Complete Meubileerinp. UPS' S&FE-iköMG til Middenstands SreMaÉ „DE EEMLANDER" BUITENLAND. VLEESCHHOUWEH LAMME prijs oer mimm EERSTE BLAD. en jaar vast 6®/, fes maanden opzegging «en dag KOLONIËN. "BINNEN LAND." 196 JaaVffmfg Nó. 283 post 1 3.—, per week (met gratis verzekering jegen ongelukken) f 0.17*, afzonderlijke nummers 0.0$. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVERi J. VALKHOFF. ie Hof 18 Amersfoort Telofóon 618 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA'. TEL INT 513. Zaterdag 4 Juni 1921 met inbegrip van ccd bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstaanbic* dingen en Licldadigheids-adveitenticn voor de heüi der prijs. Voor handci en bedrijf bestaan zeer voordecligc bepalingen voor het adverlecrcn. l:cn« circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Berichten. B e r I ij n, 3 J u n i. (N. T. A. Draadloos). JEr verluidt, dat Amerika, Italië en Japan het Snet de Engelschen er over eens zijn, dal de 26 pct.-heffing langs den Riin nadeelig ls voor den Duitschen exporthandel. Berlijn, 3 Juni. (W. B.) De Duitsohe Volkspartij heeft bij den Rijksdag een inter pellatie ingediend om de regeering te ver zoeken stappen te doen teneinde te komen tot het Intrekken der sancties, die in strijd ïijn met het vredesverdrag en het volken recht. Londen, 3 Juni. (N. T. A. Draad loos). Om geen misverstand te laten be staan, heeft de Engelsche regeering een rachtlge verklaring gedaan aan de Beier- he regeering, dat geen concessie moge- 'ijk is inzake de ontwapening. P a r ij s, 2 J u n i. (B. T. A.) De overdracht i«r Rijnschepen, welke aan Frankrijk zijn ïfgestaan overeenkomstig de uitspraak van nat Amerikaansche scheidsgerecht, gelijk p. art. 257 van het vredesverdrag is voor- n, wordt nu ten uitvoer gebracht. De eerste Rijnaak is op 1 Juni de haven van Straatsburg binnengeloopen. O ppe 1 n, 3 Jun i. (W. B.) De Duitsohe gevolmachtigde te Oppeln heeft weer bij geallieerde commissie geprotesteerd te- i de wegvoering van den Duitsch-natio- 'en afgevaardigde Hartmann. De geal- toerde commissie heeft graaf Praschma meegedeeld, <ja( naspeuringen zijn inge steld. Zij zou hem zoo spoedig mogelijk van de voorgenomen stappen op de hoogte brengen. Berlijn, 3 Juni. (W. BVolgens een bericht uit Oppeln aan de Berliner Zeitung am Mittag hebben te Kattowitz de oproer lingen opnieuw een hevigen aanval op het station gedaan. Zij werden echter door Fran- sche tanks verdreven. Later openden zij het vuur wee-- tegen het station, waarbij een spoorwegbeambte en twee Fransche solda ten werden gedood. De stad wordt met tus schen poozen steeds weer van water en licht afgesneden. Te Gleiwifz zijn de verwachte loongelden van de Rijksbank aangekomen. Berlijn, 3 Juni. (W. B.). Volgens de bladen hebben de Poolsche opstandelingen getracht om, voordat de Engelschen zich in den strijd mengen, hun machtsgebied nog aanmerkelijk uit te breiden. Gisteren en vanochtend hebben zij op verschillende pun ten van het front de afdeeongen politie en zelfweer krachtig aangevallen, o.a. bij Stu- bendorf, dat maar ongeveer op een uur of- stands van de legerplaats der Engelschen gelegen is. Bij Annaberg heeft de Poolsche artillerie verscheidene dorpen beschoten, waar reeds de eerste Engelsche patrouilles ?taan. Bij het Oosterstation van Oppeln lie eft men gisteren getracht den watertoren in de lucht te laten vliegen, wat