"Voetballen SI, lof 10. „DE EEMLANDER" BUITENLAND. PRIJS DER ADVERTENTIE 1.25 Froité-Roklten 15,50-1675 MAISON .XHIÜimiE" FEUILLETON. Langs den grooten weg, J. 19e Jaargang Ne. 242 Cpoot f 3.—. per week (met srath verzekering ongelukken) f 0.17». elzonderlijke nummer» AMERSFOORTSCH DA Vrijdag 15 April 1921 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA' TEL. INT 613. van 1—4 rcpds f 1.0$ met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f'Q.25, dienstaanb c* dingen en Ltctdndigheids-adveitenticn voor de helft der prjjs Voor handel en bedrijf bestaan zeer ▼oordeclige bepalingen voor het adverlecrcn. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden Politiek Overzicht Gisterochtend was er een tikje hoop, dat Jen keer ten goede in de Bngelsche indus- V-ieele crisis zou intreden en wel, omdat be kend werd, dat een delegatie van spoor wegmannen en transportarbeiders in Dow- hingstreet praatte met Lloyd George. De premier had Woensdag in antwoord op de Aankondiging der besturen van voormelde arbeidersbonden, dat zij Vrijdag de gene- fenheidsstaking voor hun leden zouden af- ondigen, verklaard gaarne op de hoogte te Worden gebracht van de motieven, die hen er toe brachten dit ernstige besluit te ne- jnen. Het bezoek van gisterochtend nu had ten doel Lloyd George in verband met zijn Vraag in te lichten en uit het feit, dat dit mondeling geschiedde, leidde men af, dat dit bedoeld was als een inleiding voor een bespreking, die dan ook plaats had, maar na de conferentie, die twee uren duurde, verklaarde Thomas, dat hij geen vooruit zicht had op 't hervatten der onderhande lingen. Na de opvattingen der regeering te heb ben vernomen over de uitbreiding der sta king, hebben de leiders der triple alliantie een gecombineerde vergadering bijgewoond van de verschillende parlementairé commis sies uit de arbeiderspartij. Daarna klemde men zich aan deze conferentie weer vast als aan een stroohalm misschien, redeneerde men in Engeland, zal deze vergadering de oplossing van 't conflict naderbij brengen. Maar de conferentie der parlementaire com missie uit 't JVade Union congres, het be stuur der Labour Party en de parlementaire fractie van deze arbeiderspartij hebben een jnotie aangenomen, waarin de overtuiging wordt uitgesproken, dat de eischen der sto kers gerechtvaardigd zijn, steun wordt toege zegd aan de triple alliantie en 't optreden der a-egeeriog veroordeeld. Met name is men gekant tegen de militaire"maatregelen, daar leze, naar verklaard wordt, erop berekend zijn onlusten in 't leven te roepen. Door de conferentie is een commissie van negen leden benoemd (elk lichaam wees drie leden aar\) om de uitvoering der motie te verze keren en den loop^ der gebeurtenissen in overleg met 't drievoudig verbond na te gaan. Gosling van de transportarbeiders en Tho mas van de spoorwegmannen hebben bij hun bezoek aan den Engelschen eersten mi nister er den nadruk op gelegd, dat de voor gestelde staking van hun medearbeiders uit sympathie voor de mijnwerkers, geenszins een politieke staking was, maar eene ter be reiking von industrieele doeleinden. Thomas verduidelijkte dit door te zeggen „Wij zijn geen revolutionairen Wij wenschen geen felen, of de staking, die vanavond zal uit- «Dor de communistische pers streng geheim breken, nog kan worden tegengegaan. gehouden. Trouwens een Reuter-telegram laat zich j Praag, 13 April. (W. B.) In geheel in denzelfden geest uit en constateert, dot J N.-W. en W.