iBMiiwmspRiis-r/mZt:;: „DE EEMLANDER BUITENLAND. W. VAN ROSSOM f 6.75 f 619 15.15 FEUILLETON* Langs den pooien weg. J. ËSBÏEÜiï, lef 1. C. SMITSKAMP - ÏIIARCIITIRT ZEIST BLOUSES hoon en laag siiafóend urn „mie" ,A^ES?SrOOFIT. iu BEDRUKTE VOILE in GESTREEPT FI/NFLLETTE in GESTREEPT VOILE bij: 19e Jaar^ana No. 253 La post f 3.—. pet weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17», afzonderlijke nummers C.OJ. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA' TEL. TNT 513. Donderdag 28 April 1921 bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dicnstaanbic# dingen en Licidadigheids adveitcnticn voor de helft der prijs- Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeclige bepalingen «oor het advcrtccren. tone circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op zanvraag toegezonden- van de interpretatie, die .van deze en an dere piunten wordt gegeven. Wezen wij er in 't overzicht van gister avond op, dat in Fransche kringen weinig ingenomenheid heerschte met de nieuwe Duitsche nota, een Engelsch blad als de Daily Chronicle is wel wat milder in zijn commentaar; vooral komt dit tot uiting in de opmerking, dat deze nota ongetwijfeld een veel minder onmogelijk stuk is dan de nota's waren, die vroeger werden gezonden. Een definitief oordeel wordt echter ook door 't blad opgeschort, daar de tijd tot dusver ontbrak nauwkeuriger te onderzoeken in hoeverre de voorstellen aannemlijik zijn; ondertusschen wordt het door Je Daily Chronicle duidelijk geacht, dat de beducht heid voor de bezetting der Ruhrstreek een zekere' boetvaardigheid in 't leven heeft ge roepen, die tot dusver nog niet teweeg had kunnen worden gebracht door een beroep op rede en recht. Wanneer Duitschland aldus de lijn, waarin het blad redeneert deze voorstellen nu in staat is te doen, dan had het hiermee even goed een heelen tijd vroeger voor den dag kunnen komen. Jam mer is 't, wordt besloten, dat het dit niet eerder heeft gedaan; want door zijn gedraal had Duitschland bewezen, dat er maar een argument was, waarvoor het bultte: het ge weld. Berichten, P a r ij s, 2 6 April. (H. R.) Havas is in staat nauwkeurig aan te geven, dat de Ame- Tikaansche regeering, nadat deze kennis 'heeft genomen van de Duitsche aanbiedin gen, bevestigde, dat zij voornemens is de houding te blijven aannemen, die Briand aangaf in Kamer en Senaat, n.l. dat de Ver. St. geen enkelen stap zullen doen zonder van te voren te weten, of de geallieerden ei hun goedkeuring aan hechten. B e r 1 ij n, 2 6 April. (N. T. A. Draad loos). De eisch van de commissie van hei- stel, die heelemaal geen rekening houdt met de Duitsche protesten en tot strekking heeft, dat Duitschland op 30 April in de kelders van de Fransche bank een milliard pond moet hebben geleverd, wordt door de Duit sche openbare meening van de hand gewe zen als zijnde monsterachtig en onvervul baar. De Deutsche Allg. Ztg. schrijft, dat de eisch bewijst, dat de commissie van herstel zonder meer het voorzien heeft op het weg nemen van 't goud en het niet eischte als een garantie. New York, 27 April. (V. D.). De ^v'oi'lcl verklaart irr verband met bat nieirwp Duiische voorstel, dat dit geschikt is voor arbitrage of hervatting der onderhandelin gen. Indien de voorstellen onbevredigend blijken, toonen zij toch toenadering tot de eisc'nen der geallieerden, zoodat zij voor overweging in aanmerking komen. B e r 1 ij