T „DE EEMLANDER 4i0Wi«ai5Pius^3n;rZw PiillS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een BUITENLAND. lï. middenstands SrsitWs Mm» fc 4. TEIEM Si 391 KOLONIËN. Magazijn JE MM SLOK" FEUILLETON. Langs den poolen weg. 19e Jaargang Ne. 263 per poti 1 3.—P« «raet frratU «tiekering tegen ongelukken) f 0.17» eliondetlijke nummert 1 C.OÏ. Woensdag te «w DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA' TEL INT 613. bewijsnummer, elke tegel meer t 0.25, dienstaanbie* dingen en Licldadigheids-adveitentiën voor de helft der pri]» Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidcclige bepalingen *»oor het adverlecrcn. Bene citcuiaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden VAN DER GRAAF Co., AMSTERDAM ROTTERDAM Van onzen invloed als het grootste handelsinformatiebureauwordt door den handel stoed» meer gobruik go- maakt voor het Incttsseeren en re gelen van achterstallig© ©n be twiste vorderingen. 1 Politiek Overzicht. Wanneer Lloyd George en Briand ter be spreking zullen samenkomen staat nog niet vast; volgens 't eene bericht, zal de eerst volgende bijeenkomst denkelijk de volgen- die week als zitting van den Oppersten Raad te Parijs plaats hebben. Daarentegen wordt volgens een ander bericht het in welninge- liohte Engelsche kringen waarschijnlijk ge acht, dat over 't Opper-Silezische vraag stuk einde dezer week te Boulogne van ge dachten zal worden gewisseld. Men weet nog niet goed, of Italië en Amerika aan de besprekingen zullen deelnemen, zoodat niet zeker is, of Lloyd George en Briand samen zullen praten dan wel de Opperste Raad de kwestie zal onderzoeken. Uit een draadloos bericht valt af te leiden, dat in 't laatst der gepasseerde week tus schen de regeeringen te Londen en Parijs van gedachten is gewisseld over Opper- Silezië en bet persbureau haast zich de op vatting van Engelsche officieele kringen weer te geven, waaruit zou moeten blijken, dal het misverstand ten aanzien van de rede, die de Engelsche premier verleden Vrijdag hield en dat zioh uitte door teekenen van misnoegdheid der Fransoh'e kranten, schromelijk overdreven was. De meen i ng overheerscht, dat de Opperste Raad de zaak moet uitmaken, omdat zij niet een zuiver Pransch-Engelsche aangelegenheid is. Van de artikelen in de Engelsche pers is het vooral een stuk in de Daily Telegraph, 'dat aandacht verdient. Het blad merkt op, dat, indien het Opper-Silezische plebisciet niet was belichaamd geweest in 't tractaat van Versailles en indien heel de streek aan Polen zou zijn afgestaan, laatstgenoemd land 2Ys millioen zielen aan zijn bevolking zou hébben toegevoegd, waarvan drie vijfde on genegen is onder Poolsch gezag te komen. Aangenomen kan worden, aldus het blad, dat 99 van de bevolking heeft gestemd. Het kon niet missen, of hieruit moest wor den afgeleid, dat een vrij groot deel der Poolsche stemgerechtigden zelf heeft ge wen scht niet van pölitieken status te ver anderen, hoewel de rassenhaat, die in Op per-Silezië tussdven de volken heeft be staan en bestaat, fel is. De Engelsche re geer ing nu achtte slechts één verdeel ing van 't land rechtvaardig, n.l. die, welke rekening hield èn met 't vredesverdrag èn met de geografische, economische en na tionalistische omstandigheden. De Daily ëen jaar vast zes maanden opzegging een dag >1 5®/o 4 lla o 3»/2 oi Telegraph meent, dat ook Briand's regeering dit standpunt inneemt. Het schijnt ondertusschen, dat de Pool sche uitvoerende commissie, waarvan Kor- fanty het hoofd is, een telegram d.d. 17 Mei aan de intergeallieerde commissie te Op peln heeft gezonden, waarin wordt vastge steld, dat Opper-Silezië reeds twaalf dagen in opstand verkeert en 't Poolsche volk nooit heeft trachten te triomfeeren door geweld, maar zijn leven veil heeft voor heilige rech ten. De commissie «"kent, dat, in den harts tocht van den