P£"* FOTO-ARTIKELEN BUITENLAND. koloniën. BINNENLAND. 15.50-16.75 Lanes den nrooten weg. Tentiie-Schosnen A. VAN DE WEG. Suède HOEDEN 5.90 Kousen Frotté-Rokken AMERSFOORT. föe^aargang Ne. 245 jiwBHiwBc.'rtrz'S: ^er p<»« f 3 p« *«k ,met s"Hs Tt,Tekcr n< jegtn ongelukken) 0.17». alronderlijkc nummers >0.05. Dinsdag 19 April 192T PHilS DE» A3VERTEHIIEN DIRECTEUR-UITGEVER: J »7 VALKHOFF, DE EEMLANDER" BUREAU: ARNHEMSCH6 POORTWA' T'. L. INT .513. van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke icgcl meer 0 25, uienstaanbie» enigen en Lieidadigheicb-advcitcntica voor de helit lie*: prijs oor li&udc' en bedrijf bestaan zeer vooidcelige bepalingen voor het adverlecrcn. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Politiek Overzicht De Duitsche schadeloosstelling staat be grijpelijkerwijze in het middenpunt van de aandacht; naar Wolff verneemt heeft de commissie van herstel den voorzitter van 4e Duitsche commissie voor de oorlogslas ten mondeling den eisch gesteld den goud voorraad der Reichsbarik en van de overige circulatiebanken vóór 1 Mei naar steden in bezette gebied, Keulen en Koblenz, over te rengen. Deze maatregel is als een garan tie bedoeld voor 't nakomen der verplichtin gen door Duitschland ook na 1 Mei. De Dritsche regeering zou op zich moeten nemen zonder toestemming van de commis si van herstel niet te disponeeren over deze ge' 'en om andere schuldeische«rs te voldoen. Hoewel deze eisch niet schriftelijk is ge daan, wordt van Duitsche zijde reeds nu bij voorbaat opgemerkt, dat er geen sprake van is. fiat aan dezen eisch zal worden voldaan. Van de Duitsche bladen is 't het Berliner Ta eblatt, dat op deze zaak nader ingaat en opmerkt, dat, aangezien de rijksbank een pc 'iculiere instelling is, men overeenkom st het internationale privaatrecht, haar c.o h van haar eigendom mag berooven, nr.. h voorschrijven, hoe en waar zij dit par ticulier bezit wil bewaren. Ook is het blad 1;v oordeel dat de eisch, volgens welken geld der Reichs'bank als waarborg voor v vorderingen der geallieerden bij een Vee (Treuhandstelle) moet worden ge- oneerd, in juridisch opzicht niet is te ve dedigen; alleen het eigendom van 't rij!: zelf, in geen geval echter van particu liere ondernemingen mag als waarborg wor den genomen voor de vorderingen der En- te. te. Zoo is ook de Deutsche Allg. Ztg. de mcenrng toegedaan, dat de Reichs'bank een zul ver-particuliere instelling is. Vandaar, dat zij het wegnemen-van den goudvoorraad niet slechts beschouwt als zijnde in strijd met onaantastbaarheid van 't particulier be- s»t. maar tevens van oordeel is, dat een der- geï'jke daad indruischt tegen de prnctijken, coals die in en na den oorlog, zoowel van Duitsche als Fransohe zijde, zijn gevolgd. Ook in 't Lagerhuis is de kwestie ter sprake gebracht. Te dezer plaatse heeft de Engelsche premier Lloyd George te kennen gegeven, dat de Duitsche regeering, wat de sciiadeloossteling betreft, nog steeds in ge breke is gebleven en geen neiging aan den dag heeft gelegd eenig practrsch voorstel te -doen om 't verdrag na te leven. Het was uit dezen hoofde noodig, dat de geallieerden Overleg zouden plegen omtrent de maatre gelen, dre verder noodig zijn om Duitsch land te nopen aan de tractaatsclausules de hand te houden. Lloyd George denkt, dat deze conferentie vóór 1 Mei zal plaats heb- "ben. De juiste dag was evenwel nog niejt, bekend, maar de En^elsche regeering zou handelen in de overtuiging, dat 't Engel- sche volk wenscht, dat het verdrag van Ver sailles wordt uitgevoerd. Blijkens #een draadloos Engelsch bericht ïs men in goed-ingelichte Engelsche krin gen van oordeel, dat de Duitsche regeering verstandiger zou handelen, wanneer het rechtstreeksche voorstellen indiende, dan de kans te loopen op een bitse afwijzing door het vraagstuk aan te roeren via Zwit serland, Tsjecho-Slowakije, het