n, 2 7 April. (W. B.) De rijks dog begon heden met de bespreking van de gisteren afgelegde regeeringsverklaring. Afg. dr. Riesser (D. V. P.) verklaarde in naam van het Centrum, de D. V. P., de de mocratische partij en de Beiersche Volks partij o.a.: De ten opzichte van een groot gedeelte van Duitschland 'afgekondigde dwangmaat regelen hebben tot dusver' hun doel niet be reikt en zullen dit. ook al worden zij ver scherpt, nooit bereiken. Onze stamgenooten danken wij voor hun trouw. Wij zijn over tuigd, dat zij ook in de toekomst, indien het noodig zou zijn, dezelfde standvastigheid en offervaardigheid zouden toonen. Met een bezwaard gemoed hechten wij onze goedkeuring aan het feit, dat de Duit- sche regeering den weg heeft betreden om en deel U lnorhii meao dat ik bit i u zonder tevreden bon over don nieuwen aanleg de bemiddeling van president Harding in te vad mijn tuin. roepen. De den president medegedeelde "Wed. H. J. W.-DE K voorstellen stellen ons enorme eischen. Het Politiek Overzicht. De nieuwe Duitsche voorstellen inzake de Schadeloosstelling hebben de Engelsche regeering nog niet officieel bereikt, maar joch is men in Engeland blijkens een draad loos bericht van oordeel, dat de uit Washing ton geseinde inhoud een vooruitgang betee- irent vergeleken bij de vroegere voorstellen. Ten aanzien van verschillende gewichtige punten wordt de Duitsche nota duister ge noemd en een beetje dubbelzinnig en voor deze zaken zijn opgehelderd, wordt het ver standig geoordeeld een afwachtende hou ding aan te nemen. De cijfers, in Jan. 1.1. vastgesteld op de Parijsche conferentie als 't bedrag der schadeloosstelling was 11.300 millioen pond sterling. Opheldering vindt men in Engeland met name noodig, dear in 't aanbod heelemaal niet is aangegeven in hoeveel annuïteiten Duitschland de 200 milliard mark in goud bereid is te betalen. Dit wordt juist de netelige kwestie geacht, waaromtrent nadere inlichtingen moeten worden verstrekt. Voorloopig is de indruk te Londen, dat, al blijft de aanbieding minstens een milliard pond sterling ten achter bij hetgeen in de Parijsche voorstellen was verrat, het niette, min een grondslag biedt, waarop kan wor den gepraat en die zou kunnen leiden tot verdere verbeteringen'. Van meer belang is, dat het nieuwe aan bod gisteren ook door 't Engelsche kabinet is besproken, a'l bereikten de voorstellen, naar boven is opgemerkt, het departement van buitenlandsche zaken nog niet officieel. Men zou daarom in bevoegde kringen ge> neigd zijn zich zijn oordeel over het aanbod oor te behouden, dat, zooals zij door de persbureaux zijn overgeseind, een groote mate van verklaring en completeering be hoefde. Ook de Engelsche rëgeering is van oordeel, dat het er bovenal op aankomt in hoeveel jaren 't Duitsche rijk ran zins is de 200 milliard mat ken in goud te storten en hoeveel de interest zal bedragen. Men huldigt de opvatting, dart, wanneer verklarin gen worden gegeven over de annuïteiten en de rente, die bevredigen, dit aanbod van 200 milliard, dat 26 milliard beneden de geallieerde eischen blijft, een duidelijke vooruitgang kan beteekenen, wanneer men dit bedrag vergelijkt met Duitsch'land's vroegere aanbiedingen. Ook noemt men ■een punt van belang, dat overwogen moet worden, het Duitsche voorstel om terstond 1 milliard mat ken in goud te storten, terwijl inch, overeenkomstig het tractoot van Ver sailles, op 1 Mei door 't Rijk 12 milliard moest zijn gestort. Dan wijst men nog op een anderen vagen factor: er zou In de Duit sche voorstellen n.l. niet duidelijk zijn ge maakt in welke mate de betalingen die reeds •in Duitsche zijde zijn geschied, inbegrepen n in de genoemde sommen. De voorloo- uige conclusie is dan ook, dat alles afhangt Te!