"binnenland.'" „DE EEMLANDER" PMS DER A0ï[iilt^!t:ir,!n4nrv,n een i BUITENLAND. Middenstands CrsfetW U! ISE58MI Hl. 4. lilWW Ha. 39! Deposito-Rente: ëen jaar vast 5» 0 zes maanden opzegging 4»/3o/0 een dag 3';s0/« UPS' SAFE-I1PTÜS Man JE eoifü ÜUK" Gonden Tronw- en VerloviEigringen FEUILLETON. lanys den groeten weg Witte Schoenen ""vv Kousen I. GROOTEMSÏ, Go! 20. 19e Jaargang Ne. 288 per post f 3.—. p« »«k <"»- Sr:ltis trerreker n* legen ongelukken) f 0.17» aliondeslijke nummers 0.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA* TEL TNT 613. Woensdag Juni ï'JZl bewijsnummer, elke rc^el meer 0 25, dicnstaanb<c« duigen en Llcldadighcld&Advcitcntiën voor dc helft der prijs Voo* hande1 cn bedrijf bestaan zeer vooidcclige bepalingen *oor het aavcriccicn. licne ciicu.airc, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden I VAN DER GRAAF Co AMSTEHOIM ROTTERDAM Van onzen invloed als het grootste handelsinformatiebureau wordt door den handel steeds meer gebruik ge maakt voor het ii»c»»sopren en ro- gelen van *cWe>'8'»llig6 en tirl9 ie vorderingen. 1 Berichten. G e n v e, 7 Juni. (B. T. A). Het con gres der vereenigingen van den Volken bond besloot tot toelating op het congres van de Duitsche liga voor den vrede. Het bestuur sprak daarin den wensch uit, dat in het belang van den vrede en de samenwer king der volkeren zoo spoedig mogelijk de toelating van Duitschland tot den Volken bond word gevragd conform het vredes verdrag. B e r 1 ij n, 7 Juni. (N. T. Av Draad loos). Van betrouwbare zijde wordt uit München gemeld, dat begonnen is met de afgifte van Beiersche wapens. Op een dag werden alleen te Münclfen 000 machinege weren ingeleverd. Twintig groote kampen voor 't verzamelen zijn over geheel Beieren opgericht door 't Reichstreuhandgesell- schaFt. De ontbinding der burgerwachten moet na de ontwapening van sommige or ganisaties geschieden. De Beiersche regee ring hoopt zonder twijfel aan de voorwaar den van 't ultimatum te kunnen voldoen. Parijs, 7 Juni. (H. R.). Engeland heeft de Duitsche regeering doen weten, dat de troepenmacht der geallieerden, ter beschik king van de plebisciet-commissie in Opper- Silezië, zeer spoedig groot genoeg zou zijn om tegenwoordige wanordelijkheden te on derdrukken. Het voorstel der Duitschers om de Britsche troepen te hulp te komen is mis plaatst en van dien aard, dat het eerder de moeilijkheden zou doen toenemen dan ver minderen. B e r 1 ij n, 7 Juni. (W. B.). Volgens de Voss. Zbg. zal de uitgevers-mij. Cotta te Stuttgart revisie vragen van de beslissing van het Kammergericht te Berlijn omtrent het publiceeren van het derd deel van Bis marck's „Gedanken und Erinnerungen." P a r ij s, 7 Juni. (B. T. A.) Briand ont kende beslist in de Kamer, dat Frankrijk koning Karl in zijn pogingen om weer op den Hon-gaarschen troon te komen, zou heb ben gesteund. Kopenhagen, 7 Juni. (N. T. A. Draadloos). Het huwelijk tusschen piinses Margaretha en prins René van Bourbon zal Donderdag in een van de Katholieke kerken van Kopenhagen door bisschop Johannes von Esch worden ingezegend. De plechtig heid zal plaats vinden in tegenwoordigheid van de koninklijke familie, de keizerin-we duwe Dagmar van Rusland en verder prin- sessen en prinsen. De groot-herto:in van Luxemburg, prins George van Griekenland en prins Karei van Zweden met zijn ge malin worden te Kopenhagen verwacht. Stockholm, 6 Juni. (W. B.). Von Hammarskjoeld, minister van landsverdedi ging, is afgetreden. Tot zijn opvolger werd benoemd de kapitein ter zee Lybeck. Brussel, 7 Juni. (B. T. ADe Nation Beige deelt mee, dat