Vatikaan, Washington of langs een anderen omweg. Verwacht wordt, dat de Duitschers een nieuw plan op zullen stellen am 8an hun verplichtingen te voldoen en men schrijft i hun over het algemeen voldoende inzicht toe om niet te vervallen in een herhaling der dwaasheden, die zij op de bijeenkomst te Londen hebben begaan. Tenzij een plan wordt ingediend, dat ten minste een bevredigenden grondslag biedt ter bespreking, is het aan geen twijfel onder hevig, of Duitschland 2ullen zware straffen worden opgelegd. Men ziet: dit klinkt nog al verontrustend. Eveneens is door Lloyd George in 't La gerhuis de andere actueele gebeurtenis, de miinwerkersstaking, besproken. Sommige le den, aldus redeneerde hij, zouden kunnen zeggen, dat de voorzorgsmaatregelen on- noodig waren geweest, maar hij vroeg, of zij ook overbodig zouden zijn geweest, wan neer zij niet genomen waren. Wel waren de .meeste Engelsch© arbeiders tegen wanorde gekant, maar een kleine groep stuurde op revolutie aan, terwijl een veel grooter groep, dre tegen revolutie was, wellicht er zich bij zou aansluiten, wanneer de omwenteling ge lukte; daarom was 't de plicht der regeering maatregelen te nemen, die er borg voor moesten staan, dat de kleinste groep niet voldoende zou slagen om de grootere mee te krijgen. Het was een goed ding voor de arbeiders zelf, om aan de wilde elementen te toon en, dat de gemeenschap hulpmid delen had, die daaraan het hoofd konden bieden. Hij hoopte, dat het geschil zou ein digen in het vaststellen van een nationale basis, waarop de loonen konden worden be rekend. Sommige loonen, die de eigenaars aanboden, moesten klaarblijkelijk worden verbeterd. Hij wee9 op het belang van een duurzame regeling en hoopte, dat de be sprekingen tussch'en mijnwerkers, eigenaars en regeering ten gevolge zouden hebben, dat er een plan werd ontworpen, hetwelk de industrie waarlijk zou doen bloeien. Berichten. Berlijn, 18 April. (W. B.) De Durt- sch'e vTodcsdelegatie te Parijs heeft aan de conferentie van ambassadeurs, naar aanlei ding der instelling van -een -afzonderlijk douane-stelsel voor 'het Rijnland, een nota overhandigd, waarin zij opnieuw protesteert ■tegen dit systeem. De ordier der intergeal- lieerde commissie voor het Rijnland, waar door het douane-régime werd ingesteld, is volgens de nota in flagnanten strijd met h'et vredesverdrag van Versailles, zoowel naar voTm als naar inhoud, evenals met de over eenkomst betreffende de militaire bezetting van het Rijngebied. B e r 1 ij n, 1 8 A p r 11. (N. T. A. Draad loos). Volgens de Daily News benadeelt de reparations-bill (schadeloosstellings-wet) in zake de heffing van 50 pet. van den Duit- schen export den Engelschen handel der wijze, dat de Engelsche handelswereld da gelijks met meer klem erop aandringt de wet te laten varen of de uitvoering ervan te ivijzigen. B e r 1 ij n 18 April. (W.-B.). De minis ter van onderwijs maakt er opmerkzaam op, dat Dinsdag de dienst op de rijkskantoren en het onderwijs in de schol'en geheel als gewoonlijk moet geschieden. Worms, 18 April. (W. B.) De herden. king van het feit, dat 400 jaar geleden Luther voor den Rijksdag te Worms ver scheen, is Zondag begonnen, in verband met de tijdsomstandigheden zonder uiterlijk vt-r!oon. TaHooze vreemdelingen waren van heinde en ver samiensestroonul. Des mor gens had een plechtige kerkdienst pfoats, 's middags een grootsche betooging voor het standbeeld van Luther Een bijeen komst in de kerk van de H. Drievuldigheid besloot den eersten dag. Berlijn, 18 April. (W. B.) Vandaag is voor de buitengewone rechtbank te Moa- bit de behandeling begonnen ven de zaak tegen hen, die beklaagd worden van den aanslag op die Siegessüu're. Tien personen staan terecht wegens hoogverraad en over treding van de wet op de ontplofbare stof fen. De verdediging eisch ts, dat de zaak