TUINMEUBELEN iQoensianos wm UPS' SAFE-INRICHTING binnenland. buitenland. "Stadsnieuwst 'tBiMisaus t:; DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERTEHIIËH met inbegrip van een VLEESCHH0UWE8& LAMME Hof 16 Amersfoort Telefoon 618 Magazijn JE GOUDEN KLIK" Gouden Tronw- en Veiiovingringen SPORTNIEUWS IMGRAGHT So. 4. TELEPHOOS So. 304 Deposito-Rente: Gen jaar vast s«;0 zes maanden opzegging 4'/s#/0 oen dag 3"|»*/0 19e Jaargang Ne. 280 per post 1 3.—. per *eek toet gratü venekcimf legen ongelukken) f 0,17», itxonderlijke nummers f 0.0 AMEBSFOORTSCH 9t DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMICHE^ÓORTWA'. TEL INT 613. Woensdag 1 Juni 1921^ bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstaanbio» dingen en Lictdadighcids-adveitenticn voor de helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen -oor het advertccrcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Berichten. Genève, 3lMei. (W. B.). Op 26 Juni zal het vijfde congres van de Unie voor den Volkenbond te Genève beginnen. Het zal werden geleid door Ador. Men verwacht ;150 gedelegeerden uit 20 verschillende lan. iden. B er 1 ijn, 3 1 Me1. (W. B.) De rijksoonv missie van financiën deelt mee: Vandaag zal aan de commissie van herstel 50 miilioen goudmarlcen i-n „devisen" als tweede afbe taling op het eerste milliard goud-marken worden aangeboden, zoodat thans in het ge heel 200 miilioen goud marken afbetaald zijn. H a 11 e, 3 1 Mei. (V. D.). De werkge vers hebben, om een eind te maken aan de stakingen in het bouwbedrijf, gisteren 12000 arbeiders in- de districten Merseburg en Anhalt uitgesloten. Hiertoe behooren B000 arbeiders van de Leuna-werke. L e i p z i g, 3 1 Mei. (W. B.) Hedenvoor middag is 't derde proces der oorlogsschul digen onder voorzitterschap van den Se naatspresident Dr. Schmidt begonnen. Te verantwoorden heeft zich de arbeider Ro bert Neumann uit Küstrom wegens mishan delingen en beleediging van Engelsche krijgsgevangenen in 't kamp Pommersdorf (Pommeren). Londen, 31 Mei. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). Sir Ernest Pollock, de advo- raat-generaal, die gisteren uit Leipzig te Londen is teruggekeerd, verklaarde, dat hij er vanovertuigd was, dat de processen niet vergeefsch zijn geweest. De rechtbank was streng en onpartijdig en de Britsche getui gen hebben royaal de gelegenheid gehad om verklaringen af te leggen, aldus Sir Er- nest Pollock in een interview. Een op den voorgrond tredend feit is, dat de Opperste Raad het beginsel heeft vastgelegd, dat het gedrag van militairen aan bepaalde grenzen Is gebonden. Dit beteekent een groote slag Voor het Duitsche militairisme. **ANGESTRAAT 43 - AMERSFOORT Ifet adresvoor De juiste modellen WILLEM GROENHUIZEN. Het Belgisch koninklijk echtpaar, dat per vliegtuig in Engeland is aangekomen, zal van 4 tot 8 Juni een officieel bezoek aan Londen brengen. Vergezeld van de Engel- •che koninklijke familie zal het een bezoek brengen aan den Gildenhal, waar de lord- mayord den Belgischen koning een eere- sabel aan zal bieden. P a r ij s, 31 Mei. (B. T. A.). De Japan- Bche kroonprins is heden te Parijs aangeko men. Kristiania, 31 Mei. (W. B.). Heden zijn de onderhandelingen tusschen de werk gevers- en arbeidersorganisaties begonnen. Er wordt een vervolging ingesteld tegen het blad Sozial-demokraten wegens artikelen te gen autoriteiten en politie. S a 1 z b u r g, 3 1 Mei. (\V. B.). De eind uitslag der volksstemming in Salzburg is uitgebracht 104.000 stemmen, waarvan 103.000 vóór en 800 tegen de aansluiting en 200 van onwaarde. Reval, 31 Mei. (WB.). Volgens be richten uit sovjet-Rusland is Lenin van plan 'een reeks decreten uit te vaardigen omtrent