W. VAN ROSSOM BUITENLAND. Langs den groeten weg. tarairaiiiis Vrijdag 13 IV)el 1921 PIS DES Willi!!!® „DE EEMLANDER" Politiek Overzicht. Berichten. ZWARTE VOILE KOUSEN RECLAMEPRIJS 75 Ct. VOOR OUDERE DAMES ZIIOEK EN WOLLEN JERSEY'S 39-, 35 31.50 VOOR JONGE DAMES WOL MOUSSELINE JAKJES IN FlNTiSIE PATROHEH 13.50 MAISQN „L'HIROHQELLE" AMERSFOORT. F EU HXET ON?" 19© Jaargang No. 2S5 per 3 maanden voor Amcrs» rtr post f 3.—. pet week (met srati» verte kern* itgen ongelukken) 0.17». jixoodetUjke nummer» 1 0.(3. DIRECTEUR-UITGEVER? J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL TEL INT 513. van 1 - -J rc^tis 1.05 met inbegrip van (N.a bewijsnummer, elke rop.cl meer 0 25, d:cn« J.wn.j'o «•ngen en Licldacli Jiekis-advcitenticn voor de nel ft ccr prijs Voor handel «ui bedrijf bestaan zeer vooruceuge bepalingen "*oor het adverlccicn hene circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden In de Oberschlesische Post, een Poolsoh blad, dat te Gleiwitz in de Duitsche taal herschijnt, wordt een bekendmaking gepu bliceerd van 't Poolsehe commando, waarin wordt vastgesteld, dat op grond van een overeenkomst tussohen de opperste leiding der opstandige troepen en de geallieerde overheden de militaire operaties zijn stop gezet en een demarcatielinie is vastgesteld, Waar de insurgenten helt hebben gehouden. Deze afbakeningslinie zou geheel overeen komen met de stellingen, die de rebellen bezet houden. Verder wordt in 't stuk ver klaard, dat de intergeallieerde autoriteiten op zioh hebben genomen deze linie te hand- saven en den wapenstilstand uit te voeren. De richting der demarcatielijn wordt als volgt aangegeven zij loopt langs den Oder tot het veer ten W. van Dziergowitz, daarna door Kaindrzin, ten W. van Ujest (kreits Gross StTehlitz) en Kolonnowska, ten O. van Guttentag, door Botzanowitz (kreits Rosenberg) tot de Poolsche grens. Boven dien vernam Woensdag de Beuthensche me dewerker der D. A. Z. nog, dat dit verdrag klaarblijkelijk een afzonderlijke overeen komst was tusschen generaal Lerond en Korfanty, die niet de goedkeuring had weg gedragen van de Engelsche en Italiaansche vertegenwoordigers.1 Het grappige ven 't geval is nu, dat de zelfde generaal Lerond, voorzitter van de intergeallieerde commissie te Oppeln, in een onderhoud met de vertegenwoordigers van alle Duitsche partijen (de Duitsch-na- tionalisten en communisten inbegrepen) op nieuw verzekerd heeft, dat er heelemaal niet is onderhandeld met de insurgenten. Alleen zouden plaatselijke besprekingen zijn gehouden ter bescherming van de Duitsche bevolking en Duitsch bezit. Ook zou Le rond troepenversterkingen hebben aange vraagd, terwijl hij het liefst zou zien, dat En gelsche en Italiaansche troepen werden ge zonden. Deze verklaringen he'bben de lei- ders der Duitsche partijen niet in elk op zicht bevredigd, r.raar deze waren niettemin van oordeel, dat kon worden afgezien van 't voortzetten der algemeene slaking. De ar' beid zou dan ook worden hervat. Ondertusschen wordt in gezaghebbende kringen te Londen met nadruk het te Pa rijs in omloop gebrachte bericht tegenge sproken, hetwelk i-nhield, dat de intergeal lieerde commissie in Opper-Silezië den Po len de nijverheidsstreek zou hebben toege kend tot aan de afbakenin-gsliin, die vrijwel overeenkwam met de z.g. Koifanly-linie. De Opperste Raad had nog geen beslissing ge nomen met betrekking tot Opper-Silezië. Gelijk reeds eerder door ons