Complete Meubileeringen. UPS' SAFE-INRICHTING Sctenmapzijn „ÏEPT „DE EEMLANDER" IB8HHtMtllISPill)5^rt37aimZA:i PRIJS DEK ADVERTENTIE met inbegTip van ccat ÏLEESCHBOUWES LAMME Hof 16 Amersfoort Telefoon 618 EERSTE BLAD. BUITEN LAND. UMACHÏ No. 4. TELEPH90M No. 381 Deposito-Rente; Onze reclame vars f 10.75 JOH. VAM DIJK KOLONIËN. BINNENLAND. '19ê^TaargBng N6. 277' per post f 3.—, per week (met gratis veraekennj iegen oogclukken) f 0.17». ikonderlijke nummer» If C.OJ. AMERSFOORTSCH DAGBLAD OIRECTEUR-UITGEVERi J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA' TEU INT 613. Zaterdag 28 Mel 1921 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie# dingen en Licldadigheids-adveitenticn voor de helft der prijs. Voor, handcJ cn bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen toot het adverteczcn. Eeno circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. i Het onafhankelijke orgaan van BreitscKeld, jï)er Sozialist, publiceert reisindrukken van jden Spaanschen socialist en professor aan de universiteit de Los Rios uit Rusland. De Spaansche waarnemer stelt in de eerste plaats vast, dat elke vrijheid van pers en gedachte door de Russische regeering op geheven is. Toegestaan is alleen de uitgave van 21 communistische kranten. Elke dis* cussie, betrekking hebbende op 't openbare leven, is ten strengste verboden en wordt door de politie belet. Over 't algemeen vormt de politie de hoogste macht, waarnaar de regeering zich eveneens heeft te schik ken. Zelfs Lenin zou machteloos staan te genover de willekeur van 't poli tier egiem. Er wordt gevonnist, zonder dat getuigen wor den gehoord en zelfs de beklaagden kunnen Zich niet verdedigen. Deze of gene ver- ïdikkerij is voldoende om iemand in de ge vangenis te brengen. De „vakvereenigin- gen" mogen zich enkel met bestuurs- en verzekeringsaangelegenheden bezig houden, tiet is hun verboden op te komen voor een verbetering van den toestand der arbeiders en er bestaat voorts een absoluut verbod tot Staken. Tegen stakers worden de strengste maatregelen genomenzij worden met ge kweld naar de bedrijven teruggebracht en hun wordt tegelijkertijd het levensmiddelen rantsoen onthouden. De fabrieksraden zijn heelemaal opgedoekt en vervangen door een commissie van drie leden, die slechts uit communisten mag bestaan, evenals de vakvereenigings-raden, die niet gekozen, maar als communistisoh contröle-orgaan be noemd worden. Het levensmiddelenrantsoen is in beginsel op 23 bepaald van hetgeen als noodzakelijk voor 't leven van een tnensch wordt beschouwd. Hét overige moet, daar de vrije handel is veitooden, langs om wegen worden verkregen. De eerste loonklasse vormen de profes soren der universiteit, wien behalve de 20.000 roebel per maand bepaalde levens- jtaiddelen-rantsoenen worden verstrekt. Op hen volgen de onderwijzers, de „Qualitatar- beiter" en in de laatste plaats de handarbei ders. Deze ontvangen, naar de Spaansche bezoekers in een fabriek vaststelden, 3200 df 2100 roebel per maand, al naar zij man hen of vrouwen zijn. Bovendien beston- jden er drie premiestelsels met een maxi mum van 200 Ook in de openbare „Gaststalten" verkeeren de handarbeiders foat de voeding betreft in de minst gunstige conditie. In de Moskousche hotels bestaan j\.l. drie voedingsgroepen: een overvloedige fa rijke voor vreemde bezoekers, een min- erwaardiger voor het personeel en een der- jde voor de arbeiders. Deze ontvangen 's mid dags een stuk roggebrood en een mager boipje. Uit deze omstandigheden blijkt vol gens de waarnemingen van den Spaanschen professor een geweldige vermindering der erbeidskracht en der productie, zonder dat deze door de instelling van opbrengst-pre mies tegengegaan kan worden. De voortdu rende emigratie van arbeiders naar 't land, waar men nog iets hoopt te vinden om van le leven, heeft een aanwas der landelijke bevolking