whmspius rp: z i:;: „DE EEMLANDER" BUITENLAND. PUIK Oil ISBVERUBTIfS T, '„CT^ FEUILLETON, langs den groeten weg DAMES LAKSGHOEHEN 1. BRDOTENOORST HflF t f9e Jaargang No. 284 1 |xr poit f 3.—. per weck (met gratis verzekerng tegen ongelukken) 0.17s, afzonderlijke nummers i 0.05, DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA' TEL. INT <513 Politiek Overzicht. Men herinnert zich, dat de Fransche mi- nister van oorlog, Barthou, Woensdag j.l. te Coblentz op een diner, dat te zijner eere door den Franschen oppercorromissaris werd gegeven, een rede heeft gehouden- Bij dpze gelegenheid merkte hij op, dat het nooit in Frankrijk's bedoeling had gelegen den lin ker Rijnoever Xe annexeeren en met name dacht Briand in de verste verte niet aan annexatie of verovering. Maar de Fransche beschaving kon neder worden gebracht tot de Rijnlandsche bevolking. En ook moet Barthou o.a. nog hebben opgemerkt, dat Duitschland eerst een economische revan che had willen nemen en misschien nader hand een militaire, maar opdet het deze hoop zou laten varen, moest 'men het be wijzen, dat degenen, die de hun door Duitschland opgedrongen oorlog hadden gevoerd, den wensch koesterden onafschei delijk verbonden te blijven. De Kölnische Zeitung vindt, dat men er zich in 't Rijnland eenigszins over zal ver onderen, dat op dezen Duitschen grond -ie Fransche minister van oorlog een poli- t eke rede op haar plaats achtte met name betreurt het blad het, dat een Kd der Fran sche regeering, waarvan het hoofd momen teel het scheen aan te sturen op een ont- anning der Duitsch-Fransche relaties, te zelfdertijd het streven in de hand werkte, dat een politieke propaganda ten doel had, waardoor tot dusver de Duitsch-Fransche betrekkingen op de meest ernstige wijze schade hadden geleden. Op grond van 'l edesverdrag moest het Rijnland een mi- aire bezetting door Ententetroepen dul den. Noch door Engelschen, noch door Amerikanen werd uit dezen hoofde er aan spraak op gemaakt hun beschaving de Duitsche 'bevolking nader te brengen. Deze aanspraak, aldus de K. Ztg., lag ge- heel guiten het karakter van een militaire en de Rijnlandsche bevolking c'Kl^gevoegelijk venvachten, dat ook de ransche regeering dit karakter handhaaf de. Deed zij het niet, dan was in allen ge valle de schijn, alsof haar aan een politiek van eerlijk ten uitvoer leggen van 't vre desverdrag, om niet te spreken ven een po litiek van gematigdheid, iets was gelegen, niet meer te handhaven. Het Duitsche blad schrijft „De Fransche beschaving heeft niet slechts in het Rijnland, maar in geheel Duitsch'Iand van oudsher een niet geringe mate van waardeering gevondendeze mate kan niet verhoogd, maar slechts wor den verkleind, wanneer deze waardeering ons „nadergebracht" en „ingeboezemd" moet worden. Een dergelijk ijveren kan slechts dieper doen beseffen, dat de Duit Sche cultuur ons altijd nog iets nader Iigi dan de Fransche. O. i. zou het voor beide partijen van meer nut zijn, wanneer zij, die tot^ de bezetlingsmogendheden behooren, in t bizonder de Franschen, die, gezien hun geringe neiging reizen in kennis van 't 'buitenland bij ons ten achter staan, van de hun door de bezetting geboden gelegen heid gebruik zouden maken om van de Duitsche cultuur zich een juist beeld te vor men, waartoe bovenal in het Rijnland juist «en gunstige gelegenheid bestaat. Niet na- derbrengen en inboezemen, maar erkennen wat er bij den ander voor goeds is te vin den, daarmee bevordert men de overeen stemming tusschen elkander." Dat Frankrijk, naar