Hangmatten TUINMEUBELEN BORSTELWERK, SPONSEN, ZEEME DE EEMLANDER FEUILLETON. tt 7LEESCBH0UWE8& LAMME Hof 16 Amersfoort Telefoon 618 BUITENLAND. A. \$M4 DE WEG. Langesfraa! 23. Langs dsn poolen weg I. GgJM, 19e Jaargang Ne. 285 per poet f 5.—. pe week (met f^atis yetrekering legen ongelukken) f 0.17', «Wonderlijke nummers jf C.0J. AMERSFGORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVERr J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA' TEL INT 613. Dinsdag 7 Juni 1921 PRIJS DER ADVERTEHTiEH met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstannbic* dingen en Licidadigheids-adveitentiën voor de helft der prijs. Voor hande) en bedrijf bestaan zeer voordcclige hcpalineen *»oor het adverlecrcn. Kcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag tocgezondcD. Politiek Overzicht. Rybnik, Kandrzin en Ujest zijn door de Diritschers op de Polen veroverd. De hoo- ge intergeall. commissie heeft een protest 'gedaan bij generaal Hoefer, den bekenden aanvoerder van den Opper-Silezischen Selbstschirtz in verband met dezelfde be drijvigheid; deze operaties schijnen de in tergeallieerde commissie te verontrusten en daarom heeft zij zich gewend tot generaal Hoefer, wien zij te kennen gaf, dat zij be richten had ontvangen omtrent den Duit schen opmarsch bij Ujest. De mededeeling hield een bevel in terug te trekken achter een bepaalde linie en wanneer de eerste bewegingen ter uitvoering van 't bevel niet waren geschied, eerdat twaalf uren na de overhandiging der nota waren verloopen, dan zou de commissie overgaan tot het tref fen van versohillende, door de omstandig heden geboden, maatregelen; o.a. zouden de geallieerde troepen worden teruggetrokken uit de steden der nijverheids streek. Tevens verklaarde de commissie den Pooischen insurgenten te zullen verbieden de door hen op 2 en 3 Juni ontruimde plaatsen opnieuw te bezetten. Op deze nota, die door Lerond (Frank rijk), Marinis (Italië) en Harold Stuart (En geland) unas onderteekend, heeft Hoefer niet nagelaten van bescheid te dienen. Hij be gint met vast te stellen, dat de Duitsche bevolking al vijf weken lang met het groot ste ongeduld uitziet naar de bevrijding van de streken, die de Poolsche rebellen bezet ten. De Selbsschutz had zioh weerhouden van grootsoheepsche ondernemingen en ai'ch bepaald tot het afslaan der Poolsche aanvallen alsmede tot het versterken der *igen posities, omdat hij zeker hoopte, dat •de geallieerde troepen zouden ingrijpen. Ook de gebeurtenissen van 3 en 4 Juni wor den gevolgen genoemd van de afweermaat- regelen der Duitsch-ers, die noodig werden, omdat de Polen hoe langer hoe meer be gonnen aan te vallen. Volgens Hoefer bestaat de Seübstschutz uit formaties, die bijeen worden gehouden, daar zij streven naar de beveiliging' van de broeders die in gevaar verkeeren. Ik bezit, aldus antwoordt luitenant-generaal Hoefer ongeveer, niet de maoht en ben ook in ver band met de Duitschgezinde bevolking niet n staat den Selbstsohutz er toe te bewegen éc-rug te trekken uit de plaatsen, waarvan zij de bescherming op zich heeft genomen, te minder, omdat de tot dusver opgedane ervaringen geen waarborg bieden, dat het 'leven en de bezittingen der bewoners van de ontruimde plaatsen gespaard zullen blij ven. Het bevel tot terugroepen van den Duitschen Selbstschirtz uit de door haar be zette plaatsen kan niet worden uitgevoerd. Ik doe een beroep op het militair gevoel van de vertegenwoordigers