„DE EEMLANDER BUITENLAND. 15.50-10.75 "binnenland. FEUILLETON. Langs don groeten weg. Suède HOSDEN S.90 Kousen 1.25 AMERSFOORT. KOLONIËN.™ bii: 19e Jaargang No. 250 iWBBBWC.'TSrZ'p pof 3--. P« week Br3th vcirokcrine «pu oogelukkto) f 0.17», atxonderUjke nummert ■if aas. LHO*,M,< DIRüCTEUR-UITGEVER: J. VALKKOFF. ARNHEMSCHE^PÓORTWA" TEL. iNT 513. Maandag 25 April 1921 F8IIS DES iBJIMlEil 'Z L4"f™ bewijsnummer, elke icgcl meer 0.25, dicnstaanb.c* duigen en Licldadighcids-advcitcnticQ voor de helft der prijs Voor handel en bedrijf beslaan icex voordcclige bepalingen «roor het advcrlecrcn. tcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Men herinnert rich, dat Duitschland met betrekking tot den wederopbouw van Frank, fijk oen nota heeft doen toekomen aan de commissie van herstel. In dit stuk nu ver klaart het opnieuw bereid te zijn om met alle middelen en krachten, waarover het be schikt, mee te werken aan 't herstel. Het aegt bij de uitvoering zooveel mogelijk reke ning te zullen houden met eiken wensch der betrokken mogendheden. Wat de wijze aangaat, waarop de Duitsche negeering zich voorstelt aan den wederop bouw haar krachten te vrijden, wijst zij, ter wijl zij de sedert 1919 gedane voorstellen handhaaft, kort so-imgevat op de volgende mogelijkheden I. Duitsöhland zou zelf het herstel op zich kunnen nemen van bepaalde steden, dor pen, gehuchten ot van bepaalde, een ge heel vormende, deelen van de verwoeste streken, waarbij het atle kosten tevens oo elch zou nemen j of wel Duitschland zou 't herstel kunnen doen geschieden door c -a internationaal „Siedlungsunteanehmen". Dit voorstel wordt door Duitschland voorloopig niet nader uiteengezet, omdat de geallieer den tot nu toe nog al bezwaren hadden te gen de principes, waarop het was gebaseerd II. Duitschlaard is or verder voor te vin den, weldra alle hulpmiddelen, vereischt voor 't herstel van Noord-Frankrijk en Bel gië, ter beschikking te stellen. De nota wijst er in dit verband op, dat de Duitsche vak- vereenigingen hebben besloten a. In de verwoeste streken dadelijk op ruimingsarbeid te verrichten overeenkom stig de nadere wensohen der geallieerde re geeringen. b. Pannebakkerijen tn 't weder op te bou wen gebied weer in goeden staat te bren gen of nieuwe bp te richten, kalk-, gips- en cementfabrieken te bouwen en de benoo- digde gereedschappen, bouwstoffen en bouwmaterialen te leveren. c. Maatregelen te treilen, dat het gereed schap en de machines, die niet aanwezig zijn in het te herstellen gebied, uit Duitsch land worden gezonden, met inbegrip van •bouwstoffen, die voor de eerste inrichtin gen vereischt worden. d. Tersfond met het bouwen van allerlei noodwoningen, minstens 25000 houten woonhuizen, te beginnen. e. Daarvoor de meubels, kachels, fornui- zen enz. te leveren. f. Overeenkomstig de plannen en onder toezicht der Fransche overheden allerlei werk te verrichten onder en boven den grond. In overeenstemming met de Duitsche or ganisaties van bouwarbeiders (met inbegrip van de organisaties van employés en amb tenaren) verzekert de Duitsche regeering, dat de leden dezer organisaties bereid zijn mede te werken bij 't herstel der verwoeste streken door 't verrichten van arbeid. III. De Duitsche regeering verkfaart zich bereid terstond en tot een nadere reading tot stand is gekomen aan hen, die hun ver nielde huizen e. d. hersteld wenschen te zien, ondernemers te noemen, die in staat zijn voldoende te presteeren en tevens be trouwbaar zijn. Met dezen kunnen de bena- deelden bestek en kostenraming* bespreken en ook kunnen zij hunnerzijds Duitsche fir ma s opnoemen met wie zij zich in verbin ding wenschen te stellen. De Duitsche regeering is bereid alle kos ten, die verbonden zijn aan 't werk van den wederopbouw voor zoover zij in papieren marken kunnen worden betaald, te boeken op 't bedrag der schadeloosstelling, terwijl