is weerge geven en thans opnieuw wordt geseind, acht men de houding der Poolsche regee- ring in Britsche officieele kringen zeer ern- cilg. Wel had Witos, de Poolsche premier, oensdag in den- Landdag verklaard, dat de opstand een spontaan karakter droeg en dat het Poolsche gouvernement geenszins de hand in de actie had gehad, maar te Lon den verluidt ook, dat van officieele zijde de opstandelingen zijn aangemoedigd en dat generaal Haller een beroep op de -bevolking beeft gedaan om de re'bel-lep te steunen. Door deze berichten wordt het hoe langer koe meer in Engeland als zeker beschouwd, dat de Warschausche regeering absoluut niet doordrongen is van den ernst der si tuatie. Noodig wordt het dan ook geacht, -lat ferme maatregelen van de zijde der Poolsche regeering de politiek der weai- lieerden zullen steunen. Het -feit, dat bij Ro zenberg Duitsche strijdkrachten zijn gefor meerd en dat hier en daar tusschen Polen en Duitschers slag wordt geleverd, alsmede do mogelijkheid, dat de Duitschers zullen trachten met geweld dëh Poolschen aanval te beantwoorden, heeft don ook de mee ning doen veld winnen, dat, op een eens- gezinden, zuiver juridischen grondslag, door de Bntenteregeeringen, gezien den toe stand, krachtdadig dient te worden ingegre pen. Ondertusschen maakt ook 'de vertegen woordiger der Duitsche gevolmachtigden te Oppeln bekend, dat generaal Lerond hein op de meest stellige Wijze te verstaan zou hebben gegeven, dat het door Warschau in de wereld gezonden dTaadlooze bericht, als zou een overeenkomst zijn gesloten tus sohen de intergeallieerde commissie eener-^ de Opper-Silezische rebellen anderzijds van begin tot einde zou zijn gelogen. Er was van gedachten gewisseld nëeh over een wapenstilstand, mt>ch over een aibakenings. lijn, noch omtrent de overdracht van 't re- geeringsgezag aan de insurgenten, noch over amnestie, e. d. Van 't sluiten van over eenkomsten zou heelemaal geen sprake zijn geweest. Ook de intergeallieerde com missie noemt in een officieele verklaring de persberichten omtrent het tot stond komen van een wapenstilstand met de opstandelin gen pure fantasie. Men ziet, dat de toestand dus aldoor ingewikkelder wordt en het thans onmogelijk wordt uit te pluizen, wie nu eigenlijk liegt. B e r 1 ij n, 1 2 Hei. (W. B.). Het partij bestuur en de rijksdagfractie der democrat! sche partij hebben vóór hun uiteengaan tot Pinksteren nog eenmaal den door het aan nemen van het ultimatum geschapen toe stand besproken. Zij zijn van plan een ver klaring te póbliceeren, waarin wordt gewe zen op de noodzakelijkheid de op zich ge nomen verplichtingen door inspanning van alle kraohten, vooral op economisch ge bied, na te komen. Volgens de Voss. Ztg. is men ook in nn dere partijen iets dergelijks van zins met name in de Duitsche volkspartij. Algemeen zou men echter ook overtuigd zijn, dat slechts bij een toewijzing van Opper-Sile zië aani Duitschland het mogelijk zal zijn de van Dui-tschland geëisohte prestaties te ver richten. B e r 1 ij -n, 1 2 M e i. (W. B.). Wegens het opvorderen van Duitsche auto's en hun be stuurders in verband met het voorgenomen oprukken in de Roerstreek, zijn aan de re geeringen te Parijs, Londen en Brussel door de Duitsche gezanten aldaar op 10 Mei pro test-nota's overhandigd. De Duitsche regee ring verlangt daarin, dat de onrechtmatige maatregelen ongedaan gemoak w-orden. De geallieerden, schrijft het Petit Journal, eischen