SERRE-MEÜ1ELEN DE EEMLANDER BUITENLAND. BINNENLAND. PRIJS OER ADVERTENTIE)) met inbegrip van. ccA VLEESCHHOUWER& LAMME Hof 16. Amersfoort Telefoon 618 EERS iTE BLAD. nabetrachting van den Gemeenteraad. De Gelukkige. 19e Jaargang i». 2Bi wr post f 3.—. pet Wttk (me» gratis verzekering pgen ongelukken) f 0.17*. afzonderlijke nummers f O.0J. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ji DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWM. TEL. INT 613. Donderdag Juni 19ZI bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en Llcldadighcids-adveitcnticn voor de helft der prijs. Voor handcJ en bedrijf bestaan zeer voordcelige bepalingen voor het advericcrcn. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- t 1L.I J j Het was Dinsdagavond een agenda met jgèël klein goed en er tusschendoor -een lee- "ning van een miljoen, waarover we echter 'ibitter weinig hoorden, daar geen der Raads leden er iets over te zeggen had. Gelukkig {Koorden we bij de rondvraag nog, dat ge leend zal worden tegen 6M pet., maar voor de rest heeft het publiek er blijkbaar niet mee te maken. Want sinds de bezuinigings woede zich ook op de gedrukte stukken heeft (geworpen, krijgt men van de heele agenda ï\iet meer te weten dan beknopt in de pim- fen is uitgedrukt. Wij twijfelen er niet aan de leening zal wel beslist noodig zijn en bok wel goed besteed zijn of besteed wor den, maar het lijkt ons toch niet goed ge zien een dergelijk belangrijk punt geheel B. h. w. onder de roos te behandelen. Ben échec hadden B. en W. te boeken bij Kun voorstel inzake de uitbetaling van sala rissen aan handwerkonderwijzeressen. Het ^eldt hier de Hasseonderwijzeressen, die tevens vakonderwijs hebben gegeven b u i- t e n de gewone schooluren van af Jan. '20 tot 1 Sept. '20. Van af dien datum orden zij niet meer als vakonderwijzeres- 5 en beschouwt, hoewel zij nog wel in dienst tier gemeente zijn. Nu is de nieuwe rege ling voor deze dames op 9 Sept. vastgesteld, iveïke alleen zou gelden voor ambtenaren pp dien datum in dienst der gemeente. Paarop beriepen B. en W. zich om dezen onderwijzeressen te onthouden, waar zij naar alle billijkheid recht op hebben. Ge lukkig koos de Raad stelling tegen het sophisme van B. en W. en liet duidelijk blij ken, dat dit geval volstrekt niet analoog is met dat der ambtenaren, die den gemeente dienst werkelijk hebben verlaten. Wij hopen dan ook, dat na de uitspraak van den Raad, spoedig het salaris, waarvoor werfc is ver- pricht buiten de gewone schooluren, zal worden uitbetaald. Een ander punt, dat nog al discussie uit lokte, was de vaststelling der schoolgeld- tegeling voor het handelsonderwijs. De heer Boas vond de voorgestelde rege ling niet in overeenstemming met dezen democratischen tijd. Was daar soms een tikje ironie in De scholen vertoonen geen voldoende progressie en gaan ver uit boven ïïie van de Rijks H. B. S. Dat is volkomen -juist; alleen verwondert het ons, dat thans, bij middelbaar onderwijs, daarop wordt ge wezen. De Raad toch heeft verordeningen vastgesteld voor het lager onderwijs, die veel en veel drukkender zijn. Vooral voor de Inkomens van 3000 tot 4000 wordt een schoolgeld geheven, dat meer dan hoog VS. Wij nemen juist deze grensgetallen, om dat te dezer stede tal van ambtenaren van een dergelijk salaris moeten leven. En als men dan van dat toch niet hooge salaris, be halve zijn gewone belastingen, ook nog on geveer 50 per kind moet betalen voor gewoon lager onderwijs, dan mag dat