him ..mow ^feuilleton. Langs den grooten weg. BUITENLAND. PRIJS DHR AOVEiïïfHÏIÖ „DE EEMLAMDEFT BLOUSES hoog en laag sluitend W. Vi 80SSBÜ AMERSFOORT. ln BEDRUKTE VOILE f 6,15 in GESTREEPT FUNELLETTE fi.se in GESTREEPT VOILE f5.75 J. MTEMST, Hoi 21. 19e Jaargang Ne. 259 pa mianürn voor Anti» tooH 1 1.10, tóe»» «»nc» \jft port f 3 V ««k «rzekenoe oosclukk«n) ft»». «iioodwlSke nummert oas. Vrijdag 6 Mei 1921 DIRECTEUR-UITGEVERJ J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA» TEL. INT 513. v.u» 1 —4 regels f 1.0S met inbegrip v.tn cca bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en Lieldadigheids-adveitenticn voor de hcltt eer prijs oor handel en bedrijf bestaan zeer voordeel jge bepalingen voor het adverlccicn. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden- Politiek Overzicht Oc haethoofdige Poten, op 't vernemen het bericht (of gerucht) dat van geel- t arde tijde, in Terband met den uitslag volksstemming in Oppér-Siletië, hun ilochts Piest, Ryhnik en een stukje van den Kattovrftz tou worden toegeweien, ebben rich door op te staan zelf recht hackten te verschaffen. Toevallig viel 't bet Bin van actie samen met den herdenkings- Bag van de constituotie dier jonge, steeds (eitil van stal loopende, republiek. De ernst ipnn dm toestand moet waarlijk niet worden i&nderschet. Dat men in ed Entente-landen oneens met bezorgdheid de situatie gade- Blaat, kan blijken uit het feit, dat generaal Cf rond, die, zooals men rich herinnert het (jöoid is van de Fransche militaire missie, Instructies heeft ontvangen om dadelijk te rug fa keeren naar Opper-Silezië. Bovendien Sa het waarschijnlijk, dat de Opperste Raad ekh' vandaag met de gewichtige «angele- gt-nheidza! bezag houden; te dien einde stelt fiiiand, naar verluidt, rijn voorgenomen ver trek naar Parijs tot heden uit Het ligt in de lijn van 't gebeuren, dat de Duitsche gezant te Londen Woensdagmid dag op 't Britsche departement van buiten land sóhe zaken een nota omtrent de Pool- sche actie ter hand heeft gesteld, waarin de opstandige beweging wordt gekenschetst als een vooraf beraamde Poolsehe poging om Opper-Silezië gewelddadig in handen te krijgen. Ook wordt In 't document opge merkt, dat de geallieerde commissie tegen over do Duitsche commissarissen heeft er kend, dat de Duitsche bevolking geen aan leiding voor de actie heeft gegeven, voor de gevolgen waarvan de Duitsche regeering lan ook begrijpelijkerwijze niet in 't minst de verantwoordelijkheid op zich wenscht te nemen. In de telegrammen wordt ten over vloede verklaard, dot in geallieerde kringen over 't algemeen, in Engelsche in 't bijzon der, bezorgdheid heerscht over den loop der zaken in Opper-Silezië. Men beschouwt 1c actie els een stelselmatige poging om door gewelddadige inbeslagneming der be twiste gebieden vooruit te loopen op 't be sluit van den Oppersten Road. Van betee- kenis Is de volgende zin, dien wij lichten ui;, een Reuter-telegram Deze aanval op 't gezag van den Oppersten Raad en op de strijdkrachten onder zijn gezag (reeds meer dere geallieerde militairen zijn bij den Putsch om 't leven gekomen), moet, wan neer er mee wordt doorgegaan, een emsti- gen invloed uitoefenen op de publieke opi nio in de kringen der geallieerden ten aan zien van Polen. Ook de Fransche regeering zou thans niet op haar gewone fanatieke wijze alles goedkeuren en goedpraten, wat door de Polen ten koste en ten nadeele der tuit,-hers geschiedtalthans den