-Bohemen werden alle com- het land nu volkomen voorbereid is op l munistische jeugdorganisaties ontbonden, feit, dat de staking der spoorwegmannen en transportarbeiders vandaag zal beginnen, daar het schijnt, dat geen kans meer bestaat op een compromis. De stroom van vrijwilli gers houdt aan, heel het land blijft volko men kalm, besluit het telegram. Ondertus- schen heeft de bond van bestuurders op electrische lijnen besloten niet te staken. Zij zullen gewoon aan 't werk blijven, maar niet de plaats innemen van stakers en evenmin aan vrijwilligers onderricht geven. Het' be richt van gisteren, afkomstig van den lei der der spoorwegmannen en ook door ons vermeld, dat alle electriciens besloten had den in staking te gaan, is derhalve voorba rig geweest. Een der laatste telegrammen houdt nog in, dat de mijnbezitters de mijnwerkersgedele geerden hebben uitgenoodigd om nog eens te praten over de laagste loonen, die aan mijnwerkers worden uitbetaald. Buiteniandsche Berichten. P a r ij s 14 April. (H. R.) De Kamer heeft haai* besprekingen over het wetsont werp inzake de heffing van 50 pet. ad valo rem op de in Frankrijk ingevoerde Duitsche handelswaren voortgezet. De artikelen 1 tot 6, nopens de heffinnsbepalingen en de sanc ties in geval van het afgeven van valsche verklaringen, werden zonder debat aangeno men. Art. 7 stelt van deze heffing vrij de goe deren, die worden doorgevoer d en die, welke voor 8 Maart zijn betaald. Dit artikel werd aangenomen met een amendement, volgens hetwelk de goederen, die vóór 8 Maart in Duitsohland zijn besteld en op wel ker prijzen reeds afbetalingen zijn geschied en die het Duitsche grondgebied vóór 17 Maart hebben verlaten, zullen zijn vrijge steld. Ingevolge een verklaring van den commu nistisch e-n afgevaardigde Lafont, clie schrap ping eischte van -art. 8, omdat hij voorzag, dat inbreuk zou worden gemaakt op dit ar tikel, hetwelk een politiek van wraak in hield. ontstond rumoer, waarop de minister van financiën Doumer tusschenbeide kwam Hij erkende, dat het hier een exceptio- neele wet gold, doch hij stelde de vraag, of de fout in dezen schuilde bij Frankrijk of wel bij hen, die Europa niet tot hun slaaf heb ben kunnen maken en de al te zachte voor waarden der overwinnaars niet hebben wil len aanvaarden. Doumer verweet den communisten de be stendiging te willen van den toestand, die is geschapen door Duitschlends voortduren de weigering om zich te onderwerpen aan de bepalingen van het verdrag, dat het heeft Gisteren is de verwachte uitsluiting in de j sigaretlenfabrieken te' Dresden een feit ge worden. De uitsluiting omvat meer dan 10.000 arbeiders. Men vermoedt, dat de uitsluiting langen tijd kan duren, daar de afnemers groote voorraden Engelse be en Amerika an sche sigaretten hebben aange kocht. De vorige week is het aantal werkloozen in Hamburg met 2436 toegenomen; het be draagt thans 32.032. Londen, 14 April. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). Antwoordende op vragen, zeide Lloyd George in het Lagerhuis, dat er geen overeenkomst met Frankrijk was 1 bew erkers Zaterdag en Maandag. De schrijn werkers hebben de voorstellen der werkge vers ook aangenomen. Christian! a, 1 3 April. (W. B.). So- zialdemokraten deelt mede, dat, daar de bij de reedersvereeniging aangesloten reede- rijen een algemeene loonsverlaging hebben ingevoerd, de bond van matrozen en sto kers besloten heeft, dat alle bemanningen van boord moeten gaan, ook die der sche pen, welke gereed liggen om uit te varen. De bemahningen der zich onderweg bevin dende schepen zullen na haar aankomst in de haven de schepen verlaten. De kustvaart is bij deze staking niet betrokken. De ver minderde loonen zijn 30 40 kronen lager dan de door het scheidsgerecht voorgestel de loontarieven. Madrid. 13 April. (B. T. A.) In den senaat kondigde de minister van handel en landbouw ram, dat te Madrid een proef ge- gemaakt betreffende do sancties, die op nonven zal worden met de socialisatie der Duitschland zouden zijn toe te passen, nis bakkersbedrijven, die zullen worden on-t- dit land inzake de schadeloosstellingen op 1 Mei in gebreke bleef.' Harmsworth, ondeistaatescretaris voor bui teniandsche zaken, zeide, dat Engeland zich nit verbonden had, eenige Fransche ver plichtingen in Polen over te nemen. eigen d. Barcelona, 1 4 A p r i 1. (B. T. A.) Gis teravond hebben in de buitenwijken ver schillende onbekenden revolverschoten ge lost, waardoor een twintig-jarige werkman werd gedood, die