van het kabinet Wirth slechts één ding, nl. dat het de politiek vtm ontduiken, 'beloven en op de lange baan schuiven laat varen en zich louter en alleen houdt aan de bepalingen van het vredesverdrag, die door de overeenkomst van Londen nauwkeurig en gedetailleerd zijn aangegeven. In één woord: zij willen, dat Duitschland algeheel en op loyale wijze zich houdt aan zijn verplichtin gen, De toekomst eisoht van Duitschland een aanvaarding zonder voorbehoud. De Echo de Paris herinnert aan de ver schillende kabinetswisselingen der laatste tijden, den val van het ministerie Scheide- mann, toen het verdrag van Versailles ter onderteeloening aan het Duitsche rijk werd voorgelegd, het aftreden van Bauer, als ge volg van den Kapp-putsch. De verandering van figurant, schrijft het blad, bewijst op duidelijke wijze het verzet van het Duitsche volk tegen d-e wettige eischen, waartoe het gedwongen -is zich te huigen, maar die het in zij-n hart niet aanvaardt. De Gaulois zegt: Laat ons toonen, dat wij onbuigzaam zijn en laat ons nóch het ingebreke blijven, noch de aarzeling, nóch die duizend en een kunstgrepen dulden, waarvan Duitschland zich tracht te bedie nen om aan zijn verplichtingen te ontkomen. De Echo de Paris herinnert aan Lloyd George's antwoord aan Briand in de laatste zitting van den Oppersten Raad: Als Duitschland ooit in gebreke zou blijven om zijn verplichtingen inzake de schadevergoe dingen te vervullen, zal de sanctie betref fende het Roergebied worden toegepast op aanraden der commissie van herstel of der intergeallieerde contróle-commisaie, die het in gebieke blijven constateert. Het bericht van Duitschland's aanvaar ding der eischen van de Londensche con ferentie is te Londen met voldoening ont vangen. De bladen zijn vooral ingenomen met het nieuws, daar het een onmiskenbare slap is in de richting van het economisch herstel van Europa. Men is van meening, dat de duidelijke taal, door Lloyd George in zijn Zaterdag gehouden rede te Maid stone gebezigd, zeker er toe heeft bijgedra gen, dat de Duitsche regeering zoo verstan dig is geweest de geboden gelegenheid, die zich wel eens niet zou kunnen herhalen, aan-te grijpen. De verklaring van den eer sten minister gaf de Britsche openbare mee ning ongetwijfeld juist weer en de bladen zijn van meening, dat Engeland's taak ten aanzien van de volledige handhaving van het verdrag van Versailles is verlicht door het besluit, - dat Duitschland nu heeft ge nomen. B e r -I ij n, 1 2 M e i (W. B.). De Freiheit, het onafhankelijk-sociolistische blad. schrijft naar aanleiding van de demarcatie-lijn in Opper-Silezië, dat met alle beslistheid ge- eischt moet worden, dat de Entente ter stond dit besluit ongedaan maakt en van hen, die verantwoordelijk zijn, de strengste r kenschap vraagt. Het betreft hier schen ding van het vredesverdrag. De geallieer den moeten voor herstel van het gebeurde zorgen, wil men hun als uitvoerders van het verdrag nog eenig verhouwen schenken. Generaal Lerond heeft door de traditioneele Fransche vriendschap voor Polen blijkbaar vergeten, welke taak hij, in opdracht van de bondgenooten in Opper-Silezië moet ver vullen. Plesz, 11 Mei. (W. B). De opstande lingen hebben Plesz slechts twee uur bezet gehouden. De stad is in handen van de Ita lianen. Het grootste gedeelte der opstande lingen is ter versterking in de richting van Kandrzin gezonden. Hindenburg, 12 Mel. (W. B). De Polen hebben