Ni Middenstands Mistbank mmm u 4. telephsoh NO. 301 LIPS' SAFE-INRIOHTINO W. VIN SOSSUM DE EEMLANDER" BUITENLAND. Deposifo-Resif®: BINNENLAND. püüs oer mmm\u EERSTE BLAD. VOOR JONiiS DAMES WOL MOUSSFUHE JAKJES IN FAHTAcif PATRONEN CHANTUHQ BL0E1SF.S IN NATUREL ROSE EN LILA HOOG on LAAR SLUITEND 28.5019.15I4.?5 mm „L'IIIOIDELIE" 19e Jaargang Ne. 260 I0«MIS per 3 lA.undeu voor Arnecs* foort 1 2.10, Idem lianco AMERSFOOBTSC! Zaterdag 7 Mei 1921 Vj port f 3.—. pet week (met gratis verzeker.ns ttfn ongelukken) f 0,17', afzondertyke nummers c.os. ft DIRECTEUR-UITGEVER! J. VALKHOFF. BUREAU: ARNhEMSCHE POORTWA» TEL. INT.613. van 1-4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke icgcl niecr 0.25, dienstaanbic* dingen en Licldadighcids-advcitentiën voor de helft der prijj Voor handel cn bedrijf bestaan zeec voordeel igc liepalinecn voor het ad verteeren licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Politiek Overzicht, Nadat de Opperste Raad de slotverklaring h.-J aangenomen, waarin de geallieerden het protocol als een aanvullend deel van het v. -desverdrag aannemen met betrekking tot c - schadevergoeding, waardoor de modali- len van de betaling met het verdrag in overeenstemming worden gebracht, werden aan de oommissie van herstel de noodige v Imachten verstrekt om door middel van de g -'antiecommissie er voor te zorgen, dat de velschillende betalingen dooi- Duitschland i de daarvoor vastgestelde data ook zullen v. -rden gedaan. De Duitsche regeering zal tot dit doel als waarborg moeten stellen ie. de douane-ontvangsten en de op brengst van alle invoerrechten 2e. de opbrengst van de heffing van 25 op de waarde van den geheelen Duitschen .voer 3e. de opbrengst van elke direote of in directe belasting ot elke andere wijze van heffing, die de Duitsche regeering zou kun nen voorstellen en welke de waarborgcom- rnissie, die niet bevoegd zal zijn tot inmen ging in Duitsche regeeringsmaatregelen, zou aanvaarden ter completeering van de beide voorafgaande bronnen van inkomsten. Duitschland zal de materialen en goederen moeten leveren, welke iedere geallieerde mogendheid zal opeischen voor het herstel van verwoest gebied. De definitieve regeling voor de betaling van de schadevergoeding voorziet in het uitgeven van drie soorten van obligatiën in de eerste plaats van 12 milliard gouden marken tegen 1 Juli2o. van 38 milliard gouden marken tegen 1 November3o. van 82 milliard gouden marken, uit te geven door de commisie van herstel, wanneer de betalingen die Duitschland gedaan heeft, voldoende geweest nijn om rente en aflos sing te dekken. Duitschland zal een rente van 5 pet. betalen met nog een percent voor aflossing. Te dien einde zal Duitschland elk jaar twee milliard gouden marken betalen en ook 26 pet. van de waarde van den uit roer of het bedrag dat daarmee overeen komt. Er zal een commisie van waarborg worden ingesteld om op den dienst der obli gatiën toezicht te houden, waarvoor als zekerheid zullen dienen de opbrengst van le Duitsche in- en uitgaande rechten, een heffing van 25 pet. van den uitvoer en an dere belastingen. Duitschland moet binnen vijf-en-twintig dagen een milliard gouden marken in goud of goedgekeurde buiten landsche wisselbrieven betalen. Het moet ■het materiaal en de werkkrachten verschaf fen die noodig zijn voor het herstel van de verwoestingen. Berichten. P a r ij s, 6 M e i. (R.) De feesten ter eere van Jeanne d'Arc zijn begonnen te Parijs en te Orleans met godsdienstige plechtighe den, Londen, 6 Mei. (R.). Honderden trei- lervisschers op de Firth of Forth zijn van daag in staking gegaan als protest tegen de ■loonsver laging met 12'A pet. Londen, 5 Mei. (R.). Het blad Belfast News Letter verneemt officieel, dat Craig, leider van de lersche nationalisten (in Ul ster) onderhands gesproken heeft met de Valera en beiden over de wederzijdsche op vattingen ook ten aanzien van de toekomst van Ierland van gedachten gewisseld heb ben. Craig heeft medegedeeld, dat hij met zijn parlij zou vergaderen om over den toe stand te beraadslagen. Londen, 5 Mei. (R.). Craig's bijeen komst met de Valera werd Woensdag te Du blin gehouden. Craig deelde de opvattingen van de Valera aan Lord Fitz Alan (den nieu wen onderkoning) mee. Deze laatste heeft zich dadelijk naar- Londen begeven. Craig heeft de vergadering van lijn partij tegen morgen bijeengeroepen. Londen, 6 Mei. (R.) Craig heefteen vergadering van de Ulstersche Unionistische partij in kennis gesteld met de uitkomst van zijn besprekingen met De Valera. Hij ver klaart, dat Ulster de grens van zijn con cessies reeds had bereikt. Geen verdere concessies zouden worden gedaan. Als de parlementen zouden bestaan en de raad voor Ierland gevormd, zou de noodzakelijke grondwettelijke band tusschen Noord- en Zoiid-ierland bestaan. Breslau, 6 Mei. (W. B.) Te Schön- wald, ten Zuiden van Gleiwitz, zijn 2000 a 3000 opstandelingen samengetrokken. In de stad Gleiwitz is het nog rustig. 8ea jaar rast zes maanden opzegging lag 8» S»o 4'/ï#lc 3»/a De Staatscourant van 6 Mei bevat o.a. de volgende Kon. besluiten: benoemd tot officier in de Oranje Nassau- orde J. L. de Heer, Nederlandsch Hervormd predikant te Rotterdam, bestuurslid van ver schillende vereenigingen op philantropisch gebied en ds. A. Pijnacker Hordijk, voorzitter van het bestuur der Christelijke Normaal school op den Klokkenberg te Nijmegen; benoemd tot amanuensis 1ste klasse bij de landbouw-hoogeschool te Wageningen A. J. F. Zander s te Nijmegen; toegekend de zilveren eere-medaille der Oranje-Nassauorde aan mej. A. Fraay, huis houdster bij den heer J. Das Rzn. te Hilver sum; de bronzen idem aan G. J. Odink, te Eibergen, arbeider bij de stoomhoutzogerij der firma J. Nahuis te Groenlo; benoemd tot regeeringsvertegenwoordiger op het dit jaar te Kopenhagen te houden congres betreffende zaadcontröle F. F. Brui ning, directeur van het Rijks landbouwproef station voor zaad-contröle te Wageningen; benoemd tot burgemeester van Geldrop A. N. Fleskens, en tot burgemeester van Veldhoven A. J. van Hooff; benoemd tot rijksinspecteur der spoorweg diensten J. Canters, thans tijdelijk idem te 's Gravenhage; benoemd tot directeur' en leeraar aan R. H. B. S. te Brielle C. M. de Jongh Schilfer, thans leeraar aan de R. H. B. S. te Hoorn, met eervol ontslag uit laatstgemelde betrek king; eervol ontslagen H. L. C. Kok, leeraar aan de R. H. B. S. te Neuzen. D. J. C. van Baten bug, als leeraar aon de R. H. B. S. te Tiel en R. van Duinen als leeraren aan de R. B. H. S. te Hoorn; ontslagen uit 's Rijks dienst als commies der posterijen C. H. Windt te Amsterdam; benoemd tot technisch ambtenaar 2e klas se, tevens bealst met conciergediensten aan de landbouw-hoogeschool te Wageningen M. Mus, te Amsterdam. aan den vrijwilliger bij den landstorm J. de Flines, in positie gelijkgesteld met den rang van eerste-luitenant, vergunning ver leend tot het dragen van de onderschei- dingsteekenen, verhonden aan den titel van „Memfcre titulaire vie" van het Japansche Roode Kruis, hem verleend met toestem ming van Z. M. den Keizer van Japan. Het zilveren Regeeringju- bileum der Koningin. Het bes'uur van de Kon. Nat. Zangschool te Den Haag heeft besloten, om 31 Aug. 1923, zijnde de 25-jarige herdenking van