en een vermindering der indus- trieele arbeidersbevolking ten getale van $én millioen ten gevolge gehad. Daar ech- |er de boer tot dusver het surplus der op brengst, d. w. z. hetgeen overbleef na zijn eigen verbruik, aan den staat moest afstaan, is 20 van den bodem minder bebouwd. Om dezen gang van zaken tegen te gaan, heeft de bolsjewistische regeering onlangs >van de boeren geëischt, dat zij een deel der belastingen in naturalia moeten opbrengen. Het overschot mag gebruikt worden voor «en vrijen handel. Resumeerend stelt de Spaansche socialist vast, dat men uit Rusland vertrekt met het fcevoel een tijdlang in de gevangenis te heb ben doorgebracht. Het was toch"een feit, dat ,$n Rusland 128 millioen menschen door een cartij beheersoht werden, die hoogstens 600.000 leden telde. Er wordt nog aan toegevoegd, dat de secretaris van de Spaan sche socialistische arbeiderspartij, An- Ben jaar vast s ®/0 zes maanden opzegging 4 */a */o «en dag 3>/s»/0 guiano, die den professor op zijn reis heeft vergezeld en voordien kon worden be schouwd als een hartstochtelijk bewonde raar van 't bolsjewisme, het bericht van den professor ten aanzien van alle punten heeft bevestigd en zelfs gecompleteerd door een nog scherper oordeel. Berichten. B e r 1 ij n, 2 7 Me i. (W. B.) Naar hot Berl. Tagebl. verneemt, zijn besluiten geno men omtrent de betaling van de 850 mil lioen gouden marken, die de rest uitmaken van het milliard, dat het eerst betaald moest worden. Heden zullen twintig schatkistbil jetten van elk 10 millioen dollar, wat met het bedoelde bedrag overeenstemt, naar Pa rijs verzonden worden. De biljetten zijn overeenkomstig de LondenscKe voorwaar den geëndosseerd door bekende Duitsche banken en ten deele te Londen, te Parijs en te New-York betaalbaar. Zij zullen denkelijk morgen overhandigd worden. P a r ij s, 2 7 Mei. (B. T. A.) Er heeft een onderhoud plaats gehad van Duitsche des kundigen met vertegenwoordigers van den technischen dienst van het ministerie voor de bevrijde streken. De Fransche deskundi gen verschaften inlichtingen over den aard en de hoedanigheid der materialen, die ge- wenscht worden voor den herbouw van 25.000 huizen. Morgen heeft een nieuwe bijeenkomst plaats en Maandag zullen de Duitsche afgevaardigden hun voorstel bij Loucheur kunnen indienen, die daarna zal onderzoeken in hoeverre dat gevolgd zal worden. Mainz, 27 M e i. (W. B.). De Fransche krijgsraad heeft de Marckkaansche solda ten Mahomed ben Achmet en Machmed ben Mahomed, die op Hemelvaartsdag op den straatweg Hoechst-Nied een ambtenaar van de chemische fabrieken te Hoechst ver moord hebben, veroordeeld, den eersten ter dood met degradatie, den tweeden tot le venslangen dwangarbeid. Den kastelein Jo zef Meyer uit Nied, beklaagd van 't verkoo- pen van een flesch cognac aan de beide Mooren, veroordeelde de retfvtband tot 3 maanden gevangenis en 5000 mark boete. •Berlijn, 2 7 Mei. (W. B.). Naar de Voss. Ztg. uit Breslau meldt, hebben de Po len in de streek van Landsberg tal van hui zen in brand gestoken of met handgranaten vernield. Ook hebben zij vele molens in brand gestoken. De Oberschlesische Wan derer meldt, dat de opstandelingen te La band een trein met levensmiddelen uit Op- peln vijf uur lang hebbeiv opgehouden en twee goederenwagens geplunderd hebben. O p p e 1 n, 2 7 Mei. (W. B.). Woensdag middag zijn de Engelsche kreitscontroleur van Rosenberg en zijn Italiaansche adjunct te Oppeln gekomen, daar zij niet het minste gezag hadden om de orde in Rosenberg te handhaven. Men meldt ons uit Beuthen, dat op 23 Mei de Polen die stad binnen hebben trach ten de dringen. Zij kwamen tot aan het Duitsche commissariaat voor de volksstem ming, recht tegenover het station en verlie ten de stal pas na onderhandelingen met Fransche soldaten. Tegelijkertijd drongen Poolsche benden uit de richting van Karf Beuthen binnen. Zij kwamen tot het restau rant Promenade in de Hindenburgstrasse. Zij drongen de huizen van de politieagen ten Boehm en Goerlitz aan den zoom der stad binnen, verwondden Boehm en namen Goerlitz mee. Boehm is aan zijn wonden overleden. B er 1 ij n, 27 Mei. (W. B.). De trans porten per trein van de Engelsche troepen zijn heden begonnen en dieren tot 1 Juni. De 4 voor O.