uitge steld zou worden, daar, alvorens deze be handeld kon worden, klaarheid verschaft ■moet worden over de handelingen van ze keren Ferry, diie met anderen als agent provocateur de aanslag zou hebben voorbe reid om de politiemaatregelen van hoofd commissaris Hörsing te rechtvaardigen. De beklaagden hadden de lont zoo gemaakt, det van een ontploffing inderdaad niets ko men kon. De rechtbank besloot evenwel eerst de beklaagden te hooien. Berlijn, 18 April. <W. B.). Uit de vertrekken van de inlcr c.dlieercle commis sie op den hoek van Budapester- en Bclle- vuestrasse stalen inbrekers des nachts een anderhalf centenaar zware En gelsche geldkist, die 30000 mark en Duits-ch geld en Engelsche vijftigpond- banknoten bevs'.te Op 't ontdekken van de daders werd een hooge belooning gesteld. Berlijn, 18 April. (\V. B.). De be kende Duitsche uitgever van dagbladen cn tijdschriften, August Scherf, is hedenvoor middag overleden in den leeftijd van. bijna 72 jaar. blud er aan toe, „der Drang nach hlün- chen" vormt een niet te onderschatten ge vaar, dat de vrees der Franschen en. Italia nen ten aanzien der Beiersche burgerwacht van 320000 man volkomen wettigt. Boven dien heeft Hugo Slinnes eenigen tijd gele den de voornaamste industrieele IThderne- mingen alsmede vele plaatseliike bladen aangekocht. Washington, 18 April. (R.) Offi- oieel wordt gemeld, dat de bond van Mid- dvn-Amerikaansche staten (Guatemala, Honduras en San Salvador) op zioh heeft genomen tegelijk met Costa Rica aan Pa nama den oorlog te verklaren, indien Cost a Rica zulks in verband met het hangende grensgeschil noodig acht. Oost-Indlë. Wolkbreuk bovoa Java. a>ooden en vermis!©!!. Uit Weltevreden wordt geseind: In West Tjiandjoer zijn, ten gevolge van een wolkbreuk, aardstortingen voorgeko men. De kampong nabij Tjireungas is bedol ven. Er zijn 24 doloden en 60 vermisten. De ijzeren brug te Tjimandiri is weggesla gen. De Staatscourant van 28 April' bevat o.a. d'e volgende besluiten: benoemd tot burgemeester van Workum A. Wagenaar; Jot notaris te Obdam P. H. Hilbrand, can- didaat-notaris aldaar prim» volle in zwart en bruin. 1.25 Prima kwaliteit MAISON „LH1R0KÖELLE" W. VAN ROSSUsV). 44 LANGESTRAAT Parijs, 18 April. (B. T. A.) Joseph Reinaoh is overleden. (Deze bekende medewerker van de Figaro en schrijver van „Le ministère Gambetta," „Léon Gambetta" en „Discours et plardoy- ers politiques de Gambetto" heeft deel uit-, gemaakt van 't kabinet. Gambetta en was met enkele onderbrekingen van 1889 af lid der Fransche Kamer. In de Dreyfus-affaire heeft hij op energieke wijze voor Dreyfus partij gekozen). Genève, 18 April. (B. T. A.). He denochtend is hiér het congis van het in ternationaal verbond van transportarbei ders geopend. Nederland is door acht afge- vaaidigen vertegenwoordigd. Doering, de algemeene secretaris van het Duitsche ver bond, verklaarde in zijn openingswoord, dai men, in verband met de pogingen der ka pitalisten om de loonen te verlagen, aan den vooravond staat van een grooten socialen strijd. Om daarin met gcecl gevolg het hoofd te bieden, moet men een eensgezinde po litiek naslTeven, die men alleen vindt in het internationaal verbond. L o n d e n, 1 8 April. (N. T. A. Draad loos). De Oostenrijksche bondskanselier Mayr heeft volgens de Daily Telegraph aan de Engelsche vertegenwoordigers te Wee- nen opnieuw de verzekering gegeven, die hij eenigen tijd geleden te Londen reeds tot uiting bracht, dat de Oostenrijksche re geering op krachtige wijze de pogingen der pan-Germanisten inzake aansluiting bij Duitschland zal tegengaan. In Britsche kringen trekt men de welge meendheid van dr. Mayr's woorden, niet in twijfel en men is van oordeel, dat de toe stand in Salzburg en Stiermarken niet zoo ernstig is, als men het in zekere kringen wel wil doen voorkomen. Maar, voegt het benoemd tot onder-directeur