iiSiii met inbegrip van een JUJ PO II TH Ml DEL DE EEMLANDER" VLEISGHIOaWER n UWE BUITENLAND. FEUILLETON. Langs fa grooten weg TEVREDEN fa©UVE£OTE35 1®e Jaa^gdng Nft, 293 fti post f 3.—. pet week toet pratta re reelecting tegen ongelukken) f 0.17», afzonderlijke nrnnmm JF C.OJ. AMERSFOOBTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVERi J. VALKHOFF. BUREAU: ARNI-SEMSCHE POORTW41 TEL INT 613. Donderdag ie JUnl 192Ï bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienst.-unbic* dingen en Lictdadighcids-advcitentiën voor de helft der prij» Voor handel cn bedrijf bestaan zeer Toordeelige bepalingen «roor het advertecrcn. Een® circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Igaan onze klienten heen na oen bezoek tol [hebben gebracht aan onze monsterkamers! laan de Papenhofstede, x K H H HOF 16 I Tel. 618 Politiek Overzicht. Werner Sinn heeft een bezoek gebracht 8an het hoofdkwartier van den leider der Duitsche zetfweer in Opper-Sileziië en ver telt daarvan in de Deutsche AJlg. Ztg. De Journalist schildert generaal Hoefer als een in elk opzicht simpel en eenvoudig man, voorkomend en beminnelijk. Maar die vast beraden is en voet bij stuk houdt. Ik wijk niet, aldus laat hij zich tegenover Werner Sinn uit, want ik mag en kan mijn geboorte land niet aan deze bandieten (de Poolsche rebellen) prijsgeven. Wij strijden en te recht, omdat de nood er ons toe dringt. Wij willen slechts he) herstel van 't recht het herstel van 't geschokte gezag der interge- allieerde commissie, 't herstel van den vre de, dde Korfanty ons Opper-Silezisch volk heeft ontroofd- De belichaming van den Diritschen Selbst- schutz noemt Sinn generaal Hoefer. In Plesz geboren, commandant der Breslausche gre- nadieren, de held van Stochod, die daar zijn rechter arm verloor, blonk hij bovenal aan de Kemmel uit, zoodat zelfs het Engelsche legerbericht in prijzende bewoordingen zich over hem uitliet. Hij was het, die na het uit breken van de revolutie met zijn divisie Si- ezië tegen den eersten inval der Polen be schermde en hij was het, die het land aan de intergeallieerde commissie „zu treuen Handen" overgaf. En dan volgt het meer eigenlijke Inter view Hoefer karakteriseert den Selbst schutz als een uit den uitersten nood voort gekomen organisatie, in 't leven geroepen om nog te redden, wat nog te redden valt. Energieke mannen, door louter patriottische overwegingen zich latende leiden, sloten zich aaneen. Elk ander land zou volgens Hoefer precies eender hebben gehandeld in dergelijke omstandigheden. Het was niet waar, dat groote gesloten formaties naar Opper-Silezië waren gestuurd. Bombastische namen als vrijcorpsen leidden op een dwaalweg. Maar schitterende organisaties waren het, deze „vrijcorpsen". Ik wil, aldus Hoefer, alleen maar het corps- Oberland noemen 't Is waar, als steeds bij dergelijke gelegenheden, probeerden in 't begin ook avonturiers binnen te glippen, maar zoo krachtig en vastberaden mogelijk ziin wij daar tegen opgetreden, zoo gauw als wij konden, hebben wij ze weggedaan Ik ben trotsch op mijn troep. Dat is het eeni- ge gevoel, dat mij met de enorme moeilijk heid van mijn persoonlijke positie kan ver zoenen. Want mijn positie is weinig benij denswaard en erg ondankbaar. De Fran- schen willen ons onvoorwaardelijk in 't on gelijk stellen. Maar dat zal hun nooit luk ken 1 Zeer stellig zouden wij 't met deze bandieten al klaar gespeeld hebben, want wij hebben nu ook kanonnen, nJ. die, welke