HERDENKING 2O-JARIG-BESTAAN „Handel en Nijverheid" I60HHEMENTSPRUS DE EEMLANDER" PB KB MIMICI S \£3%. BUITENLAND. MIDDENSTANDERS FEUILLETON?" Langs ta groeten weg 19e Jaargang No. 290 pet 3 maanden voor Amers* foott 'f 2.10, idem iranco per post f 3.—, pee week (met gratis «reekering J«geo ongelukken) f 0,17* aizondcrlijkc nummers 'f 0.0J. AMERSFOORTSCH DAGBLAD tt DIRECTEUR-UITGEVERi J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA'- TtL INT 513 Alaandag 13 Juni 1921 bewijsnummer, elke repel meer 0.25, dienstaanbie» dingen en Licldadigheids-advcitenticn voor de helft der prij» Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het advertccrcn. heno circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Berichten. Berlijn, 11 Juni. (W. B.) Alle par- rijen in het Rijnland, van de EKiitsoh-Natio nale Volkspartij tot de sociaal-democraten, hebben in een gemeenschappelijke verga dering in Königswinter een motie aangeno men, waarin geprotesteerd wordt tegen het voortduren van de dwangmaatregelen aan den Rijn. Er wordt gewezen op de toene mende werkloosheid als gevolg hiervan, die tot een catastrophe dreigt te leiden. Ook tegen de uitbreiding der bezettingstroepen, vooral tegen het gebruik van kleurlingen, wordt krachtig geprotesteerd. B e r 1 ij n, 11 Juni. (W. B.). Op de vraag der mtergeallieerde militaire controle-com missie, waar het zeer ver dragende geschut, dat tijdens den oorlog werd gebruikt door het Duitsche leger gebleven is, heeft de Duit sche regeering te kennen gegeven, dat van de zeven stukken geschut van dezen aard, door Duitschland in den oorlog gemaakt, fier gedurende den oorlog onbruikbaar zijn geworden en vernietigd, terwijl van de drie tij het eindigen van den oorlog nog aanwe zige het ééne in April 1919 te Essen stuk gesneden is, dat men het andere in Novem ber 1919 te Meppen heeft laten springen, n j\et derde in November 1919 te Maag- nburgf vernield is. B e r 1 ij n, 11 Juni. (N. T. A. Draadloos). De ontwapening van de Oost-Pruisische Orts- en Grenswehren gaat zonder moeilijk heden evenals die van de Beiersche burger machten. B e r 1 ij n, 11 J u n i. (N. T. A. Draad loos). Een Nederlandsc'ne handelsfirma deelde mee, dat door Nederlandsche fir ma's in Zweden Duitsche schavergoedings- kolen aangeboden worden. De Duitsche ')ers wijst er op, dat het gebruik voor han- lsdoeleinden van de kolen, die als scha- r -'vefgoeding aan Frankrijk zijn geleverd, irdruischt tegen 't verdrag van Versailles. B e r 1 ij n, 11 J u n i. (N. T. A. Draadloos). Van betrouwbare zijde verneemt de Voss. Ztg., dat verdere aanzienlijke versterkingen van Engelsche en Italiaansche troepen on derweg naar O. S. zijn en de geallieerde deskundigen de zuivering der nijverheids* Streek binnen 10 degen verwachten. B e r 1 ij n, 11 Juni. (N. T. A. Draadloos). Uit Londen wordt bericht, dat volgens 't Fransche antwoord op de laatste Engedsche nota generaal Lerend instructies ontving om met de Engelschen en Italianen samen te werken, maar nog voorbehoud ten opzichte van dit bevej maakt. De Engelsche regee ring verstrekte volgens 't Parijsche Journal generaal Henniker blanco volmacht om de Poólscbé rebellen met alle middelen te ver hit ven. B e r 1 ij n 11 Juni. (N. T. A. Draad- 'oos). Hen Fransche particuliere correspon dent van de Populaire, die in Opper-Silezië vertoeft, bericht, dat het Panische comman do daar bijtijds onderricht was over de voor bereidingen van den opstand der Polen. Be halve de Italianen hebben de geallieerden echter niets ondernomen, terwijl de Fran- schen hier dagen te voren van alle bewe gingen der Polen waren onderricht. Londen, 11 Juni. (N. T. A. Draadloos uit Horsoa). De bizondere correspondent van de Times seint uit Oppeln over het definitieve plan van actie, dat door de inter- geatl. commissie in O.