der intergeallieerde mogendheden. Hoefer is voorts van oordeel, dat de eisoh der commissie indnrischt tegen hetgeen door 't Engelsche parlement wordt erkend als 't recht der Opper-Silezische Duitsche bevolking. Wanneer gevolg werd gegeven aan het dreigement om de Fransche troepen uit de nijverheidsstreek terug te trekken, dan zou hiervan volgens Hoefer het gevolg zijn, dat deze gebieden werden overgeleverd aan de opstandelingen, 'hetgeen de rebellie slechts zou bevorderen. Voorts zou de uit werking ervan zijn, dat een ontzaglijke be roering onder alle deelen der pro-Duitsche bevolking werd teweeggebracht, met name onder de leden van den Duitschen Selbst- schutz, daar de weerloosheid der bevolking dan al te zeer aan den dag zou treden. En als laatste motief om het dreigement te be strijden, voert Hoefer aan, dat, wanneer het uitgevoerd wordt, hij niet meer in staat is den invloed, die hij nu nog kan laten gel den, op de zelfweer uit te oefenen. Het wachten is ondertusschen thans op het re sultaat der besprekingen tusschen den En- gelchen generaal Henniker en generaal Hoefer. Berichien. Ge nève, 6Jüni. (W B.). Door Groot- Brittannië zijn aan den secretaris-generaal van den Volkenbond ter registratie toege zonden veertien verdragen en overeenkom sten tusschen Engeland eenerzijds en Be1- gië, Brazilië, China, Denemarken, Estland, Frankrijk, Nederland, Liberia, Noorwegen, Zweden en Venezuela anderszijds. Deze ver dragen betreff endeels de regeling der han delsbetrekkingen, deels die der scheep vaart. B e r 1 ij n, 6 Juni. (W. B.). Aan de com missie van herstel is op 31 Mei het tweede deel van het milliard gouden marken aan geboden. Deze vijftig millioen gouden mar ken zijn op deze'fde wijze als de eerste ter mijn van honderdvijftig millioen gouden marken aan de Federal Reserve Bank te New-York in dollars overgemaakt.- Een B. T. A.-bericht uit Valenciennes houdt in, dat Loucheur bij zijn inspectie in de verwoeste gebieden over de Duitsche werkkrachten gezegd heeft, dat het waanzin nig zou zijn te veronderstellen, dat b.v. in een stad als Valenciennes 4 a 5000 Duit- schers zouden kom en» om de huizen te hel pen restaureeren. De bevolking was hier absoluut tegen. B e r 1 ij n, 6 Juni. (W. B.). De raad van gezanten heeft aan het Duitsche gezant schap te Perijs een door minister-president Briand geteekend schrijven toegezonden, waarbij de Duitsche regeering een veren ging tot 30 Juni wordt toegestaan voor den „ombouw" voor industrieele doeleinden van de nog niet omgebouwde Dieselmotoren van duikbooten. Alle machine-onderdee'en, die moeten verwijderd worden om deze trans formatie mogelijk te maken, worden a's oor logsmateriaal beschouwd, dat onder controle der intergeallieerde commissie moet worden vernietigd. Wat de 84 machines betreft, die in strijd met het verdrag uitgevoerd zijn, behoudt de conferentie zich verdere mede- deelingen voor. Vóór 30 September moet over den stand en de vordering der werk zaamheden aan de intergeallieerde marine- commissie verslag worden uitgebracht. M n c h e n, 6 Ju n i. (W. B.) De lands- commissaris voor de ontwapening der bur gerbevolking heeft een bekendmaking ge publiceerd inzake de afgifte der wapens der burgerwachten. Volgens deze moet vóór 10 Juni aan de intergeallieerde militaire con trole-commissie te Berlijn officieel zijn mee gedeeld, dat de kanonnen en machinegewe ren van de organisaties ter zelfverdediging op gTond