FOTO-ARTIKELEN DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. Langs den grooten weg. «■■■■c.'TSrzt: P.1IIS DE» ADVERTENTIE» A. VAN DE WEG. Langestraai 23. ju» Hangmatten J. GKQOTEWÏ, lof 1. 19e Jaargang No. 279 r pott f 3.—, per week (mei gratis vcizckerm* legen ongelukken) f 0.17s, aixondedgke nummers 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Dinsdag 31 Mei 1921 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL TEL INT 513. van 1 - i regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanh e. dingen en Licldadi .hcidsadveilenliën voor de helft der prijs Voor bandcl en bedrijf bestaan zeec voordceligc hcpalineen voor het adverlccrcn. Eene circulaire, bevallende de voorwaaiJcn. wordt op sanvrajg toegezonden. De Natsspaarüank. 'Hedenmorgen is het nieuwe gebouw deT gereorganiseerde Nuts spaarbank officieel geopend. De voorzitter de heer C. J. F. Pruis heeft daarbij een rede uitgesproken, waar- Ben het onderstaande is ontleend. Nadat reeds herhaalde malen in de be stuursvergaderingen van het Nutsdeparte- ment de vraag was ter spake gebracht om te dezer stede een Nutsspaarbank op te rich ter., werd in de vergadering vat\ Vrijdag 8 Oct. 1915 een commissie benoemd, bestaan de uit de heeren Kolff, Grasstek en Helder man, met de opdracht de bestaansmogelijk heid van een Nutsspaarbank te onderzoe ken en indien' zij tot een bevestigende con clusie kwamen, met plannen voor den dag te komen. Dat de Spaarbank tot stand geko men is en direct op een degelijke soliede basis werd gevestigd, is te danken aan deze drie heeren, die als eigenlijke stichters ervan moeten beschouwd worden. Deze commis sie stelde zich in verbinding met verschil lende Spaarbankbesturen hier te lande en vond voor de praktijk der zaak een zeer krachtige en bij uitstek deskundige hulp van den heer Hamelberg, het hoofd van den Nutsaccountantsdienst. Na ampele bespre king besloot het Nutsbesluur met eenparige stemmen aan de algemeene vergadering voor te stellen over te gaan tot de stichting van een Nutsspaarbank op den grondslag dcor de commissie in overleg met den heer omelberg vastgesteld. In de ledenvergade- iuvg van 17 Dec. 1915 werd dit voorstel, zon der eenige oppositie van den kant der leden, aangenomen. Natuurlijk was er toen nog Aeel wat voorbereidenden arbeid te verrich ten, alvorens men de Spaarbank voor het pu- V:'.?k kon openstellen. Dat het departement er achter geen gTas over liet groeien blijkt c ruit, dat de eerste ziting reeds plaats had op 1 April 1916. In de Nuts-Fröbelschool werd de Spaarbank Woensdag en Zaterdag een uur voor het publiek opengesteld. Met groote dankbaarheid dient gewaagd te wor den van den steun van het Nutsdeparte- ment, dat de oprichtingskosten voor zijn re- eniifg nam en de Spaarbank direct in een schitterende positie bracht door een garan tiekapitaal van 20.000 ter beschikking van de Spaarbank te stellen. De heer Ko'.If werd met de leiding belast. Onder zijn lei ding kwem de Spaarbank tot grooten bloei, zijn onvermoeide werkzaamheid, zijn juiste bÜK op de zaken en zijn warme geestdrift Vl jt de Spaarbank hebben van de zaak ge maakt wat deze thans is. En de bank i s op het oogenblik w a 11 Op 1 Jan. '17 was er ingelegd 35440.71; op 1 Jan. 1921 225.386.71 en op 1 April 21247.804.61. Op dit oogenblik zijn we alweer een 10.000 verder tot de drie ton genaderd Het aantal inleggers bedroeg op dezelfde data resp. 120, 526 en 616. Dit jaar zijn er dus reeds ongeveer honderd bijgekomen. Buve-d'en