f B.7S 15.75 I Vi ROSSI fim* BÜES-üllffl J. GRSÖÏEiORST, Kof 28. ptaMBiws 7:? z DE EEMLANDER" PR1IS OER AÜVERTEKTIËH met inbegrip van een BUITENLAND. BINNENLAND. Itm ..«HOlllE" FEUILLETON. Langs den groeten weg. BLOUSES hoog en laag sluitend in BEDRUKTE VOILE in GESTREEPT FLW.LLETTE In GESTREEPT VOILE AMERSFOORT. 19© Jaargang No. 254 J» pof 5.—. P« *"k «t«k«ID« «W^ukko) f U7*. «Uooderiübe auatmen AMERSFOORT QJÜ. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA' TEL INT 613. Vrijdag 29 April 1921 •ewijsnummer, elke regel meer f 0.25, diemtaanb'e* iingch en LicicJ.ulft'hcids-advcitcatlcn voot de hcltt icr prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeef voordeclige bepalincen voor het advertccrcn- Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Politiek Overzicht. Zooals uit een hierortder afgedrukt tele gram blijkt, kwam Reuter ter oore, dut de Fransche regeering aai\ haar -gezant te •Wi-shingitoi* verzocht had het Amerikaan se he diepartemenjt van: buitenlandsche za ken medie te deelen, dat zij de jongste Duit se.\e voorstellen noch kan goedkeuren, noch d atifi een grondslag zien voor een moge- Ujkc overeenstemming. De Be&gfeche minister van buitenl. za ken had zich tegenover Reuter nog krasser ui gelaten door te verklaren, dat België het aanbod zelfs geen bespreking waard acht. T. .:ns wordt eveneens door den Washing- to.ischen Times-correspondent de opvatting bevestigd, dat de regeering der Ver. St. niet it reden is over de nota. Volgens hem is er reden te gelooven, dat Amerika ter kennis van Berlijn zal brengen, dat het Duitsche aanbod niet van dien aard is, dat het een overbrengen aan de Ententestaten recht vaardigt. Officieel is Duitschland echter nog niets in dezen geest ten bescheid gege ven. De correspondent merkt nog op, dat uit het karakter der Duitsche nota en den aard van hetgeen eraan vooraf ging, kan worden •afgeleid, dat Duitschland in den waan leef de, dat het kon staat maken op de bereid willigheid der Amerikaansche regeering om n *ar Duitsche zijde over te hellen. Te dezen aanzien hadden de Duitschers de houdiing v n Amerika verkeerd begrepen en de cor respondent zegt, dat alleen juist, dat Ameri- ka's verlangen om het vraagstuk der scha deloosstelling te regelen, afhankelijk is van de beperking, dat bedoelde regeling niet zal plaats hebben in welk opzicht ook ten koste van de geallieerden. Er was de •laatste -dagen (niets gebeurd, dat bewees, cat Amerika, wat zijn volkomen trouw je- ns de geassocieerden in den oorlog be- of, in gebreke was gebleven. Niets wa-s ge daan, dat indrui-schte tegen de meest volko men sympathie voor de billijkheid van de eischen der geallieerden. In dit opzicht zou 't optreden der regeering de opvatting van 't Amerikaansche volk weerspiegelen. Bij hen, die zich dus tegen de nieuwe Duitsche voorstellen kanten (Frankrijk, Bel gië en Amerika) voegt zich ten overvloede Engeland en wel bij monde van Lloyd George, die In 't Lagerhuis niets minder ze-ide, dan dot het hem speet te moeten ver.. laren, dar het Duitsche aanbod (hetwelk hij officieel kende) geheel onvoldoende was. Een definitieve meening behield de Engeische premier zich echter nog voor, tot de geallieerde deskundigen te Londen de voorst-ellen aan een nauwkeurig onderzoek hadden onderworpen, maar hij was er bang vonp a]je geallieerden het eens zouden 4ijA over de onaanvaardbaarheid van 't aan' bod. Er zal clus voorloopig op moeten worden gewacht tot het begin der volgende week., welke maatregelen de Entente tegenover Duitschland zal nemen, dat de geallieerden, naar het schijnt, niet heeft kunnen bevredi gen de onderdeelen toch van de plannen dei* bezetting van de Wesifaalsche steeru kolengebieden worden onderzocht op de conferentie van geallieerde