zij zich een nadere regeling voorbehoudt ten aanzien van do betaling der kosten in h>"'»TÏl8ndsch geld. IV. Wanneer de geallieerden willen, dat de medewerking der Duitsche regeering aan 't herstel der verwoeste streken zal plaats hebben in een anderen dan door haar voorgestelden vorm, dan is zij bereid al het geen van geallieerde zijde aan de hand mocht worden gedaan, diepgaand en op de meest nauwgezette wijze na te gaan. Aan de geallieerde regeeringen wordt dan ook ver zocht zoo gauw als 't kan een begin te ma ken met de besprekingen van de détails eener te treffen regeling. Berichten. Brussel, 23 April. (B. T. A.) De Duitsche regeering meldde aan de com missie van herstel, dat zij den goudvoorraad van de rijksbank ter beschikking der geal lieerden zal stellen te Keulen, maar dat die maatregel waarschijnlijk zekeren tijd in be slag zal nemen. Amsterdam, 23 April. (N. T. A.) Het Wolff-bureau zendt ons een Duitsche nota aan de commissie van Jherstel, waarin DuriCschland zich bereid verklaart den afloop van den termijn, gedurende welken het uit voerverbod van goud van kracht is, welken termijn art. 248 van het verdrag van Ver sailles bepaalt op 1 Mei, te verlengen tot 1 October, waardoor voor 'de Entente de reden vervalt te eisohen, dat de goudvoor raad van de Rijksbank naar het bezette ge bied wordt vervoerd, hetgeen ook onuit voerbaar is, daar de Rijksbank een particu liere instelling is. Indien men daartoe toch wordt gedwongen, zullen de Duitsche wissel koersen nog meer dalen, wat een krisis in Duitschland en eveneens een zwaar verlies voor Duitschland's buitenlondsche crediteu ren ten gevolge moet hebben. Washington, 23A pril. (R.). Naar verluidt, hebben de geallieerde diplomaten te Washington de handelwijze der Ameri- kaansche regeering inzake het beroep op Duitschland, goedgekeurd. Voordat Hughes het antwoord afzond had hij den toestand officieus besproken met de vertegenwoor digers der geallieerden. Ambtenaren van het departement van staat verwachten, dat hoe de nieuwe voorstellen van Simons ook zijn, zij eerst zullen worden overgelegd aan de geallieerde diplomaten, voordat Hughes antwoordt. Londen, 2 3 April. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). De correspondent van de Tim-es te Washington meldt, dat de vlugheid "waarmede de Amerikaansche regeering hcéft -geantwoord op het beroep van Duitsch land om bemiddeling, opzettelijk is betracht om Duitschland niet de gelegenheid te ge ven verontschuldigingen te vinden, als het in gebreke blijft nieuwe voorstellen te doen vóór de termijn van de dreigende militaire actie der geallieerden verloopt. Berlijn, 23April. (N. T. A. Draad loos). Hugo St-innes verklaarde in een on derhoud met den Beriijnschen mede, .rker van de IntransigeantMen verliest tijd met het gebabbel der politici. Noodig is, dat za kenmannen ter beraadslaging bijeenkomen en 2ich niet door haat laten leiden. Duitsch land zou iets onzinnigs aanbieden, wanneer het zich bereid verklaarde ook maar de rente te betalen eener lening van 50 mil liard. Frankrijk had sinds 2 jaren materiaal en arbeiders voor 't herstel kunnen krijgen, maar Frankrijk wenschte heelemaal geen herstel, maar de vernedering van Duitsch land. Hythe, 2 4 A p r i I. (R). De conferen tie duurde heel den dag. De premiers gin gen de rapporten na betreffende de Duit sche nota inzake het herstel der verwoeste streken. Daarna werd de wijze besproken om Duitschland tot betelen te nopen. Uit de onderhandelingen bleek een algeheele over eenstemming tusschen Engeland en Frank rijk met betrekking tot de noocUosc. ikhc-id Duitschland tot betalen te dwingen. Verne men werd, dat een nieuwe Duitsche nota vandaag aan den Amerikaanschen verte genwoordiger te Berlijn werd overh .ruiigd. Londen, 2 3 April. (R.) Briand en Lloyd George hebben officieus en geheel onder elkaar 211 uur 's middags beraad