J. RUIMST, Rif 20. „DE EEMLANDER" f BUITENLAND. BINNENLAND. FEUILLETON. Langs den grooten weg. Jongens RIJGfiOTTINES jmmispjus PRIJS DER ADVERTENTIE KOLONIËN. voorhanden van af 18 lOo Jaargang Kc>. 270 per 3 maanden voor Amers» DAGBLAD Vrijdag 20 Mei 1921 per post 1 3.-. pet week (met gratis vetzekermg kgea ongelukken) f 0.17», alzonderlijke nummers CLOJ. DIRECTEUR-UITGEVERJ. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL TEL. INT 613. van 1-4 regels f 1.05 met inbegrip van ecu bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstaanb c* dingen en Llctdadigheids-adveitenticn voor de helft der prijs- Voor handel en bedrijf bestaan zeer *oordcclige bepalingen noot het advertcercn. Kcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. 1 Politiek Overzicht. Korfanty heeft wel aangeboden terug te Sekken, maar wanneer men geloor kan slaan aan wat de Duitsche bladen vertellen, heeft jflch in de situatie in Opper-Silezië nog niet He minste ontspanning kenbaar gemaakt. Integendeel wordt gewaagd van nieuwe ex cessen der insurgenten, die zich o.a. zou- xfen schuldig maken aan 't leegplunderen van de kleerendepóts voor de vluchtelingen en tevens, naar verluidt, 75 nieuwe veld keukens over de grens naar 't front der re bellen zonden. De Voss. Ztg. maakt ten Overvloede melding van twee nieuwe ver ordeningen van Korfanty, waarin deze zich het regeeringsgezag aanmatigt en die een Dpenlijk trotseeren zouden beteekenen van de Ententecommissie. De meeste aandacht verdient ondertus- schen wel de wijze, waarop de verschillende bladen reageeren op de rede van Lloyd George, die wij gisteren in 't middagoven zicht weergaven. De Britsche kranten vallen den premier nagenoeg alle bij en zeggen achter dezen te staan, wanneer hij protes teert tegen de wijze, waarop de Polen het verdrag van Versailles met voeten treden. De Parijsche bladen vergissen zich, aldus wordt opgemerkt, wanneer zij het doen voorkomen, alsof de publieke opinie den eersten minister niet zou steunen. Zeer dui delijk komt dit oordeel tot uiting in de Pal) Mull Gazette, die opmerkt, dat Lloyd Geon ge op resolute wijze de meening heeft ver tolkt van een geenszins onbeteekenende meerderheid der bevolking van Groot-Brit- tannië. Ten blijke, dat een verdrag geen vodje papier is, had Engeland al ziin hulp bronnen disponibel gesteld. Zoo beant woordt bovendien de Evening Standard de opmerking van de Matin, die gelooft, dat de Engelschen niet genegen zullen zijn Lloyd George te volgen en verklaart, dat de Britten Engeland boven den premier ver kiezen, door er op'te wijzen, dat een En gelsche journalist de Entente niet beteT kan dienen dan door zoo hoffelijk, maar tegelijk zoo duidelijk als 't maar kan te verklaren dat een zoodanige veronderstelling zoowel onjuist als misplaatst is. Het was niet waar, dat de Britsche premier met betrekking tot het vraagstuk van Opper-Silezië een anti- Fransche houding had aangenomenlouter en alleen had Lloyd George de hand willen houden aan 't tractaat van Versailles en het was zijn wensch, dat dit eerlijk en on partijdig werd nagekomen. Dit was Lloyd George's standpunt en de Engelschen hul digden algemeen en van heeler harte een eendere opinie. Vooral één zin spreekt een duidelijke taal „Het is van veel belang, dat zij, die de openbare meening in Frankrijk vormen, wel beseffen, dat de kloof tusschen de Engelsche regeering en 't Engelsche volk, die zij klaarblijkelijk wenschen te zien, niet bestaat." Dit zijn enkele Engelsche stemmen, waar mee de Fransche persuitingen begrijpelij kerwijze zeer contrasteeren. Commentaar gevend op de verklaring van Lloyd George, merken de Fransche bladen naar aanlei ding van de bewering van den Britschen premier, als zou de openbare meening in Italië en de Ver. St. algeheel op zijn hand zijn, op, dat vele Amerikaansche kranten de rede onoordeelkundig hebben genoemd, ter wijl Ilaliaansche bladen de Fransche opvat ting huldigden en zelfs een aanzienlijk deel