meer dan drukkend worden genoemd. Wij gaan Bccoord met het streven der heeren, die het schoolgeld voor de handelsschool niet te hoog willen opvoeren, maar laten zij d-an de consequentie trekken, en de schalen van het lager onderwijs ook belangrijk vermin deren. Mogelijk betalen de arbeiders niet zoo n hoog schoolgeld op de lagere scho len, het zijn meer de proletariërs n^pt hoed en boord, maar in hoeveel arbeidersgezin- hen komt tegenwoordig niet meer loon bin nen dan 'bij die menschen Onzen Raad is democratisch, maar ook in den verkeerden zin dikwijls, dat democratisch alleen wordt genoemd, dat wat voor den gewonen arbei der geldt. Een eigenaardige kwestie bracht de heer Rekké nog ter sprake bij de rondvraag. Op ihet terrein tegenover Alpamy wordt n.l. dik wijls gevoetbald, hetgeen nog wel eens overlast bezorgt aan de voorbijgangers, die idaar passeeren. Kan dat niet verboden wor den, vroeg de heer Rekké. En de schóól- Kinderen voetballen er ook, onder leiding der onderwijzers, zei de heer Polder, dan moet dat ook verboden worden, of de ge meente moet voor een geschikt terrein zor gen. Juist, dat laatste daar komt het op aan. Waarom wordt op allerlei ongeschikte plaat sen gespeeld Omdat de gemeente in geen enkel opzicht tegemoet komt aan de drin gende behoefte aan speelvelden. Reeds 'meermalen wezen wij daarop en wij hopen, dat de heer Rekké, die steeds met de daad getoond heeft, de waarde van geronde lichaamsoefeningen te begrijpen, deze zaak- ons zal entameeren en zoo noodig zelf et voorstellen zal komen, om toch eindelijk >ens een einde te maken aan den meer dan ouderlingen toestand, dat men openlucht- •el op de lagere scholen verplichtend stelt, nvijl men het eerst noodzakelijk, het be- uooihjke speelveld, niet beschikbaar 'heeft. Geautoriseerde vertaling door mevr. E. H. du Quesne-van Gogh uit Bethge's. Japansche Leute. Ge zegt, dat ik een lomperd ben; Nu goed De ben een vriend Van al de vogels, zingend in het woud. En al de boomen ken ik, en de bloemen Ze bloeien slechts voor mij Het ruischen van het water, Verfluistert mij 't geheimnis der Natuur. Ja, ik ben rijkl ik benijd u niet, O, hoveling I Uw zijden pronkgewaad komt niet mijn vreugd nabij. Politiek Overzicht. Er bestaan ten aanzien van de Opper-Si- lezische kwestie geen nieuwe gezichtspun ten wel valt te beschikken over enkele nieuwe feiten. Zoo weet thans de Vossische Zeitung mee te deelen, dat generaal Hoe- fer aan een delegatie der geallieerde com missie, die er op stond, dat de Duitsche rijksweerorganisatie (de z.g. Selbstschutz) werd teruggetrokken, te kennen heeft gege ven, dat de Duitschers in Opper-Silezië noodgedwongen haar heil had gezocht in zelfverdediging, omdat de macht waarover de geallieerde commissie had te beschik ken, niet voldoende was om de Dudtsche be volking daadwerkelijken bijstand te verlee- nen. De Selbstschutz trad volgens hem op om weer wettige toestanden in 't leven te roepen. Als eerste voorwaarde om dit doel te bereiken, beschouwde hij de algeheele verdrijving der Poolsche rebellen van den Opper-Silezischen grond. En, voegde Hoe- fer hier nog oan toe, een vergelijking van de Selbstschutz, die handelt om zich op wet tige wijze te verweren, met de insurgenten, die de wettige toestanden op de meest grove wijze met voeten treden en mate- looze ellende over Opper-Sileziè hebben ge- braoht, wordt door de pro-Duitsche bevol king in Opper-Silezië verontwaardigd van de hand gewezen. Men ziet, dat, hoe de be doelingen