van de bepalingen der Entente zijn ingeleverd en voorts vóór 30 Juni, dat alle andere wapens die onder de ontwape- ningswet vallen, alsmede de bijbehoorende munitie ingeleverd zijn. De Beiersche bur gerwachten besloten aan de ontwapening vrijwillig tijdig gevolg te geven. B e r 1 ij n 6 J u n i. (N. T. A. Draadloos). De commissie van herstel stelde aan de ge allieerde regeeringen voor om bij moeilijk heden in de verklaring van het eene of an dere artikel van het vredesverdrag van Ver sailles onzijdige bemiddeling te laten be slissen en bij gelegenheid zulk een scheids gerecht te stellen onder leiding van den Zwitserschen bonds-pTesident Ador. Oppeln, 5 Juni. (W. B.). Aan de strijdactie in de door de opstandelingen gehouden linie in de districten Gross-Streh. litz en Kosel is een einde gekomen. De li nie, die de opstandelingen nu hebben be zet, loopt door de districten Gross-Streh- litz en Kosel, von Kosel-Oderhafen over Klodrutz-Kandrzin, Slawendtzitz-Ferdinand- hof-Olschowa-Kalinowitz. In het district Ra- tibor werd door de opstandelingen de brug van Tsjitsojowitz opgeblazen en in brand gestoken. B e r 1 ij n, 6 J u n i. (W. B.). Volgens de Voss. Ztg. heeft de Engelsche generaal Henniker, de leider der Engelsche troepen versterkingen in Opper-Silezië, heden met den bevelhebber van den Duitschen Selbst- schutz, generaal Höfer, een bespreking ge had over het verdere optreden der Selbst- schutz-organisaties. B e r 1 ij n/ 6 Jun i. (N. T. A. Draad loos). Volgens Duitsche berichten uit Op per-Silezië heeft de commandant der En gelsche troepen in Opper-Silezië zich sma delijk uitgelaten over de Franschen. En gelsche en Fransche officieren groeten el kaar .niet, terwijl de verhouding tusschen Engelschen en Italianen goed is. B e r 1 ij n, 6 Juni. (W. B.). In een draadloos telegram uit Warschau van 3 de zer werd melding gemaakt van transport treinen met kanonnen, machinegeweren en paarden op de rijksspoorwegen, die voor Opper-Silezië bestemd zijn. Men had hier te doen met Engelsche militaire transporten naar Opper-Silezië. B e r I ij n, 6 J u n i. (W. B.). Volgens de Berl. Zeit. am Mrttag hebben Duitsche ..Selbstschutz"-txoepen in Opper-Silezië on der zware gevechten en vele verliezen het belangrijke kruispunt van spoorwegen Kandrzin veroverdde opstandelingen trokken zich daarop terug naar Ujest. Oppeln, 6 Juni. (W. B.). Heden de den de opstandelingen nieuwe aanvallen op verschillende p'aatsen, waarbij zij gebruik maakten van kanonnen en drie pantsertrei- nen. In den kreits Ratibor werd. een brug over den Oder door Poolsche opstandelingen met ontplofbare stoffen ernstig beschadigd. De toestand in de nijverheid is troosteloos. In verband met het gebrek aan grondstoffen wordt er rekening mee gehouden, dat eerst daags groote metaalgieterijen moeten wor den stopgezet. B e r 1 ij n, 6 J u n i. (W. B.). De avond bladen melden bijzonderheden over de ver moording van de Italiaansche bezetting der Dubenskovmijn door de Polen. Nadat men den Italiaanschen soldaten de wapenen had afgenomen, werden zij gedwongen voor de opstandelingen uit te loopen. Toen werd op hen gevuurd, totdat zij allen neergeveld waren. Vooraf hadden zij de handen en de voeten hunner moordenaars moeten kus sen. Ook de commandant der Italiaansche soldaten, die met de handen omhoog over het/ plein van de mijn moest gaan, werd neergeschoten. B e r 1 ij n, 6 J u n i. (W. B.). Noar.de B. Z. a. M. meldt, is