zijn voor dit jaar voor het eetst spearbusjes uitgegeven, die gretig afnemeis vinden. Uit deze cijfers blijkt, dat de Nuts spaarbank in weinig jaren zich een waardige plaats heeft \yeten te veroveien cnoer de in stellingen van algemeen nut in deze ge meente. Het groote nut echter van deze en andere Spaarbanken, die als de onze op een sclieden grondslag rusten, is niet onder cij- Iers te brengen. Het groote nut ligt in de gelegenheid tot kenis is herhaaldelijk betoogd, dot juist in den tegenwoordigen tijd noodzakelijk i£ spaarzaam te zijn. De Burgemeester'van Rot terdam noemde zuinigheid een van de eerste eischen om het geschokte economische le ven te herstellen. Financiee'.e specialiteiten als van Gijn en Vissering drongen aan op spaarzaamheid. Voor ieder die van een beperkt inko men moet leven is spaarzaamheid een eer ste vereichte en tevens een waarborg voor onafhankelijkheid. Hij, die zijn uitgaven zoo- dapig weet in te richten, dat hij voortdurend iets, al is het maar weinig, weet over te leg gen, behoeft niet het slachtoffer te worden van degenen, die azen op den geldnood van economisch-zwakken, de groote afnemers vaak van inferieure waren tegen veel te hooge prijzen. Het is voor velen reusachtig moeilijk om niet te bezwijken voor den aan drang om zich genoegens te permiteeren, die hun inkomsten hun niet veroorloven. Dat kost harden strijd vaak. Doch die als overwinnaar uit een dergelijken strijd weet te voorschijn te komen heeft aan karakter eigenschappen gewonnen, iets wat van meer waarde is, dan het genot en het gemak, dat hij heeft moeten ontberen, als dit laatste tenminste werkelijk een verlies mag ge noemd worden. Voor zulke menschen moet de spaarbank een onwaardeerbaar hulpmid del genoemd worden. Wanneer men zijn ge spaard geld op een spaarbank heeft staan is de verleiding tot het doen van niet nood zakelijke uitgaven minder groot, dan voor hem, bij wien het geld voor het nemen ligt. De bloei van de spaarbank maakte het noodig over te gaan tot een groote uitbrei ding van het aantal zittinguren. Het publiek moest te lang wachten. Er moest radicaal worden ingegrepen; de spaarbank moest da gelijks geopend zijn, gedurende een vol doend aantal uren en meer en meer ves tigde zich de overtuiging, dat de spaarbank ook in andere richting haar taak had uit le breiden, om werkelijk te worden een der nut tigste instellingen van groot sociaal belang in onze gemeente. Op 1 Febr. '19 werd voor de eerste maal geld in deposito geplaatst bij de gemeente Amersfoort; spoedig daarna werden door den gemeente-secretaris, den heer Veenstra, besprekingen geopend om te komen tot sa menwerking tusschen Gemeente en Spaar bank. De Gemeente heeft groot belang bij een goed ingerichte Spaarbank,, die haar taak nog belangrijk heeft uit te breiden, bijv. aan- en verkoop van effecten door bemid deling der spaarbank, bewaring van effecten en spaarboekjes en inning van coupons voor de inleggers; betaling van belasting door tusschenkomst van dg spaarbank; uitbeta ling van gemeentesalarissen, uitgifte van spaarbusjes enz. enz. Verschillende gemeen te spaarbanken zijn reeds in die richting werkzaam. Het heeft heel wat tijd en arbeid gekost, alvorens het denkbeeld van samen werking mt de gemeente een conrecten vorm kreeg, vooral omdat daarmee samen hing een zeer belangrijke uitbreiding van de spaarbank. Om* op den ouden voet door te geën, dat kon wel zonder den steun der gemeente, doch om te kunnen voldoen aan den