Poioballen iiiimBiBPiiBi7srzï: Complete Meubileeringen. LIPS' SAFE-INRICHTING ZWEMSEIZOEN DE EEMLANDER" BUITENLAND. Hl Middenstands Credietbank BINNENLAND. VLEESCHHOÜWEd LAMME Hof 16 Amersfoort Telefoon 618 EERSTE BLAD. wemm k 4. TflEPHOOH Hi. 301 Deposito-Rente: een jaar vast 5®/0 zes maanden opzegging 4'/s«/» een dag VOOR HET BADMUTSEN BADCOSTUMES ZWEMBROEKJES nienw systeem ..ARCHIPEL" f 18.— SPORTMAGAZIJN „VEDEA" 19e Jaargang Ne. 271 [per post f 3.—, pet week (met gratis verteken Dg 'legen ongelukken) f 0.17». alzonderlijke nummers f G.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA' TEL INT 513. Zaterdag 21 Me! 1921 PRIJS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dicnstaanbio* dingen en Licldadighcids-adveitenticn voor de helft der prijs. Voor handeJ en bedrijf bestaan zeer voordeclige bepalingen voor het ad verteeren. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Politiek Overzicht. Het oordeel van de Temps kan vrijwel worden beschouwd als de opvatting1 van den gemiddelden Franschman. Het is daarom van belang na te gaan, op welke wijze het Fransche blad naar aanleiding van Lloyd George's verklaringen omtrent Opper-Sile- rië, de politiek van den Britschen premier aan een onderzoek onderwerpt. Lloyd George wil volgens de Temps met alle ge weld zijn positie als scheidsrechter tusschen de Fransche en Duitsche republiek hand haven en tevens contröle blijven uitoefenen op de Europeesche aangelegenheden. Lloyd George had ernstige woorden gesproken, «toen hij zei, dat de toekomst der wereld op eendere wijze als in den oorlog af zou hangen van allianties. Niet alleen tijdens den oorlog, maar ook als overwinnaar bleef Frankrijk trouw aan zijn vriendschappen en 6telde 't z'n hoop op 't garandeeren van zijn veiligheid bij 't sluiten van den vrede door een toekomstig bondgenootschap met Groot. Brittannië en Amerika. De zaken hadden evenwel zóó'n verloop, dat de bekrachtiging van Engeland, bij gebreke van de bekrach tiging der Ver. St., achterwege bleef. Ten opzichte van Opper-Silezië hielden <le Ver. St. zich onzijdig, daar zij niet wilden betrokken zijn in de Europeesche verwikke lingen en Lloyd George, een der ondertee kenaars van 't verdrag, wilde niet, dat Frank rijk, wanneer het Duitsche leger Opper- Silezië binnenrukte, het Ruhrbekken be zette. De Temps vraagt zi:h af, wat er gebeurd is, wanneer het Lloyd George over nieuwe vriendschappen hoort spreken en stelt vast, dat tegenover de Duitschers, die noch kolo niën, noch een vloot meer bezitten, de Fran sche vloot de wacht houdt voor de Britsche belangen, die door het verdrag van Ver sailles volledig bevredigd zijn. Hij vraagt Duitschland te betalen, maar deze geeft ten bescheid, dat het zulks niet kan, omdat het niets meer heeft, noch op, noch over zee. Wanneer Frankrijk zich panden wil ver schaffen, heeft Lloyd George daar bezwaren tegennu Duitschland een zuiver continen tale mogendheid is geworden, moet men zijn vriendschap bevorderen, omdat men het of in of legen Rusland noodig zou kunnen heb ben. Frankrijk, zegt de Temps verder, is er dan ook toe veroordeeld met de Duitschers te twisten, omdat het alleen tot taak heeft Duitschland het tractaat te doen eerbiedi gen. Het draagt den last van heel den erfe- lijken wrok, maar ten aanzien van de voor naamste winsten van den oorlog wordt het gehaat om wat anderen in t laatje hebben gestreken en verlamd, wanneer 't voor zich zelf wil zorgen. Men begrijpt de Temps is nog aan 't woord dat de Ver. St. niet imet ons door een bondgenootschap aan te gaan of het Volkenbondsverdrag te ratifi- ceeren de ondankbare ro> willen deelen, di-e Frankrijk aan den Rij.n vervult. Er is dus veel ontstemming tusschen de regels van 