een werkliedentrein op den lijn Visé—Aken bij Gemmenich op een reizigerstrein liep. Er zijn twee dooden en 50 gewonden. Londen, 7-Juni. (N. T. A. Draad loos). Achille Fournier, directeur-generaal der Schneider-Creusot-fabrieken, is in zijn auto door een exprestrein gedood te Caen. bij Mesnil-Mauger. Londen, 7 Juni. (R.). Het parlement van Noord-Ierland kwam heden te Belfast bijeen. De indrukwekkende historische ge beurtenis geschiedde in de raadkamer van 't stadhuis, in tegenwoordigheid van een uit gelezen gezelsohap. Geen der Sinn Feiners nam er aan deel. Belfast, 7 Juni. (R.) Het parlement is t'rdaagd tot 22 Juni, op welken datum de koning de plechtige opening zal bijwonen. Londen, 7 Juni. (N. T. A.) De benoe ming van majoor O'Neill tot speaker van het eerste Noord-Iersche parlement- wordt beschouwd als blijk van waardeering voor de onpartijdigheid en eerlijkheid van het Brit sche Lagerhuis. Men geeft uiting aan de ernstige hoop, dat het nieuwe parlement ge heel gemodelleerd zal worden volgens de lijnen van het oudste aller parlementen. Majoor O'Neal! verklaarde bij het aannemen van zijn benoeming, dat het zijn meest ern stige wensch was, dat het nieuwe parlement de provincie on het rijk waardig zou worden Hij aanvaardde daarna het voorzitterschap en Sir James Craig zegde hem uit naam der leden hun volsten steun toe. De lord-lieutenant van Ierland bevestigde daarna de koninklijke goedkeuring van de benoeming. Voorts werd aangekondigd, dat de verkiezing voor den Senaat van het nieuwe parlement Dinsdag a.s. zullen plaats hebben. Londen,7 Juni. (R.) Het bestuur van den mijnwerkersbond besloot heden tegen 10 Juni een conferentie van gedelegeerden der mijnwerkersfederaties bijeen te roepen en te adviseeren een stemming onder dc mijnwerkers uit te schrijven over de voor stellen der mijneigenaars. Londen, 7 Juni. (R.). De leiders der mijnwerkers verklaarden vanavond, dat de eigenaars zeer aanmerkelijke concessies hebben gedaan. Hun jongste voorstellen h,eteekenen een groote verbetering in alle opzichten, vergeleken bij wat voorheen werd aangeboden. Het aspect van den hee- len toestand is thans geheel veranderd, daar de mijnwerkers thans het werk kunnen her vatten, zonder dat zij hoeven te vreezen, dat de loonen beneden den standaard zullen worden verlaagd. Het bestuur is derhalve bereid zijn invloed aan te wenden in de rich ting van een bijlegging van het conflict. Londen, 7 Juni. (R.) De werkgevers in de katoenspinnerijen hebben heden be sloten de uitnoodiging van Macnamara voor een conferentie over het loongeschil te aan vaarden. Een commissie vertrekt morgen naar Londen. Freiburg, 7 Juni. (W. B.) Berichten zijn ontvangen, dat bij het telegraaf- en spoorwegpersoneel in Italië de algemeene staking is uitgebroken. Het telegrafisch ver keer met Italië is geheel verbroken. Inn sbruck,6 Juni. (W. B.). De bla den publiceeren een officieele mededeeling van liet algemeene commissariaat van Triënt aan de bladen te Bozen, volgens het welk verscheidene Duitsche spoorwe; 1 u- ambten in Zuid-Tirol ontslagen en als bui tenlanders uitgewezen zijn, daar zij een vijandige houding jegens den Italiaanschen staat aannamen. Athene, 6 J u n i. (B. T. A.). Onjuist is het, dat Griekenland de uitnoodiging zou geweigerd hebben, door den Volkenbond ge daan, om te Genève het vraagstuk van Noord-Epirus te bespreken. De Grieksche gedelegeerden zullen eerstdaags vertrekken. A t h e n e, 6 J u n (B. T. A.) Volgens een bericht uit Smyrna zouden Fransche monni ken in Cilicië vermoord zijn. Londen, 7 Juni. (N. T. A. Draad loos). De Portugeesche regeering zal offi cieel© eer bewijzen aan generaal Smuts, wanneer hij deze week te Madeira aankomt op weg naar Londen. Londen, 7 Juni. (N. T. A.) Sir Worthington Evans heeft in het Lagerhuis meegedeeld, dat de afgelcopen week alle Britsche troepen uit Perzië zijn teruggetrok ken. De toestand te Mesopotamia was naar hij zeide op het oorenblik rustig. Kameroverzicht. Eerste Kamer. Vergadering van Dinsdag 7 Juni. Geopend half 9 uur namiddag. Voorzitter J. J. G. 