van het Cen traal Bureau van Voorbereiding voor Amb tenarenzaken te 's Gravenhage W. M. Palm, thans hoofdcommies tot commies mr. E. Oudkerk, thans adjunct-commies tot amanuensis aan de R. H. B. S. te Zalt- Bommel Th. Berkhout, thans amanuensis bij den dienst der Rijkslandbouwproefstations tot onderwijzer aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Middelburg L. Heij- mans, te Vlissingen, J. H. Coro te Winters wijk en H. van Tongeren te 's Gravenhage tot onderwijzer aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Deventer J. H. Dob- binga op verzoek eervol ontslagen F. Allen, als leeraar aan de R. H. B. S. te 's Hertogen bosch en J. B. Wilnink als idem te Hel mond ingetrokken de benoeming van den be lasting-ontvanger T. A. Hc-rmsen, als ont vanger le Harderwijk en hij opnieuw be noemd te Geldermalsen benoemd tot belasting-ontvanger te Dor drecht J. H. van Barneveld, thans te Zwijn- drechtte Hengelo N. Ardesch van Hamel, thans te Etten en Leur te Spa C. A. de Vassy, thans te Hoorn (buitengemeenten); te 'sHertogenbosch A. M. H. Tonnaer, thans te Roosendaalte Zwolle P. A. van Andcl thans te Leeuwarden te Helmond C. H. Stassen thans te Kaatsheuvelte Nijmegen F. E. Vreede, thans te Almelo te Leiden G. A. de Stoppelaar, thans te Dordrecht; ingetrokken de benoeming van den ont vanger J. J. Molier te Oldenzaal tot ont vanger te Delft en hij benoemd tot ontvan ger der invoerrechten en accijnzen te Delft benoemd tot ontvanger te Leiden J. C. Roest, thens te Venlo te Tegelen H. Smeets, thans te Venraaij op verzoek eervol ontslagen J. H. Mes, als administratief-ambtennav "5e klasse bij de inspectie van den havenarbeid te Am sterdam. opnieuw benoemd met ingang van 15 April 1921, tot burgemeester der geme ntere Jnaisveld Looik en Willige Langend. K. Vink, secretaris dier gemeenten; bevorderd tot adjunct-commies bij het Do- mièinbeheer de Rijksklerken W. Chr. Siebel, te Breda, en N. A. Ardoh, te Khindert lot commies bij het Staotsbosch beheer die Rijksklerk-bureauchef E. Sinterus cn de Rijksklerk-redacteur A. Th. A. Sohütr tot adjunct-commies bij het Staats'»o\dv beheer de Rijksklerk C- van Wijk; aan J. Burgy, referendaris bij het ministe rie van Buitenilnndsche zaken, vergunning verleend tot het aannemen van het Comman deurskruis der Orde van het Britsche Rijlo en aan mr. W. C. .baron Snouckaert var* Schauburg, referendaris bij het kabinet der Koningin, tot het uannemen van het Com mandeurskruis der Orde van het Brit scha Rijk en hei Oficierskriiis der Orde van Ge orge I van Griekenland aan dr. J. de Cock, geb. te Herdershem (België), vergunning verleend tot het gevent van hooger onderwijs aan Johann Ludwig Gottlieb Dietzel ver gunning verleend tot rt geven van lager on derwijs, mits hij overigens aan de daartoe bij de wet gevorderde vereisohten voldoe aan den heer Jhr. mr. dr. J. P. Hooft Graaf land te Warnsvold, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van plaatsvervangend voorriUer van den Raad van Beroep voor de directe belastingen to Zutphen, met dankbetuiging voor de in die betrekking bewezen diensten; is als zooda nig benoemd de heer mr. F. L. J. G. Dikemn te Zutphen; Dc Kioningiu naar Tonden De „Daily Chronicle" meldt, dat dö Koningin voornemens zou zijn, dezen zomer waarschijnlijk met prinses Juliana een be zoek aan Londen te brengen. Het „Hbld." heeft te den Haag van dit be richt geen bevestiging kunnen verkrijgen. Wanneer het al niet geheel onjuist is, het is in ieder gevad zeer voorbarig. IJ© <9ootl van «Be ex-Keizciiii. Van de Dui'tsobe grens wordt gemeld: In Arnhem reed de rouwtrein aan hef goederenslation binnen. Op de brug over de spoorbaan vlak bij het station had1 zich ■een groote menigte belangstellenden ver zameld die een sc'hat ven bloemen na-ar beneden strooide op de spoor- we-grij tuigen. Overal werd de spoor