m Voetballen NI Middenstands Credietbank UPS' SAFE-INRICHTING f 6.75 15.75 bij J. EHflflTEHBBRST, Hof 211 jpBfflWB^TSTZï: DE EEMLANDER" wiiii met inbegrip van een Vleeschhouwer en Lamme Meubileeringen AMERSFOORT. Luxueuss zoowel als eenvoudige MEUBILEERIHG. BUITENLAND. unmcm Ni. 4. itiipmn »i joi Deposito-Rente: êen jaar vast 5®/0 zes maanden opzegging 4 een dag 3»/2®/o BLOUSES hoog en laag sluitend in BEDRUKTE VOILE in GESTREEPT VOILE WOK ..lllMOir AMERSFOORT. WIUEM GROENHUIZEN Juwelier Amersfoort. FEUILLETON. Langs den grooten weg. No. 5 19e Jaargang Ne. 252 poit f 3.—. per week («iet gratis verzeker.ng en ongelukken) f 0.17». alionderlijke nummers ff ftOJ. AMERSFOORTSCH DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE PÖORTWV TEL. INT 513. Wosnsdag 27 April 1921 bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstaanbie* dingen en Llcidadighcids-adveitentiën voor de helft eer prijs Voor handel en bedrijf bestaan iccr voordccligo bepalingen voor het adverlccren. bene circulaire, bevattende de vborwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. HOF 16. TEI,. 018, Keuze uit meer dan 50 COMPLETE AMEUBLE MENTEN. Bezoekt onze monslei- kamers aan de Papenholstede. m Politiek Overzicht. De Duitsche nota, bevattende de nieuwe voorstellen, vang't aan met een betuiging ven erkentelijkheid aan 't adres der Vereenigde Staten, die mogelijkheid openden 'het vraagstuk der schadeloosstelling langs den weg van besprekingen te regelen, rog voor het onoplosbaar is gemaakt .'oor dwangmaatregelen. Tevens zegt het stuk, dat de voorstellen het uiterste aanbie den, wat het Duitsche economisch leven, zelfs bij de meest gunstige ontwikkeling, kan opbrengen. De voorstellen nu houden het volgende in 1. Duitschland verklaat zich bereid ten be hoeve van de schadeloosstelling een totale betalingsverplichting ten bedrage van vijf tig milliard goudmark contante waarde te erkennen en de waarde dezer som te beta len in annuïteiten, die in overeenstemming zijn gebracht met zijn betalingscapaciteit, tot een totaal bedrag van tweehonderd mil liard goudmark. Duitschland wil aan zijn betalingsver plichtingen op de volgende wijze voldoen 2. Duitschland sluit onverwijld een inter nationale leeninghet bedrag, de rente voet en de amortisatie dezer leening zou on derling moeten worden overeengekomen. Het zal zelf aan deze leening deelnemen, zeer ver-strekkende voorwaarden verleenen an de leening een zoodanigen grondslag verschaffen, dat 'n zoo groot mogelijke in schrijving verwacht mag worden. De op brengst van deze leening wordt ter beschik king der geallieerden gesteld. 3. Het bedrag der te betalen som, dat niet door deze internationale leening wordt gedekt, zal Duitschland in overeenstemming piet zijn betaalvermogen amortiseeren en er rente van betalen. Op het oogenblik acht Duitschland slechts een rentevoet van vier procent 's jaars mogelijk. 4. Duitschland is bereid de betrokken mo gendheden te doen deelnemen aan het her stel van zijn financieelen en economischen toestand. De aflossingen van het resteerend bedrag zou met het oog hierop een variabel karakter moeten dragen. In geval van een verbetering, waarvoor een indexcijfer vast gesteld zou kunnen worden, zouden de be dragen der amortisatie stijgen, in geval van een achteruitgang dienovereenkomstig da len. 5. Om de overblijvende som zoo snel mo gelijk af te betalen, wil Duitschland met al zijn kracht aan het herstel der verwoeste streken deelnemen. Het zegt dezen weder opbouw te beschouwen als de meest drin gende taak der schadeloosstelling, omdat zoodoende het spoedigst aan de oorlogsel lende en den volkerènhaat een einde kemt. Duitschland doet het aanbod het herstel van bepaalde steden, dorpen en gehuchten zelf op zich te nemen of op elke andere wijze, die den geallieerden wenscheKjk voorkomt, niet zijn werkkracht, zijn materiaal en zijn hulpmiddelen tot het herstel bij te dragen. De kosten van hetgeen Duitschland pres teert zal het zelf moeten dragen. Bizonder- heden hieromtrent zijn vervat in de nota be treffende den wederopbouw, die aan de commissie van herstel is gezonden. 