LIPS' SAFE-INRICHTING DE EEMLANDER BOF 16. TEL-618. AMERSFOORT. IUIH" til Otlillt BUITENLAND. imnensianss ürsuioi BINNENLAND. i»uiwispius-37\ntz"r; pin in iDiitumiüi r, Urü Vleescnhouwer Lamme l...» ry nrnnr~t»ir.inir»T fraaie collectie Ou telefonische of schriftnlrkeaanvraap zanden wij D onze fraai geïllustreerde prijscourant ran tain-en serremeab8len. tuinhuisjes. nestkasten Bloemtafols bh -zuilen, hqhallen. enz. oer IMCBACilT Ho. 4. TElEPliOOH Ho. 301 Deposito-Rente: 86n jaar vast s ®/0 zes maanden opzegging 4»/s0/© een dag 3 KOLONIËN. Suède HOEDEN 5.90 Kousen 1.25 Frolté-Hokton 15.1Ö-1G.75 MAISON „IHIRONDFUr AMERSFOORT. 19» Jaargang N». 249 po* r S-— P« *«k S"«» v«ickenns ongelukken) 0.17*, aliondetlljke nummers AMERSFOORTSCH DAGBLAD tt 5> rox». DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. 8UREAU: ARNHEMSCHE POORTWA' TF!_ INT SJ3. Zaterdag 23 April1921'> bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dicnsf.ianbic* dingen en Lictdadi.ehcids-adveitcnticn voor de helft der prijs- Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeeltje bepalingen «roor het adverlcercn. Ecne ciicuiaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden ll.O I nmmn Od mzb iiMtstarlamirs asn do Papanhsfstsde eiiiosseren wii os het ooomblik een Politiek Overzicht O# Duitsche minister van buitenlandsche znk^n. Dr. Simons, heeft gisteren het woord gev:»erd h\ den rijksdag en te dezer plaat se opgemerkt, dat na 't mislukken van de L^emsdhe conferentie de rijksregeering t( rstund stappen heeft gedaan om een nieu wen grondslag te vinden voor besprekingen met de geallieerden, die de "kans bood, dat het vraagstuk der schadeloosstellingen prac- tisch werd opgelost. Volgens de meening van den rijksdag was dat in de eerste plaats do kwestie van den wederopbouw en ook door de regeering werd ze als het meest dringende vraagstuk besohouwd. In verband daarmee werd door 't ministerie van herstel een plan opgesteld voor 't technisch uit voeren van den wederopbouw. Het resul- L van dezen arbeid is neergelegd in een •La-, die aan de commissie van herstel werd gezonden en waarin verschillende stelsels zijn vervat, waaruit zou kunnen worden ge kozen. Het uitvoerigste ter beoordeeling ge zonden systeem komt overeen met de voor stellen van de Duitsche* vakbonden. Het tweede vraagstuk was het verkrijgen van betaalmiddelen, die van Duitschland werden geëischt om tegemoet te komen aan zijn verplichtingen tot financieele schade loosstelling. Gezien het beperkte iinancieele prestatievermogen van Duitschland moest bovenal de aandacht uitgaan naar 't schep pen der vereischte grondslagen voor 't plan eener internationale leening, waarbij Duitschland de rentebetaling en de aflos sing op zich zou moeten nemen. Op deze basis was het, dat de Duitsche regeering met de tegenstanders in contact had trachten te komen. De pogingen waren gedeeltelijk gesteund door aanbiedingen van andere zijde, gedeeltelijk ook hadden geal lieerde vertegenwoordigers zich zelf ter be schikking gesteld om het vraagstuk te be spreken. .Maar al deze poghven leden schipbreuk £imons ging echter niet op de bizonderhe- den In. Bij deze pogingen om met de geallieerden In contact te komen, had Duitschland ook (en zelfs in de eerste plaats) aan een' be middeling van Amerika gedacht en wel om dat Amerika door zijn deelneming aan den oorlog, ziin beslissenden invloed op den uit slag van den oorlog en mede, wijl het van alle mogendheden de eenige was, wier fi nancieele draagkracht haar in staat stelde, belangrijke dingen voor de oplossing van de kwestie der schadeloosstelling te doen, betrokken was bij het regelen der aangele