Barthou getuigde, nooit van zins was geweest den linker Rijn oever te annexeeren, heeft de Köln. Ztg. al te «dikwijls gehoord, dan dat zij er niet aan zou moeten denken, dat qui s'excuse, s accuse. Juist Frankrijk's bondgenoo- tcn hadden, naar bekend was, hun 'bezorgd heid voor de Fransche onnexatiebedoelin- gen met betrekking tot den linker Rijn oever niet verheeld. Ter bestrijding van Barthou's verzekeringen behoeven, oordeelt het blad, eigenlijk geen motieven te worden aangevoerd. Een veertien daag geleden was in deUm- und Ausschau-rubriek gewe zen op de bekentenissen in 't boek van Tar- dieu, waarin werd toegegeven en betreurd, dat de bondgenooten Frankrijk den weg hadden versoerd voor een autonomiepoli- tiek, gelijk Frankrijk die had aanbevolen bovenal was 't Engeland geweest, die de vorming van onafhankelijke staten op den linker Rijnoever van de hand had gewezen, omdat het geen nieuw Elzas-Lotharingen wensch te. En Briand in 't bizon der, die vol gens de getuigenis van Barthou niet in 't minst dacht aan annexatie en verovering, had volgens de getuigenis van Tardieu reeds in 1917 aangedrongen op de vor ming van een Riinlondschen bufferstaat en van een algeheele annexatie slechts willen afzien, omdat hij beducht was, dat er te groote moei'iikh^den aan vastzaten. De Kölnische Zeitung eindigt „Al moet men het niet zoo precies nemen hetgeen tijdens den- oorlog hier en ginds de staats lieden en politici bedoeld en nagejaagd hebben en al gelooven wij ook gaarne, dat vooral Briand ziin denkbeelden omtrent bufferstaat en annexatie volkomen heeft la ten varen, niettemin moet een rede als van den Franschen minister van oorlog telkens weer nieuwe onrust in 't leven ro^oen. Het zou ons verwonderen, wanneer Briand en andere Franschen. die beteekenis hechten aan het herstel van normale betrekkingen tusschen de beide buurstaten, dat niet in zagen." Berichten, Londen, 4 Juni. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). Tengevolge van de inspan ning der laatste paar maanden, die, zooals men weet, de gezondheid van kolonel Per- cival, Engeland's afgetreden vertegenwoor diger in Opper-Silezië,, ernstig geschokt heeft, is deze thans ernstig ziek. B e r 1 ij n, 4 Juni. (W. B.). Naar de bla den melden, is de nieuwe Engelsche verte- gewoordiger bij de inlergeallieerde commis sie in Opper-Silezië, Stuart, heden vroeg te Oppeln aangekomen. De pas te Oppe'n aan gekomen Engelsche troepen zijn naar het front bij Grosz-Strehlitz vertrokken. De Pool- sche aanvallen zijn opnieuw heftiger gewor den. In het district Oppeln is een aanval der opstandelingen bij Szoponiwitz afgesla gen. B e r 1 ij n, 4 J u n i. (W. B.). Naar de Voss. Ztg. meldt uit Oppeln is het te Kattowitz tusschen Polen en Franschen tot hevige bosingen gekomen. De opstandelingen hiel den een transport levensmiddelen aan dat voor de bezetting van Kattowitz bestemd was en door Franschen werd begeleid, waar bij het tot vechten kwam. De opstandelin gen werden achtervolgd. Het Poolsche straf- kwartier te Bogutschütz is aangevallen, waarbij ongeveer 20 opstandelingen werden gevangen genomen. Bij een schietpartij te Kattowitz zijn verscheiden menschen uit het publiek gewond, w.o. één vrouw doode- lijk. 