'baron van Voorst tot Voorst. Geloofsbrieven J. F. J. Arntz. Ingekomen zijn de geloofsbrieven van het nieuw gekozen lid den heer J. F. J. Arntz, zij worden gesteld in handen van een commissie bestaande uit de heeren Van Loon, Slingenberg en Diepenhorst. Regeling van werkzaamheden. De Voorzitter deelt mede, dat de cen trale afdeeling besloot hedenavond in de afdeelingen te onderzoeken de wetsontwer pen betreffende de Indische leening en tot wijziging van de hooger onderwijswet. Woensdag, om 11 uur zullen verschillen de andere wetsontwerpen in de afdeelingen onderzocht worden. Onteigening Wassenaar. Naar aanleiding van een schrijven in gekomen van B. en W. van 's-Gravenhoge in zake het onteigeningsontwerp van terrei nen onder Wassenaar, ten behoeve van de Haogsche duinwaterleiding verkrijgt de heer Slingenberg (V. D.) het woord. Spr. herin nert aan de aanneming van het voorstel v. d. Feltz, tot onderzoek naar artesisch drink water. Van benoeming van deskundigen is intusschen nog niets gebleken. Wat moet de Kamer nu doen, afwachten, of bij de re geering informeeren of zij een onderzoek zal instellen. De regeering is er niet toe verplicht. Spr. weet dat de Kamer de re geering inlichtingen hieromtrent moet vra gen en verzocht den voorzitter zidks te doen. De heer Binnerts (V. D.) zegt dat de noodzakelijkheid der onteigening moet blij ken, daarvoor is het voorstel v. d. Feltz aangenomen. Als de regeering niets doet kan zij van de Kamer toch niet verlangen dat deze het wetsontwerp maar zal aanne men. Spr. heeft „daarom bezwaar tegen het voorstel van den heer Slingenberg. Laat men de zaak afwachten. Het Haagsche adres is in handen der commissie voor de ver zoekschriften. De heer v. d. Feltz (lib.) is het eens met den vorigen spreker. De heer V1 i e g e n, (S. D. A. P.) meent dat de Kamer er voor moet zorgen dat het wetsontwerp wordt efg-edaan. Spr. heeft z.'lu veixcasd over oe leidzeme houding van de regeering, die het groote belang van deze zaak niet schijnt in te zien. Het is met dezen drogen zomer een hoogstge- vaarlijke toestand voor de waterleiding in de groote gemeenten. De zaak is voor Den Haag urgent. Wat betreft de benoeming van deskun digen, door de eieenoren der betrokken terreinen aangeboden, zij moeten daarop geen invloed kunnen oefenen. Spr. onder steunt het voorstel van den heer Slingen berg om de regeering te vragen of zij iets doen zal of niet. De heer Slingenberg (V. D.) repli ceert, betoogend, dat het voorstel v. d. Feltz niet gebruikt mag woeden om de zaak op de lange baan te schuiven. Hij hand haaft zijn voorstel. De Voorzitter sluit de beraadslagin gen en constateert dat het de wensch der Kamer is, dat hij zich tot de regeering wendt om inlichtingen. Hij zal daartoe een brief schrijven aan den minister van Wa terstaat met het verzoek Donderdag, bij den aanvang der openbare vergadering in lichtingen le verstrekken omtrent het voor nemen der regeering. Indien de heeren het echter beter achten, wil spr. er wel over laten stemmen. De heer De Vos van Steen w ij k (C. H.) merkt op, dat als de Kamer met den