BUITENLAND. FEUILLETON. Langs den groeten weg. UinsOag ü6 Apr<1 iferff PRÜS OER AOVERTEMTiEH „DE EEMLANDER" tin 3 a n 3 vd h i n i 3WHV1 iflMIIMll in BEDRUKTE VOILE L75 in GESTREEPT FL*MELLETTE in GESTREEPT VOILE fü.15 MlSi „HHMOU* i. li A. VAIM DE WEG. Lan@estraa5 23. KOLONIËN. Tsimie-Schsensn vanaf f 6.7S J. GiOTEMST, lof 13e Jaargang No. 251 ptr po* 1 3 P« we*1* «ratil vtrieker.n* jK.cn onse'ukktn) f 0.17», ifconderiijkt nummer» {OuM. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA*. TEL INT 513. 1 -4 rentk f 1.C5 met inbegrip van cco bewijsnummer, elke rc^cl meer f 0.25. dicnstru»nO>e* dingen ea Licidadi;;licids-advc»tcnticn voor dc lielU der Iprijs. Voor üaude' ai bedrijf bestun reer voorde ehgc bopjlinqen voor liet auvcrlcetcn. Eene circulaire, bcv.iltendc dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden J.UOOJSH3SA1V «is Noo.ïaiaj, £5——P—M Politiek Overzicht. Omtrent de nieuwe voorstellen, die DultscMa-nd aan Amerika heeft gezonden, Jan nog niets met zekerheid worden^ ge legd, al meldt de Telegraphen Union, dat Ti...\ heeft te doen met een alternatief tus- s en twee mogelijkheden. Het geheele v orstei zou in negen paragrafen zijn neer- iegd. Daar in het Duitsohe kabinet de op vatting heerschte, dat de openbare meening in Frankrijk en de Vereenigde Staten vaste voorsteJl-en wenschte, zou in de nieuwe Duitsche voorstellen een vast betalingsbe- •ag zijn aangegeven, dat in verhouding >t Duitschland's prestatievermogen zou laan. Het aanbod zou tusschen de Parijsche voorstellen en de voorstellen, die ter Lon- densche conferentie door de Duitschers zijn f daan, in staan, maar meer naar de Lon- 'uische dan naar de Parijsche overhellen; vooralsnog valt niet te beoordeelen, in hoe sje in het bericht al dan niet de plank misgeslagen. In allen gevalle de Duit sche minister van buitenlandsche zaken, dr. Simons, verklaarde gisteren in den rijksdag, dat de nieuwe nota naar Washington was '.onden, maar dat zoowel de Duitsche als Amerikaansche regeering het raadzamer en vooralsnog geen inlichtingen •afrent den inhoyd te verschaffen. Dat zou vandaag gebeuren, wanneer om twee uur ties middags de rijksdag weer bijeenkomt. Bovendien heeft, naar de Duitsche bladen nelden, de zaakgelastigde van de Ameri kaansche regeerihg te Berlijn den wensch van de regeering der Ver. St. te kennen ge geven, dat de Duitsche voorstellen te Ber lijn niet zouden worden bekend gemaakt, voordat hieromtrent overeenstemming zou zijn bereikt tusschen de Washingtonsche en Berlijnsche regeering. Uit dit verzoek wordt geconcludeerd, dat Amerika zich er niet toe zal bepalen de voorstellen aan de geallieer den over te brengen, maar zijn rol als be middelaar ernstiger en van meer befreekenis zal opvatten. Het heet, dat de Ver. St. zich het onderzoek en de appreciatie der nieu we voorstellen zullen voorbehouden, die, naar de New-York Herald meldt, inderdaad in Washington zijn aangekomen. Te Was hington zou nog al een optimistische sten», ming heerschen omtrent de Amerikaansche bemiddeling en men gelooft daar aan hel bereiken van een overeenstemming. De commissie van herstel heeft in haar vergadering van 25 April, naar zij zeg.t met leedwezen, kennis genomen van de mede- deeling van 't Duitsche rijk d.d. 22 April en zijn weigering om den goudvoorraad der Reichsbank te laten overbrengen naar Keu- Jen of Cloblenz. Ook betreurt zij het, dat de Duitsche regeering niet heeft beseft, dat het verzoek inzake het overbrengen van 't goud naar 't bezette gebied, werd beheerscht door den wensch de bepalingen van.'t ver drag overeen te brengen met mogelijke eischen van den Duitschen wisselkoers. In allen g-evalle èn in verband met de houding, die het rijk meende te moeten aannemen èn in