deskundigen, wier rapport pas morgen, den laatsten April, zal worden voorgelegd aan den Oppersten Raad. Ook de Engelsche bladen zijn het er al gemeen over eens, dat het onwaarschijnlijk is, dat de voorstellen in den vorm van thans worden aangenomen. Zoo huldigt de Daily Telegraph de opvatting, dat het aanbod aan merkelijk zal moeten worden gewijzigd, wil het uitwerken, dat uitstel van executie wordt f eg-even of dat het zelfs wordt aanvaard als esis voor besprekingen. Hoewel in verband met de gisteren gehou den conferentie van mijneigenaars en ver tegenwoord igers der regeering, wordt mee gedeeld, dat laatstgenoemde haar subsidie thans verhoogd heeft van 7Yi tot 10 mil- lioen pond sterling, kan wel worden gezegd, dat het mijnwerkersgeschil weer scherper vorm heeft aangenomen en dat de onder handelingen feitelijk zijn mislukt. Een mo tie, aangenomen ter conferentie van mijn- werkersigedelegeerden houdt toch in, dat de conferentie de regeeringsvoorstellen van de hand wijst, omdat zij niet toegeven op 't punt der grondbeginseleneen nationa- len loonraad en een nationalen winstpot. Het zijn deze eischen, waaraan de mijnwer kers vasthouden, wier gedelegeerden thans naar hun resp. districten terugkeeren om hun mannen verslag uit té brengen over 't jongste aanbod der regeering. Uit een ver klaring van de mijnwerkers-leiders blijkt bo vendien, dat de motie vrijwel met a-lgemee- ne stemmen is aangenomen. Berichten. Londen, 28 April. (R.). Reuter ver neemt, dat de Fransche regeering aan haar gezant te Washington verzocht heeft aan 't departement van buitenlandsche zaken mede te deelen, dat zij de jongste Duitsche voorstellen niet goed kan keuren, doch daarin een grondslag voor mogelijke over eenstemming kan zien. De Belgische minister van buitenlandsche zaken verklaarde aan een vertegenwoordi ger van Reuter, dat België de voorstellen zelfs geen bespreking waard acht. Berlijn, 28 April (W. B.). De presi dent van de Rijksbank verklaarde, dat de eisch van de Entente tot uitlevering van het goud van de Rijksbank een gruwelijke schending is van volkenrecht en vredesver drag. Een eeuwenoude praktijk wil, dat het particulier bezit onaangetast blijft. Deze heele praktijk van het recht en van de mo raal van het volkenrecht wordt door den schandelijken eisch der Entente verbroken. Het vredesverdrag geeft de Entente in geen enkel opzicht het recht als garantie van haar eerste vordering van 20 millard gou den marken duidelijk uitgesproken particu lier bezit in beslag te nemen. Hoe onmogelijk het verlangen van de En tente is, en hoe zeer de Entente zich daar mee zelf schade berokkent, blijkt wel duide lijk hieruit, dat zich meer dan TOO milliard papieren marken in het buitenland bevin den. De terugslag van het wegvoeren van den Duitschen goudvoorraad op de Duit sche papieren markt za! immers zeer groot zijn en daardoor zullen de milliarden papie ren marken in het buitenland groote schade lijden. B e r 1 ij n, 2 8 April. (N. T. A. draad loos). Voor dat het groote debat over de buiten^ndsche politiek werd voortgezet, nam de rijksdag vandaag, Donderdag, in ölle drie lezingen een tot 1 Oot. van kracht zijnd wetsontwerp aan, hetwelk met het oog op de Entente, den gouduitvoer uit Dul.sch- Iand zonder toestemming der regeering zal verhinderen. Brussel, 2 8 A p r i 1. (B. T. A.) De Se naat nam met 65 tegen 30 stemmen en 11 blanco art. 1 aan van het wetsontwerp in zake het gebruik der talen in bestuurszaken en waarbij wordt bepaald, dat in het Vlaam- sche deel des lands gebruik wordt gemaakt van de Vlaamsche taal voor alle interne 'openbare diensten en voor de correspon dentie tusschen deze en de centrale depar tementen van den staat en de aan de wet onderworpen opbare autoriteiten. De Kamer