ui mm VLEESCHHOUWER- EN LAMME. sSTAND: N.V. Middenstands Sr&Éfei LIPS' SMBiCHTiNÖ f B.75 f 6.59 15.15 PON N E „DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERTEHTIËü EERSTE BLAD. Db verbetsrlng der Langestraat. MEUBILEERINGE**'. AMERSFOORT Ben jaar vast s«/0 zes maanden opzegging 4»/sw/« een da; "BUITENLAN P~ Afd. I^eubs2@ra Afd. Tapüteii: Afd. Tuin- en Serre- meubelen: Diversen BEDRUKTE VP1I,v, in GESTREEPT VPH.E urm ..niwmtr ALLE GIETWERK in IJZER. BOPcR, BROKS, ALUMINUM, ZINK ^binnenland. 19e Jaargang Ne. 253 »*r port f 3.—. pe week (met (jraUs verzekwio# ftgem ongelukken) f 0.17», afzonderlijke nummers ir c os. VAN DER GRAAF Co., AMSTERDAM BOTTERDAM Van oneen invloed als hot grootste handelsinformatiebureauwordt door den handel eteeds moer gebruik ge- maakt voor het inc*lM**©r©!t on ra gden van ®n h®* twisla YorAerlnsen. AMERSFOORTSCH Woensdag 4 BWr »2l DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE^PÓORTWV TEL, INT 513 van 1-4 regels f 1.05 met inbegrip van cea bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanhica dingen en Lictdadighcids-advcitcntiën voor de helft cicr prijs Voor handel cn bedrijf bestaan aeci voordcclige bepalingen voor het advertecien. Een» circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toccczondcn- li'*' i -**- De heer Houbaer heeft eenigre «Jagen ge leden weer een® geweien op de meer dan noodzakelijke verbetering van de Lange straat. Het is niet de eerste maal, dat hij dat deed en wij vreeien, dat het ook wel niet de laatste maal zal zijn. Ons althans wil het voorkomen, dat deze kwestie in onze gemeente niet dien steun vindt, welke ze verdient. Wie hiervan de schuld draagt kun nen we thans veilig in 't midden laten, hoe wel de opmerking ons van 't hart moet, dat het op den buitenstaander den indruk moet maken, dat Amersfoort zeer veel doet voor de verfraaiing der buitenwijken, terwijl de binnenstad min of meer verwaarloosd wordt. Onze oude stad toch maakt verre van een modernen indruk. De Langeslraat, met al die verschillende stoepen de een hooger dan de ander, de een in goeden staat en de onder daaren tegen meer dan treurig en met die open goten, vies en onwelriekend dik wijls, geeft nu juist een beeld van een stad, wélke de eiscben van het moderne verkeer verstaat en dia begrijpt, dat de winkelstraat toch altijd als de hoofdstraat geldt bij inwoner en vreemdeling. En gewoonlijk wordt een stad beoordeeld naar de hoofd straten. Ook voor Amersfoort is dit het ge val en menigeen zal het gegaan zijn als ons, ■als we met vreemdelingen over de stad on zer inwoning spraken, dat heel dikwijls ge hoord wordtde buitenstad van Amersfoort is prachtig, maar de eigenlijke stad zelf is niet veel bijzonders. En dan drukt men zich nog niet eens heel sterk uit; wij althans heb ben wel eens heel wat scherpere uitdrukkin gen gehoord. Helaas, die min vleiende beoordeeling van Amersfoort is niet geheel onjuist. Vooral wanneer men in andere steden ziet, hoe daar de hoofdstraten zijn aangelegd, dringt ster ker naar voren hoe Amersfoort hierin nog te kort schiet. Eenige weken geleden fietsten we nog door Wageningen en de mooie breede trottoirs daar maakten het ons dui delijker dan ooit, dan onze Langeslraat het stadsbeeld een heel ander aanzien zou ge ven als ook hier de steeds noodzakelijker geworden verbeteringen waren aangebracht. Wij hopen dan ook, dat dere niet te lang zneeT zullen wachten en dat deze zaak eens met werkelijk bekwamen spoed zal worden ter hand genomen. Zooals het altijd is, kan het toch niet langer blijven. Alleen het steeds toenemend verkeer eischt reeds, dat voor