-S. wordt uitgevoerd: De gewapende Duitschers ten Z. van Glei- witz hebben bevel gekregen zich ten W. van 'den Oder en de Polen om in denzelfden sector naar de grens tusschen de districten Rybnïk en Ratibor terug te trekken. Deze ontruiming zal worden gevolgd door een1' successievelijk terugtrekken van Polen en Duitschers in tegengestelde richtingen, tot dat het heele volksstemmingsgebied gezui verd zal zijn ven gewapende burgers. Het grootste struikelblok hierbij zal waarschijn lijk de kwestie der politie zijn. De Poolsche leden van de volksstemmingspolitie zijn, toen de opstand uitbrak, gedeserteerd en hebben dn vele gevallen de Duitsche politie mannen ontwapend en hun de uniform ont nomen. Heele bataljons der Poolsche op standelingen zijn nu gekleed in de groene tuniek van de volksstemmingspolitie. Wat over was van de Duitsche volksstemmings politie, heeft zij aan zij met den Selbst- schutz tegen de opstandelingen gevochten. De instelling eener onpartijdige politie in O.-S. is een der moeilijkste van de vraag stukken van minder belajig, waarvoor de Entente-commissie zich ziet geplaatst. Het plan der commissie tot herstel van de orde heeft vele leemten, maar niet vergeten dient te worden, dat het voor het eerst is, dat een bepaald plan voor het herstel der orde in O.-S. wordt toegepast; voor het eerst zal het gezag der commissie werkelijk op de proef worden gesteld. Overal waar.de Engelsche en Fransche troepen machtsvertoon hebben ontplooid, heeft dat de gewenschte uitwerking gehad. Den afgeloopen nacht bijv. hebben de Polen een poging gedaan om G1 ei witz te bezetten, maar op krachtigen aandrang van de Brit- sche en Italiaansche vertegenwoordigers heeft de commandant van het geallieerde garnizoen, de Fransche generaal De Bran ded, zijn troepen doen uitrukken, waarop de Polen terugtrokken. Als ae geallieerde troe pen van begin af aan op deze wijze waren gebezigd, zou de opstand in de eerste paar dagen verloopen zijn. Na de bezetting van Rosenberg hebben de Engelsche troepen bezit genomen van het spoorwegkruispunt Vossowska, waar de Polen een sterke, goed verschanste bezetting hadden liggen. De Polen zijn verder naar het Zuiden terugge weken. Op pe ln, 11 Juni. (W. B.) Met steeds meer klem wordt om hulp in den nood verzocht door de steden in de nijverheids- streek. De noodkreten maken een onver wijld ingrijpen der Engelsche troepen nood zakelijk. Te Gleiwltz heerscht na de aan komst der Engelsche en Italiaansche troe pen rust en orde. De Engelsche troepen passeerden 9 Juni des middags op 33 vrachtauto's -Malapane in de richting van Stanitz. Men ken hieruit opmaken, dat de Engelschen met sterke strijdkrachten op rukken. Beuthen, 11 Juni. (W. B.) Een ver ordening van de opperste leiding der in- surgcnlen aan alle gemeentebesturen van het door de opstandelingen bezette gebied bepaalt de onmiddellijke samenstelling van recruleoringslijsten van de lichtingen 1892 .'901. K a 11 o w i t z, 11 Juni. (W. B.) In de steden en dorpen van het door de opstan» delingen bezette gebied worden de bewo ners onder bedreiging van de zwaarste straffen gedwongen de Poolsche wit-roode vlag te hijschen. Fotografen maken dan op namen, die dan in 't buitenland, bij de in- tergeallieerde commissie en onzijdige jour nalisten als bewijs moeten dienen voor de Poolsche gezindheid in O. S. Verordend is b.v., dat opschriften van firma's en de bord jes van kooplieden op 27 Juni in Poolsche '.rnnderd moeten zijn en wel op rood fond met wit opschrift. Wanneer hier niet de hand aan wordt gehouden, wordt men ge straft met tien duizend mark boete of drie maanden gevangenisstraf, inbraken en plun deringen in de stad nemen dagelijks een groote? omvang aan. Gisteren werden een vleesohhouwerij en 't hotel Germania leeg geplunderd. Behalve eetwaren en dingen van waarde maakten de bandieten twintig dui zend mark