heeft gisteren, volgens de N. R. Ct., het reeds van 1888 dateerend wets ontwerp goedgekeurd, waarbij aan de vrou welijke doctoren in de rechten het recht wordt gegeven zich te laten inschrijven voor de balie. Alleen de oude katholieke leider Woeste stemde tegen. Hij betoogde nog maals, dat de plaats van de vrouw in den huiselijken kring is. De wet bepaalt, dat ge huwde vrouwen ook nog de speciale of stil zwijgende toestemming van hun echtgenoot behoeven. Brussel, 28.April (B. T. A.) Volgens de Soir besloot het spoorwegpersoneel op 1 Mei het werk neer te leggen. Een draadloos N. T. A.-bericht uit Horsea meldt, dat de mijnwerkers bij de conferentie met Sir Robert Home slechts wilden ingaan op een nationale loonsverlaging van twee shilling per dag. Horne verklaarde daarop, dat de regeering bereid was een half mil- lioen pond sterling of meer per maand bij te dragen, maar dat de verlaging met drie shilling moest worden gehandhaafd. Heden morgen zijn te Cork vier Sinn Fei- ners terechtgesteld. Builen de gevangenis werd gebeden. Londen, 28 April. (N. T. A. Draad loos uit Poldhu). Op Malta is een koninklijk schrijven ontvangen, waardoor aan het eiland een zekere mate van zelfbestuur wordt verleend. Verspreide Berichten© De dood van ee-n millionair. Men meldt ons uit Havana: De heer José Lopez Rodriguez, een von de aandeelhou ders van de Banco National de Cuba, en eigenaar van eenigfè groote fabrieken en landerijen, verloor tijdens de leats'.e crisis Kameroverzicht. Eerste Kamer. Vergadering van Donderdag 28 April. De griffier doet voorlezing van een inge komen. schrijven, waarbij de heer Jurgens ontslag neemt als lid van de Eerste Kamer. De Voorzitter wijdt eenige woorden van waardeering voor de door den heer Jurgens in deze Kamer verrichte werkzaam heden. Levensverzekeringsmaatschappijen. Aan de orde is behandeling van het wets ontwerp, houdende voorsohriften ten aan zien van levensverzekeringsmaatschappijen, welke bijzondere voorziening behoeven. De heer Van Kol (S. D. A. P.) betoogt, dat door wanbeheer en door de onverant woordelijkheid van commissarissen eener maatschappij velen gedupeerd zijn. De kans op herstel voor deze noodlijdende maat schappij acht spreker uiterst gering. Bij een gerechtelijk onderzoek zullen hoogstaande personen er niet ongerept afkomen. Spreker hoopt, dot dit onderzoek niet zal worden na gelaten. Het is onjuist, dat de valuta oorzaak van den toestond is; reeds 30 jaar bestaat er na latigheid in het beheer. Het wetsontwerp dient uitsluitend om de belangen van de „Algemecne" te behartigen, en van maat schappijen, welke in soortgelijke omstandig heden zullen verkeeren. Voor de verzeker den is niet voldoende gezorgd. Spreker vraagt ten slotte, of het initiatief tot het wetsontwerp is uitgegaan van de „Al- gemeene". De heer Slingenberg betreurt, dat 44 LiïOESTB.lAT 40 millioen dol'ars. Door ophanging maakte hij een eind can zijn leven. De millionair liet sleohts een papier na, waarop geschre ven stond: „In mijn moeilijkste oogenblik- ken heb ik geen van miin vrienden, die zoo veel verplichtingen aan mij hadden, naast mij gehad. Zij lieten mij allen In den steek. Ik bezit nog 11 millioen dollars, die ik aan mijn aangenomen kind nalaat. Ik had nooit begeerte naar geld doch mijn valsche vrienden hebben mij gek gemaakt. Ik wensch hun niet anders toe dan dat zij even veel zullen genieten van hun geld als ik van het mijne, die in 40 jaren geen uur geluk heb gehad". Ongelukken in Amerika. Elk jaar verongelukken er in de Vereenigde Staten meer dan 20.000 kinderen. Om streeks 18 percent van de kindersterfte tus schen 1 en 15 jaar moet op rekening van het een of ander ongeval gesteld worden! Dit percentage is grooter dan dat van mazelen, roodvonk, kinkhoest en