het hoofdkwartier in deze plaats moeten ontruimen. Op het raadhuis waait naast de Poolsche de Fiansche vlag. De kreitscontroleur heeft verordend, dat de Fiansche vlag terstond naar beneden ge haald moest worden. Sosnowicc, 11 Mei. (Orient). Vol gens berichten uit Ratibor treedt nabij deze plaats een groote gisting onder de geregelde Duitsche troepen aan den dag. De laatste CHANTUNG BLOUSES IN NATUREL ROSE EN LILA HOOG en LAAG SLUITEND 20.5019.1514.25 44 LANG ESTKA.iT De Oostenrijksche bladen erkennen nage noeg zonder uitzondering, dat Duitschland in een lastigen toestand verkeert en dat de aanvaarding van het ultimatum van de twee kwaden het minste is, daar een weigering het verlies ven geheel Opper-Silezië, de be zetting van het Roerbekken en andere ge bieden en voorts stellig een onmiddellijke economische ramp en een maatschappelijke ineenstorting ten gevolge zou hebben ge had. Tevens wiizen zij er op, dat door de aanvaarding tijd is gewonnen. De Matin meldt, dat men zich in regee- ringskringen te Washington tevreden toont over de aanvaarding van de eischen der ge allieerden door den Rijksdag. Men be schouwt dit als een rechtvaardiging van "de politiek van Hughes en men drukt de mee ning uit, dat de voorwaarden der geallieer den zeer aannemelijk waren. Een artikel van de New York Tribune bevestigt de sym pathie der Amerikanen voor de Fransche zaak. Frankrijk heeft zich in de moeilijkste tijden aan onze zijde geschaard, schrijft de New York Tribune en dus is het op het oogenblik niet alleen onze plicht, maar ook ons recht hand in hand te gaan. Wij ver langen den voorspoed van Duitschland evenals die van Frafficrijk. De a.s. partijdag van de Duitsche sociaal democraten zal van 18 t6t 24 September te Görlitz worden gehouden. Het Albaneesch Persbureau verklaart, dat het bericht, ook door ons vermeld, als zou de prins von Wied uitgenoodigd zijn den Albaneeschen troon weer te bestijgen, van allen grond ontbloot is. dagen zijn verscheidene batterijen artillerie aangekomen. Uit Kattowitz wordt gemeld, dat de Duitschers de mobilisatie hebben be volen van verschillende lichtingen der Or- gesch. De Beieren maken zich ook klaar en men verwacht een militaire Duitsche inter ventie in Opper-Silezië, ondanks de verkla ringen van de intergeallieerde commissie, dat zij de orde kan herstellen. B e r 1 ij n, 12 Mei. B.). In Opper- Silezië is de toestand onveranderd. Tot ge vechtshandelingen is het niet gekomen. Korfanty maakt in sommige industriedis tricten van de burgerlijke organisaties ge bruik en zal de spoorwegdirectie te Katto- witz overnemen. Op gedeelten van den spoorweg is het bedrijf reeds door Polen ift handen genomen. Warschau, 12 Mei. (N. T. A.). Een officieele mededeeling van de opstandelin gen meldt de oprichting en samenstelling van een uitvoerende commissie. Deze is 3 Mei gevormd in een bijeenkomst van ver tegenwoordigers der verschillende partijen in het bijzijn van Korfanty. Bij stemming werd de commissie samengesteld uit Rymer (nationale werkmanspartij), Joseph Binisz- kierwicz (Poolsche socialistische partij), Gor- zyk (volkspartij). W a r s c h a u, 1 2 Mei. (N. T. A.). Gis teren is in het heele gebied van Opper-Si lezië, dat de opstandelingen bezet houden, een groot nationaal feest gevierd wegens het sluiten van den wapenstilstand en het tot stand komen van de overeenkomst met de geallierde commissie. De opstandelin gen verheugen zich in den