6. Voor hetzelfde doel is Duitschland be reid, voor het herstel op zoo zuiver econo misch mogelijke basis zakelijke prestaties te verrichten voor de staten, aan wie schade is toegebracht. 7. Om een onmiskenbaar blijk van zijn goeden wil te geven, is Duitschland bereid terstond een milliard mark in goud onmid dellijk ter beschikking van de commissie van herstel te stellen en wel in den vjgen- den vormA. 150 mdlioen goudmark in goud, zilver en wissels; B. 850 millioen goudmark in rijksschatkistwissels, die hoog stens binnen drie maanden voor wissels en buitenlandsche effecten moeten worden in gewisseld. 8. Wanneer het overeen zou konien met de wenschen der Ver. St. en geallieerden, zou Duitschland bereid zijn in overeen stemming met zijn belalingscapaciteit de verplichtingen der geallieerden in zake hun schulden aan de Ver. St. op zich te nemen. 9. Duitschland stelt voor, dat over de wijze, waarop de door Duitschland ten be hoeve van de schadeloosstelling te verrich ten prestaties moeten worden afgetrokken van de totale schuld van Duitschland, met name over de vaststelling der prijzen en waarden, zal worden beslist na raadpleging vrm deskundigen. 19. Duitschland zou bereid zijn, den geld schieters voor alle soorten van crediet op een nader overeen te komen wijze alle ge- wenschte waarborgen te verstrekken op grond van het eigendom en de inkomsten van den staat. 11. Wanneer deze voorstellen worden aanvaard, vervallen alle andere verplichtin gen van Duitschland met betrekking tot de schadeloosstelling. Ook wordt het Duitsche particuliere vermogen in het buitenland vrij. 12. Duitschland is van oordeel, dat ziin voorstellen slechts kunnen worden uitge voerd, wanneer terstond een einde wordt gemaakt aan 't stelsel der sancties, de te genwoordige grondslag van Duitschland's voortbrenging niet nog meer wordt beperkt, de Duitsche economie tot het vrije wereld verkeer wordt toegelaten en ontheven van' onproductieve uitgaven. Deze voorstellen beoogen den vasten wil van Duitschland tot uiting te brengen om de oorlogsschade te vergoeden tot de gren zen van zijn kunnen. Zoowel de aangebo den som als de wijze van betalen houden verband met dat jtVestatievermogen. In zoo verre over haar beoordeeling verschil van nieening mocht bestaan, stelt de Duitsche regeering voor haar te laten onderzoeken door een commissie van erkende deskundi gen, waarmee alle betrokken regeeringen zich kunnen vereenigen. Bij voorbaat ver klaart zij de uitspraak der deskundigen als bindend te zullen aanvaarden. Mocht een andere vorm der voorstellen volgens 't oor deel der Amerikaansche regeering de ver dere behandeling dezer aangelegenheid ver gemakkelijken, dan zou de Duitsche regee ring willen verzoeken, dat zij opmerkzaam wordt gemaakt op die punten, ten aanzien waarvan de regeering der Ver. St. een wij ziging wenschelijk acht. Ook zou de Duit sche regeering andere voorstellen der Ame rikaansche Tegeeritvg bereidwillig in ont vangst nemen. De Duitsche regeering, aldus de nota, is er te zeer van overtuigd, dat de vrede en de welvaart der wereld afhangen van een spoedige, rechtvaardige