der Engelsche kranten Lloyd Georee scherper veroordeelden don de Fransche. Natuurlijk is den Franschen persorganen met name de vergunning aan Duitschland om met zijn soldaten in Opper-Silezië op te treden, een doorin in 't oog, terwijl ten aan zien van Lloyd George's verklaring, dat al leen de Opperste Raad heeft te beslissen over 't lot van Opper-Silezië, wordt gezegd, dat dit redelijk is, maar de Opperste Raad moest „in zijn geheel" de kwestie behan delen en een beslissing daaromtrent nemen. Buiten kijf zou het Fransche gouvernement zich strikt houden aan 't tractaat van Ver sailles, dat de verdeeling van 't gebied voorzag. De beslissing moest echter vallen overeenkomstig den uitslag der stemming en wel gemeentegewijze. De Parijsche pers zou verder willen zien, dat met de Fran sche ook Engelsche troepen zorg droegen voor 't handhaven der orde in Opper-Sile zië Frankrijk, aldus wordt geredeneerd, zorgt schier alleen voor 't uitvoeren van 't verdrag in Opper-Silezië evenals in Rijn land en uit dezen hoofde diende het eenige voorrechten te genieten ten aanzien van de veiligheid zijner soldaten. De bekende Gau- vain van 't Journal des Débats spreekt er zijn leedwezen over uit, dat Lloyd George zich niet nauwkeuriger op de hoogte heeft gesteld van de rol, die door de Fransche troepen bij de bezetting van Opper-Silezië is gespeeld. Onzen contingenten aldaar, zegt de schrijver, zijn politiediensten opge dragen en zij bevinden zich daar niet om oorlog te maken. Als politie hadden ze hun plicht gedaan en 't was hun gelukt de rust te doen terugkeeren. Ook in Poolsche regeeringskringen is men slecht te spreken over de verklaring van den Britschen premier; Witos, de Pool sche ministerpresident, heeft gisteren n.l. in den Landdag te kennen gegeven, dat Lloyd George's rede het Poolsche volk niet alleen droevig had getroffen, maar onge rustheid had gewekt en verontwaardiging in 't leven had geroepen. Bij de bespreking van den toestand in O. S. merkte hij op, dat re kening kon worden gehouden met een spoe dig einde van den opstand, als de insurgen ten. maar niet beducht behoefden te zijn voor aanvallen der Duitschers, die zich aan den Oder concentreerden. Berichten. Berlijn, 19 Mei. (W. B.). Volgens He Deu'.sche Allg. Ztg. vond vanmiddag een bijeenkomst plaats van deskundigen om de kwestie der schadevergoeding en in aam sluiting da armede de kwestie der belastin gen te bespreken. Daar de opbrengst van de tot dusverre geheven belastingen slech'.s voldoende was voor de dekking van de binnenlandsche uitgaven, zal voor de beta ling van deze extra uitgaven naar nieuwe be lastingen moeten worden omgezien. In deze bijeenkomst zal de basis, waarop deze nieu we belastingen zullen worden geheven, won den vastgesteld. B e r 1 ij n, 19 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Fransche krijgsraad, bijgewoond door Foch, besloot volgens een bericht uit Parijs de voor den opmarsch in het Roergebied op geroepen reserve-troepen niet naar huis te doen zenden, maar voorloopig in 't Rijnge bied te laten, tenminste zoolang, tot Duitsch land de ontwapening heelt doorgevoerd. L o n d e n, 19 Mei. (N. T. A.). Zes en dertig Britsche personen, die te Leipzig in de eerste twee zaken tegen de Duitsche oor logsmisdadigers zullen moeten getuigen, zul len morgen'daarheen vertrekken. Maandag zal begonnen worden met de zaak tegen Heinen, die beschuldigd wordt van wreed heid tegenover Britsche krijgsgevangenen en daarna zal die tegen Muller, die voor een dergelijk teit terecht slaat, worden behan deld. Zeven rechters van het Gerechtshof te Leipzig, het hoogste gerechtshof van Duitschland, zullen de zaken behandelen. Er is geen jury. Oppeln, 1 9 M e i. (W. B.). In.den kreits Kreuzburg is de toestand feitelijk onveran derd. In de kreftsen Ratibor en Kosel tracht ten Poolsche opstandelingen den linker Oderoever te bereiken. De insurgenten ruk ten den laatsten nacht onder machinege weer en mijnvuur naar de