wij bij den Annaberg buit maakten. Maar ik moet rekening houden met den moeilijken poütieken toestand van 't rijk. Om mijnent wille moet ook de rijksregeering niet „ins Unrechtkomen. Van 't rijk zijn wij hier wel volkomen gescheiden, want dit land staat alleen onder 't gezag der intergeal lieerde commissie. Wanneer ik wilde ik herhaal 't met nadruk zouden wij al lang zijn opgetreden, want wij zijn sterk genoeg en veel talrijker dan de Ententetroepen in Opper-Silezië met elkaar. •Er was echter één ding, dat generaal Hoe fer zich niet wilde laten welgevallen: hij ver koos niet, dot men trachtte hem op eendere wijze als de Poolsche opstandelingen te be handelen. Lerond wilde niet inzien, dat Hoe fer zich deze zeilde behandeling niet kon laten welgevallen. Lerond wilde zijn taak in pacifistischen zin vervullen. Dat was on mogelijk. Want dat beteekende alleen een sparen van bloed op 't oogenblik; nader hand zou 't er ontegenzeggelijk van komen, dat veel meer bloed zou moeten worden vergoten. Aan Hoofer was beloofd, dat niet met de insurgenten zou worden onderhan deld. Maar wat deed men Men stelde hun een ultimatum en deed him daarna conces sies. Was dat dan geen onderhandelen Met zulke rebellen onderhandelde geen soldaathij handelde. En waarom dit afwijzend standpunt van de Franschen? Generaal Gratier had het Hoefer herhaalde lijk duidelijk gemaaktde Franschen wil den niet, „dat de Poolsche bandieten van Opper-Silezië een woestijn als Noord- Frankrijk maakten." De Franschen vrees den, dat de Polen in 't bezit van rijke, ge stolen ontplofbare middelen uit de nijver- heidsstreek op hun terugtocht alles ver woestten. Maar waarom, vraagt Hoeier, tra den de Franschen dan niet dadelijk krach tig en doortastend op De geallieerden rukten nu wel strooksgewijze op, maar de insurgenten verborgen hun wapens en weT- den ten eenenimaie gelegaliseerde Orts- wehren om volkomen naar eigen believen den opstand zoo mogelijk op nog gruwza mer wijze te doen ontvlammen. Is dat niet, vraagt Hoefer, ronduit gesproken krankzin nig? Met de Engelschen stond het anders. Hoefer noemt generaal Heivneker een prach tige, openhartige soMatennetuur, die onom wonden instemde met den leider van den Duitsohen Selbstschutz, volgens wien de Engelschen werkelijk er naar streefden hun taak naar beste kunnen te vervullen. Zij han- d cl den volkomen correct, maar zij weren volkomen afhankelijk van de I. K. (inter- alliierte Kommission), d. w. z. van Lerond. Hoefer was met den Engelschen generaal overeengekomen niet verder op te rukken, maar, aldus de leider der zelf weer, ik blijf nu niet als een machiine plotseling stil staan, maar alleen in de stellige verwachting en veronderstelling, dat de tegenpartij de mij gedane beloften houdt Maar wanneer de insurgenten het b.v. nog eens zouden wagen de open en geheel onbeschermde stad Ratibor met artillerie te beschieten, zou Hoefer ontegenzeggelijk overgaan tot de daad. De eerste maal werd slechts, nadat Hoefer bij Gratier met klem had geprotes teerd, opgehouden met vuren; maar een etmaal later was het vuur weer geopend (Het interview van Sinn is gedateerd: 12 Juni. Volgens een B. T. A.