echter ver ijdeld kon worden. B e r 1 ij n, 3 Juni. (W. B.). Generaal Ifenniken, die commandant der Engelsche troepen in Opper-Silezië, is te Oppeln aan gekomen. Zondagavond wordt daar ook de üeuwe Engelsche commissaris Sir Harold Stuart verwacht. De opmarsch der Engel- schen is voorloopig gestaakt. B e r 1 ij n, 3 J u n i. (W. B.). De comman- flant der Engelsche troepen kwam in Op peln aan. Eveneens bevindt zich nu het grootste deel der Britsche troepen ter plaat je- Oppeln, 3 Juni. (W. B.). Blijkens de tot vanavond ontvangen berichten worden aanvallen der opstandelingen op de Bremzen <der door .hen bezette linie krachti ger. De Insurgenten bezetten Turawa in den fcreits Oppeln, waarbij vier Duitsohers ge- jdood en vijf gewond werden. Een Poolsche frantsertrein en artillerie der opstandelingen beschoot Slawa in den kreits Grosz Streh- tftz. V W a r s c 'K a u, 2 J u n i. (Orient). Korfanty heeft, onder medewerking der Entente, drie Commissies in het leven geroepen: 1. voor HHIMCII Hi. 1. liman Nt. 301 Deposito-Rente: le ,0 4'Ï2 ö/O verkeer; 2. voor voedselvoorziening; 3. voor sleenkoolvoorziening. Men wacht nog op de goedkeuring van generaal Lerond. Er zijn ook twee centTa voor den uitvoer van steen kool gestioht: te Gleiwitz voor den uitvoer naar Duitschland, te Kattowitz voor den uit voer naar Polen, Tsjecho Slowakije en Oos tenrijk. B e r 1 ij n5 Juni. (V. D.) De organisa tie van boekdrukkers nam gisteren een re solutie aan, waarin een toelage van 35 Mark geëischt wordt. Bij niet inwilliging van dezen eisch zullen de boekdrukkers in staking gaan. B e r 1 ij n, 3 Juni. (W. B.). In het proces tegen den moordenaar van Telaat Pasja spraken de gezworenen het onschuldig uit, waarop vrijspraak van den beklaagde Tei- lirian volgde. Het bevel tot hechtenis tegen hem werd ingetrokken. Na afloop der zit ting werd de vrijgesprokene door talrijke Armeensche landgenooten, die aanwezig waren, met gelukwenschen overstelpt. Freiwaldau, 3 Juni. (W. B.). In den nacht van 2 op 3 Juni ontlastte zich in het Altvater-Hockschaargebied een wolkbruek, waarvan de gevolgen zelfs de verwoestingen van 't jaar 1903 overtroffen. Le Havre, 3 J u n i. (B. T. A.) De zee- Heden hebben besloten zich in principe te vereenigen met een verlaging van hun ga ges in het belang der Fransche koopvaardij vloot. Londen, 3 J u n i. (R Zeventien poli tiemannen zijn gisteren te Carrowkennedy (Westcork) in een hinderlaag gevallen, ge legd door 100 opstandelingen. Zes politie mannen zijn gedood en vier ernstig gewond. De opstandelingen veroverden een Lewis- kanon, geweren en een vrachtauto. In Do negal zijn twee mannen, die in hinderlaag lagen, door strijdkrachten van de kroon „neergelegd". In een bosch bij Borriskane zijn vijf constabels doodgeschoten en vijf gewond door 200 man, die daar in hinder laag lagen. Woensdagavond is op de werf van de Haulbowline te Queenstown aan boord van den torpedobootjager een bom ontploft, die slechts geringe schade veroor zaakte aan de ketel van het schip en geen slachtoffers maakte. De werf is daarom gis teravond tijdelijk gesloten, nadat de werklie den uitbetaald waren.. Londen, 3 Juni. (R.) Hodges heeft officieel meegedeeld, dat het bestuur van het mijn werkers verbond d<e regeeringsvoor- waarden heeft verworpen. De mijneigenaars verklaren, in antwoord op de regeeringsvoorstellen, dat geen voort gang mogelijk is, zoolang