en billijke oplos sing van het vraagstuk der schadeloosstel ling, dan dat zij niet alles zou doen waar toe zij bij machte is om de Ver. St. in staat te stellen de aandacht der regeering van de geallieerde landen op deze aangelegen heid te vestigen. Berichten. B e rl ij n, 2 6 A p r i 1. (W. B Tot dus ver volt nog over slechts weinig perscom mentaar op de Duitsche nota aan Amerika te beschikken. De Vorwarts schrijft de Duitsche regeering heeft om het allerlaat ste en het allerzwaarste vam Duitschland af te wenden met zijn nieuw aanbod verre de grens overschreden, die nog weinig weken geleden door heel liet Duitsche volk, de so cialistische partijen inbegrepen, werd be schouwd als wat in 't uiterste geval moge lijk was. Wanneer nu toch niet werd on- overtreiien vele verwachtingen. Sinds de Kamerverkiezingen heeft onze partij liure kaders verstevigd. Zeer duidelijk is geble ken hoe de onwil groeit tegenover de socia listische parktijken. Het land heeft uitspraak gedaan ten gunste van een meer ordelie vende en vrijere poli;iek. Men heeft liet ge vaar- ingezien vnn een roode overheersching en het gezond verstand heeft ons land wil len vrijwaren van onbedachte avonturen. Le Peuple merkt op: „Tol heden toe beschikte de Werklieden partij over ongeveer 900 mandaten in de 2600 gemeenteraden van Belgenland. Dit cijfer, dank aan het Algemeen Stem recht van vrouwen en mannen, znl klimmen, tot ongeveer 10.000 mandaten. Dit bctee- kent een vertiendubbeling van kracht en in vloed. Hoe heeft nu het gemeentekiesrecht gewerkt in vergelijking van de resultaten der parlementaire kiezing? De vróuwen hebben hier en daar de positie der klerikale partij versterkt, wat ook te verwachten was, maar in het algemeen kan men niet zeggen, dat het vrouwenkiesrecht ongunstig is uit gevallen voor de demokratie, vooral in de nijverheidss'reken. Parijs, 26 April. (R.). De commissie voor de buitenlandsche zaken uit den Se naat, heeft de kwes' ie der hervatting van da betrekkingen met het Vaticaan pnderzocht. Doumergue diende een motie tot verdaging in, waarin gezegd wordt, dat in de tegen woordige omstandigheden het ongelegen, zelfs gevaarlijk zou zijn een voorstel in dis cussie te brengen, waarvan het gevolg zou kunnen zijn, dat er in het parlement en het land over getwist word. De motie'werd met 18 tegen 16 stemmen aangenomen. Voagl ccndiliei voor hsl incasseeien uwer Achlaislalliie én Btlwitla Vorderingen. VAN DER GRAAF Co., A 1tl.STFItHt.4M ltOTTF.it!>AH J in GESTREEPT FL'NELLETTE II. 44 I- lltO F. STRAAT derhandeld, maar troepen werden gezon den, dan zou er in Duitschland geen. ster veling zijn te vinden, die dit niet zou ge voelen als de grootste schande. De Voss. Ztg. schrijft over den eisch be treffende de levering van den goudvoorraad der Reichsbank De commissie van herstel denkt nog steeds aan het verplaatsen van het goud. Dat is 2inloos en een dwaasheid, in Duitschlaml weet n; -u precies, dal de ge allieerden voor het verlies op andere ge voeliger wijze zich zouden weten schade loos te stellen. Dat voor de uitlevering van 't goud in 't vredesverdrag geen juridischen grondslag bestaat, staat vast. Berlijn, 26 April. (W. B.). Volgens de ochtendbladen heeft de commissie uit den Rijksdag met algemeene stemmen op 4 na beslö'en de immuniteit van den afge vaardigde Erzberger in het strafproces we gens ontduiking van de inkomsten- en ver mogensbelasting op te heffen. De nieuwe gemeenteraad van Brussel is als volgt samengesteld: 17 katholieken, 14 liberalen, 13 socialisten, 3 middenstanders en 3 oud-strijders. De gemeenteraad van Antwerpen: 13 liberalen, 15 