's Nachts schoten de opstandelingen van Salenza uit mijnen in de stad. B e r 1 ij n, 4 Juni. (W. B.). Volgens een bericht van de Lok al Anzeiger is bij Tarno- witz een compagnie Poolsche troepen in uni form onder bevel van een bereden Pool- schen officier gezien. Ook bij Rosenberg kregen de opstandelingen versterkingen van geregelde Poolsche troepen, die over machinegeweren en artillerie beschikken. De mijndirectie te Hindenburg, die onlangs door Korfanty onder dwangarbeid werd geJ steld, is volgens de bladen thans onder de leiding geplaatst van een Pool, een zekeren Maandag 6 Juni 1921 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, diensta.mbie» dingen en Licldadighcids-adveitentiën voor de helft der prijs- Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeclige bepalingen «roor het advcriccrcn. Eene ciiculaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Zielew-tz, die bij het begin van den Opper-Silezischen opstand de leider van het Poolsche kolenbureau te Warschau was. Oppeln, 4 Juni. (W. B.) De economi sche toestand in 't Opper-Silezische opstan dige gebied verscherpt zich telkens meer door het wegnemen van talrijke paarden door de rebellen. De oogst kan dikwijls niet onder dak worden gebracht door de vernie ling van 't landbouwgereedschap en machi nes, alsmede 't gebrek aan arbeidskrachten tengevolge van de vlucht voor-de insurgen- ten. L u i k, 4 Juni. (B. T. A.). Het Journal de Liège verneemt d.d. 1 Juni 'uit Eschweiler (nabij Aken) dat een Duitsch burger, die zich zonder toestemming op militair terrein be vond en geen gevolg gaf aan de sommaties van den schildwacht, door dezen levensge vaarlijk is aangeschoten. Enkele andere bur gers kwamen tusschenbeide en bedreigden den schildwacht,, die in den loop van het daarop volgende relletje weid gewond door een Duitsch politie-beambte, terwijl ook een burger nog verwondingen opliep. Eschwei ler ligt binnen het Belgische militaire ge bied, maar is bezet door Fransche koloniale troepen. De Belgische auditeur-militair heeft, in afwachting van de 'komst der Fransche autoriteiten, een voorloopig onderzoek ge opend. P a r ij s, 4 Juni. (B. T. A.). Naar aanlei ding van het verzoek van de Kriegsiaslen- kommission om door de commissie van her stel gehoord te worden met betrekking tot de schatting der door Duitschland uitge leverde schepen, zullen de Duitsche deskun digen heden hun mondelinge opmerkingen over deze kwestie t kennen geven. P a r ij s 4 J u n i. (H. R.). Barthou ver klaarde bij zijn terugkeer van zijn inspectie reis naar het bezettingsleger aan den Rijn aan een vertegenwoordiger van Havas, dat het zijn absolute overtuiging was, dat indien Duitschland zijn goeden wil blijft toonen, de lichting 1919 nog vóór het einde dezer maand zal kunnen worden gedemobiliseerd. De minister overweegt nu al zekere persoon lijke vrijstellingen van den dienst. B e r 1 ij n, 4 Juni. (W. B.). Tusschen het rijksministerie *van posterijen en de betrok ken instellingen in het buitenland zijn op het oogenblik onderhandelingen gaande over verbetering van het telegraafverkeer met het buitenland. Men,is. voornemens, aan den handel voor het telegrafisch verkeer over den. Oceaan goedkoope tarieven te verschaffen. De kans bestaat, dat binnenkort voor het verkeer over zee en over den Oce aan telegrammen, zoowel langs den draad als draadloos, tegen half tarief zullen kun nen worden verzonden. Leipzig, 4 Juni. (W. B.). De gewezen Duitsche duikbootcommandant Karl Neu mann, wiens vrijspraak door den advocaat- generaal was geëischt, is door het gerechts hof vrijgesproken. De proceskosten zullen worden gedragen door het Rijk. In de toelichting van het vonnis wordt ge zegd: De beklaagde heeft 't hospitaalschip Dover Castle getorpedeerd. Hij heeft het ge volg daarvan (dat er menschenlevens