buit. De Fransche wachtposten stonden er amper vijftig passen vandaan. Leipzig, 11 Juni. (W. B.) In 't proces- Ramdohr werd beklaagde Rcmdohr heden vrijgesproken; de kosten van het proces ko men voor het rijk. Het bevel tot inhechte nisneming werd opgeheven. In de motiveering van het vonnis wordt verklaard, dat geen enkel voldoend bewijs werd aangebracht van een bepaald geval, dat beklaagde een jeugdig persoon heeft mishandeld om deze zoodoende tot beken tenis te dwingen. Juist de gelijkheid van alle beschuldigingen en de omstandigheid, dat vele getuigen bewust onwaarheid hebben gesproken en gebeurtenissen hebben ver teld, die, naar bewezen is, niet hebben plaats gehad, moest tot de erkentenis leiden, dat uitgesloten was het strafbare feit vast te stellen. Anderzijds hebben andere geloofwaardige Duitsche getuigen verklaard nooit iets van mishandeling gemerkt te hebben. Objectief was beklaagde ook tot liet vasthouden van minderjarigen gerechtigd, wanneer hij door deze vast te'houden, verdere strafbare doden wilden voorkomen. Het is niet te weerleg gen, dat deze bedoeling bij beklaagde voor gezeten heeft. Bij gebrek aan voldoende be wijs voor welk strafbaar feit ook moest be klaagde vrijgesproken worden. aan zijn volk, waarin hij wees op de nood zaak om zich aan het hoofd van 't leger te plaatsen*, teneinde te waken over de rechten van Griekenland. Constantinopel, 11 Juni. (B. T. A.) De Grieksche vloot bombardeerde Ine- boli. Athene, 11 Juni. (B. T. A.). Een Brit- sche vlootdivisie, bestaande uit 2 kruisers, 2 torpedobootjagers en transportschip is Mytilene gepasseerd. Washington, 11 Juni. (R.) Admi raal Sinis' verlof in Engeland is vandaag in getrokken. Hij heeft instructie ontvangen onverwijld rapport uit te brengen aan den minister van marine Denby. Washington, 11 Juni. (R.) De com missie voor de immigratie van het Huis van Afgevaardigden heeft een gunstig rapport nopens de resolulie-Johnson aangenomen, welke resolutie aan olie immigranten, die zich vóór 8 Juni naar de Ver. St. hebben ingescheept, toe wil staan Amerika binnen te gaan, ongeacht de beperkende bepalin gen van de nieuwe wet op de immigratie, Johnson zette uiteen, dot deze maatregel bedoeld is om een verlichting te geven aan de tijdelijke ophooping van immigran ten in verschillende havens, maar niet om het jaarlijksch aantal immigranten van eenig land te verhoogen. OPENBARE VERGADER8NG ill BEZOEKT MORGEN (Dins dagavond) 8 UUR, de groote T VALKJE", ter bespreking VAN DE VtSEENiGING Berlijn, 11 Juni. (N. T. A. Draad loos). Het twaalfde Zionistische wereldcon gres is tegen September te Karlsbad bijeen geroepen. Brussel, 11 Juni. (B. T. A.). Prins Hirithoto heelt vanmorgen een groote krans van orchideeën op het gral van Leopold II neergolegd, waarna hij met het Belgische koningspaar het déjeuner ging gebruiken. Londen, llJuni. (R.). Smuts is heden te Southampton aangekomen, vergezeld van Smarrt en Mentz. Rome, 11 Jun i. (B. T. A.) Het parle ment is heden geopend in iegenwooidigheid van den koning, de koningin en de prin sessen, die levendig werden toegejuicht op Montecittorio. Nadat de nieuwe parle mentsleden den eed hadden afgelegd, las de koning de troonrede voor, die herhaal delijk werd onderbroken door de toejuichin gen van kamerleden en senatoren. Bij de konist en het vertrek v/erd het koningspaar levendig door de menigte toegejuicht. Athene, 11 Juni. (B. T. A.). Goenaris heeft in de Kanier aangekondigd, dat de ko ning morgen naar het front vertrekt, verge zeld van Goenaris en de minister van oorlog en marine. Hij stelde voor de Kamer te verdagen in verband niet de belangrijke ge beurtenis. Dit voorstel werd aangenomen. Al'e Kamerleden juichten den koning toe. A t h e n e, 11 Juni. (B. T. A.) Te vier uur scheepten de koning, de kroonprins, Goenaris, Theotokis en Michalis, alsmede het -gevolg zich in aan boord van de Lem- nos, om naar Smyrna te gaan. Vóór zijn vertrek richtte de koning een boodschap Bergen (Morts), 11 Juni. (B. T. A.) De mijnwerkersstaking in de Borinage is af geloopen. Londen, 11 Juni. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). Er worden dooT het be stuur der mijnwerkers-federatie twee vra gen gesteld, waarover Woensdag a.s. door de mijnwerkers moet worden gestemd: 1. Zijt gij ervoor te strijden voor de be ginselen van een nationalen loonraad en een nationalen winstpot met regeerings- steun voor de loonen als men in Juni niet tot een schikking komt? 2. Zijt gij voor aanvaarding der voor waarden van de regeering en eigenaars, voorkomende aan de achterzijde van het stembiljet? De uitslag der stemming zal a.s. Vrijdag bekend worden gemaakt. Men acht het zeer waarschijnlijk, dat de mijnwerkers Maandag al in de mijnen zullen afdalen. Zelfs ads er een meerderheid, niaar van minder dan tweederde, was tegen aanne ming, zou de staking als geëindigd worden beschouwd. Volgens den parlementairen medewerker van de Daily News zijn de ministers zeer tevreden over het besluit der mijnwerkers om een referendum te houden over de her ziene voorwaarden der eigenaars. Zij mee- nen, dat het referendum meer zal doen dan een einde maken aan het geschil. Het zal, np.ör zij gclooven, de industrie een werke- lijken en duurzamen vrede verzekeren en een spoedige herleving van de geheelen handel des lands bevorderen. Hoewel op het stembiljet geen advies wordt gegeven, neemt de regeering aan, dat het bestuur der mijnwerkers en de gedelegeerden-con- lerentie zich niet voor een referendum zou-* den hebben verklaard als zij de voorstellen der eigenaars niet «als een redelijk aanbod hadden beschouwd, dat ernstige overweging verdient .Het deel van het plan der eige naars, betrekicing hebbend op het aandeel in de winst, wordt als een zeer opmerkelij- ken vooruitgang in de organisatie der in dustrie beschouwd, dat waarschijnlijk zal bij dragen tot regeling der toestanden in het kolenbedrijf. Rome, 11 Juni. (B. T. A.). Het comité van actie van de staatsbeambten heeft toti opheffing dtor staking besloten. Van morgeni af zal het werk hervat worden in afwachting van de oplossing van het conflict door hefl parlement. Verspreide Berichtten. Vooruitzichten van den wereldgta- ogst. Het zooeven verschenen bulletin van het Intern. Landbouwinstituut te Rome brengt de eerste vooruitzichten omtrent den nieu wen oogst. Die van de wintertarwe in dof Ver. Stoten wordt geraamd op 171.189 dui zend kwintalcn, of 9 pCt. meer dan die vani het vorige jaar en 10 pCt. boven het ge middelde van de vijf vorige jaren. In Britsch- Indië is de tarweoogst 68.868 duizend kwin- tlen ,d.w.E. 31 pCt. beneden den oogst van het vorige jaar en 27 pCt. beneden het ge middelde. Men beschikt ook reeds over ramingen! van de oppervlakte tarwe- en roggealckers in het grootste gedeelte van de landen van Westelijk- en Midden-Europa en Noord- Afrika. In eem groep van die landen, vertegen woordigende 16 pCt. ve n den gemiddelden wereld-tarweoogst, bedraagt de met koren bezaaide oppervlakte dit jaar 19.831 duizend hektaren of 103 pCt. vergeleken met het vorige jaar, terwijl aldaar de oppervlakte van de rogge-akkers 6156 duizend hektoren: is, d.w t. 98 pCt. van die van 1920. Zoover de inlichtingen reiken, is de stond van het graangewas over 't algemeen goed. De vrachtprijzen van Zuid-Amerika zijn tengevolge van de moeilijkheden der kolen- voorziening aanzienlijk gestegen. Het grof van Calvijn. De laatste afstammeling van Calvijn, die te Avignon woont, heeft aan den kerkeraad der Protestanlsche Nationale Kerk te Ge- nève het geheim onthuld van de plaats, waar Calvijn werd begraven. De kerkeraad laat nu daar ter plaatse een onderzoek instellen. Belangrijke oanhouding