de mijnwerkers- vertegenwoordigers een nationalen loonpot blijven eischen en een nationale loonrege ling. Zij stellen voor de kwestie van een standaaraloon en van de verhouding tus- schen winsten en loonen, te onderwerpen aan een nationalen loonraad met een onpar tijdig voorzitter. Het antwoord aanvaardt in het algemeen de regeeringsvoorstellen en werkt in bizonderheden plannen uit om ze uit te voeren. Londen, 3 Juni. (N. T. A. Draadloos). Men hoopt, dat het a.s. week-end een nieu we onhvikeling zal te zien geven in het ko- lengesehil en er bestaat een algemeen ge loof, dat een regeling aanstaande is. Hoewel het mljnwerkersbestuur de regee ringsvoorstellen ter beëindiging van de sta king heeft verworpen, zegt men, dat er ge beurtenissen, die naar buiten niet blijken, in wording zijn, die er op wijzen, dat het niet waarschijnlijk is, dat de onderhandelin gen weer zullen mislukken. Het is van be- teekenis, dat de eigenaars gisteren hun be sprekingen hebben verdaagd en besloten om te wachten op elke nieuwe daad van het mijnwerkersbesluur, die de kans geeft op een bevredigend compromis. De bladen spreken over de mogelijkheid van een conferentie, waarop de mijnwer kers en eigenaars een nieuwen loonslan- daard zouden bespreken, waarbij wordt re kening gehouden met de verhoogde kosten vön het levensonderhoud. Een feit, dat de aandacht verdient, is dat de mijnwerkers leiders minder aandringen op hun eisch in zake oen loonpot, hefgeen ot dusver het grootste struikelblok voor een regeling was geweest. Van heden af zullen naar de Lon- densche Tel. correspondent meldt; alle ka toenspinnerijen in Lancashire, Yorkshire en Derbyshire worden stopgezet, daar de pogin gen, om het loongeschil tot oplossing te brengen, mislukt zijn. De werkgevers stel den een verlaging van 80 van het stan- daardstukloon en 25 van het vaste loon voor, terwijl de arbeiders zich bereid ver klaarden genoegen te nemen met een ver laging van reps 50 en 15 Gisteren werd te Manchester gedurende acht uur onderhandeld tusschen de verte genwoordigers van beide partijen, doch men slaagde er niet in, tot een vergelijk te ko men. De fabrikanten boden een verlaging van 70 aan, doch op voorwaarde, dat de vertegenwoordigers van de arbeiders aan het personeel den raad zouden geven het voorstel te aanvaarden. Toen dit werd gewei gerd, stelden de werkgevers opnieuw hun oorspronkelijken eisch. De staking, die van daag aanvangt, omvat vijf zeshonderddui. zend arbeiders. Uit Stockholm wordt gemeld, dat de Zweedsche stokersvereeniging het besluit heeft genomen vanaf Vrijdag den arbeid te staken. Deze vereer.iging wil, dat de hui. dige loonen voor een jaar worden verlengd. De staking omvat omstreeks 4000 arbei ders. Christiania, 3Juni. (W. B.) De lei ders der staking hebben de regeering een brief gezonden, waarin zij invoering van een bedrijfscontróle eischen, die moet worden uitgeoefend door industrie-rraden, bestaan de uit vertegenwoordigers der betrokken ar beiders. De industrie-raad moet het recht hebben het bedrijf en de afrekeningen na te gaan. Zonder toestemming van den indus trie-raad moet er geen bedrijf mogen wor den ingesteld. Bovendien eischen zij de toe kenning van 50 miilioen kronen tot steun aan de werkloozen. In den brief noodigen zij de regeering uit terstond te handelen, daar uitstel noodlottig zou kunnen worden. Reval, 3 Juni. (\V. B.). In zijn rede