Temps t-omt te Londen ter oore, dat het Fransche gouvernement orders heeft gezonden naar .Warschau cn Oppeln, waarbij den Fran- schen vertegenwoordiger wordt gelast al het mogelijke te doen om de Poolsehe openbare meening te kalmeeren. Men zou zoo reg it en dot dit laatste bovenal op den weg lag der regeering te Warschau zelfnu houdt "h Orient-telegram, hetwelk opmerkt, dat de gisting, die in de gemoederen is ontstaan als uitvloeisel van de z.g. beslissing van de gea'Heerde commissie te Oopeln, waarbij slechts de distristen Plesz, Rybnik en een deel van Kattowitz wordt toegewezen, den tweeden Mei is uitgeloopen op een staking van 300000 mijnwerkers en den dag daar na op een verzet tegen 't toewijzen van de andere betwiste districten aan Duitsch- land, wel in, dat de Poolsehe plebisciet commissaris Korlanty door den Poolschen premier Witos is aangemaand om de ge moederen te kalmeeren en den opstand den kop in te drukken, maar Korlanty heelt er zich van afgemaakt door te zeggen, dat hij hiertoe niet in staat was in verband met het elementaire karakter der beweging. Het schijnt, dat de Poolsehe ministerraad, die wegens de situatie werd bijeengeroepen, op Korlanty'» onvermogen heeft gereageerd door te besluiten hem dadelijk te ontslaan. De voorzitter van den ministerraad loochent echter met nadruk de gegrondheid van 't bericht, els rou door Poolsehe wapenen zijn of worden geïntervenieerd. Kesrycki, de Poolsehe consulgeneraal te Oppeln, gaat ondertusschen nog verder door te beweren, dat de beweging voor een goed deel is te wijten aan de Duitsche kranten, die sinds een -dag of wat stelselmatig het bericht zou den hebben verspreid betreffende de z.g. be slissing van de geallieerde commissie. Maar dat Korfanty slechts voorwendt machteloos te zijn, valt uit het jongste bericht af te lei den, hewelk inhoudt, dat hij zich Woensdag avond tot civiel en militair goeverneur van Opper-Silezië heeft uitgeroepen. Men ziet dit is heelemaal h la Seügofski en het is niet onmogelijk, dat de Poolsehe regeering, ten aanhoore van de wereld formeel protes- teerend, nochtans met den loop der dingen zeer in haar nopjes is. Gisterochtend is het ultimatum van de ge allieerden den Duitschen gezant te Londen, Von Sthamer, overhandigd. In het stuk, on derteekend door Lloyd George, Br land, Sfor- za, Jaspar en Hayaslii, wordt vastgesteld, dat, ondanks de concessies, die sinds 't ver drag van Versailles werd onderteekend, door de geallieerden zijn gedaan en ondanks de waarschuwing omtrent de sancties, waartoe te Spa en Parijs het besluit was genomen en voorts niettegenstaande de dwangmaat regelen, die vanuit Londen aan Duitschland zijn meegedeeld en sindsdien toegepast, de regeermg te Berlijn te kort is geschoten, wat het nakomen betreft van haar verplichtin gen, die voortvloeien uit 't tractaat van Ver sailles en betrekking hebben op (1) de ont wapening, (2) het storten van 12 milliard mark in goud vóór 1 Mei 1921 overeenkom stig art. 235 van 't verdrag en ten aanzien waarvan Berlijn reeds een sommatie heeft ontvangen, (3) het berechten der oorlogs schuldigen op de wijze als voorgeschreven, was in de geallieerde nota's van 13-2-20 en 17-5-'20, (4) enkele andere vraagstukken van belang, behandeld in artt 264, 267, 269, 273, 321, 322 en 327 van 't tractaat. In 't document wordt nog opgemerkt, dat de geallieerden besluiten van 5 Mei af over te gaan tot de vereischte voorbereidende maatregelen voor 