opstand, de grenzen van t redelijke zijn overschreden, maar dat de „geestdriftige strijdkrachten" zoover willen terugtrekken, dat zoodoende wordt verze kerd, dat dadelijk een einde komt aan de vijandelijkheden met de Duitschers. Als voorwaarde wordt echter gesteld, dat het ontruimde gebied dan niet door Duitschers, maar door intergeallieerde troepen zal wor den bezet. Het telegram bevat nog de vol- gende passage: „Wij zullen geen duim breed gronds aan de Duitschers afstaan, maar deze aan de intergeallieerde com missie overdragen. Wij verzoeken dienover eenkomstig, dat de ontruimde zones zullen worden, bezet door geallieerde troepen, op dat d'e Poolsche bevolking niet zal hebben te lijden onder vergel dings daden, zooals reeds rijn voorgekomen." Anderzijds brengt de Voss. Ztg. het be richt, dat Korfanty zou hebben erkend groot gebrek aan geld te hebben en dat de ge lederen van zijn leger sterk dunden, daar een deel zijner volgelingen het prefereerde weer te gaan werken. Ook moet het feit, dat de toonaangevende Duitsche industriee- len, die Korfanty door sohoone beloften pro beerde te winnen, hem niet bijvielen, die pen indruk op den leider der insurgenten hebben gemaakt. Bovendien kwam de op standige beweging meer en meer in 't bols jewistische vaarwater: talrijke particuliere woningen en in 't bizender wijnkelders wer- den door d-e rebellen geplunderd. Nu heb ben wijnkelders met heilige rechten weinig uitstaande, al zijn ze verlokkend. Berichten. B e r 1 ij n, 17 Mei. (W. B.) Paragraaf 5 van het ultimatum legt de Duitsche regee ring de -verplichting op binnen 25 dagen een milliard gouden mark in goud, in een erkende geldsoort of in Duitsohe schatkist biljetten. met een omlooptijd van dTie maan den te betalen. Ter vervulling van deze be paling heeft de Duitsche regeering (in over eenstemming met haar voorstel in het ver zoek tot bemiddeling aan de Amerikaansche regeering) de commissie van herstel voor- loopig een 'betaling van 150 millioen gou den mark, bijna geheel in buitenlandsch geld, aangeboden. Zoodra deze commissie opgegeven heeft, waar het geld moet wor den gestort, zal dit onverwijld worden uitbe taald. Voor het einde van den termijn, dus voor het einde van de maand Mei, zal aan de commissie een verder bedrag in geld en dan de rest in schatkistbiljetten worden uit betaald. Naar Wolff's bureau verneemt, zijn maatregelen getroffen om -de inlossing van deze biljetten binnen den bepaalden tijd te verzekeren. Rome, 17 M e i. (B. T. A.). Stefoni meldt, dat Sforza, zoodra hij ingelicht was omtrent het cijfer van de Italiaansche ver liezen in Opper-Silezië generaal de Maii- nis gelast heesft te trachten schadeloosstel ling te verkrijgen. De geallieerde commis sie te Oppeln kende 7 millioen lire toe, die Polen zal moeten betalen. Rome, 1 7 M e i. (B. T. A.). Een afvaar diging van Poolsche boeren uit Opper-Sile zië heeft generaal Romei, het hoofd der Ita liaansche militaire missie te Warschau eenige millioenen mark aangeboden voor de Italiaansche slachtoffers, die in Opper- Silezië gevallen zijn. Generaal Romei heeft in overleg met het Italiaansch gezantschap het aanbod geweigerd. Warschau, 1 7 M e i. (N. T. A.). In het communiqué van den staf van het opstan delingen-leger van 15 Mei wordt gezegd, dat in den Noordelijken sector de vijanden hun aanvallen met sterke afdeelingen van den Orgesch hebben hervat. Na hardnekki ge gevechten werden deze afgewezen. In den Zuidelijken sector is de toestand onveranderd. Er hadden daar kleine plaat selijke schermutselingen plaats. Te Kreuz- burg zijn belangrijke Duitsche afdeelingen met gepantserde treinen, mitrailleurs en ka nonnen geconcentreerd. De Duitschers vol len de Poolsche bevolking lastig, die voor hun aankomst niet heeft kunnen vluchten. Het lid van de intergeallieerde controle commissie, tot