ver loren zouden kunnen gaan) tevoren aan vaard. De daad moet beschouwd worden als in het binnenland te zijn begaan en moet volgens het Duitsche strafrecht beoordeeld worden. Beslissend is, dat de beschuldigde binnen de grenzen van het hem verstrekte bevel hééft gehandeld en dot de onderge schikte gedekt is door het bevel zijner meer deren. Dit wordt erkend in het recht aller cultuurstaten. De Duitsche wet is in dit op zicht strenger dan andere strafwetten. Eeni- g er lei wreedheid, gelijk in de beschuldigin gen der geallieerden wordt ten laste'gelegd, is niet bewezen. o e r 1 ij n, 4 Juni. (\V. B.). Bij de behan deling in hooger beroep van de zonk betref- fene de publicatie van het derde deel van Bismarck's „Gedenken und Erinnerungen" luidde het vonnis van het Berlijsche Kam- mergericht in dien zin, dat de uitgeversfir ma Cotta gerechtigd is de brieven van kei ler Wilhelm li aan Bismarck van 14 Juli 1839 en den brief van groonprins Friedrich Wilhelm, den lateren keizer Friedrich III aan Bismarck van 17 Augustus 1881 en van 28 September 1886 te publiceeren. Ove rigens blijft het verbod van publiceering bestaan. Giessen, 4 Juni. (W.-B.). Ter laatste zitting van het Duitsche mijnwerkerscongres werd met algemeene stemmen een resolutie aangenomen, watrin wordt gezegd, dat de mijnwerk er sbond aan het Bielefeldsche be sluit van 1919 betreffende de socialisatie van de mijnen en aan het eensluidende be sluit van het internationaal inijnwerkerscon- gres vasthoudt. De noodzakelijke bescher ming van de openbare belangen tegen de monopolistische heerschappij van het parti culiere kapitaal over de belangrijkste grond- stoffenproductie is de voornaamste reden voor den eisch van de socialisatie. L e u t k i r c h, 4 Juni. (W. B.). Volgens de Al'gauer Volksfreund is Woensdag op generaal-veldmaarschalk Albrecht van Wür- temberg, die tijdelijk op het slot Zeil ver toeft, terwijl hij en prins Erich von Zeil van de jacht terugkeerden en zich naar de hen wachtende auto begaven, een hagelschot uit het kreupelhout gelost, waardoor beiden in den rug werden getroffen. Zij liepen nog door tot de auto waar de hertog het be wustzijn verloor. Hij moest in den auto ge dragen worden. Vorst Erich was slechts licht gewond, terwijl de hertog het bed moest houden. De dader kon tot heden toe niet worden opgespoord. Gent, 3 Juni. (N. T. A.). In verbond met de tegenwoordige crisis besloten de spinnerijen de bedrijven gedurende eenige weken stop te zetten. Londen, 4Juni. (R.). Het bestuur van het mijnwerkersverbond is des middags bij een gekomen. Het ontving een mededeeling van den eersten minister, dat de regeering geen verdere voorstellen meer heeft te doen. Het aanbod der regeering kan voor niet lan ger dan veertien dagen verlengd worden. Hodges verklaarde, dat het bestuur Maan dagochtend weer bijeenkomt. Londen,4Juni. (R.). De Lord-Lieute- nant van Ierland zal de eerste bijeenkomst van het parlement van Noord-Ierland op 7 Juni a. s. te Belfast bijwonen. Londen, 4 Juni. (R.) Een jongen is gedood en acht burgers alsmede twee po litieagenten zijn te Dublin gewond, 'doordat bommen werden gegooid naar een militaire lorry. Ongedeerd konden de soldaten ont snappen. R o m e4 J u n i. (B. T. A.). De beweging onder de staatsambtenaren is niet algemeen. In de ministeries van binnenlandsche zaken, justitie, koloniën, marine en bevrijde gebie den is de toestand normaal. Alleen een klein deel van het personeel der departementen van oorlog en openbare werken staakt. De beweging