't bezetten der Ruhrstreek door de troepen der geallieerden aan den Rijn. Aan de commissie van herstel wordt verzocht ingevolge art. 233 van 't verdrag de Duitsche regeermg terstond de data en modaliteiten mee te deelen, waarop Duitsch land zijn schuld heeft te kwijten en de re geering te Berlijn met haar beslissing te dien aanzien uiterlijk op 6 Mei in kennis stellen. De Duitsche regeering wordt gesom meerd binnen 6 dagen na den datum, waar op bovengenoemde beslissing is ontvan gen, categorisch mee te deelen, dat zij (1) zonder voorbehoud en onvoorwaardelijk haar verplichtingen zal nakomen, zooals die door de commissie van herstel zijn vastge steld (2) zonder voorbehoud onvoorwaar delijk de waarborgen voor het nakomen ba rer verplichtingen zal aanvaarden, zooals die door de commissie van herstel zijn vast gesteld (3) zonder voorbehoud en terstond de maatregelen zal nemen, die tot ontwape ning van het leger, de vloot en de lucht vaart bij schrijven van 19 Januari 1921 door de geallieerde mognedheden aan de Duit sche regeering zijn medecedeeldde maat regelen, die reeds uitgevoerd hadden moe ten zijn, moeten onmiddellijk genomen -»or. den, de overige op de daarvoor vastgestel de tijdstippen (4) zonder voorbehoud en dadelijk zal overgaan tot het veroordeelcn deT oorlogsmisdadigers en tot de uitvoering van die gedeelten van het vredesverdrag, waaraan zij tot dusver nog niet in voldoen de mate uitvoering heeft gegeven en waar van sprake is m het eerste deel van de on derhavige nota. De geallieerden besluiten op 12 Mei over te gaan tot de bezetting van het Roerge bied en het nemen van alle andere militaire maatregelen te land en ter zee, wanneer de Duitsche regeering in gebreke blijft aan bo venvermelde eischert te voldoen. Deze be zetting zal'zoo lang duren ais Duitschland de voorwaarden, die in deze nota zijn op gesomd, niet heeft vervuld. Berichten. Londen, 4 Mei. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). De geruchten, dat de Duitsche regeering een nieuw aanbod aan de geal lieerden zou hebben gedaan, worden offi cieel verklaard onjuist te zijn. Omtrent dit aanbod verluidde, dat het ongeveer gelijk zou staan met het aanvaarden van de Parij- sche voorwaarden der geallieerden, maar men wijst er op, dat die voorwaarden thans ten eenenmale vervallen zijn door de be slissingen van de tegenwoordige conferen tie, zoodat een dergelijk aanbod, als het ge daan was, onaannemelijk zou zijn geweest. Foch heeft aan journalisten verklaard zeer voldaan te 2ijn over de resultaten van zijn bezoek. LondenSMei. (R.) De Opperste Raad teekende de overeenkomst inzake do scha deloosstelling. en uitbreiding der bestaande noodmaatrege len aan. De regeering wordt gemachtigd tot verdere beperking van de tramdiensten, het gebruik van piezierbooten en de lichtvoor zieningen, indien wenschetijk, tot verlen ging van den zomertijd met een uur. Bij de discussies werd nadrukkelijk gewezen op 't ordelijk karakter van. 