op 't economisch sovjelcongres verklaarde Lenin, -dat de concessies aan de boeren noodzakelijk waren geweest, opdat de groot industrie krachtiger werd. De concessies waren gedaan om het socialisme te behou den en het gevaar van den terugkeer der kapitalisten en grondeigenaars af te weren. Noodig was een dictatuur voor de levens middelenvoorziening. Washington, 3 Juni. (R.) De com missie voor de buitcnlandsche aangelegen heden uit het Huis van Afgevaardigden heeft besloten het.Huis over te brengen de m-otie van Porter, strekkende tot beëindiging van den oorlogstoestand tussohen de Ver. St. en Duitsohland en Oostenrijk. Deze motie vervangt die van Knox. Porter, die voorzitter van de commissie is, zeide, dat zijn motie de volgende week bij het Huis zal worden ingediend ter onmiddellijke over weging. Oklahoma City, 3 Juni. (N. T. A. Draadloos). De passegierstrein van San Francisco, die hier van het Oosten kwam, droeg sporen van de woede der gevechten tusschen blanken en negers. Hij was be schoten door een afdeeling negers; ruiten waren verbrijzeld en in de wanden zaten kogels. Geen der passagiers kreeg eenig letsel. G e n v e 3 J u n i, (B. T. A.) Het secre tariaat-generaal van den Volkenbond heeft aan den Austrelischen premier een telegram gezonden, waarin te zijner kennis wordt ge bracht, dat de Australische regeering op 9 Mei 1921 het burgerlijk bestuur in de voormalige Duitsche kolonie Nieuw Guinea heeft gevestigd. Verspreide Berichten. H a r wi c h—Z eebrugge. Teneinde het bezoek aan de slagvelden in Vlaanderen voor Engelsche eri Amerikaansche toeristen te vergemakkelijken heeft, naar de Maas bode meldt, de Great Eastern Cy. besloten een Anglo-Belgische lijn tusschen Harwich en Zeebrugge in te richten. De stoomer „Roulers" zal drie maal per week die reis doen. De „Roulers", een schip van 2500 ton, is de gewezen stoomer „Vienna", die vroeger tusschen Harwich en Hoek van Holland dienst® deed. De eerste reis zou reeds gisteren geschieden. wordt verworpen met 34 tegen 30 stemmen. Nation Beige geschreven had, dat de N4 De heer Schaper vraagt verlof lot een derlandsche torpedof^pot no. 22 schietoofe* interpellatie betreffende den woningbouw.ningen had gehouden tegen een doelpunt,' Op dit zal Dinsdag worden beslist. dat dicht bij Zeebrugge lag, kan do tegen. Voortgegaan wordt met de behandeling spraak, die op zijn bewering volgde, nog niet van aannemen en zegt nu ook nog, dot de tor. de spoorwegovereenkomsleu pedoboot midden in de Wielingen lag. Oos't-ïnciië. v,De Indische Post". De „Indische Post", het nieuwe weekblad voor Indië, waarvan jhr. Jan Feith met de hoofdredactie is belast en die zich met Oc tober a.s., vergezeld van zijn echtgenoote, naar Indië zal begeven, zal den len Decem ber verschijnen. Het weekblad, dat een uitgave is van de N. V. Publiciteit te Amsterdam, zal te Ba tavia uitkomen. Hoofdredacteur voor Ne derland is de heer mr. L. J. Plemp van Dui- veland, te 's Gravenhage. Aan een redactioneel stukje in het „Alg. Hbl." is het volgende ontleend Jhr. Jan Feith, die nu bijna 25 jaren re dacteur van het „Handelsblad" is geweest en een van onze meest geachte en gewaar deerde medewerkers, is benoemd tot hoofd redacteur van „De Indische Post". Onze re dactie verheugt zich, wiji Feith als journa list bevrediging vindt in dat nieuwe werk, maar het doet ons aan het „Handelsblad" allen hartelijk leed, niet