Verplegings-Artikelen. ^BUITEN LANDT" FEUILLETON. Langs den prooien weg jONGEEVENAARD MEUBELEN. VIFESCHH3UWER so UHMEK A. VAN DE WEG. Langesfraat 23. 19e Jaargang Nft. 291 »EMEIISPIlIS^7mZ^ per poet f J.—per wttk toet gratis «reelteros YfO> ongelukken) f 047*. ahoadedijke i ifC.07. AMERSFOORTSGH "DTnsöag i«» juni iszi PRIJS M ADVtRÏENTShil DE EEMLANDER BUREAU- DIRECTEUR-UITGEVERi J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL- INT 613. van 1 4 regels 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstnanbiw dingen en LictJadivhcids-aclve/tentiën voor de helft eer prijs Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen *oor het aaverleercn. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Is de enorme lcenze In Politiek ia Amsterdam. Amsterdam heeft nog steeds geen burge meester en geen (nieuwe wethouders. Blijk- ïbaar weet de regeering niet, wat voor een soort man zij tot leider van/ de politiek van de hoofdstad des lands moet maken. Wat geen wonder is, want de raadsfracties van de politieke partijen dlie toch precies den geest van de Amsterdamsche bevolking lcen- ïïeni zien ook geen kans den puzale op te lossen Wie moeten wethouders worden óf blijven? (Er is nog een andere overeenkomst tus- pchen de burgemeesters-vacature en de wethouders-aangelegenheid, n.l. deze, dat de kranten er de meest onwaarschijnlijke op lossingen voor hebben verzonnen. Ook dat is duidelijk hoewel de linksche partijen gezamenlijk ver in de meerderheid zijn ge bleven voelt de Christel ijk-Historische reep die in aantal is verdubbeld, n.l. van op 4 is gekomen zich overwinnares. iVain uit het christelijk-historische kamp moet chxs Amsterdam voortaan worden ge legeerd. Dit idee zal wel naar den Haag zijn ge waaid, den Haag heeft om namen ge vraagd. En toen kwamen de namen eerst Schoch, toen Ter Haar die dan ook geen van beiden zijn aangezocht. Met die beide namen was de sterk gegroeide fractie uitgepraat. Nu is zij overgewipt op den naasten buur en bijna de beste vrienden, de anti-revo lutionaire partij. Thans vertellen de bladen, die het weten, dat De Vlugt burgemeester wordt. Wat misschien ookverzonnen Is. Het ligt voor de hand, dat de burgemees tersbenoeming eerst afkomt, als het college van wethouders in elkaar zit. Een rechtsch ministerie, dat altijd de theorie heeft ver kondigd van de wenschelijkheid van over eenstemming in politieke denkbeeldcn van burgemeester en raadsmeerderheid. kan In Amsterdam geen „christelijken" burgerva der benoemen als de meerderheid van de wethouders niet „rechts" is. Nu pogen de rechtsche partijen het op een accoordije te gooien. Zij hebben het eerst de S. D. A. P. on mogelijk willen maken mee te praten over de bezetting van de wethouderszetels ze Stelden een op zdch zelf billijken eisch, zóó geadstrueerd, dat de soci's wel „neen" moesten zeggen. Ze zeiden dan ook „neen". En de recht sche heeren kwamen bijeen. Onder me kaar. Eenmaal, tweeman), driemaal. Aldoor berichten in de pers. Oók voor een deel verzonnen. Maar wat toch wel waar schijnt, is dit, dat de democraten in het Katholie ke kanvp weigeren de samenwerking met de S. D. A. P. los te laten in ruil voor sa mengaan met ter Haar en zijn vrinden. En nu—beleekenend voor de meenmgen, die de Rechtsche partijen hebben omtrent den Vrijheidsbond'«nu weigeren de demo craten van Rechts een bloc met de vrinden van Rechts te vormen, als de conserva tieven van Links, d. i. de Vrijheadsbond-ers, ■■a.T^'3sa^nOT53SES£=£a"^ meedoen. Tegelijk weigeren de conserva tieven van Rechtsde Christelijk-Histori- sche raadsleden, in het Rechtsche bloc te blijven, als de Vrijheidsbond niet wordt ge- noodngdï Den brief, waarin ze dat stand punt uiteenzetten, zetten, ze zeH9 dn de kramt. De Vrijheids/bondde partij, die door alle andere partijen als conservatief wordt ge- qualificeerd, waar die zich zelf heelemaal niet tot de