Edward House, de vroegere raadsman van Wilson, Zaterdag j.l. van Pa rijs voor een kort bezoek te Berlijn aange komen. Hij is de gast van den Amerikaan- schen zaakgelastigde Dresel, te wiens huize hij verblijf houdt. House heeft hier geen offi cieele opdracht te vervullen, maar doet zijn reis door Europa voor de Philadelpische Pub'ic Ledger. Te zijner eere is Zaterdag op be Amerikoansche legatie een feestmaal gehouden, waar bekende Duitsche industri- ee'en aanzaten. B e r 1 ij n, 6 Juni. (W. B.). Het vrijspre kend vonnis in de zaak ktegen den marine officier Neumann is, zooals men weet, o.a, gebaseerd op het fit, dat de beschuldigde bij de uitvoering van de hem ten laste ge legde handeling aan een dienstbevel heeft gehoorzaamd. De vraag, of dit bevel wettig of onwettig was, is bij deze zaak niet be slist. Zij zal het onderwerp worden van een andere procedure. Berlijn, 6 Juni. (N. T. A. Draad loos). Volgens berekening van de Frankf. Ztg. bedragen de kosten van levensonder houd in DuiKchland precies tien en'een half maal zooveel als op 1 Januari 1914. Zondagavond tusschen half vijf en ze ven uur heeft boven Dortmund en omge ving een zwaar onweer plaats gehad, ge paard gaande met een wolkbreuk en zwa- ren hagelslag. De bewoners kunnen zich niet herinneren in de laatste jaren zulk een noodweer te hebben medegemaakt. De ha- gelsteenen vielen ter grootte van duiven eieren. Aan boomgaarden is enorme scha de aangericht. De Japansche troonopvolger prins Hi- rohito is geïnterviewd door een correspon dent van de New-York Herald. De prins hoopte, dat de Ver. St. en Japan zullen voortgaan om evenals zij het in den oor log gedaan hadden samen te werken in het belang van recht en gerechtigheid. Te vens verklaarde de prins, dat hij van zijn bezoek aan Engeland en Frankrijk diepe indrukken mee naar huis neemt. Hij zou ook gaarne een bezoek hebben gebracht aan de Ver. St., maar de gezondheidstoe stand van zijn vader noopte hem zoo spoe dig mogelijk naar huis terug te keeren. Hij zal zich over twee weken naar Boekarest begeven. De Engelsche arbeidersleider Will Crooks, die reeds geruimen tijd ernstig on gesteld was, is overleden. De Engelsche koning heeft volgens een draadolos N. T. A.-bericht uit. Horsea een schrijven gezonden aan de weduwe van den overleden arbeidersleider Wjll Crooks, waar in hij de deelneming betuigt van koning en koningin en zegt, dat de dood van Crooks gevoeld zal worden door zijn landgenooten, welke meening zij ook mogen zijn toege daan, want hij was aller vriend en men zal hem gedenken als een waarachtig patriot en een groot werker. L o n d e n 6 J u n i. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). De conferentie tusschen het bestuur der mijnwerkers en het comité der mijneigenaars is heden begonnen. Laatst genoemd comité kwam vanmorgen bijeen. Evan Williams, de voorzitter, deed zijn col lega's mededeeling .van het niet-officieele aanbod door hem gedaan om met het be stuur der mijnwerkers samen te komen. Het ontreden van Williams werd dadelijk goed gekeurd en er werd onmiddellijk een offi- cieele uitnoodiging voor een conferentie verzonden. Dit aanbod werd spoedig aan vaard en een nieuwe gemeenschappelijke conferentie begon te twaalf uur. Naar ge meld wordt, bestond ter conferentie den indruk, dat de onderhandelingen waren her-, vat. Het is niet waarschijnlijk, dot zij ofge*: broken zullen worden zonder dat men/^ eenigszins nader tot een