«f. interl. 158. Tit eenige attesten dal. het resultaat ran Uie schepping boven verwacht inn zelfs hoeft voldaan dat. eon ieder, die het ziet. verrukt is over den iraaion aanblik en huldo brengt aan den ontwerper G. F. v. T. zeer tevreden te ziin over den keurigen en sruaakvollen aanleg van i-oii -root gedeelte van mijn buitenplaats to 's Gravoland J. B U LAlVCi£STliAAT Dliitsche volk is echter bereid zonder voor behoud op te brengen, wat het kan. Mislukt ook deze poging, dan is voor de geschiede nis vastgelegd, dat Duitschland alles heeft gedaan wat in zijn vermogen is om de uit geputte en verwoeste wereld den vrede te verschaffen. Na de rede van Ries r zesde de soc.- dem. afgevaardigde Muller-Franken: Voor het beroep op Harding draagt de regeering alleen de verantwoordelijkheid. Wanneer het leven der nalie op het spel slaat, is het de plicht der regeering te juister tijd de gekozen volksvertegenwoordigers ad vies te vragen. Da voorstellen der Amster- damsche Internationale zijn op het oogen- blik het maximum van welwillendheid van Europa tegenover Duitschland. Mijn fractie staat ten aanzien van de betalingen op haar vroeger ingenomen standpunt, dat de Parij sche eischen in 42 jaren niet kunnen won den vervuld. Ook de nieuwe voorstellen zul len op twee generaties lasten leggen. De dividenden-politiek van onze industrie prik kelt de Entente tot ingrijpen. De kapitaal- beleggingen in weeldeartikelen geven ral- sche voorstellingen van Duitschlands wel vaart. Sprekers bewering, dat de bijzetting der ex-keizerin van D.-nat. zijde voor de partij politiek is geëxploiteerd, lokt aan de rech terzijde stormachtige protesten uit. Spr. gaat voort: Ik geloof niet, dat Lloyd George van alle goden zoozeer verlaten is, dat hij de Poó'lsche gendarmen op ons zal loslaten om daardoor tientallen jaren lang nieuwe haat en verbittering te wekken. Maar de pröefmpMlisntie in het oosten is „grober Unfug". De arbeiders 'rullen verhin deren, dat wij iii een nieuw oorlogsavon- teerd door het dringen naar den Rijn. Het is niet mogelijk het Duitsche volk tot sla vernij te brengen, wanneer wij daartoe niet zelf de behulpzame hand bieden. P ar ij s, 2 7 April (H. R.). De Temps analyseert de Duitsche voorstellen lang en nauwkeurig en komt tot de gevolgtrekking, dat deze analyse commentaar overbodi maakt. Deze voorstellen kunnen geen grond slag van bespreking uitmaken, daar zij ver beneden het accoord van Parijs blijven, het bedrag en de vervaltermijnen niet nauwkeu rig omschreven zijn en de voorstellen go- paard gaaan met eischen, die het verdrag zouden omverwerpen en de geallieerden zouden berooven van haast al hun waarbor gen. Zij wettigen volkomen de flinke, ener gieke taal, die Briand gisteren sprak vóór hij de voorsteken kende. Deze zullen in geheel Frankrijk den wil slechts intenser maken om de Duitsche regeerders eindelijk tot rede te brengen. De verpletterende meerderheid der Kamer, de eenparigheid van stemmen in den senaat, zullen Duitschland toonen, dut Frankrijk met zijn regeering is en ach ter haar stnat. Het Journal des