-telegram, giste ren in het avondblad opgenomen en geda teerd 14 Juni, zijn de Poolsche opstandelin gen in verband met generaal Gratier's ulti matum, uit Rtiatibor teruggetrokken. Red. U. D.) Het stond bij Hoefer vast, dat nu de zuive ringsactie zou beginnen. Voorgesteld was, dat de Polen en de Duitschers op 20 Juni achter de grenzen van 't plebiscietgebied zich zouden hebben teruggetrokken- Dit vond Hoefer te veel gevergd en hij moest het gedecideerd weigeren. Hij herhaalde nogmaals: Ik laat mij niet op één lijn stellenl Natuurlijk moest de Selbstschutz niet eeuwig •blijven bestaan. Hoefer besloot: „Wat mij persoonlijk be treft, ben ik waarlijk niet verlangend mili tair dictator te zijn, zooals de Franschen en Polen rondstrooien. Ik ben soldaat en doe «r.ijn plicht voor mijn vaderland. Maar er moet nu wat gebeuren. De noodkreten, die tot mij kwamen, zijn ontzettend. ïk zie nog geen uitweg uit dit dilemna. Dien te vinden is de taak van de commissie van twaalf, die vanidaag met de intergeallieerde commissie zal onderhandelen. Zij zal de intergeallieer de commissie duidelijk en helder te kennen geven, dat ik onmogelijk terug kan gaan. Mijn post hier te blijven innemen met den Selbstschutz, al is hij ook nog zoo moeilijk, is een absolute noodzakelijkheid, dat eischt het belang van mijn zwaarbeproefd geboorte land. Deze onderhandelingen met de I. IC moeten wij afwachten. Zij zijn van groot ge wicht voor een voorloopige oplossing der Opper-Silezische kwestie." Hiermee was het gesprek afgeloopen. De adjudant-in-burger onderbrak het gesprek met bet horioge in de hand: „Herr Gerueral, de wagen wacht Generaal Hoefer nam afscheid van den journalist en reed naar 'f front. Berichten. P a r ij s, 1 4 J u n i. (H. R.) Loucheur heeft in den ministerraad medegedeeld, dat zijn besprekingen met Rathemau alleen hebben gëloopen over de kwestie van de schade loosstelling, met uitsluiting van bet politiek standpunt en onder aanvaarding van de overeenkomst van Londen als onaanvecht bare basis. Er heeft een grondig onderzoek plaats ge had van het gëheele vraagstuk der schade loosstelling in natura. Thans moet nog wor den vastgesteld de categorieën van de te leveren zaken en de wijze van betaling in natura. Rathenau zal deze kwestie bespreken met Bergmann en Wolff, die de besprekin gen uit naam van het Duitsche Rijk zullen voeren. De besprekingen te Parijs zullen op 24 Juni beginnen. Louoheur zal o.a. worden bijgestaan d-oor Seydoux, den gewezen eersten afgevaardigde op de conferentie te Brussel. Eveneens zal een gedachtenwisse* ling plaats hebben door middel van Laurent te Berlijn. Het schijnt, dat de eerste resulta ten een gunstigen indruk hebben gemaakt te Berlijn en te Parijs. De Fransche afgevaar digden hebben eensgezind het initiatief van de regeering goedgekeurd, dat een politiek van de verwezenlijking beteekent, waarvan Briand de bevorderaar was, toen hij aan het bestuur kwam. B e r l ij n, 15 J u n i. (W. B.). De minis ter van economie diende bij de econo- misch-politieke commissie van den econo- imischen rijksraad een wetsontwerp in no pens de controle van 't postpakettenverkeer tusschen het onbezette en bezette gebied. Nu al wordt de invoer van buitenlandsche luxe-zaken op V* tot 1 milliard mark per maand geraamd. Hieraan is vermoedelijk de verzwakking der Duitsche valuta toe te schrijven. De commissie verklaarde in haar geheel het eens te zijn met het wetsontwerp en dringt er bij de Duitsche regeering op aan met den meesten ijver het erop aan te sturen, dat een einde komt aan de douane- maatregelen, die zoowel tegen het vredes- tractaat als tegen den Volkenbond indrui- schen. Berlijn, 15 Juni. (W. B.) De Voss. Ztg. verneemt, dat de gezantschapsraad van het Fransche