gebiedenden eisch van een modern spaarbankbeheer, daarvoor was in de eerste pleats noodig een dagelijksche openstelling van de bank; in de tweede plaats een be langrijke uitbreiding van het terrein, waarop sparen, aan de bevordering van de spaar- zij zich zou kunnen bewegen. Verschillende zaamheid. Door economen van groote betee- onderhandelingen en besprekingen vonden plaats, tal van moeilijkheden moesten wor den overwonnen, verschillende spaarbanken werden bezocht enz. Een ruim gebruik is ge maakt van de adviezen van den heer Bos, directeur der Haagsche Spaarbank, wien een woord van dankbare hulde toekomt voor zijn gewichtige belanglooze diensten. Zijn vaste overtuiging, dat we in Amersfoort op den goeden weg waren heeft het bestuur ge sterkt. En wanneer de zaak met de gemeente een vlot verloop heeft gehad, is dit zeker in niet geringe'mate te danken aan den heer Veen stra. Hij is er dikwijls in geslaagd, wanneer ex verschil van opinie was, een vorm te vin den, waarmede beide partijen zich konden Vereenigen. De zaak is dan ook lang en ernstig over wogen en van alle kanten bekeken. De groote voordeelen van de hervorming zijn samen te vatten als volgt 1. Door de volledige garantie van de Ge meente hebben de spaarders zekerheid dat hun spaarpenningen veilig zijn. 2. De spaarbank kan haar bemoeiingen uitbreiden tot verschillende zaken en ge wichtige diensten bewijren èn aan het Ge meentebestuur èn aan een groot deel der inwoners van Amersfoort. 3. De spaarders hebben 's morgens, 's mid dags en 's avonds van eiken werkdag gelegen heid om zaken met de Spaarbank te doen. 4. De Spaarbank is behoorlijk gehuisvest. Oprechten dank komt toe aan den Raad en aan B. en W. voor het groote vertrouwen in het Bestuur der Spaarbank gesteld, waar door het moreel sterk gesteunnd is. Het verhouwen in de toekomst van de Spaar bank is zoo groot, dat« het Bestuur er van overtuigd is nimmer financieelen steun van de gemeente noodig te zullen hebben. Even zeer is het Bestuur er van overtuigd, dat er aan het semi-officieele karakter van de Spaarbank, waarbij de Gemeente controlee rend optreedt, een deel dor commissrissen benoemt en bij gewichtige financïeele transacties haar toestemming moet geven, zeer groote- voordeelen verbonden zijn. Daardoor is een richtig beheer gewaarborgd, doch blijft tevens het gemoedelijk karakter van de Bank en haar verhouding tot het pu bliek bewaard. Bij de inrichting van het ge bouw is daarop gerekend. De Commissarissen aanvaarden hun taak met groote opgewektheid en vol vertrouwen ook omdat de directie berust in handen van een man, die öm zijn kennis van zaken, z'jn nauwgezetheid en de groote liefde voor zijn arbeid aan de Spaarbank bij allen zeer hoog staat aangeschreven. Tenslotte een woord van dank aan de in leggers voor het onbeperkt vertrouwen, dat ze tot heden in de Spaarbank hebben ge steld en dat ze in de toekomst in steeds hoogere mate zullen en kunnen stellen. Wanneer tot ddeze hervorming is overge gaan, dan is dit geschied, omdat het bestuur wist, dat hierdoor in de eerste plaats de be langen der inleggers zijn gediend. Berichten. P a r ij s, 3 0 M e i. (\V. B.). De plaatsver vanger van staatssecretaris Bergmnnn, die afwezig is, heeft vanmiddag de commissie van herstel de 20 wissels op drie maanden van elk 10 millioen dollar overhandigd, waarvan er 8 betaalbaar zijn te New-York, 6 te Londen en 6 te Parijs. Er is reeds een bedrag van 35.733.000 dollar aan de Fe deral Reserve Bank te