den voetganger ook een behoorlijk deel van de straat wordt aangewezen. Voor al des Zaterdagsavonds Is een wandeling over de Laugestraat bijna niet te doen. De politie doet vaak hopelooze pogingen het publiek het rechts houden te leeren, maar dat is'toch slechts een heel klein middeltje om eenige verbetering aan te brengen. De stoepen zijn vrijwel onbegaanbaar, dus rpgei alles over de straat, met als gevolg een ge drang en geduw, zoodat elk cogenblik voor ongelukken moet gevreesd werden. Het ver wonderde ons dan ook niet, dat de heer Pol der die uit den aard van zijn beroep ook met de verkeersgevaren in aanraking komt, juist deze aangelegenheid in den Raad bracht. Zijn aanwijzing om de Langcstreat a.h.w. alleen te reserveeren voor de voetgangers kunnen we echter niet volgen, daar de ne ringdoenden van onze winkelstraat daar on getwijfeld niet anders dan nadeel van zou den ondervinden. Regel het verkeer, maar zorg tevens, dat ieder zijn plaats vindt en clat niet alles door elkaar krioelt, dan zal men den besten waarborg krijgen voor een regel matig verkeer. En dan is de aangewezen weg voor de voetgangers behoorlijke trot toirs, opdat het middengedeelte vrij blijve voor rij- en voertuigen. Niet alleen zullen de trottoirs het stads beeld verfraaien en zol het verkeer er bij winnen, maar ook in anderen zin zal de stad er wel b'ij varen. Trottoirs zullen de dames meer uitlokken tot winkelen en dit werkelijk ook tot een aangename bezigheid maken. Onze winkelstand zal er dus op den duur' wel bij varen en een goed gesitueerde mid denstand achten wij altijd nog in het groot- HOF 16. WM« He. 1. liKPMW li. 30! Deposito-Rente: 3»'s ste belang eener gemeente. Ook direct zal de Gemeente er echter voordeel bij hebben, daar het schoonhouden der stad met heel wat minder moeilijkheden zal te kampen hebben. Wel is waar zal dit voordeel nu wel niet zoo heel groot zijn, maar wij hebben toch wel eens de klacht ge hoord, dat al het werk aan de Langestraat besteed, verloren werk is, zoolang geen trot toirs zijn aangebracht, de goten niet over dekt zijn en de bestrating niet veel is ver beterd. Een en ander doet ons met aandrang vra gen om verbetering van de Langestraat. Nog eens: veel is er en wordt er gedaan voor de verbetering der buitenwijken. Goed, de stad kan er slechts wel bi| varen. Maar dit legt tevens de verplichting op, dat de binnenstad ook moet voldoen aan beschei den eischen. Laat men dus spoedig beginnen met het aanbrengen der trottoirs, dan is ten minste da eerste en voornaamste stap gezet voor het vervullen der gebiedende eisch: de verbetering onzer binnnstad. Politiek Overzicht. Gisteren werd door Reuter omtrent de Londensdve conferentie uit Fransche bron vernomen, dat het besluit, hetwelk bij den Oppersten Raad Is ingediend, behelzen zou, dat de geallieerden het besluit hadden ge nomen eiken vereischten maatregel te ne men ter bezetting van de Ruhrsteek en het oproepen van de noodige Fransche contin genten voorts dat de geallieerde regee ringen in verband met een nauwgezet in- achtnemen van 't verdrag aan de comm. van herstel zouden vragen terstond op de basis van art. 233 van 't verdrag van Versailles de wijze van betaling der Duitsche schuld binnen vier dagen vast te 6tellen. Tevens zou Duitschland in kennis worden gesteld van de noodzakelijke waarborgen voor de ontwapening, de berechting van oorlogsmis dadigers, enz. In de zes dagen, die daarop volgden, zou Duitschland moeten mededee- len. dat het de voorstellen aanvaardde zon der eenige voorwaarde te stellen. Een wei gering zou automatisch de bezetting der Ruhrstreek tengevolge