't geschil. De Labótir- sprekers vonden de maatregelen noodeloos- uitbartend, maar de minister van buiten), zaken hield vol, dat zij even noodig waren als voor een maand. Hij verklaarde, dat, als de staking voortduurde, kolenimport uit den vreemde zou plaats hebben en hij vroeg de triple alliantie, of deze zou weigeren deze kolen te lossen en verder te verwerken. Londen, 4 Mei. (R.) Een patrouille van 9 politiemannen is te Rathmore (graaf schap Kerry) in hinderlaag gevallen; 7 wer den gedood, één Hep verwondingen op. De andere ontsnapte. Sinn Feiners hebben te Glasgow politie mannen, die een gevorrgeniswagen bog-e- leidden, aangevallen. Een inspecteur van politie werd gedood, een detectieve gewond. De aanvallers ontkwamen. R o m e, 3 M e i. (B. T. A.). De Paus heelt een encycliek uitgevaardigd, gericht tot de leeraren en leerlingen van de katholieke universiteiten en instellingen ter gelegen heid van het zesde eeuwfeest van Dante. De pauselijke brief eischt den roem van Dante op voor het katholicisme. Kattowitz, 4Mei. (W. B.) 's Ochtends 11 uur. Te Myslowitz heeft men gistermid dag gtroobe biljetten aangeplakt, met het op schrift „Polen heeft den staat v«n beleg af gekondigd". De biljetten roepon alle inwo ners, die in staat zijn de wapens te dragen 4 4 LAOIGEüTltA (T De Daily Chronicle schrijft, dat de blok kade van Duitschland, die in de bedoeling lag, waarschijnlijk alleen toepasselijk zal zijn voor uitvarende schepen, omdat een blokkade van binnenkomende schepen niet alleen schade toebrengt aan de neutralen, maar ook de Duitsche voedselvoorziening zou verminderen, hetgeen niet de bedoeling .te- Berlijn, 4 Mei. (W: B.) Naa<r aanlei ding van den, door de antwoord-nota van de Ver. St. in 't leven geroepen, politieken toestand heeft 'het kabinet vandaag met ol- gemeene stemmen besloten al te treden. De rijkskanselier heeft zich vanavond naar den rijkspresident begeven om hem het besluit van het kabinet mede te deelen. De rijks president verzocht hel kabinet de loopende zaken al te doen, waarin het kabinet toe stemde. Berlijn, 4 Mei. (W.-B.). De rijksdag heeft heden in derde lezing het wetsontwerp aangenomen ter vervolging van oorlogsmis daden en -overtredingen, alsook dat betref fende de wijziging van de bankwet. Hierbij werd een motie van Riesser (Duitsche volks partij) aangenomen, waarbij de regeering wordt uitgenoodigd den eisch tot uitlevering van den goudvoorraad onvoorwaardelijk af ie wijzen. Bij een reeks van stemmingen werden daarna de moties verworpen, dïe ten doel hadden de opheffing van den „Ausnahme- zustand" voor midden-DuitscMand. groot- Hamburg enz. Londen, 4 Med. (R.) Het Lagerhuis nam. 215 tegen 54 stemmen, de verlenging op voor de burgerwacht, 's Avonds kwamen treinen binnen met transporten uit Polen. De meeste reizigers *uit drie treinen droegen 'burgeikleeding. Om 10 uur kwam een sterke Fransche troepenmacht aan, die na een ge vecht met handgranaten de opstandelingen ontwapende. Vanochtend kwamen onder den toren opnieuw tal van opstandelingen bijoen, die thans op Bogutschirtz aanrukken. Volgens mededeeling van den kreitscorvtro- letrr zijn krachtige maatregelen getroffen om de opstandelingen af te slaan. Kattowitz, 4 Mei. (W. B). De spoor wegdirectie heelt vanmiddag beraadslaagd over het verlangen der werklieden, dat het spoorwegverkeer hersteld zou worden. Men was liet erover eens, dat dit bij dén verwar den toestand van het oogenblik niet moge lijk is. Ook is het personeel niet te bewegen dienst te doen in de bedreigde gebieden. B r e s 1 a u, 4 Mei. (W. B.). Uit het op standige gebied in Opper-Silezië meldt men, dat de brugggn tusschen Dirschelwitz en Ober-Glogau en tusschen Rasselwilz en Leobschütz zijn opgeblazen. Annaberg en Ujest hebben de opstandelingen bezet, dié ter sterkte van 500 man, met machinegewe ren, Petersburg binnengerukt zijn. Laurahütte, 4 Mei. (W. B.). In den voornacht hebben de opstandelingen de