Débals beschouwt de Duitsche nota en de rede van Simons, die en hel commentaar °P vormde, als eerder bedoe' >p het Duitsche volk dan op de kabinetten der geallieerden indruk te ma ken. Doetende op de zinsnede van Simons, dHt als de geallieerden het Ruhrgebied be zetten, het Duitsche volk lot slavernij zal worden gebracht en als het Joodsohe volk in de woestijn zal zwerver., zegt hei Journal des Débats, dat het vooruitzicht van dit schouwspel ïroch de geallieerden noch de wereld zal verontrus en. Helaas, zoo voegl het blad er nar. toe, vormen nog langen tijd tuur worden gewikkeld. De overwinnaars in de door dA Duitschers verwoeste gebieden den w-ereld-oorlog moeten het zich voor ge- een woestijn. Wij-denken er in het geheel zegd houden, dat het Duitsche volk zich niet aan het Duitsche volk tot slavernij te evenals het Belgische zich tegen de duur- 'icngen, moor wij willen het r.open voor zame economische slavernij en politieke t herstel der gebieden te betalen, die het verdeeldheid zal weten te verdedigen. in een woestijn herschiep. Afg. Helfferich (D.-nat.) zegt: Het is do I L o n de n, 2 7 A pr il. (N. T. A.). Draad- onverantwoordelükheid tot het uiterste ge-1 loos uit Horsa). De Daily News laat uitko- diavan, dal 1 doion moeilijken tijd de a van lei-der eener groote jzartij de verantwoorde lijkheid voor den toestand op het Duitsche volk en zijn regeering werpt (stormachtige protesten links). De bewering, dat de recht- sche partijen de bijzetting der keizerin in politieken zin zouden hebben geëxploi teerd, toont een voorbeeldeloos lagen aard. (Starmacht. toej. rechts). Wij zijn ten aan zien der schadevergoeding tot zware offers bereid, maar niet tot een of andere moreele vernedering. Wij betreuren, dat de minister van buitenlandsche zaken in zijn rede tel kens liet doorschemeren, dat Duitschland in moreel opzicht iets heeft goed te maken. (Dr. Simons schudt het hoofd). Het verdrag van Versailles is gebaseerd op de leugen van Duitschlands schuld aan den oorlog. Wij kunnen het begrijpen hoe men in een kwestie, waarbij het voor éen land op leven en dood gaat, de beslissing zonder voorbe houd in handen van een derde leggen kan. Het nieuwe aanbod overschrijdt de Duitsche betalingscapaciteit verre. Het is bedenkelijk, dat wij "ons bereid ver klaren elke soort waarborg te geven. Hoe verder wij achteruitwijken, des te brutaler wordt Briand. Diens politiek wordt thans evenals in den tijd van Lodewijk XIV gedic men, dat de nota niet uitmunt door helder heid en dat hel noodig is duidelijk te maken, voor men een definitief oordeel vormt, of de 50 milliard gouden marken een maxi- mumcijfer is, waarin ook posten zijn begre pen als de kosten van wederopbouw van het verwoeste gebied en overnemingg van de schulden der geallieerden aan Amerika, of dat één van beide sommen of alle twee op- teld moeien worden bij de 50 milliard. Het feit, dat een onafhankelijk onder zoek van Dui'.schlahd's vermogen om te be talen voorgesteld wordt, wekt het vermoe den, dat het genoemde cijfer vatbaar is voor uitbreiding en het zinspelen op het toene men van de termijnen naarmate Duitsch- land's welvaart zich ontwikkelt, schijnt tot dezelfde conclusie te leiden. Washington, 26ApriI. (R.) Aan de uitneodiging van den secretaris van staat Hughes aan de gezanten der geallieerde mo gendheden om met hem aan zijn departe ment samen te komen ter informeele bespre king van de nieuwe Duitsche nota, werd o.m. gehoor gegeven door Geddes (Engeland), Jusserand (Frankrijk), Ricci en Sjidihara (Japan). Er werd te verstaan gegeven, dat vóór het Amerikaansche antwoord aan Duitschland wordt verzonden, te Washing ton zal worden afgewacht, hoe de opvattin* '.en der geallieerde regceringen zijn inzake de voorstellen. 