hebben en eindigen, zoodra Duitschland zijn verplichtingen had vervuld. De eenige kwestie, die gister vol gens Reuter nog niet zou zijn uitgemaakt, zou het vraagstuk der garanties zijn het heet, dat de Franschen, behalve de onver wijlde betaling van 1 milliard gouden mar ken, die de reserve van de Reichsbank vormt, de instelling eischen van een com missie van waarborg te Parijs. Een Havas-berirht hield omtrent het be sluit, dat de geallieerden definitief zouden vaststellen, in, dat Duitschland den tijd zou "/orden gelaten tot 13 Mei. Nader wordt gemeld, dat de Opperste Raad gisteren, na vijf uren te hebben ver gaderd, het volkomen eens is geworden om trent de hoofdzaak van de mededeeling, die aan Duitschland zal worden gezonden. De commissie van redactie zou gisteravond bij eenkomen om 't protocol o-p te stellen en vanmiddag wordt er door den Onrusten Raad opnieuw vergaderd. Duitschland, dat ^oor 12 Mei heeft te antwoorden, zou moe ten betalen 100 millioen pond per jaar en bovendien 25 pet. belastinq- op zijn export. Br zouden thans 600 miTlioen nond aan bons worden uitgegeven en 1000 millioen in Nov. Dit zou in totaal dus 2500 millioen bedragen. Br blijft dan 4250 millioen aan bons over, die 2ullen worden uitgegeven overeenkom stig. Duitschfand's betaalvermogen. De bons dragen 5 pet. rente en een emortisatieren- te van 1 pet, zoodat het bedrag, dat noo- dig is voor den dienst van de 2500 millioen aan bons, die in November zullen zijn uit gegeven, 150 millioen pond bedraagt. Indien de annuïteit van 100 millioen met de 2d percent meer komt te bedragen dan de vereischte 150 millioen, za! men een overeenkomstig deel van de 4250 millioen aan bons, die in reserve gehouden worden, uitgeven om het evenwicht te herstellen. Er zal nog een percent gelegd worden op de belasting op den Duitschen uitvoer die zoodoende tot 26 percent stijgt ten ein de een fonds te vormen, waaruit de inte rest betaald kan worden van de bons, die in reserve worden gehouden. Men denkt, dat elke serie bons in 37 jaar na den dag van uitgifte zal zijn ingewisseld, in geen geval kan de Duitsche verdichting hooger gaan _aan 26.percent van het totaal bedrag aan bons, met welk bedrag de Duitsche in- en uitgaande rechten of andere inkomsten, die de commissie van herstel daarvoor bereid is te aanvaarden, worden belast. De CCm- missfie zal de bons over de "eallieerden verdeelen in de reeds vastgestelde verhou ding. Wij expo-oereu op on/.e Salon-a men élementen iXknmer-Aineniileiiienlcn SlaHpkiuner-nni^ubleüU'atoti Heereiik.-Nmenblesnesitcn f'isii-lantenlln UDndelooper menbclcsi Feradsclie TT»'»iUen Itfoorftciie T«p,?lei» Wilton TnpMtesi Kashmir Tapijten I>1 rank leed en KiiB*en« Tafelkleeden getokte ameublementen t-Jroen ameublementen Tik en en Berken or.eai be. Sou Rieten Serre.ameublementen Voederiiulsj <*m Bloemciihnkiien Westkaitcn Tlnwerk Koperwerk Aardewerk zich wede.om te doen vertegenwoordigen in den Opp S^en Rogd, den Raad van Ge zanten en de Commissie van Herstel. Londen, 3 Mei. (R.) De opperste raad zal in zijn middagbijeenkomst, waar mee de opperste raad besloten wordt, de financieele plannen goedkeuren. Rriand1 keert morgenochtend naar Parijs terug. De conferentie heeft kennis genomen van den uitslag va/n de economisohe sanc ties, waartoe op de vorige Londenische bij eenkomst besloten is en die zeer bevredi gend wordt genoemd. De douanegrens aan den Rijn heeft in een maand tijds 150 mil lioen papieren marken opgeleverd. Men schat de be^le opbrengst op 500 millioen gouden marken per jaar. aan Duitschland worden gezond-en, dat dit land morgenavond omstreeks