tweeiiivgstad Laurahiitte-Somianowice bezet en in de stad machinegeweren Opgesteld. De posten der volksstemmingspolitie wer den ingetrokken. Men brak de bank van lee ning open en hracht materiele schade toe aan het postkantoor. Een Fransche auto met twee machinegeweren verscheen later in de stad. De Frnnschen plakten biljelleiï aan ter alkondiging van den staat van be leg. K o c n i g s h iU t e, 4 Mei. (W. B.). Onge. veer 200 opstandelingen hebben even voor bij Gieiwitz de stoomtram naai Xocnmgs» hütte aangehouden. 'C\\ zonden de nam te rug op één wagen na, waarin zij hun hoofd kwartier vestigden. Even later overviel een bende van 40 man hét directiegebouw van de tram te Koenigshütte en dwong de amb tenaren gewapenderhand hun papieren af ta geven. Ook dwongen de indringers de amb- tenaren de brandkast te openen, waaruit zij 21.000 mark stolen. Zij ontkwamen zonder herkend te zijn. B e u t h e n, 3 Mei. (W. B.). In den afgc. loopen nacht is Koz, directeur vuil de mijn Preussen te Mjeclicwitz doodgeschoten. Te Noord-Zaborzo en te Zaborze werd de volks, stemmingspolitie gedwongen de wapens neer te leggen. De stad Hindenburg wordt door Fransche troepen beschermd. De kreit» Hindenburg is in handen der opstandelin gen. Deze belegeren de steden Lublinitz en Ujest in den kreits Grosz-Strehiitz. B e r 1 ij n, 4 Mei. (VK B.). Volgens een1 bericht aan de Voss. Ztg. uit Bresiou staan tegenover de bezettingstroepen ongeveer 50.000 gewapende opstandelingen." B e r 1 ij n 4 Mei. (W. B.) Volgens de Lokal Anzeiger wil Korfanty een Poolsehe regeering vormen binnen de grenzen der Korfanty-linie. B e r 1 ij n, 5 Mei. (W. B.) Naar 't Berliner Tageblatt uit Beuthen verneemt, heeft dc En gelsche kolonel Cockerill, die door de Polen als Engelschman grof is bespot en zelfs be dreigd met den dood, de intcrgeollieerda commissie verzocht hem terug te roepen, daar de hem ter 'beschikking gestelde mili taire krachten voor het handhaven der orde niet voldoende zijn. Warschau, 5 Mei. (\V. B.) Volgens een bericht van het Poolsehe Telccraaf Agentschap hebben de leiders van den Pool schen opstand in Opper-Silezië aan Lloyd George een telegram gezonden, waarin zij dreigen met de vernieling der industrieele ondernemingen, wanneer aan hun wenschen niet tegemoet wordt gekomen, B e r 1 ij n5 Mei. (W. B.) De commissie van buitenlandsche zaken uit den rijksdag kwam hedenvoormiddag bijeen en hoorde dr. Simons' rapport over tie gebeurtenissen in Opper-Silezië aan. De mededeelingen be vestigden den buitengewonèn ernst van den Poolschen opstand. De commissie ging uiteen tot vanmiddag, om het kabinet inmiddels in staaj te stellen te besluiten omtrent te be slissing, die aan het parlement zal worden voorgelegd. Berlijn,5Men. (W. B.) Op 4 Mei is te Berhjn een draadloos 'bericht ontvangen, in houdende, dat Korfanty en een zekere No- wina Doliwa zich aan het 'hoofd der Poolsehe opstandige beweging hebben gesteld. Den Duitschen zaakgelastigde te Warschau is op gedragen de Poolsehe regeering opheldering te vragen over dit telegram. Kattowitz, 5 Mei. (W. B.) De magis- truat der stad Kattowitz besloot in de zit ting van gister een hulptroep te zenden aan de interpealiieerde commissie om spoediger» verderen bijstand. Londen, 4 Mei. (N. T. A. Draadloos). Te Antonienhutte slaagden troepen der in- tergcallieerde plebisciet-commissie er in 200 rebellen te omsingelen en gevangen te nemen. Soldaten in Poolsehe uniformen zijn onder de opstandelingen waargenomen. Wé enen, 5 Mei. (V. D.) Dr. Alfred Fried, winner van een Nobelprijs, is heden overleden. Waarnaar zullen we tenslotte trachten? De wereild te kermen en baar niet te verachten, Naar het Engelsch van JEPFERy FARNOL. 