1 Par ij s, 2 7 April. (B. T. A.) De Temps verneemt uit Washington, dat, indien de ge-, nllieerde regeeringen van oordeel zijn, dnt de Duitsche voorstellen geen aannemelijke basis van bespreking vormen, Duitschlands stap geen enkel gevolg zal hebben. De re geering der Ver. Staten zou zich hebben ver bonden zich in geen enkel opzicht to zullenl afscheiden van de mogendheden, die gedu rende den oorlog de bondgenooten waren' van Amerika. P a r ij s2 7 April. (tl. R.) De Excelsion geeft de volgende cijlers in verband met da kwestie der schadevergoeding: de oorlog) kostte Frankrijk 500 milliard aan uitgaven) en geleden schade. Vóór Augustus 1914J hod Frankrijk geen schuld aan het buiten land, thans heeft het een buitenlandsche schuld van 80 milliard; die var» Duilsohland! bedraagt twee milliard mark. Wat betreft del 500 milliard, die de oorlog kostte, voorziet het verdrag van Versailles in de teruggave van 220 milliard voor herstel-doeleinder». Het deel van Frankrijk (52 in de 20 milliard goudmarken en de annuïteiten, waartoe rte Parijs werd besloten en welke voorstellen door Duitschland werden verwor pen, zou ongeveer 140 milliard francs zijn, d. w. z. 23 van de geheele oorlogsuitga- vcn en 63 pet. van het totale bedrag, dat Frankrijk volgens het verdrag von Versail les voor herstel-doeleinden heeft te vorderen. Frankrijk schoot Duitschland sinds den wa penstilstand 38 milliard voor. In gereed geldl betaalde Duitschland nóg nites, maar het leverde vbor 8 milliard goudmnrken aan waren. Washington, 27 April. (R). Tot vanmiddag 12 uur had de Amerikannscho regeering nog geen enkele gezoghebbenrlo inlichting omtrent de houding der geallieer den ontvangeir. Ongetwijfeld zal het depar tement van Staat de ontvangst van eenige aanwijzing betreffende de aannemelijkheid van Duitsche tegenvoorstellen afwachten, alvorens Berlijn te antwoorden. De Berliner Lokal Anzeiger publiceert eenige meeningen van Duitsche financiers en industrieelen omtrent de door Duitsch land gedane voorstellen. De voormalige on derhondelaar van de rijksregeering, direc teur Stauss uit zich o.m. als volgt De deskundigen hebben in verband met de conferentie te Londen verklaard, dat zij de te Londen gedane voorstellen als te vergaand en ondoorvoerbaar beschouwen. Onder deze omstandigheden is het duide lijk, dat dit oordeel ook van toepassing is op de nieuwe Duitsche voorstellen. Natuur lijk beleekent eon aanbod als het huidige een Duitsche slavernij gedurende tientallen jaren. De plaatsing van een groote leening is op het oogenblik in geen land ter wereld mogelijk. Een vooraanstaand indusfricel verklaarde, dat het aanbod door een ieder nis politic-!: onvolledig zal worden beschouwd. De des kundigen hebben zich niet de minsle moeite gegeven na te gaan of de belofte werkelijk' kan worden uitgevoerd en ik durf zeggen, dat geen van hen het aanbod kan ondev- streepen. In het Berliner Tageblatt toonl Theodor Wolff aan, dat, indien de te Washington ge dane atop eventueel geen succes heeft, de positie van Duitschland veel verbeterd is. B e r 1 ij n, 2 6 A p r i l. (N. T. A. Draad loos). De Duitsche schadeloosstellingskolen, die aan de Entente werden gc-leverd worden: in Zuid-Wales 50 pet. lager aangeboden dan de Engelsche kolenprijs bedraagt. Berlijn, 27 April. (W. B.) Het Ber liner Tageblatt bevat berichten uit West- Duitschlond omtrent een toenemend slech. Het is de dure plicht des gehuwden mans te waken, dat hij zijn kinderen groot brengt en zijn vrouw klein houdt. Naar het Engelsch van JEFFERY FARNOL. 