middernacht kan bereiken. Londen, 3 Mei. (N. T. A. Draadloos). Ter conferentie der «eallieerden werden ook de maritieme maatregelen goedgekeurd, die toegepast zullen worden, wanneer de toe stand zulks vereischt. Overeen werd geko men, dat in een dergelijk geval een geconv bineerde vlootdemohstTatie tegenover Duitschland zou worden ondernomen. De preciese aard van deze betooging werd niet bepaald. Het financieele schema (in 't over zicht vermeld) heeft, naar men in officieeie kringen van oordeel is, het voordeel, dat het Duitschland geen vaste annuïteiten voorstelt tot zulke groote bedragen als in de voorstel len van Parijs en Boulogne waren vastge legd. De bedoeling is geweest een practisch schema op te maken, dat, terwijl het voor ziet, dat de geallieerde het uiterste ontvan gen, dat Duitschland kan betalen, rekening houdt met de noodzakelijkheid Duitschland's nijverheid in stand te houden, waarvan alle belalingen afhangen. Verklaard wordt, dat door de geallieerden nog niet is overgegaan tot de benoeming van een algemeen directeur voor de Duit sche in- en uitgaande rechten. Het werk van de commissie van herstel zal worden beperkt tot de beschikking over de fondsen der Duitsche in- en uitgaande rechten. B e uth en, 3 Mei. (W. B.) Vanochtend vroeg trokken gewapende opstandelingen de stad binnen, bezetten de pleinen en hiel den de voorbijgangers aan. Fransche solda ten patiroirilleeren in die straten en bezetten met tanks de kruispunten. Op het Lomivttz- hotel waait de wit-roode (Poolsche) Vlagi Kattowitz, 3 Mei. (W. B.)'Zich niet bekommerende om de geposteerde tanks, openden tegen acht uur de opstandelingen een wHde schietpartij in de gebeele stad. Het schieten duurt voort niettegenstaande den staat van beleg. Bij Obergiogau zijn twee spoorwegbruggen in de lucht gevlo gen. Canderzin is i-n handen der opstande lingen, van wie er in de buurt 3000 zrijn, gewapend als in den oorlog. Te Beuthem is het. nu rustig. B e u t h e n, 3 Mei. (W. B.) Tegen vijven vanochtend zijn alle uitgangen der stad door sterke wachten van opstandeümgen met machinegeweren bezet. Hoewel de Frartsch-e troepen dadelijk gealarmeerd werden, wis ten zij rich een uur te handhaven. Zij trok ken echter af, toen de Franschen er ernst van gingen maken, 's Middags hield voor het hotel Lomnitz een auto stil van de geal lieerde commissie, waaruit tol van 'hoogge plaatste officieren stapten. Spoedig daarop werd de Poolsche vlag, die uitgestoken was, ingehaald, 's Middags hadden de straten hun gewoon aanzien. Men zag echter tal van jonge mannen uit de naburige dorpen met Londen, 3 Mei. (R.) De bijeenkomst de karabijn over den schouder door de stad van den oppersten raad was om half acht trekken. De winkels gingen langzamerhand geëindigd, maar er^ is nog heel wat tech- j weer open. De openbare gebouwen, zooals nisch werk te verrichten en vandaar dat het het station, het stadhuis en het raadhuis mogelijk is dat morgen nog een bijeenkomst j houden Fransche soldaten met machinege- zal worden gehouden. 1 weren bezet. De scholen zijn gesloten. EESLOUSIES hoon en laan schend in 'n GESTREEPT FL1 BP? LETTE Berichten. Londen, 3 Mei. (R.). De Opperste Raad heeft den tekst goedgekeurd van het ontwe^p-telegram aan de regeering der Ver. St.. waarin deze worden uitgenoodierd. P a r ij 9, 3 M e i. (H.