wlen de Polen zich om steun hadden gericht, verklaarde, dat hij niet over voldoende strijdkrachten beschikte om hen te kunnen beschermen. Over het geheele front tusschen Oppeln en Kreuzburg provo- ceeren de Duitschers door voortdurende aanvallen de opstandelingen, die in de stel lingen, die zij bezet houden, een defensieve houding bewaren. Uit verschillende feiten blijkt, dat de Duitschers zich op een groot offensief tegen de opstandelingen voorbe reiden. Te Beuthen en Kattowhz heeft men geheime vergaderingen van den Orgesch en andere Duitsche militaire organisaties ontdekt, waarop men plannen voorbereidde, teneinde de opstandelingen, die de omstre ken van de steden bezet houden, te verras sen en uit hun spellingen te verjagen. B e r 1 ij n, T 7 Me i. (W. B.). Volgens een bericht aan de Lckal Anzeiger uit Nicolai zijn zeven Duitschers, die zich bij de verde diging der stad aan dé zijde der Italianen hadden geschaard, uit hun bed gelicht en onmiddellijk doodgeschoten, toen de Italia nen de stad hadden verlaten. Oppeln, 17 Mei. (B. T. A.). In de in dustrie-gebieden is de neiging te bemerken om weer aan het werk te gaan. De spoor wegdienst is nog niet hervat. Genève, 114 Mei. (B. T. A.). De eer ste conferentie van het-Roode Kruis ter be strijding van de venerische ziekten in de Noordelijke landen van Europa zal 20 de zer te Kopenhagen bijeenkomen. Nederland zal vertegenwoordigd zijn. Het doel der bij eenkomst is het bestudsoren van de alge meene beginselen en ven de maatregelen, die moeten aangewend w-orden terbestrij- ding der ziekte. Londen, 1 7 M e i. (N. T. A. Draadloos uit Horsea.). Niet-officieele besprekingen, die aan het einde van de vorige week te Londen werden gevoerd tusschen bemidde laars, hebben het geloof versterkt, dat de mijnwerkers en eigenaars spoedig weer sa men zullen ccnfereeren. Alvorens echter een conferentie kan plaats hebben, moei een grondslag voor discussie worden ge legd. In dit verband komen er hoopgevende teekenen uit alle deelen des lands, dat de eisch tot het instellen van een national en winstpot, die totnogtoe een hinderpaal voor den vrede is gebleken, niet onmogelijk zal worden prijsgegeven. Verscheidene mijn werk ers'eiders hebben daarop in het open baar gezinspeeld. De conferentie van trans portarbeiders en spoorweglieden, die van de week gehóuden worden, zal naar men ge looft, eveneens een gunstigen invloed oefe nen op den loop van zaken. Londen, 1 7 M e i. (R.). Officieel. Sinn Feiners hebben het draadloos station van de marinewerf te Kingstown beschoten. Troepen hebben het vuur beantwoord. Londen, 17 Mei. (N. T. A.). Heden rees een storm van verontwaardiging in het geheele land, toen de bladen de omstandig heden van de jongste en meest verschrik kelijke daad der Iersche moordenaars mede deelden. Ben districts-inspecteur, vergezeld door zijn vrouw, een andere dame en twee militaire officieren, keerden per auto van een tenniswedstrijd naar zijn landhuis in Gal way terug. Toen de automobiel voor het hek van de oprijlaan aankwam, bleek uit ge sloten te zijn. Een der officieren stapte uit, om het hek te openen. Nauwelijks had hij een paar stappen gedaan, of er klonk een schot uit een naburig boschje en hij viel dcodelijk gekwetst neer. Een oogenblik later zag het gezelschap zich door een bende ge wapende en gemaskerde personen omringd. Zij gelastten den twee dames uit te stappen en zich te verwijderen. De vrouw van den inspecteur riep echter, dat zij haar man nooit zou verlaten, maar met Jrem wilde sterven. Zij werd daarop doodgeschoten. De andere dame verwijderde zich en spoedig daarop klonken de schoten, die de vier men- schen, die zij vergezeld had, dood bij het hek neerstrektcn. Talrijke moordpartijen worden verder uit verschillende plaatsen in Zuid- en Oost- Ierland bericht. Te Cork werd Zaterdag een