brug bij Kreuze- nort op. Nadat de aanval was mislukt, pro beerde de opstandelingen de brug nog in de lucht te laten vliegen, maar ook hierin slaagden zij niet. De Poolsche opstandelin gen trachtten eveneens maar zonder suc ces bij Kobelwitz op den linker Oderoe ver vasten voet te krijgen. Krachtige schiet partijen worden uit Ragau en Mechnitz ge meld. Uit den kreits Bentren wordt meege deeld, dat de insurgenten treinwagens met Poolsche aanduidingen overschilderen en Poolsche nummerborden voor auto's uitge ven. Te Kattowitz is de toestand zeer drei gend geworden. Vanmorgen eischte een Poolsche deligatie den magistraat, dat deze de stad zou overgeven. De eisch werd afge wezen. De stemming der bevolking van Kat towitz is zeer opgewonden. Prins Eitel Friedrich, de tweede zoon van den ex-keizer, heeft terecht gestaan wegens het naar het buitenland smokkelen van geld. Hij had aan het bankiershuis Grusser, Phi- lipson en Co. 370,000 mark aan effecten en 2000 gulden gegeven, om die naar Neder land te zenden. De prins, die zelf versohe nen was, verdedigde zich door te verklaren, gevreesd te hebben, dat het eigendom van de leden van het huis Hohenzollern in be slag genomen zou worden. Hij had zich als huisvader verplicht gevoeld eenig geld voor de nood in veiligheid te brengen. De be paling tegen het ontduiken van belastingen kende hij niet. Het was ook niet zijn bedoe ling geweest belasting te ontduiken. Omdat de prins niet met oneerlijke bedoeling ge handeld had, kwam hij er af met 5000 mark boete en betaling van de kosten van het proces. Naar Wolff ons uit Hannover seint, had gistermiddag de bijzetting van de echtge- noole van Hindenburg, die enkele dagen geleden overleed, plaats onder buitenge woon talrijke deelneming. Brussel, I 9 M e i. (R. O). De Solr be richt, dat het bes'.uur van den mijnwerkers- bond van het Midden-hekken het beginsel aanvaard heeft van een solidariteits-staking voor de Engelsche mijnwerkersalle Maan dagen zal het werk worden stil gelegd. De staking in de kolenmijnen van Stier marken heeft zich tot de Neder-Oostenrijk- sche mijnem uitgestrekt. De staking omvat ongeveer 16.060 arbeiders. De oorzaak deaTvan is van zuiver materfeelen aard. Het loon van een mijnwerker bedroeg tot nu ongeveer 340 kronen; de arbeiders' eischen een verhooging van 135 kronen, terwijl het laatste aanbod der ondernemers 65 kronen bedraagt. Volgens de berekeningen, gebaseerd op de laaste uitslagen der verkiezingen, win nen de liberalen 29 zetels, de volkspartij 9 zetels, de socialisten verliezen 10, -de repu blikeinen een en de communis'en 3. De Ka mer zou samengesteld zijn volgens deze be rekeningen uit 382 constitutionneelen, 121 socialisten, 8 republikeinen, 14 communis ten, 6 slaven en 4 Duitschers. In Helsingfors zijn uit Rusland berichten ontvangen, volgens welke het onder gene raal Bjelow staande anti-bolsjewistische leger, dat meer dan 40.000 man telt en langs den Siberischen spoorweg opereert, na hevige-gevechten Omsk genomen heeft. Generaal Bjelow marcheert nu op naar Tomsk. Een deel der radentroepen ds naar Bjelow overgegaan. A t h e n e, 1 8 M e i. (d. T. A.). Officieel legerberichtOp het heele front is het rus tig. Athene, I 8 M e i. (G, T. A.). Een oud Turksch officier tracht het Albaneesche le ger te reorganiseeren. Over den toestand in Noord-Epirus maakt de Grieksche regee ring niet in 't minst zich ongerust. Oost-lndië. Opening Tan den Volksraad. Uit Weltevreden wordt d.d. 14 Mei ge seind: De Gouverneur-Generaal heeft bij de ope ning van den Volksraad een rede gehouden, waarin o.a. het volgende gezegd wordt: Zelfs wanneer men de huidige financieele positie van Ned. Indië vergelijkt met de finance eele positie van goed gesitueerde Euro- peesche staten vóór den oorlog, valt dé ver gelijking ten gunste van Ned Indië uit. De schuld van Ned Indië is berekkelijk niet groot en wordt verre overtroffen door de waarde van de landswerken en bezittingen. De toekomst kan met