keelziekte samen. Zelfs de tuberculose neemt op de Ameri kaansche kindersterfte-statistieken de twee de plaats in met 9 percent tusschen 5 en 9 jaar en 14'percent tusschen 10 en 14 jaar. Onder alle deze ongevallen spelen de ver brandingen, overrijdingen en val van groote hoogte de voornaamste rol. Meer dan 4500 kinderen beneden den 15- jarigen leeftijd werden in het jaar 1917 over reden. De groot opgezette campagne tegen onge vallen en voor de eerste hulp bij ongevallen is den ook niet overbodig. een definitieve wet ivog niet tot stand is ge- komen. Hij waagt of de regeling ook van toepas sing is op buitenlanadsche maatschappijen in ons land. Spreker vraagt den minister een defini tieve regeling te bespoedigen. De heer Mendel s betooogt, dat de sohuld van de debacle mede ligt bij regee ring en de Kamers, die nalieten wettelijke regelingen te treffen. Spreker critiseert de houding van direc tie en commissarissen van de „Algemeene". Wat het wetsontwerp betreft, acht spreker het een groote leemte, dat geen beroep openstaat op de rechtbank, wanneer door den officier van justitie de afdoening van een verzoek om de wet op een maatschappij toe te paassen, wordt vertraagd. Een andere leemte is, dat de oTficier van justitie geen inquisitoriale bevoegdheden heeft. Voorts wil spreker alle spaarkassen onder de wet laten vaallen. Hij is ook van' meening, dat een oplossing had moc'-n worden gevonden in den zin der Faillissementswet. De heer Van Basten Batenburg rdinjt aan op spoedige delinitieve regeling, waarbij vóór alles de belangen der verze kerden moeten worden behartigd. Minister Heemskerk zegt, dat de on derstelling als zou het w.o. niet in het be lang van de verzekerden zijn absoluut on juist en onbillijk Is. Faillissement acht sor. niet in het belang van een goede regeling. De vraag oï buitenlandsche moatschappiier onder deze regeling vallen wil spr. laten be. skssan door de rechtbanken. De mkvsiet blijft van meening, dat niet alle spaarkas sen onder de wet zullen vallen. Hij 1 an toezeggen dat een onderzoek naor non toe» stand van alle maatschappijen zal worden Ingesteld. Het w.o. wordt aangenomen met 32 tegen 1 stem, die van den heer Van Kol. Het w.o. betreffende aanvulling der be paling1 omtrent den in echischeidingszeiken bevoegden .rechter wordt z. h. s. aangeno men. Bij de Surinaamsche begrooting vraagt do heer V an den Berg maatregelen tegen het uitsterven van Indianen. De heer V a n K o 1 dringt aan op verbe tering der verkeersmiddelen en op goede irrigotiewerken. Minister De GraaTf zal de ver« schillende opmerkingen aan het oordeel van den gouverneur onderwerpen. De begirooting wordt z. h. s. aangenomen^ Bij de Curacao-begrooting wijst de heer Van den Berg op den achteruitgang der kolonie. De heer Van Kol dringt aan op bestrij ding der geslechtsbiekten en bepleit ver schillende verbeteringen, o.o. van het kies recht. De Minister zegt overweging toe. De begrooting wordt z. h. s. aangenomen. De vergadering wordt vervolgens ver daagd tot morgen Tl uur. Tweede Kamer.* In de zitting van Donderdag werd de wij* ziging der Leerplichtwet aangenomen niet 60 tegen 16 stemmen. De motie-Duijs betreffende het toelaten van optochten op Zondag wordt aangenomen mer 46 tegen 2Q st., de motie-Duijs in zake dc oprichting voor commissies voor steun aan werkloozen •iedere gemeente wordt verworpen met 50 tegen 25 st.,; de motie-Duijs, vragende dat het rijk 00 pet. van de uitkeering aan werkloozen voor zijn rekening zal nemen, wordt verworpen met 58 tegen 17 st.; de motie-Kruyt betereffende het niet onderzoeken naar po litieke overtuiging bij de aanvrage om bui tenlandsche paspoorten wordt ingetrokken Verschillende kleine wetsontwerpen wor den z. h. st. aangenomen. Onteigeningswetje. Het