politiepatrouillemet bommen bestookt waarbij een inspecteur werd gedood en drie agenten gewond. De soldaten deden daarop een raid op een Sinn Fein-woning, waarbij een priester werd doodgeschoten. Drie sol daten, die ongewapend liepen te wandelen in de buurt van Midleton (Galway), werden neergeschoten door een bende van 30 man. Het is een crescendo van gewelddaden, zegt de Daily Chronicle, dat samenvalt met de beweging ten gunste van onderhandelingen tusschen NoorcI- en Zuid-Ierland en het kan slechts ten doel hebben de vooruitzichten op vrede te bederven. De extremistische rebellen wenscben een compromis te belet ten, indien zij dat maar eenigszins kunnen. De Daily Telegraph zegtDe Valera heeft misschien niet meer directe controle over deze gewapende rebellen, als Parnell had over de Tenian-moordenaars. De eenige mogelijke politiek van een regering, die zich zelve respecteert, tegenover die moorden, is die van een beslisten tegenstand en onder drukking der gewelddaden. Londen, 1 7 M e i. (R.). Naar aanlei ding van het artikel jn Freemans Journal (waaromtrent wij gisteren berichten. Red.) verneemt Reuter, dat LloyJ George ten aan zien van de Valera geenerlei verklaring heeft afgelegd buiten wat hij reeds in het Lagerhuis heeft meegedeeld. Stockholm, 1 7' M e i. (W. B.). Naar uit Mariahamn gemeld wordt, vond daar Zondag een vergadering plaats van 500 ver tegenwoordigers van de heele bevolking van Aaland. Met algemeene stemmen werd een motie aangenomen, behelzende, dat het heele Aalandsche volk tot het uiterste voor zijn recht van zelfbeschikking en voor de vereeniging met Zweden zou strijden. Op 29 Mei zullen opnieuw op heel Aaland protest- vergaderingen worden gehouden, waarbij men zal opkomen tegen de voorstellen van de rapporteurs voor den volkenbond. Stockholm, 17 Mei. (W. B.). Het te legraafkantoor te Karlstadt is in den nacht van Zaterdag op Zondag afgebrand, vermoe delijk tengevolge van sterke wilde electri- sche aard- en lucht stroomingen. Rome, 16 Mei. (B. T. A.) Volgens de laatste berichten, kan bij benadering de vol gende verdeelinig der zetels in de Kamer v.orden aangegeven: omstreeks 280 libera len, 100 geünifieerde socialisten, 90 katho lieke volkspartij, 30 35 fascisten en 15 communisten. In verschillende kleine plaat sen hadden botsingen plaats. Een twintigtal personen werd gedood. De orde is nu her- teld. Rome, 17 Me i. (B. T. A.). Volgens do laatste berichten zijn Giolitti en de overigo ministers allen herkozen, evenals de gewe zen minister-presidenten Orlando, Solan- dra en Nitti en de gewezen ekamer-voorzit ter Nicola, de socialistische leider Turalf, Barragona, de algemeene secretaris van; den elgemeenen arbeidersbond en Meda, do leider der volkspartij. In de Zuidelijke pro vinciën Sicilië en Sardinië heeft het cou- stitulioneele blok een groote meerderherl gekregen, terwijl het ook in de nieuw ve - worven gebieden de meerderheid behn-:- de. Zooals voorzien werd, zijn tc Bozen vier Duitschers gekozen. Angora, 17 Mei. (B. T. A.). In dart sector ven Oesjak hebben de Tursche tro pen de spoorbrug bij Kirk-Agatsj in de lucht laten vliegen, waardoor de gemeenschap tusschen de Grieksche fronten van Bioes^n en Oesjak verbroken is. Athene, 16 Mei. (G. T. A.). Noorde lijke groep. Onze afdeeling, die belast was met het zuiveren van het schiereiland Kios- Ghemlik had een botsing met ongcregelda benden, van wie 10 man sneuvelden; wij hadden één gewonde. Constant!