"'binnenland'." feuilleton. DE EEMLANDER" BUITENLAND. f C.0J. PRIJS DER ADVERTENTIE! 19e Jaargang No. 288 liiEMHISPUB! pet 3 maanden voor Amen» toot» 1 2.10; Idem franco port f 3-, pet weck (met gratis venekerng £cn ongelukken) f 0.17» alxondeiUjkc nummers AMERSFOORTSCH DAGBLAD Vrijdag 10 Juni 19Z1 DIRECTEUR-UITGEVER! J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL TEL INT 613. van 1 —4 regels f 1.05' met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 1 0.25, dienstaanbie* dingen en Licidadiqhcids-adveitenticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het adverlccrcn. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Politiek Overzicht. Omtrent de vermoording van den voor- zaligen Turkschen groot-vizier Talaat pasja goor den Armeniër Teilirian vermeldden jjfij indertijd het een en andertevens geelden wij mee, dat onlangs het „Ge- Sc.'worenengericht" den moordenaar heeft tn i j gesproken, nadat de gezworenen her a in hun jury-uitspraak voor „niet schul- tfg" hadden verklaard. Dergelijken feiten, vindt de Frankfurter Zeitung, mag niet de zelfde maatstaf worden aangelegd als den v« ii\issen van andere rechtbanken, omdat bij de eerste niet steeds alleen de geest van 't geschreven recht, maar meer of min der ook het gevoel tot zijn recht komtde overweging, dat ook een in het speciaal geval harde wet recht blijft, gold voor deze ieeken-rechtbanken minder dan voor de rechtbanken der beroepsrechters. Met het geval-Teilirian stond het nu zóó, dat hij, die behoorde tot een volksstam, welke door maatregelen van de Turksche regeering bij na uitgeroeid werd en wiens verwanten op afschuwelijke wijze mede het slachtoffer waren geworden van 't algemeene bloed bad, terwijl hij zelf slechts door een geluk kig toeval en onder den vreeselijksten kom mer aan den dood was ontkomen, op den Turkschen staatsman, dien hij voor den be werker dezer onmenschelijke gruwelen en vervolgingen van zijn volk hield, door een sluipmoord persoonlijk wraak had genomen. Het blad is van oordeel, dat dit van men- schelijk standpunt bezien begrijpelijk is, vooral wanneer men bedenkt, dat men hier te doen heeft met een Aziaat, bij wien de primitieve hartstochten veel oorspronkelij ker en veel minder belemmerd in daden worden omgezet dan bij een Europeaan van het Noorden en die, al is hij dan Christen, niettemin volgens de wetten eener andere moraal handelt dan over het algemeen een Duitscher, Brit of Scandinaviër zou hande len. De daad van Teilirian was eenvoudig bloedwraak en slechts recht ongeveer in denzelfden zin, zooals het ook ten tijde der Merovingers én Karolingers toe in Duitschland had bestaan de Armeniër had zich zelf recht verschaft, zooals hij dit op vatte. Maar wanneer op Duitschen bodem in vollen vrede een gast een vijand, die eveneens het gastrecht genoot, zonder om slag neerschoot, dan was dat volgens Duitsch recht een moord, die van rechts- vege als moord moest worden gestraft, ten zij en te dezen aanzien bestond de moge lijkheid en ook de waarschijnlijkheid om bizondere redenen verzachtende omstandig heden konden worden bepleit. De medische deskundigen hadden te ken nen gegeven, dat Teilirian minder toere kenbaar was en verschillende hunner had den dadelijk verklaard, dat hij bij 't plegen van zijn daad zich in een toestand van strafrechtelijke ontoerekenbaarheid had be vonden. Of de vrijspraak daarop gevolgd is, weet men nietvermoedelijk hadden beide overwegingen, de pathologische en de men- schelijke, alsmede