van generaal Hoefer ook mogen zijn hetzij zijn doen en laten voortkomt uit patriottische motieven, hetzij dit moet worden beschouwd als een verkapte poging om 't Duitsche militarisme van voor den oorlog weer een kansje te geven in allen gevalle de Duitsche regeering zich er last door op den hals kan halen. Daarentegen weet de Temps allerlei goeds van die brave Polen te vertellen. Den roetzwarten Boche stelt het blad naast den meeuw-blanken Pool. Kolonel Doliwa toch, commandant der Poolsche rebellen, zou op stellige wijze te kennen hebben gegeven, dat hij bereid is zijn troepen terug te trekken op door de intergeallieerde commissie te stellen voor waarden. Doliwa is zoet. Maar Hoefer, de bevelhebber der „Duit sche opstandelingen" zou daarentegen heb ben verklaard het niet met zijn soldateneer te kunnen vereenigen, wanneer hij zijn troe pen liet terugtrekken. En bovendien wan neer hij er nochtans bevel toe gaf, zouden zijn mannen niet naar hem luisteren. Ten overvloede zou Hoefer hier nog aan hebben toegevoegd, dat hij een definitief antwoord zich voorbehield en alleen beloofde de lijn, waarop zijn troepen nu stonden, niet te zul len overschrijden. Hoefer ondertusschen is stout. Maar die stoutheid zou kunnen wor den gebillijkt, wanneer inderdaad het bericht der Voss. Ztg. juist is, die weet te melden, dat de aanvallende actie der Polen over de geheele linie weer heftiger is geworden. Bij Rosenberg zijn soldaten, naar verluidt, van Halier in actieven dienst gevangen geno men. Volgens hun mededeelingen zijn het 15e en 27e Poolsche regiment voetvolk aan dat front ingelijfd en ook te Lublirvitz moe ten nieuwe Poolsche vrijwilligers over de grens zijn gekomen. In dat geval zou de ge slotenheid der Poolsch-Silezische grens zeer moeten worden betwijfeld. Een Parijsch be richt maakt nochtans gewag van Poolsche berichten het is de bekende dubbele schijf waaruit zou moeten blijken, dat de Poolsche overheden de meest strenge maat regelen hebben genomen om op effectieve wijze de Opper-Sileaische grens te sluiten. Zelfs zou een Poolsch officier, die de grens wilde overschrijden, door een schildwacht zijn doodgeschoten. Door wie, vermeldt het Parijsche bericht niet, maar er zal wel een Poolsche schildwacht zijn bedoeld om de Poolsche loyauteit in het fonkelende, klare licht te stellen en de Poolsche deugd te ver heerlijken. Maar de Duitschers loopen hun nerzijds eveneens met hun deugd te koop Wolt'f maakt n.l. wereldkundig, dat te Pots dam de griffier der rechtbank en gewezen eerste luitenant Oppermann door de poli tie is aangehouden omdat hij vrijwilligers voor Opper-Silezië probeerde te werven. Er zou een strafproces tegen hem aanhangig zijn gemaakt. Ondertusschen naar van Duitsche zijde wordt gemeld beginnen volgens berich ten van de bladen uit Oppeln de Polen in het district Gross-Strehlitz zich terug te trekken. Zij verwoesten op hun terugtocht stelselmatig het ontruimde gebied. De over blijfselen van het door hen in brand gesto ken kasteel Stubendorf en de bij dat land goed behorende brouwerij, alsmede kalk- groeven te Grosstein, zijn door hen opge blazen. De haven van Kosel aan de Oder moet volgens betrouwbare mededeelingen volko men ondermijnd zijn en zou als de Polen nog verder terugtrekken, worden opgebla zen. Den laatsten tijd zijn door ons herhaal delijk telegrammen opgenomen over de on geregeldheden in Egypte. De Vossische Zei tung is van oordeel, dat de met ele mentair geweld uitgebroken onlusten, die