de teruggave der fabrieken en bedrijven met minder dan driehonderd arbeiders aan de bezitters. De ontvangsten zullen door den staat worden gecontroleerd. Washington, 31 Mei. (R.). Naar ver luidt, strekt men in hooge Amerikaarische bestuurskringen informeel zijn voelhorens Uit naar een internationale overkomst tot be merking der bewapening om zich te vergewis sen van de houding der buitenlandsche re deringen, alvorens formeele onderhande lingen voor te stellen. Kameroverzicht. Tweede Kamer." De Kamer vergaderde Dinsdag van 1 tot 2 uur voor de behandeling in comité gene raal van huishoudelijke raming. Aan de orde is daarna de interpellatie •van Berestyn over de dienstregeling der spoorwegen dn het bijzonder wat betreft de treinaansluiting op den maildienst van de Mij. Zeeland. Interpellant vraagt o.a. of de zomerdienst- regeling 1021 voor een aantal plaatsen in Nederland de post veel later brengt dan de winberdienstregeling 1920. hoelang of de reis Vlissingen—Berlijn en VlissingenKeulen vóór den oorlog en thans duurt; Of de minister in Ket belang van het ver keer van en naar de mailboot van Zeeland wijziging heeft aangebracht in de ontwerp- zomerdienstiregeling; Of de reis via Vlissingen naar Engeland duurder is gemeaakt; Of het station Vlissingen is teruggebracht var* statin 1ste klasse naar 2e klasse; Wat de minister voor verbetering.der zo merdienstregeling zal doen; Of de. Belgische autoriteiten weer facili teiten verleenen voor pasiva voor reizigers naar Engeland. Minister K o n 1 g zegt, dat het laat aanko men van de Engelsche post is toe te schrij ven aan de invoering van den zomertijd in on9 land; dat de Regeering enkele verbete ringen in de verbinding met Vlissingen aan bracht en zal trachten nog meer verbete ringen te verkrijgij. De groote duurte is het gevolg van de prijsberekening naar ki lometerafstand. Vlissingen is nog steeds een station la. Voor pasvisa voor doorgaan de reizigers worden steeds meer faciliteiten verleend. Gebrek aan machineperson-eel vond zich tijduitbreiding van dienst. Nadat replieken zijn gevoerd dient de heer Van Berensteyn een motie in, vragende om herstel van de mailtr-einen en gelijke tarieven voor de verbindingen via Hoek van Holland en Vlissingen. De heer De M u r a 11 dringt aan op spoed met de havenverbetering te Vlissingen en op een onderzoekdoor een kleine com missie. Ook de heeren Dresselhuys, Heemskerk, Brautigam en B o n- g o e r t s komen op voor Zeeland. De heer Marchanl ondersteunt even eens de motie- Van Berensteyn. De M i n i ster dupliceert. Hij Is bereid te overwegen in hoeverre aan de wenschen in de motie vervat kan worden voldaan. De instelling van een commissie moet nader worden overwogen. De motie wordt z. h. s. aangenomen. Aan de orde is daarna de interpellatie- D u y s over de verhoudingen in het college van B. en W. te Wormerveer in verband met den woningbouw in die gemeente. De heer Duys vraagt of door de verhou ding in 'het Dag. Bestuur van Wormerveer de gang van de bestuurszaken wordt be lemmerd, of de regeering daartegen maatre gelen treft; waarom de bouw der woningen van de (soc.-d-em. werken) „De Arbeid" on derbroken is; dï huiszoeking -heeft plaats ge had bij bestuurders van „De Arbeid"; of de minister van Justitie dat goedkeurt en of de regeering bereid Is de sohade te vergoe den. De Minister van Binn-enl. Zaken heeft den indruk dat de burgemeester vrij uitgaat. Minister A a 1 b e r s e deelt mede, dat de bouw onderbroken is, omdat gerechtelijk onderzoek noodzakelijk bleek bij onderzoek naar de redelijkheid van het verzoek om de bouwsom te mogen overschrijden en dat de minister de woningen zal doen afbouwen, zoodat het justitieel onderzoek is afgeloo- pen. Minister Heemskerk betoogt dat de justitie volkomen terecht optrad en dat voor schadevergoeding geen plaats is. De heer B o m a n s klaagt over tegenwer king van de R. K. bouwvereen-igin-g te Wor merveer door het socialistische gemeente bestuur. Na re- en dupliek wordt de interpellatie gesloten. neeskundigen Dienst, tot reserve-officier van gezondheid der 2de klasse, de heeren l E. Janzen en H. H. Noosten, artsen. 