verband met het feit, da* het verzuimt de verplichtingen na te komen, die uit het verdrag voortvloeien, ziet de commissie van herstel zich genoopt, gebruik te makfen van de bevoegdheden, die het tractaat haar verleentuit dezen hoofd* eischt zij, dat haar uiterlijk den laatsten April in de kelders van de Fransche bank een som van I milliard marken in goud wordt geleverd. Met de betrekkingen tus schen 't Duitsche rijk en de Reichsbank be moeit de commissie zich niet, want, rede neert ze, als de Duitsche regeering van goe den wille Is, dan is het zeker, dat de regee ring te Berlijn bij machte is gevolg te ge ven aan den eisch der commissie van her stel. De Fransche Kamer heeft zich blijkens een Havas-telegram bereid verklaard zoo noodig de regeering te steunen met betrek king tot het uitbreiden der sancties -door opnieuw op verzoek van Lefèvre h:t geheele oorspronkelijke artillerie-crediet goed te keuren, dat door de Senaat op 20 millioen was teruggebracht. In het telegram wordt voorts opgemerkt, dat de afgevaardig den algemeen voldaan waren over 't on derhoud van Briand en Lloyd George. Het resultaat der conferentie, de overeenstem ming ten aanzien van de beginselen eener hartelijke samenwerking tusschen de beide premiers, zou opnieuw een kraohtigen stoot geven tot het aanvaarden door den Opper sten Raad van het door de Fransche des kundigen opgestelde en in samenwerking met Engelsche experts nader uitgewerkte plan. Lloyd George en Briand hadden aa/i jour nalisten meegedeeld, dat de bespreking te Lympne hen er van overtuigd had, dat hun eensgezindheid van kracht zou blijven tot den dag, waarop de Duitsche nalatigheid 'het toepassen van nieuwe sancties zou eischen, die geschikt zouden zijn om een juist begrip van de zaken bij te brengen ann de groot-e fabrikanten en geldmannen in Duitschland, die druk op de Rijksregeering uitoefendén om haar te beletten een aan nemelijke houding, die met het verdrag van Versailles overeenstemt, aan te nemen. Juist in het Roergebied waren al de belan gen van deze groote fabrikanten en ban kiers samengebracht en de bezetting daar van zou tengevolge hebben, dat een druk werd uitgoeefend op hun particuliere belan gen, die er toe zou kunnen leiden, dat wij ziging werd gebracht in de Duitsche poli tiek en bovendien nog rechtstreeksch pro fijt zou afwerpen door het in werking stel len van bepaalde economische maatrege len. Als Duitschland op Amerika hoopte om aan de betaling van zijn schuld te ontko men, zou het zeker volkomen worden te leurgesteld. De laatste Duitsche nota kon enkele punten bevatten, waarover te prater» viel, betreffende de materieele medewer king aan het herstel der bevrijde gebieden, maar Loucheur had er nog pas in de Kamer op gewezen, dat, telkens als de Fransche regeering bet initiatief nam om grondstof fen of andere benoodigdheden te eischen. de Duitsche regeering de zaak op de lange baan schoof. De Duitsche politiek scheen te bestaan in het winnen van tijd, in'de hoop, dat de volgende jaren den toestand ten voordeele ven dit Rijk zouden wijzigen. De besluiten van den Oppersten Raad zouden Duitschland te dien aanzien echter alle hoop ontnemen. Berichten, Keulen, 25 April. (W. B.). Naar de gedelegeerden van dien rijkscommissaris voor uit- en invoerconsenten mededeelen, blijven uit- en invoerconsenten, die voor 20 April 1921 zijn verleend ook in den ver volge voor den duur waarvoor zij zijn ver strekt van kracht. De intergeallieerde Rijn- lencl-commissie behoudt zich echter voor eventueel naderhand wijzigingen aan te brengen. Washington, 25 April. (R.) Dc commissie voor de buitenlandsche aange legenheden uit den Senaat heeft zich uitge sproken ten gui>ste van de moiie-Knox, strekkende tot beëindiging van