conservatieven rekentwil ndet meedoen in een bloc alleen met rechts. De Vrijzinnig democratenomtrent wier vergadering de pers al even cxniuiste be richten gaf als over de a. s. burgemeesters benoemingwachten met een beslissing tot vast zal staan, op welke basis weer eene stedelijke regeling zal vormen. En de S. D. A. P., gedachtig aan wat hun ne partij'genooten im andere gemeenten heb ben doorgemaakt, wiil toch wel dn een de mocratische combinatie zitting nemen. De conclusie ligt voor de hand, al is ze nog nergensvoorzoover we wetenge trokken. De conservatieven hebben in den Raad geen meerderheid en een conserva tief colilege van B. en W. is dus eene on mogelijkheid. De Rechtschen semen hebben óók geen meerderheid. Van een linksch bloc is evenmin sprake. Zoodat er slechts op eene wijze eene meerderheid in den Raad is te vormen n.l. uit de democraten van Links en Rechts sa men. Het 6chijmt echter, dat deze heeren, die elkaar voor 2 jaar gemakkelijk hebben gevonden, thans geen middel zien om el kaar de hand te reiken. Maar zooals gezegd, dit „schijnt". Zij trachten/ elkaar te vinden, omdat er nu eenmaal een regeerkrachtig college van B. en W. moet zijn en omdat dit alleen te vor men is op een wijze, waarop dit voor twee jaar is gebeurd. Wie dit inziet, zal het met ons eens zijn, dat bij den per saldo weinig veranderden Raad, een weinig of niet veranderd d?ge- lijksch besuur past. Alle geconfereer, geschrijf, en vergader van de laatste weken was ij-del spel. De Vlugt, Wiie-rdels, den Her tog en Abrahams blijven en de S. D. A. P. met haar één derde der raadszetels, zal Wrbaut en de Miranda (of a!s zij niet wil len of niet kunnen, hun andere leden der fractie) als hare vertegenwoordigers in het college van B. en W. aanwijzen. Dat is de eenig mogelijke oplossing. En heeft men deze met meer of mi/nder ambitie aanvaard, dan zal de Regeering in den Haag daaruit de conclusie trekken, dat aan het hoofcT van Amsterdam een democraat moet staan. Tot zoolang zullen -er nog wel tal vctn namen genoemd worden, die ook geen kans hebben. Politiek Overzicht De Engelsche bhden en persbureaux gaan door met den toestand, waarin het mij/nwerkersconflicl zich thans bevindt, gun stig voor te stellen en volgens de Daily Te legraph is er alle reden aan te nemen, dat a.s. Maandag het werk in de mijnen weer wordt hervat. Zoo zou er zelfs iri verschei dene districten geen bezwaar tegen be slaan om nu reeds ondergrondschen her stel lings arbeid te verrichten om de produc tie der kolen te vergemakkelijken, wanneer de voorwaarden betreffende den industriee- Ien vrede zullen zijn geteekend. Vooral wordt veel gewicht .gehecht aan 't feit, dot zoowel patroons als werklieden zich hebben uitgesproken voor de instelling van een na- tionalen loonraad met een onafhankelijk voorzitter. Terwijl de mijnwerkersleiders in Northum berland, Yorkshire en Zuid-We!es het be sluit hebben genomen den leden niet te ra den wat betreft de aanvaarding of venver- ping der patroonsvoorwnarden, terwijl de zelfde houding werd aangenomen op de na tionale conferentie van Schotsche mijnwer kers te Glasgow, besloot het uitvoerend co mité van de mijnwerkers in Lancashire en Cheshire de mennen te adviseeren de voor waarden der eigenaars van de hand te wij zen. Eenstemmigheid bestaat er dus niet in elk opzicht, maar de meen in g overheerscht, dat de staking over een week zal zijn afge- loopen ook de secretaris der Britsche mijn werkers b.v. is er vast van overtuigd, dat-de meeste mijnwerkers zullen verklaren weer aan 't werk te willen gaan, zoodat de arbeid op 20 Juni zoodoende weer zou kunnen worden opgenomen. Wolff herinnert er aan, dat de intergeal- Üeerde commissie vóór enkele dagen een plan van actie heeFt uitgewerkt, waarhij werd vastgesteld, dat het rebelsc.he gebied zoowel door de Poolsche insurgenten als door de Duitsche rijksweermanschappen