45 >Je hebt gelijk, George je hebt gelijkt" „Maar Galfer, je moet nu niet denken, dat zoo goede maatjes ben met dat jonge mensch hij bevalt me heelemaal niet, daar lyaat hij me teveel en te glad voor I" „Ja, dat doet ieechode hier Job, nader- •chuivend; „en ik zeg, dat als ie zijn- nek breekt, dan is 't zijn eigen schold hij is veel te pedant voor zoon jong ventje!" „Job/' zei de oude man, „houd' je mond!" „En ik zeg dat 't een eigenwijs, pedant Keertje is," hieGd Job koppig vol, „een pe dant heertje wat zeg jij ervan, GeorgeT' „Job," antwoordde de smid, „het is mijn jPewoonte niet een man uit mijn huis den J¥reg op te gooien en dien zelfden dag weer cnet hem te praten of er niks was gebeurd Terwijl dit gesprek werd gevoerd was ik bezig een wijden cirkel in het stof te trek- èen, een bezigheid;, die door de anderen met ,-öToote 'belangstelling werd gevolgd, -en waar- IWj het aan de noodige opmerkingen niet ontbrak. 7,Wat ga je nu met dien hamer doen, Ge- vroeg de oude man. „Wel," legde de smid uit, „dit heerschap denkt dat hij hem verder kan gooien dan ik." Bij deze woorden barstten de omstan ders in een algemeen gel&oh uit. „En als 'hij 't kan, mag hij bij me komen werken, en zijn eigen loon bepalenmaar als hij 't nie<t kan, dan moet hij tien nvmvten met me boksen." „Tien minuten riep een stem hij houdt 't er gteem vijf uit 1 „Ec krijg al een beetje medelijden met 'm," *ei een ander„hij ziet zoo bleekjes, net een velletje papier." „Dat zou jij ook, aVs je in zijn schoenen stondriep een derdewelke woorden een daverend gelach deden opstijgen- Terwijl ik langs den lering van grinnekende en onvriendelijke 'gezichten om mij heen blik liet gaan, werd het mij duidelijk genoeg, dat allen tegen den vreemdeling waren, zooals het altijd is bij vogel, dier en vi&oh, maar in het bijzonder bij den menisoh, over de ge hoede wereld en plotseling kwam er over mdj een groot gevoel van eenzaamheid en veülabenheid, dat overigens, naar het mij voorkomt, natuurlijk en begrijpelijk was. Evenwel toen ik mijn hand uitstrekte om mijn (ransel los te maken, vond ik reeds een andere hand daarmede bezig, en, mij om* keerend keek ik in het gezicht van Simon, den herbergier. „Als 'het tot vechten komt," fluisterde hij mij in het oor, „als :het tot vechten* komt, en ik geloof vast, dat dit gebéurt, houd dan zooveel en zoover mogelijk van hem af je lijkt vlug op je beenen en verder, houd ■zijn. rechterband vooral goed in de gaten •en als je een leans ziet voor een opstopper richt op ziin kin een beetje naar één kant en sla dan zoo hard' je maar kan „Wed bedankt voor ja vriendeliiken raad," zei ik, met een dankbaren hoofdknik; daar-f na trok ik mijn jas uit en wilde hem die overhandigen, doch op datzelfde oogenblik kwam de oude man zoo snel hij kon aan strompelen ,nam hem van mij aan en legde •haar voorzichtig over zijn arm. „Let op mijn woorden, Simon," zei hij, „deze jonge man is precies wat ik was toen fk zoo oud was, hij dijkt op me als de eene erwt op de andere waarachtig I" „Kom," ze! Zwarte George nu, „daar ligt werk op me te wachten, en mijn vuur zal uit gaan." „Ik ben klaar," zei ik. Daarna werd er af gesproken, dat wij, beurt om beurt in den