afgevaardigde was in de Londen, 4 April. (V. D.) De triple rood'© vukvereeniging van de ververij, waar alliantie heeft hedenmorgen een onderhoud hij werkte. gehad met minister-president Lloyd George. De hervatting der onderhandelingen wordt hierdoor mogelijk. Londen, 1*4 April. (V. D.) De con ferentie tusschen de triple alliantie en Lloyd George eindigde te 1 uur. Thomas, de leider van de spoorwegarbeiders, zeide: Ik zie geen enkele uitkomst om lot overeen stemming te geraken. O pp e l n, 13 Apr^l. (B. T. A.) De Fransche inspecteur Basch, die op 6 April werd gewond door kapitein Dommimg, toen hij dezen agitator wilde arresteeren, is aan zijn verwondingen overleden. Warschau, i 4 A p r i 1. (B. T. A.). Een geweldige Duitsche Zeppelin vloog reeds gedurende twee uren boven Czen- stochowa, toen hij, tengevolge van een ver- revoli'iie. Als dit louter een industrieel mid-1 onderteekend „Daarom was het noodi<: del was om een politiek doel te verwezenlij leen. zou i wij er niets mee willen hebben te maken. Omdat het bij ons vast staat, dat hier sprake is yan een industrieel geschil, kiezen wij de zijde der mijnwerkers." Lloyd George reageerde hierop door het ^'vn'ren der overbekende motieven: de *©s©°rin.a wilde gaarne opnieuw beraadsla gen over de loonen en winsten, maar zij kon geen concessies doen met betrekking ïot den eisch der mijnwerkers voor een na tional en potdit laatste toch zou noodig maken, dat de regeering weer de contröle moest hervatten. Maar al heeft Lloyd George een beroep gedaan op 't drievoudig ver bond om dit doel niet door directe actie to bereiken, al bezwoer hij de triple alliantie de vertegenwoordigers van 't volk te laten beslissen en al wees hij er op, dat het drie voorlooplge maatregelen te nemen," zeide Doumer, „omdat wij ons niet slechts gesteld zien tegenover Duitschlands kwaden wil, doch ook tegenover ware oplichterijen. De artikelen 8 en 9, die de wet ook op de kolonies van toepassing maken, werden aangenomen. Een amendement, volgens het welk de wet niet eerder van kracht zal zijn dan na den datum har er aanneming door alle statendie te Londen vertegenwoordigd waren, werd wederom ingetrokken door den indiener op voor-s iel van Doumer, die ver klaarde, dot zulks een teeken van wantrou wen zou zijn ten aanzien der geallieerden. De wet in hear geheel werd ten .slotte met 383 tegen 79 stemmen aangenomen. B e r 1 ij n, 13 April. (W. B.) Volgens de Voss. Ztg. had de vorige week te Jena een Suètle UfOFDEN BS a Koussn volle in zwnrl en bruin, Prima kwaliteit W. VAN ROSSUNI. -tl LANPESTIIA.IT AMERSFOORT. voudig verbond nog steeds de wapen-en van communistisch congres plaats, waaraan on- overtuiging, argumenteering en rede bezat- geveer 100 personen, o.a. uit het buiten om zijn doel te bereiken, het valt te betwii- !land, deelnamen. De bijeenkomst werd Londen, 14 April. Een besluit van het ministerie van transport beveelt able eigenaars van paarden en voertuigen, die door paarden worden getrokken of mecha nisch voortbewogen, die ter beschikking te stellen van de plaatselijke vertegenwoordi gers van dat departement, als deze ze op- eischen. L o n d e n, 1 4 A p r i 1. (R.). De minister van binnenlandsche zaken heeft medege deeld, dat tot dusver san drie Russen ver gunning was gegeven in Engeland te ko men overeenkomstig het hadelsverdrag. Er zouden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen worden genötnen tegen opruiende propa ganda. Cork, 13 April. (R.) Drie burgers zijn gewond en één gedood bij een aanval op de politie. Twee bommen werden geworpen. De aanvallers ontsnapten. Kopenhagen, 14 April. (N. T. A. Draadloos). De beëindiging der uitsluitingen in de schoenen-, textiel- en houtindustrie wordt over het geheele land als een groote verlichting gevoeld en als een teeken, dat zoowel de arbeiders, die de voorstellen aan namen, als de werkgevers zeer naar vrede verlangden. De president der vereenigde vakvereenigingen, Madsen, door Politik-en geïnterviewd, zeide, dat