regeling komt. Londen, Juni. (W. B.). De voor bereidingen voor de Tormeele opening van' het Noord-.'ersche parlement zijn heden ge ëindigd. Morgen zal de Senaat gekozen wor den en zal Sir James Craig, de leider van' het Huis, dc namen van de leden van zijn ka binet aan den ondetkoning voorleggen. De1 officieele oening van het parlement zal niet eerder pluats hébben dan 22 Juni. IJoyd George en de andere leden van het Engel sche pailement zullen voor zoover de staats zaken dit veroorloven, bij de opening tegen woordig zi n, evenals de premiers van de do minions, die dan te Londen vertoeven voor deelneming aan de rijksqonferentie. W e e n e n, 6 J u n i. (W. B.). De loonactie onder de mijnwerkers van Beneden-Oosten rijk en Stiermarken, die op 12 Mei j.l. lot een staking in bijna alle mijnen leidde, is nu ten einde. De loonen zijn verhoogd en do staking is geëindigd. Memel, 6 Juni. (W. B.). De te Memel verschijnende Dampfboot ^verneemt uit Li- bau, dat het Letlandsche ministerieUlmanis is afgetreden. Met dc vorming van een; nieuw kabinet zal waarschijnlijk de boeren- afgevaardigde en presiendt der wetgevende vergadering Tschakste worden belast. Volgens een bericht uit Helsingfors heeft de uivoerende commissie te Moskou het voorstel van Lenin, het economische bedrijf weer geheel vrij te geven, aangeno men. Alle, tot nu toe door de sovjet-regee ring geleide industrieele en economisch© ondernemingen zullen weder aan particu liere personen of maatschappijen overgege ven worden. In den laatsten tijd hebben meer dan 40.000 arbeiders de hoofdstad verlaten om zich naar het land te begeven en het noodzakelijkste levensonderhoud te zoeken. In Moskou zou sinds longen tijd geen stuk brood meer te krijgen zijn. Sofia, 6 Juni. (N. T. A. Draadloos). Het Bulgaarsoh Agentschap spreekt het be richt van een Grieksch blad, hetwelk meld de, dat de Bulgaren, de Turken en Albanee- zen het eens waren geworden omtrent een gemeenschappelijke actie tegen Grieken land, tegen. Angora, 4 Juni. (B. T. A.) In den; sector Oesjak vielen wij den vijand, die van Koerdoes terugtrok, aan. Hij verloor 30 man aan dooden en 50 aan gewonden. Do Turken maakten munitie," geweren en bommen buit. In het vak frfendeTes werd de vijand, die de streek bij Seraikeui aanviel, afgeslagen. Constantinopel, 6 Juni. (B. T. A.) De Porte heeft eep nota gericht aan de hooge commissarissen der geallieerden, waarin zij dank betuigt voor de belangstel ling, door hen betoond voor het lot der on gelukkige Turksche bevolking, die het slachtoffer is geworden van de gruwelen door Grieksche benden bedreven. De Porte spreekt de hoop uit, dot doeltreffende maat regelen zullen worden genomen om degenen te redden, die zich nog in het gebied der gevechtszone bevinden. Er zijn 34 Turksche dorpen vernield en de grootste helft der Mo- hammedaonsrhe bevolking is afgemaakt. Pueblo, 5 Juni. (R.) Het totaal aantal personen omgekomen bij de overstroomin gen in 't Zuid-Oosten van Colorado, over schrijdt volgens de laatste ramingen de vijf honderd niet, maar de ellende in Pueblo is verschrikkelijk. Duizenden zijn dakloos. Heel den macht hoorde men het gekraak der in stortende huizen vermengd met de jammer kreten van vrouwen en kinderen die omi hulp riepen. Tal van branden braken tonge* Wij hebben niet het recht hen onge lukkig te maken, die wij niet kunnen ver beteren. 