ontwerp in zake de onteigening vooi het belastinggebouw in de Zeestraat le "s-Gravenhage wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen na de toezegging van Minister De Vries dat zal worden on derzocht wat van de te onteigenen gebou- wenn zal blijven staan. Ontwerp tot instelling eener bezirinigings- inspectie. De heer De Kan ter beveelt de instel ling aon van een vaste kamercommissie die de rapporten van de bezumigingsinspectie onderzoekt. De heer Oud acht het noodig dat de mi nister van financiën meer invloed krijgt voorstellen van andere ministers. Spreker wensch voor de inspectie de bevoegdheid om de Kamer zelfstandig inlichtingen te verschaffen en dat zij voorloopig zal worden toegevoegd aan -de Staatscommissie-Rink. Minister De Vries meent, dat de toevoeging niet wel mogelijk is, omdat het arbeidsveld der inspectie ruimer is don dat der commissie. Het ontwerp wordt z. h. s. aangenomen, evenals enkele kleine ontwerpen en een aantal conclusies. Aan de orde is de interpellatie-Weitkamp aangaande het vervoer van vleesch naar Een beetje bedaardheid Een beetje gesust, Ben beetje vergeven De brand is gebluscht. Naar het Engelsoh van JEFFER7 FARNOL 41 „Laat dat," hijgde hij, „laat dat, niemand treeft mij ooit dit pad opgeholpen, niemand zal het ooit doen 1" Zoo klommen we de helling op, de oude man en ik, naast elkan der, zeer langzaam, totdal we eindelijk den top bereikt hadden, en hij, geheel op en buiten adem, zitten ging op een omgevallen, boom, die ongetwijfeld voor dit doel reeds verscheidene malen had dienst gedaan; met bevende hand wischte de oude man rich het rimpelig voorhoofd af. „U liet wel," riep hij, zoodra hij voldoen de bij adem gekomen was, „u ziet wel, ik ben nog bijzonder vlug en sterk als ik lust had, zou ik nog best de horlepijp voor u kunnen dansen 1" „Op mijn woord," zei ik, „ïk geloof til Maar waar gaat u naar toef „Naar Sissinghurst." „Hoe ver is dat?" „Ongeveer een mijl, dwars door 'het land; u kunt het dak van het huis van Joel Amos boven die boomen daar zien uitsteken." •It er in Sissinghuret Mn goede hesnbera?"- „Zeker, „De Stier" is heal best, en ze tappen er goed bier!" „Dan ga ik naar Sissinghurst." „Ja, ja," knikte de oude man, „als u al' leen maar een goede herberg en goed hier zoekt, dan behoeft u niet verdei' te gaan dan Sissinghurstik heb er een-en-negentig jaar gewoond, en ik weet het." „Een en negentig jaar I" herhaalde ik. „Zoo is het 1" antwoordde de oude man, met een hoofdknik. „Ik ben de oudste man in deze streek, uitgezonderd David Relf, en die is verleden jaar gestorven." „Maar als hij dood is, dan is u toch de oudste," zei ik. „Neen," zei de oude man, zijn hoofd schuddend, „kijk, mijnheer, het geval was zooDavid was mijn broer, en hij was er bizonder trotsch op, dat hij de oudste man was in deze streek en nu hij dood en heen gegaan is, nu lijkt het zoo kleingeestig zoo erg kleingeestig van iemands dood te profi teered en hij was toch mijn eigen broeder I" Toen hij dit gezegd had, stond de oude man op, en zetten we onze wandeling voort, naast elkander, in de richting van Sissinghurst. HOODFSTUK XXV. Over Zwarte George, den smid, en hoe wij met den hamer wi erpen. „De Stier" is een eenvoudig, vierkant ge bouw, witgekalkt van buiten, met een schuinsch dak, en voor de deur een open portiek, waarin twee stoelen, waarop iemand zich op een zonnigen achtermiddag kan neerzetten met een kan ale naast zich, om te kijken naar den kronkelenden weg, de kleine huisjes met hun daken van stroo en met rozen volbegroeide prieeltjes, of het wuiven der boomen in de verte, waar het roode, driehoekige dak ven een enkel land huisje helder afstak tegen al het groen er om heen. Of men kon zijn ooten sluiten en luisteren naar het