40 „Van kant gemaakt 1" zei ik. „Ja zichzelf opgehangenachter tie deur, zesenzestig jaar geleden aanstaan de Augustus, en ik was het die hem vond- Ziet u," zei de oude man, t#wijl hij zijn mand neerzette, en zeer voorzichtig op den groenbemoste™ drempel ging zitten; „ziet u, het was dien nacht noodweer,regen en wind en de bliksem was niet van de lucht. Ik herinner me, dat ik uit vrijen was geweest op de boerderij van Nancy Brent ze is nu dood, de stakker, al jaren geleden gestorven, maar toentertijd was het een knappe fiksohe deem. Ik was op weg naar huis, en het eer» kwam bij het ander en ik verdwaalde. En plotseling, terwijl ik voort strompelde in de duisternis, komt er een felle lichtstraal, ik kijk op, en wat zie ik? De hut hier 1 Ze zag er toen nieuwer uit, met leen deur en ramen, maar de deur was ge sloten en de ramen waren donkerdaar Stond ik in de regen maar ik gevoelde niet •veel lust den vreemdeling te storen, want het was een norsohe, trotsche, onvriende lijke kerel, en die er buitengewoon op ge- '*teld was met rust gelaten te worden. Even wel na een poosje ging ik toch naar de deur, en klopte (want ik was een stoere, sterke, kranige, knappe kerel in die dagen, ziet u, ik stond mijn man en was voor geen kleintje vervaard!) ik ging dus naar de deur en klopte met mijn vuist, klaar om er op te slaan (en het was in dié dagen een stevige, ■groote vuist) maar groote hemel, ik kreeg heelemaal geen antwooidl Zobdat ik einde lijk de klink oplichtteHier wachtte de oude man even om op zijn gemak een snuif doos uit zijn zak te halen, terwijl hij met een eenigszins ondeugende uitdrukking in zijn oogen mijn opgewekte nieuwsgierigheid gadesloeg. „En toen?" vroeg ik. „Toen." ging hij langzaam voort, „lichtte ik de klink op, en gaf een duw tegen de deur, maar ze ging'maar een klein eindje open een duim misschien, en toen ging ze niet verder." Hij klopte op de snuifdoos en deed ze open. „En toen?" vroeg ik weer. „Toen," ging hij voori, „gaf ik er een [lin ken, stevigen duw tegen met mijn schouder (ik was in dien tijd een pootige. sterke ke rel en op hetzelfde oogenblik, dat de deur ■opan vloog kwam er weer een bliksemstraal en het eerste wat ik zag waseen schoen." „Een schoen riep ik. „Een doodgewone schoen 1" knikte de oude man en nam met zichtbaar genot een snuifje. „Ga verder," zei ik, „ga verder." „O'het is een prachtige geschiede niseen prachtige gesohiedeniszei hij, zacht in zidvzelf lachend, „er zullen niet veeii mensohen van mijn leeftijd gevonden worden, die bij onweer een man vonden, dia zich had opgehangen I Zooals ik u zei, zag ik een schoen, toen een been, en daar hing die zwerver bengelend achter de deur aan een groote kramkijk. maar 1" riep hij, en met eenige moeite stond hij op en strompelde de hut binnen, „daar is diezelfde kram nog, daar is ze!" Daarbij wees hij naar boven, naar een roestige ijzeren kram, die diep in de balk boven de deur was