politiek-nationale facto ren, een rol hierbij gespeeld. „Maar wanneer bericht wordt", aldus de Frankf. Ztg., „dat de stamgenooten van be klaagde, die in hun verklaringen hem als een zieken epilepticus hebben voorge steld, hem na de vrijspraak geheel anders, met enthousiast gejuich gehuldigd hebben, Jan druischt dit tegen de strafrechtelijke ontoerekenbaarheid eenigszins in. Hij is voor hen niet de ontoerekenbare zieke, maar de stamheld die op een volksvijand bloedig wraak genomen heeft en zich nu weer, ondanks zijn gevaarlijke natuur, vrije lijk bewegen mag. Maar hij zelf toch had bij zijn eerste verhoor verklaard, dat hij de daad, na zich volkomen te hebben beroden, had gepleegd en de voorbereidselen tot de moord pleiten er nu juist ook niet voor, dat men hier heeft te doen met de explosie van een zielszieke." Nochtans bleef de barbaarsche vernieti ging van 't Armeensche volk een ontzet tende bladzijde in het boek der Turksche regeering van 1915, waarin Talaat pasja overigens niet, zooals hier en daar onjuist is weergegeven, grootvizier, maar slechts minister van binnenlandsche zaken was. In allen gevalle had hij verklaard het eens te zijn met het plan der deportaties van het geheele volk, hetwelk hem door 't Jong- Turksche Comité ter overweging was voor gelegd en hij hoefde er niet in 't onzekere over te zijn, hoe dergelijke deportaties door Turksche en Koerdische soldaten zouden worden uitgevoerd. Een deel der verantwoordelijkheid, aldus het Duitsche orgaan, die hij deelde met de Turksche militairen, droeg hij ongetwijfeld „Maar Duitschland vormt niet het grondge bied, waarop Aziatische bezoekers op hun wijze de wederzijdsche grieven beslechten en hun gevoelens in daden omzetten, waar bij overigens valt op te merken, dat de Ar meniërs in geenen deele de engelreine on schuld zijn, gelijk een avcrechtsche, gedeel telijk uit religieuse motieven voortgespro ten, sentimentaliteit hen voorstelt. Het is niet louer licht aanv> de eene en schaduw aan de andere zijde. Wanneer in 't begin van den oorlog de Armeniërs gewapender hand tegen de Turken opstonden, dan was dat, van hun standpunt bezien, zeker een strijd voor de vrijheid en rechtvaardigt dit geenszins het massacreeren, waardoor men hen verdelgd heeft, maar dat het aan Turk sche zijde het nationale en religieuse fana tisme allerheftigst aanwakkerde, is begrijpe lijk." Berichten. G e n v e, 9 J u n i. (B. T. A.). Het in ternationale congres der vereenigingen voor de Volkenbond heeft zijn werkzaam heden beëindigd. Er is een motie ingediend door de Japansche en Poolsche delegaties om de toetreding van de Ver. St. tot den Volkenbond te verkrijgen. Zij beveelt deze motie aan de League to enforce peace en andere organisaties aan en belast het secre tariaat met het zoeken van practische mid delen voor een doeltreffende propaganda om dit doel te bereiken. Ook heeft hpt zich uitgesproken voor het vervallen der pas sen. De president van het congres heeft de stichting van een groote propaganda-com- missie aangekondigd, waarin de meest emi nente mannen uit alle landen zitting zullen hebben. Het volgende congres zal worden gehouden te Praag in 1922. Het zal zich voornamelijk bezig houden met de stich ting van een internationale strijdkracht. Het bestuur van den bond zal in October van dit jaar te Weenen vergaderen. P a r ij s, 9 Juni. (H.