't Temps-artikel te lezen over de Engelsche houding. Ondertusschen werkt het onderhoud, dat de Opper-Silezische vakvereenigingsleider Ossowski heeft gehad met den Italiaanschen socialistischen partijsecretaris BaTri te Rome over een bezoek van Poolsche socialisten, een eigenaardig licht op Fran'krijk's houding inzake de Opper-Silezische kwestie. De Vorwarts maakt gewag van dit gesprek en volgens dit blad zou Barri hebben verklaard, dat het bezoek der Poolsche socialisten aan Rome slechts beoogde een nieuwen oorlog te voorkomen. Tusschen de regeeringen te Parijs en Warschau zou een verdrag zijn gesloten, volgens hetwelk Opper-Silezië on verwijld door Poolsche troepen met geweld zou worden bezet, indien Opper-Silezië ge heel of gedeeltelijk aan Duitschland mocht worden toegewezen. Frankrijk zou zich bij idit verdrag hebben verplicht dadelijk in 't Westen op te rukken, wanneer Duitsohland er zich tegen mocht verzetten, wanneer Opper-Silezië gewelddadig in bezit werd 3 llz°lo genomen. Van de Italiaansche partijgenooten werd nu venvacht, dat zij al htrn invloed ter be schikking zouden stellen om hun regeering tot een toewijzing van Opper-Silezië aan Polen te bewegen. De Polen verklaarden, dat alleen in dat geval een oorlog kon worden voorkomen, daar de Polen toch vast voor nemens waren Opper-Silezië onder alle omstandigheden te annexeeren. Naar even wel verder door Ossowski wordt meege deeld, werd den Poolschen socialisten dui delijk gemaakt, dat de Italiaansche partijge nooten de billijke Duitsche eischen zouden steunen en werden alle verdere onderhan delingen met hen van de hand gewezen. Berichten, Berlijn, 2 0 Mei. (W. B.) Vanmiddag twaalf uur eindigde de eerste termijn, die door de intergeallieerde militaire controle commissie in haar nota van 12 Mei voor de uitvoering van het door Duitschland aan vaarde ontwapeningsultimatum was vastge steld. De verlangde verklaringen zijn alle voor afloop van den termijn door het de partement van buitenlandsche zaken uit naam van de rijksregeering zonder voorbe houd afgelegd. De bevelen tot inlevering van de niet geoorloofde hoeveelheden ge schut, wapens en ander materieel der ves tingen zijn door den rijksweerminister op 13 Mei gegeven de overige bevelen, die in de nota worden verlangd, op 19 Mei. De bepalingen, die uit de aanvaarding van het ultimatum voortvloeien, zijn onmiddellijk onder oogen gezien en de noodige aanwij- zingen dezer bepalingen zijn gegeven. B er 1 ijn2O M ei. (N. T. A. Draadloos), Volgens de Westminster Gazette bracht de heffing van 50 op den uitvoer van Duit sche waren maar 9000 pond sterling op. Volgens de Fransche bladen werd Kor- fanty in 1873 geboren als zoon van een metaalbewerker, die hem wilde laten stu- deeren. Hij werd evenwel van het gymna sium gejaagd, daar hij Poolsch had gespro ken met zijn kameraden, hetgeen door de Duitsche autoriteiten verboden was. Toch wilde hij zich verder ontwikkelen en volgde daarom de colleges aan de universiteit te Berlijn, zonder een graad te kunnen be halen. Reeds vrij jong bewoog hij zich op politiek gebied en toen hij in 1907 gekozen werd tot lid van den Duitschen Rijksdag en later van den Pruisischen Landdag, was hij daar de eerste vertegenwoordiger der Poolsche nationaliteit. Toen hij wilde trou wen, werden hem door de Duitsche autori teiten moeilijkheden in den weg gelegd de prins-bisschop van Breslau, Kopp, vaardig de het bevel uit, dat alle priesters in zijn machtsgebied moesten weigeren het huwe lijk van Korfanty in te zegenen, op grond van het „feit", dat „zijn politieke overtui ging in strijd was met het katholieke ge loof". De prins-bisschop van Krakau maakte echter tegen deze huwelijksinzegening niet het minste bezwaar. In 