-nopel, 16 Mei. (B.T.A.). De grootkanselier van het eucumenisch pa- tricchant is bij besluit van de Heilige Sy node vem zijn ambt ontheven, omdat hij int een gebed tijdens een godsdienstige plech tigheid van de fees en van St. Georges den naam van koning Const an tijn genoemd had in plaats va dien van Vcnizelos. M a d r i d, 1 5 M e i. (B. T. A.). De troe pen uit Larasj, die gisteren naar het ge bergte van Benigorfe'. oprukten, zijn door de Marokkanen aangevallen. Na een heftig gevecht trokken de Marokkanen zich terug; zij lieten talrijke lijken achter. De Spanjaar den verloren aan dooden een officier en 21 soldaten, terwijl 8 officieren en 95 soldaten gewond werden, Ves-spreid© Berichten. Een nieuwe komeet. De ster renwacht te Brussel meldt, dat te St. Pe tersburg een nieuwe komeet ontdekt is, die op 7 Mei het dichtst bij de zon voorbij ge gaan is en zich op het oogenblik in het gesternte van de Lynx bevindt. Het Noorderlicht. Reuter seint dd. 15 dezer uit New-York: Het noorderlicht veroorzaakte de ernstig ste electrische stoornis der laatste dertig jaar. De telegrafische verbindingen in ge heel Amerika waren oVitredderd- gedurende een uur voor middernacht. Het vlootobser- vatorium te Washington verklaart, dat het verschijnsel werd veroorzaakt door een zon nevlek van 94000 mijl long en 21000 mijl breed. Landingsbrug ingestort. Uit München wordt gemeld, dat in een plaatsje aan het Achenmeer (NoordTirol) Zondag de overvolle landingsbrug is inge stort 70 personen vieeln in het water7 vrouwen en 1 kind verdronken van de ove rigen werd een deel meer of minder zwaar gewond. De meesten hunner waren uit Inns* brück afkomstig. Oost-!ndië. Administrateur vermoord. De administrateur van het rubberland Goenoeng Gadjah vermoord, 's Nach'.s werd aan zijn deur geklopt, de administra teur opende -en nam een z.g. brief aan, waar op hij werd gegrepen en vermoord door een( vijftal inlanders. De beweegredenen zijn niet bekend. Goenoeng Gadjah I en ÏI zijn erf- pachlsianden, erfp de Plentagen Gesell- schaft Neglasari, te Bandoeng. Adminisüur» teur was de heer L. van Lith. Al wat waardig leeft, streeft naar het (hbogste. IINWFSTRAAT 43 - AMERSFOORT Met atlresvoor Gouden Tronw' en VerloTingrlngen I>e juiste esooïoIBen WILLEM GROENHUIZEN. Naar het Engelsch van JEFFERY FARNOL. 54 „Zoo is 'het dat I" zei ik, den ouden man nakijkend. „Ja, zie je," zei Geonge, eenigszins verle gen, „zie je, Gaffer is al zoo oudf" en al zijn; vrienden zijn dood, en hij is op het laatst dat spook als alleen van hemzelf gaan Ibesohouwen. Hij mag er zoo graag over zit ten vertellen", «dat is alles, om zoo te zeggen, iwat hij nog in zijn leven heeft en nu ben 'Jij gekomen, en ie hebt gezegd, dat er heele- maal geen spook was, begrijp je?" begrijp het," knikte ik. Maar jij Ge- frge, jij gelooft toch niet meer in het spook, li het wel?' „Ne-e-e-n, niet bepaald," antwoordde Ge orge aarzelend, „Ik kan niet zeggen, dat ik er bepaald aan geloof, maar toch, waaraohtig je kunt nooit weten „Dus je gelooft toch! nog altijd in het spook „Wel Peter, zie je, we weten dat een man zioh daar heeft opgehangen ,want Gaffer 'heeft hem zelf gevonden en ik heb hem hooren gillen maar als je me vraagt of ik 't geloof, nu jij zegt dat het geen spook is geweestwel, ik weet 't waarachtig niet. „Maar, George, waarom zou ik je vertellen dat er geen spook was alswaarom zou ik jullie dat van dien Schot verteld hebben?" „Ja, zie je Peter," zei hij op z'n gewone verlegen en onbeholpen manier, „je bent zoo'n wonderlijk soort kerel f" „George," zei.ik „laten we weer aan het werk gaan 1" Eenige oogenblikken later legde ik echter zelf den hamer weer neer, en ging naar de deur. Peter, waar ga je naar toe?" Be ga probeeren, of ik het met den oude weer in orde kan maken," antwoordde ik, waarna ik de cleur uitstapte, dien weg over naar „De Stier." Voor ik echter binnentrad, hield ik stil, getroffen door een verward ge luid van gelach en van stemmen in de gelag kamer, waarboven de stem van den pseudo* smid Job bovenuit klonk. „Als ik maar een beetje jonger was!" hoorde ik den ouden man zeggen. Ik keek door het vensteruit de gebogen, neerslach tige houding van den ouden man en het ge schreeuw der anderen