den oorlog met Duitschland. Saarbrugge, 25 April. (W. B.). Met het oog op den bizonderen toestand op tolgebied in de Saarstreek, die een uitvloei sel is van het vredesverdrag, zijn goede ren uit het Saargebied, die ingevoerd wor den in Frankrijk, mi et aan de heffing van 50 percent onderworpen. B r u s s e 1, 2 4 A p r i 1. (B. T. A.) Tot dus ver had bij de verkiezingen geen enkel inci dent plaats. De koningin stemde ook. De 'be kende uitslagen toonen aan, dat de katho lieken stemmen winnen 'ten koste van de socialisten. De liberale partij schijnt haar ze tels te behouden. B e r 1 ij n, 2 5 A p r i 1. (N. T. A. Draad loos). De Duitsche mqnvegers hebben het de tegenwoordige begrooting geen Teke-J ning was gehouden met de bedragen, die wij zouden kunnen ontvangen als schade loosstelling. Dergelijke bedragen zouden er boven op komen. De eenigc verandering in dc belastingen in het loopende jaar zou zijn, die betreffende mousseerende wijnen en sigaren, die bij de bestaande hoogc belastingen niet voldoen de opleveren. Er zou worden voorgesteld op mousseerende wijnen een speciale be lasting van 15 sh. per gallon te heffen, in plaats van de bestaande vaste belasting van 7 sh. per gallen en een belasting naar do waarde van 33Va pet. De surtaxe op geïm porteerde sigaren zou geheel worden afge schaft. Ten slotte zcidc Chamberlain ,dat de re geering had besloten een ernstige poging te doen om schuldbekentenissen van de oorlogsleening, die in den loop van dit jaar zouden vervallen, te converteeren in schul den op langer termijn. Daartoe zouden prospecti worden uitgegeven, waarbij aan de houders van die schuldbekentenissen een nieuwe conversie-leening, rentende 3pet., wordt aangeboden. Deze^ conversie-leening was in de eerste plaats noodig voor de con solidatie der vlottende schuld. Londen, 25 April. (R.) Dc arbeiders partijen hebben een 1 Mei-manifest uitge vaardigd, geteekend o.a. door Henderson, Thomas, Huysmaais, Brantmg, Van de Velde en Troelstra, waarin wordt geëischt: hervat- laatste mijnveld in de Noordzee weggeruimd V£m den handel, vrijheid van ruilverkeer zoodat met ingang van 1 Mei de geheels tusschen de landen, vrijlating van alle poli Noordzee voor de eerste maal sedert zever, tieke gevangenen en vernietiging van het jaren geheel vrii van mijnen zal zijn. militarisme in alle landen. In 't manifest ver BLOUSES hoog en üaag sluitend 11 L A G E S T It A A T AMERSFOORT. Berlijn, 2 5 April. (W. B.). Naar de transportarbeidersbond meedeelt, zal het personeel van de Berlijnsche tram, de cu'.o- bussen en den tunnelspoorweg den eersten Mei vieren door het werk neer te leggen en een gemeenschappelijke betooging op den Schlossplatz te houden. Chamberlain heeft de begrooting bij het Lagerhuis ingediend-ITij verklaart: Het afgeioopéü iaar is een der merkwaar digste jaren in onze rinancieele geschiede nis geweest. De Jandsu>itgav>en waren ge raamd op 1184 millioen en bedroegen in derdaad 1195. De inkomsten warén ge schat op 1418 millioen en waren in wer kelijkheid 1425 millioen. Het geraamde overschot was dus 234 millioen, het werke lijke 230 millioen. Het geheele bedrag, be steed voor de delging van schuld, was 259 millioen. De nationale schuld op 51 Maart 1.1. bedroeg 573 millioen-. De vlot tende schuld is verminderd met 3? mil lioen. Een jaar geleden bedroeg onze bui tenlandsche sohuld 1278 millioen31 Maart 1.1. was die 1161, hetgeen een ver mindering van 117 millioen beteekent. Wij hebben de helft der Engelsch-Fransche lee ning in New-York afbetaald. Deze-operatie heeft ons 51 millioen gekost. Met andere terugbetalingen hebben wij de geheele schuld in de Ver. St. het afgeloopen jaar verminderd met bijna 75 millioen. De minister schat het totaal van de ge