slaagd. Zij bespraken de Fransche sancties en ook de Duitsche nota. Naar verluidt, kon den elk oogenblik nieuwe Duitsche voorstel len worden ingediend voor den herbouw der verwoeste gebieden. (Deze zijn reeds inge diend. Red. U. D.) De besprekingen worden vanavond voort gezet. Londen, 23 April. (R.) Briand is, vergezeld door Btrthc'lot en den tolk, op de villa van Sir Philip Sassoon aangekomen te 5 uur 's middags. Zij werden ontvangen door Lloyd George. Kort daarna hebben de eerste ministers beraadslaagd. Lord Derby heeft het noenmaal gebruikt met den eersten mi nister. De particuliere secretarissen van Curzon en Lloyd George zijn ook aangeko men. P a r ij s, 2 3 A p r i 1. (B. T. A.). De com missie voor de Duitsche oorlogslasten deelt aan Havas mede, dat de Duitsche nota in zake het herstel, die aan de Engelsche ve- geering overhandigd is en waarvan de och tendbladen gewag hebben gemaakt, gericht is aan de commissie van herstel cn terzelf der tijd te Parijs had moeten worden over handigd, wat door technische moeilijkheden evenwel een dag vertraagd is. Alle politie ke gevolgtrekkingen over het feit, dat de nota eerder in Engeland bekend was, ver liezen daardoor hun beteekenis. laten, tot zware straiten veroordeeld en wel drie maanden gevangenis en 2D.OOO Mk. boete, zes maanden en 12,000 Mk. en vijf maanden en 8000 Mk. B e r 1 ij n, 2 3 A p r i 1. (\V. B.) In een door het Duitsche vrouwenverbond cn andere vrouwonvereenigingen bijeengeroepen groo- te vergadering in het stadhuis te Berlijn werd geprotesteerd tegen het zenden van gekleurde soldaten naar het bezette gebied. Het lid van den raad, mevrouw Becker, schilderde de gewelddaden van deze kolo niale troepen tegenover vrouwen, meisjes cn kinderen, aan de verspreiding van tuber culose en geslachtsziekten. Er werd een motie aangenomen tegen den zwarten smaad. B e r 1 ij n, 2 3 A p r i 1. (\V. B.). De rijks dag besloot met de stemmen .van onnfhan- kelijken en communisten tegen) de bespre- kin™ der buitenlandsche aangelegenheden tot Maandag uit te stellen. Berlijn, 2 3 April. (W. B.) Volgens een bericht in de bladen zijn de communis ten in de kreits Merseburg opnieuw aan het staken. In de fabriek Leuna en andere fa brieken wordt door strooibiljetten tot nieu wen strijd en plunderingen aangezet. Een wapentransport van Wippra naar Sangers- hausen op twee vrachtauto's is door de veiligheidspolitie achterhaald, die een groot aantal machinegeweren in beslag nam. Brussel, 23 April. (R De Fransche minister Loucheur en de Belgische minister voor buitenlandsche zaken Jaspar hadden heden een onderhoud over den nieuwen toe stand, geschapen door de houding van Duitschland. Het onderhoud toonde een prisma volle in zwart en bruin, ffotlé-üokken Primo kwaliteit NIISOH „L'HIROHBELLE" W. VAN ROSSUM. 44 LASOESTÖAAT B e r 1 ij n, 2 3 April. (N. T. A. Draad loos). De Fransche C. G. T. nam ten con- greese, waar 't herstel werd besproken, een resolutie aan, waarin met klem wordt ge wezen op de besliste noodzaak gebruik te maken van Duitsche arbeiders, daar de voor naamste rijkdom van Duitscbland in zijn ar beid en productie bestaat. Vele burgemees ters uit het weder op te bouwen gebied braken een lans voor het deelnemen der Duitsche arbeiders. B e r 1 ij n, 2 3 April. (N. T. A. Draad loos). In een manttest van het congres der Engelesche vakvereenigingen wordt de opmerking gemaakt, dat de voorgeno men nieuwe invasie van Duitschland, met name de bezetting der Ruhrstrcek, mo reel en politiek verwerpelijk is en een mis daad tegen de industrieele welvaart van En geland. De invasie beteekent toenemende ellende voor de Duitsche arbeiders en zal het economisch herstel tegenhouden. De dwangarbeid der mijnwerkers in 't Ruhrge- bied is even ondoelmatig ais gevaarlijk cn zal naderhand de revar.che-idee wakker roepen. De georganiseerde arbeiders in de geallieerde landen