genheid. Formeel bestond tusschen Amerika en Duitsohland nog de oorlogstoestand, maav desniettemin besloot d'e Duitsche regeering een nota aan Amerika te richten, waarvan wij in 't overzicht van gistermiddag den in houd mededeelden. De nota kwam neer op teen onvoorwaardelijk aanbod om na een diepgaand onderzoek zich neer te leggen bij de scheidsrechterlijke uitspraak van Har ding inzake het vraagstuk der schadeloos stelling. Maar de Amerikaansohe regeering ging op 't aanbod niet in. Gistermiddag had de vertegenwoordiger der Amerikaansche regeering, de plaatsvervangende zaakgelas tigde van Wilson, een memorandum over handigd, dat als volgt luidt „De Amerikaansche regeering kan er niet toe bes';uiten te onderhandelen oyer het "vraagstuk der schadeloosstelling, waarin zij als scheidsrechter zou moeten optreden. Zij is zich echter bewust van den ern.it der be trokken kwestie, daar die van invloed is op de geheele wereld. De Amerikaansohe re geering gevoelt zelf sterk geïnteresseerd te zijn bij de vraag, hoe men tot een snoedige en rechtvaardige oplossing zou kunnen ko men. Zij wensoht derhalve dringend, dat tie onderhandelingen onverwijld 'weer zullen worden hervat. Opnieuw geeft zij uiting aan de ernstige hoop, dat de Duitsche regeering zoo spoedig mogelijk voorstellen formuleert, die een-geschikten grondslag "zouden bieden voor bespreking. Indien de Duitsche regeering dien weg in Slaat, wil de Amerikaansche wereld overwe gen, hoe zij de zaak in een aannemelijken vorm ter kennis kan brengen der geallieer- 3 °/o de regeerimgen, zoodat de onderhandelin gen spoedig weer kunnen worden hervat; Simons heeft dan ook terecht in d-en rijksdag opgemerkt, ddt de bemiddeling als scheids rechter van Me hand is gewezen, maar dat bemiddeling m den gewonen zin van t woord niet is geweigerd. Hieruit volgde, naar de minister opmerkte, dat er nu da delijk over moest- worden beraadslaagd, hoe de voorstellen der Duitsche aan de Ameri kaansche regeering dienden te worden ge formuleerd en over dit vraagstuk moest de regeering ze'f in de eerste plaats een be sluit nemen. Van daar dat tegen den middag een ministerraad werd bijeengeroepen, ter wijl de regeering vandaag in den rijksdag rekening en verantwoording af zal leggen over haar politiek betreffende de kwestie der schadeloosstelling. De eerste minister in Engeland, Lloyd George, had de mijnwerkers en eigenaars uitgenoodigd gezamenlijk over 't kolen-ge schil te beraadslagen. Aan dit verzoek is ge volg gegeven, zoodat gisteren de bespre kingen zijn hervat op 't departement- van handel. Aan de onderhandelingen ging een nationale conferentie van ruim twee hon derd mijnwerkersafgevaardigden vooraf; op deze vergadering werd, nadat de rapporten der verschillende districten in on1.vangst weren genomen, waaruit bleek, dat een stemmig de eischen betreffende, een natio- nalen loonraad en een national-en winstpot werden ondersteund, een motie aangeno men, waarin deze eischen werden overgeno men. Het waren juist deze eischen, die Vrij dag 15 April de beraadslagingen met de eigenaars hadden verhinderd. Vandaar, dat de vooruitzichten gisteren niet al te roos kleurig waren wat de besprekingen met de patroons betrof. Maar na af'oop der bijeen komst bleek, dat er voldoende overeenstem ming bestond om patroons, arbeiders en re geering opnieuw Ce d-oen samenkomen. Dit zal waarschijnlijk Maandag geschieden. Al schiet men dus nier vlot op, er wordt toeh weer een brug gebouwd, waarop de betrok ken partijen nader tot Jknm kunnen ko men. Berichten. Londen, 22 April. (V. D.). De mijn werkers en de mijningenieurs hebben de uilnoodiging van de regeering om