wone uitgaven voor het -loopende jaaar op 974 millioen. Aannemende, dat alle be lastingen worden gehandhaafd op den grondslag van thans (behalve twee kleine veranderingen) raamt hij de gewone inkom sten op 1058 millioen. Hij zeide, dat er bij binden zij zich lot hel verzekeren van de socialisatie der productiemiddelen en het vervangen van het kapitalisme door een in ternationalen coöperatieven staat. L onden, 25 April. (R.). Het bestuur van den nationalen bond van spoorwegar beiders heeft den leden bevolen, zoolang het geschil in de mijnen niet opgelost is, geen steenkool te vervoeren van de mijnen en geen kolen af te leveren, die van overzee 2iin aangevoerd. Londen, 25 April. (R.). De confe rentie van mijnwerkers, mijneigenaars en regeeringsvertegenwoordigers kwam heden bijeen en behandelde de verklaring der mijneigenaars. Zij is tot morgen verdaagd. Op de bijeenkomst, die gisteren op het ministerie van handel is gehouden door mijneigenaars, menwerkers en vertegen woordigers ven de regeering, dienden dc ei genaars een nieuw aanbod in betreffende een tijdelijke regeling, dat naar men meent, de oplossing van het geschil aanmerkelijk naderbij gebracht heeft. Zij stellen voor de mijnvelden te verdoelen in zes uitgebreide gebieden, in plaats van in een groot aan tal kleine districten. In elk van die gebie den zouden rijke en arme districten door cengemengd worden. De loonen zouden worden vastgesteld op den grondslag van het gebied, in plaats van op dien van de districten. Alle werklieden in hetzelfde ge bied zouden eenzelfde loonsverlaging on dergaan, maar door het samenvoegen van rijke en arme districten, zou de verlaging voor de werklieden uit de arme districten geringer zijn dan aanvankelijk was voorge steld. De verlagingen zouden worden vast gesteld door de eigenaars en de regeering en ten deele afhangen van den bij .land, dien de regeering verleent. Deze voorloo* pige regeling zou gelden voor drie maan- d<jr, gedurende welken tijd dc eigenaars be reid zijn hun winsten eon de mijnwerkers af te staan. Na afloop van deze periode zullen de ei genaars een blijvende regeling voorstellen, volgens welke dc loonen zulten nlhi-npen van hetgeen de nijverheid in slaat is tc be talen. Er zullen standnnrdlooncn worden vastgesteld voor de mijnwerkers en sta-n- doardwinsten voor de eigenaars en w- er iiv een der gebieden nicer wordt ontvangen zal tusschen -de patroons en werklieden ver deeld worden. Londen, 2 5 April. (R.). De firma Coats kondigt een nieuwe prijsver! aan van één penny op een klosje van 'iJO yard Volgens een bericht uit Parijs is chv Japansche kroonprins op Malta aaivg .i.o- men. Innsbrück, 24 April. (W. B.) In Inrtsbrück-stad hebben 33.954 personen en 472 „neen" gestemd; ongeldig waren' 134 stemmen. Van de personen, vs-n buiteni gekomen (2144 in 't geheel) stemden 2139 voor en 5 tegen. Weenen, 2 5 April. (W. B.). Aan eenl correspondentiebureau alh: r wordt uit Inns- bruch gemeldDes avonds kwamen hier twee met vlaggen versierde auto's uit Mit- tenwald ann, waarin studenten zaten, die langs de Tiroolsch-Beierscho grens de grenspalen uit den grOTrd trokken en naar, Innsbruck gebracht. Ook bij Rcutte cn Ku - stem werden de grenspalen afgebroken. Eenl groot aantal studenten in auto's riepen voortdurend „leve Duitschland"- Onder t zingen van nationale liederen werden de grenspalen door de stad gevoerd. Weenen, 25 April. (W. -B.) Bij de verkiezingen voor den Landdag van Bene* den-Oostenrijk 'zijn 32 chiv- -lijk-socialen, 22 sociaal-democraten cn 6 Groot-Duit* schors gekozen. De Tarrkscbe leger berichten zeggen, dat de Grieken opnieuw een zware nederlaag, hebben geleden in dc streek van Alasjehir, in den Noordelijken sector. De toestand mm de Grieksche