was grooter in de departementen der schatkist, van financiën en van post en telegrafie. In de provincie wordt in de regeeringsbureaux normaal gewerkt, behalve op de post- en telegraafkantoren. De minis terraad heeft de noodige maatregelen ge troffen voor de toepassing van de vastge stelde straffen tegen de stakende ambte naren. Weenen, 4 J u n i. (B. T. A.) De poA gingen der regeering om de plebiscietcam pagne een halt toe te roepen duren voort, maar hebben geen succes. Gisteren hield op een bijeenkomst van provinciale raden kaif«> selier Mayr een toespraak in dezen geest Nochtans volharden de Salzburgsche over' heden bij hun ijveren. Londen, 4 Juni. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). De economische en financieels commissie van den Volkenbond voor het economisch herstel van Oostenrijk heeft haar plan doen verschijnen. De commissie beschouwt het als een noodzakelijke voor waarde voor het succes van een plan, dat alle staten voor den duur ven minstens twin tig jaar afstand doen van hun vorderingenl op de Oostenrijksche activa, wat betreft schadevergoedingen, steunverleeningen en de kosten van de bezettingslegers en dat Oostenrijk toestemt in een ingrijpende her vorming van zijn staatsfinanciën en in toe zicht daarop vanwege den Volkenbond. Wat deze punten betreft wordt medegedeeld, dat Engeland, Frankrijk, Japan enTsjedho-SIo- wakije van de aan Oostenrijk verstrekte lee rlingen hebben afgezien en dat België be reid is hetzelfde te doen. De Oostenrijk sche regeering van haar kant heeft alle ver langde waarborgen gegeven. De voorgestel de hulpmaatregelen bestaan in de eerst© plaats in onverwijlde voorloopige voor schotten, in de tweede plaats in een groote leening voor onbeperkten duur. B e r 1 ij n 4 Juni. (N. T. A.). Volgens een telegram uit Reval zijn de consuls van Zwitserland, Italië en Polen te Odessa op bevel van de Sovjetregeering gearresteerd. Beschuldigd van spionnnge zijn zij naar Moskou gevoerd. Kopenhagen, 4 Juni. (W. B). Aan Berlingske Tidende wordt uit Helsingfors ge seind Het comité voor noodlijdende Rus sische geleerden te St. Petersburg heeft non het Finsche hulpcomité, dat uit hoogleera- ren bestaat, in een schrijven zijn dank be tuigd voor de zending van levensmiddelen en kleeren, alsmede voor de uitnoodiging aan zieke en oude Russische geleerden om in Fin sche sanatoria hun geschokte gezondheid te herstellen. De Russische geleerden verkla ren echter, dat zij van deze uitnoodiging geen gebruik kunnen maken daar door hun cfwezigheid de Russische wetenschappelijke inrichtingen gesloten zouden moeten wor den. Het schrijven in onderteekend door den secretaris der Russische academie van we tenschap Sergins von Oldenburg en door een aantal aanzienlijke Russische geleerden. Athene, 5 Juni. (B. T. A.) Het vertrek van den koning naar 't front wordt tegen 10 Juni aangekondigd. Jögerndorf, 4 Juni. (W. B). Eer windhoos is in den nacht van Donderdag op Vrijdag over het Ostrau-Karwiner kolen- gebied gevaren, waardoor op verschillende plaatsen ontzettende verwoestingen zijn aangericht. De streek lijkt een puinhoop. Denver (Colorado), 4 Juni. (R.) Wolk breuken, gevolgd door overstroomingen in het Oosten van Colorado, hebben gisteren ten minste vier s'achtoffers geëischt en groote schade aangericht aan de t.e veld staande gewassen en den veestapel. Hon derden inwoners moesten in booten uit hun huizen vluchten. De stuw in het meer Mars hall, die geweldig veel water keert, kan elk' oogenblik doorbreken. Maatregelen zijn