gezantschap te Berlijn, de Saint Quentin aan staatssecretaris Von Haniel een vertoog overhandigde, inhou dende den eisch van de intergeallieerde commissie te Oppeln, die er op staat, dat de Duitsche Selbstschutz den Annaberg ontruimt. B e r 1 ij n 1 5 J u n i. (W. B.) Volgens een krantebericht uit Oppeln kwam vanmiddag de commissie van twaalf der Duitsche par tijen nog eenmaal bijeen. Men hoopt nog steeds, dat het haar zal lukken de interge allieerde commissie ervan te overtuigen, dat haar eischen gerechtvaardigd zijn. Generaal Hoefer vertoefde vanochtend in Oppeln te.* beraadslaging met generaal Henniken. Oppeln, 15 Juni. (W. u.) Na onder handelingen, die venmiddag plaals hadden, stelde generaal Hoefer generaal Henniker noodiging aan De Valera gezonden te hefe ben, maar zij werd afgeslagen. Nu de toestand zoo is, verzocht Greeny een aantal pk. sen ter beschikking om En- wood allen partijen zich noneen te sluiten gelsche troepen onder te brengen voor de om zich tegen den tegenwoordigen opstand zuivermgsac 1 te keeren. Als de opstand bedwongen isj B e r 1 ij n13 Juni. (W. B.) Naar het m°et men zich vereenigen om Noord- en Berl. Tagebl. verneemt uit betrouwbare bron, komt Korfanty heden. Woensdag, in Fran sche officiersuniform te Oppeln om met generaal Lerond te spreken. Berlijn, 15 Juni. (N. T. A. Draad loos). Een bizondere correspondent van de Prozelad Wilczorny bericht, dat de Poolsche opstandelingen met de modernste strijd- en verkeersmiddelen zijn uitgerust en behalve over personen- en vrachtauto's, "alsmede over motorrijwielen en veldkeukens be schikken. Het front is verdeeld in drie sec toren met divisies- en regimentsstaven. De opperste leiding van den best uitgerusten sector zit in een kasteel met eigen instel ling voor draadlooze telegrafie en telefoon net. Elk bataljon heeft een reservebataljon en een oefen-kader. Er zijn naast de infan terie cavalerie- en vliegerformaties. Den dienst van gendarmen te velde doen man nen van de volksstemmingspolitie met den Poolschen adelaar op den opslag van den mouw. De opstand is sedert vele maanden voorbeieid. Londen, 15 Juni. (R.). Heden zijn bizonderheden gepubliceerd over het voor stel der regeering inzake den luchtdienst over het Kanaal. Er wordt een som van 200.000 per jaar gevraagd voor den tijd van drie jaar om lo. transportvliegtuigen te bouwen, die zullen worden verhuurd aan firma's, die daartoe vergunning verkrijgen haar eigen luchtvloot te versterken2o. subsidies te verleenen voor den tijd van drie jaar aan firma's, die een luchtdienst onder houden langs een of meer der wegen Lon denParijs, LondenBrussel of Londen Amsterdam. Londen, 15 Juni. (R.). De stemming der mijnwerkers is ten gunste eener hervat ting van den arbeid. Zuid-Wales wijst tot nu toe op een overwegende meerderheid tegen de voorstellen der mijneigenaars. In Am- monford hebben de mijnwerkers zich feite lijk voor verwerping uitgesproken. Londen, 15 Juni. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). De eerste resultaten van de stenvming der mijnwerkers in Zuid-Wales, waar de oppositie tegen het aanvaarden van de voorwaarden der mijneigenaars het sterkst is, hebben aan de verwachtingen be antwoord en toonen een meerderheid tegen de regeling. Alle tot dusver ontvangen uit slagen wijzen echter op een aanzienlijke minderheid. Londen, 15 Juni. (R.). De vooruit zichten in de machinenijverheid zijn gunsti ger. Door het ingrijpen van den minister van arbeid stemden de eigenaars er vandaag in toe de opzeerr-ing der arbeiders tot einde Juni uit te stellen om dezen in staat te stellen over de laatste voorstellen der eigenaars te stemmen. Singer's naaimachinesfabriek te Glasgow zal op 24 Juni definitief sluiten wegens gebrek aan kolen. Tienduizend arbeiders worden werk loos. Londen 15 Juni. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). Sir Hamar Greenwood, staatssecretaris voor Ierland, heeft in het Lagerhuis verklaard, dat de jongste pogin gen om een wapenstilstand in Ierland tot stand te brengen op niets zijn uitgeloopen. Zoowel Sir Janver Craig als Lloyd George hadden hun bereidwilligheid te kennen ge geven om met de leiders van Sinn Fein bij een te komen, maar de laatsten hebben dit geweigerd. Sir James Craig schijnt de uit- Zuid-Ierland aan te moedigen zich over een bepaalden grondslag le verstaan. N e W-Y o r k1 5 J u n i. (B. T. A.) De be^ lastingambtenaren hebben een hoeveelheid machinegeweren en munitie in beslag ge* nomen, die, naar de vertegenwoordigers vanj het departement van justitie gelooven, be stemd was om naar Ierland te worden ver* voerd. Stockholm, 15 Juni. (N. T. Ai| Draadloos). De burgemeester von Stock* holm, Lindhagen, die behoort tot de link* sohe sociolistische partij, interpelleerde inl den Rijksdog o-er de weigering der regeer ring om den Hindoe Wirendrtrwoth Shatlo-' padhyaya een retour-visum naar Zweden tel verleenen. In 1917 kwam hij naar Zweden/ zelf verklarende propaganda te zullen ma ken voor de afscheiding van Indië van hef Britsche bewind. De minister-president von Sydow ant woordde gisteren op de interpellatie en ver klaarde dat de regeering niet bereid is/ vreemdelingen in Zweden toe te laten, diö zich schuldig hebben gemaakt aan revolu- tionnaire actie, of die van zins zijn op der gelijke wijze actief op te treden. Het ligt niet in de bedoeling der regeering, aldus de minister-president, het asylrecht op te hef fen, maar wij moeten absoluut eisohen, dat vreemdelingen, die het asylrecht genieten, niet deelnemen aan complot-ten tegen Zwe den of Zweden tot basis maken van samen zweringen tegen een onder land. U a d r i d1 5 J u n i. (B. T. A.) De ko- ning en Infant don Jaime zijn vanmorgen naar Parijs en Londen vertrokken. B e r 1 ij n15 Juni. (W. B.) Naar het Berl. Tagebl. meldt, is de Amerikaansche senator France gisteren te Berlijn aangeko men. France, leider van een invloedrijk: Amerikaonsch syndicaat, dat voor een spoe dig herstel der Amerikaonsch-Russisch© handelsbetrekkingen op de bres staat, zal zich verder naar Moskou begeven. Het blad verneemt voorts, dat d»e senator ook met invloedrijke Duitschers voeling heeft gekre gen om tot samemwerking te komen. Feite lijk begint de handel tusschen Rusland enl Duitschlor.d al te ontluiken. Te Berlijn zijn; gisteren enkele modelzendingen van Rus sische pelzen, huiden en vellen aangeko men, die waarschijnlijk te Leipzig verkocht zullen worden. Enkele partijen vlas en hen nep moeten nog aankomen. Bovendien ligt et a groote houtlevering te Riga voor ver zending gereed. Berl ij n, 15 Juni. (N. T. A. Draad loos). Een Reulerbericht maakt melding vani de onderteekening eener overeenkomst tot vorming van een bond van de republieken Aserbeidsjan, Georgië en Armenië. Berl ij n, 15 Juni. (N. T. A. Draad- loos). Volgens Engelsche en Amerikaansche berichten wordt te Washington ernstig be raadslaagd over een Engelsch-Amerikaan- sctoe