New-York op de door de commissie verlangde wijze overgemaakt ten voorde el e van de Banque de France en de Bank of England op het conto der com missie. De Duitsche regeering biedt verder onmiddellijk 15 millioen gouden mark in Fronsche franken aan de commissie aan. Reuter verneemt, dat de Britsche regee ring nog stegds zeer grooten drang op de Beiersche regeering uitoefent inzake het vraagstuk der ontwapening. Tot nog toe hebben de autoriteiten te München vele moeilijkheden betreffende de ontwapening van de biugerwacht opgeworpen, die tegen 30 Juni haar beslag moet hebben gekre gen. Definitief is besloten, dat Beieren aan de verplichtingen, waaraan ook de centrale regeering is onderworpen, niet zal ontsnap pen. B e r 1 ij n, 30 Mei. (W. B.). Officieel wordt bekend gemaakt, dat de rijkspresi dent op voorstel van den rijkskanselier Wal ter Rathenau benoemd heeft tot minister voor den wederopbouw. L e i p z i g, 3 0 Mei. (W. B.). Het hof heeft vanmiddag vonnis gewezen tegen ka pitein Müller. Hij is wegens mishandeling van aan hem ondergeschikten, h*t toelaten van e en mishandeling en het behandelen van ondergeschikten in strijd met de voor schriften veroordeeld tot zes maanden ge vangenis. Van de andere hem ten" laste ge legde punten wer<j Mülier vrijgesproken. De uitvoerige motiveering van het von nis zegt o.a.De ernstige beschuldigingen zijn niet bewezen, maar integendeel juist weerlegd. Het gevangenenkamp lag achter het front en de omstandigheden daar waren zoo ongunsti mógelijk. De motiveering legt er den nadru' op, dat de beklaagde een plichtsgetrouw, ijverig officier was, die er een ear in stelde tot tevredenheid van zijn meerderen te handelen en die alles gedaan heeft waj binnen zijn bereik lag om het noo- digc materieel voor het kamp bijeen te krij gen. Dat beklaagde zich heeft laten verlei den tot uitspaltigen, moet worden toege schreven aan zijn dienstijver en zijn hart kwaal. Omtrent de op zichzelf staande ge vallen heeft het hof aangenomen, dat er geen sprake was van muiteri j en «dat de be klaagde niet het recht had maatregelen te gen muiterij te treffen, gelijk hij gedaan heeft. Hel hof wijst er speciaal op, dat het doo* de Engelsche getuigen meegedeelde geval Van lijkenschennis niet als bewezen kan worden beschouwd en dat veeleer de getuigenissen daaromtrent als duidelijk weerlegd kunnen worden beschouwd. Ove rigens heeft het hof de strafbaar geachte handelingen in denzelfden geest beoordeeld als de procureur-generaal. In alle niet be wezen geachte gevallen is besloten tot vrij spraak. Het dwingen van zieken tot werken i? als het ernstigste geval aangemerkt, ver-' volgens het vastbinden. Het hiof heeft zijn keus laten vallen op gevangenisstraf, omdat het hier de mishandeling betreft van zieke, ongelukkige gevangenen, die geheel aan de willkeur van beklaagde waren nrijsregeven konden, 3 0 Mei. (R.) De attorney- general gaf heden in het Lagerhuis te ken nen, dat, als alle processen te Leipzig wa ren afgeloopen, al het behandelde, met in begrip van de vonnissen, door de geaJlieer- den zou worden nagegaan, maar dat het voordien niet wenschelijk scheen om zelfs, indien het uitvoerbaar zou zij-n, in den loop van de thans gevoerde processen tusschen- beide te komen. Hij zou zich van elk oordeel onthouden voordat hij volledige inlichtingen had ontvangen. zal worden door den Oppersten Raad, die daarvoor deze week te Boulogne bijeen zou kunnen komen en die dan later het ver slag ^er commissie zal hebben te beoordee- len en te bepalen rn hoeverre hij er ge volg aan zal geven. B e r 1 ij n, 3 O M e i. (W. B.). Het vermoe delijk weldra door den Oppersten Raad te bespreken plan betreffende een voorloop! e verdeeling in drieën van O.