en in Duitschland staan op den onmiddellijken wederopbouw van Frankrijk. Maar voordat niet ie bewezen, dat Duitschland verantwoordelijk is voor de mislukking der tot dusver door Duitsch land gedane aanbiedingen, kan men Duitschland niet beschuldigen dit deel der verplichtingen niet te hebben vervuld. B e r 1 ij -n, 2 3 April. (W. B.) Naar de Vossi-sche Zeituivg uit Frankfort aan de Main verneemt, heeft het Fransche kanton gerecht te Spiers drie h-ooge douaneambte naren, die geweigerd hadden mee te werken tot het instellen van de nieuwe doua-negiens en deswege-het bezette gebied hadden ver groote eensgezindheid, hartelijkheid en so lidariteit in de betrekkingen tusschen Frank rijk en België. Brussel, 2 4 April. (B.T.A.). Vandaag hebben in 't geheele land verkiezingen voor den gemeenteraad plaats, die gebaseerd zijn op 't a-1-gem-eene kiesrecht met toepas sing van de E. V. Bovendien namen voor 'f eerst vrouwen aan de verkiezingen deelzij mogen kiezen en verkozen worden. Men denkt, dat met het nazien en opmaken der stemmen nog al een tijdje gemoeid zal zijn. L o n d e n, 2 3 A p r i 1. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). De gisteren gehouden öffi- cieele conferentie tusschen mijneigenaars en mijnwerkers werd gevolgd door niet-olfl- cieele cn niet-formeele, maar mogelijk be langrijker discussies. De eisch der mijnwer kers tot Instelling van een nntionalen loon- raad en vinstpot maakte 't onderwerp van bespreking uit. Gemeld wordt, dat, ofschoon Lloyd George geen definitief schema heeft ingediend, hij ten aanzien van beide pro blemen toch voorstellen voor een compro mis heeft gedaan, die naar hij hoopte zou den leiden tot een plan, dot beide partijen zouden kunnen aanvaarden. Londen, 23 April. (R.). De confe rentie der mijnwerkers is, na kennisneming van het verslag van het uitvoerend comité van liet onderhoud met den premier en de mijneigenaars, tot Maandagmorgen ver daagd. Het congres dei' transportarbeiders heeft zijn werkzaamheden beëindigd en de volgen de besluiten genomen: De zetel der internationale federatie van transportarbeiders zal te Amsterdam worden gevestigd. Fimmen is herkozen tot interna- tiomaal secretaris. Het volgende congres zal in 1922 te We-en-en word-en gehouden. Er I wordt een elgemeen-e raad gevormd uit 9 I giocpeeringen van landen. Beigic en Hol» i land maken deel uit van dezelfde groep. Hol uitvoerend comité is herkozen met 5 leden, d;e 7 landen vertegenwoordigen. Er is een rosolul-e aangenomen, waarbij het bureau de opdracht ontvangt inlichtingen in te win nen aangaande den juistcn toestand den syndicale Russische organisation van trans portarbeiders en verslag uit te brengen over de mogelijkheid om de in RusluntI toegepaste middelen van actie aan te wen den. Innsbruck, 23 April. (W. B.) Van morgen vroeg kwamen hier de eerste slem gerechtigden uit 't buitenland hier aan, dia door den pleatsvervangenden Landestiaupt- mmvn dr. Stumpf begroet werden. Ben ge. weldi-ge menigte nam deel non eon mani festatie op 't plein voor den stadsschouw burg, waar vertegenwoordigers van de Ti« roolscbe volkspartij de grool-Duitsche volks partij en socinal-demcraten voor de aanslui ting bij 't Duitsche rijk spraken. Vnnmid- dog wordt een nieuwe toevloed van stem gerechtigden van buiten verwacht. Wenen, 2 3 A p r i 1. (W. B.). Van middag had op' 't departement i on buiten landsche zaken onder voorzitterschap van' den bondskanselier een bespreking plunts met afgevaardigden van de financieolo commissie van den Volkenbond. Uit naam der commissie verklaarde staatsraad Glück. stadt Wij zijn vandaag persoonlijk nog meer dan bij onze aankomst ervan over tuigd, dat buitenlandsche hulp een volstrek te voorwaarde voor 't financicele herstel van Oostenrijk is. Dit zou echter onuitvoerbaar zijn, wanneer niet tevens Oostenrijk vast beslaten was tot hervorming en maatrege