katholieken, 14 socialisten en 3 front-partij. De Vlaamschgezmde Katholieke Standaard schrijft De katholieke partij heeft over het alge meen hare positie gehandhaafd en versterkt. Spijts het onderduimsche werk van franskil jons, die de stadorganisatie in 't geniep hebben trachten te breken, is deze eerste proeve van herinrichtingen schitterend ge slaagd. Uilslagen als Antwerpen en Brussel Londen, 26April. (R.). De conferen tie van eigenaars mijnwerkers is verdaagd tot morgen. Men kwam overeen, dat Sir Ro bert Borne, die voorzat, morgen met de ei genaars en de mijnwerkers afzónderlijk zou vergaderen, in verband met de mogelijkheid, dat de regeering zou bijdragen tot de mijn werk ersloonen. De mijnwerkers hebben een communi qué uitgegeven, waarin zij zeggen, dat de nieuwe voorstellen der eigenaars gelijk zijn aan de oude voorstellen en het voornaamste principe van een nationalen winstpot en een nationalen loonraad absoluut verwer pen, waarop de mijnwerkers blijven Slaan. Londen, 26April. (R.). Geddes heeft in het Lagerhuis gezegd, dat het nationaal verbond van spoorwegmannen een ennsti- gen stap had gedaan door zijn leden op te dragen te weigeren kolen uit de mijnen en van overzee te vervoeren. Het lijkt niet mo gelijk, dat de bond zich de uitwerking van deze ernstige beslissing kan hebben voor gesteld. Deze kolen zijn volkomen noodza kelijk voor het leven der gemeenschap en het beletten van de distributie daarvan kan alleen worden uitgelegd als een poging om het volk uit te hongeren. Ik heb de bestuur ders van den bond uitgenoodigd om van middag met mij te confereeren en ik hoop, dat dit met goeden uitslag zal worden be kroond. Wat betreft de te nemen maatre gelen, dient men te begrijpen, dat geen re geering gan toestaan, dat het volk op die wijze wordt gedwongen. Innsbrück, 26 April. (W. B.). Het resultaat der volksstemming is in alle dis tricten, behalve Innsbriickland bekend. Ongeveer 98,6 pet. van de stemmen heb ben zich vóór aansluiting verklaard. Bozen, 26 April. (W. B.). De Maan dag is rustig voorbij gegaan. In de volks vergaderingen hebben vertegenwoordigers van alle partijen gesproken en hun leedwe zen betuigd over het betreurenswaardige in cident. De jaarbeurs is gesloien. De gouver neur heeft een proclamatie uitgevaardigd, waarin het incident wordt gegispt. Allo maatregelen ter verzekering van de ordo zijn getroffen. Twee fascistische leiders zijn gearresteerd. - P a r ij s, 2 5 A pr i 1. (Orient). In de Mnlln! gaf Poincaré het volgend oordeel over de' Opper-Silezische kwestie: Onze bclangert zijn diametraal tegenovergesteld aan dia van Duitschland, dat deze gr00te fabriek van oorlogsmateriaal wil behouden voor, een eventueelen oorlog in de toekomst. Wij; hebben absoluut een vrij en sterk Polen noo- dig ten oosten van Duitschland als een te genwicht tegen de 60 millioen Duitschers. Wij zijn dus gedwongen, ervoor te zorgen, dat de districten, die voor Polen stemmen, niet komen onder de Duitsche overheer sching. Het zou een misdaad zijn tegen de menschheid, waarvan Frankrijk een der eert ste slachtoffers zou worden, indien de Op per-Silezische kwestie op die wijze werd ge regeld. Tarrow, 2 2 April. (O. P. B.) Te Ka- lnenetz Podolski hebben de bolsjewisten het Joodsche wekladigheidscomité ontbonden en ol zijn bezit in beslag genomen. Het nieerendeel der leden is gearresteerd we gens onti-sovjéttistische activiteit. Ook -:t andere Joodsche bond wordt' eryan be schuldigd de Oekrainische vrijheidsbewe ging te hebben gesteund. Tarnopól, 20 April. (O. P. B.) Een detachement paardevolk van Boedienny's leger, aangevoerd dioor