3 I Het koninklijk bezoek aan I Urk. Er heeft zich op Urk een uitgebreide feestcommissie gevormd met het oog op het Koniklij-k bezoek op 24 Juni. O.m. staat op het feestprogram een revue van de geheele Urker visschersvloot bij goed weer/ buiten de haven, op de Zuiderzee, bij ontstuimig weer in de haven. Koninklijk bezoek aan den Helder. Volgens het Vad. zal de Koningin 25 Juni a.s. een bezoek aan Den Helder meer bepaald aan de maritieme instellingen aldaar brengen. De DJambl-kwestle. Reuter seint uit Washington De regeering van de Vereenigde Staten heeft een nieuwe nota naar den Haag ge zonden, waarin protest wordt aangeteekend tegen de bewering van de Nederlandsche regeering, dat de Vereenigde Staten hun protest tegen de houding van de Nederland sche regeering inzake de petroleum-winning in de Djambi-velden te laat zouden hebben doen kennen orh van invloed te kunnen zijn op haar beslissing. De nota bevat in het algemeen een tegen spraak van de beweringen In het antwoord van de Nederlandsche regeering van 19 April. (Dit moet teekent de N. R. Ct. hierbij aan blijkens het Oranjeboek 10 Mei zijn, van 19 April is alleen een brief van den Amerikaanschen gezant de brief, waarin hij verklaart, dat zijn regeering het hoogste belang hecht aan de erkenning van de principes van wederkeerigheid en gelijk gerechtigdheid in de oplossing van het pe- troleumvraagstuk, enz. en verzekert aan de Nederlandsche regeering, dat de Ver eenigde Staten hun houding ten aanzien van het onderscheid, tegenover Amerikaan- sche oliebelangen gemaakt, niet gewijzigd hebben. Het burgemeesterschap van Amsterdam. Thans verneemt de Tel. dat in leidende kringen vrij algemeen wordt verwacht, dat ezer binnenkort de benoeming van den heer van Ketwich Verschuur, burgemeester van Groningen, tot burgemeester van Amster dam kan worden tegemoet gezien. Onderscheidingen JJfr. Van Honten en rar. de Savornln Lobman. De 3euaat \lc. Oronlngsche unlversi-. teit heeft het doctoraat in de staatsweten schappen honoris causa verleend aan de heeren mr. S. van Houten en jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman, beiden te 's Graven- hage. De Senaat heeft daarmede den levensar beid willen eeren en de zeer uitstekende diensten den lande bewezen, door deze beide grijze staatslieden. Berichten. De Staatscourant van 3T Mei bevat o. m. de volgende Kon. besluiten: op verzoek eervol ontslagen met dank de heer N. A. Commandeur, als burgemees ter van Wognum; op verzoek eervol gepensioneerd de ma joor der artillerie van het Indische leger H. Cramwinckel op verzoek is eervol ontslagen met dank dr. S. D. van Veen, als hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit benoemd tot gewoon ho.ogleeraar in de afdeeling algemeene wetenschappen aan de Technische Hoogeschool te Delft voor het onderwijs in de bedrijfsleer en boek houden J. G. C. Volmer, thans buitenge woon hoogleeraar. den reserve-tweede-luitenant J. Bier- brauer, van het 3de regiment vesting-artil lerie, op het daartoe door hem gedaan ver zoek een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend benoemd, bij het reserve-personeel der landmacht, bii het personeel van den Ge- lïacl-je-me-iiinur bedankt. Naar gemeld wordt heeft C. de Gelder (ffad-je-me-maar) verklaard, zijn benoeming tot lid van den gemeenteraad van Amster dam niet aan te nemen. Omtrent de wijze, waarop dit gesohied is, deelt men van de zijde van het gemeentebestuur het volgende mede: Aan den benoemde was door het ge meentebestuur op de in de Kieswet voorge schreven wijze van zijn benoeming kennis gegeven. De desbetreffende stukken waren bezorgd aan het door hem bij zijn candidaat- stelling opgegeven adres, zijnde de woning van zijn zoon te Amsterdam. Deze had de bescheiden in ontvangst genomen met de belofte, ze aan zijn vader, die, naar men weet, de laatste dagen in Den Haag en Rot terdam zwierf, te zullen overhandigen. Maan dag bleek echter aan het gemeentebestuur, dat De Gelder zioh te Amsterdam in het huis van bewaring bevond, tot het onder gaan van een straf, die hij nog te goed had. Dinsdagmiddag is hem toen daar een nieuw stel stukken bezorgd. De Gelder nam ze in ontvangst in tegenwoordigheid van den directeur van het huis van bewaring en den hoofdcommies van de afdeeling alge meene zaken ten stadhuize, den heer Jippes, benevens een rechercheur van politie. De Gelder verklaarde daarop, geheel uit eigen beweging gelijk nader uit het opgemaakte proces-verbaal zal blijken dat hij met de geheele verkiezing niets te doen wilde heb ben. Hij bekrachtigde die verklaring door, met gebruikmaking van het daarvoor bestemde formulier, de verklaring te teekenen, dat hij zijn benoeming tot lid van den gemeente raad van Amsterdam niet aanneemt. Als gevolg daarvan zal nu een zitting van het Centraal Stembureau moeten plaats heb ben ter voorziening in de vacature-De Gel der. Daarbij zal dan moeten worden vast gesteld, dat in deze vacature niet kan wor den voorzien. (De raad blijft dus onvoltal lig). Verwaoht wordt nu, dat in de raadsver gadering van Woensdag 8 Juni a.s. het on derzoek van de geloofsbrieven der nieuw gekozen leden dqor den raad zal kunnen plaats hebben, waarna waarschijnlijk de eerste vergadering van den nieuwen raad zal worden gehouden op Vrijdag 17 Juni. Zekerheid hieromtrent ontbreekt echter, zoo lang Gedeputeerde Staten zich nog niet, in verband met het op deze aangelegenheid betrekking hebbende voorschrift in a-O grens- wiizisinrrswet, hebben uiteesmoken. Schoolwedstrijden. Handelsdngschool, Zeist. 43. Om 2.45 uur [luit de scheidsrechter de elftallen in het veld en al heel spoedig neemt de H.D.S. met een keurig schot van de mid. voor de leiding. We hebben de smaak beet want geen 10 min. later wordt een voorzet van de rechts buiten omgewerkt in de 2e goal. Het is nu de beurt aan Zeist. Een schot op het Amersloortsche doel de keeper vangt den bal op, laat hem echter weer glippen en Zeist benut de kans. 21. Nauwelijks is er na de rust ingetloten of uit een doorbraak weet Zeist gelijk te ma ken, kort daarop gevolgd door een onver wacht schot op doel, dat Zeist een voor sprong bezorgt. De H.D.S.'ers zijn down, maar gelukkig maakt onze linksbinnen een einde aan de netelige toestand door te zorgen voor een gelijkmaker. Nu is de zaak gezond, met vuur valt de Handelsschool aan en hun zwoegen wordt beloond met het winnende goaltje. 4-3 Deze stand is niet meer veranderd. Het was een verdiende overwinningn. De vol gende week komt de finale tegen de rijks H.B.S. 1 Utrecht. Zwemmen. Neptunus houdt 25 Juni a.s. haar jaarlijk- sche groote propaganda-wedstrijden. Het programma zal nader door ons gepubliceefd worden. VAN DER GRAAF Co., AMSTERDAM ROTTERDAM Van on7.on invlood als hot prootsto handelsinformatiebureau, wordt door don liandol btoods moor gobvuik go- maakt voor hot inoassceren on re- golon van achterstallige on be- twlsto vorrieriu gen. Raadsverslag. Openbare vergadering van den R<aad der gemeente Amersfoort op Dinsdag 31 Mei, des avonds 7 uur. Voorzitter: de Burgemeester. Afwezig de heer Stadig. Na opening -der vergadering worden de notulen der vorige vergadering vastgesteld, zooals ze ter visie hebben gelegen. Ingekomen zijn o.a.. de volgende stukken: Schrijven van den minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, waarbij hij me dedeelt, dat de wijziging van de Verorde ning tot regeling der jaarwedden van de leeraren aan -de Hand-elsdagschool door hem wordt goedgekeurd. Kennisgeving. Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht, d.d. 19 Med 1921, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 19 April 1921, strekkende tot het aangaan -een-er tijdelijke geldleening, groot ten hoogste 2,000,000, tegen een rente van ten 'hoogste 6 's ja ars, ten behoeve van het grondbedrijf. Kennisgeving. Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht, d.d. 18 April 1921, waarbij wordt verdaagd de beslissing op de raadsbesluiten van 6 er* 8 Maart 1921, strekkende onder scheidenlijk tot aankoop van een complex gronden, gelegen tusschen de Vondellaan en den Appelweg en tot het aanvragen en aan vaarden van een voorschot uit 's Rijks kas van 323,000. Kennisgeving. Besluit van Gedeputeerde Staten der pro vincie Utrecht, d.d. 18 Mei 1921, tot goed keuring van het raadsbesluit van 12 April 1921, strekkende tot het verhuren van een huis en erf aan de Langestraat 118. Kennisgeving. Besluit van Gedeputeerde Staten' van Utrecht, d.d. 18 Mei JJ921, waarbij wordt verdaagd de beslissing op het raadsbesluit van 12 April 1921, strekkende tot het in stellen van hooger beroep tegen een vonnis van 3 Januari 1:1. van de arrondissements rechtbank. Kennisgeving. Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht, d.d. 2 Mei 1921, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 12 April 1921, strekkende tot uitgifte in erfpacht van een strook grond aan het Plantsoen Zuid. Kennisgeving. Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht, d.d. 18 Mei 1921, waarbij wordt verdaagd de beslissing op het raadsbesluit van 19 April 1921, strekkende o. m. tot het aanvaarden uit 's Rijles kas van de van het Rijk terzake van particulieren woningbouw te ontvangen credieten en tot het waarbor gen van de riohtige betaling van rente en aflossing der te verstrekken hypothecaire credieten. Kennisgeving. Inlichtingen van Burgemeester en Wet houders op de vragen van den heer M. R. N. Oosterveen, inzake opruiming tonnenstelsel. Verzoek van de Centrale Commissie voor uitzending van Nederlandsche kinderen naar buiten te 's Gravenhage om subsidie voor het jaar 1922 en volgende jaren voor door bemiddeling van deze Commissie uit onze gemeente uit te zenden kinderen tegen een maatstaf van 0.25 per kind en per dag. Advies Burgemeester en Wethouders. Dankbetuiging van de afdeeling Amers foort van de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde voor de door den Raad toegekende subsidie ten behoeve van den cursus in tuinarchitectuur. Kennisgeving. Verzoek van den voorzitter van den Alge- meenen Nederlands oh en StTaatmakersbond aanverwante vakken te Rotterdam om o-enoemde organisatie eenig straatwerk en nan op te dragen, om dit zooveel mogelijk dooii inwonende of werklooze vaklieden te doert' uitvoeren. Afdoening Burgemeester en Wethouders,' Rapport over de oprichtingsvergadering} van de N. V. Centrale Ammoniakfobriek. Kennisgeving. Verzoek van de afdeeling Amersfoort voni den N-ederlondschen Bond van Overheiils- personeel, dat het loon voor de overuren*' gemaakt door de werklieden bij openbare! werken in 1920, berekend wordt naar het toen geldende loon de door dezen geno ten toeslag. Advies