de regeering van Koningin Wilhelmina feestelijk te vieren Plannen hiervoor zijn in voorbereiding. Prins Hendrik naar Mecklen burg. Z. K. H. de Prins der Nederlanden is gisterochtend' vroeg naar Mecklenburg vertrokken. De Prins zal een paar weken in Duitschland vertoeven. Prins Hendrik te Berlijn. Het Wolffbureau seint ons uit Berlijn dd. 6 Mei Prins Hendrik der Nederlanden is te Ber lijn aangekomen on\ als voorzitter van het Nederlandsohe Roode Kruis aon het Duit sche Roode Kruis een groote hoeveelheid persoonlijk verzamelde liefde-giften te over handigen. Deex-k'roonprinsvan Duitsch land hqpft zijn oom prins Heinrich von Pruisen, een broeder van den ex-keizer, voor twee dagen op bezoefk. Tegenspraak. De koninklijke Grieksche Jegatie te 's Gravenhage is gemachtigd officieel tegen te spreken de met geheime bedoelingen door de Europeesche pers verspreide mede- deeiing, als zou de minister-president Gou- naris, na zijn terugkomst uit Smyrna, naar Londen gaan, teneinde aldaar omtrent de abdicatie van koning Konstantijn te onder handelen. De Ziektewet-- In vervolg op de toelichting tot het ont werp van wet op de Ziekteverzekering, sa mengesteld door een commissie van werk gevers en werknemers, vermeldt Het Volk thans enkele nadere bijzonderheden aan- (taande de artikelen. Art. 1 «telt vast, wie als arbeiders be schouwd worden. Art. 3 -bepaalt met ziekte ZWARTE VOILE KOUSEN RECLAMEPRIJS 75 Ct. VOOS OUDERE DAMES ZÜDEH EN WOEIEN JERSEY'S 38-, 35-, 31.58 13.58 4i LA i\ G EST HAAT AMERSFOORT. worden gelijkgesteld zwangerschap en be valling. Art. 8 luidt: „Het is den werkgever verboden de voor hem uit deze wet voort vloeiende kosten geheel noch gedeeltelijk op eenigerlei wijze op den arbeider te ver halen." De artt. 10, II en 12 stellen de waar borgen vast voor de naleving. Art. 15 be paalt het ziekengeld op 80 pet. van het dag loon van den arbeider. Art. 25 bepaalt, dat uitkeering verplicht is bij onvrijwillige werkloosheid binnen een bepaalden termijn. Art. 69 regel, dat er een fonds zal zijn 'tot het nemen of bevorderen van maatregelen ter voorkoming van ziekte van arbeiders en tot bevordering van hun geneeskundige behandeling. Blijkens de toelichting tot het ontwerp (zie ons vorig Ochtendblad) wordt de con trole op deze instellingen uitgeoefend door een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat bliikpns nxt. 58 uit vijftien leden, door H. M. de Koningin te benoemen. Nederlandscho Huikhoo ien. Het Departement van Marine heeft telegrafisch bericht ontvangen dat Hr. Ms. onderzeebooten 06 en 08 onder hc-vel van den luitenant ter zee Ie kl. C. Baron van As- beck en den luitenant ter zee 2de 1:1. J. G. van den Berg den 6den deze te HAvre zijn aangekomen. Uitbreiding infnnteriebe- wapening. Het ligt, volgens de T el in het voornemen de bewapening van de infan terie uit te breiden met lichte mitrailleurs, kanonnen van 6 c.M. en bommenwerpers. Van verschillendo korpsen der vesting artillerie, die thans o. a. met kanonnen van 6 c.M. zijn bewapend, zi jn reeds otficieren en onder-officieren aangewezen om in de ver schillende inlanteriegarnizoenen onderricht te geven in do behandeling van de kanon nen van 6 c.M. Uniform vloot-geestelijken. De vloot-geestclijken Ak-ii ook een uniform ontvangen. Het ontwerp is reeds vastge steld. weg 89 te 's Gravenhage, plannen in voor bereiding tot het houden ven een drijvende Nederlandsche Monsterjaarbesn Een Duitsche schadeloos stelling. Op 14 November 1918, deed in do nabijheid van de stad Kampen op de z.g. „Gercente", een Duitsch vlieg tuig, bemand met twee militairen, een nood landing. Van alle zijden