-S. bestemde bataljons gaan m-et tien treinen, waarvan er dagelijks één of twee vertrekken. De reis gaat over Mainz, Bebra, Erfurt, Leipzig en Breslau naar O.- S. Oppeln, 27 Mei. (W. B.). Poolsche opstandelingen hebben het station alsmede particuliere gebouwen te Rosenberg in de lucht laten vliegen. Hevige aanvallen van opstandelingen tegen Borck en Kiasetzna zijn afgeslagen. Het schijnt, dat de Polen zich ten N. en ten Z. van Rosenberg aan zienlijk hebben versterkt. Van Ostwitz af schoten de opstandelingen met artillerie op Groszstein. In geheel den Zuidelijken sector van t gebied van den opstand werd vandaag door de Polen veel geschoten. Bij hohenbirken en Plania schoten de Polen met mijnen. De Italiaansche districtscontro leur kreeg bij een tocht in het land zes schoten in zijn auto. In de streek van Kosel schoten de Polen vooral des nachts op le vendige wijze. De toestand van de door de opstandelingen omsingelde steden in het centrum van het industriegebied is zoo be denkelijk, dat, als de nood daar nog meer shjoL men rekening moet houden met een ovei gave van de steden aan de opstande lingen. Ook de kolenkwestie wordt drei gend, daar er geen geregelde verzending plaats vindt, omdat de stations verstopt zijn met goederentreinen en de opslag plaatsen vol kolen liggen. Londen, 2 7 Mei. (N. T. A. Draad loos). De Daily Telegraph meldt, dat de be richten, die de laatste dagen zijn versche nen over concentraties van de rijksweer te Bresla/u en omstreken, zonder eenigen grond zijn. Londen, 27 Mei. (N.*T. A. Draad loos uit Horsea). Officieel wordt alhier ver nomen- dat Freund. onder-secretaris van lurnbittiii Noch niet geëvenaard Langestraat IIS - Telsphoc 70 binnenlandsche zaken, door de Duitsclïe re geering is benoemd om toezicht te houden op de maatregelen, die genomen worden om te voorkomen, dat ongeregelde Duitsche troepen Opper-Silezië binnendringen. B e r 1 ij n 2 7 Mei. (N. T. A. Draad loos). Uit Breslau wordt bericht, dat, sinds de Engelsche troepentransporten aanko men, een keer is gekomen, wat de situatie in O. S. betreft. B e r 1 ij n2 7 Mei. (N. T. A. Draad loos). De Morning Post verneemt van welin gelichte zijde, dat Poolsche strijdkrachten nog steeds Opper-Silezië binnenrukken. De Matin vermeldt het zelfde feit, zij 't in het slechts gedeeltelijk-ware bericht, dat de Poolsche grens nog steeds open is, evenals de Duitsche. De intergeallieerde commissie stelt echter vast, dat de Duitsche grens in feite reeds niet meer kan worden overschre den en dat de Duitschers, die naar Opper- Silezië waren gespoed, de terugreis reeds aanvaardden. De afsluitingsmaatregelen van Duitsche zijde zijn volkomen. P a r ij s, 2 7 M e i. (H. R.). De Kamer heeft begrepen, schrijft de Matin, dat op het oogenblik, waaróp Briand opnieuw de over eenstemming on der de bondgenooten gered heeft, zij niet door den minister-president in den steek te laten, partij kon kiezen te gen de gevoelens van het land. De Gaulois zegt, dat men aan Briand de kans op een ontspanning in Europa dankt. De bladen voegen er aan toe, dat het resultaat der de batten aan zal toonen, hoe onjuist net is te beweren, dat de Fransche politiek berust op het systematisch gebruiken van geweld. Berlijn, 2 7 Mn (W. B). De bladen berichten, dat rijks pres id ent Ebert gister middag voor een kuur van drie weken ver trokken is naar Bad-Mergentheim in Wur- temberg, waar hij genezing zoekt voor een pijnlijk lijden. Bad Mergentheim, 27 Mei. (W.B.) De rijkspresident