voorzitter instemt, zij terug moet komen op haar besluit, om het Haagsche adres naar de commissie voor de verzoekschriften te zenden. De Voorzitter is bereid hiertoe me de te werken en verklaart na eenige onder linge besprekingen dat de commissie voor de verzoekschriften Donderdag verslag zal kunnen uitbrengen waarbij men den minis ter inlichting zal kunnen vragen. De heer Slingenberg (V. D.) is het hiermede eens. Aldus wordt dan besloten. De openbare vergadering wordt dan verdaagd tot Don derdag 11 uur. Tweede Kamer. In de zitting van Dinsdag kreeg de 'heer Schaper verlof tot een interpellatie over den woningbouw. Deze interpellatie zal op een nader te bepalen dag worden behandeld. Spoorwegovereenkomsten. De motie-van der Waerden om de oude aandeelen niet te doen vertegenwoordigen in den raad van commissarissen der spoor wegmaatschappijen, wordt verworpen met 48 tegen 23 stemmen; de motie-van der Waerden om in dien raad op te nemen ver tegenwoordigers van personeel, handel en nijverheid en verkeer, wordt verworpen met 39 tegen 33 stemmen. Het ontwerp betref fende de spoorweg-overeenkomsten wordt aangenomen z. h. st. Het ontwerp-Ketelaar inzake vergoeding overeenkomende met pensioenstorting aan gepensionneerden en op wachtgeld gestel den, wordt aangenomen zonder hoofdelijke stemming. Het ontwerp tot verdubbeling der belastingen op gouden en zilveren werken, wordt z. h. st. aangenomen. De heer Feenstra vraagt verlof tot een interpellatie over de onkostenbereke- ning der Zuiderzeewerken. Öp dit verzoek zal morgen worden be slist. Z-. h st. wordt goedgekeurd 'het protokol betreffende het statuut van het Permanente Hof van Internationale Justitie. Aan de orde is ae suppletoire Marinebegrooting 1919 (4 millioen). De heer Hugenholtz klaagt over aan tasting van het budgetrecht der Kamer door uitgaven die reeds gedaan zijn. De heer A. P. Staalman wijst op geld verspilling bij de marine. Hij zal wegens het gebrek aan beleid ten aanzien van het on geval met de Hydra tegenstemmen. De heer Oud zal tegenstemmen wegens de aantasting van het budgetrecht. De heer Van der Voort van Zijpt dient voor de commissie van rapporteurs een motie in vragende om onderzoek naun de mogelijkheid van bezuiniging ten oanzicm van de samensmelting der vliegdiensten vary leger en vloot; van de opheffing aspiranten* school te Dordrecht en de opleiding tot gym*, nastickleeraar voor leger en vloot. De heer Van der Bilt steunt deze! motie Dc Minister heeft tegen de motie geen» bezwaar. Daarop wordt zij zonder hoofde lijke stemming aangenomen. De heer De Kanter dient een motie in, waarin gevraagd wordt voor een voldoend! aantal moderne loodsvaartuigen op dc Wie lingen. Spr. wijst er op dat wij thans nieti met België kunnen concurreeren. De Minister wil afwachten wat het pas gestationncerde nieuwe vaartuig zuil uitwerken. Dc heer Troelstra is het met denl Minister eens. Hij wil de beslissing over de! motie uitstellen. Ook met het oog op do mogelijkheid van hervatting der onderhan delingen met België. De voorzitter stelt dat voor, waarna hier toe zonder hoofdelijke stemming wordt be sloten. Het ontwerp wordt aangenomen me! 44 tegen 22 stemmen. Velschillende wetsontwerpen. Zonder hoofdelijke stemming werden aan» genomen dc bepalingen omtrent handels» noam, aanvulling van de algemeene regel* omtrent waterstaatsbestuur, pensioenrege» ling voor weduwen van vóór 1 Januari 1908 ontslagen bijzondere onderwijzers. De motie-Gerhard betreffende pension- neering van weduwen van leeraren van! gymnasia en middelbare scholen wordt door minister