-R.). Barthou gaf heden aan buitenlandsche journalisten een verslag van zijn reis naar het bezette Rijn gebied. Hij bevestigde, dat deze reis geen enkel politiek karakter droeg, maar slechts een inspectiereis was. Hij herhaalde zijn vroegere verklaringen omtrent het uitste kend moreel der bezettingstroepen, waar tegen de pogingen der bolsjewisten om het te bederven en tweedracht te zaaien, schip breuk leden. De minister sprak voorts verontwaardigd den laster tegen, dat Frankrijk annexionis- tische gevoelens zou koesteren, gaf ziin le vendige voldoening te kennen omtrent de voortdurende solidariteit der geallieerde troepen en zeide ten slotte, dat hij van ziin reis een indruk 'van groot vertrouwen in de toekomst had medegebracht en de zeker- I heid, dat de s dariieit der soldaton aan den Rijn hen tot de ware verdedigers van den vrede maakt. B e r 1 ij i>, 9 Juni. (W. B.) Door de leve ringen aan de Entente, het vervallen van het overwerk in het Roergebied en met name door heit uitblijven van alle zendingen uit Opper-Silezië, is óe kolentoestand steeds moeilijker geworden. Dit heeft den rijks- kolencommissaris genoopt het brandstoffen- rantsoen voor de industrie met 10 pet. te verminderen. Uit Dusseldorp wordt gemeld, dat als uit vloeisel der douanemaatregelen in 't O. van 't bezette gebied, in 't district Dusseldorp tot 10 Mei in 72 gevallen de bedrijven zijn ingekrompen of stilgelegd, B e r 1 ij n, 9 Juni. (W. B.). Het Journal de Liège geeft bizonderheden over het doodschieten van een Duitsch burger in Eschweiler bij Aken door een Franschen schildwacht. Het slachtoffer heet Jacob Koch hij werd dicht bij het station Esch weiler door een Marokkaansch schildwacht gedood. De gealarmeerde Fransche wacht doodde nog een Duitschen politieagent. Het werd den bladen in het bezette gebied verboden over het gebeurde te schrijven. De begrafenis der beide slachtoffert had groote belangstelling bij de bevolking. O p p e 1 n, 8 Juni. (B. T. A.). Een Fransche patrouille in O.-S. is aangevallen ten W. van Grosz Strehlitz door een Duit sche tToepenafdeeling. Een kleine afdeeling jagers te voet werd beschoten, omsingeld en daarna naar een dorp in de buurt ge bracht; 3 mannen werden gewond. De ge heele patrouille, bestaande uit 15 mannen, werd 's avonds in vrijheid gesteld, nadat de geallieerde commissie daartoe stappen had gedaan. Pa r ij s, 8 Ju ni. (B. T. A.). Mayer, de Duitsche gezant, heeft 's ochtends een be zoek gebracht aan Briand om hem het leed wezen zijner regeering te betuigen voor don aanval, waarvan een Fransche patrouil le in O.-S. Dinsdag het slachtoffer is ge worden. Mayer verklaarde, dat dit een ver gissing was de% Duitsche soldaten hadden de Franschen voor Polen aangezien. Gene raal Hoefer heeft onmiddellijk zijn veront schuldigingen aangeboden aan de com missie te Oppeln. Briand heeft met klem zijn afkeuring uitgesproken over die verwer pelijke daad. Hij herinnerde er aan, dat het herstel van het gezag von de geallieerde commissie behoorde vergezpld te gaan van een vertrek der Duitsche troepenformaties. Berlijn, 9 Juli. (N. T. A. Draadloos). De toestand in Opper-Silezië is verscherpt; 'de stemming der bevolking wordt overal in het industriegebied steeds wanhopiger. Kat- towitz loopt ernstig gevaar. Berlijn, 9 Juni. (W. B.) Luitenant- generaal Höfer, d'e leider van den Opper- Silezischen Selbsts>chutz, heeft aan eenige journalisten verklaard, dat hij al zijn func ties aan den Engelschen opperbevelhebber had overgedragen, maar dat de Selbstschutz geen partij-politieke kleur heeft en slechts is opgericht om het Opper-Silezische vader land tegen de invallen der