de vorige week in Cairo en Alexandrië plaats hadden en die een anti-Europeesch karakter droegen, niet het resultaat zijn van een diep in geheel het Egyptische volk wortelende beweging, maar de vruchten zijn van nationalistisch gestook, welke politieÜf van de zijde van een kleinen kring Egyptische nationalisten de laatste maanden met succes werd gevoerd. Het ge spuis, dat in Alexandrië en Cairo de daden van geweld had gepleegd, zou slechts een werktuig zijn geweest in handen der „Draht- zieher", die, zich zelf op den achtergrond houdende, de lieden aanzetten om van den, door de onlusten in 't leven geroepen, be narden toestand voordeel te trekken. Het ageeren van de nationalistische elementen, dat als een roode draad door de geheele voorgeschiedenis der bloedige onlusten liep, wordt door den Egyptischen correspon dent van de Chicago Tribune in een bericht aan zijn blad uitvoerig beschreven. Wie, al dus gemeld Duitsch blad, in aanmerking neemt, dat de Amerikaansche openbare meening met betrekking tot de Engelsch- Egyptische tegenstelling steeds geneigd was partij te kiezen voor de Egyptenaren, zal de uiteenzetting van den Amerikaan- schen journalist, die vóór de laatste onlus ten verzonden is, moeten aanslaan als een getuigenis, dat in allen gevalle niet ten gunste van Engeland getint is. In dat bericht wordt opgemerkt, dat, toen het tegenwoordige ministerie onder Adly Pasja gevormd werd, het met onbeschrijf lijke blijdschap werd begroet, daar men van 't kabinet verwachtte, dat Egypte op staanden vOet onafhankelijk zou worden verklaard. Maar zoodra in Parijs bekend werd, hoe populair Adly Pasja was, vreesde Zaghloel Pasja, de Egyptisch leider, die met de Milner-commissie o^r de onafhankelijk heid van Egypte had oiroerhandeld, dat hij zeer gauw zijn vooraanstaande positie van voorvechter der Egyptische zaak zou ver liezen, wanneer hij niét iets deed om zijni machtsaanspraken te verzekeren. Hij pakte daarom zijn koffers en reed naar huis. Bij zijn terugkeer werd h»j ontvangen als voor dien nimmer een vorst of machthebber in Pharao's rijk. Oorspronkelijk zou hij er aan hebben gedacht met het Egyptische kabinet samen te werken, maar de ontvangst, die hem werd bereid, bracht hem in zóó'n over moedige stemming, dat hij er aan vast meen de te moeten houden benoemd te worden tot leider der Egyptische delegatie, welke er voor aangewezen was met Engeland in Londen te onderhandelen over de opheffing van het protectoraat. Deze eischen werden door het Egyptische kabinet van de hand gewezen. In besprekingen met Zaghloel moet hem door de Egyptische ministers de vraag zijn gesteld, uit welken hoofde hij dat recht meende te hebben als Egyptisch volksleider op te treden. Het rapport der Milner-commissie was toch al voor de be sprekingen met Zaghloel in hoofdzaak.klaar geweest. De Egyptische reserves en verbe teringen, die door Zaghloel aan dc hand werden gedaan, waren echter door Enge land niet aanvaard. Tegen deze vragen wisten Zaghloel en zijn aanhangers niet veel in te brengen, zoodat in welingelichte kringen de indruk ontstond, dat de z.g. geweldige diensten, welke Zaghloel aan de Egyptische zaak zou hebben bewezen, eigenlijk daarin beston den, dat hij ruim een millioen Egyptische ponden gedurende een tweejarig verblijf te Parijs en Londen op 's lands kosten, op aan gename wijze had verteerd en daarbij de oplossing van het Egyptische vraagstuk had vertraagd in plaats van bespoedigd. Hoewel Engeland thans bereid was