1917 was Korfanty lid van de Rijks dagcommissie voor buitenlandsche zaken Op een dag vond men hem op het bureau der commissie bezig lijnen op een kaart te trekken. Men vroeg hem wat hij deed. Kor fanty gaf ten^antwoord „lk geef de gren zen aan van het onafhankelijke Polen, dat uit dezen oorlog zal voortkomen." Berlijn,20Mei. (N. T. A. Draadloos) Uit Warschau wordt gemeld, dat behalve Sapieha ook de minister van financiën Sleckowski zijn ontslag heeft aangeboden. Bern, 19 Mei. (B. T. A.). Ex-keizer Karl heeft den Bondsraad zijn verlangen te kennen gegeven in Zwitserland te blijven tot Aug. De raad heeft het verzoek van den koning ingewilligd, nadat hij zelf en de personen uit zijn omgeving zich hadden ver bonden zich te onthouden van elke politieke actie tijdens het verblijf in Zwitserland. G e n t, 2 O M e i. (B. T. A.). Het Hof van Assisen heeft bij verstek een groep activis ten, die in Februari 1915 te Gent met een Duitsch fonds een blad stichtten, dat be stemd was om den vijand te begunstigen, tot verschillnde straffen veroordeeld. Do- mela Nieuwenhuis, protestantsch geestelij ke, van Nederlandsche afkomst, is ter dood veroordeeld. Londen, 20 Mei. (R.). De staking van de electriciens op de scheepswerven, die veertien dagen, heeft geduurd, had ten gevolge, dat duizenden werklieden ontsla gen moesten worden. De electriciens heb ben nu de loonsverlaging aanvaard. Maan dag wordt het werk hervat. Londen, 20 M ee i. (R.). Vier Sinn Feiners werden gedood en vif-f gewond bii een poging tot een overval bij Westport (graafschap Galway). Gisteravond is een staking van alle land arbeiders van Denemarken, die ongeveer 10.000 man omvat, begonnen. Athene, 18 Mei. (G. T. A.). Het dochtertje van mevrouw Manos, de weduwe van wijlen koning Alexander, is heden in tegenwoordigheid van de heele koninklijke familie gedoopt in de kapel van het paleis koning Constantijn hield het kindje, dat Alexandra zal heeten, ten doop. B e r 1 ij n2 0 M e i. (N. T. A. Draadloos). Washington bericht het van kracht worden der beperking inzake immigratie na de on- derteekening van 't betreffend wetsvoorstel ■door Harding. f 2tot f 3.50 2.75 tot f 3.75 1tot f 1.75 LANGESTRAAT 116 TEL. 70 Kameroverzicht. Tweede Kamer. De interpellaties AlbardaenvanRa- vensteyn over d-e briefwisseling met Amerika over de Djambi-velden worden in de zitting van Vrijdag toegestaan. Voortgegaan wordt met de behandeling van het wetsontwerp tot vereenvoudigirug van de rechtspleging in lichte strafzaken. Het amendement-v an Sfisse van Y s- selt (transacties met het Openbaar Mini sterie) wordt verworpen met 55 tegen 18 stemmen. Overgenomen wordt het amendement van de commissie van rapporteurs om kleine kantongerechten niet te verplichten tot het zitting houden om de 14 dagen, doch om de maand. Het errvendement-van Sasse van Ysselt, om ook bij betrapping op heeterdaad eener overtreding berechting bij den dag der overtreding niet toe te staan, wordt inge trokken. Het amendement-Dresselhuys om niet al leen op den dag van het misdrijf voor den politierechter terecht staanden de bevoegd heid te geven uitstel van behandeling te vragen, wordt aangenomen met 36 tegen 21 stemmen. Het amend emer.t-Dresselhuys om den be klaagde voor den politierechter het recht te •geven te vorderen dat zijn zaak zal worden behandeld' door een meervoudige kamer wordt teruggenomen, nadat de minister heeft betoogd dat het amendement een reactie tegen de strekknig van het ontwerp beteekent. De eindstemming over het ontwerp wordt gesteld op een nader te bepalen dag. Kinderrechter. Aan de ord'e komt het ontwerp tot invoe ring van den kindrrecht-er en van onder toezichts tel ling van minderjarigen. De heer Snoeck Henk e