geslagen „En waarom," zei ik, „hing hij zichzelf op?" „Daar hij geen vrienden had, en hij het niemand ooit verteld heeft.... weet nie mand het," antwoordde de oude man, het hoofd schuddend, „maar aan die kram daar heeft hij zich opgehangen en aan diezelfde kram vond ik hem in dien onweersnacht zes enzestig jaar geleden met aanstaande Augus tus." „Je hebt een verbazend geheugenl" zei ik- „Ja, dat is zeker? Een verbazend geheu gen, een verbazend geheugen „Zesenzestig jaar is een menschen-leef- tijd/' zei ik. „Dat is ook zoo," knikte de oude, „ik was een InaDDe ionge kerel in die dagen, ik was forsch en recht als een kaars. Het is nu wel een beetje anders." „Je wordt nu langzamerhand oud," zei ik- „Ja, maar die kram daar ook, al ziet ze er nog zoo goed uit „IJzer vergaat meestal niet zoo spoedig als vleesch en bloed," zei ik„zoo is de natuurwet." „Ja, maar eeuwig kan het toch niet duren, zei de oude man, met gefronst voorhoofd, terwijl 'hij het hoofd schudde tegen de roes tige kram. „Ik heb ze bekeken, maand in, maand uit, al die jaren, en ik heb ze roestiger én roes- tiger zien worden: „Toch zal ik je overle ven," heb ik tegen haar gezegdze weet helze heeft het me verscheiden malen hooien zeggenik zal je toch over leven 1 Ik heb het gezegd, en ik wil het ookze kan niet eeuwig duren en ik heb een krachtig gesteleen sterfelijk maar krachtig mensch :1' ben ik niet?" „VerbazendJSfci „En sterk als een- st -r l" „Zeker „En de kram zal het niet zoo heel lang meer uithouden, wel mijnheer?.... zoo oud en roestig als ze is ,,'t Is moeilijk te denken." „Niet zoo lang als zoo'n verbazend krach tige man als ik ben?" vroeg hij met iets droevi ;s smeekends in zijn oogen- „Neen," antwoordde ik spontaan. „Ik wist het wel ik wist het wel," lachte hij, met zwakke hand zijn stok zwaaiend, „het is ook zoo'n arme oude kram, heele maal weggevreien door de roest. Altijd als ik hier kom om waterkers te halen, ga ik even) naar binnen om naar haar te kijken, boe ze weoroest en werrroesten ze hcudt het vast niet zoo long uit als ik, dat doet ze vast idet l" En na nogeens geknikt te hebben tegert de kram, keerde hij zich ern en strompelde naar buiten, de zonneschijn in. Ik zag hoe hij, ondanks zijn uiterlijke dap perheid, zwoegen meest om de zware, mond te dragen, en olotseling nam ik ze hem af, niettegenstaande zijn tegenstribbelen, eni liep naast hem voortmaar terwijl wij voort liepen, keek ik toch nog eens om naar de verlaten hut. „U denkt er zeker aan, dat hier 's nachts wel vreeselijk zijn moet," zei de oude man. „Integendeel," antwoordde ik, „ik dachti eraan, dat het een heel geschikte plek zóu zijn voor een man zonder tehuis, zooals ik." „Bedoelt u dat u hier zouc'et willen wo* nen „Ja," zei ik. „Bent u clan niei bang voor het spook?" „Neen," antwoordde ik. „Bent u don missohien een van die dwa zen, die denken dat er geen geesten be*< staan „Wat dat betreft," antwoordde ik, „dat weet ik niet, maar ik geloof niet, dat ik erg( bang zou zijn, en het is een heele zegen iets te hebben op deze onvriendelijke wereld; dat je je „thuis" noc-men kuntal is het dan maar een hut, zelfs een spookhut." Na korten tijd- voerde het pad, dat we volgden, naar een eenigszins steile helling, die vrij moeilijk te beklimmen was; ik stak; daarom mijn hand uit naar mijn bejaarden! metgezel, maar hij wees mij bijna ruw af. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1