de onder handelingen te hervatten, aangenomen. Londen, 22 April. (R.) De mijnwer kers hebben goed gevonden te vergaderen met den eersten minister en de eigenaars. De mijnwerkersconferentie is verdaagd tot morgen. Londen, 22 April. (R.) De conferen tie van mijnwerkersafgevaardigden heeft een motie van vertrouwen aangenomen in den secretaris en het bestuur. Zij protesteerde tegen de officieele uitlegging inzake' het af tasten van de staking der triple alliantie. Londen, 22 April. (R.) De conferen tie van heden tusschen eigenaars, mijnwer kers en regeering om een weg uit de impas se te vinden, is na anderhalf uur te hebben geduuid, verdaagd tot Maandag. Er is geen communiqué uitgegeven, maar, naar ver luidt, zijn stappen gedaan naar een spoedige oplossing der staking. B e r 1 ij n2 2 A p v 11. (W.-B.). Over de no:a, die de rijksregeering tot den president der Ver. St. richtte, schrijft het Berl. Tagebl.: Het telegram van Harding is het grootste be wijs van vertrouwen, dat ooit een natie 't hoofd van een andere natie heeft gegeven. Het blad hoopt, dat de verstandig en nuch ter oordeelende mannen in 't Witte Huis en den senaat hun groot gewicht in de weeg schaal zullen werpen, opdat het economisch leven tot rust komt en weer herstelt. P a r ij s, 2 2 April. (H. R.). De bladen beschouwen het verzoek van Duitschland om Amerika's bemiddeling als een poging, die he.- noodzakelijk voortvloeit uit de ver warring ^van het kabinet te Berlijn, dat doodsbenauwd is voor de uitwerking van de beoogde dwangmaatregelen. Zij herinneren aan <de nadrukkelijke verzekeringen, door Harding aan Viviani gegeven en meer.en, dat het verzoek van Duitschland bestemd is om op een mislukking uit te loopen. Vol gens het Petit Journal willen de Duitschers alleen maar tijd winnen om op die manier tot een herziening van het verdrag van Ver sailles te komen. B e r 1 ij n, 2 2 A p r i L (W. B.). De Deut sche Allg. Ztg. juicht de bereidwilligheid van Harding om geschikte Duitsche voor stellen aan de Enlentemachten te overhan digen, als een stap voorwaarts toe. Het was in allen gevalle van zeer groot gewicht, dat de Ver. St. weer groot belang hadden bij de kwestie der schadeloosstelling. Het Berliner Tageblatt schrijft, dat, daar Londen, 2 2 April. (N. A. T. draad loos.) Officieel wordt meegedeeld, dat de conferentie te Lympne over de schadeloos stellingen, zal beperkt blijven tot Lloyd Ge orge en Briand. Geen andere ministers zul len er aan deelnemen, noch maarschalk Foch, noch Sis Henry Wilson of andere ge allieerde militaire deskundigen. Het is mo gelijk, dat de Be'glsche minister van buiten- landsche zaken Jospar en de Belgische mi nister-president Maandag of Dinsdag Lloyd George officieus een bezoek brengen. M a i n z2 2 April. (H. R.). Het nieuwe douane-regiem heeft geen versperring in 't leven geroepen, zooals in alarmeerende Duitsche artikelen werd voorspeld. Het op onthoud van enkele minuten oan de douane stal ions verstoort het normale verkeer geenszins. Alleen had men wat last van do volte in de Engelsche zone in verband met het buitengewoon groote aantal goederen treinen, die dagelijks Dusseldorp passeeren. Londen) 2 2 April. (R.) De parlemen taire commissie uit het vakvereenigingscon- gres verklaart, dat men zich tegen de voor stellen tot bezetting ven de Roerstreek met alle diplomatieke middelen moet verzetten. De kwesties, waar het over gaat, moeten worden uitgemaakt door onzijdige arbitrage. B e r 1 ij n, 2 2 April. (W. B.) De Duit sche regeering heeft de in tergeallieerde Rijn!endcommissie het moreele recht ont zegd van de Duitsche beambten te eischen, dat zij mode weak en aan