De Vries ontraden. De stemming hierover wordt uitgesteld tot Donderdag. Berichten. be- De Staatscourant van 7 Juni vat o.a. dc volgende Kon. Besluiten op verzoek eervol ontslagen Mr. J. A. von Tienhoven, burgemeester von Dodewoard benoemd tot burgemeester van Hemmen H. de Hortog, secretaris; benoemd tot lid van het College van Curato* ren der Technische Hoogeschool te Delft A W. F. Idenburg, oud-Minister van Koloniën op verzoek eervol gepensionneurd wegens volbrachten diensttijd E. A. vun Arckcn laat stelijk hoofdingenieur 1ste klasse bij den Wa terstaat cn 's Lands Burgerlijke Openbare Wer ken in Indië; benoemd tot regceringscommissans bedoeld bij het Ncderlundsch-Duitschc verdrag van II Mei 1920 nopens crcdietverlccning cn uitvoer van steenkool Mr. J. C. A. Everwijn, admini strateur chef van de afdeeling handel aan hc» departement van landbouw is aan den kolonel von den stnf von het wa pen der Artillerie Jhr. J. H. Röell, gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie, vergun* nmg verleend lot het aannemen cn het drogen van de onderscheidingsteekenen van Eere-rid- der van de Orde von St. Jan oun den heer M. 1. Slogter op zijn verzoek eervol ontslag verleend als adjunct-commies bi| het department van Oorlog bevorderd lot officier van gezondheid der le kl. bij de zeemacht, de officieren van ge zondheid der 2e klasse S. L. Anholt en V. M. J. Kettlitz benoemd tot vlootpredikant ds. C. J. War ners en ds. H. Buiskool, predikanten bij de Ned. Herv. Gemeente te Den Helder, en tot vlootaalmoezenier H. J. M. M. Alink, r.-kath'. priester, allen thans belast met de geeste* li A N 1* EST HAAT 43 - AMIRSFOOBT Het a'iresioor De juiste nuulellen wiLiiKSf a7,n-. muzEff. Wij bewaren onze toegeeflijkheid voor hen, die volmaakt zajn. Naar het Engelsch van JEFFERY FARNOL. 68 „Ja het ligt daar beter," zei ik, „maar ik peloofdat u zich vergist" „Vergist?" riep ze, terwijl ik duidelijk een Jdarvk van ontroering in haar siem hoorde, nrwatwat bedoelt u „Dat ik deboerenkinkel ben1 f" *ei ik. Nauwelijks had ik deze woorden eruit ge bracht, of het was of er een zwarte mist voor «nijn oogen kwam, mijni knieën begonnen plotseling te knikken, ik struikelde vooruit en viel op den naastbijzijnden stoel neer. „Ik benerg moe zuchtte ikhet rolgend oogeniblik had ik miin bewustzijn AjScerloren. HOOFDSTUK IV. Handelt, onder m e e r, o v e r k n e u- zingen en verbanden. Ze lag op haar knieën naast mij, mijn be- stompt gelaat beltend, terwijl ze onafgebro ken bleef doorspreken met een zachte stem, die mij wonder liefelijk scheen om te hooren. „Arme jongen!" zei ze telkens en telkens weer, „arme jongen En nadat ze het mis schien wel tienmaal gezegd had, opende ik mijn oogen en keek haar aan „Madame, ik ben vijf en twintig!" zei ik. Ze week even achteruit, de spons nog in de ■hand, en keek mij aan. Een wonderlijk gelaat was het,een laag voorhoofd, diepe oogen en volle lippen. De oogen waren donker en wisselden telkens van kleur, en er was iets betooverends in de schuine schaduwen, die onder haar oogleden vielen. ,Vijfentwintigherhaalde ze, „is het wer kelijk waar?" Waarom niet, mevrouw?" ,Zoo jong nog?" „Wel...." begon ik, volkomen1 van mijn stuk gebracht, „maarikdat wil zegigen Maar nu lachte ze, zuchtte, en schudde het hoofd. „Arme jongen," zei ze, „arme jongen I" En toen ik haar wilde tegenspreken, stopte ze mij den mond met de spons. „Je lippen zijn dit en gzewollen," zei ze, na eenige oogenblikken, „en er is een ga pende wond in je voorhoofd." Maar het water doet me heerlijk goed," zei ik. „En je heele bals is bekrabd