is hier vandaag aangeko men. B er 1 ij n, 2 7 Mei. (W. B.) De rijkskan selier is van zijn reis door Zuid-Duitschland teruggekeerd. Er is nog geen kabinetsraad •gehouden. Berlijn, 2 7 Mei. (W. B.) De Matin meldt vandaag een hoofdartikel, dat de Fransche regeering de Duitsche haar ver bazing te kennen heeft gegeven over de benoeming van Dr. Rosen tot minister van buitenl. zaken. Naar wij van officieele zijde vernemen, is dit bericht onjuist. Een derge lijke stap is niet gedaan. B er 1 ij n, 2 7 Mei. (W. B.). De buiten gewone rechtbank van de eerste arr. recht bank heeft heden den 35-jarigen koopman en schrijver Wilhelm Hering veroordeeld tot 8 jaar tuchthuis en 10 jaar eerverlies. Hering, die onder den naam Ferry herhaal delijk genoemd *is in het eerste proces in zake den dynamietaanslag op de Siegessaule en als de geestelijke ontwerper en aanstich ter van de misdaad aangemerkt kan worden, i9 veroordeeld wegen9 overtreding van de wet op ontplofbare stoffen en hoogverraad. Hamburg, 27 Mei. (W. B.). Bij een uitstapje van drie klassen eener volksschool raakten zeventien kinderen bij het baden in de Elbe in de, door een voorbijvarende stoomboot, opgestuwde golven. De drie be geleidende onderwijzers slaagden er in, tien leerlingen te redden, maar de overigen ver dronken. De lijkjes werden later gevonden Antwerpen, 27Mei, (B. T. A.). D algemeene vergadering van zeelieden heeft met groote meerderheid bij geheime stem ming de nieuwe voorstellen der reeders aangenomen, waarmee de staking nu afge- loopen is. Londen, 27 Mel. (R.) Lloyd George zeide heden, de conferentie van mijnwerkers en mijneigenaars toesprekend, dat de regee ring weigerde deel te nemen aan eenige tijdelijke regeling. De regeering zou niets betalen tenzij een permanente regeling ver zekerd- was. De regeeringssubsidie van tien millioen pond sterling zou niet worden ver hoogd. Londen, 27 Mei. (R.) De voorstellen der regeering hadden betrekking op een tijdelijke regeling, waarbij de loonen gelei delijk zouden dalen tot het economische peil; het ontbrekende zou worden aange vuld door de tien millioen der regeering. Een en ander is echter afhankelijk van het bereiken van overeenstemming inzake een permanente regeling. De mijnwerkers zou den te drie uur met den premier bijeenko men, de mijneigenaars om zes uur. L o n d e f», 2 7 Mei. (N. T. A. Draad- loos uit Horsea). En zijn toesprank tot de vertegenwoordigers van mijneigenaars en mijnwerkers zeide de premier o.a., dat er ten aanzien van een tijdelijke overeenkomst een zekere mate van overeenstemming scheen te zijn in dien zin, dat het onge- wenscht was de looien onmiddellijk tot het economisch peil te verminderen, maar dat dit geleidelijk diende te geschieden. Gedu rende deze tijdelijke periode zou er een te kort zijn ten aanzien van het bedrag, ver- cisoht om de loonen te betalen. De regee ring kon niet doorgaan met het subsidieeren der industrie, maar zij stelde voor, dnt in die tijdelijke periode, dat de loonen geleidelijk werden verminderd, het tekort zou worden bestreden uit een samengesteld fonds, be staande uit de tien millioen pond- sterling, door de regeering gestort en uit de bijdrage, bedoeld in het voorstel van de jmijneige- naars om van hun winsten af te zien. De mijneigenaars «en de mijnwerkers gingen vervolgens afzonderlijk confereeren. A t h e n e, 2 7 M e i. (G. T. AEen Bul- gaarsche bende is bij Sazara (Thracië) op Grieksch gebied doorgedroigen en heeft zes inwoners dier plaats vermoord. Oost-Indië. Drobbele moord. Uit Weltevreden wordt d.d. 25 Mei ge seind Een Atjehsch sergeant drong de woning van den gezaghebber te Tjalang (Atjeh en Onderhoorigheden) binnen en schoot een inlandsche vrouw dood, waarvan hij den vo- rigen dag gescheiden was. De sergeant ren de de woning van den gezaghebber door, schoot de echtgenoote van den onder-lui tenant Paulus