cirkel staande, elk drie worpen zouden doen en wie de twee verste deed zou gewon nen hebben- voorhanden van f 12.50 bij: De 9rnid ging het eerst in den cirkel staan, de hamer in de harvcL „Wacht even," zei ik, „het fs voordeeltger den naworp te hebben, het is dus niet meer dan eerlijk, dat wij erom opgooien, wie be gint," „Neen,'f antwoordde Zwarte George, de omstanders met de hand beduidend op zij te gaan. „ik heb de hamer in m'n band, en ik wil eerst gooien." Nu is het, zooals waarschijnlijk iedereen weet, heel iets anders een voorhamer op de gewone wijze boven een aambeeld te zwaai en, dan wel hem zoo ver mogelijk weg te werpen, want voor dit laatste is, behalve de zuiver lichamelijke kracht, nog een zekere mate van werpkennis noodig, zonder welke iemand beslist achterstaat bij een ander, die haar wel heeft. Ik wachtte dan ook, in weer wil van de geweldige kracht van den arm van mijn tegenstander, zondier veel ongerust heid den uitslag van onzen strijd af. Zwarte George omklemde den steel van den hamer nog wat steviger, liet 'hem als een veer boven zijn 'hoofd cirkelen, slingerde hem toen, eens, tweemaal, driemaal in de rondeen liet hem toen gaan. Job en twee of drie anderen renden voor uit om een streep over den weg te trekken daar waar de hamer was gevallen, en den afstand te toeten. „Negenen vijftig!" maakten zij hekenicl. „Denk je, dat je dat van me winnen kunt?" vroeg Zwarte George beminnelijk. „Ik geloof het wel," antwoordde ik, terwijl ik den hamer opvatte en in den cirkel stap te. Den steel stevig beetpakkend, liet ik het «ware werptuig ook eerst een paar maal ho ven mij rond draaien en 'begon het toen al sneller en sneller langs mijn zij rond te draaien, waarbij het steeds grooter en groo- ter drijfkracht kreeg, tot het eindelijk, als een bliksemstraal, uit mijn hand wegschoot. Hijgend zag ik het door de lucht suizen, tot het eindelijk op den weg neerviel en in een dikken wolk stof aan mijn oog werd onttrok ken. „Hij heeft 't gewonnen!" riep de oude man. terwiji hii opgewonden met ri m «tok zwaaide. „Bij alle goden, hij heeft het gewon'4 nenf' ,Ja, waarachtig, hij heeft 't gewonnen," herhaalde een man, die een hark op dei\ schouder droeg, waarmee hij iedereen hin derde. „En goed ook I" schreeuwde een ander. „Jawel, maar Zwarte George kan nog wel veel verder gooien f Hij heeft rijn best rvog iv?et gedaan 1" schreeuwde een derde. Doch1 ollen zwegen, toen Job, die den ofstend was gaan meten, dichter bij hem kwam. „Tweeëntachtig!" kondigde hij aan. Zwon te George keek mij scherp aan, maar, zoodei iet9 te zeggen, stapte hij met een grimmiga uitdrukking op het getaart binmen den ckfeef bevochtigde de palmen van zijn handen, zag me weer strak aan, en begon toen den ha' mer te zwaaien, zoo als hij mij had zien doen Sneller en sneller draaide het werktuig toS hij het met een ipflotselingen ruk liet gaan» En een machtige worp was het! Snet en rechtuit Vloog het, een: wijden 'bocht nog be< schrijvend, voor het <xp den weg neenpioftei De opwinding was thans hoog gestegen en verscheiden toeschouwers liepen dmlc gesticulearend >en elkaar* toeroepend, met Job mede om ook elk voor zichzelf den afa stand te meten. Wat den smid betreft, hijj stond naast me, fluitend, en ik zag dat del vroolijJoe glinstering in zijn oogen was te* ruggekeend. „Honderdenstwintigif- riepen een! half don zijn stemmen. (Wordt vervoigd). I

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1