aiieen dat zulk een begaafd journalist uit onzen kring van on middellijke medewerkers vertrekt, maar ook, dat een collega weggaat, d:e in opgewekt heid en beminnelijke karpcraadschappelijk- heid zijn gelijke in Nec'ei'ond niet heeft. De Deensche 1 andarbëiderssiok 1 ny is bij gelegd, nadat beide partijen -het voorstel van den scheidsrechter hadden aangeno men. De arbeid zal Zaterdag worden hervat. Krv.r. ere verzicht. Tweede Kamer. In de zituiig van Vrijdag stelde de voor zitter voor, verschillende ontwerpen aan de agenda toe te voegen o. a. den dienstplicht, •uitkeering aan de gemeenten, de Zondags wet, pensioenwetten, rechtstoestand van de ambtenaren, het had-je-maar-ontworp. Een voorstei-Rirtk om de Zondagswet niet op de agenda te plaatsen wordt verworpen met 34 legen 27 stemmen; -een voorstel- March-ant om na X Juli niet te vergaderen De heer De Monté Verloren tegen opheffing van den raad van toezicht en tegen nvedezeggingschap van het per soneel. Minister K n i g ontraadt de motie Van der Waerden in zake niet vertegenwoordi ging van de oude aandeden in den raad van commissarissen. Dat zou alles weer op losse schroeven zetten door do noodzake lijkheid van nieuwe onderhandelingen. Dc raad van toezicht zal geleidelijk kunnen overgaan in een spoorwegraad. Tegen op neming van personeelsvertegenwoordigers in den raad van commissarissen heeft spr. ernstig bezwaar. De M i n i s t e r zal Regeerings-commissa rissen voor één jaar benoemen om rekening te kunnc-n houden met nadere beslissingen, die mochten worden genomen na de ver schijning van de rapporten van de socialisa- tie-oommissie en de commissie voor de be- drijfsraden uit den Hoogen Raad van Arbeid Bovendien zullen de commissirissen worden gezocht uit deskundigen op sociaal gebied Er volgen re- en duplieken. De stmming is uitgesteld tot Dinsdag. Berichten. De Staatscourant van heden 3 Juni bevat o.a. de volgende Kon. besluiten: benoemd tot officier in de Oranje- Nassau-orde F. P. L. Flooren, kanunnik, deken en pastoor te Princenhage; ■benoemd tot kanselier van het Nederland- sohe gezantschap en consulaat-generaal te Caracas R. Fiddens. 1. aan den reserve-eerste-luitenant R. G. Rauws, van het 24e bataljon landweerinfan- terie, ter zake von vijf jaren dienst bij het reserve-personeel der landmacht, voor een reserve-officier die reeds in het genot is van militair pensioen een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend 2. het recht van genoemden reserve-offi cier op een nader voortdurend pensioen er kend aan mr. H- W. B. M. Brans, op zijn ver zoek, eervol ontslag verleend uit zijn be trekking van plaatsvervangend griffier van den Raad van Beroep (O.) te 's Hertogen bosch, onder dankbetuiging voor de als zoo danig bewezen dienstenn; benoemd tot bouwkundig ambtenaar bij den dienst der Justitiegebouwen in tijde- lijken dienst, C. B. J. de Jager, te 's Graven hage benoemd tot adjunct-commies bij het hoofdbestuur der posterijen ei\ telegrafie, mr. Th. A. Bertrand, thans bij voormeld hoofdbestuur op tijdelijken voet werkzaam. Het Koninklijk bezoek aan U r k. Bij de bezoeken door H. M. de Ko ningin tegen het einde dezer maand te bren gen aan Urk en den Helder, zal de Konin gin door den Prins vergezeld zijn. Z. K. H. de Prins, die heden en morgen in de Residentie vertoft, in verband met Roode Kruisbelangen, zal Maandag o.s.x te Apeldoorn eenige tot de