mans juicht het ontwerp toe en is vooral ingenomen met het opdragen van de kinderreohtspraa'k aan één persoon. Minist er Heemskerk is dankbaar voor den steun van den heer Snoeck Hen- kemans. De heer Dresselhuys verdedigt een amendement om de -benoembaarheid van de vrouw tot ki-nderreohter mogelijk te maken. De verdere behandeling van dit amende ment wordt verdaagd tot Dinsdag 1 uur. nog eens in dit Hollandsche paleis zou dienen om mij niet al te zeer de mindere te toonen naast de kennis van een Koningin, die des te beter op de hoogte is van onze oude literatuur, aangezien ze er haar Prinsen van Oranje in terugvindt. Zoo is een uur voorbijgegaan", besluit Bordeaux, „zonder dat ik er mij van bewust ben, ver baasd en aangenaam getroffen als ik ben, hier, en dat op deze lippen, en zoo volle dige kennis aan te treffen van onze lite ratuur. En beter nog: een zoo gevoelige sympathie, uit deze kennis zelf voortge komen." De K o n i n g i n-M oeder bracht gistermiddag een langdurig bezoek aan een aantal arbeiderswoningen in de residentie, Zij werd rondgeleid door den heer Bakker Schut, directeur van den Dienst der Stads ontwikkeling en Volkshuisvesting. Audiënties. De gewone audiëntie van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel zal op Woensdag 25 Mei e.k. niet plaats hebben. De crisis aan financiën. Naar wij vernemen zal minister de Vries hedenavond van zijn Verblijf in Bel gië in de Residentie terugkeeren. Nederland en België. Tot leden van de delegatie, welke met de Belgische partijleiding overleg zal plegen in zake -de Wielingen-kwestie heeft, naar het Volk meldt, het partijbestuur der S. D, A. P. benoemd de heeren Troelstra, Scha per, Sannes, Vliegen, Wibaut, v. d. Goes, Van Kol, Polak en Werkhoven. De besprekingen 'hebben heden te Brussel plaats. De Eerste Kamer. De Eerste Kamer is tot hervatting der werkzaamheden bijeengeroepen tegen Dinsdag a.s. des avonds 8*A uur. Wijziging der Invaliditeitswet. Het wetsontwerp tot wijziging der In validiteitswet, beoogende om bij wijze van noodwetje het maximum-bedrag van het loon, waarvoor premie verschuldigd zal zijn, te brengen van 2000 tot 3000, is van den Raad van State terug en zal eerlang bij de Tweede Kamer worden ingediend. Voor de loonen boven de 2000 zal voor- loopig, totdat de loonklassen en de premie bedragen zullen zijn herzien, de maximum premie van 60 cent per week moeten wor den betaald. Eene meer uitgebreide herziening van de Invaliditeitswet, waarin o.m. de bedoelde wijziging in de loonklassen en premiën. is vervat, zoomede een herziening der staats- bijdrage, is in vergevorderden staat van voorbereiding en zal vermoedelijk binnen kort naar den Raad van State kunnen wor den verzonden. Herziening Ongevallen wet. Naar wij vernemen, liet het in de be doeling, de herziene Ongevallenwet zoo spoedig mogelijk, in ieder geval nog in den loop van dit jaar, in te voeren. noemde diploma's, moeten tot de opleiding voor beroepsofficier worden toegelaten. Voorts acht de commissie het zeer ge- wenscht, dot de opleiding voor beroeps- onderofficier tot beroepsofficieren tot alle wapens wordt uitgebreid. De commissie meent, dat de opleiding voor beroepsofficieren en voor verlofsoffi* eieren aanvankelijk dezelfde moet zijn. Wie dus een verband aangaat ols aspirant* •beroepsofficier, begint met de opleiding tol vaandrig aan de tegenwoordige scholei* voor verlofsofficieren te volgen. Voor het wapen der genie zal naast dl bestaande intermitleerende opleiding -< een doorloopende opleiding tot vaandrig (reserve-pionier-officier) moeten worden ge schapen. De beroeps- en verlofsondcrofficieron* die tot de opleiding voor beroepsofficier worden toegelaten, zouden in de groote va- cantie en