stroomden de menschen toe cn (oen militairen naderde om de machine in beslag te nemen, zag de vliege nier nog juist kans weer de lucht in te gaan. Even later echter herhaalde zich het motor defect. De machine keerde en kwam plots neer temidden van de opeengedrongen me nigte toeschouwers, van wie een tweetal, het echtpaar Albert van Bruggen, door de schroef doodelijk verwond werd. Thans heeft de Duitsche regeering aan de beide minderjarige kinderen van wijlen Van Bruggen een schadeloosstelling toege kend van 3000. De haven van Vlissingen. In het te Hamburg verschijnend weekblad op zeevaartkundig gebied „Honsa" komt een artikel voor, waarin gewezen wordt op de groote beteekenis der plannen tot ui'brei ding dei' Vlissingsche haven voor het inter nationaal zeeverkeer in het algemeen en voor den Duitschen handel in het bijzonder. Vlissingen is geschikt als haven voor het snelverkeer voor de geheele Hollandsch- Belgische kust, doch Antwerpen en Rotter dam moeten blijven de doorvoerhavens voor massa- en stukgoederen. Was er geen politieke grens tusschen Vlissingen en Ant werpen, dan zou Vlissingen reeds zeer long de groote voorhaven van Antwerpen zijn Dat Vlissingen zich niet eerder in dit op zicht ontwikkeld 'heeft Jigt slechts daaraan, dat de stad daartoe zelve in de verste verte niet kapitaalkrachtig was, dat de noodige plaats in de buitenhaven ontbrak, terwijl het een groote fout was, dat men veel te veel over Vlissingen als alioophaven sprak. De ze beide fouten zullen nu echter bij de te. genwoordige plannen vermeden worden en daar de politieke toestand in Europa snel Otitt-miulsler V. 11. Pojtliuoii» burgemeester ran A :iBter<!»mf Naar De T ij d verneemt komt dr. P. E. Posthuma, oud-minister van 1 ulbouw, voor het burgemeesterschap van de hoofd stad in aanmerking. Burgemeester van Dreumel. De heer G. van Eijseren, die ruim 40 ja ren burgemeester der gemeente Dreunrel (Geld.) is geweest, heeft zijn f mbt neerge legd. Nogal een verschil Het vorig jaar had dc gen Ttevaad van een Geldersch dorp een manui rlurier al daar in den Hoordl. Omslag aangeslagen naar een inkomen van 14.000. Hiertegen reclameerde de betrokkene bij den rand, doch tevergeefs. Daarop wendde hij zich tot Ged. Staten van Gelderland, die ti.-us zijn inkomsten hebben geschat op 1180. Het kanaal van Twente naar den Bo ven-Rijn. Dr. C. Lelv, ingenieur van den Rijkswaterstaat in het derde Rivic •arrondissement te Zutphen is belast met het aanleggen van een kanaal van Twente naar den Boven-Rijn. F. van Twisk t. Te Goes is over leden in den ouderdom van ruim 56 jaar, de heer F. van Twisk, directeur van het Postkantoor. De heer Van Twisk werd in het najaar 1919 te Goes benoemddaarvoor was hij tndezelfde functie werkzaam te Overveen. P. J. K o o r e m a n. Te 's Graven hage is op 74-jarlgen leeftijd overleden de heer P. J. Kooreman, oud-resident van Su matra's Oostkust, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. Kolonel Simon, t Te Velp over leed in den ouderdom van 86 jaar de oud kolonel J. E. Simon, adjudant van wijlen Z. M. Koning Willem Dl, adjudant i. b. d. der Koningin, commandeur in de orde van de Eikenkroon. DeVrijheidsbond. Onder voorzitterschap van mr, J. Drost is een ver gadering gehouden van de Rottardamsche afdeelingen van de politieke partijen, die zich in den Vrijheidsbond hebben opge lost. Van de afdeeling Rotterdam van de Mid denstandspartij werd bericht ontvangen, dat zij niet tot de fusie toetreedt. Tot het samenstellen van concept-statu ten, enz., is een voorloopig comité ge vormd. 