de, volgens haar, wederrechtelijke instelling van een douane- grens tegen het onbezette Duitschland. Dit standpunt handhavende, verklaart de Duit sche regeering nadrukkelijk, dat het toepas sen van' disciplinaire maatregelen om de Duitsche beambten tot zulk een medewer king te dwingen, ongerechtigd is. Wanneer de douanebeambten door op hen uitgeoefen- den dwang aan de axfètelsing van een nieuwe tolgrens medewerken, zal hun dit evenwel niet verweten worden. Oost-lndl8. De burgemeester van Batavia. Uit Indië wordt geseind dat burgemeester Meyroos per Prins der Nederlanden naar Nederland vertrokken is met een half jaar verlof. Kameroverzicht. Tweede Kamer. In de zitting van Vrijdag werd voort gegaan met de behandeling van het ont- werp-Marchant c.s. in zake een Hcfiing-in-eens. De heer D r i o n zal tegenstemmen, omdat •kapitaalvernietiging ernstige economische gevolgen zou hebben. De heer Oud verdedigt het ontwerp. Hij betwijfelt of de aflossing uit de bestaande belastingen zal kunnen v oortgaan, als de stijging der middelen niet aanhoudt. De be zwaren tegen het ontwerp acht hij sterk overdreven. Artikel 1 wordt verworpen met 41 tegen 19 stemmen, waarna het ontwerp wordt in getrokken. Aan de orde is het ontwerp tot het geven van Rentedragende voorschotten (252 miiiioen) voor de levering aan de staten van Midden- en Oost-Europa. De heer Troelstra betoogt, dat de grondslag moet zijn de economische nood der volken, niet de gevoelens der regeerin gen. Daarom wil hij Hongarije niet uilgeslo ten zien. De vraag is echter of aan Georgië ook hulp moet worden verleend. Nu het door Rusland is overweldigd, heeft h'et feite lijk geen regeering. De heer Van Ravesteyn is tegen het ontwerp, omdat wel Hongarije en Roemenië prima voile in zwart en bruin, Prima kwaliteit W. VAN ROSSUM 41 Jj A VG EST RA AT Harding bereid is op zekere voorwaarden bemiddelend in te grijpen, hij opnieuw be wijst, dat hij 't algemeen welzijn wenscht en feitelijk de beteekenis erkende, die de re geling van de kwestie der schadeloosstel ling voor de geheele wereld moet hebben. Praag, 20 April. (T. S. P. B.) Vol gens een officieuse mededeeling heeft de regeering te Praag met verschillende belang hebbende regeeringen onderhandelingen aangeknoopt, teneinde waarborgen te ver krijgen tegen het herstel der Habsburgers in Hongarije. De pogingen zijn met succes be kroond. Italië, dat bet verdrag van Trianon reeds heeft geratificeerd, heeft zeer veel daartoe bijgedragen. In Frankrijk staat de ratificatie op de parlementaire agenda, terwijl Enge land hetzelfde plan koestert tegen 20 April. (Naar wij eergisteren mededeelden, heeft het I/agerhuis op 20 April een wet aangeno men, waarbij het vredesverdrag met Hon garije wordt goedgekeurd. Red. U. D.) Zoo dra beide landen 't verdrag hebben geratifi ceerd, zal men onverwijld beginnen met de uitvoering der clausule betreffende de ont- tvapening en een beslissing nemen inzake Westelijk Hongarije. Lemberg, 18 April. (O. P. B.). Uit Moskou wordt gemeld, dat bloedig wordt gevochten tusschen roode troepen en Oekrainische opstandelingen in de provin cie Tsjernikof. De opstandelingen verover den de stad 70 K.M. van Kief, ontwa- penden 'het roode garnizoen en rukten, ge holpen door de landelijke bevolking, naar Kief op. Het roode paardenvolk leverde slag, waarbij gevangenen zijn gemaakt. Volgens een bolsjewistisch communiqué commandeerde de beroemde Maroussia een der detachementen opstandelingen. On danks het verzet der rooden, lukte bet den opstandelingen zich te vereenigen met de troepen van hetman Strouk, die ten W. van Kief opereeren. R i g a 2 1 April. (Orient). Volgens de