legers in beide vakken wordt kritiek genoemd. N c w-Y o r k, 2 5 A p r i 1. (-R.). Honderd duizend'machinisten ter koopvaardij dreigen met staking tegen 1 Mei. Er verluidt, dat zij zich misschien zullen verstoon niet de Engelsche machinisten, waardoor een inter nationaal stopzetten van het verkeert zou worden veroorzaakt. Berlijn, 25 April. (X. T. A. Draad» 'loos). Volgens dc Chicago Tribime heeft de Midden-Am erikaansche republiek Nicara gua verklaard, dat zij het lidmaatschap van den Volkenbond opzegt. Oost-lndië. OutgiunflaiK Djambi «ardollevoldcu De Standard Oil Company te New- Yersey (Amerika) heeft aan den minister van Koloniën en aan de Tweede Kamer ver zocht, haar in de gelegenheid te stellen, te mogen deelnemen aan de ontginning der Djambi-velden. Zij biedt aar., eene overeen komst aan te gaan met het Xcd. Gouverne ment, ten doel hebbende, met haar een Ned. Mij. te vormen, welke voldoet aan de Indische mijnwet en waaraan eene gelijke helft der Djambi-velden zou zijn toe te wij zen, op de basis, voorzien in het aanhangige wetsontwerp. Wie heeft er wel ooit geen moreele redenen kunnen opgeven, als hij lust had; iets immoreels te doen? Naar het Eagelsch van JEFFERV FARNOL. 38 „Maar de groote boeken blijven toch," zei de ketellapper. „Ja," zei ik, „maar wie geert in onzen tijd eigenlijk nog wat om Homerus, of Virgilius wie slaat Steele's „Totier" of Addison's „Spectator" open, als er nog een nieuwste toman te krijgen is, of men „Het Leven van Sell" op de koffietafel in elk huis vindt?" „Maar waarom," zei de ketellapper terwijl 'hij mij over een heerlijk gebakken plak ham op de punt van: zijn nies aanzag, „waarom schrijft giizelf niet ?en boek?" „Misschien doe ik dat ook nog wel eens later." „Maar veronderstel," zei de ketellapper, -terwijl hij aandachtig het stukje ihani be- Lkeek, „veronderstel nu eens, dat geen mensah het leest?" „Des te erger voor de nienschen," zei ik. Zoo hieven wij over boeken' eni het schrij ven van boeken waarover ik elders reeds viets heb medegedeeld spreken, tot onze maaltijd ten einde was. r. U is een vrij wonderlijk soort jongmensoh /geloof ik," zei de ketellapper, toen ik hem win mes- vork en hord, behoorlijk met een handvol gras schoongeveegd, teruggaf. „En. jgij zijt nog wonderlijker soort ketel lapper." „Hoe zoo?" „Wel, wie heeft er nu ooit gehoord van een ketellapper, die verzen maakte en met een boek van Ippictetus naast zich werkte?" „Dat is zoo" knikte de ketellapper, „maar ik ben dan ook een sterk denker, werkelijk, ik denk heel veel." „Een gevaarlijke gewoonte," zei ik hoofd schuddend, „en een zeer onverstandige bo vendien." „Wat?" riep de ketellapper, mij met groo- to oogen aankijkend. „De ernstige denker" legde ik hem uit, „is maar zelden gelukkig —en gewoonlijkheeft hij 'heel weinig vrienden, daar men 'hem over het algemeen met een scheel oog aan kijkt, terwijl hij altijd door zijn medemen- schen verkeerd wordt begrepen. Alle groo te denkers, die de wereld tot nu heeft ge kend, van Christus tot op vandaag toe, zijn altijd verkeerd begrepen, scheel aangezien; en hadden maar weinig vrienden." „Maar dat waren allen groote mannen/' zei de ketellapper. „Zoo denken wij nu over hen, maar in hun eigen tijd werden zij veracht, en wie was ooit meer gehaat dan Ghristus 'door dezelf de nienschen, die Hij redding wilde brenr gen; V „Door de boosdoeners, ja," knikte de ke tellapper. „Integendeel," zei ik, „zijn ergste vijanden waren mannen van groote geleerdheid, goe de burgers en voorbeelden van zedelijkheid, di© in hem niet anders zagen d-an een ge vaarlijken ij veraar, die de oude orde der din gen met vernietiging- en ondergang bedreig de daarom doodden zij hem, als een op roermaker. En in onzen tijd is dit