getjilp der zwaluwen on der den nok, 'het verre geloei der koeien of de hamerslagen, die uit de smidse aan den overkant van den weg klonken. Eindelijk, terwijl wij daar loom en slape rig in de zon zaten, kwam er uit de gelag kamer een dikhoofdig manspersoon te voor schijn, klein van oogen en neus, maar groot van kaak, en over het geheel nog al dik en voorhanden vanaf f 12.50 bij: vleezig die, nadat hij mij had toegeknikt, naast den ouden man ging zitten, en hem als volgt toesprak: „Zwarte George heeft het weer te pakken, Gaffer I" „Zoo, ja, ik wist w-él, dat het vroeger of later weer zou gebeuren, Simon," zei de oude man hoofdschuddend, „ik wist wel, dat hij het nooit de heele maend zou uithouden." „Het soheen anders tooh zoo kalm en rus tig nvet hem te zijn,", zei die dikhoofditre man, die naar ik begon te begrijpen, de waard van „de Stier" was hij leek zoo bedaard alsof hij er nooit meer last van zou hebben, tot voor een uur geleden, daar pakt hij opeens Sam in zijn kraag en smijt hem de straat op." „Ja," zei de oude man, wederom hoofd schuddend, „ik heb het al meer opgemerkt, zoo ongeveer de twintigste van de maar.d, dan krijgt George het meestal te pakken." „Die Gaffer heeft toch maar een kranige kopzei Simon, zich tot mij kecrend. „Ja" zei ik, „maar wie is die Zwarte Geor ge, en hoe komt het dat hij het te pakken krijgt, en wat krijgt hij eigenlijk „te pakken?" „Gaffer," zei de waard, „vertél jij mijn heer." „Wel," begon de oude man, blijkbaar al lerminst onwillig, „Zwarte George is een flinke, stevige en sterke man de sterkste, flinkste en stevigste man in South Coutry (bijna net zoo'n flinke kerel als ik in mijn tijd was), maar zoo nu en dan, bij vlagen, dan wordt hij door een dolle woede bevan gen, en dan kan het hem niet schelen, wien hij afranselt „En ook niet, waar I" vulde de waard aan. „Ja, hij is een kwade kerel, die Zwarte George, wanneer hij het te pakken heeft, want, zie je, hij heeft zoo'n eigenaardige ge woonte om dan den man, die het dichtst bij hem staat in zijn lurven te nemen en boven zijn hoofd te zwaaien." „Dat is niet bepaald aangenaam!" zei ik.. „En dat heeft hij nu vanmorgen ook weer uitgehaald' met dien armen 5am eers' boven -zijn hoofd getild en toen de straat op j gegooid r ,.Ert wat deed Sam toe» i vroeg ik. „Wel Sam was allemachtig blij, dat hi er zoo gemakkelijk afkwam „Sam moet dan wel een merkwaardig rnai zijn bepnald een filosoof!" zei ik. „Je zoudt het anders niet zoo nap hem zeggen meende de oude man. Op dit oogenblik kwam er van zeer dicht bij plotseling een luid, heesch gebrul als v.an een woesten stier, en opziend naar den over* kant, zag ik daar uit de smidse een man uit de deur vliegen, hals over kop, en na ren salto-mortale te hebben beschreven, op den grond vallen, daarna nog een paar slagen rondrcHen, tot hij eindelijk midden op den weg was terecht gel omen, wa8T hij tot stil stand kwam en daar met verdwaasden en verwezen bltk om zich heen bleef zitten staren. „Dat is Job legde de oude man uit. „Arme kerel!" zei ik, en stond op om m m te gaan helpen. „O, 't beteekent niks," zei do oude man, zijn hand op arm leg:/end om n ij tegen te houden, „heeiemaal nik:?, Job heeft /'ch .niet eens bezeerd en ik heb ze ge-n»n, ds.e nog vrij wat verder rolden; maar de* !ó»nt omdat Job ook niet iemand is om ronder handschoenen aan te pakken, zelfs voor Zwarte George niet." En werkelijk, na eenige oogei.biiüken stond Job weer op, waarna hij naer onze bank strompelde, vsaar hij ging zitten, erg zwart van wenkbrauw en wild van opg. hij daar zoo ongeveer een vijf ttvritten h-.a gezeten zend een woord te zeggen, spr*lc lik de 'hoop ui*, dat hij zioh niet had be« zeerei. I (Wordt vervolgd);

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1