baan, van het landgoed Mariendoal af, be waakt door gemeentepolitie en marechaus see. Aanwezig bij den trein wns o.a. de Duitsche consul dr. Fasser, die een grooten krans in den rouwwagen legde en de pro cureur-generaal mr. Van Lulofs Umb- grove. Van Arhem ging de reis verder naar Zevcnanr, waar de vice-consul, de heer Buschhammer instapte. Mevrouw Busch- hommer bood bloemen aan in de oude Duitsche kleuren. In Elten had men 'n buitengewoon plech tige ontvangst voorbereid. Een muziek corps speelde treurmuziek, terwijl een zang koor eenige plechtige liederen zong. Vóór het station stonden 300 schoolkinderen in rouwkleeren opgesteld. Toen de trein weg reed werd met den omfloersten keizerlijken standaard een eerbiedig saluut gebracht. Overal langs de spoorbaan van Elten naar Emmérik waren de nieuwsgierigen in rouwkleeren uit de omliggende dorpen ko men aangemeld om getuige te zijn van bet voorbijtrekken van den rouv/trein. Cok in Emmerik waren duizenden menschen toege stroomd. De trein gaat door het Roergebied naar Potsdam. Een kreupele van geest ergert ons meer dan een kreupele van lichaam. Cmdat een kreupel van lichaam zijn gebrek belijdt en de ander niet. FEUILLETON. Naar het Engelso'n van JEFFERY FARNOL. „Gelukkig neen 1" antwoordde ik', „maar ik heb hem eenis in. „De Schakers" te Ton- •bridge gezien, en ik vergeet nooit namen of gezichten en zeker niet zulke als dat van hem." r,0, ik haat hem zoo I" fluisterde zij. „Het is ongetwijfeld een alleronaangenaamst individu," zei ik. „Maar kom, laten we zoo ■verstandig zijn an ons zoo vlug mogelijk uit <3e voeten maken', want er is alle kans, dat «ij hier heel gauw terug zullen komen." Nu begonnen wij dus opnieuw te loopen, ons zooveel mogelijk in -de schaduw hou- ■denjd, tot wij het bos-oh bereikten, dat ik «dien avond vroeg was voorbijgegaan. Gedragen op den zaohten wind: kwam de geur van versoholen bloemen tot ons, ter- wijd de ondergaande maan lange stralen van haar zilveren dicht zond om het bladeren Hak be doorboren en het duister' daaronder •nog geheimzinniger te maken. Het pad, dat wij volgden was zeer smal, wx>dat somwijlen de kni* van mijn metge zellin den mijnen aanraakte, op haar lang, zijig haar. langs mijn wang of voorhoofd streek, wanneer ik mij bukte om een grooten tak, die haai* den weg versperde, te verwij deren of haar een doorgang tusschen de bla deren en het struikgewas te openen. Zoo gingen wij samen voort, door het my sterie van het woud. HOOFDSTUK XX. Over demons inhet algemeen, en één in het b ij z o n d e r. In sommige oude boeken vindt men de wonderlijkste dinger* verteld van heksen, toovenaars, kollen, booze geesten en de mons, en nog duizend andere machten der duisternis, wier roeping in hoofdzaak scheen te bestaan in kwelling der arme menschbeid. In die boeken treft men, behalve allerlei wonderlijke verhalen over deze kwelgeesten, ook vele geleerde verklaringen en uitleggin gen, benevens de meest nauwkeurige be schrijvingen van tooverteekens en dergelij ke. In vroeger tijden werd van iemand, die eenig zwaar misdrijf tegen menschelijke of Goddelijke wetten had begaan, beweea'd dat hij door een demon bezeten was dat wil zeggen, hij was het medium en het werktuig waarmede het kwaad was bedrevenzoo dat, wanneer 'hij tegelegenertijd werd ont hoofd, gemarteld, of opgehangen, dit niet zoozeer gold als een straf, die op hem, dén man werd toegepast, als wel om eens én voor goed den duivel, die in hem woonde, uit te bannen. In dezen materieelen tijd van het nuchter verstand zijn wü gewoon met een medelij denden glimlach de schouders op te halen over het bijgeloof en de betreurenswaardige onwetendheid van onze voorouderstoch is het leven van nu in veel geheel gelijk aan ■het leven van toen. De duivel waart overal in de wereld rond, geesten, demons en de duizenderlei machten der duisternis