-S. wordt vol gens de Voss. Ztg. in alle kringen in O S. zoo scherp mogelijk afgekeurd, daar na do aankomst van de Engelsche divisie de ge allieerde commissie over genoeg strijdkracn- len beschikt om haar gezag in het geheels gebied van de volksstemming te laten gel* den. Zaterdag zal het prooes beginnen tegen den eersten luitenant Neumann, den com mandant van de U 67, beschuldigd van het doen zinken van het hospitaalschip Dover Castle. P a r ij s, 3 0 Mei. (B. T. A.). Engeland vereenigt zich in zijn antwoord op cfè Fran- sche nota van Zaterdag met het bijeenroe pen van eep commissie van deskundigen, maar houdt er aan vast, dat deze benoemd .Londen, 30 Mei. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). Het blijkt, dat de Franscho eerste minister het onwaarschijnlijk acht, dat hij de vergadering van den Oppersten Rand vóór het begin of het midden der volgende week bij zal kunnen wonen. Ofschoon mert de moeilijkheden voor Briand ten volle er kent, is de Engelsche regeering van oor deel, dat het hoogst wenschelijk is, dat de Opperste Raad ten spoedigste bijeenkomt. Zoo vertraging niet kan worden voorkomen, is het denkbaar dat een nieuwe commissie van geallieerde deskundigen in den tus- schentijd den toestand nader onderzoekt; hoewel men het in gezaghebbende kringen te Londen twijfelachtig aoht of een zooda nig lichaam nieuwe feiten aan het licht zou kunnen brengen, of de oplossing van het vraagstuk aanzienlijk nader zou kunnenl Brengen. Het is duidelijk, aldus meent men, dat een zoodanige commissie geenszins kan worden beschouwd als een plaatsvervangen de instantie van den Oppersten Raad, die ten slotte een beslissing moet nemen op ver scheidene belangrijke punten, die de laatste dagen naar voren zijn gekomen. Londen, 30 Mei. (N. T. A. Draodloos uit Horsea). Het voorstel van de Engelsche en Italiaansche regeering om de gebieden van Opper-Silezië, die onbetwistbaar Duitsoh en Pooïsch zijn, te stellen resp. onder de hoede van geregelde Duitsche en Poolsche troepen, voor welker handelingen de Duit- sohe en Poolsche regeeringen verantwoor delijk moeten worden gesteld, en de lus- schenliggende zönes te stellen onder het toezicht van geallieerde troepen, heeft einde vorige week in den raad van gezanten te Parijs onderwerp van bespreking uitgemaakt. Verschillende kwesties wat betreft den juis- ten toestand op het oogenblik in Opper- Silezië, die invloed zouden kunnen hebben op een beslissing, werden verwezen naar de intergcallieerde commissie ter 'plaatse. Berlijn, 30 Mei. (\V. B.) Naar de Voss. Ztg. meldt, hoopt de staf van de En gelsche divisie, waarvan vandaag reed9 ruiterij te Oppeln aangekomen is, dat de heele divisie er Donderdag zijn zal. Behalve generaal Henniker, de bevelhebber, zullen de gewezen poli tie-commandant van Katto- witz, alsmede majoor Powell, die onlangs drie dagen door de Polen gevangen is ge houden, belangrijke posten bij de divisie krijgen. B er 1 ij n, 3 0 Mei. (W. B.) Naar de bla den uit Opper-Silezië melden, hebben de Polen talrijke aanzienlijke Duitsche burgera weggesleept uit het door de Fronschen be zette deel van de stad Königshütte. Onder •hen bevindt zich ook het rijksdagsUd Hart- mann, de eerste geneesheer van het mijn- werkersziekeh'huis. Naar de Vorwarts meldt, heeft de rijkspresident reeds door bemidde ling van buitenlandsch-e zaken stappen ge daan bij de geallieerde convmissie om de in- vrijheiidsstell/ing van den 65-jarigen afge vaardigde te verkrijgen. Oppeln, 29 Mei. (W. B.) In het dis trict Rothenberg hebben de Polen Wacho- Ook daer men 't niet en siet Is dikmaels groot verdriet. Naar het Engelsoh van JEFFERY FARNOL. 