zou worden ontruimd en wel in de verhou ding van 4 1, d. w. z., dat de opstandelin gen een terrein zouden ontruimen, vier maal zoo groot sis het door den Selbst- schutz te ontruimen gebied. Dit p!an had evenwel schipbreuk geleden, omdat de Duit sche organisatie ter zelébescheriwing te kennen had gegeven niet bij machte te zijn dat gebied te ontruimen. Toen kwam men voor don dag met een nieuw plan de zelfweer zcu de huidige po sities blijven innemen, totdat het plan van actie was ten uitvoer gelegd. Dit plan werd ter kennis gebracht van generaal Hoefer, den leider van den SeJbstschutz, die zich in verbinding stelde met de commissie van twaalf, waarover wij reeds eerder bizonder- heden mededeelden, om van gedachten te wisselen over liet al dan met aannemen van dit voorstel. De commissie van twaalf heeft toen een aantal voorwaarden gesteld: (1) daadwerkelijke ontwapenen,? en verwij dering van vreemde troepen en benden uit O.-S., (2) een krachtige, algeneele 'afsluiting van de grenzen, (3) instelling van een krach tige politiemacht, die op geoneilei wijze hetzij rechtstreeks, heizij middellijk aan een vroegere rebellie Lebben deelgenomen, (4) geen ornrvastie, (3)) voldoende bescherming der Duitsche bevolking, (6) voldoende mi litaire bescherming van de industrie ele on dernemingen, (7) de vorming van organisa ties ter contvóle van de uitvoering der maat regelen, die noodig zullen blijken. Het zijn deze voorwaarden, waarover Zen dag de onderhandelingen zijn begonnen, die gisteren zouden worden voortgezet. Berïchlen. B e r 1 ij n, 1 3 J u n i. (N. T. A. Draadloos). Wepreos de arrestatie van een Britschen consulaatsambtenaaT dreigde de Engelsche gezant te Warschau, aldus de Daily Express, te zullen vertrekken, indien voor 't incident de verantwoordelijke president van 't Pool- sch« kriigsgerecht niet op staanden voet zich verontschuldigde. - L o n d e n, 1 3 J u n i. (N. T. A. Draadloos I uit Horsea). De Britsche regeering heeft on- langs te Parijs en Rome verzocht volledige! volmacht aan hun militaire bevelhebbers in Opper-Silerië te verleenen, opdat deze alle maatregelen zouden kunnen nemen, die zij noodzakelijk zouden mogen achten lot her- j stel van de volledige contróle der inter- j geallieerde commissie aldaar. Generaal De Marinis heeft in verband hiermee irit Rome instructies g eregen, om, indien Omstandigheden zulks zouden eischen, geweld te gebruiken. Er werxl hem echter terzelfder tijd uitdrukkelijk te ver staan gegeven, dat het gebruiken van ge weld slechts in absoluut noodzakelijke ge vallen zou mogen geschieden. De Fransche regeering heeft eveneens Engeland's ver zoek in gunstige overweging genomen. Bijzondere hulde aan het adres van de Britsche troepen in Opper-Silezië betuigt de Matin, wélks Opper-Silezische correspon dent schrijft: Men kan slechts zeg-en, dat de geest van de pas aangekomen Britsche troepen onberispelijk is. Hun officieren zijn eerste klas soldaten, die talrijke medailles dragen, die zij onder het vuur der Duit- schers hebben weten te veroveren. Zij blij ven onbewogen onder de ovaties, die hun door de Duitsche bevolking worden ge bracht. Voor hen is de Fransch-Britsche wapen- broederschap niet louter oen kweste van vorm. Inderdaad, indien thans iedereen in Oppéln zich rustiger gevoelt, dan komt dat, doordat deze dappere Tommies iets van den wezenhiken Engelschen geest hebben mee gebracht, waarin een belofte van rust en orde ligt. B e r 1 ij n, 1 3 J u n i. (W. B.). Naar een Duitsch avondblad uit Oppeln meldt, moe ten Fransche jagersatfdeeüngen in de streek van Alt-Kosel met den Duitschen Selbst- schutz slaags zijn geraakt. Het moet tot voorpostengevechten zijn genomen, waarbij 'beiderzijds vtrliezen werden geleden. S o s n o w i t z 1 3 J u n i. (P. T. A.) Vol gens de laatste berichten uit O. S. hebben de Duitschers met gepantserde treinen de opstandelingen