na hun eindexamen H. B. S. ceni zomercursus voor vaandrig moeten volgent aan de scholen voor verlofsofficieren. Invoer van ansjovis in DuitscK- 1 a n d. De Kamer van Koophandel to Amsterdam had onlangs den minister van' Landbouw verzocht, zijn tusschenkomst te verleenen om gedaan te krijgen dat Duitsch land het invoerverbod van Hollandsche ansjovis zal opheffen. De minister heeft geantwoord, dat deze aangelegenheid de volle aandacht der regee ring heeft en dot omtrent den invoer van ansjovis in Duitsrhlnnd bereids onderhande lingen met de Duitsche regeering gaande zijn. P r e m i e -wo n i n g b o u w. Het enorme aantal verzoeken om bijdragen en hypothecair voorschot uit 's Rijks kas ten behoeve van den bouw van woningen, ge grond op do bepalingen van het kon. be slui! van 8 November 1920 (premiebouw), maakt het onmogelijk, met de tot heden gevolgde methode om op elk verzoek een afzonderlijke beschikking ta nemen, door te gaan. In verband hiermede zal voortaan gere» geld wekelijks, n.l. in de Staatscouront van Vrijdag in den vorm van een beschikking worden bekend gemaakt, ten behoeve van welke gemeenten en onder welke voorwaar, den bijdragen worden toegekend, terwijl de gemeenschappelijke beschikkingen van de ministers van Arbeid en Financiën voor het verleenen van hypothecaire voorschotten ook wekelijks in de Staatscourant van Vrij dag zullen worden opgenomen. Aan elk gemeentebestuur, in die beschik- king genoemd, zal vooits door de zorgen van het dep. van Arbeid een overdruk van de betreffende beschikking worden gezon den. De reorganisatie der Haag- c h e-b r a n d we e r. Naar aanleiding van een verzoek van eenige raadsleden wordt in de Haagsche raadsvergadering van Maan dag niet behandeld het voorstel inzake reor ganisatie van de brandweer. Dit voorstel zal nu het eerste punt vormen van de agenda voor de raadsvergadering van 6 Juni. Berichten, De Staatscourant van 20 Mei bevat o.a. de volgende kon. besluiten op verzoek -eervol ontslagen de hoofdcom mies bij het departement van justitie J. A. van Huut, met toekenning van den titulai- ren rang van referendaris; toegelaten als privaat-docent in de facul teit der wis- en natuurkunde aan de Rijks universiteit te Groningen voor het onder wijs in de electrochemie en fotochemie dr. Lifsohitz. Henry Bordeaux bij de Koningin De oorrespondent te Parijs van bet HbM. seint: Henri Bordeaux doet in „Monde Hlustré uitvoerig en in uiterst sympathieke termen gesteld, verslag van zijn ontvangst in au diëntie door Koningin Wilh-elmina. De Ko- ninging sprak allereerst over Savoye, dat zij zich zoo goed herinnerde uit haar kin derjaren, vroeg vervolgens naar Fallières, wiens aa'entte tijdens haar bezoek in 1912 een aantal artisten en dichtrs op een scirée aan het Elysée te vereenigen, haar zoo ge troffen had, en vertelde daarna van Juliana en van het onderwijs dat deze kreeg. De prinses heeft groot verlangen naar kennis. Zij leert thans Latijn en zou ook Grieksch willen leeren. Vervolgens sprak de Koningin uitvoerig over de Fransche chansons d-e geste, en de verschillende „cycles" uit de middeleeuwen. Bordeaux kent die goed. .Tijdens den oorlog", schrijft hij, „heb ik dikwijls gewedijverd met generaal Maud'huy in het- citeeren van deze hero- ieke gedichten, want de generaal is er een hartstochtelijk liefhebber en kenner van. I-k had niet verwacht, dat miin kennis mij Het ontwerp Landbouw-ongevallenwet heeft het Departement van Arbeid verlaten en zal weldra bij den Raad van State wor den ingediend. KeorganisaUe Militair Onderw'fs. De commissie, die zich gevormd heeft tot het ontwerpen van een reorganisatie-plan voor het Militair Onderwijs, heeft aan den minister van Oorlog een rapport aangebo