Polen te bescher men, zoolang de inter-geallieerde commissie niet bij machte was dit zelf te doen. B e r 1 ij n, 9 J u n i. (W. B.). Naar de Lok. Anz. uit Oppein verneemt, hebben de Pool sche autoriteiten van den opstand een de creet uitgevaardigd over aansluiting van het op den rechter Oder oever liggende deel van het district Rybnik en van het op denzelfden oever ligegnde deel van het dis trict Kosel bij het district Gleiwitz. I B er l ij n, 9 J U n i. (W. B.). Volgens 'tverspreid© Berichten. Berl. Tageblatt verluidt, dal Engelsche troe- j De leiders van de kalkgroeve en kalk- pen tegen Königshütte en Tarnowitz zullen ovens te Doornik hebben besloten de loo- ageeren om de twee steden van d-e Polen vanaf 1 Juni met 10 te verminderen, te bevrijden. arbeiders hebben den werkgevers ver- Naar enkele bladen uit Oppeln berichten, hebben sinds Maandagnacht in Tarnowitz hevige gevechten plaats. De opstandelin gen, gesteund door het vuur van een ge- pantserden trein, drongen eenige straten der stad binnen, waar zij plunderden. Een zelfweercompagnie, gevormd uit burgers en vluchtelingen drong de insurgenten tot den uitgang der stad terug. De Fransche beretting der stad nam een volkomen nos- sieve houding aan. Nadat de insurgenten gedreigd hadden de stad met kanonnen to beschieten, bezetten zij Dinsdagavond Tar nowitz. Ook Kattowitz bevindt zich in ern stig gevaar. De stad werd hevig beschoten o.a. door drie Poolsche gepantserde trei nen. B e r 1 ij n, 9 J u n i. (N. T. A. Draadloos). De Oberschlesische Volkszeitung meldt, dat O.-S. versterkingen van 2000 Italianen venvacht. In de Times wordt de meening uitgesproken, dat de aanwezigheid van Brit- sche troepen tot dusver geen verandering teweegbracht in de Fransche poliliek van laisser faire. De steden in de nijverheids- stieek laat men zoetjesaan uit de Fransche hand glijden in de macht der Poolsohe op standelingen. Het heeft er allen schijn van, dat de Polen tevens van zins zijn eerlang Gleiwitz te heroveren. De bezetting van een stad door de Polen beteekent thans, ge zien hun tuchteloosheid, plundering, roof en moord. De correspondent is van oordcel, dat alleen een krachtig, gemeenschappelijk handelen der geallieerden met het bevel aan de troepen om te vuren snel redding kan brengen. Op 30 Augustus en volgende dagen wordt te Brussel door de zorgen van „National Assoc. for the coloured people" te New- York een paiv-Afrikaansch congres gehou den, waar zwarten uit alile wereld'deelen zul len vertegenwoordigd zijn. P a r ij s, 9 Juni. T. A.) In verband met den gezondheidstoestand van Doirmer, die eenige dagen rust heeft genomen, is de Fransche Kamer tot Vrijdag 17 Juni ver daagd; de financieele debatten zijn aange kondigd tegen 10 Juli. P a r ij s, 8 Juni. (B. T. A.) De minister van oorlóg heeft besloten de mannen der lichting 1919, die deel uitmaken van het onder de wapenen geroepen contingent, die reeds op een der buitenlandsche oorloge- tooneelen of in de plebisciefcgebieden werk zaam zijn geweesi', meit verlof te doen gaan; alsmede de militairen, wier vader of twee broers zijn gesneuveld, of die een broeder onder de wapenen hebben. Londen, 9 Juni. (R.) Bij een tusschen»- tijdsche verkiezing voor het Lagerhuis in het district Heywood (Lancashire) is de ar- beiderscandida-at Halls met 13,430 stemmen gekozen. Kolonel England (coalitie-liberaal) verkreeg 13,125 stemmen, Pigstone (liberaal) 5871 stemmen. P a r ij s, 9 Juni. (N. T. A.) In officieele Britsche kringen wordt verklaard, dat