zake lijk te onderhandelen, ging Zaghloel door met zich te verzetten tegen de samenstel ling van een tot werken in staat zijnde de legatie. Hij gaf daarbij voor in naam der „Egyptische natie" te spreken en beweerde de eenige persoon te zijn, die daartoe ge rechtigd was. De „Egyptische natie" bestond echter mo menteel uit enkele duizenden studenten van de Azhar-universiteit. Deze studenten en een aantal broodelooze „Theologieschüler" hadden zich een dictatuur, die niemand hun betwistte, aangematigd. In geheel Egypte bestond minis ter noch ambtenaar, die tegen de radicale elementen uit deze kringen, die hun wilden voorschrijven hoe te handelen, met nadruk optraden. De* „Egyptische natie", vertegen woordigd door dat half-beschaafde gepeu pel, had overal een systeem van terroris me ingesteld, waartegen geen bescherming bestond en waartegen de overheden, die wettelijk daartoe Verplicht zijn, geen stap pen ondernamen. Het ministerie was klaarblijkelijk beducht voor de „Egyptische natie". Het vreesde het schijntje macht, dat het nog bezat, te verliezen, wanneer het Zaghloel erkende als den werkelijken regent van Egypte. Zagh loel hield echter zijnerzijds vast aan het beginsel Aut Caesar aut nihil (of Cesar of niets). Wanneer het kabinet er de voorkeur aan gaf af te treden, zou waar schijnlijk een ander minister-president wor den gevonden, die bereid was Zaghloel tot .leider der Egyptische delegatie te benoe men. In dat geval zou Zaghloel een glorie rijk vertrek bereid worden. Wanneer men hem op deze wijze kwijt zou kunnen wor den, zou er misschien kans bestaan, dat rust en vrede in het land terugkeerden. Berichten. N ew-Y ork, I Juni. (R.) De eerste stor ting van de Duitsche schadeloosstelling aan de geallieerden, die door middel van de Ver. St. plaats heeft ten bedrage van 45,733 duizend dollar, was heden in het be zit van de Federal Reserve Bank. Londen, lJuni. (N. T. A. Draadloos), De dagbladen berichten, dat Engeland, Frankrijk en Italië een scherpe waarschu, wing hebben gezonden aan de Beiersche regeering in verband met de uitlating van den Beierschen minister-president, dat het voor Beieren niet mogelijk i9 te ontwape nen. Berlijn, 1 Juni. (W. B.) Volgens de Vorwiirts is de sociaal-democratische rijks dagfractie van plan af te zien van den vier den ministerzetel zonder portefeuille, die aan deze fractie is aangeboden. Daar dr, Wirth als rijkskanselier ook het rijksministe rie van financiën onder zich krijgt, is de samenstelling der rijksregeering voltooid. Rijkskanselier Wirth heeft gisteren den mi nister voor herstel, dr. Walter Rathenau, ge ïnstalleerd. Ralhenau verklaarde, dnt hij niet alleen het herstel van Duitschland tot zijn taak rekent, doch ook het herstel van de geheel ontwrichte economische machine van Europa. Lt 'pzig, 1 Juni. (W. B.) Volgens de bladen eischte de advocaat-generaal tegen den beklaagde Neumann een gevangenis straf van 1 jaar en 6 maanden. Giessen, 1 Juni. (W. B.) Het congres van den Duitsohen mijnwerkersbond heeft heden het communistische voorstel tot aan sluiting bij de internationale van Moskou met overweldigende meerderheid verwor pen; 200 afgevaardigden stemden voor het blijven in den Amsterdamschen bond en slechts 7 voor Moskou. P a r ij s, 1 J u n i. (B. T. A.), De Ja pansche kroonprins heeft een bezoek ge bracht aan president Millerand, die te zij ner eere een noenmaal heeft aangericht, waaraan Briand, de overige ministers en de maarschalken Foch, Joffe, Pétain en Fayol- les