Johanniler Orde behooreride pleegzusters en heeren ontvan gen en dezen, na het houden van eenige besprekingen, in het Jachthuis te Gortel een thee aanbieden. Het bezoek van den Japanschen kroonprins. Naar wij vernemen zal de Japansche kroonprins, na het bezoek aan Amsterdam, waar hij, gelijk bekend, door de Koningin officieel zal worden ontvangen, ook 's Gra venhage en Rotterdam bezoeken. Het Hbld. meldt nog, dat de gast uit het Verre Oosten in afwijking van hetgeen eerst was bepaald, op Woensdag T5 Juni a.s. in den laten namiddag te Amsterdam zal ankomen en den volger n dag, tegen den zelfden tijd, weer denkt te vertrekken. De Japer.^ihe kroonprins, die de gast der Nederir.rdsche regeering is, zal ten pa- leize 'ogecren. Hoewel natuurlijk de internationale be- leèfdl.aden ten volle in acht genomen wor den, zal het Lezoek een betrekkelijk eenvou dig karakter i!lagen, daar het ceremonieel, vastgesteld voor de ontvangst van staats hoofden, uit den aard der zaak achterwege blijft. In verband met den korten duur van 's kroonprinsen verblijf te Amsterdam kon slechts een beperkt programma worden uit gevoerd. De Koningin zal met haar gast eenige rijtoeren maken. Waarschijnlijk wordt bij die gelegenheid dan ook een vluchtig bezoek aan het Rijksmuseum gebracht. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dr. De Visser, heeft gistermiddag een bezoek gebracht aan de tentoonstelling van werken van J. Toorop in de kunstzalen Kleykamp in Den Haag. Daarna bezichtigde de minister de ten toonstelling van batikwerk van mevrouw Nita HombergHannema en de tentoon stelling van portretten van D. Homberg. Nederland en België. De schietoefening van de Hollandsche torpsdoboot. De redacteur der Msb. te Brussel meldt De man, die enkele dagen geleden aan de Een Fronsch blaadje van Ostende zegt, dat de feiten zich inderdaad aldus hebbeiv voorgedaan. Do Schelde. In de „Nation Beige" schrijft „een Belg/' die het weten kan", dat de Schelde vrij moe® komen en dat België niet langer aan de Hol landers de toestemming moet vragen omi vrij uit te varen. De man in kwestie haal# enkele incidenten aan, die zich sedert 1830 in verband met de Scheldekwestie hebben voorgedaan. Zoo o.a. de uitlating van Lom- bermont, die, toen hij zich in 1830 naar Spanje begaf,, om de zaak van Mario Chris tina te verdedigen, zich bij het door de Hol landsche Sohelde varen het hoofd in zijn! mantel verborg, om aldus de „beleediging, van Vlissingen" te aanvaarden. Verderf wordt gesproken over den terugkeer van prins de Ligne uit Engeland, waar hij bij| de kroning van koningin Victoria koning Leopold I had vertegenwoordigd en welke diplomaat weigerde de Belgische vlag naar te halen voor de kanonnen van Vlissingen. De vrede tusschen België en Holland (19 April 1839) stelde een eind non dat re giem, totdat een besluit van 2 Februari 1893, vervolledigd door een besluit van 30 October 1909, voorschreef, dat de vreemde oorlogsschepen niet meer zonder toestem ming von Hollanc! door de binnenlondsche wateren van dat land mochten posseeren. Koning Albert, zoo luidt het verder, heeft nog onlangs een bewijs gegeven, dat hij van het vragen van die toestemming niets wil de weten, n.l. toen hij in 1920 voor zijn Bra- ziliaansche reis te Zeebrugge en niet te Antwerpen inscheepte. Het artikel eindigt met een beroep op do Belgische diplomaten, om wanneer de on derhandelingen met