overeenkomst, op zijn minst in den vorm van een handels- en vriendschapsver drag. Een Times-correspondent bericht, dal Harding zelf voor een Engelsch-Amerikaan- sche samenwerking in alle groote politieke kwesties is. De bedoeling zou zijn de Ame rikaansche zeemacht te beperken tot den Stillen Oceaan en den Atlaniischen Oceaan aan Engeland over te laten als invloeds sfeer. Dit zou, zooals het blad er bij voegt natuurlijk J>eteekenen, dat men afziet van een Engelsch-Japansch verbond. Men moet niet wiillen beproeven af gunstige menschen tevreden te stellen. Naar het Engelsoh van JEFFER7 FARNOL. 75 HOOFDSTUK VU aariv. een nogal eigenaardig gesprek wordt weergegeven. In de bosschen van Cambourne een man te ifcmden, ook al is die man zoo groot als Zwarte George, is al niet veel gemakkelijker dan een «ïaald in den spreekwoordelijken hooiberg te (Vindende zon daalde steeds meer naar het (Westen, de dag ging in den avond over, maar toch, hoe hongerig ik ook mocht zijn, ik bleef koekenniet zoozeer in de hoop hem te vinden, ik begreep heel goed, dat olleen het toeval hier helpen kon ols wel door een zekeren Weerzin om, juist nu, weer naar mijn hut terug te keeren. „Het zal er nu," zei ik tot mijzelf, pp dit uur vervelend en erg eenzaam zijn." Maar waarom zou ik mij toch eenzaam ge voelen, ik, die tot nu altijd juist in de eenzaam heid mijn grootste heerlijkheid had gezien en gevonden? Vanwaar was deze verandering gekomen Terwjil ik coo stond na te denkan om een antwoord op deze vraag te vinden, echter zon der succes, hoorde ik iemand, fluitend, naderen, en opziend ontdekte ik een man met een bijl op den schouder, die met stevigen pas voort- marcheerde, op de moat van zijn fluitdeuntje. Hij gaf mij een vroolijken groet, terwijl hij voorbij ging, echter zonder stil te houden. „Je schijnt haast te hebben," zei ik. „Nou of ik I" grinnikte de man, achterom kijkend„maar ze wachten thuis ook op me I" „Thuis I" zei ik. „Ja, avondeten," knikte hij, en begon onmid dellijk weer te fluiten, terwijl ik bleef staan luisteren tot de heldere tonen weggestorven waren. „Thuis I" zei ik voor de tweede maal, en toen kwam er over mij een gevoel van wan hopige eenzaamheid en verlatenheid als ik zelfs in den tijd van mijn verwaarloosde jeugd niet had gekend. „Thuiswelk een lieflijk woord, welk een troostend woord, waarvan de herinnering ver kwikking is geweest voor merugen afgetob- den en vermoeiden reiziger op dezen grooten levensweg; een klein woord slechts, en toch een, dat zich tusschen een man en de verzoe king kan stellen, en hem als een schild be schermen. „Dak en muren, zij mogen een hut of een statig gebouw vormen, zij maken toch nog geen thuis I" dacht ik, „dat^is veeleer de atmosfeer van wederzijdsche liefde, de intimi teit der gedachten, de vreugde en de smart tezamen genoten en geleden, en de nooit ont brekende sympathie de band, onzichtbaar, noch thans sterker dan de dood." En omdat, tot op dat oogenblik, dit alles geheel vreemd en onbekend voor mij was geweest, benijdde ik den man zeer, die daarzoo vrooljjk en opgei. wekt, met den bijl over den schouder, naar huis ging. En terwijl ik mijn weg vervolgde, was het mij of er binnen in mij twee stemmen begon nen te redeneeren, zoodat het volgende ge sprek zich ontspon Ik zelf: Maar ik heb toch mijn boeken ik zal naar mijn eenzame hut terugkeeren en mij daar onder mijn boeken begraven. Eerste stem: Ongetwijfeld f Betaamt het een wijsgeer een houthakker te