len van herstel. Het herstel van 't Oosten- rijksche crediet en het gezond maken van den binnenlandschen toestand van Oosten rijk moet 't onderwerp van een eenig en in alle deelen solidair plan vormen. De gehee le wereld moet het vertrouwen koesteren, dat Oostenrijk den wil bezit zijn verplich tingen na ie komen. De bondskanselier dankte de gedelegor- den van den Volkenbond voor de uiteen zetting, die een gunstigen indtuk had ge maakt en verzocht zoo spoedig mogelijk met de actie ten gunste van Oostenrijk Ie begin nen. Athene, 22 April. (G.T.A.). Volgens berichten uit bebouwbare bron is de mili taire toestand op het front zoo versterkt, dat men zeker kan zijn van het volledig succes bij de a.s. krijgsverrichtingen. Deze zullen niet begonnen worden, voordat de vernie tiging van den vijand mathematisch zeker is, Oost-Indlé. Resident van Palembang. Benoemd is tot resident van Palembang de heer Hens, (resident der Zuider en Oos< ter-nfdeeling van Borneo. Een bandjir. Uit Weltevreden wordt geseindZeer he vige regens veroorzaakten een bandjir der Tjijohad, een zijrivier van cle ïjimandiri. De brug over de Tiilimgas is zeer zwaar bescha digd, Op de ondern&vung Tjempaka zijn door aardschuiving zestien slachtoffers, vier vermisten, en clrie •ernstig' gewonden. Sionlnkliikc liealncten. Bij K. B. zijn bevorderd tot hoofdcommies der poste rijen en telegrafie M. W. Bas, F. Bakker en W. B. A. Stülen, allen thans commies der posterijen -en 'telegrafie L. Mol, verificateur dc-r invoerrechten op Al leeft ook een dwaas zijn gansche leven samen met een wijze, dan zal hij die waarheid even weinig- merken als een lepel den smaak van de soep. Naar het Engelsoh van JEFFERY FARNOL. 37 r,Dat was een eigenaardig lied, dat' je daar pas zong," zei ik na een poos. „Vond je het mooi?" vroeg hij. „Ja, de woorden zoowel als de wijs," ant woordde ik- „De woorden heb ik zelf gemaakt." zei de ketellapper. „En meen je het werkelijk?" „Wat meenen?" „Dat je liever een ketellapper wil zijn dan -een koning?" J „Waarachtig wil ik dat liever zijn I" ant woordde hij. „Ik ben literair aangelegd en Weet dus ook wat van de gesohi ederus, en met leven van een koning was om den drom mel niet altijd lavendel, waarachtig niet, en Op een bed van rozen sliepen ze ook niet." -Joch is er wel veel voor te zeggen, om ko* fung te zijn." „Heel weinig," d'enlk ik. „Een koning heeft toch veel macht/* 'tÏt <o'ew°onlijk misbruikt." „Maar er zijn tooh ook groote en edele woningen -geweest." „Maar vrij wat meer slechte f" zei de te- tellapper. „En dan, bedenk eens hoe dikwijls ze zichzelf hebben vergiftigd of doodgesto ken, of door anderen een kopje kleiner zijn gemaakt f Neen, als je mi j vraagt ik maak liever mijn keteltjes onder de groene boo* men I" „Dus je 'bent tevreden?" „Niet geheel en al," antwoordde hij, ter wijl zijn gelaat betrok„ik ben zooals ik al meen gezegd te hebben, een literair aange legd individu en daarom is het altijd mijn wensch geweest om zooveel mogelijk te kim nen leeren." ..Het is vrij wat beter een ketellapper te blijven," zei ik. jonkman," zei de ketellapper, terwijl hij het hoofd afkeurend schudde, „nu heb je het glad mis kennis is macht, bij het licht van mijn oogen is er iets schooner en heer lijker dan Grieksoh en Latijn te kunnen le zen „In staat te zijn op eerlijke wijze zijn brood te verdienen," zei ik. „Laat mij je zeggen," ging de ketellapper voort, zonder op mijn woorden acht te slaan, ,;ik zou deze linkerhand van mij willen ge ven, wanneer ik zulke mannen als Plato, Aristoteles, Epictetus, Xenophon en a'l die anderen zou kunnen lezen." „Br zijn een massa vertalingen van hen, zei ik- „Ja," zuchtte de ketellapper, „maar het blijven vertalingen." „Er zijn toch ook zeer goede onder," zei ik. „Mogelijk," antwoordde de ketellapper, „mogelijk, maar een vertaling 'blijft bij slot van rekening toch maar een eoho, ids is ze nog zoo goed." Terwijl hij dit zeide dook hij in den zak naast zich en haalde daaruit een boek te voorschijn, dat hij mij in de hand gaf. Het was een klein deeltje, in een ver sleten leeren band, en het had blijkbaar een •langen en zwaren staat van dienst achter den rug. Het titelblad openslaand las ik Epictetus. Ench'iridon. In het Engelsch vertaald uit het Grieksoh door George Stanhope, Fellow Van King's College in Camb. London Gedrukt voof Richard Stare in Gray's Inn te Holborn en Joseph Hindmarsch tegenover de Beurs in Comhill. 