aangevallen in de streken van Borysrow en Dembowice. De aanvallen rijn afgeslagen. Pogingen der Duitschers om de Oder over te steken in de richting van Marchowice mislukten. De Dantziger Arbei- terzeitung meldt uit Dresden, dat nog steeds transporten van detachementen Duitsche vrijwilligers uit het binnenland naar O. S. worden gezonden. De leiders dor opstandelingen hebben en kele wagens met vee en meel naar Kattowitz gezonden om de bevolking van die stad van voedsel te voorzien, die, daar zij door de opstandelingen wordt belegerd, in een moei lijken toestand verkeert. S o s n o w i t z, 1 3 J u n i. (P. T. A.) Op de linie tusschen de opstandelingen en de Duitschers in O. S. is het kalm, behoudens enkele kleine schermutselingen van pa trouilles. In den sector van hebben de geallieerde troepen 3 plaatsen in de onzij dige zóne bezet, voo: namelijk die, welke loyaal door de opstandelingen zijn ontruimd, overeenkomstig de gesloten overeenkomst. Zoo hebben de Engelschen Olesno bezet en gaan zij bezetten. Vervolgens zal de linie van het neutrale gebied loopen over Strehlite, Ujest, Rudzinilz in de richting van Ratibor. Generaal Hoefer zoli aan zijn troepen op 3 Juni bevel hebben gegeven zich terug te trekken. Dit bevel is niet opgevolgd en moet als illusoir worden beschouwd. Overeenkomstig de sanctie, bepaald bij het ultimatum van de geallieerde commis sie, zouden, in geval van een herhaling van de Duitsche aanvallen tegen de opstande lingen, de steden in het industriegebied wor den ontTirimd door de geallieerde troepen en in handen van de opstandelingen blij ven. Evenwel zijn de Frensoben, toen de Duitschers waren begonnen, enkele plaat sen in de neutrale zóne te ontruimen, op nieuw in Tarnovilz binnengerukt. B e r 1 ij n, 13 Juni. (\V. B.) Onder be schuldiging van moord, hoogverraad, versto ring der openbare orde, enz., stond Maan dag voor de buitengewone rechtbank de z.g. rooverhoofdman Hölz terecht. Aon den in* gang der rechtszaal werden al de binnen* komenden onderworpen aan een foirillee* ving. Hölz werd door vier soldaten van da veiligheidspolitie naar de bank van beschul diging gevoerd. Op de vraag van den voor zitter, of hij beklaagde was, zeide Hölzl „Voor ik hierop antwoord, zou ik een ver* klaring willen afleggen. Gedurende het voor- loopig onderzoek heb ik principieel eikel verklaring geweigerd. Als ik nu wil spreken, word ik daarmede aan mijn beginselen niet ontrouw. Ik gevoel me niet als een beschul digde, maar als beschuldiger tegen de binv gc-rlijke maatschappij, waarvan u dc verte* genwoordiger is." Hölz weigerde elke verklaring in/ e zijn persoon. Iets mee te deelen over de z.g, militaire opperste leiding weigerde beklaag de eveneens. Toen Hölz begon over da woelingen in Midde.n-Duitschlnnd verklaar* de hij: Wij hebben een proclamatie uit-ge* vcardigd, waarin wij zeiden, dat als de „Reichswehr" oprukte, wij de bourgeoisie in menigte zouden slachten. Dat was slechts als een bedreiging be«^ doeld. Hölz deelde verder mee, dat hij vier jaren in den oorlog had meegevochten. Hij was huzaar geweest en ordonnans. Bij Amiëns werd hij bedolven in een artillerie* geveoht en ontsla/ren wegens neurastheni sche verschijnselen daarna. Dat de opstand in Midden-Duitschland door de communis ten was verwekt, bestrijdt de beklaagde. Oold van Russisdhen kant was het niet geschied. Het oproer werd, volgens Hölz, door de overheid uitgelokt. Op de vraag van een der rechters, wat hij zich had voorgesteld als het gehede gevolg van de onderneming, antwoordde beklaagde: de heerschappij van' het proletariaat. Neurenberg, 13 Juni. (\V. B.) Do arbeid ligt alleen stil in de groote bedrijven; de dagbladen zijn versohenen. B e r l ij n, 13 Juni. (W. B.) Over den toestand in Èeieren berichten verschillende bladen van een uitbreiding der algemeeno staking, die, volgens de Freiheit, zich uit breidde over