62 „Op die manier trekken ze," zei ik, „er tenminste evenveel voordeel van als van eenig medicament, dat tot nu ontdekt is." „Hoe bedoel je dat, jonkman," zei de oude Iheer, terwijl hij een onderzoekenden blik op mij wierp. „Eenvoudig dit, mijnheer, dat een man, die fcichzelf van een ziekte of kwaal genezen go- looft, zeer zeker op den goeden weg naar Iherstel is." „Maar een geloof in de broodpilletjes van dien kerel daar, kan er toch bij geen moge lijkheid iets anders dan broodpUletjes van maken Neen/' zei ik, „maar toch kan het op de ziekte zelf van grooten invloed zijn „Jonge man, je bent toch hoop ik geen aanhanger van 't „gezondbidden" en derge lijke dwaasheden ziekte is eeni groote en verschrikkelijke werkelijkheid, en moet dus alleen bestreden, en kan ook allen genezen (worden door werkelijke heefmiddelen." „Integendeel, mijnheer, kan het niet veel eer het resultaat zijn van een vooroordeel f- van een geloof, dat merv algemeen vele •r 'wen en geslachten door voor het eenig heeft gehouden? Ik ontken niet- dat ziekte bestaat wie zou dat kunnen Maar lijden en ziekte zijn van den vroegs ten tijd af beschouwd als een straf voor zonden door de menschen bedreven. Welnu, is het niet mogelijk, dat de voortdurende vrees voor deze straffende gerechtigheid in hoofdzaak verantwoordelijk is voor lichamelijk lijden en ziekten van allerfei aard waar ontwij felbaar de geest reageert op het lichaam?" „Waarschijnlijk, mijnheer, waarschijnlijk), maar nu eenmaal de ziekte bestaat, hoe denkt u dan, dat zij genezen moet worden?" „Door er niet in te geloovendoor haar als iets abnormaals te beschouwen, dat ge heel en al vreemd is aan de goddelijke orde der dingen." „Poeahl" riep de eerbiedwaardige oude heer. „Bahl absoluut, absoluut onbruik baar in de praktijk I" „Hetzelfde zeggen ze ook van de „Berg rede," mijnheer 1" antwoordde ik. „Maar kan iemand, die zijn eind voelt na deren, het feit teniet doen, dat hij met iedere ademhaling zijn dood meer nadert „Wanneer u, of ik, of wie ook, de macht van Christus bezat, om hem het óngeloof in zijn ziekte te üeeren en bij te brengen, dan zou hij zeer zeker genezen en weer gezond worden. De Groote Geneesheer genas op die wijze aHe ziekten, zonder hulp van ge neesmiddelen, welke ook, alléén door den lijder te doordringen van de zekerheid, dat hij gezond en flinlk was dat wil zeggen, van een absoluut óngeloof in zijn ziekte. Hoeveel maal lezen wij in de Schrift niet de woorden„uw geloof heeft u behouden AI wat hij vroeg, was Geloof of, zooals ik zeg, óngeloof in hun ziekte." ,/Dus dan waren de genezingen van Chris tus geen wonderen?" „Niet meer dan elke grooisohe en edele daad een wonder is." „En gelooft gij," vroeg de oude heer, zijn pijp uit den mond nemend, en mij scherp aanziend, „gelooft gij, dat Jezus de zoon van God was?" „Ja," zei ik, „op dezelfde wijze, als gij, en ik, en die kwakzalver daar het zijn-" „Maar was Iiij goddelijk?" „Ongetwijfeld, een machtig denker een groot onderwijzer, wiens hand naar hooger wijst, wiens woorden de Menschheid tot hooger doel en wezen» bezielen, is, het