te Londen nog geen enkele beslissing is ge nomen nopens Klein-Azië. De Daily Mail meldt, dat de Grieken geenszins moeten rekenen op Engelsohen steun. Constantinopel, 9 Juni. (R.) De Verheven Porte heeft geprotesteerd tegen het bombardement der haven Heraclea door de Grieken, daar dit in strijd was met de onlangs geproclameerde onzijdigheid. De bladen berichten, dat de Grieken de Kema- listische havens aan de Zwarte Zee blokkee- ren. zocht dit besluit in te trekken. Gisteravond kwamen de werkgevers bijeen en weigerdeni het verzoek in te willigen. De arbeiders heb* ben thans besloten het werk neer te leggen. Het conflict omvat 53 kalkontginningen met 90O0 arbeiders. Gisteren had de stemming onder de arbei ders der drukkerijen te Berlijn plaats, waar bij zou worden beslist of al dun niet zou worden geslaakt. Er werden uitgebracht 17.446 stemmen, waarvan 10.622 voor en: 6824 tegen. Om tot staking over te kunnen gaan moet een meerderheid ven -A der uit gebrachte stemmen zijn bereikt. De staking wordt dus geen feit, tenzij de radicale ele menten anders besluiten en hun zin kunneni doorzetten. B e r 1 ij n, 9 J u n i. (N. T. A. Draadloos). De staking in het Waldenburgsche gebied loopt nf, daar 2/3 der ploegen weer aan hef werk is gegaan. Tegen Zaterdag wordt do volledige hervatting van het werk verwacht. Londen, 9 J u n i. (N. T. A. Draad-* loos uit Ilorsea). De geschillen in de katoen-» en metaalindustrie hebben een gunstige keer genomen. Beide industrieën zijn sterk' georganiseerd en van den beginne af werd geloofd, dat men tot een schikking zou kun nen komen zonder tot uiterste maatrege len zijn toevlucht te nemen. De onderhan delingen van den minister van arbeid met werkgevers en werknemers 'in de katoenin dustrie zullen morgen beginnen. De vnk- vereenigingen in de machine-nijverheid houden heden een conferentie te York. Londen, 9 Juni. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). De conferentie tusschen mijnwerkers en mijneigenaars is heden her* vat. Beide partijen zijn buitengewoon hooo- vol gestemd. Men verwacht, dot vanavond de bizonderheden van het herziene aanbod der eigenaars uitgewerkt zullen zijn. De voorwaarden moeten van dien aard zijn, dat een gunstige ontvangst door de morgen to houden vergadering der mijnwerkersgede legeerden bijna zeker is. Op eene demonstratie-vergadering van de stakende Noorsche arbeiders te Christiania verklaarde de arbeidersleider Ole Lian, dat de staking'de eerstvolgende dagen zal wor den opgeheven; dit geldt echter niet voor de staking der zeelieden, die misschien nog een tijdje voortduurt. Parijs, 8 Juni. (B. T. A.) 's Avonds brak te Montreuil bij Parijs een brand uit. Verscheidene fabrieken zijn verwoest, o.a. een fabriek van behangselpapier, waar 10 millioen francs schade werd geleden. Eenige personen, die aan het reddingswerk deelna men, liepen verwondingen op. P ar ij s, 9 Juni. (B. T. A.). 's Nachts zijn twee goederentreinen gederailleerd tus schen Choisy le Roy en Villeneuve le Roy, als gevolg van een daad van sabotage. Een agent werd gedood er zijn vele gewon den. Bij een brand in het dorp Sent (Benedeni Engadin) zijn 50 huizen een prooi van de vlammen geworden. De schade wordt op 100.000 fr. geschat. Kameroverzicht. Eerste Kamer. In dc vergadering van heden werd besloten tot toelating van het nieuwe lid, den heer Arnts. Minister Ruys de Beerenbrouck deelt mede, dut nunr aanleiding van het besluit der Kamer tot aunhouding van het wetsontwerp be treffende drinkwatervoorziening voor 's Gra- venhage, advies is gevraagd aan de Kon. Aca demie voor Wetenschappen. Bij de wijziging der Successiewet verklaart De Vos van Steenwijk tegen liet ontwerp te zullen stemmen. Hij meent dat dit ontwerp S'l echte menschen zijn altijd verwon derd, wanneer zij ontdekken, dat goede (menschen óók slim kunnen zijn. Laags den grooten weg Naar het Engelsch van JEFFERY FARNOL. 