geheel Beieren. Daarentegen' spreken de Tagl. Rundschau en de Deutsche Tageszeitung van een mislukte algemeeno staking. B e r 1 ij n1 3 J u n i. (W. B.) De drie so cialistische partijen manifesteerden vanmid dag tegen de reactie in Beieren en tegen den moord op Garcis te München. Op den Schlossplatz kwamen onafh. en communis ten bijeen, in totaal ca. 10.000 personen met roode vlaggen. In een der lokalen ver gaderden de meerclerheidss-ocialislen. De vergaderingen waren matigjes bezoent, wat misschien aan het slechte weer voor een deel is toe te schrijven. Geen rustversto ring. Aangezien ondanks de met de werkge vers aangegane overeenkomst de staking in verschillende bedrijven der Badensche textiel-industrie voortgezet wordt, hebbenl de werkgevers besloten tot uitsluiting van olie extielarbeiders vanaf Maandag. Hier door worden 20.000 man getroffen. Berlijn, 13 Juni. (N.T.A. Draadloos). Mormonen uit Utah bereizen Oost-Pruisen om jonge meisjes te bewegen naar Utah to amigreeren en toe te treden tot de Morno- nen-secte. De Oost-Pruisische overheden waarschuwen tegen deze wervingen. Het hoofdbestuur van den bond van ver- eendgingen voor den vrede heeft besloten, dat het eerstvolgende algemeene congres voor den vrede van 10 tot 13 Aug. 1921 i-e Luxemburg zal plaats hebben. Londen, 13 Juni. (N. T. A. I>ri loos uit Horsea). Het Lagerhuis zal in rijn zitting van Vrijdag de agenda der rijkscon- Vrijheid kan niet samen/gaan met zwakheid. Naar het Engelsoh van JEFFERY FARNOL. 78 Ik heb er eens drie gekend iepenboomen waren het die dicht bij elkaar stonden, zóó 'dicht, dat hun takken elkaar altijd aanraakten, .wanneer de wind ze heen en weer bewoog, net alsof ze elkaar de hand schudden, Peter. Je behoefde waarachtig geen gróót opmerker te zijn om te zien, dot ze dol veel van elkaar hiel den. Wel daar komt op een goeden dag een Storm en die blaast me een Van de drie hoo rnen omver maakt hem heelemaal dood, Pe ter en een poosje later hakken ze, de hemel mag weten waarom, er nog een om zoodat er nog maar één heelemaal alleen bleef staan. {Wel, ik ben toen een tijdlang geregeld naar ]dien boom gaan kijken, en toen zag ik en dat is het merkwaardige van de geschiedenis, Peter hoe de boom met den dag meer zijn kruin en zijn bladeren liet hangen, verwelkte fen achteruitging uit verdriet over die twee anderebroeders kan ik wel zeggen tot ik op een goeden dag weer ga kijken, Pe ter, en daar vind ik hem recht en hoog staan Hls altijd maar dood I Ja Peter, hij was dood an gaf nooit een groen blad meer, en zal 't pok nooit doen ook. Petar f-* nooit En als je mij vraagt Peter, dan zeg ik, dat hij aan een gebroken hart gestorven is. Ja, boomen zijn als menschen, en hoe ouder je wordt, des- temeer zie je en begrijp je dat." Zoo praatten wij samen onder het loopen, of liever de oude man praatte en ik luisterde, tot wij Sissinghurst bereikten. Bij de deur der smidse hielden wij stil. „Peter," zei de oude man, terwijl hij den blik strak op en der knoopen van mijn jas gevestigd hield. „Wel, wat is er „Hoe is 't metdiearme, oude, roes tige kram „Ja, die is er nog altijd, boven de deur, oud je je hebt ze vanmorgen zeker nog wel ge zien." „Ja, Peter, ik heb ze gezien," zei de oude mari, terwijl hij zijn blik van mijn jasknoop langzaam naar een voorbijdrijvende wolk om hoog liet gaan. „Ik heb er heel eventjes naar gekeken maar wat denk jij ervan, Peter „Wel," zei ik, daar de strakheid van zijn blik en de droevige klank in zijn stem mij niet kon ontgaan„hij is bepaald ouder en roestiger geworden." „Roestiger, Peter „Veel roestigerf" Langzaam verscheen er een lachje op het gerimpelde gelaat van den ouden man, en langzaam daalde zijn blik weer, tot hij den mijnen ontmoette. „Ai, mijn jongen, wat ben ik daar blij om I Wij worden allemaal een dagje ouder, Peter, en al ben ik nog wonderlijk flink en krachtig voor mijn