Burgemeester en Wethouders. Mededeeling van Burgemeester en Wet houders terzake beëindiging van de thans bestaande wijze van werkverschaffing aan werkloozen. Med-edeeling van mr. dr. H. Th. A. Ver hoef, dat hij wegens aanstaand vertrek uit deze gemeente ontslag moet nemen als lid van den gemeenteraad. Schrijven van den rector van het Gymna sium, waarbij hij aanbiedt een plan tot het bouwen van een Gymnasium in hout. Advies Burgemeester en Wethouders. Inlichtingen van Burgemeester en Wet houders op de vragen van den heer P. Vos kuilen betreffende toepassing „Verordening op de heffing van eene belasting op open bare vermakelijkheden." Verzoek van E. Bonman om ontheffing van artikel 1 en 2 van de Verordening „hou dende eisohen, waaraan een lokaliteit moet voldoen om in aanmerking te komen voor eene -vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein, voor gebruik ter plaatse van verkoop of een verlof voor den verkoop van alcohol-houdenden, anderen dan sterken drank" voor de voorlokaliteit van het per ceel Coninokstroat no. 20b. Advies Burgemeester en Wethouders. Verzoek van het bestuur der stiohting „St. Ansfridus" om een 2e suppletoir voor schot, groot 70,000, ten behoeve van dem bouw van 110 woningen en twee winkelhui- Advies Burgemeester en Wethouders. Verzoek van mej. J. van Maan en om eer vol ontslag als onderwijzeres aan de A- school no. 5 met ingang van 1 Septembei 1921. Advies Burgemeester en Wethouders. Verzoek van de afdeeling Amersfoort van den Centrale n Nederlandse hen Ambtenaars- bond en d en Algemeen en Roomsoh K atho lieken Ambten-aarsbond, om aan de tijdelijke klerken bij de Centrale Boekhouding over 1920 een uHkeering in eens te doen, eni van af 1 Januari 1921 hun salaris te ver- hoogen. Ter afdoening aan Burgemeester en Wet houders. 2. Benoeming van een lid voor de Com- missiën van Bijstand voor de bedrijven, on derwijs en wetgeving (vacature Mr. A. van Traa). De heer L e 1 n w e b e r stelt voor dit punt aan te houden, daar de eerste vrouw in den Raad komt en 'het lijkt hem wervschelijk haar in de commissie van onderwijs te benoe men. De V o o r z i f t e r. B. en W. hebben bier.- tegen geen bezwaar. 3. Benoeming van een onderwijzeres aan de C-School No. 3 (Heerenstraat). Benoemd wordt mej. A. J. de Waard, on« derwijzeres te Zwolle, met algemeene stemx men. 4. Benoeming van een onderwijzer aan do A-School No. 6 (Puntenburg). Benoemd wordt de heer T-h. R. Vooren- ka-mp, te Soppemeer, met 10 stemmen, te gen 8 op den heer Florijn. 5. Benoeming van een lid der Commissie van Toezicht op do Handelsdagschool en da Handelsavondschool. Benoemd wordt de heer G. Mejeirr. 6. Voorstel van B. en W. tot het verlee nen van studieverlof aan K. Westerbeek als tijdelijk leeraar in de Ned. Taal aan de Han delsavondschool en benoeming van eeiv' tijdelijk leeraar in verband daarmede. Z. d. en h. st. aangenomen. 7. Voorstel van B. en W. aan Mej. G. van Hoogevest eervol ontslag te verleenen als onderwijzeres in de nuttige handwerken aan de A-School No. 4. Alsvoren. 8. Voorstel van B. en W. tot tijdelijke wij ziging van de salarisregeling van het perso neel van den Handelsavondcursus. De 'heer Noord e wier vraagt of d'ezet regeling tot stand is gekomen in overleg} met het personeel. Wethouder Verhoef wijst er opy dat het slechts een technische herziening) geldt, daar de cursus van 8 maanden op een! ja-ar is gebracht. Bovendien was er niet veelf keus,- daar de leiddraad van den minister, moest gevolgd: worden. De heer Hofland vraagt of het ook int overeenstemming met die leiddraad is, dat de vaoantie wordt afgetrokken. Wethouder Verhoef zet uiteen;

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1