begreep ik onmiddel lijk wat er aan de hand was. „Jawel I maar dat ben je niet f" zei de oude Amos, „je bent een oude, heel oude man, die met lélke tik van d'e klok nog ouder wordt, je kunt je eigen jaren bijna niet meer tellen!" „Ha, ha, ha 1" lachten Job en de vijf of zes anderen. „O, jij Job! Als miin Simon hier was, dan smeet hij je op den weg net als Zwar te George heeft gedaan I" kwam het trillend van de lippen van den ouden man. „Dat zouden we nog moeten zien, Gsffer, dat zouden we nog moeten zienantwoord de Job, „maar ik zeg nog eens, ik geloof, wat Peter zegt, en ik geloof heelemaal niet, dat er ooit een spook is geweest Complest van f 6.50 tot f 16 50 klsine vostbalien vanaf f 5— bij „O, man, maar ik zeg je, dat er wel een is geweest ik heb hem zelf gezien I" riep de oude man heftig, „ik heb 'hem zelf gezien met deze twee oogen, en niet eenmaal maar versoheiden malen. En jij, Joel Amos, jij hebt hem hooren zuchten en kermen jij weet, dat ik hem gezien 'heb ze.g maar of 't niet zoo is „Hè, hè!" grinnikte de oude Amos, „ik weet 't waarachtig niet meer, Gaffer, maar ik geloof, dat je heel oud begint te worden. Gaffer „Maar ik heb hem toch gezien waarach tig ik heb hem gezienmenschen, ik zog het jullie toch „Je wordt oud, heel oud, Gaffer 1" herhaal de Amos, met blijkbare ingenomenheid het thema vasthoudend, „ihee'l, heel oud!" „Maar zoo sterk als een slierzei de oude man, terwijl hij zijn best deed om zijn stem zoo krachtig mogelijk te laten klinken, en haar trillen te onderdrukken. „Ha, ha, 'halachten Job en de anderen, terwijl de oude Amos weer in zichzelf grin nikte. „Maar ik zeg jullie toch, dat ik hem heb gezien zoo duidelijk als een mensoh maar iets kan zien," stotterde de oude man wan hopig. „Het was een echte duivel, met ho rens en een staart!" „Jawel, maar Peter heeft ons verteld, dat het niks anders wa9 dan een Schot met zijn doedelzak," zei Job. „Ja," knikte Amos bevestigend, dat heeft hij gezegd „Dat is een leugen een leugen, een leu gen riep de oude man, ,,'t was de duivel, de echte baarlijke duivel, met horens en een staart ik heb ze zelf gezien zoo duide lijk als ik jullie zie „Jawel, maar zie je, Gaffer, je wordt ver schrikkelijk oud en afgetakeld," grinnikte Amos, „en je oogen beginnen je leelijk te bedriegen „Ja, dat doen ze ook I" zei Jobwaarna Amos zoo geweldig begon te grinneken, dat hij er een hevige 'hoestbui van kreeg. „O, jullie, die ik van zulke kleine kinderen groot heb zien worden, is er nu niemand onder jullie, die 'het woord van een ouden man wil g'elooven, dat ik hem heb gezien?" De bevende stem van den ouden man klonk gebrokener dan ooit, en ik zag een traan langzaam langs zijn gegroefde wang naar be neden glijden. Er was niemand), die hem ant- gafer was een oogenblik van stilte, alleenj onderbroken door het geluid van schuifelen de voeten en het neerzetten van bierkan nen. „Kijk eens, Gaffer," zei Job eindelijk, „d'e is almachtig- veel gepraat over dat spook: van jou, en er zijn er die zeggen, dat ze hem' gehoerd hebben, maar gezien heeft nog nie mand hem ooit, dan jij, en dus „Dan vergis je je toch, waarde heer," zei ik, het vertrek binnen stappend1. „Ik heb hem ook gezien l" „Jij riep Job, terwijl een hailf dozijn pa-* ren oogen mij vol verbazing aanstaarden. „Ja, ik „En je hebt ons gezegd, dat het een Schot was, met een doedelzak dat heb je ons allemaal verteld I" „En jullie hebt 't geloofd ook eenden! die jullie bent I" „Peter I" riep de oude man, van zijn stoel opstaand, „Peter, meen je dat werkelijk?" „Ja zeker 1" „Meen je 't werkelijk, Peter, dat er eert spook was?" „Maar natuurlijk was er een spook I" zei ik, „een spook, of de duivel zelf, met hoe-' ven, horens, staart en alles om van zijnl vurige oogen en den zwavel nog niks te zegl gen l" (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1