alle moeilijkheden thans een oplossing nabij zijn en dat hij den indruk had, dat de onderhandelingen tot een algemeene regeling zouden leiden, ook voor de categorieën, wier arbeidsvoor waarden nog niet geregeld zijn. Dit is ook de meening van den president van den ar beidersbond. De schoenmakers hervatten heden den ar beid, de textielarbeiders Vrijdag en de hout- keerde beweging, werd gedwongen te lan den even bulten die stad. De bemanning, bestaande uit drie officieren en tien solda ten, voorzien van fotografietoestellen en stafkaarten, is in hechtenis genomen. Boedapest, 14 April. (B. T. ^A.). Het ontslag van het kabinet Teleki is door Iiorthy aangenomen. Graaf Bethlem is met de vorming van het nieuwe kabinet belast en heeft onderhandelingen, gevoerd, die tot een gunstig eind gebracht zijn. Hij heeft een coalitiekabinet samengesteld, dat de chris- teliik-nationalen en agrariërs zal bevatten. Uit Riga wordt bericht, dat de betrekkin gen tusschen sovjet-Rusland en Finland meer gespannen is. De arrestatie van den Finsche-n militairen attaché op 9 April iri Moskou is op 11 April in Petersburg gevolgd door 't aanhouden van alle Fin sche leden der grensregelingscommi&sie. De sovjet- regeering heeft tot nog toe de protesten van Finland niet beantwoord en de Russische handelsdelegatie in Helsingfors teruggeroe pen. Belgrado, 13 April. (B. T. A.) Hier inzake Griekenland. De Grieksche delegatie behield zich voor te antwoorden op de voor. f'.ellen van de conferentie. De Turksche de* legatie zeide, dat zij over 4 weken antwoor den zou na overeenstemming met Angora, Maar intusschen bemerkte men zeer ver dachte Turksche troepenconcentraties in Kléin-Azië. Met was duidelijk dal na het Fransch-Turksche accoorcl de Turksche troepen uit Ciliciö naar het Grieksche front overgebracht zouden worden. De regeoring gelastte de noodige maatregelen daartegen te nemen en riep drie lichtingen onder do wapenen. De reservisten kwamen met peest- drift op. Het Grieksche leger rukte op en bezette Afioen Karahissar. Daarna werd het beter geacht de gevechten te staken, om zo onder betere omstandigheden te hervatten, maar men was gestuit op overmacht en technisch georganiseerde Turksche verster* kingen. Goennris besloot met zijn vertrou wen in de overwinning uit te spreken. A t h e n e, 1 4 A p r i 1. (B. T. A.). De re. serveofficieren der cavnlerielichtingen 1913. 1901 zijn onder de wapenen geroepen. A t h e n e, 1 4 A p r 11. (B. T. A.). Vol gens een telegram uit Smyrna hebben do Turksche troepen ter sterkte van ongeveer 30.000 man, ondersteund door talrijke ca valerie en krachtige artillerie, de Grieksche troepen aangevallen op het front van Afioen—Karahissar, hoofdzakelijk in den sector van Toeloeboener. De aanval was er op gericht het logercorps, dat Afioen—Ka- rohissar bezet hield, van zijn ravitoilleer-ba- sis af te sniiden. Dit is geheel mislukt. Een krachtige tegenaanval der Grieken bracht den Turken zware verliezen toe en dreef hen terug. De Grieken maakten 6800 ge vangenen. At h e n e 14 April. (G. T. A.) Een vooraanstaande Grieksche persoonlijkheid* heeft de volgende uiteenzetting gegeven van den militairen toestand in Klein-Azië: daar de Grieksche aanvallen voor Eskisjehir tengevolge van dc sterke Turksche posities niet konden worden voortgezet en de Griek sche generale staf thans een nieuw aanvals plan uitwerkt, bestaat er geen reden meer om Afioen Karahissar langer bezet te hou den dan nooclig is om de sporlijnen en de verdedigingswerken te vernielén, waarvan de vijand gebruik zou kunnen maken. Het was te verwachten, dat de Turken verster kingen zouden laten aanrukken om drt spoor- wegknooppumt, dat voor hen van het groot ste belang is, opnieuw te bezetten. De Grieken zouden de strijdkrachten to Afioen Karahissar kunnen versterken of wel de stad kunnen ontruime.n Een versterking van de strijdkrachten zou evenwel geen doel hebben, daar ze ten nadeele van het nieuw strategisch plan zou