alles nog precies hetzelfde. De geschiedenis leert ons, dat Christus, of de geest van Christus, is overgegaan op vele mannen, die 'hun best 'hebben gedaan om de mensohheid te ver- liohten en op te heffen, maar in de meeste gevallen hebben zij dit met den docd moe ten boeten, want de menschheid is blind en zeer wreed." De ketellapper veegde langzaam zijn knip mes af aan een zijner broekspijpen, deed het dicht en stak het in den zak. „Niettemin," zei hij eindelijk, „ik ben over tuigd, dat ge een zeer wonderlijk jongmensoh zijt." „Daar zullen we maar niet over twisten", zei ik, „maar de ham was overheerlijk. Ik heb nog nooit zoo smakelijk gegeten behalve eens in de herberg, „de Oude Haan." „Die ken ik," knikte de ketellapper, „een armelijk herbergje." „Ja maar de ham en eieren waren boven allen lof verheven," zei ik, „maar dit maal met u hier onder de boomen, zal mij toch altijd de aangenaamste herinnering blijven." „Goeden datr. dan," zei de ketdllapper. „Goeden dag, jonge man, en ik wenSch u veel geluk toe." „Geluk wat is geluk zei ik. De ketel lapper nam zijn hoed af, en na zich een oogenblik op het hoofd te hebben gekrabd, zette hij hem weer op. „Geluk," zei hij, „geluk dat is, wanneer men tevreden is niet zichzelf, met de we reld, en niet alle dingen in het algemeen." „Dan vrees ik," zei ik, „dat ik nooit geluk kig zal worden." „Waarom niet?" „Omdat, verondersteld dat ik tevreden werd: niet de wer eld en met alles in het alge meen, wat overigens zeer onwaarschijnlijk is, ik nooit tevreden over mijzelf zal wor den." HOOFDSTUK XXIII. Over geluk, een ploeger en zil- veren k n o o p e n*. Terwijl ik voortliep, peinzend- over waar geluk, en hoe dat zijn moest, zag ik een man een land dicht bij mij beploegen, ter wijl hij vroolijk floot. Ik ging naar liet land toe, zette niij neer op een. hek, en bleef naar hem zitten kijken; want er,zijn weinig din gen, die ik liever zie en hoor dan het glin steren van het ploegijzer en het steunend ruischend geluid, dat het maakt als het de geurige aarde omwoelt. „Waarlijk een edele arbeid!", zei ik tot mijzelf, „ge'ëerd dooi* alle eeuwen heen-... oudals de groene aarde zelfwaar lijk, niemand behoeft zich te schamen om een ploeg te besturen" En het was ook een mooi gezicht, de trek kende paarden, de krachtige figuur van den ploeger, de blauwe lucht, de lange bruine voren, en irt de verte en er achter bet tee- dere groen der bladeren het gerinkel van het tuig, de heldere, vroolirke fluittonen en het gezang van een leeuwerik hoog boven onze hoofden, samensmeltend tot één koor, waarnaar het Heerlijk was te luisteren. Toen hij bij de plaats kwam, waar ik zat, hield de ploeger op en veegde zich het pa- 'reiende zweet van het voorhoofd' en knikte mij opgeruimd toe. „Een mooie morgen," zei ik. „Dat is zoo mijnheer, het is werkelijk eer mooie dag „Jij schijnt tenminste gelukkig," zfl» ik. „Gelukkig riep hij verbaasd uit. „Ja," zei ik. „Tooh ben ik het niet." „Bn waarom niet?" De ploeger krabde zich achter het oor, en keek van mijn gelaat naar den hemel, en toen v. eer naar beneden. „Ik -weel het niet," antwoordde hij, „maar ik ben het nie; „Je fluit anders yroolijk genoeg." „Een mensch moet toch iets doen I" „Je schijnt toch sterk en gezond." „Ik ben gezond en sterk I" „En slaap je goed?" „Als een blok hout „Bn eet je goed?" „Eten riep hij, met een schaterlach. „Lieve hemel! dat zou ik denken ik bei\ altijd bezig te eten of aan eteni te denkenj Ja, ik ben een uitstekende eteit, dat ben iK en wat het drinken betreft bent ik oolo voor geen kleintje vervaard." „Maar dan moet je ook gelukkig zijn! „Toch ben ik het nietherhaalde hij, hel hoofd schuddend. (Wordt vervolgd}

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1