den, waarbij de volgende voorstellen werden -gedaan: Mocht de minister een stelsel willen in voeren overeenkomstig het door -de com missie ontwikkelde plan, dan acht de com missie het wenschelijk: a. dat in afwachting van eene definitieve regeling: 1. op 1 October 1921 het jongste studie jaar van de Koninklijke Militaire Academie wordt gedetacheerd bij de scholen voot ver lofsofficieren ter verkrijging van de practi- sche opleiding tot vaandrig; 2. bij het begin van den nieuwen cursus in September 1921 geen cadetten meer tot de Cadettenschool worden toegelaten; 3. ook aan den centralen cursus geen nieuwe leerlingen meer worden aangeno men; b. dat yvet ingang van 1 October 1922 de Koninklijke Militaire Academie wordt omgezet in eene Militaire Hoogeschool, welke omzetting in zich sluit de geleidelijke opheffing van den hoofdcursus, de Cadetten school en den Centralen cursus. De commissie, waarvan prof. dr. C. van Evk, hoogteeraar aan de K. M. A., voorzitter was, oordeelt het wenschelijk, de beroeps officieren te recruteeren uit de verlofsoffi- rieren, die in het bezit zijn van het eind examen-diploma eener H. B. S. 5-j. cursus, van een Gymnasium, van een Hoogere Handelsschool e. d. De commissie acht het noodzakelijk, dat bovendien aan jongelie den, die in het bezit zijn van één der boven bedoelde diploma's, gelegenheid wordt ge geven om een verband aan te gaan als as pirant-beroepsofficier; dit verband moet, on der nader vast te stellen voorwaarden, kun nen worden verbroken. In de toekomst zullen ongetwijfeld ook in Indië inrichtingen voor de opleiding tot ver lofsofficier moeten komen- Ook deze ver lof s officieren, in het bezit van één der ge- Belasting te Groningen.— ■en W. van Groningern stellen den ge meenteraad voor, het vermenigvuldigings- cijfer voor den plaatselijken hoofdelijken omslag voor 1921—1922 te bepalen op 3.80. (Het vorige jaar 2.90). Staatsraad F a b i u s cmsli v Staatsraad prof. Fabiu-; is, naar d. Stardaard meldt, door een ernstige ziekte aan geg-epen. Reeds geririr. en tijd was hij lijdend" aan een becnlijden dat hem het waarnemen v;.r zi'n arbeid moeilijk iraakte. Na heeft zich daar bij plotseling een lo entsteking ge,reegd, wel kc vooral met het oog op den hoogen leeftijd van den pat'ënt niet zonder gevaar is. Prof. B a v i n c k. De Heraut meldt, dat, indien de toestand von prof. dr. H. Bnvinck niet verergert, deze hoopt, di t het mogelijk zal wezen dezen zomer eenigen tijd buiten door t# bréngen. Duitsche betuiging van deelneming. Volgens een Wolf-tele- gram uit Berlijn 'heeft het Duitsche gezant schap in Den Haag de deelneming betuigd der Duitsche regeering over het verdrinken van twee leden der bemanning van de red dingsboot van Schiermonnikoog bij een' poging tot redding van den in den nood ver keerenden Duitsc'hen schoene-r, en een be* drag in geld voor de nabestaanden ge-* zonden. Gedaalde vliegmachine. Eeif vorige week bij Heel (L.) wegens benzine gebrek gedaalde Fransche vliegmachina heeft wegens de losheid van den zandigen bodem niet meer kunnen opstijgen en wordt nu -gedemonteerd en naar Soesterberg op*- gezonden, om van daaruit naar Frankrijk terug le keerern De bouw van het Hotel AN I a n t a. Gistermorgen werd te Amsterdam onder voorzitterschap van den heer C. G. KJ van Aalst een vergadering van aandeelhou ders van de N. V. Hotel Atlanta gehouden, waarin medegedeeld werd, dat de raad van» bheer besloten had tot intrekking van hel eerste gedane voorstel tot liquidatie. Verder bleek, dat men er nog niet geheeJ en al in geslaagd is het benoodigde bedrag van 2,000,000 te plaatsen; maar men heeft gegronde, verwachting hierin alsnog te zullen slagen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1