Iswestia heeft Trotzki persoonlijk de leiding bij de voorbereidselen van de expeditie, die ten doel heeft de anti-bolsjewistische be weging dn de Oekraïne te smoren., Deze expeditie, waaraan ongeveer 60,000 man paardevolk deelnemën, zal in hoofdzaak gericht zijn tegen den ataman Makhno, die in 't gouvernement Poltawa opereert en on langs het groote spoorwegknooppunt Loza- waja heeft bezet en volledig vernietigd. Constantino pel, 21 April. (B. T. A.) Men meldt uit Angora, dat -de opmarsch der Turksche troepen voortduurt. Volgens een bericht uit Adana is met de uitvoering van de Fransch-Turksche overeenkomst een begin gpmaaH. De burg-emeester van Adsn.a is afgetreden. doch niet Bulgarije, Griekenland en Angora worden geholpen, omdat Nederland zich laat beïnvloeden door de overwinnaars iin den wereldoorlog en omdat het eigenlijke doel is hulp aan den- Nederland*;ohen han del. Minister De Vries ontkent dit laatste. De rente der voorschotten komt aan de Nederkindsche schatkist. Minister Van Karnebe k zegt, dat humanitaire beginselen- de grondslag zijn van het ontwerp. Hij wijst er op, dat be steding van het geld wordt geregeld: door het internationale bureau voor hirlpverlee- niing te Parijs. Het ontwerp wordt aangenomen met aan- teekening dat de heer en Van Ravesteyn en Kruyt er tegen zijn. Aan de orde is de suppletorre begroeting van Builenlandsche Zaken betreffende aan deel van Nederland in de kosten van het Secretariaat van den Volkenbond. De heer Troelstra dient een motie in, om het Regeerings'vers'l'ag betreffende de eerste zitting van den Volkenbond ter voor bereiding van n'adere behandeling te stellen in honden van de Commissie, doch hij trekt' deze motie weer in, in afwachting dat het veTslag, hetwelk nog alleen aan de leden is rondgezonden, officieel bij de Kamer zal inkomen. De heer Van Ravesteyn betoogt, dat de Volkenbond een totale m-islukking is. De Minister zal het verslag officieel aan de Kamer doen toekomen. Het ontwerp wordt aangenomen met aan- teekening van- het tegenstemmen van den heer Van Ravesteyn. Zonder hoofdelijke stemming wordt aan genomen- het ontwerp inzake terugwerkende kracht van den duurtetoesl-ag voor Rijksamb tenaren. Regeling der werkzaamheden. De interpellaties-De Jonge over de inter ne erin g van vreemd'eiingen en. -Duys over de weigering van- den Mei-optocht te Haar lem worden toegestaan en zullen Dinsdag avond worden gehouden. De heer Weitkamp waagt verlof tot een interpellatie over vervoer van vleesch naar Eh gel and. Berichten. De Staatscourant van 22 April bevat o. a. de volgende Kon. besluiten benoemd tot ridder in de Oranje-Nassau- orde de ingenieur der marine S. F. Mon- heminus, en P. van der Laan, lid-secretaris van het college van regenten van het Walen- weeshuis te Amsterdam; op verzoek eervol ontslagen J. \\"'ir ema- ker. als notaris te Andijk benoemd tot inspecteur-generaal van den Rijkswaterstaat A. R. van Loon, thc:\9 hoofd-ingenieui-directeurtot hoofd-inge* nieur-directeur van den Rijkswaterstaat >.Us hoofd-ingenieur A. L. de Gelder en de hoofd-ingenieur met verlof M. Ch. B. B. Bongaerts, Tweede Kamerlid; tot hoold- ingenieur de ingenieur met verlof V. J. 1\ de Bloccj van Kuffeler, hoofd-ingenieur bij den dienst der Zuiderzeewerken en G. J. van den Broek; de 'hoofd-ingehieur-titulaiil D. A. van Heijst en de ingenieurs F. C. Schlingemann, J. J. Canter Cremers, A. E. Kempees, G. Redeker, J. P. Wollancl en J. F, Schönfeld benoemd tot lidder in cle Oranje Nassau* orde Mr. H. Cosmnn te Bussum, gewezeni lid en penningmeester der Commissie voor, den Nedeilandsch-Zuid-Afrikaanschen hon* del op verzoek eervol ontslagen