-R.). In tegenstelling met een bericht uit Washington blijkt uit inlichtingen, verstrekt door het ministerie van buitenlandsche zaken, dat Mughes nooit aan Jusserand heeft verklaard, dat de Ver. St zich vijandig zullen toonen tegen el- ken maatregel, die Duitsohlands economi sche verplettering met rich zou brengen. In tegendeel betoogde hij steeds, dat de Ame- rikaansche regeering geen Duitsche voor stellen zou overbrengen, die de geallieer den onaannemelijk zouden echten. Londen, 3 Mei. (R.) Naar Reuter ver neemt is in Britsche officie el e kringen nog niets bekend omtrent een nieuwe Duitsche nota aan Amerika. Enkele dagen geleden richtte Duitschland een med-edeelmg tot de Ver. St. tot aanvulling van de voorstellen, vervat in de oorspronkelijke nota van 24 April. Deze mededeeling bevatte hetzelfde ls door d'Abernon op 30 April te Londen was medegedeeld. In afwachting van nadere berichten vermoedt men, dat bovenbedoeld bericht betrekking heeft on deze aanvulling. Omtrent nieuwe Duitsche voorstellen is niets bekend, Londen, 3 Mei. (R.) De commissie 44 K.1N6GSTRAAT AMERSFOORT. Kattowitz, 3 Mei. (W. B.). Opstan delingen hebben na een hevige schietpartij de politiebarakken te Woldbad bezet en de ambtenaren gevangen genomen. Een hoep opstandelingen drong het hoofdbureau van politie binnen, dat een halt uur later door een Fransch kapitein ontzet werd. Het re dactiebureau van de Volkswille is met hand granaten vernield. Onder de opstandelin gen bevinden zich soldaten van het legioen van Haller. Uit de omligegmde gemeenten is de blauwe politie gevlucht. Met Pless en Rybnik is sinds gisteravond geen verbin ding meer. Ook Schrau moet in handen der opstandelingen zijn. O p p e 1 n, 3 M e i. (W. B.). De geallieerde bestuurscommissie is vast besloten de orde onvoorwaardelijk te handhaven. Zij heeft daarom gisteren den staat van beleg afge kondigd over de kreitsen Beu'hen (land), Plesz, Kattowitz (land), Rybnik, Hindenburg, Tarnowitz en Ratibor (land). O pp elm, 3 Mei. (W. B.). Vannacht om 2 uur is de brug tusschen Oppeln en Schapankowitz opgeblazen. Te Oppeln zijn tal van vensiers gesprongen. De brug ligt van herstel is uit Parijs ontboden en komt i in dsn straatweg naar Brieg, even voor de morgen hier aan. Door haar zal een protocol bocht bij Neisse, NAAK MO!»EÏ, «>P TKF.il EN ING KKWERKT OF ONBEWEKJii'. TELEPHOON 169 VUMitKFBWF» 32d. Beuthen, 3 Mei. (\V. B). Men meldt uit Tarnowitz, dot opstandelingen den ofge-j loopen nacht de stad binnengerukt zijn en itf! het wilde weg zijn gaan schieten. De Fran sche cavalerie is spoedig op straat verschc-j nen en heeft de opstandelingen uiteenge jaagd. Naar verluidt, zijn reeds twee dooden en verscheidene gewonden geteld. Da Rundschau meldt uit Ratibor, dat de opstan delingen vannacht een spoorbrug op het baanvak Leobschuetz-Deutsch-Rosselwitd hebben opgeblazen. N e w-Y o r k, 3 M e i. (R.). De Amerhl kannsche bond van readers van stoomsche pen heeft het voorstel van Hoover om hun geschil met de maohinisten aan arbitrage te onderwerpen verworpen. Vele machinist m hebben de schepen verlaten de vakver- eenigingsleiders dreigen het geschil over het geheele land uit te breiden cn het zelfs uit te strekken tot Engelschc en buitcit' landsche schepen. Krm eroverzi ch t. Eerste Kanter. J—1 Vergadering van Dinsdag 3 Me^ Aanvulling Onteigeningswet. Aan de orde is de stemming over het wet» ontwerp tot nadere aanvulling van de ont* eigeningswet. Het wetsontwerp wordt met 23 tegen 7 stemmen aangenomen. Tabaksaccijns. Aan de orde is hierna het wetsontwerp iot heffing van een tabaksaccijns. De heer v. d. Hoeven (c. h.). heeft bc zwaar tegen het wetsontwerp. Het bevat droevende bepalingen. De huisindustrie vcrw dwijnt zonder meer. Een tweede bezwaar is de administratieve aanhang welke hei wets* ontwerp met zich brengt cn een dorde bc* fcwaar geldt de aanleiding tot ontduiking, wel ke het