in België. V. D. meldt In verband met de verval* sching van een cheque van frs. 475.000, nl.l der gebr. Finet, is nog "een belangrijke aanhouding gedaan. De gebr. Finet hebben een verklaring afgelegd, die aanleiding heeft gegeven tot de aanhouding van een hooggeplaatst ambtenaar aan het ministerie van koloniën en een ambtenaar van loge ren rang. Het verhoor vvan den eerste is begonnen en duurde een gedeelte van den nacht voort. Reeds is frs. 225.000 terugge vonden. Het B. T. A. voegt hieraan nog toe, dat eveneens twee kassiers van twee banken in verband met de vervalsching zijn aangehou den. B r u s s e I, 1 2 J u n i. (B. T. A.) Door een' verkeerden wisselstand is vanmorgen een trein bij het station Charleroi gederailleerd. Er werden een 15-tal personen licht ge kwetst. Madrid, 11 Juni. (B. T. A.) De ex- presstrein en een trein van Toledo zijn bij Villaverde in botsing gekomen. Naar ver luidt zijn 14 personen gedood en een vrij groot aantal gewond. De minister van open bare werken heeft zich met een hulp-treini naar de plaats des onheils begeven. Het geduld is de kunst om te blijven Ihopen. Naar het Engelsch van JEFFERY FARNOL. 70 „Wel, oude heer, wat is er?" „Je hals .1" „Wel wat is er met mijn hals „Die is heelemaal geteekend zit vol schrammen gekrabd als van een klauw. Peter lange, scherpe klauwen. Peter I" „Werkelijk rfO, Peter Peter I" zei hij met een plotse linge beving in zijn stem, „wie was het, wat was het, Peter?" Toen legde hij met een vra gend gebaar zijn hand op mijn arm. „Peter I" /.ijn stem was bijna tot een fluisteren gedaald, en zijn hand plukte zenuwachtig aan mijn mouw, terwijl er op het gerimpelde oude ge laat een smeekende uitdrukking lag, die mij diep ontroerde, en met groot medelijden jegens *tem vervulde. „O, Peter Imijn beste jongen I Dat heeft de Booze gedaan dat heeft de dui zel gedaan, is het niet O, zeg toch Peter, dat /iet de duivel zelf was, die dat heeft gedaan I" 2n toen ik dat grijze hoofd zoo in angstige ^panning naar mij voorovergebogen zag had ik hiet den moed anders dan bevestigend te ant woorden. Ja.Juii viAo da duivaL Gaffer." Da oude man viel in zijn stoel terug, de armen als in een gebaar van verrukking omhoog. „Ik wist het wel,# ik wist het wel I" stamelde hij. „Het is de duivel, die met Peter wegvliegt," zei ik, maar die dwazen daarginds lachten mij uit, Peter, ze lachten mij uit, maar nu zullen ze den ouden man niet meer uitlachen, neen, dat kunnen ze niet meer ik mag oud zijn, maar ze zullen me niet meer uitlachen, wanneer ze jou zien en als ik ze alles vertel. Hij zweeg om naar zijn snuifdoos te tasten, cn, toen hij ze gevon den cn geopend had, bood hij ze mij aan. „Neem een snuifje, Peter." „Neen, dank je wel, ik snuif nooit." „Kom, neem er maar een het zal zulk een echt wonderlijk ding zijn oni te vertellen, dat ik snuif uit dezelfde doos, waar iemand uit een snuifje heeft genomen, die in levenden lijve met den duivel heeft gevochten koni. Peter toe maar I" pleitte hij, waarop ik, om den ouden man genoegen te doen, aan zijn verzoek voldeed, en onmiddellijk daarop door een al lergeweldigste niesbui overvallen werd. „En," ging de oude man voort, toen de aanval over was, „heb je zijn horens gezien. Peter, en zijn „Wel," om je de waarheid te zeggen, heb ik die niet gezien. Hij droeg een grooien ronden hoed met een breeden rand en een lange mantel." „Een hoed en een mantel I" zei de oude man met blijkbare teleurstelling, „een hoed, Peter „Ja,", bevestigde ik. „Wel, de Schrift zegt, dat hij rondwaart en gaat als een verslindende leeuw, zoekend wien hij verscheuren kan." „Ja" zei ik, „maar nog vaker komt hij, geloof ik in de gedaante van een keurig- gekleeden gentleman." -Ik heb nog nooit gehoord van den duivel met» een ronden hoed op en een mantel aan, maar misschien heb je wel gelijk, Peter, neem