I^ederland zullen her vat worden, de terugkeer te vragen tot den toestand, die door het troctoat van 1839 werd ingesteld. Eerste Kamer, De leden van de Eerste Kamer zijiT tot hervatting der werkzaamheden bijeengeroepen tegen Dinsdag 7 Juni a.s., des avonds te S'A uur. Borgtochten wet. Bij Kon. Besl. van 30 Mei (Stbl. 742) is de Bortoch- tenwet met ingang van 1 Juni 1.1. vervollen verklaard. Het Woningvraagstuk. Ingediend is een wetsontwerp tot wijziging van art. 8c der Woningnoodwet. Bij Kon. besluit van 24 Maart j.l. is het ver bod om „zonder toestemming van burgemees ter en wethouders een woning te onttrekken ol onttrokken te houden aan de bestemming, die zij op 1 Juni 1920 had, of zonder diezelfde toe stemming een woning af te breken", voor olie gemeenten van toepassing verklaard. Hoewel de wettelijke regeling aanvanklijk als aanvul-' lend was gedacht, moest rekening worden ge houden met dc mogelijkheid, dot, in verband met het bepaalde bij art. 151 der Gemeentewet, plaatselijke verordeningen op dit stuk door den rechter niet meer verbindend zouden worden geacht. Nu genoemd besluit voor plaatselijke veror deningen als hierbedocld geen ruimte laat, is het te vreezen, dat het doel van art. 8c der Woningnoodwet behoud, zooveel mogelijk, van bestaande woongelegenheid niet, ten deole minder goed zal worden bereikt. Eerst na het tot stand komen van de wet is er op geJ wezen, dat sommige plaatselijke vero: denaren' van het wettelijk voorschrift onde sciieHen doordat zij: lo. verbieden ook het c:en van een deel van een woning aan de fjesfëm* ming2o. ook het gebruik voor ander doel ver bieden 3o. sneller gehandhaafd kunnen wor den door art. 180 van de Gemeentewet. Een strafproces duurt lang en inmiddels moet het gemeentebestuur lijdelijk toezien. De ver hoogde strafmaat weegt daartegen niet ton' volle op. De minister van Arbeid meent, dat het gera den is, de wetsbepaling alsnog in deze drio opzichten aan te vullen, alsmede om ook van na 1 Juni 1920 gebouwde woningen dc bestemming te waarborgen. Het Tweede Kamerlid de heer Bongaerta heeft den minister van Arbeid de volgendo vraag gesteld Volgens art. 5, letter c. van het nieuwe Wo- ningbesluit wordt de toelating van een vereeni- ging, vennootschap of stichting geweigerd, in dien de toelating daarvan niet in het belang vart de verbetering der volkshuisvesting is te achten. Volgens art. 8 van dat besluit kan de toelating! worden ingetrokken indien de vereeniging, ven nootschap of stichting naar het oordeel van d<$ Koningin het belang van de volkshuisvesting! niet meer of niet voldoende behartigt. Is de minister bereid mede te declen wat mcü deze bepalingen, die in het oude Woningbesluit, niet voorkwamen, beoogd wordt Stnatscommlsslo electrlciteits- voorziening. Ingesteld is een Staatscommissie om trent de electriciteitsvoorziening van onl land in verband met de indertijd door ds Tweede Kamer aangenomen motie van Be- resteijn. Daarin zijn benoemdtot voorzit* ter mr. dr. F. A. C. van Lynden van San- denburg commissaris der Koningin in Utrecht, tot leden der Tweede Kamer, leden Van Beresteijn, Bongaerts, De Kanter, Rut* gers, Van der \Yaerden en het Eerste Kaï merlid Van Swaay, Gelderman te Oldeiv zaal, H. Loni directeur der Geldersche Elec» triciteitsvoorziening Arnhem, S. A. Maal voorzitter van het verbond van Nederland*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1