B. J. D. vart Wessum, als referendaris aan het departe ment van financiën. benoemd bij het Departement van Oorlog tot adjunct-commies, de klerken bij dat Dc« nartement G. R. Kraaijenbrink, J. W. vani Ommering, M. T. Slegter, B. J. van Tuil enI C'hr. L. van Wachem en tot klerk de schrij vers op jaarloon bij dat Departement J. W. J. Quick en I. Noordemnn aan den heer P. J. P. van clev Stemreser- ve-luiienant-kolonel d'er Genie, op zijn ver zoek eervol ontslag verleend als odviseorencJ lid der Staatscommissie, .ingesteld bij K. B. van 12 December 1910 no- 56, zulk* onder dankbetuiging voor de in zijn voormelde functie aan den lande bewezen diensten; aan den tweede-luitenant op nonactiviteit A. R. FrijBng van het wapen der Infanterie, ter zake van ongeschiktheid voor de verdere waarneming van den militairen dienst, tery gevolge van lichaamsgebreken, onder toe kenning van tijdelijk pensioen voor één jaar eervol ontslag uit den militairen dienst ver leend aan den eerste-luitenant W. C. de Graaf, van het 3de regiment Infunterie, op het daartoe door hem gedaan verzoek een eer vol ontslag verleend uit den militairen! dienst en is hij tot 3 Maart 1925 benoemd tot reserve-eerste-luitenant bij het 3de regi ment Infanterie den reserve-tweede-luitenani H. F. Wijn man, van het 2de regiment Vesting-Artillerie op zijne aanvrage een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend gedateerd bij het leger in Nederlnndsch* Indië voor den tijd van ten hoogste drie ja ren a. bij het wapen der Infanterie cle reserve-eer9te-luiienants M. T. Slag ter en H. W. A. A. Martens, onderscheiden lijk van „het 14de regiment Infanterie en' van het wanen der Infanterie, geplaatst bij de Motorafdeeling b. bij het v/apen der Artillerie cle reserve-tweede-luitenont G. A. van Putten van het 2de regiment Veld-Artillerie. Geen reis van lie Koningin. Men seint ons uit Den Haag Naar aanleiding van desbetreffende ge ruchten wordt ons ter bevoegder plaatse verzekerd, dat er niets bekend is van een buitenlandsöhe reis der Koningin. (Men herinnrt zich dat een Engelsch blad dezer degen bij geruchte gewag maakte van een reis der Koningin naar Lonclen. Red. U. D.). Henry Bordeaux. Naar mem ons mededeedt heeft H.M. cle Koningin gis- tei in audiëntie ontvangen den heer Henry, Bordeaux, Hel der Académie Frangaise, die hier ite lande een reeks ven letterkundige lezingen houdt. TL M. de Koningin heeft gisterenna* middag ten kwart vóór één uur ten koninlo lijken Paleize, Noordeincle, ontvangen denl heer S. Radef'f, ter overhandiging van zijni terugroepingsbrief als buitengewoon Ge* zant en gevolmachtigd minister van Bulga* rije bij Hr Mr Hof. Na de ontvangst nam cle heer Radeff deeï aan het noenmaal van Koningin en Prins. H. M. de Koningin ontving gisternamiJJ dag ten kwart over drie uur ten Koniniklij* ken Paleize Jhr. Mr. J. W. Quarles van Uf* ford, ter beëed'iging als Harer Majesteit 0 Commissaris in de Provincie Zeeland. H. M. de Koningin heeft den Bulgaar* schen Gezant te 's-Gravenhage den heer S« Radeff, bij diens aftreden als zoodanig, hel Grocy kruis van de Oranje-Nassau orde vei* leend. Vertrek Gouverneur van Siw riname. Hedenmorgen 11 uur verbrod vanuit Amsterdam per S.S. „Rensselaer der Kon. West-Ind. Mail de nieuwbenoemde gouverneur van Suriname. Z. Ex. Mr. A. J, A. A. baron van Heemstra. De minister vart Koloniën had zich doen vertegenwoordigen door den heer G. J. Bisschop, chef van het kabinet van dien minister. Onder de vele aanwezigen die afscheid kwamen nemert van den nieuwen landvoogd van de kolonie Suriname merkte men o.m. op, mr. Rel'-im

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1