en opgezet „Maar uw handen zijn teeder en zacht en stillen de pijn „Dus ik doe je geen pijn „Integendeel, dc de pijn is de moeite niet waard, dank u." „Toch viel je zoo pas flauw ervan." „Dan was dat heel dwaas van mij." „Arme ze aarzelde, en toen ik naar haar opkeek, zag ik, dat ze glimlachte. c n La frroofe sorleeriDg bi! 4 man I" zei ze. En terwijl zij dit zeide, was haar mond zeer liefelijk, en blikten haar oogen zacht en teeder voor een Amazone. Toen ze het bloed van mijn gelaat gewas- schen had, ging ze frisch water halen uit een emmer in den hoek der kamer. Bij mijn elboog op de tafel lag het mes, een zwaar lomp ding dat ik gekocht had als tim mergereedschap en ik nam het werktuigelijk in de hand. Terwijl ik dit dee dviel het licht glinsterend op het lemmet. „Leg neer I" beval ze, „leg het weg, het is een afschuwelijk ding I" ,Voor een vrouwenhand," voegde ik er aan toe, „zoo ontzettend onvrouwelijk l" „Sommige mannen zijn zoo afschuwelijk ontzettend mannelijk I" antwoordde ze, ter wij lhaar lippen zich krulden. „Ik verwachtte hem en u lijkt zoo vreeselijk op hem." „Wat dat betreft," zei ik, „ik heb misschien dezelfde kleur von oogen en har, en ongeveer dezelfde gestalte „Ja," knikte ze, „het was je bouw van lichaam en de kleur van je oogen en haar, die mij zoo verschrikten „Maar," zei ik, „de gelijkenis goot in geen geval dieper dan de huid I" „Neen," antwoordde ze, weer naast mij neer knielend„neen, jij bent pas vijfentwin tig En terwijl ze dit zei, bleven haar oogen verborgen achter de oogleden. „Vijfentwintig is vijfentwintig I" zei ik, scher per dan eerst. „Waarom lacht u „Het water druipt van je neus en kin af, buig je wat dieper over de kom." „En toch," zei ik, zoo goed en zoo kwaad als het ging door het afdruipende water, want zc was weer voortgegaan mijn gezicht te betten, „en toch moet u eenige jaren jonger zijn." „Maar sommige vrouwen voelen zich altijd ouder don een man vooral wanneer hij ge wond is." „Dank u," zei ik, „dank u behalve een paar schrammen, voel ik mij best I" Toen ik echter een oogenblik later opstond, sloeg ik onhandig met mijn duim tegen de punt van de tafel en kromp ineen van d eplotselinge pijn. „Wat is er aan je hand „Mijn duim „Laat eens kijken I" Gehoorzaam strekte ik mijn hand naar haar uit. „Is hij gebrokep „Ontwricht, denk ik „Hij is vreeselijk opgezwollen „Jo," zei ik, cn ik pakte mijn duim stevig beet met mijn linkerhand, en gaf e reen flinken ruk aan, die het zweet mii od de slapen deed ko men, maar die hem weer in het gewricht terug* bracht." „Arme „Nu zei ik, toen ze aarzelde. Man zei ze, cn raakte dc opgczv/oU len hand zeer teeder met haar vingers aon. „Bent u niet bang meer voor mij „Neen I" „Niettegenstaande mijn oogen en haar „Niettegenstaande je ooge nen haar fa ziet, een vrouw weet als bij instinct wien zi, moet vreezen, en wien niet." „Ja, en „En jij bent een van die mannen, varvoor ik niet bang ben, en nooit bang zou zijn ook, ge* loof ik." „Hm I" zei ik, mijn kin wrijvend, „ik ben oolc; maar vijfentwintig „Vijfentwintig is vijfentwintig I" zei zc nap zei end. „En toch lijk ik veel op hem hoeft uf zelf gezegd „Op hem!" riep ze op eens verschrikt. „Iïi had alles van hem vergeten. Waar is hij wat is r van hem geworden?" en ze keek ang* s»jg naar de deur. „Halfweg Tonbridge daar moet hij tui tenminste ongeveer zijn." „Tonbridge!" zei ze, op verbaasden toon, en kceide zich naar mij om. „Tonbridge I" herhaalde ik. „Maar hij is er niet de man naar om to vluclw teu!" zei ze ongeloovig. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1