loeren nog altijd op ons, ofschoon, zij heden ten dage andere namen dragen; want er is nie mand ook in onzen tijd van welgemanierd heid en keurige welverzorgdheid, die niet in zich een .grooter of kleiner kwaad, naar zijn geestelijken aard en vermogéns, ronddraagt. Verw ijder slechts, even het maatschappelijk vanaf ff @.75 veinisje, licht slechts heel even een puntje op van den zeer fatsoenlijken, mantel onzer beschaving en zieDaar staat de oor spronkelijke menisoh, in al zijn wreedheid en barbaarsch'hcid, en met den duivel loerend op zijn schouder. Inderdaad, heden zoowel als in 'het vaag en onduidelijk verleden, zijn wij alleen bezeten dooi' een duivel, groot of klein, zwakker of sterker, al naar gelang van onzen aardeen demon, die, al mo^e hij nu en dan ook schijften te sluimeren, m werke lijkheid waakt en elk oogenWik klaar is om op te sprinfi"Ai\ en ons weer in zijn macht te brengen, tot schade van onszelf en van an deren. Zoo was ook ik, terwijl ik naast mijn met gezellin voortging, mij bewust van een de mon aan mijn zijde, telkens en telkens mij aanstooiend. Telkens en telkens voelde ik hoe hij met zijn vingers mijn arm omklem de, en al had ik hem van mij af willen schud den, ik zou het niet gekund hebben om dat, terwijl ik de bevallige wiegeling van het lenige en slanke lichaam voor mij zag, van haar kleinen voet tot de heerlijke pracht van het golvend haar op haar hoofd, zij mij nog duizendmaal schooner toescheen, dan ik had gedacht. En ik had haar dezen nacht gered waarvan? Daar was angst en ont zetting voor nog veel erger dan die dood in haar oogen geweest, toen zij dien stap bui ten haar kamerdeur had" gehoord. En ter wijl ik hieraan dacht, b.egon ik mij te herin neren van wat ik in oude boeken had gele zen van de dankbaarheid van geredde jonk vrouwen. „Ja waarlijk," zei ik tot mijzelf, „in die dagen wist een dame hoe haar redder te be- loonen I" „Een vrouw is een vrouw vandaag nog even goed als toen probeer net maar, pro beer het maar l", grinnikte de demon. En toen ik hem scherper aanzag, scheen hij mij in het geheel geen demon n-.eer, maar veel eer een gezellige, vriendehjke kameraad en metgezel, die wenkend en knikkend 'met gui tig knipoogen mij wilde aanwijzen wat ik mocht en kon doen. „Waar is een schoon gelaat anders voor dan om bewonderd te worden fluisterde 'hij in mijm oor„waar is een slanke leest anders voor dan om baar tegen u aan te drukken? Vraag een kusje of twee in het donkere woud. zonder da* er iemand is, die u bespieden kan waarach tig, ze hebben het graag, domoor, ze heb ben het graag 1" Zoo gingen wij voort door het woud, langs het boschpod, nu eens ra de sthaduv, dan" weer in het maanlicht, het jonge meisje, de Demon eft iken de geur der onzichtbare bloemen scheen al zoeter en zoeter te wor deinde glans van heur haar en de w iegelen de gang van haar lichaam al verlokkend er, terwijl zonder ophouden de stem aan mijn) oor fluisterde„probeer het maar, probeer het maarl" Eindelijk, toen wij een breede open plek in hel bosch hadden bereikt, hield het meis je voor mij stil, en terwijl zij daar stond in den vollen' zachten glans der ondergaande maan, zag zij naar mij op met een' glimlach om .haar lippen. „Zij kunnen ons nu nooit meer vinden- zei ze. „Neen. zij zullen ons nu nooit meer kun* nen vindenherhaalde ik, terwijl ik den demon naast mij hoorde grinniken. „Maar o, mijnheer! Ik zal u rooit, nooit genoeg kunnen danken/' begon zij. Doe dat ook maar niet," zei ik zonder henr aan te zien, bedaiVk mij nlei —voor. wij uit het bosch zijn." „Ik vermoed," ging zij langzaam voort, „dat gii zult begrijpen,waarvan gij mij» gered hebt, en dat gij iets zult kunnen ge voelen van- de dankbaarheid, die in mij is# want ik zal 'h?.ar nooit zóó kunnen uitdruk* ken, als ik zou willen." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1