gerustheid- en ver trouwen tegemoet gezien worden, mits niet bestendigd wordt hetgeen de laatste jaren door allerlei omstandigheden het geval ds geweestnamelijk dat de begroo'.ingen van den gewonen dienst sluiten met tekorten van tientallen mvllioenen, en mits de verdere cijfers van de begrooting zonder bepaalde noodzaak 'bovendien niet met belangrijke bedragen worden overschreden. Mr. Fock betreurt het, dat sómmige kooplieden, on danks herhaalde waarschuwingen van den Directeur van Financiën, niet geneigd zijn tot loyale en nauwgezette wijze van voldoen aan de verplichtingen jegens den fiscus, waardoor strafvervolgingen wegens over treding van de oorlogswin9tbelasting inge steld moesten worden. Het is de bedoeling van de Regeerirvg de aanmunting van grove zilveren munt ten krachtigste aan te vatten. Voor de eerste maal gedurende het afge- loopen zittingsjaar is een beroep gedaan op de open geldmarkt ter plaatsing van vlot tende schuld door uitgifte van schatkistbil jetten en schatkistpromessen. Het beroep leverde succes op. Aldus kon worden bo- schikt over 190 millioen, waardoor de be hoefte aangetoond wordt van een open geldmarkt hier te lande, welke voordeelig is voor handel en industriedeihalve moet op den ingeslagen weg worden voortgegaan. De overwegingen in zake de verlenging van het octrooi voor de Javasohie Bank zijn nog niet beëindigdde Bank is bereid haar taak voorloopig onder de bepalingen van het oude octrooi te blijven vervullen. De Regee ring hoopt dat ten sipoedigste een definitief resultaat bereikt zal worden. In zake het personeel voor het Westersch Lager Onderwijs bestaat inderdaad een zorgwekkende toestand. De Regeeri-ng streeft met alle kracht naar verbetering, die zal strekken tot -bestrijding van (het tekort bij de bestaande scholen. Gedacht wordt over de opening van een medische hoogeschool en van oprichting van scholen voor de op leiding van hulpartsen. De maatregelen hiertoe wo?den overwogen en onderzocht. Mr. Fock wijst voorts op het feit, dat 'het mijnbedrijf in geregelden, voortduren-den voorspoed verkeert. Bij de winning van petroleum, etc. zijn aanzienlijke winsten ge maakt. De prijzen op de wereldmarkt voor in Indië geteelde producten daalden voor thee en rubber sterk, waardoor een ernstige crisis in die cultures is ontstaan, tengevolge waarvan het bestaan bedreigd wordt. Over wogen wordt de mogelijkheid om mede te werken tot 'het bieden van hulp aan de rub ber- en theecultuur. De waardevermindering van de producten leverde moeilijkheden op, bracht slapte in zaken en werkloosheid mee. De levensomstandigheden van do inland* sche bevolking, zijn over het aolgemeen be* vredigend. Berekeningen, gegrond op do beschikbare oogsten en verbruikscijfers, toonen een gunstigen toestand van de be volking aan. De importhandel leed verlies door de daling van de prijzen van import artikelen, welke daüng ernstiger bleek dan verwacht werd. Met steun van het Bank kapitaal heeft de handel deze moeilijkheden overwonnen. Mr. Fock hoopt op verbetering van het valuta-verschil tusschen den Nederland* schen en den Ned .-Indisch en gulden. Toe neming van export bij den aanstaanden sui- keroogst mag worden venvacht en kan op verbetering van de valuta een goeden in vloed hebben. In 1920 zijn verschillend® particuliere landerijen aangekochtsedert II Mei voor 8,280,000. Onder dezen aan koop zijn begrepen de Bantamsche Tjikandi- landen, zoodat bewesten de Tjimanoek nog| alleen in de residentie Batavia parficullerei landerijen zijn. De G.