benijden ga naar uw boeken I Tweede stem: Een eigen thuis en lief devol gezelschap is veel beter dan alle philo- sofieGeluk is meer waard dan Geleerdheid, en meer begeerenswaard dan Wijsheid 1 Oageiijksche onivam?st van Eerste stem: Het ware beter, wanneer het Lot haar nooit op uw pad had geworpen. Ik zelf (terwijl ik mij nadenkend over de kin wreef, en den blik strak voor mij uit ge vestigd hield, echter zonder naar iets in 't bijzonder te zien)Haar Tweede stem. Haar f natuurlijk zij, die den ganschen dag door niet uit uw gedach ten is geweest. Eerste stem (met hooghartige minach ting): Toppunt van dwaasheid! een vrouw, die u ten eenen male onbekend en vreemd is, die ónder het gebulder van den wind naar u toegekomen is cn op den stroomenden regen een wezen geboren uit clcn storm, met zulk vuur in haar oogen cn in het scharlakenrood van haar mondeen woest, hartstochtelijk wezen, dat :-'ch van geen enkelen wilden drang in zich laat afhouden zelfs niet van het doo-T-n v.r i mand („Maar," zei ik, ietwat beschroomd, „de ke rel was een schurk I") Eerste stem (met luider stem)Drog reden r drogreden I gesteld al, dat hij de grootste van alle schurken op Gods aardbo dem was, maakt dat haar don minder een moordenares naar de bedoeling Ik zelf. Hm I Eerste stem (brullend). Natuurlijk niet! En dan kan deze vrouw ook maar in de verste verte vergeleken worden bij uw ideaal van wat een vrouw zou moeten zijn deze heks dat manwijf I Kan een vrouw, wier hand de kracht heeft om een pistool omhoog te heffen ,en een geest om het te gebruiken, van nature zacht, liefelijk, aanhankelijk zijn Tweede stem (zacht): En kleverigI Eerste stem (donderend): Natuurlijk! niet 1 Dwaasheid T (Waarop ik, geen antwoord vindend, met versnelden tred door het bosch begon te loo- pendoch toen ik dit een korte poos had ge daan, hield ik plotseling stil, want voor mijn geestesoog was de herinnering opgekomen aan het teedere medelijden in haar oogen, en de zachte aanraking van haar hand, toen zij mijn gekneusd lichaam had verbonden. „Evenwel," zei ik koppig, „haar gelaat kan door medelijden aan schoonheid winnen, ci% zeer zeker kan geen vrouwenhand zachter erf teederder zijn don do hare.") Eerste stem (met vernietigende veracht ting): Onze goede Peter is hord op weg een' allerdomste ezel te worden. (ik echter, zonder op deze woorden te let* ten ,stak mijn hand in mijn borst, cn hooldrf een klein hoopje kant te voorschijn, v/aaruit een zwakke geur van violet opsteeg. En ter* wijl ik de oogen sloot, was het mij of ze voor, me neerknielde, haar armen om mijn hals, zoo* als ze had gedaan, toen ze dien zakdoek ora mijn bloedende slapen bond. „Waarlijk," zei ik, „alleen voor die lieflijk® daad van barmhartigheid is een vrouw wnardj dat men voor haar sterft I") Tweede stem: Of, wat nog beter is r3 voor haar blijft leven I Eerste stem (in groote verontwaardig ging): Nonsens, mijnheer sentimentcel*' nonsens f Tweede stem: Een onweersprekelijke^ waarheid I („Dwaasheid l" zei ik, en wierp den zakdoek van mij weg. Doch het volgend oogenblik, door een plotseling ingeving ge*' drongen, bukte ik cn raapte hem weer op). Eerste stem: Onze Peter is bezig ceif dwaas der dwazen te worden I Ik zelf: Neen, daar behoeft niet do min* ste vrees voor te zijn, want ze is weg. Daarna bleef ik nog langen tijd stil staalt starend op den zakdoek, dien ik in miin hand hield (Wordt vervolgd!

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1