verkregen uit slag. Overal is het rustig. Het opperbevel van de opstandelingen heeft een bekend making uitgevaardigd, waarin het z:De geallieerde overheden hebben een voorloo- pige afbakeningslijn vastgesteld voor den duur der onderhandelingen. Wij gelasten u olel aanvallen te staken en tot nadei c.Jer een verdedigende houding aan te nemen in de thans bezette stellingen. B e r 1 ij n, 12 Mei. (W. B.). Nanr he Berl. Tagebl. verneemt hebben Dinsdag 'Ent gelsche officieren bij Kandrzin hel com mondo overgenomen van de troepen, tegen dc Poolsche opstandelingen strijden Berl ij n, 12 Mei. (W. R). 'Een War- schausch draadloos bericht „aan allen" vnr> II Mei 8.45 's avonds zond opnieuw tast bare leugens omtrent z.g. van Duitsch zijde gepleegde gruweldaden tegenover ge- wonde Polen in de wereld. Tegen 't ver spreiden van dergelijken laster door offi cieele Poolsche drondlooze stations werd zoowel bij den Poolschen zaakgelastigde in Berlijn als bij de regeeringen te Londen, Parijs en Rome opnieuw met klem gepro testeerd. Oppeln, 12 Mei. (W. B.). Vanmiddag werd de algemeene staking uitgeroepen, die onmiddellijk zeer scherp ingezet werd ei\ die ook d gas-, water- -en electriciteitsfabrie* ken omvat. Alle beambten sloten zich bij do stakingsbeweging non. In d-en namiddag ho<f voor het regeeringsgebouw een openlucht*, bijeenkomst plaats. In aansluiting daaraan^ begaven vertegenwoordigers van de Duit. sche politieke partijen in Opper-Silezië zicK naar generaal Lerond, om van dezen eei\ duidelijke verklaring te verzoeken over dt getroffen en nog te treffen maatregelen te- bestrijding von den opstand. Door den aanvoerder van de opstandeling gen van de Oostelijke groep is de slaat van beleg in het oproêrgebied pitgeroepen. De opstandelingen hebben heden een aanval gedaan van Uit de sreek van Rosen berg. Het gelukte haar het station van Ku» doba te bezetten. In de stad Rosenberg wer* den ongeveer 80 gijzelaars door de Polen van Kudoba gevangen gezet. Verscheiden* landgoederen werden geplunderd, onder on dere staatsdomein Paulsdorf. Talrijke hoof den van landelijke gemeenten werden ir hechtenis genomen. In het niet door de op standelingen bezette gebied wordt het spoorwegverkeer in stand gehouden op do trajecten Kreuzburg—Caslou, Kreuzburg— Oppeln-— Nanslau—Jellowa, Kosel-Deutsch RasselwitzRatibor. Op de trajecten Op pelnGogulin en TwardawnKesel is het verkeer onderbroken. De laatste lijn ligt on der vuur. Het vluchtelingen-verkeer van Opper-Silezië naar Rreslau is buitengewoon druk. Beuthen, 12 Mei. (\V. B.) De kolcn- voorraden der gasfabriek zijn zoo gering geworden, dat van morgen (Vrijdag) af gas- looze uren van 11 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds ingevoerd zullen worden. Beuthen, 12 Mei. (W. B.) In do morgenuren is 't tramverkeer op alle vier lijnen hervat. Terwijl vrouwelijke personen! zonder legitimatiebewijzen mogen reizen, woTdt elk mannelijk passagier, die geen Poolschen pes kan toonen, verboden verder, te reizen. Nog steeds worden de treinen door opstandelingen gecontroleerd. B e r 1 ij n, 1 2 M e i. (W. B.). Dc rijksdag is heden na drie korte zittingen, die alle we gens onvoltalligheid moesten worden opge heven, verdaagd tot 31 Mei. Londen, 12 Mei. (N. T. A. Draad loos). De Japansche kroonprins bezoekt he den het Lagerhuis en Hoogerhuis. De Times meldt, dat onderhandelingeni worden1 gevoerd over een wapenstilstand ini Zuid-Ierland voor het houden der verkiezin gen. De verkiezingen zullen waarschijnlijke op 24 Mei worden gehouden en wat thans nog gedaan moet worden, dient dus zonder- Drie dingen zijn in de wereld moeilijk te leeren: e«en geheim te bewaren, een -be lediging te vergeten en een snipperuurtje goed te besteden. Naar het Engelsoh van JEFFERY FARNOL. 