ge nomen om de inwoners te waarschuwen. De ergste schade is aangericht te Pueblo, welke stad geheel ondergeloor.en is. Zij wordt op vier millicen dollar geschat. Denver, 4 Juni. (R.) Het schijnt, dat de schatting der dooden op krasse wijze is overdreven in 't overstroomde gebied zijn tot dusver 132 lijken gevonden. Pueblo (Colorado), 4 Juni. (R.) Men schat, dat vanmorgen bij de overstroomin gen 1500 levens zijn verloren gegaan en tien millioen dollar schade is geleden. Hef water zakt thans. Het is een stellig teeken d>er middel- fnatigheid, om altijd met mate te prijzen. Naar het Engelsoh van JEFFERY FARNOL. 56 Ik volgde met mijn blik de aangegeven -<4chtingf en deinsde plotseling terug, huive rend en met een wonderlijk gevoel van ver stijving over heel mijn lichaam. Want ik zag een bleek gelaat met een .bloedstreep over den wang over mijn ieigen warvg liep ook een bloedstreepeen gelaat, omgeven door lang haar, dak en .zwart zooals het mijne; een bleek, scherp be- flijnd gelaat, met een vooruitsfekenden pun tigen neus en eerv lange kin, met in het mid- n diePe Sroef«venals de mijne. En JerwijJ ik stond te kijken naar dit gelaat, voel- Eik hoe mij de adem bijna werd benomen, het bloed stolde in mijn aderen; want was alsof ik in een spiegel had gekeken V» het gelaat was het gelaat van mijzelf. "jt- HOOFDSTUK IL De V o o r r i ji d e r* ^r,,Groiote goedheid P riep de voorrijder uft, Jerwijl bij een stap achteruit deed. .^Wat is er?" oei ilc. iitr$ y^rbaaadanL hlil doorstaand zoo onverschillig als ik maar kon- „God moge me liefhebben I" „Wat heb je toch?" vroeg ik. „Zoo iets heb ik van mijn heele leven nog niet gezien," zei 'hij, beurtelings den blik richtend op den man aan onze voeten, dan weer naar mij, „als 't heksenwerk is, of en kel maar goochelspel, ik moet er niks van hebben, ik mag blauw worden als 'k doe I" „Maar wat bedoel je dan toch „Oogen," ging de voorrijder langzaam en aarzelend voort, terwijl zijn blik onafgebro ken van den een napr den ander bleef gaan „oogen, gelijk neus identiek neus wanneer niet bebloed, gelijk haar, gelijk gestalte, gelijk neen waarachtig, het bevalt me niks 't is onnatuurlijk, dat is het 1" „Kom, kom," viel ik, ietwat kregel in „sta hier nu niet als een idioot te kijken ie ziet, dat deze mijnheer zioh bezeerd heeft „Onnatuurlijk dat is het 1" ging de voor rijder voort, meer alsof hij zijn eigen gedach ten1 hardop wilde uitspreken dan tot mij het woord richten, „het is een echt onnatuurlij ke naoht om mee te beginnen, waarachtig ik heb al veel dolle nachten van mijn leven gezien, maar nog nooit een zooals deze eerst raak ik mijn weg kwijt, toen springen hij en zij 't rijtuig uit, en vliegen elkaar na, het stormweer in dat is al onnatuurlijk ge noeg en dan uw gezicht en dat van hem dat is nog het onnatuurlijkste van alles r- ik heb nog nooit van te voren eenzelfde •man tegelijkertijd twee pakjes aan zien heb ben, rechtop zien staan en plat op den grond liggen, op hetzelfde identische oogenblik Ik zeg dat het onnatuurlijk ia en ik ga er vandoor." ^taaoLbliiven 1" jzai jAL ïoen hii zich inder daad s.oheen te willen verwijderen. „Ik denk er niet aan I" „Dan zal ik je moeten dwingen," zei ik, ter wijl ik me in gevechtspositie stelde. De voorrijder zag mij van hoofd tot voe ten met een onderzoekenden blik aan, en bleef stilstaan, blijkbaar onzeker wat te doen „Wat wil je eigenlijk van me?" vroeg hij. „Waar is je rijtuig?" „Daar ginder ergens op den weg," ant woordde hij, met een vage aanwijzing van zijn duim