70 rJk zou wel eens willen weten, waarom ik liet je eigenlijk gaf I" „Omdat, zooals u zich herinneren zult, ik er öm vroeg I" „Maar in den regel houd ik er juist niet van te doen ,wat mij gevraagd wordt, en uw optre den was niet bepaald hoffelijk „U hadt geloof ik ook iets op mijn oogen tegen 1 „Ja I" knikte ze. „Hm I" zei ik. De donkere nacht buiten was vol boosaardi ge demons, rukkend aan de rammelende ven sters, brullend en gierend door den schoor steen, of met luid geschreeuw rennend om het tiuis heenmaar hier, in het warme schijnsel Jpm den haard, lette ik niet op hen, doch liet |ca!m mijn blik rusten op de vrouw die daar bij fnij, voorovergebogen, in het vuur zat te sta ren. Ln terwijl ik haar zoo aankeek merkte ik Jweeërlei kleeding bij haar op. Terwijl haar ,x>ovengewaad van eeneenvoudige, grove stof gj^vas, kwam daaronder uit te voorschijn een Jfc£>etie, haar schoenen werden bij het haard vuur gedroogd in zóó fijne zijde gestoken, dat ik den glans van het blanke vleesch daar onder zien kon. Uit deze uiterlijke tegenstrijdig heid leidde ik af, dat zij wel een meisje van op voeding en ontwikkeling was, maar arm, waarschijnlijk een gouvernante, nog waarschijn lijker, te oordee'en naar haar lange, lenige vingers, een muziekonderwijzeres. En ilc begon reeds in mezelf haar oogcnblikkelijke positie voor te stellen als het resultaat van Schoonheid Armoede en den Duivel, toen ze opeens zucht te, een steelschen blik naar de deur wierp, ter wijl een lichte rilling haar lichaam doorvoer, waarna ze haar hand naar de schoenen bij den haord uitstrekte om deze aan te trekken. „Ze zijn nog erg nat I" zei ik. „Ja," antwoordde ze. „Luister naar den wind I" zei ik. „Ja, hij is nog ontzettend." „En het regent erg hard I" „Ja," en zij huiverde nogmaals. „Het is slecht reizen voor iemand vanavond," zei ik. Charmian staarde weer in het vuur. „Het zou voor den sterkste dolheid zijn om zich door zulk een nacht te wagen." „Bovendien zullen door den wind en den regen de wegen ook beslist onbegaanbaar zijn, om nog niet eens te spreken over de kans van neervallende takken en dergelijke." Charmian huiverde weer. „Aan den anderen kant is hier een warme komer, een goed vuur en een uitnemend bed." Zij zei geen woord, en bewoog zich ook niet, doch sloeg alleen plotseling haar oogen op, zoo dat onze blikken elkaar ontmoetten. „Bovendien," ging ik voort, „is hier bij de hand, zoo gemakkelijk mogelijk, een uitste kend scherp mes, voor 't geval gij bang mocht zijn voor het soook of voor eenigen ande- ren nachtelijken bezoeker en dus wel te rusten, madame I" Nadat ik dit had gezegd, nam ik een der kaarsen, en begaf mij naar het vertrek, dat eens de kamer van Donald was geweestdoch halverwege keerde ik mij nog even om, en zei, terwijl ik met groote zorgvul digheid de kaars snoot„madame behoeft zich verder niet meer over de kleur van mijn oogen en haar ongerust te maken in 't geheel niet." Waarna ik een ietwat stijve buiging mijn lichaam deed mij nog op veel plaatsen pijn maakte, mijn eigen kamer inging cn de deur achter mij sloot. IE Eli KOUSEN in grooto