Mohamet Oglygari, bekend door zijn wreedheid, is in de pro vincie Poltawa vernietigd door de opstande lingen onder hetman Levsjenko. Oglygorï is tijdens het gevecht gedood. Parijs, 2 6 April. (B. T. A.). Het Turksohe informatiebureau on'tvnngt een te legram uit Angora d.d. 25 April, volgens hetwelk de Turken nieuwe strijdkrachten samentrekken op het Smyrnasohe front. Men verwacht een nieuw offensief. De na tionale vergadering heeft de begrooting voor de landsverdediging aangenomen. De Turken organiseeren hun militaire basis le Koefahia op grooten schaal. Mexico, 26 April. (M. P. B.). In de Ver. St. openbaren zich hoe langer hoe meer gevoelens van sympathie ten opzichte van Mexico, in vedband met de nauwkeurige bekendheid met den economischen en po- litieken toestand van de landen, die het ge volg is van wederkeerige bezoeken van Amerikaansche en Mexicaansche kooplie den. De laatste manifestatie van deze ge voelens is de aanneming door den Senaat van een mö ie, waarbij openlijk sympathie wordt uitgesproken voor de regeering-Obre- gon en waarbij wordt gevraagd, dat de er kenning door de regeering der Ver. Staten zal steunen op volkomen waorborgc-n van zekerheid voor de vreemdelingen in Mexico en een absoluut eerbiedigen van de wet, blijkende uit alle daden van de regeering. f -3^1. F attent maken op B| de groote sorteering IT GOUDEN- en ZILVERWERKEN. Het genie spot met alles. Somtijds zelfs met techniek. Naar het Engelsoh van JEFFER7 FARNOL. 39 „Heb je zorgen?" „Niet, dat ik weet!" „Heb je een goed weekloon?" „Tien shilling!" „Ben je niet getrouwd „Neen I" „Dan," zei ik, „moest je tocW gelukkig zijn. De ploeger krabde zich weer achter het oor, keek langzaam het stuk land over en schud de het hoofd. „Toch ben ik het nietf" zei hij, „Maar waarom dan niet?" Zijn oogen gleden langzaam naar boven van af mijn schoenen tot knoopen van mijn jas. „Dat zijn mooie knoopen f" zei hij, „Vind je?" „Het lijken wel zilveren." „Het zijn zilveren I" „Goede hemelu zult ze zeker niet kwijt willen wezen „Dat hangt er van af." „W aarvan „Van den prijs, dien je er voor zou willen geven." De ploeger stak zijn hand diep in zijn zak erv haalde er vijf shilling uit. „Ik had op mijn weg naar huis een paar schoenen willen koopen, maar ik 'heb liever uw knoopen, als ik ze voor vijf shilling krij gen kan." „De schoenen zouden nuttiger zijn," zei ik. „Dat kan wel zijn, mijnheer, maar iedereen draagt schoenen, en er zijn er maar weinig, die zulke knoopen dragen. „Leen me even je mes," zei ik. En meteen sneed ik de acht zilveren knoopen af, en liet ze in zijn hand glijden, waarna hij mij het geld, blijkbaar zeer voldaan over den koop, overhandigde. „En vertel me nu eens," zei ik, „waarom ja niet gelukkig bent." „Ja," zei de ploeger, zich weer achter het oor krabbend, „ziet u, die vraag komt me zoo plotseling op mijn dak, ik kan het niet zoo precies uitleggen, maar als u hier over een paar dagen nog eens langs komt, mis- sohien kan ik 'het u dan zeggen." En terwijl hij de knoopen in zijn zak stak, riep hij vroolijk de' paarden toe, en zwoegde verder, vroolijlter fluitend dan ooit. HOOFDSTUK XXIV. Waarin de lezer meteen ouden man kennis maakt. De zon stond reeds hoog, toen ik aan een punt kwam, waar de weg zich splitste, en ik aarzelde nog, welken weg ik nemen zou, toen ik dichtbij het koele geklater en gespal van een beek hooide. Daar ik warm en dor stig was, kroop ik door de haag van struik gewas, en toen ik de beek bereikt had, ging ik aan den rand op mijn knieën liggen, schep te het heerlijke heldere water in mijn holle 'hand en leschte mijn dorst; daarna baadde