07 Naar het Engelsch van JEFFERY FARNOL. HOOFDSTUK m. •Waaruit b 1 ij k t, dat m ij n t e n- «tandér stevige knuisten nad- Ini aanmerking nemend alles, wat er het •laatste half uur was gebeurd, was het, meen ik, toch niet zoo heel vreemd en onbegrij pelijk, dat ik de Vrouw zeif, Gharmian, ook al was zij feitelijk de eenige aanleidend e oorzaak van al het gebeurde, geheel vergeten had. Toen ik aldus plotseling weer aan haar 'bestaan werd herinnerd, en zich tegelijker tijd de mogelijkheid aan mij opdrong, dat ik haar zou moeten gaan opzoeken en met haar praten, geraakte ik in een niet geringe ver warring en onzekerheid, en geruimen tijd bleef ik, ongevoelig en onverschillig voor den regen en den wind, onbewegelijk staan, in diep nadenken verzonken over de vrouw, die zoo plotseling op mijn pad was gewor pen. „Een donkere, flinke amazone!" zei ik tot fnijizelf„verder een groote vrouw eni sterk dus onvrouwelijk met oogen die schit teren in de schaduw van heur haar." Tooh waren mijn verlegenheid en onzekerheid niet zoozeer hiervan het gevolg, als wel van het feit op zich zelf, dat zij een vrouw, van de andere sexe, was. Tot nu had ik de vrouwelijke sexe vrijwel altijd van op een afstand bekeken, en een weinig van uit de hoogte, als wezens die uit haar aard onlogisch zijn, en aan allerlei on redelijke impulsies gehoor gevenfijne ethe rische schepselen, wier leven geheel werd gevuld en ingenomen door allerlei kleinig heden én ijdelheden, en die alleen op deze ruwe wereld waren om bewonderd, gelief koosd, nu en dan vereerd, en eindelijk ge trouwd te worden. Mijn opvoeding was in dit opzicht werke lijk schandelijk verwaarloosd, wat niet zoo zeer te wijten was aan een gebrek aan eigen lust wie is er ongevoelig voor do bekoor lijkheden der andere sexe? als wel aan gebrek aan gelegenheid. Want in plaats dat ik, zooals een jonkman van behoorlijke fi- nantieele middelen, en nog grooter ver wachtingen, had behooren te doen, sonet- ten schreef over de wenkbrauw van de een of andere „schoone jonkvrouw," of stilletjes het hof aan de een of andere boerendochter maakte, had ik op mijn stoel zitten luisteren naar de klacht van den een of anderen Griekschen of Romeinschen schrijver, of ik had over den ouden Brantome zitten grin niken. Zoo kwam het dat de vrouw als zoodanig voor mij een vrijwel onbekende grootheid was gebleven, en zoo kwam het, dat ik met alles behalve mannelijke beslistheid en vastberadenheid den weg naar mijn hut in sloeg en naar de Amazonische Chanjüan, waarvan ik op het oogenblik niets liever hoopte dan dat zij even plotseli-vr en vlug weer was verdwenen als zij gekomen was. Terwijl ik voortstapte, kwam ik tot de ont dekking, dat mijn wang vrij hevig bloedde, dat mijn keel dik opgezwollen was, en dat de duim van mijn rechterhand bij de minste aanraking geweldige pijn deedbovendien had ik een wonderlijk duizelig gevoel in miia hoofd, terwijl mijn geheele lichaam mij pijn deed, uit al welke dingen ik de gevolgtrek king maakte, dat mijn tegenstander een paar stevige vuisten aan zijn lijf had. Ik strompel de voort, het hoofd voorover, tegen den nog altijd neergutsenden regen in, en met on- voorhanden bij zekeren, struikelenden tred, want de reactie was gekomen en daarmede een steeds ster ker wordende duizeligheid. Takken sprongen in de donkerte naar voren en striemden mij in het gelaat, onzichtbare boomen kraakten en knersten en kermden boven en om mij heen. Maar voort ging ik, meer op 't gevoel dan met mijn oogen den weg tastend en zoe