sorteermg hij I. Nadat ik mijn bed had opgemaakt sinds Donald's vertrek had ik mijn twee bedden beurt om beurt gebruikt kleede ik mij lang zaam uit, want mijn duim was nog erg pijn lijk, terwijl ik telkens en telkens stil bleef staan om te luisteren naar het geluid van den vlug gen, lichten voetstap aan de andere zijde der deur, en het geritsel van haar kleed, terwijl zij het vertrek op en neer ging. „Charmian 1" zei ik tot mezelf, toen einde lijk alles stil was geworden, „Charmian I" j Daarna blies ik de kaars uit. Daarbuiten reden de geesten van ontelbare gestorvenen, nog altijd door den storm, en de geheele wereld was vervuld met hun klagend geschrei en gejammer. Doch terwijl ik daar in het donker stil terneer lag, kwam er tot mij een zachte, zoete en liefelijke geur als van vi ooltjes bij avonden mijn hand uitstrekkend raakte ik den zakdoek aan, die om mijn voor hoofd was gebonden. „Charmian I" zei ik nog eens en zoo viel ik in slaap. HOOFDSTUK V. Waarin ik slecht nieuws over Zwarte George hoor. De zon scheen reeds in mijn kamertje, toen ik den volgenden morgen ontwaakte met een pijnlijk gevoel over miin geheele lichaam, waarvoor ik eerst maar geen verklaring kon vinden. Doch terwijl ik daar zoo neerlag, in dien aangenomen toestand tusschen droomen en waken in, werd ik mij bewust van een zach te, zoete geur, en mijn hoofd opheffend, ont dekte ik den zakdoek. Het volgend oogenblik zat ik half overeind, mijn oogen gericht op de deur, want opeens herinnerde ik mij alles, ook dat er nchter die deur, slapend of wakker, een vrouw lag. Met al mijn zenuwen gesponnen luisterde ik, of niet eenig geluid van achter de deur mij zou zeggen, dat zij reeds was opgestaan, doch ik hoorde niets dan het vroolijk koor der vo gels daar buiten, en het gemurmel der beek. Eindelijk stond ik op en begon me tc klecden, wel wat onhandig, door mijn duim, maar toch met meer dan gewone zorg, echter nu en dan luisterend of zij nog niet op was. Toen ik met mijn toMet gereed was, ging ik op den rand van mijn bed zitten, en luisterde of ik haar voetstap ook hoor ie. Doch ik luisterde tever geefs minuut na minuut verliep, tot ik einde lijk opstond cn zachtjes acn dc deur klopte. Nadat ik driemaal hud geklopt, telkens harder, zonder antwoord te krijgen, lichtte ilc de klink op en opende de deur. Bij den eersten oogopslag zag ik, dat het bed geheel onbeslapen, en dat het vertrek ledig was. Toch was de ontbijttafel klaar gezet, ech« ter slechts voor één persoon. Naast het eene bord lag een van mijn wek nige boekenik nam het op en zag, dot het mijn Virgilius v/os. Op het titelblad had ik, ja ren geleden, mijn naam gekrabbeld i Peter Vibart. Moor daaronder, in fijn en fraai handschrift, las ik thans „Aan Peter Smith, Esq. (Smith was on derstreept) smid. Charmian Brown (Brown was eveneens onderstreept) hecht er wu«n de onn den heer Smith haar dank te bei tuigeneciiter, omdat de door hem bewe zen dienst zoo groot is, zal zij zich zijner, blijven herinneren als een waar gentleman, vaker nog als smid, en het meest van al les, als man Charmian Brown verzoekt hem? dit kleinood als een aandenken aon haas wel te willen aannemenhet is alles wat zij hem aanbieden kan. Hij mog ook haaf zakdoek behouden." Op de tafel, onder het boek, lag een goudeiy medaillon in hartvormop den bovenkant wai het volgend vers gegraveerd Hij die mijn hart zal winnen en houden voor lanjfc Moet zijnzacht, sterk en niet bang. 1 (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1