geschieden. Calcutta, 13 April. (R.) Een veer boot, die de monding van de Megno, eem tak der Gangesdelta overstak, is op een zandbank gedreven en door don storm om geslagen. Van de 125 passagiers, die zichi aan boord bevonden, zijn zestig gered. Men' vreest, dat de anderen zijn verdronken. Montevideo, 13 April. (B. T. A.) De regec-ring besloot den invoer van vee isc ï'Cg'Oiri ui" utru uiivuei vu'ii vue is het hoofd aangekomen van het leger van B met n,ame lIlt Frankrijk, België W .1 nn.. i*v. i„h i irin rr Wrangel om aan de regeer mg machtiging te vragen om op Zuid-Slavisch terrein de Rus sische troepen over te brengen, die zich op 't 0ogenblik in Corvstantinopel en op de eilanden der Egei'sche zee bevinden. Athene, 12 April. (G. P. B.). In de vergadering der Nat. Verg. heeft de presi dent medegedeeld, dat het eucumenisch pa triarchaat zich met de natie vereenigt bij het verwezenlijken van haar eeuwenoude streven. Goenaris gaf nog een overzicht van de tweede periode det besprekingen te Londen en Nederiand, te verbieden. Buenos A y r e s, 14 April. (B. T. A.). De ambassadeur der V. S. heeft heden vertoogen .gericht tot het ministerie van bui teniandsche zaken wegens het boycotten door het havenpersoneel van het Ameri- kaansche s.s. Martha, aan hetwelk werd be let zijn lading te lossen. Santiago de Chili, 14 ApriL (B. T. A.). Het kabinet heeft op verzoek van den president der republiek zijn ontslagaan- viaag ingetrokken. Bec.enk II éénmaal voor ge geeft, bedenk U tweemaal voor ge aanneemt, bedenk U duizendmaal voor ge vraagt. Naar het Engelsoh van JEFFERY FARNOL. Een oogenblik stond ik met gebogen hoofd, doch voortdurend mij bewust dat de brandende oogen mijn gelaat bespiedden; toen zei ik „Ja l" 'De man stond doodstil, zijn mond geopend ®Isof hij wilde spreken, maar er kwam geen geluid. Plotseling keerde hij zioh om en ver wijderde zich met onzekeren tred vijf of zes passen van mij. Toen ik opkeek zag ik hem plotseling de hand uit zijn zak trekken en op (jhetzeifde oogenblik, dat hij zich weer om- (keerde begreep ik alles terwijl het pi- Stool afging wierp ik mijzelf plat voorover op den grond. „Je bent krankzinnig riep ik, en het vob gend oogenblik was ik weer overeindmaar «tet een geluid, dat het midden hield tus- -gchen een snik en een gil, sprong hij in ihet jüwhtste gedeelte van het ^struikgewas, en ffnaakte zich uit de vx>eten. En terwijl ik daar 'Stond, verbijsterd door de snelheid waarme- te alles was gebeurd, hoorde ik het gekraak takken zwakker en zwakker worden* "00Hoor hij ziöh hals over kna wea1 HOOFDSTUK XVIII. De herberg opzij van den weg. Takken striemden mijn gelaat, doorns en braamstruiken trokken aan mijn kleeren, al lerlei verbongen hindernissen ontmoetten mijn voeten, want het bosch werd al dichter en dichter, terwijl ik er verder in doordrong, cloch ik snelde voort, zonder mij om iets te bekommeren, of zelfs om de richting, welke ik volgde. Eindelijk kruiste ik gelukkig een pad, dat mij in korten tijd voerde naar het geen het erf scheen te zijn van een kleine herberg; want aan beide zijden stond een rij allerbouwvalligste stallen en hooischuren, terwijl recht vóór mij een laag gebouwtje verrees, dat ik voor de herberg zeif hield. Ik stond nog otvd te kijken, toen er uit de stal len aan mijn rechterhand een man te voor schijn kwam met een hamer in de eene en een lantaarn in de andere 'hand. „Hallo f" zei hij, terwijl hij mij aanstaarde. „Hallo V' zei ik, hem ook aankijkend. „Heeft u misschien ook een spilbout bij u „Neen, zei ik. „Hm bromde hijwaarna hij zijn lan taarn liet zakken en tusschen de kiezelstee- nen begon te zoeken. „Is dit hem ook zei ik, een roestigen bout, dien. ik voor mijn voeten zag liggen, oprapend. „Waaraohtig f" zei, hij, het ijzer met een hoofdknik van mij aannemend, „ik wist wel dat ik het ergens had laten vallen. „Zie je," ging 'hij voort, „ik zag waaraohtig geen kans «r vannactit nog een te krijgen en morgen moet die verduivelde spil weer op zijn