. A t h e n e, 1 3 A p r i I. (B. T. A.). Het bul letin van heden zeert in hoofdzaak Uit Smyrna wordt gemeldOpnieuw werden Grieken en Armeniërs opgehangen te Ko- niah, Angora, Eskisjehir en de Si was. Vijf- en-veeriig Turken werden veroordeeld we gens hoogverraad en opgehangen. Constant! nope I, 13 April. (B. T. A.). De minister van marine Sali Pasja heeft zijn ontslag gei>omen. Wie nooit een vijand' kreog, krijgt Ook geen vrienden. Naar het Engelsch van JEFFERY FARNOL. 20 Hij bleef na deze woorden even wadhten, ten ofschoon zijn hoofd gebogeri was, zag ik *°oh dat hij mij van onder zijn wenkbrauwen Scherp gadesloeg. „En?" Zei ik. „Ik ben zeekapitein, gezagvoerder op een flcoopvsr.rdijschip." Weer zweeg hij, blijkbaar in afwachting, .maar toen hij zag, dat ik slechts knikte, ging hij voort „Op een van mijn reizen> leed ons schip .schipbreuk, en voor zoover ik weet verdron gen allen behalve ik en zes anderen, vier zeehri en twee passagiers. Die passagiers waren een oude koopman en zijn dodh- ^t, een zeer schoon meisjeze heette Angela, mijnheer." Weer wachtte hij en weer keek hij mij fttrak aan. „En verder?" zei ik. r/Na twee dagen met ons zevenen' ellendig fte hebben rondgedreven, mijnheer," ging Jhij voort met zachte, onderdrukte stem, „be reikten wij een eiland, waar dien zelfden Vvacht, de oude koopman stierf. De matrozen, «dinheer. waren woeste, ruwe kerels, het eiland was geheel verlaten en er scheen niet de minste kans te ontvluchten, daar het builen de^gewone vaart van de schepen lagen het meisje was, zooals ik gezegd heb, zeer schoon. Onder zulke omstandig heden zou haar lot onzegbare vernederin gen, waarschijnlijk tenslotte de dood ge weest zijnmaar, mijnheer ik vocht voor 'haar en gaf mijn bloed voor haar, niet eens maar verscheidene keeren, tot ik op zeke ren dag een van hen doodde met mijn dolk mes, en tot op dit uur herinner ik mij hoe zijn bloed over mijn handen en armen stroomde en me ziek van walging maakte. Van dat oogenblik af lagen ze elk uur van den dag op den loei- om zich op mij te wreken over zijn dood, maar ik had mijn 'lang mes, en zij hadden slechts de ruwe wapens, die zij zelf maken konden. Dag na dag, nacht na nadht wachtte ik op een gelegenheid om met onze boot te ont snappen, totdat ik eindelijk op een keer, toen de drie anderen de bosschen ingetrok ken waren, niet vermoedend, dat ik een po ging zoü durven wagen, omdat de zee zeer gevaarlijk en hoog stond, geholpen door het meisje erin slaagde de boot te water te laten en zee te kiezen. Ik herinner me hoe de drie matrozen gillend en schreeuwend kwamen aanhollen, hoe ze zich op het zand wierpen aan de kust en op hun knieën kropen, smee- kend, dat we ze mee zouden nemen en hen niet daar zouden l'aten omkomen. Na drie dagen rondzwalken, overgeleverd aan de genade van de golven, werden we eindelijk opgepikt door een tweemaster, bestemd voor Portsmouth en zes maanden later waren we in Engeland. Mijnheer, het is voor een man- onmogelijk om dagen en dagen samen te leven met een schoone vrouw, voor haar gestreden en mei haar geleden te hebben, en haar dan ook niet lief te krijgen. Toen ik dan ook bemerk te dat ze zonder vrienden of geld was, vroeg ik haar ten huwelijk en kreeg haar tot vrouw. We gingen naar Londen, en een jaar lang was ons levensgeluk volmaakt —'tot ik, gedwongen door de omstandigheden, ge noodzaakt was, weer een betrekking aan boord van een schip aan te nemen. Ik zei mijn vrouw vaarwel, mijnheer, en