2>r(jven«le Jaarbeurs. Naar wij vernemen heeft het Bureau voor Buitenlandsche Bedrijfsberichten, Stations handelen noodzakelijk maakt, zal 'het stads bestuur de belangstelling voor zijn plannen moe'en trekken van net buitenlandsche ka pitaal, in geval de binnenlandsche financiën de bronnen weigeren zouden. Vlissingen ligt gunstig voor industrieele nederzettingen en voor aanloopstation voor het luchtverkeer, wordt ten slotte opge merkt. Nederlanders in Zui d-A f r i k a Neerlandin schrijft: Van bevoegde en volkomen betrouwbare zijde meldt men ons, dat Nederlandsche vakarbeiders in Zuid-Afrika ernstige moei lijkheden ondervinden, bij hun pogingen om werk te verkrijgen, omdat ze geen Britsche onderdanen zijn. Zelfs weigert men ze aan te nemen bij de spoorwegen, al zijn er in hun vak open plaatsen en niettegenstaande die arbeiders in ncod verkeeren door werkloosheid. Dit aan Nederlandsche volkomen vak kundige bankwerkers overkomen, waarvan cr nu verscheidene werkloos zijn. Wij vermelden deze schreeuwende onbil lijkheid ter waarschuwing aan vakarbeiders om vooral niet op goed geluk naar Zuid- Afrika te trekken. Men wende zich vooral om inlichtingen tot de Vereeniging Landverhuizing, Bezui- denhoutscheweg 30, Den Haag, of de N. Z. A. V., Keizersgracht 389, Amsterdam. Vacantiereizen. Naar wij vernemen, is eenigen tijd geileden te Den Haag opgericht het Nederlandsch Comité tot het organiseeren van vacantie-reizen voor Jonge Lieden op Internationalen grondslag." Dit comité, dat. vóór den oorlog reeds on der anderen vorm bestond, stelt zich ten doel 'het inrichten van reizen gedurende de zomervacantie naar het buitenland en het verblijf aldaar gedurende eenige weken. Aan deze reizen kan worden deelgenomen door jongelieden tusschen ongeveer 15 en 18 jaar uit den beschaafden stand (leerlin gen van gymnasia, lycea, 'hoogere burger scholen e. d.). Gelegenheid tot aansluiting van meisjes bestaat nog nietgetracht zal worden voor het volgend jaar reizen spe ciaal voor meisjes te organiseeren. Een 20-tal personen van naam op onder wijs- en opvoedkundig gebied in den lande (hoogleeraren, inspecteurs van voorberei dend hooger en middelbaar onderwijs, rec toren van gymnasia en lycea, directeuren van hoogere burgerscholen e. d.) hebben met het doel van dit comité instemming be tuigd. Het voornemen besiaat in den loop van den zomer van dit jaar een 3-tal reizen te organiseeren en wel naar Pariis. Kopenha gen en Christiania en Praag. Deze reizen zullen orvgeveec elk 3 weken duren, ze zul len plaats hebben jn overleg met de in de betreffende landen bestaande vereenigin gen op dit gebied. Aan de reizen is een be zoek verbonden nnn de meest inter .-.santé en schoon* streken van Frankrijk, Dene marken, Noorwegen en Czecho-Slowakii". Bovendi en'noopt een onder-afdc. ing van het comité, die zich meer in iict bitzondor belesl met het inrichten van reizen voor studenten, een reis te organiseeren naar Leipzig, ter deelneming aan de von de uni versiteit aldaar uitgaande „Studentenweek", die xan 22 tot 29 Juni a s. zul plaats heb- Het geheel staat onder hoofdlweiding x atv mr. A. .1. v. Wnveren, Zeekant 38 te Sche- veningen. Collectief contract in het b on w b e d r ij f. De Alg. Ned. Bouwvak- arbeidersbond, dc R.-K. Bouwvakarbeiders- bond. de Ned. Chr. Bouwvak arbeidersbond, de Alg. Ned. Grondwerkcisbond, de Neu trale Timmerliedenbond en de Nat. Chr. Bouwvakarbeidersbond hebben, naar De Bouwer mededeelt, het collectief contract met den Bond van Patroonsveiecnigingenl aanvaard. Het hoofdbestuur van den Alg. Ned. Sucadoorsbond heelt tien leden gead- viseoid het contract te aanvaarden. Belastingontduiking. Voor de Arnliemsche Rechtbank heeft terecht gestaan E. baron M. tc Arnhem wegens overtreding der Rijksinkomstenbelasting. Aan beklaagde, die niet was verschenen, en tegen wien verstek werd verleend was ten laste gelegd, dat hij zijn inkomen had opge geven als volgt: 1918/19 26,000, 1919 20 23,882. 