1694. VOETBALLER en w VOETBALSCHOENEN J. mm, Hot 2ii. ,/Heb je misschien Epictetus gelezen?" vroeg de ketellapper. „Ja. „Maar natuurlijk niet in het Grieksch." „Jawel," zei fle, glimlachend, „ofschoon het me heel wat moeite en tijd gekost heeft." De ketellapper 'hield op met eten eni bleef mij met wijdopengespercle oogen aanstaren. .Wel, sapperloot I" riep hij eindelijk, „en dat is nog zoo jong f" „Neen," zei ik, „ik ben vijf en twintig." „En Latijn, wel je zult me toch niet wil len vertellen, dat je Latijn ook kunt lezen?" „Toch wel maar ik kan geen ketel ma-, ken, of er zelfs een repareeren." „Maar u is een geleerde, en het is tocTï maar heerlijk een geleerde te zijn!" „En ik zeg je nogeens, dat het vrij, wat be ter is een ketellapper te zijn." „Hoe zoo?" „In de eerste plaats is het veel gezonder," zei ik. „Dal kan ik toegeven," knikte de ketel lapper. In de tweede plaats is het een veel ge* lukkiger leven." „Dat betwijfel ik," antwoordde de ketel lapper. „En in de derde plaats verdien je er veel meer mee." „Dat geloof ik niet," zei de ketellapper. „En toch héb ik," zei ik, „in de heéle vijf- en-twintig jaar van mijn leven nog maar een keer tien Shilling verdiend, en dat was dan nog toero ik mijn vest verkocht „O, groote goedheid riep de ketellapper en staarde mij verbaasd aan. „Iemand kan," ging ik voort, „nog veel grooter geleerde zijn dan ik ben, hij mag vol zijn van de wijsheid der Ouden eni de leeringen van alle groote denkers en- wijs- geeren eni toch van honger omkomen zooais dan ook dikwijls genoeg gebeurt; maar wie heeft nu ooit van een ketellapper gehoord, die honger leed ,Maar een geleerd man kan boeken van beteekenis schrijven!" ,Een geleerde schrijft zelden een boel: van beteekenis," zei ik, het hoofd schud dend, „naar alle waarschijnlijkheid om de gcede en afdoende reden, dat boeken, van beteekenis niet worden geschreven." „Jonkman/' zei de ketel lapper mij ver' baasd aanstarend, „wat bedoel je daarmee „Ik ibedoel, dat boeken, die werkelijk van beteekenis zijn slechts toevallig ontslaan, en dan nog maar zeer zelden." „Maar een geleerde heeft dan toch dg kans een boek van 'beteekenis te schrijven,' zei de ketellapper. „Zeer zeker, die heeft hijmaar een boek", dat niemand zal wagen uit te geven, eni zoo- al een boek/dat niemand zich in onzen tijd de moeite zal geven te lezen." „Hoe zoo?" „Omdat wij leven in een olleruitnemend- sten onletterkundigen tijd, niet in staat toll denken, en daarom alleenl vragend aange-ï) naam bezig gehouden en vermaakt te wor«' den. Terwijl vroeger 'het schrijven van boe« ken een met groote zorgvuldigheid te be oefenen kunst was, is het in den laatster^ tijd niet veel meer dan dan een heel gemak kelijk handigheidje geworden, waarbij mei de waarschijnlijkheid geen rekening meer, behoeft gehouden te worden en bitter wei* nig gedacht, wanneer men maar zorgt, da* het voldoende opgepropt is met allerleï dwaze gebeurtenissen, die een belachelijke' heldin en een nog idioter held doormaken* om aan 'het laatste hoofdstuk toe te komen» Terwijl vroeger boeken werkelijk een machd waren, zijn zij thans afgedaald tot dingert van vermaak, waarmede men zich een ucnj den tijd doodt, om het dan het volgend uinj weer dadelijk te vergeten." (Wordt vervolgdX

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1