geeft. Spr. aoht het bezwaar ten aan zien van de huisindustrie zeer ernstig en hij zal tegen de wet stemmen, tenzij de ministe* met een aanvulliagswet komt om voor -ds 7000 slachtoffers ontheffing te verkrijgen en tenzij de minister een lange termijn aan de invoering laat voorafgaan en voor dc slacht' offers geldelijk iets gedaan zal worden. De heer v. d. Maesen de Sombre! (r. Ie.), sluit zich aan bi j den vorig en spre ker. De 'heer Sm een ge (v. b.) is deze wet niet sympathiek en hij weet nog niet wat hij aan het eind der beraadslagingen zal doen. Spr. meent, dat de kleinere fabrikan ten niet voldoende him meening hebben kun nen doen gelden. De heer v. d. Felt z (v. b.) meent, dat er voor de paar duizend handwerkers die uit him brood worden gestooten iets gedaoni moet worden. Ook wijst hij op de nieuwe uitgaven waarvoor de fabrikanten zullen ko men te staan en#die vooral op de kleinereni zwaar zullen drukken. De heer V1 i e g e n (s. d. a. p.) acht de to- bakbelasting niet de eerst aangewezene en! zegt dat een accijns eenvoudig moet zijn. lm het wetsontwerp vindt men echter allerlei on mogelijke regelingen omdat men 'net voor werp bij de circulatie van de eeroe har.d in de andere hond in het oog moet houden. Deze belasting zal temeer impopulair zijn omdat de tabalcsnijverheid zich vrij van wettelijke maatregelen heeft ontwikkeld. Ben behoorlijke controle acht spr. dan ook practisch onmogelijk. Spr. vinclt deze wet verder een slechte bestrijding van de huisin dustrie, die door de wet niet verdwijnen, doch zich vestigen zal. Spr. zal derhalve te gen het ontwerp stemmen. De heer I d e n b u rg o. r.) erkent dat de tabaksbelasting onaangenaam is. Hij acht haar evenwel ook noodig met het oog op denl financieelen toestand en de financieele voor uitzichten en hij meent, dat zij tot de eersÉ aangewezenen behoort omdat men tot indi recte belastingen zijn toevlucht moest nemenl en omdat nu ook in het buitenland veelal het goudmiddel tabak belast. De bezwaren, eangevoerd tegen het voorgesteld stelsel van heffing, deelt spr. goeddeels, doch aan andere stelsels zijn nog grooter bezwaren verbonden. Ook spr. wenscht schadeloos stelling voor de door de bepalingen betref fende huisindustrie getroffen, in den vorml van hulp bii de oprichting van werkplaatsen. De beer'Wittert van Hoogland (a. r.) zal tegen het onderwerp stemmen omi den administratieven rompslomp, die het zal veroorzaken en om de bezwaren die het zal meebrengen voor de kleinindustrie en do kleine winkelier©. De heer Bergsma (v. b.) erkent d>at eri gek^noodi? is en zal waarschijnlijk vooH stemmen. Voor de hufsindustrieel wenscht hij de oprichting van openbare werkplaatsen. Minister de Vries noemt de financieel© vooruitzichten niet bemoedigend Neder-* land maakt thans een gvnstigen tijd door. En aanzienlijke beproevingen zijn niet' mogelijk. Nieuwe belastingen zijn noodig en de Re geering is tot dezelfde overtuiging gefleomen! als de 'heer Idenburg. Spr. ontkent de bezwa ren tegen het voorstel niet, doch iedere vorm: van belasting heeft zijn bezwaren en de be zwaren zijn 'hier sterk overdreven. Vele thuis werkers werken nu reeds in lokalen die niet völdoen aan de eischen van het Veiligheids besluit. Het voorgestelde middel i9 verder heil eepige om de huisindustrie de kop in te druk ken.° Zeer vele thuiswerker» zullen plaat* kunnen vinden op de fabrieken. Aan de klei ne baasjes zal zooveel mogelijk lokaliteit worden verschaft. Fn eindelijk zal, zpo noo« dig. schadeloosstelling worden verleend. Te 11 uur 45 wordt de vergadering geslo*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1