kan niet anders, goddelijk." voorhanden bij „Gij zijt een stoutmoedig jonkman, en praat, geloof ik, wat in het wilde rond." „Hetzelfde is meer gezegd van hen, die een andere overtuiging dan de algemeene bleken te hebben." „U-is nog jong, heel jong!" „Dat, mijnheer, is een gebrek, dat eiken dag beter wordt." Toen ik dit gezegd had, begon hij met alle macht aan zijn pijp te trekken, dooh tever geefs ze was uitgegaan. Verbaasd keek hij mij aan. „Merkwaardig zei hij. „Wat is er merkwaardig, mijnheer?" Onder het luisteren naar u heb ik werke lijk mijn pijp laten uitgaan iets wat mij maar zéér zelden overkomt." Onder het spreken stak hij zijn hand in den zak, daar na keek hij langzaam om zich heen, en ver volgens weer naar mij. „Merkwaardigi" zei hij voor de tweede maal- „Wat is er?" „Mijn beurs is weer verdwenen „WatI Verdwenen?" riep ik uit. „Absoluut verdwenen 1" zei hij, en ten bewijze keerde hij zijn zak binnenst buiten ga mee 1" zei ik, opspringend, „misschien is er nog een kans om ze terug te krijgen." Zonder een oogenblik verder te verliezen bracht ik hem naar de plek, waar voor kort de vroolijk geschilderde woonwagen had ge staan maar die was verdwenen evenals de beurs van mijn eerwaardigen vriend. „Allemachtig vervelend I" zei deze, zijn grijs hoofd schuddend, „werkelijk zéér ver velend ik had zoo heel graag een paar van de pillen van dien kerel willen koopen het is een stokpaardje van me om aller lei kwakzalversmiddelen te verzamelen ipaar nu „Mijn beurs is geheel tot uw beschikking", zei ik, „al zal u zekerPlotseling hield ik op, en bleef, op mijn beurt, hem met ver baasden blik aanstaren. „Ook?" riep hij uit, met iets van een on deugende flikkering in zijn oogen. „Ja," knikte ik, „die schurk is er ook met mijn beurs vandoor we zijn dus ongeluks- genooten." „Wel, mijn jonge vriend, ga dan als zoo danig met mij mede, en blijf bij mij eten, ik woon niet zoo heel ver hier vandaan." „Ik ber. u zeer dankbaar voor uw uitnoodi- V ging, mijnheer, maar ik verwacht hier half en half een paar van mijn kennissenniett-eminl voel ik mij zeer vereerd door uw vriendelijk* heid." „Het spijt mij, jonge man, maar dan mag ik er niet op aandringenlaat mij je het al" lerbeste op je verder levenspad toewen* schen goeden dag!" De eerbiedwaardige oude man raakte met de lange steel van zijnl pijp aan den rand van mijn hoed, keerde zichl om en ging heen. Hoe ik echter ook rondzag, ik ontdekte! nergens den ouden man of Simon; onder* wijl was het reeds avond geworden, en ter* wijl ik mijn schreden huiswaarts richtte1, kwam ik langs een gedeelte der kermi^ waar de dranktentjes waren opgeslagen, eni waar men bezig was, naar eeuwenoud ge* bruik een heelen os te braden. De drink* partij was in vollen gang, met de gewonf uitbarstingen en uitingen van ruwe en ru->( moerige vroolijkheid, die mij altijd zoo tegei* de borst stuiten. Twee of drie maal bonsde» er, terwijl ik mij een weg er doorheen baan* de, iemand vrij onzacht tegen mij aan, zoo dat mijn humeur er toch al niet te best op. geworden was, toen ik plotseling op -eer* paar mannen stootte, weigezeten boeren!; blijkbaar, die een wanhopig worstelend meis je vasthielden. Het volgend oogenblik hadl ik naar elk van beiden een hand uitgesto* ken, hen stevig in hun kraag vastgegrepeni en bonsde toen met een forschen slag de beide hoofden tegen c-lkaar en tegelijk zag- ik dat het meisje niemand anders dan Pru* dence was. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1