hebben deelgenomen. Er werden harte lijke toespraken gewisseld. P a r ij s, 1 J u n i. (B. T. A.) Noulens heeft voor de republikeinsche unie uit den senaat een uiteenzetting gegeven van het vraag stuk van de hervatting der betrekkingen met 'het vatikaan. Noulens legde er den nadruk op, dat deze maatregel onvermijdelijk was in het belang der buitenlandsohe politiek en dat hij het beginsel van scheiding van kerk en staat in het minst niet aantast, zooals de nieuwe gezant trouwens aan den paus ver klaard heeft. De gToep vereenigde zich ten slotte met Noulens' conclusies. Rome, 3 1 M e i. (B. T. A.) De staatsbe ambten, met uitzondering van spoorweg personeel en magistraten, hebben lijdelijk verzet afgekondigd, daar de regeering gewei gerd heeft in te gaan op de verzoeken tot salarisverhooging. De minister van justitie heeft geweigerd op die verzoeken in te willi gen, daar hiermede een verhooging van de begrooting van 900 millioen tot 2 milliard gepaard zou gaan. W e g n e n, 1 Juni. (B. T. -A.) Het kabi- net-Mayr is afgetreden. W e e n e n 1 J u n i. (B. T. A.) De Land dag van Stiermarken heeft besloten om den 3cn Juli de volksstemming te doen plaats hébfce." O u e z z a n, 1 Juni. (B. T. A.) Bij de verdere ontwikkeling van de krijgsverrich tingen tegen de opstandelingen in de streek van Ouezzan hebben de Fransche troepen 31 Mei de heuvels van Zwakin en Badkelin aangevallen en den vijand zware verliezen toegebracht. Athene, 3 1 M e i. (G. T. A.). De Griek- sche diplomatieke vertegenwoordigers te Cairo en Alexandrië hebben opdracht ont vangen bij de Egyptische regeering krachti ge stappen te doen naar aanleiding van de jongste troebelen te Alexandrië, waarvan talrijke Grieken 't slachtoffer zijn geworden. De Egyptische regeering zal worden ver zocht beschermende maatregelen te nemen, terwijl Griekenland zich 'het recht voorbe houdt schadevergoeding te eischen. Oklahoma,! Juni. (R.). Een neger is gedood en twee of drie zijn gisteravond gewond bij een botsing tusschen gewapen de blanken en zwarten, die het gevolg was van de arrestatie van een neger, die be schuldigd werd van het beleedigen van een blank meisje. Even voor middernacht trok ken blanken in grooten getale naar de ne- gerwijk in de stad. De gouverneur gelastte de troepen de politie bij te staan bij" het dempen der onlusten. Tegen den morgen reden 70 auto's met de gewapende blanken om de negenvijk heen, terwijl een half do? zijn vliegtuigen erboven vloog. Een troep met geweren gewapende blanken schoot op de negers in hun huizen de negers scho ten verwoed terug. Volgens het laatste be richt ziin er 15 dooden. Oklahoma, lJuni. (R.). Dc gouver^ neur van den staat heeft telefonisch berichf gekregen, dat inen schat, dat 75 personcqj gedood zijn. Londen, 1 Juni. (R.) In het Lagerhuis heeft de minister voor 't mijnwezen meeJ gedeeld, dot sinds het uitbreken van dot staking 94,000 ton Duitsche schadeloos^ stelling-kolen in Engeland waren ingevoerdj Ch r i s t i a n i a, 31 Mei. (W. B.) Bij daj gisteren gevoerde onderhandelingen oven de machinistenstaking, kwam men overcon( den bond van reeders te verzoeken root spoedig mogelijk in besprekingen te treden! met de matrozen- en stokersorganisntios. Dof onderhandelingen tusschen den bond van» réeders en de machinistenverejniging zul< len morgenmiddag worden voortgezet. Men( verwacht, dat morgen eveneens onderhan delingen zuilen beginnen tusschen de ree^ ders en de motrozen en stokers. Berlijn, lJuni. (N. T. A.) Bij