-G. wijst verder op het feit, dat heil als een gezond beginsel wordt beschouwd, dat de werknemer aandeel heeft in de be* drijfswinsten. Door toepassing van dit be ginsel wordt een gemeenschap van belan-" gen gevestigd tusschen werkgevers en werk nemers. Spr. overweegt op welke wijze ditl gezonde beginsel algemeen in toepassing kan worden gebracht voor landbouwbedrij ven, die werken met vrije arbeiders. Het! geven van een uitkeering aan ieder der vele arbeiders in de groote landbouwbedrijven, die korter of langer tijd medewerken, schijnt onuitvoerbaar. Waar de Regeering de belangen van do werknemers ernstig wenscht te behartigen, kan zij niet dulden, dat de bevolking wordt opgezet met een of ander destructief doel, teneinde de bedrijfszekerheid in gevaar te brengen. Kameroverzicht. Tweede Kamer. In de zitting van Donderdag deelde de Voorzitter mede, dat de centrale sectie geen aanleiding heeft gevonden om voor te stellen het „Had-je-me-maari'-ontwerp nu reeds te behandelen. Hij laat de beslissing aan de Kamer. De heer Schaper dringt aan op spoe dige behandeling. De heer Van Ravesteyn aoht een spoedige eervolle begrafenis van het ont werp gewensoht. De heer Beumer zegt, dat de Com missie van Rapporteurs de zaak uit een al gemeen oogpunt beschouwt en overhaasting niet gewenscht acht. De heer Kleerekoper meent dat het ontwerp niet geheel is los te maken van de verkiezing te Amsterdam en stelt voor het ontwerp morgen te behandelen. Het voorstcl-Klcerekoper wordt verwor pen met 34 tegen 30 stemmen. Regeling der werkzaamheden. De heer Al bard a vraagt verlof tot een interpellatie aan den minister van Koloniën over de briefwisseling met de Amerikaan sche regeering over de Djambiconcessi'es. De heer Van Ravesteyn vraagt ven loï den minister van Buitenlandsch'e Zaken te interpelleeren over het juist verschenienl Oranjeboek. Op deze verzoeken zal morgen; worden beslist. Voortgegaan wordt met de behandeling van de steun der Holland Zuid-Afrika-lijn. De heer T r e u b is in het algemeen niet voor dergelijke subsidies, doch hier heeft men te doen met een uitzonderingsgeval. Wij vragen niet raad aan den wijssten, loch aan den liefsten. Naar het Engelsch van JEFFERY FARNOL. 56 „Zeker," zei ik, „naar het weinige, dat ïk van vrouwen af weet zou ik zeggen, dat je gelijk hebtmaarhet zal me spijten, Donald, je te moeten verliezen." „Ja, dat kan ik mij voorstellen, en ik derïk, dat je je Vel erg eenzaam zult voelen «onder mij en de doedelzak I" „Heel ergP „Och Peter, als het niet was om 'het meis je, dan zou ik het 'hart niet 'hebben je te ver laten- Zul je den „klaagzang van WuUie Wal- llace" niet verigeten?" „Nooit I" zei ik. „Och Peter, ik moet er altijd weer aan denken, dat je nooit meer zóó zult hooren spelen, want er is geen mensch Hooglan der of Laaglander die zoo meester is over J0ij-n trillers als ik en het'is niet zeer waar schijnlijk, dat we elkaar in deze wereld weer zien, Peter. Maar ik zall aan je denken, daar ginds in het da!l, als ik „Wullie Wallace"" #>j>éel, ik zal aan je denken, Peter 1" Zoo stonden we een oogenblik tegenover elkander en staarden langs elkander heen fcn de dieper wordende schaduwen- „Peter," zei hij eindelijk, „ik vrees, dat Het geen bizonder -mooi gedachtenis is," dat ik je geven wilde," hierbij hield hij de ver sleten schoenen omhoog „ze zijn erg ver sleten en hier en daar zit een gat, zooals je zien zult, maar de gespen zijn zuiver zilver en ik heb ook niets anders om te geven. Maar ik heb in deze schoenen menige zwa- ren en moeilijke mijl afgelegd in de voorste gelederen van het tweeënnegentigste, en ze hebben menigen grooten en bloedigen veld slag meegemaakt. Vittoria, Salamanca, Ta- la vera, Quatre-Bras en Waterlooneem ze Peter, neem ze, ze zullen je nu en dan her inneren aan Donald Stuart. Engeef me mu je hand Peter. Het ga je goed, Peter, vaar wel I" Met deze woorden' gaf hij mdj de oude schoenen, greep mijn hand en schudde ze, keerde zich plotseling om en schreed voort door de schaduwen, zijn zwaard zwaaiend aan zijn zijde, zijn Schotsch geruite sjerp fier achter hem aan wapperend. Ik keerde mij om en ging op de bank voor de deur zitten, met de in den oorlog versle ten schoenen op mijn knieën. En terwijl ik daar zat, Wam zachter en telkens zachter, en onzegbaar droef de langzame, zoete mu ziek tot mij van Donald's doedelzak, die de klaagzang van Wallace speelde. De melodie zwol 