dood, en rende daarna de kot- ta door, lukraak schietende, totdat hij door een brigade werd neergelegd. Kameroverzicht. Tweede Kamer* In de zitting van Vrijdag werd voort gegaan met de behandeling der Djambi-interpellaties. De heer Van R ij c k e v o r s e 1 betoogt, dat vroegere publicatie der briefwisselimg met den Amerikaansohen gezant den indruk zou hebben gewekt, dat de regeering wilde zwichten voor Amerikaansche pressie. Amerika lcwam in de tweede helft van April te laat met zijn verzoeken omtrent de ex ploitatie en 't had den schijn eener pressie zelf moeten vermijden. Spr. gelooft, dat het bekend zijn met de nota van 19 April nog meer leden voor 't ontwerp 'had doen stem men. Hij -kan onmogelijk meegaan met de motie-Albarda. De heer Dresselhuys betoogt, dat Amerika ten onrechte klaagde over achter stelling. Onze mijnwetgeving is meer libe raal dan de Amerikaansche mijnwet. Spr. aoht de opvatting van minister Van Karne- beek, dat de briefwisseling niet mocht wor den gepubliceerd zonder verlof van Ame rika, niet juist, omdat Amerika zelf publi ceerde. De minister van Koloniën had in ieder geval de nota van 19 April moeten mededeelen. Spr. dient daarom een motie in, uitsprekende het oordeel, dat de minister mededeeling had moeten doen voor of tij dens behandeling van het Djambi-ontwerp. De heer W ij n k o o p ziet in den minister van Buiterilandsohe Zaken den hoofdschul dige. De heer Rutgers komt op tegen de be schuldigingen, geuit tegen de Anti-Revohi- tionnaire Partij, in verband met de positie van den iheer Colijn bij de Koninklijke. Hij betoogt, dat terugkeer op de beslissing der Kamer niet noodig is. De heer Treub stemt alleen tegen de motie-Albarda, omdat hij vreest dat er een Kabinetscrisis uit zou voortvloeien. De hou ding van den minister van Koloniën keurt hij sterk af. De lieer Schokking gevoelt voor de algemeene strekking van de motie. De heer Dresselhuys zal er evenwel tegenstemmen, omdat hij niet kan beoor deel en of de minister mededeelingen had behoor en te doen. De heeT A 1 b a r d a wijzigt zijn motie zoo danig, dat zij enkel gericht is tegen den minister van Koloniën. De heer Van Ravesteyn dient een motiè in, in hoofdzaak gericht tegen den minister van Buitenlandsche Zaken. Op verzoek van den heer Troelstra wijzigt de heer Van Ravesteyn zijn motie zoo dat z»J «ereic «t wordt tegen de geheele regeering. De motie-Van Ravesteyn wordt verwor pen met 56 tegen 27 stemmen. (Vóór de revolutionairen, sociaal-democraten, vrijzin nig-democraten en de heer Van de Laar). De motie-Albarda wordt verworpen met 56 tegen 27 stemmen. De motie-Dresselhuys wordt verworpen met 43 tegen 40 stemmen. (Vóór de linker zijde en de -heeren Van Groenendael, A. P. Staalman en Van de Laar). Ten 4 ure wordt de vergadering gesloten. Berichten. De Staatscourant van 27 Mei bevat o. m. de volgende Koninklijke beslui*, ten: op verzoek eervol ontslagen N. J. W< Eichholtz, te Amsterdam, als hoofdcommiei der posterijen op verzoek eervol ontslagen G. de Hortogf als burgemeester van Hemmen bevorderd tot commandeur in de Oranje^ Nassnu-orde mr. A. F. L. graaf van Reclvj teren Limpurg te Almelo, commissaris dei Koningin in Overijssel benoemd tot ridder in de orde van dei^ Nederlandschen Leeuw mr. H. v. d. Vegta en H. J. Jordens, leden van Gedeputeerd^. Stoten van Overijssel en mr. dr. I. A. vanl Royen, burgemeester van Zwolle tot officier in de Oranje-Nossau-orde M. baron van Voorst tot Voorst, lid dcfl Provinciale Staten en lid van Gedeputcerdrtj Staten van Overijssel, jhr. mr. T. A. M. jW van Humalda van Eysingo, burgemeester,] van Deventer, N. X. Th. M. Vos de Waet^ burgemeester van Oldenzonl, en ds. A. d3j Haan, Ned. Hervormd predikant te Zwolle 3 tot ridder in de Oranje-Nossau-orde H. AJ? Plegt, lid der Provinciale Staten van Over*1 ijssel, J. H. Cieroad, adjunct-commies lstö klasse