ik mijn voeten, handen en gelaat, en voel- Gompleat van f 6.50 tot f 16.50 kleine voetballen van ar - 15.00 de me toen wonderlijk veel fikscher en fris- scher. Ik heb altijd gehouden vanhet ge klater van voortvlietend water; weldra stond ik op en liep voort langs de beek, luisterend naar het vroolijk gekabbel. Langs verschil lende kronkelpaadjes, want de beek slinger de zich in vele bochten, kwam ik eindelijk aan een kteile afwaartsche helling, waar langs het water in een kleinen waterval neer stortte, glinsterend in de zon en schitterend met duizende tinten van den regenboog. Zoo goed en zoo kwaad als het ging klau terde ik naar beneden, en bevond mijzelf weldra in een soort groen basin, waar het bijzonder kóól was na de brandende hitte van de wegen, want de 'hooge, met boomen begroeide hellingen gaven veel schaduw. Voort liep ik, langs geurig, dicht struik gewas en treurwilgen, onder mijn voelen zacht, sappig gras, eh boven mijn hoofd een gewelf van bladeren, terwijl de beek naast mij voortzong en kabbelde wel was het een beekje met een veranderlijk humeur, nu eens lachend en rimpelend in een vluchrigen zonnestraal, dan weer zuchtend en fluiste rend in de schaduw, maar altijd voortsnel lend langs den aangegeven weg, en nooit volkomen stil. Zoo liep ik voort langs de beek, kijkend naar de visschen, die zich als verschietende schaduwen op den bodem —vertoonden, tot ik toevallig mijn oogen op richtte en staan bleef. Daar stond een kleine kluis of hut, verborgen achter blade ren, omgeven door groen. Toen ik ze op merkzamer bekeek, zag ik, dat ze onbe woonbaar was. want het rietendak was ge deeltelijk verdwenen, de ruiten waren ge broken, en de deur was sedert lang uit de_ hengsels gezakt. Tooh was er, ondanks liet verlatene en eenzame ervan, ondanks den vervallen indruk, dient dé uitgezakte deur en omgevallen schoorsteen maakten iets in de omgeving dat me wonderlijk aantrok. De hut was ruw opgebouwd, maar toch sterk, en scheen, behalve het dak, tegen weer en wind bestand. „Een mensch kan wel slechter dingen doen, dan hier te gaan wonen," dacht ik, „met de vogels als buren en de beek om hem 's nachts in slaap te zingen. Waarlijk, men zou hier zeer gelukkig kunnen leven. Ik stond nog, van deze gedachte veivuld, naar de hut te. kijken, toen ik plotseling op schrok bij het hootren van een zwakke, be vende stem. „Staat u te kijken naar de hut hoorde ik in het plat dialect vragen. Ik keerde mij om en zag een zeer ouden man in een kiel, aan den eenen arm een mand, met de andere hand leunend op eenl stok. „Ja," antwoordde ik; „ik vroeg mijzelf verbaasd af, hroe die hier gebouwd kwam op zulk een afgelegen plek." „Ze werd gebouwd door een rondtrekketp den zwerver." „Ze ligt wel heel eenzaam I" zei ik. „Zegt u dat wel, mijnheeren liet spookt hier ook „Spoken?" zei ik. „Het heeft hier altijd gespookt I" ant woordde de oude man met een levendigent hoofdknik, die een vreemde tegersstelluigj vormde met zijn gerimpeld gelaat en beven de handen„daarom waagt zich hier nie mand na donker en overdag zelfs komen ei maar heel weinig mensóhen." „Om dat spook?" „Ja 1" knikte de oude man, „het steunt ent soms knarsetandt het. Er zijn er, die bewej ren dal het sist en met hellingen, rammelt."' „Dus den laatsien tijd heeft hier niemand gewoond „De hemel bewaar meneen'nie mand zou het willen, al gaf u hem geld toe 's Naohts is hier niemand op deze plek ge weest ik kan wel zeggen sedert det hut gebouwd werd door den zwerveling. Hij woonde hier geheel alleenen heeft zioh hier ook alleen van kant gemaakt." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1