51 „rk voor mij vind muziek -de weergavè in klanken van iemands stemming, gedachten of tdroomen," zei ik peinzend, „daarom ,/Hebt u ooit een. doedelzak gehoord „Ja, maar dat is al lang geleden >,Dan zult u hem nu nog eens hooren," zei Donald. Hij veegde zijn mond af, nam zij-n instrument «n begon het langzaam met (Luoht te vullen. Plotseling steeg tusschen net brommen en gonzen 2ulk een sleepende, volle melodie Omhoog, -dat het was alsof ik op de golvin gen werd voortgedragen. '1 Eerst was het mij of ik de wind hoorde sui len tusschen de verlaten nauwe dalen, een ruischen van boomen en het bruisóhen van Klaterende stroomen; dan rijst zachtkens, jheel zachtkens, boven dezen stroom van ge luiden een lichte, ruischende melodie, die aanzwelt en wegsterft, en weer aanzwelt, bij elke herhaling liefelijker dan te voren. Het gesuis van den wind verandert in het «dreu- tven van voetstappen, het voortschrijden van een machtigi leger, met krachtig"en, snellen tred; en luister! ze zingen onder het mar- cheeren, en het lied is forsch en wild, wild, wild f En telkens en telkens, tusschen het lied door, tu-sschen dien rhythimis der mar ch eer end e voeten, stijgt de melodie omhoog, wonderlijk liefelijk, maar tegelijk onuitspre kelijk droef, als een zilveren fluit of een en- gelen-stem, sidderend door ingehouden tra nen. Weer verandert het thema, en het zingt van den veldslag, van oorlog en dood, plot seling -en snijdenddaar kilinkt het aanren nen en de schok van opelkaar botsende drom men, en wapengekletter, en boven dat don derend geraas uit, stijgt luid, helder en schel, als een oorlogskreet, de melodie op, zege vierend het eene oogehblik, om an plotsd- ling weer te verstommen. iDoch het donderend geraas sterft weg, ver der en verderde dag is verloren en ge wonnen doch daar schalt helder nog eens de melodie, voller nu, rijker, volkomener; de zilveren fluit lijkt nu eeru gouden trompet. Doch welk een smart, welk een onuitspreke lijke doodsangst kilinkt er nu doorheen, de smart en de weeklacht van een volk I Dan wordt ae melodie zachter en zachter en stent eindelijk weg in een langger-ekten mi neurtoon, en Donald kijikt mij aan met zijn emstig-en glimlach. „Donald," zei ik na eeniige oogenblikken zwijgens, „Donald, ik zal nooit meer iels ten nadeele van en doedelzak zeggenhet is in derdaad de koning der instrumentenals het bespeeld wordt zooals jij het doet." ,,0 ja, ik ben een beste pijper, dat zal ik niet ontkennen I" antwoordde hij. Hij zweeg een oogeniblik en zei toen „Ik ben blij, dat u het mooi vindt, want al bent u een Sassenach, het bewijst dat u de muziek- beiZTÜDt. Het is een muziekstuk, dat ik zelf heb gemaakt, gewijd aan Willie Wal lace wanneer hij vermoord wordt door die vervloekte Sassenachsmoge de hel ze straffen allevel, 't gebeurde vóór uw tijd en den mijnen, dus goeden nacht I" Nadat hij dit gezegd had, stond 'hij op, groette mij deftig en stijf, en begaf zich vol waardigheid naar zijn slaapplaats. HOOFDSTUK XXIX. Hoe Zwarte George en ik elkaar de hand der verzoening reikten. De wereld was vol zonneschijn, vroolijk