der provinciale griffie van Overijssel^ oud-secretaris van den Militieraad, en A, F. Stroink, dijkgraaf van het waterschap Vollenhoven te Vollenhoven toegekend de gouden eere-medaille derf Oranje-Nossau-orde aan B. van Egten, win keldief en meesterknecht bij de firma J. ten Doesschate, te Zwolle de zilveren cere* medaille aan C. G. van Dongen en J. W* Spanhaak, bode, beiden bij de provinciale grjffie van Overijssel benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw G. J. van Stipriaan" Luiscius, raadsadviseur bij het departement van landbouw te 's Gravenhage tot officier in de Oranje-Nassau-orde R. P. Haan, voormalig regeerings-commissoris, belast met de rijksgraaninzomeling in de prov. Groningen te Groningen op verzoek eervol ontslagen W. Struicï te Groningen, als leeraor aan de Middel' baar Technische Landbouwschool te Gro* ningen gedetacheerd voor den tijd van ten' hoogste drie jaren bij het leger in Nederl.- Indië, bij het wapen der Infanterie, de res.- eerste luitenants L. G. M. H. Goossens en' L. B. GupstTa, onderscheidenlijk van het 2e regiment infanterie en van het 28ste bat. landweer-infanterie, zoomede de reserve- tweede luitenant I. ten Berg, van het I3de regiment infanterie aan le den adjunct-commies ter directief van de Rijkspostspaarbank H. Molendijk 2e den klekr ter directie van de Rijks postspaarbank H. C. Timmer 3e. den klerk ter directie van de Rijks postspaarbank J. C. B. Lindeman, op hun verzoek eervol ontslag verleend. aan mr. dr. N. Hofstee te Bols ward op zijn verzoek eervol ontslag verleend als voorzit, ter der plaatselijke commissie voor de On* gevallenverzekering te Bolsward. Konanklijk bexock ansa Zwolle. Gistermorgen kwart voor tien is H. M. de Koningin, vergezeld von Z.K.H. Prin9 Hendrik aan het Katerveer aangekomen. H.M. werd verwelkomd door den commissa. ris der Koningin in Overijssel en door den burgemeester en wethouders der gemeente Zwollerkarspel. Het dochtertje van den bur gemeester van Zwollerkerspel bood H. M, bloemen aan. Vervolgens vertrok de stoet stadwaarts. Voor het Hotel van den. Commis saris der Koningin was een eerewacht op gesteld van de vrijwillige landstormers, on der commando van majoor N. J. Lafalye.. H.M. begaf zich spoedig naar het Hotel vani den commissaris. Omstreeks 11 uur bezocht de Vorstin, ver«< gezeld van den Prins er. den commissaris de Staatszaal waar een 30-tal Staatsleden aan Haar werden voorgesteld en de com missaris H.M. toesprak. Ongeveer half twaalf begaf de Koningin zich naar <le Raadszaal. De burgemeester uitte daar woorden van trouw pan het Vorstenhuis. Omstreeks 11 uur bezocht de Vorstin, vergezeld van den Prins en den Commissa ris, de Staten-zaal waar een 30-tal Staten leden aan Haar werden voorgesteld en da Commissaris H. M. toesprak. Hij heette H. M. hartelijk welkom in dit deel van het land en dankte voor het voor» •recht van het Hooge Bezoek. H. M., aldus spr., heeft den hartewensch van een over. groot gedeelte van de bevolking vervul<| en de bevolking is zeer dankbaar voor het. geen Zij in de laatste jaren voor he.t vader: land heeft gedaan. Wij hebben vooral in hel, industrieele gedeelte zorgelijke dagen be-k leefd, doch hopen dat wij met behulp van;, Uwer Majesteit's liefde voor het land op be-, ter tijden kunnen rekenen. De Commissarisi, eindigde met de gevoelens van aanhanke lijkheid en woardeering jegens het Vorsten^ huis te uiten. De Statenleden stemden in met eenr „Leve de Koningin", „Leve Z. K. H. deirf Prins". De Koningin antwoordde met dank uit t^ spreken voor de zeer hartelijke verwelko ming. Met groote belangstelling, aldus sprak Hare Majesteit, hebben Wij kenntè genomen van het verlangen om ons in uui midden te zien. Het is ons een voorrecht in de moeilijke jaren, die ook hier hurt spoor hebben nagelaten in den economy-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1