'langzaam aan, om daarna weer zachter te worden, tot ze wegstierf in een langgerek ter^ klagenden toon. Toen het geëindigd wa9 stond ik op en ontblootte het hoofdwant ik wist dat dit Do* neld's laatste groet geweest was- Nog zeer veel meer zou ik kunnen ver tellen van dezen wondeillijken en toch zoo beminnelijken man, die nu eens de ruwe soldaat was, met zijn ta'llooze schokkende en ontroerende verhalen van het krijgsleven en den oorlog; dan weer het ondeugende kind, dat plezier had in allerlei grappen en snakerijen; en dan weer de trotsche Hoog- landsohe edelman. Hij vertelde me menige woeste legende van de dalen uit zijn vader land, vreemde verhalen van het „tweede ge zicht" maar ik ben wel gedwongen daar aan hier geen plaats te geven. Ik veriaat dus Donald en ga voort met mijn verhaal. bij HOOFDSTUK XXXII. Waarin dit eerste 'boek naar het eind begint te loopen. Sla! ding, ding! Sla! ding, dingl Het ijzer gloeit. En mint den forschen slag- Zooals het vuur de blaasbalg mint, Sla I ding, ding I" Buiten, zichtbaar vanuit de smidse, flikkert een eenzame ster aan- den avondhemelmaar Zwarte George en ik hebben geen tijd naar haar te kijken. Want vanavond moeten wij werken aan het oude kerkhek, dat morgen gereed moet zijn. En zoo bromt d'e 'blaasbalg, klinken klet terend de hamers, en spatten de vonken in het rond, terwijl het roetzwarte gelaat van Zwarte George, nu in de schaduw, dan weer verlicht door den vuurschijn, doet denken aan het gélaat van den' een of and/eren Vuurgod. In den hoek der 'smidse zit de oude man, veilig buiten het bereik van de rondspattende vonken, als altijd de snuifdoos in de hand. Voor mij is een smidse altijd bij avond' op zijn best, want in den rooden, feilen gloed komt er over de zwarte muren, het glanzende aambeeld, en over den smid zelf met zijn ontbüoote borst en amien, een wonderlijk schijnsel van geheimzinnigen glans; en in de stilte van den avond klinkt het zuchten van den blaasbalg nog indrukwekkender, klinken de hamerslagen nog voller en for- soher, en de rondspattende vonken laten nog duidelijker den weg zien, dien zij vol gen, voor zij verdwijnen. Ik sta voor het aambeeld, de beenen wijd van elkaar, en zwaai den voorhamer, bij wiens forschen toon George's handhamer een luchtige me lodie slaat. „George," zei ik, toen wij eeA oogenblik uitrustten, „je zingt niet." „Neen, Peter." „En waarom niet „Ik denk." „Maar je kunt toch wel denken en zingen tegelijk, George?" „Niet altijd, Peter." „Wat is de moeilijkheid, George?" „Er is geen moeilijkheid, Peter," zei hij, boven het gebrom van de blaasbalg uit. „Zing dan, George!" „Ja, George, zing," knikte de oude man bevestigend, „het is een arm hart, dat zich nooit verheugt, zooals ook in de Schrift! staat zing dus George." George antwoordde niet, maar met een ruk van zijn krachUgen arm trok 'hij heti gloeiende ijzer uit het vuur. En'weer vlogen! de vonken door de smidse, daverde het ge*» kletter der hamerslagen, en thans weerklonk! het oude lied van het aambeeld, ingezet dooit den ouden man, met een ietwat bevende* stem en geregeld een paar noten ten ach" ter, doch blijkbaar met veel goeden wil em animo „Sla ding, ding I" „Sla, ding, ding P Midden in onzen zang, werd ik mij op-I eens bewust, dat iemand de smidse was bin* nengekomen en naar ons keekik keerde mij om en zag Prudence met een groei eni mand onder haar arm. Onmiddellijk werden de hamer9 neergeworpen, en strekten wijl onze gebogen ruggenwant in dien man# was ons avondeten. Zeer schoon en liefelijk was Prudence! eooals zij daar stond, slank lenig en too'nJ krachtig van bouw, en recht als een jonge: populier, met het glanzend zwarte haar in' kleine, dichte krulletjes over haar oor, ert met haar groote, zachte, vriendelijke oogent en met 'haar rooden, mbnd. Voorzeker, een man zou zeer ver moeten zoeken, aleer hij een meisje vond als deze bruinwangige, dion? keroogige dorpssohoonheid. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1