leeftijd, zoo sterk als een karrepaard, ik voel soms toch. Peter, dat ik langzamer hand wat roestiger begin te worden, en dan is het een heele troost voor me te weten, dat die kram daar ook roestiger wordt, even goed als ilc. Ai ben ik dan oud. Peter, die kram is ook oud, en ik wacht op den dng dat hij door de roest geheel verteerd zal zijn, en uit het hout op den grond zal vallen cn wanneer die dag gekomen is. Poter, dan zal ik als dc aartsvader in den Bijbel zeggen„laat nu, o Heer, uw dienstknecht in vrede heengaan. Amen, Petcrf" „Amen," zei ik. Eenige oogenblikken later, nadat ik den ouden man had nagekeken, ter wijl hij den weg overstrompelde, tot hij in de Stier" verdween, ging ik de smidse binnen en begon het vuur aan te maken. HOOFDSTUK VI. Waarin ik hoor van een dreigend gevaar. Ik ben in de smidse, en kijk naar den diepen gloed v. d. kolen, terwijl ik de blaasbalg trek; en terwijl ik luister naar haar heesch, niet on welluidend, dreunen, is het mij, of ik een be kende stem haar (of liever de stem van een bekende) al klinkt ze wat hijgend, tot mij spre kend in steunende zuchten, ongeveer op deze manier „Charmion Brown hecht er waarde aan..., mijnheer Smith...... haar dank te betuigen..- maar omdat dank.... zoo armelijk en klein isen zijn diensten zoo grootzal zij zich zijner blijven herinneren „Zich mijner herinneren I" zeg ik hardop, en ilc loat den trekker van de blaasbalg los om hierover beter te kunnen nadenken, met het natuurlijk gevolg, dat de blaasbalg plotseling zwijgt, waarop ik den trekker weer vastgrijp en ijverig voortga met trekken. herinneren nis een gentleman" hijgt de bekende stem. Pst I" riep ik uit. vaker als een smid„Hm," zei ik. en het meest van allesols een man I" „Als een man" zei ik, de blaasbalg mijn rug toekeerend, wuarna ik op het aambeeld zitten ging, mijn kin in de hand, terwijl ik in de vei te staarde tot waar het roode dak van het kop- huis van den ouden Amos door het wuivendo groen der bladeren kwam kijken. „Als een man zei ik weer tot mijzelf, en begon zoo te droomen van Charmion. En in mijn gedachten zag ik haar, niet zooals ze eerst verschenen was, groot en trotsch en woest, maar zooals ze geweest was toen ze zich over mij had heengebogen om de wond van mijn voorhoofd te verbindenmet haar die pe oogen vol teederheid, en haar lieven mede lijdenden mond. Zij had prachtig schoonc oogen, hoewel ik, al was mijn leven er mee gemoeid geweest, niet had kunnen zeggen, of ze blauw, bruin of zwart warenik wist alleen dat ik nooit de uitdrukking zou kunnen verge ten, die er in lag, toen ze dat laatste tikje op het verband gaf. Ik bemerkte nu, dat ik een klein medaillon in mijn vingers ronddraaide, een klein, ouderwetsch hartvormig medaillon met de wonderliike insrrmtio* Hij die mijn hart zal winnen en houden voo» long Moet zijnzacht, sterk en niet bang. Zoo znl ilc daar, verdiept in mijn droomen, toen een schaduw over den vloer viel, en op ziend, zag ik Prudence dadelijk sprong ik op, terwijl ik het medaillon in den borstzak van mijn boezeroen liet glijden, een weinig bei schaomd dat ze mij zoo luierend vond. Haar gelaat stond zorgelijk, en haar oogert waren rood, alsof ze geschreid had, terwijl zó in de hand een verkreukeld papier vasthield. „Mijnheer Peter begon ze, maar zweeg toen,- mij aankijkend. „Wel Prudence „Hebt hebt u hem gezien „Hem Wien bedoel je „Zwarte George I" „Neenwaarom denk je dat „Uw gezicht is heelemaal stuk u hebt gevochten „En als dat nu eens zoo was dan heeft George daar toch niets mee uit te stoanhi| en ik zijn zeer goede vrienden. waarom zoui den we vechten „Dus dus was het George niet „Neen ik heb hem sedert Zaterdog niet gezien „Goddank J" riep ze uit, en drukte de hond op de borst alsof ze het jagen ervan wide on^ derdrukken. „Maar u moet weg gaan," ging ta ademloos voort. (Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1