over den schouder- „Wel, als jij hem eens bij zijn beenen wilt beetnemen, dan kunnen wij hem gemak kelijk genoeg tusschen ons beiden in daar heen dragen 't is niet zoo ver. GROOTE GOLIEGTIE bij: „Gemakkelijk I" zei de voorrijder, terwijl hij weer een stap achteruit deed, „gemak kelijk, wel wat mankeert hem eigenlijk als ik zoo vrij mag zijn 't te vragen hij is toch niet dood „Dood neen idioot, dat je bent 1" „Stem ook gelijk aan die van hem I" mom pelde de voorrijder, terwijl hij nog een stap achteruit deed; „ja waarachtig, onnatuurlijk is 't ik laat me hangen als 't niet zoo isl" „Komaan nou, wil je doen, wat ikje vraag, of moet ik ie met geweld dwingen?'^ „Wel, ik heb er geen-bezwaar tegen hem bij zijn hielen te pakken, als dat alles is wat u mij vraagt, maar ik mag toch gebraden worden, zie je, als ik ooit van mijn leven zóó iets onnatuurlijks heb gezien Met eenige moeite vond ik de jas en de beurs terug, welke laatste ik in een der zak ken deed voor ik hem in het kleedingstuk wikkeldedaarna lichtte ik mijn nog altijd bewusteloozen tegenstander van den grond, en hem tusschen or»9 beiden in dragend, zetten we koers naar de plaats waar het rij tuig stond, hetwelk wij na eenigen tijd, doch met niet geringe inspanning en moeite be reikten. We legden onzen last er zoo goed en zoo kwaad als het ging in, waarna ik met mijn doek ©en verband %legde op de nog al tijd bloedende hoofdwond van mijn tegen stander. „Het zou een mooi ding zijn," bromde de voorrijder, toen ik eindelijk het portier van het rijtuig dicht deed', „het zou eeni mooi ding zijn als hij onderweg kwam te stervenF „Maak je daar maar niet bezorgd over'/f zei ik, „over tien minuten vloekt hij je stijf- Zonder een woord meer te zegg«n stak de voorrijder de lantaarn in den koker,, en wierp zich in het zadel. „Het zal 'het beste zijn, als je naar Ton- bridge gaatdat is de eerste weg aan je rechterhand, wanneer je op den grooteru weg bent." De voorrijder knikte, nam de teugels in de hand, keerde rich toen weer naar mij en bleef mij aankijken, terwijl ik in het schijn sel van de lantaarn stond. „Wel vróeg ik. „Oogen," zei hij, terwijl hij met zijn hand langs zijn kin wreef, als iemand die ergens over in twijfel is, „oogen, identiek; neus gelijk; mond, wanneer met bebloed, gelijk; haar gelijkalles gelijk allesGod beware me I" „Misschien is Pembry nog dichter bij," zei ik, „want hoe gauwer hij tusschen de la kens ligt hoe beter." „Dat is waar ook," zei de man „nu u: spreekt van bedden en dekens hoe zit heU met mijn tweede passagier? Ik ben met twee op pad gegaan en hier is cr maar een hoe zit 't met nummer twee 'hoe zit 't met haar „Met haar!" herhaalde ik. „Ja zeker zij was bij hem nummer een ze had ruzie met nummer een denl heel en weg over van Londen af loen is z© in 't bosch van hem weggeloopen „Waarempel ik had haar heelemaal ver^ geten „Vergeten?" herhaalde de man. „Groote goedheid, ja, dat zal wel Ien meteen boog hij zich naar mij over en keek mij met een veelbeteekenende grijnslachje aan. „Haar vergeten, haar ja natuurlijk natuurlijk 1" Toen begon hij tegen mij t© knipoogen. „Wat bedoel je?" vroeg ik een weinig ge prikkeld door 's mans manier van doen. „Wat ik bedoel?" zei hij. „Ik bedoel wat ik bedoelHetzelfde oogenblild klapte de zweep, de paarden sprongen» voor* uit, en vóór ik nog ook maar één woord meer had kunnen zeggen, waren paarden, rij* tuig en voorrijder in de duisternis van den nacht verzwolgen en verdwenen, (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1