1920 21 31,124, ter wijl deze bedragen in werkelijkheid waren 33.490, 41.378 en 568.80>f Het O. M. eischte bij verstek veroordee» ling van beklaagde tol een maand gevan genisstraf. Een p s e u d o-p o 1 i t i e m a n. De Haugsche rechtbank heeft een koopman uit Amsterdam wegens diefstal van ongeveer 33.000 ten nadeele van een bewoner van een villa aan den Zeekant te Scheveningen veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Beklaagde was indertijd met een ander per soon de villa binnengekomen onder voor wendsel, dat zij van de politie kwamen en 'n onderzoek in liet huis moesten instellen. Het wegbrengen van sche- p e n. Voor het gerechtshof te 's Gravenha ge heeft in hooger beroep terecht gestaan de 61-jarige koopman W. V .uit Schevenin gen, vroeger reedcr, die door de llaagscho rechtbank was veroordeeld tot een jaar cn zes maanden gevangenisstraf wegens het door helolten uitlokken, dat de schipper van „Wout Verhey" Sch. 774 dit schip heeft laten stranden met het oogmerk zich of een ander wederrechtelijk te hevoordec- len ten nadeele van een verzekeringsmaat schappij. Herhaaldelijk zou beklaagde tegen den schipper gezegd hebben, dat hij het schip moest „wegbrengen". Tot belooning zou beklaagde den schipper gezagvoerder maken van een logger. Het scheepje, dat volgens een deskundige ongeveer 1000 waarde had, was verzekerd voor een bedrag van bijna 4000. Na de stranding waren aon beklaagde de assurantie-penningen uit gekeerd. Beklaagde ontkende en schreef alles toe aan wraak van den kant van den schipper. De procureur-generaal zeide, dat de ver schillende verklaringen van de getuigen ii decharge geenszins die van de getuigen i charge ontzenuwen en eischte bevestiging van het vonnis der rechtbank. Mr. Ankerman, beklaagde verdedigende, pleitte vrijspraak. Pleiter wees er op dat er feitelijk maar één getuige-verklaring tegen over den beklaagde gesteld kan worden, n.l. die van den schipper, en deze getuige is nog wel door de Hnagschc rechtbank veroor deeld wegens meineed (het onder eede be vestigen van een valsche scheepsverl.la- ring). Spr. vroeg de onmiddellijke invrijheids- stelling van den beklaagde. Het Hof stemde daarin toe, zoodat bek], ontslagen werd van rechtsvervolging. Dezelfde beklaagde stond vervolgens nog maals terecht, terzake van het uitlokken van meineed. De Haagsche Rechtbank had Beklaagde vrijgesproken, waartegen de officier x an Ju stitie appèl had aange: eekend. Getuigen werden niet gehoord. Bevestiging van het vonnis der Recht bank werd gevraagd,* waarbij de verdediger mr. Ankerman zich aansloot. In verband met het wegbrengen van schepen zijn aangehouden de reeder G. F., wonende te Haarlem, directeur van de thans in staat van faillissement zijnde Visstherij- Mij. „Hansa" te TJmuiden en dc machinist P. v. d. K. te Velsen. Deze aanhoudingen hetrelien het doen zinken van den stoonvtreiler Brittania U IJ. M. 307. Nog altijdmijnengevaar. Uit Wilhelmshaven meldt het Wolffbureau van 4 Mei: De Nederlandsche treiler „U 41" vroeg eenige dogen geleden hulp van de Dutschei marineautoriteiten, omdat het vaartuig bij het visschen een Engelsche mijn in het net had gekregen. De Duitsche torpedoboot „T. 148" werd te hulp gezonden en kon denl Nederlandschen visscher bijtijds verlossen van ziiin eevaorlirke vancst.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1