beambJ ter.stakir.g in Italië zullen wellicht meer dort één millioen beambten worden betrokken^ De Italiaonsche regeering zou van zins zijit in geheel Italië den staat van beleg of td kondigen. Calcutta, 31 Mei. (R.) Vijf duizend' koelies, werkzaam in de dokken en werk-!, plaatsen, stoken. Zij eischen een loonsver. hooging van 35 Buenos A y r e s 1 Juni. (B. T. A.J Ondanks de staking, die door de arbeiders, federatie geproclameerd is, wordt er in de haven doorgewerkt. Wederom zijn een aan" tal agitators gearresteerd. Chicago, 1 Juni. (R.) De Raad van Spoorwegen der Vereenigde Staten maakt bekend, dat met ingang van 1 Juli deloo- ncn der spoorwegbeambten met twaalf per cent zullen worden verlaagd, hetgeen in to taal 400 millioen dollar zal uitsparen op de begrooting van de loonen der spoorweg arbeiders. Kameroverzicht. Tweede Kamer. In de zitting van Woensdag was aan de orde het ontwerp betreffende dc op wacht geldstelling van den stempelsnijder aan s Rijks Munt. De heer Ter Hall verklaart zich tegenl het ontwerp, waarin hij een aanslag ziet op( de eesthetische vorming van ons volk. De heer Van Beresteyn acht in het algemeen rijkskunstenaars niet gewenscht, doch meent dat hier wellicht een uitzonde ring had moeten worden gemaakt. De heer K r u y t is het eens met den heer Ter Hall. Minister De Vries betoogt dat de! stempelsnijder voor de munt zoo goed als niets te doen heeft. Het ontwerp wordt aangenomen met 00 tegen 3 stemmen. Aan de orde is het ontwerp in zake deel neming in het kapitaal van de Bank voor Nederlandsohe gemeenten en de motie-Vani den Tempel in zake de- geldleeningen van den Staat aan de gemeenten. De heer De Kan ter juicht het ontwerp toe. De heer De Wilde komt op tegen de meening dat de gemeenten den slechten financieelen toestand aan zich zelf zouden lo wijten hebben. Spr. acht de motie strijdig met de auto nomie der gemeenten. De heer Bomans sluit zich aan bij het betoog van den heer De Wilde. Minister De Vries ontraadt aanne ming van de motie op gronden door de vorige sprekers aangevoerd. •De motie wordt verworpen met 54 tegen 15 en daarna het ontwerp aangenomen met G6 tegen 3 stemmen. Aan de orde is het wetsontwerp betref fende Maaskanalisatie in Limburg. De heer De Jonge dient een motie in, vragende om een commissie, die zal onder zoeken in hoeverre de Maasbrug te Maas tricht zal kunnen worden behouden. De heer Van Beresteyn vraagt dat nog niet over de brug zal worden beslist. De heer Bongaerts acht een com missie gewenscht, doch waarschuwt de be langen van de scheepvaart niet uit het oog| te verliezen. De heer Schaper wenscht, dat bij plan- nen als deze het oordeel van het departe- ment van Ondèrwijs, Kunsten en Weten' schappen zal worden ingewonnen. Minister König is bereid een comv missie te benoemen, doch de scheepvaart belangen moeten domineeren. De motie wordt ingetrokken en het ont werp aangenomen zonder hoofdelijke stem ming. Uit de Pers. Hntl-je-me maar at Het Handelsblad schrijft: C. de Gelder heeft bedankt voor zijn vor-'| kiezing tot lid van den gemeenteraad ent daarmee heeft deze onaangename episodu het beste einde genomen. Voor de gemeen te. die nu niet opgescheept zit met een on« gewenschtcn vertegenwoordiger in haar, raadszaal. Voor de regeering, die nu min der behoeft te treuren wonneer haar zoa slecht ontvangen Had-je-me-maor-ontwerp* ie mocht worden verworpen. En ook voor den betrokkene zelf. Dcz®

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1