plaats zitten 1" -Zoo?" zei iio. „Waarachtig!" knikte de man, „een half uur geleden is hier eén rijtuig met twee hee- r én een dame gekomen, en ze schenen verduiveld haast te hebben ook. „Maak die spil, kerel," zei d'r een van de heeren, be paald een hoog-e Piet, „maak die spil, en vlug l" „Onmogelijk, mijnheer," zei ik. „Waarom niet?" zei hij, terwijl hij nijdig zijn tanden liet zienr. „Omdat het niet kan, mijn heer, tenminste nu niet dadelijk," zei ik. Compleet van f 0.5O tot 116.50, kleine voetballen van al5.00 big: Toen heeft ie me groen en geel gevloekt en gezegd, dat ik had te zorgen, dat de spil vóór morgen vroeg in orde was, en als u die bout niet voor mij ihadt gevonden, had ik het onmogelijk klaar gekregen, en dat was een kwaad ding geweest voor me, want dat nijdige heerschap zou vast leelijk tekeer hebben gegaan „Kan ik hier ook slapen vroeg ik. „Dat zal wel gaan," zei hij. „Wat moet dat kosten?" „Voor u sixpence" l) Dertig cent „Wel dat is een billijke prijs," zei ik. „Dat is 'het ook," knikte de man, „en u krijgt waarachtig een echt fijn veer en bed ook! Maar de eene dienst is de andere waard „Hoe bedoel je dat?' „Met die bout." „Ben jij dan de waard?" „Jawelen als je trek hebt in een lekker potje ale dan moet' je het maar zeggen." „Erg veel trek zei ik. „Maar hoe moet het met de spil?" „O, tijd genoeg daarvoor," zei de \vaard en zijn hamer op een bank leggend, ging hij mij voor naar de gelagkamer. De ale was krachtig en goed; dit bekoorlijk deel van Kent is er om beroemd. Toen ik de waard had gezegd, dat ik bovendien grooten hon ger had, kwam hij met een reusachtig stuk vleesch aandragen, waarop wij beiden, hij ook, uit alle macht aanvielen. Teen haalde ik mijn pijp met den negerkop te voorschijn, stopte, en begon te rookende waard vólg de mijn voorbeeld, en zoo zaten wij naast elkaar, weldra in druk gesprek gewikkeld. Toen hij hoorde, dat ik van Londen kwam, begon hij me te overstelpen met vragen over de groote glad, waarvan 'hij niet genoeg scheen te kunnen 'hooren. Eindelijk, toen hij zioh de spil weer herinnerde, stond hij met een zucht op. Ik verzocht hem eerst mijn kamer te wijzen, waarop hij een kaars aan stak en mij voorging, een vrij bouwvallige trap op, een nauwe 'gang door, tot hij aan het eind daarvan een deur open stootte, die ons bracht in een vrij groote kamer, met een behoorlijk bed, waarop helder witte la kens, en dat hij mij met dit ©ene enkele woerd voorstelde„veerenToen snoot hij met een peinzende uitdrukking op het gelaat, de kaars. „Dus de tower van Londen is eigenlijk geen toren vroeg hij. „Neen," antwoordde ik, „het zijn versohefe den torens bij elkaar, omringd door sterk© muren met borstweringen." „Zoo wel kijk!" zei hij. „En wij heb-» ben hier allemaal altijd gedacht, dat het éénl groote. toren was, midden in de stad, zoo hoog als een berg. H 'm dus geen toren; wel, dat spijt me! H'm slanp wel, m'n? heer. Het spijt me, waaraohtigEn nadat 'hij als in diep nadenken verscheiden maler* met zijn hoofd had geknikt, ging hij peinzend de gang op, langs de wankele trap naar be neden. Aan 'het einde van mijn kamer was eer* 'laag venster; ik wierp het open en staarde in de schoonheid van den nacht. Ik keek neer in een small 'laantje, vol diepe wagen sporen, een van die kronkelende, eindeloo* ze landwegen, die den indruk maken op dert reiziger bij geen mogelijkheid ergens beert te kunnen voeren, en terwijl ik mij erover verbaasde, hoe toch wel ooit iemand op 'e gedachte had kunnen komen op dit alge Ie- gen plekje van ce wereld een herberg neej te zetten, werd mijn oor door het geluid van stemmen getroffen .Uitkijkend, zag ik dat ei vlak onder mijn venster een soort portiek was, laag en plomp gebouwd, waaruit een balk naar buiten stak, waaraan een gebro ken en verweerd uithangbord hingen on* der die portiek kwam het geluid der stem* men, die ik hoornde, de eene luid en bru taal, de ander norsoh en gemelijk. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1