vo gelgezang en den zoeten, zuiveren geur van ontluikende bloemen, toen ik den volgenden morgen opstond; ik ging naar de beek, en dompelde -mijn 'handen, armen en hoofd in het koele water, en de aanraking daarvan scheen me te vervullen met een gevoel van wonderbare vreugde, da't ik deel uitmaakte van deze wereld. Een oogenblik later stond ik op, terwijl het water van mii afdroop, 'en na mij vluchtig afgedroogd te hebben met miin halsdoek. daar ik niets anders geschikts had, keerde ik terug naar de hut. Boven mij-n hoofd hoorde ik een zacht ge luid, regelmatig aanzwellend er» minder wor dend, wat me zeide, dat Donald1 nog sliep; ik schoot mijn jas ean en zette mijn hoed op en vertrok voor mijn eersten werkdag in de smidse, nuchter van maag, om de eenvou dige en grondige reden," dat er in het hutje niets te eten wasmaar ik was vol van de blijde zuivere schoonheid van den morgen stond'; en de onsterfelijke woorden van den Psalmist kwamen mij in de gedachtendat na de smart en de pijn van den nacht, gewis de vreugde in den morgen nochtans komen "zal. Dappere, ware woorden die de eeuwen door zullen klinken om hoop en troont te brengen aan menige moede, verontruste ziel. En toen: ik de steile helling opklom, waar den vorigen avond vleermuizen hadden rondgefladderd en omkeek naar de $lek die een plaats van verschrikking geschenen 'had, ziehet was een waar paradijs ge worden van trillend groen, besprenkeld met miriaden juweelen, overal waar de dauw drupjes pan. de bladeren hingen. Waarlijk, als iemand ten volle de verruk king voelen wil van te leven Ie joi de vivre zooals de Franschen het noemen laat hem dan naar buiten gaan in den vroegen morgen als de zon pas op is, en laat Kij dan om zich heen kijken met oog-en die zien. Weldra wendde ik mijn schreden, onder het gezang van een zwarte lijster, naar 'het dorp, hongerig, maar wonderlijk tevreden. Reeds op verren afsiand van de smidse hoorde ik het sly°n van den hamer van Zw<v- te George, ofschoon het dorp nog niet ont waakt wasin gespannen verwachtinsr hoe de ontvangst zijn zou, naderde ik de open deur. Daar stond hij voor zijn aambeeld, een' genot om naar te kijken met zijn krachtige^ ontbloote armen, terwijl de zon in zijn bloiv, de haren scheen, een echte zoon van AnakJ Hij leek wel een of andere heldenfiguur, ofi halfgod, die terug was gekeerd uit dat dui^ ster verleden, toen engelen mensohelijkf doch teren huwden en zeker alles eerdet dan een dorpssmid en nog wel eer» stuurt sche smidwant ofschoon hij mijn aanwen zigheid bemerkt moest hebben, keek hij n:ef op en gaf niet het minste teekeni van be^ groetmg. Terwijl ik naar hem stond te kijken, me; k^ te ik een zekere matheid op.... iets lan£*/ zaams in al zijn bewegingen, gepaard met\ iets lusteloos en slaps, dat ik in hem onmoy igelijk had gedacht; en toen ik nog langef naar hem keek, leek het mij, of 'hij, terwijlK hij werkte, het hoofd lager liet zinken <1 .'rtj wel noodig was. „George!" George ging voort met ha nr. ren. „George!" zei ik weer- Hij hief dent hamer omhoog voor een volgenden SiagVf aarzelde, hief het hoofd met een ruk hoog en ik begreep dadelijk waarom hij rn'i0^ blik ontweken had. „Wat, wilt u van mij „Ik ben gekomen, om twee redenen ze| ik; „de eene is om te beginnen ie werker». „Dan doet u maar het beste met weer beert te gaan," viel hij mij in de rede, ,/hier krijg^ u geen werk." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1