nog een snuifje." „Neen, dank je, niet meer." „Ja, het kietelt "wel in 't eerst wat, maar. Peter, voor een man als jij, die met den dui vel „Eén snuifje is voor mij meer dan genoeg, oudje I" „O Peter, wat is het toch een wonderlijk ding, dat ik je hier vandaag nog levend heb gevonden I" „En toch, oudje, menigeen heeft ook vóór mij al met den duivel gevochten en is blijven leven ja, heeft er wèl bij gevaren." „Mag wezen. Peter, mug wezen, maar niet in zulk een verschrikkeliilen nacht als gisteren." Nadat hij dit met nadruk had gezegd, en met een krachtigen knik van het hoofd had onder streept, strompelde hij naar de deur, waar hij zich echter omkeerde en weer naar mij terug kwam „Dat is waar ook, Peter ik zou het haast vergeten ik heb nieuws voor je." „Nieuws „Ja, echt nieuws, nieuws, dat je raar zal laten opluiken, Peter." -En wat is dat dan vroeg ikr „Wel, Peter, Zwarte George heeft het weer „te pokken" gehad." „Wat riep ik uit. „O I ik wist wel, dat het zou komen ik wist wel, dat het niet zoo heel lang meer du ren Icon f Nog den dag tevoren zei ik tegen Simon „Simón, let op wat ik je zeg, het zal nooit de heele maand meer uit duren ik weet zeker van niet I" „En hoe kwam het. Gaffer „Hij raakte ontzettend dronken, in Cran- brook, gooide daar Scrope, den bode, over den muur van het kerkhof, sloeg Serremy Tul- lingen, den politieagent tegen de vlakte en viel toen in .slaap. En terwijl hij sliep speelden ze het klaar, heel voorzichtig, zijn armen en zijn beenen vast te binden, en toen hebben ze hem in de kerkekomer opgesloten, het sekuur- stc vertrek dat ze hadden. Maar toen hij weer wakker werd heeft hij de deur gewoon openge- bioken, en is eruit gewandeld, zonder dat iemand hem durfde tegenhouden niemand, Peler 1" „En wanneer gebeurde dat allemaal „Wel, en dat is nou 't merkwaardige van de gcheele geschiedenis," grinnikte de oude man, dat gebeurde allemaal Zaterdagavond, dus vooreergisteren, den eigen dag, waarop ik tegen Simon zeiSimon, let op wat ik je zeg, het zal nooit de heele maand meer uit durenl" „En waar is hij nu „Dat weet niemand, maor er zijn er, die be weren, dat ze hem in de Seftonbosschen heb ben gezien." Ik was thans met mijn ontbijt gereed, stond op en nam mijn hoed. „Waar ga je heen, Peter „Naar de smidse; er is heel wat werk aan den winkel, Gaffer." „Maar George is riet om je te helpen." „Jo, maar het werk blijft liggen." „Wel, als je gaat, dan ga ik met je meef Peter." Zoo stapten wij samen de hut uit. Overal om ons heen zagen wij, onder het loopen, de stomme bewijzen vun de woede van den jongsten stormboomen waren ontwor teld, en van andere waren groote takken afge rukt als door de handen van vertoornde reu zen cn de beek was een razende stroom ge worden. Lager op, in de vallei, was do vernie ling en verwoesting nog niet het ergst, doch' daarboven in de bosschen, daar hadden de reu zen ongebreideld huis gehouden, en er was menige ledige plek daar, waar gisteren nog. een hooge en statige boom had gestaan. „Boomen, zijn net als menschcn," zei det oude man, terwijl hij er naar een wees, die, ont worteld, naast ons pad lag. „Vandaag is hij er nog, morgen is hij verdwenen. De man in den Bijbel, die van zijn blindheid genezen' werd door onzen gezegenden Heer, zei, dtat dei menschen waren als wandelende boomen, muac naar mijn opvating. Peter, zijn de boomen! meer als mêrischen die stil staan. Zie je, Pe ter, boomen zijn zulke gezellige dingenhet is maar zelden, dat je er een heelemaal alleen en op zichzelf ziet groeien, cn als je er een ziet, dan merk je dadelijk op, dat hij zoo al leen en eenzaam staat ja, het lijkt wel ol al zijn bladeren op een eigenaardige, bijzon» dere manier naar beneden hangen, als treur# de?i ze erom, dat de boom zoo alleen staat- (Wordt vertta+fy

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1