we gingen onder zeil. De reis, die slechts drie maan den duren moest, werd door den cenen te genslag na den anderen verlengd, zoodat Compleet van f6.50 tot 116.50, kleine voetballen van af f 5.00 bij: het het een jaar duurde, voor ik mijn vrouw weerzag. In den. beginne mierkte ik weinig verandering in haar, ailleen zag ze -bleeker, maar langzamerhand kwam ik tot het be wustzijn, dat ze ongelukkig was- Dikwijls heb ik, als ik 's nachts wakker werd, haar zacht hooren huilen." „O mijnheer f" barstte hij los, „Ik geloof niet dat er zoo iets vreeselijks is, als een verdriet te ontdekken in iemand, die we lief hebben, zonder het te kunnen wegnemen!" Hij zweeg, en ik zog dat het zweet hem op het voorhoofd stond en dat zijn hand krampachtig was samen geknepen, terwijl hij ermee over zijn slapen streek- „Eindelijk mijnheer," ging hij voort, nog gedempter en zachter sprekend, „kwam ik op zekeren dag naar huis terug, en was ze.... verdwenen." „Verdwenen?" zei ik. „Verdwenen mijnheer 1" „En liet ze geen spoor achter geen bl ief „Neen, ze liet geen brief aohter, mijnheer maar ik vond iets iets, dat in een hoek van de kamer gerold was." „En wat was dat?" „Dit mijnheer 1" Terwijl hij sprak en zijn brandende oogen zich geen oogenblik af wendden van de mijne, stak 'hij zijn hand in zijn borst zijn linkerhand, want zijn rech terhand was, waar zij voortdurend geweest was, diep verborgen in zijn zaken hij hield mij een gouden zegel voor. „Ah I" riep ik uit. „Neem het in uw hand 11" zei de manchet mij toestekend„bekijk het eens goed ik gehoorzaamde en nam het kleinood van hem aan en ik bekeek het zoo nauwkeurig als ik maar kontoen zag ik, dat er een letter In gegraveerd was, een fraai versierde letter, met vele krullen i« rococostijl er om heen. „Welke letter staat er op?" vroeg de man met onderdrukte stem." „Het lijkt veel op de letter „Vi"antwoord de ik. „De letter „lA"I riep de man, en met een plotselinge, krachtige beweging ontrukte hij mü het zegel en terwijl hii het weer aan ziin borst borg, lachie hij wonderlijk. „Waami lach re zei ik. „Ja," zei hij met schorre stem, „het licht kon beter zijn# en toch maar mijn ge schiedenis is bijna ten einde. Ik leefde voort in mijn eenzaam huis, dagen en dogen, maanden en maanden, hopend en wachtend tot ze terug zou komen bij mij. Op zekeren dag kwam ze ook terughet was juist om dezen tijd en cp een dergeüjkeh nacht als deze, en dien zelfden nacht-., r'ierf ze „Goede God riep k uit. „Arme man!" Ik boog mij voorover, on legdo mijn' hind op zijn knie, maar bij die aanraking trol: hij zich zoo plotseling terug en zijn blik was zoo kwaadaardig, dat ik schrok. „Laat af riep hii. „Ben je krankzinnig?" zei ik, en sprong overeind. „Nog niet," antwoordde hij, en weer streek: hij met zijn hand over zijn gelaat en voor hoofd; „neen, nog niet, mijnheer!" Hij stond op, maar bleef mij aanstaren be-i merkte dat zijn eene hand nog altijd in rijri zak verborgen was en ik hield mijn oogen daarop gevestigd, terwijl ik naar hem luis* terde. „Die nacht voor ze stierf, mijnn heer," ging hij voort, „vertelde ze mij dënl naam van den man, die 'haar ziel verwoest» en de mijne gedood had, en sedert dien dag heb ik hem gezocht, in Oost en West, Noord en Zuid. En nu, mijnheer, komt mijn vraagt' Als ik dien man ooit van aangezicht tot aan gezicht -mocht ontmoeten!,zooals ik u nu zie# zou ik dan gerechtvaardigd zijn, als ik heit» doodde?" (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1