kend, tot ik, bemerkend, dat ik verkeerd was, een oogenblik stil bleef staan, om met de hand boven de oogen te trachten de duister nis te doorboren. Ik voelde echter hoe het stilstaan de duizeligheid erger deed worden. en strompelde weer verder, voorzichtig bij eiken stap dien ik deed, voor mij uittastend ik had echter nog slechts een paar stappen weer gedaan, of ik struiklede over een dik ken tak en viel met een zwaren plof tegen den grond. Het was mij of daarmede de maat mijner ellende volgemeten werd eni door een gevoel van doffe wanhoop en moe deloosheid overmeesterd, bleef ik liggen waar ik was neergevallen, zonder ook maar een poging te doen om weer op te staan. Toen ik zoo eenigen tijd had gelegen, moe ellendig, ziek en onverschillig voor alles wat er verder over mij kon komen, werd ik mij plotseling bewust van een zacht schijnsel, een schittering van licht dat om mij heen scheen te spelenik lichtte miin vermoeid,, zwaar hoofd op, en zag een straal lioht, die de duisternis doorboorde, een langen, schit terenden straal waarin de neervallende re gendroppels zoovele juweelen schenen, en welk® schijnsel alleen zoo nu en dan onder broken werd docr heen en weer wuivende bladeren en takken. Deze lichtstraal deed opeens mijn uitgeputte kracht herleven, en met moeite richtte ik mij op en strompelde naar het licht, en zag weldra dat het kwam uit het venster van mijn eigen hut. Echter ook toen nog scheen het mij of ik mijlen moest afleggen, vóór ik de klink van de deur tusschen mijn vingers voelde. Een oogenblik stond ik, toen ik de deun achter mij had gesloten, verblind door den glans van het licht dat mij in de oogen scheendoch langzamerhand werden zij eraan gewend en zag ik dat de tafel en stoe len gerangschikt stonden, dat het vuur lus tig brandde, en dat een paar kaarsen op den schoorsteen een helder licht verspreidden. Ik zas1 dit alles erihtpr slechts heel vaag, want het was of er een nevel voor mijrt oogen hingdit echter zag ik zeer duidelijk, dat het meisje bij mijn binnenkomst van haar stoel opgesprongen was en mij aan den on deren kant van de tafel met strakken blik! bleef aanstaren. „Gij f" zei ze, met een zachte, gesmoorde stem „g-ij I" Terwijl zij sprak, zag ik het glinsteren van staal in haar handen. „Blijf daar nader mij niet 1" zei ze op denzeifden gesmoorden toon, „nader mij niet ik waarschuw jeHaar waarschu- wing was echter overbodig; ik bleef tegenl de deur leunen, juist zooals zij zelf had ge daan, en zou op dat oogenblik geen stap. verder hebben kunnen doen. En terwijl iKj daar zoo stond, met het hoofd op de borst; gezonken, zonder haar te antwoorden, stamp te zij plotseling met haar voet en lachte, eert wilden en hortstochtelijken lach. „Zoo heeft hij je geraakt riep ze„je bent een en al bloed het loopt langs ie gezicht neer de boerenkinkel heeft je eert pak slaag gegeven f O, wat doet me dat goed, wat doet me dat goed!" en weer lachtef ze haar korten, wilden, hartstochtelijke™ lach „Ik had kunnen wegloopen," vervolgdè ze spottend, „maar, zie je, ik was gereed om je te ontvangen" hier hield ze het mes in de hoogte gereed om je te ontvangert maar nu je bent bleek, en gewond, ert zwak, je valt bijna flauw ja, je valt bijna flauw de boerenkinkel heeft zijn werld goed gedaan I Bij slot van rekening zal ik het toch niet noodig hebben kijk majjr 1 Zij wierp het mes op tafol. (Wordt vervolgd!

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1