DE EEMLANDER" FOTO-^R I i KELEN |L~ Hangmatten bij J. 6R03TEH00SST H0F 20. BUITENLAND. Langestraat 23. FEUILLETON. Lanys den grooten weg. 1 BINNENLAND^ PSIJS DER ADVERTENTIEN ONVERANDERLIJK A. VAM DE WEG. kölonTën. 19e Jaargang Ne. 297 her post f 3.—t per weck (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers AMERSFOORTSCH DAGBLAD Dinsdag 21 Juni 1921 DIRECTEUR-UITGEVERJ. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTV.'AI,. TEt. INT 513. Is de kwaliteit van onze Meubelon GOED!!! VIEESCHIOÜWER n LAMME s. Politiek Overzicht. „Het schijnt als een nageboorte van den oorlogshaat het wereldnoodlot van onzen tijd te zijn, dat juist dan de ontbindende en vernielende spijtzwam van huichelachtige zelfverheffing de teedere kiemen van 't el- kaar-verstaan der volkeren weer dreigt te overwoekeren, wanneer deze kiemen veel belovend opkomen". Deze zin is gelicht uit de Umschau- ,G nd A u s s c h a u-rubriek der Kölnische Zeitung van gisteren. Churchill heeft on langs gesproken over de noodzakelijkheid eener verzoening tusschen Engeland, Frank rijk en Duitschland; in Wiesbaden hebben voor 't eerst na zeven jaren een Duitsoh en een Fransch minister tegenover elkaar ge zetenRathenau en Loucheur en, za kelijk overleggend, een weg trachten te zoe ken om tot overeenstemming te komen 1 'oyd George had luid en dat elkeen het 3 i vernemen geëischt, dat eindelijk per-Silezië met gelijke maat gemeten word. Maar daar kwam de kink m den kabel. In Opper-Silezië werd de Selbstscnutz van de bedreigde Duitschers, wier goed en bloed gevaar liepen en wier gematigdheid en discipline tot dusver zelfs de achting of- dwongen van den tegenstander, gestempeld tot een rustverstoorder. En tevens, zegt de Kö!n. Ztg., begonnen weer de moreele pla gerijen, die de Duitschers zouden willen de- gradeeren tot menschen van den tweeden r-vng om onder het zelfgenoegzame mom i een straffende gerechtigheid het recht «notiveeren om als Puniërs de Duitschers te behandelen. De Fransche regeering had tegen het opvoeren van Duitsche films ver zet oangeteekend, omdat door het weerge ven van Fransche toestanden „de normale betrekkingen tusschen Frankrijk en Duitsch land niet bevorderd" werden. En dat te zelfdertijd, dat Duitschland door zijn vijan den werd gedwongen, voor het Reichsge- richt te Leipzig ter aanschouwe van de we reld een film op te voeren, die het geloof zou moeten wekken, alsof alleen de Duit schers de „oorlogsmisdadigers" zouden zijn. .;i Duitsche blad schrijft: „Tegen een der gelijk ongehoord misbruik van 't recht, te gen een dergelijke farizeïsche eenzijdig heid verzet zich het Duitsche gevoel van eer en 't is volkomen begrijpelijk, dat dientenge- voige thans ten onzent in boeken en bro- '-'•ures de tegenrekening onzer vijanden op maakt v.prdl". Zoo was de jongste afle vering van de Süddeutsche Monatshefte wij maakten er in 't Zondagsblad reeds gewag van gevuld met contra-beschuldi gingen ten aanzien van de oorlogsmisdadi gers der Entente. Wat daarin stond te lezen, s zoo ontzettend, dat het deed huiveren. K blad is van oordeel, dat dergelijke publi caties niet bijdragen tot verzoening en ver gelijk, maar het was te voorzien, dat de zelfvernedering, waartoe Duitschland te Leipzig werd gedwongen, een dergelijken weerklank moest wekkendie zou nog luider Men moet kleine menschen voor kleine ambten gebruiken. worden, wanneer eerst de uit Londen en Pa rijs gemelde vonnissen in 't openbaar be handeld werden en de vijandelijke pers er gen ontruimde gebieden Poolsche plaatse lijke burgerwachten bestaan. De Duitsche partijen en vakvereenigingen hebben tele- van 1—4 regels f 1.05 WÊM met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanbie dingen en Lictdadigheids-adveitentiën voor dc helft' der prijs Voor handel en bedrijf bestaan zeer voor dec lige bcpabnren voor het advcrtccicn. Ecno ciiculaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. haar commentaar op leverde. Met name grafisch geprotesteerd bij de mtergealliccr vindt het Duitsche orgaan het te betreuren, de commissie. dat het in Keulen verschijnende Engelsche r blad, de Cologne Post, die gelegenheid ge- P e n' u?1, i X noeg had gehad dea Duitschen aard te lee- ter bescherming van de Opper-S.k- 9!i-?r-h(i "Tonc min r>»l Ar\ir/\ld.-inr,^A 7,', ren kennen, bij deze moreele kwellingen „den Vogel abzuschlessen" tracht. Geen Brrtsch officier wil dit blad de „diepe smaad" aandoen hem met den te Leipzig veroordeelden kapitein Muller te vergelij ken; en om do Duitsche gerechtigheid, waar het een vraagteeken achterzet, te karakteri- seeren, stelde het tegenover het vonnis te gen de „wegens de duisterste daden der wereldgeschiedenis en gruwzame ruwheid jegens zieken en kleine kinderen" tot zes maanden gevangenisstraf veroordeelden Laipzigschen „oorlogsmisdadiger" het von nis tegen den communist Hermann Franke, die als leider van een Putsch in „het eene of andere dorp in Duitschland, waar men nooit van gehoord heeft m Westeregeln, „wegens zijn eerlijke overtuiging" tot tucht huisstraf veroordeeld werd. Het zij dan, voegt de Köln. Ztg. hier aan toe, dat hij, evenals de „gevoels communist Hölz, deze zijne overtuiging metter daad bewijst, door andersdenkende medeburgerste berooven en dood te slaan. Wel had Lloyd George eens Lieb- knecht als het voorbeeld van een Duitscher voor oogen gesteld, zooals hij zijn moest, maar zelf verzette hij er zich geducht tegen, dat diens leer in Engeland school maakte en de Engelsche rechtbanken in 't Keulsche bruggenhoofd deinsden -er niet voor terug Duitsche communisten, die in hun bladen oen ophitsenden toon aansloegen, te ver oordelen, hoe eerlijk hun overtuiging ook mocht zijn. Het Duitsche orgaan besluit Dustweëerlei maat meet slecht en onzake lijkheid kan hier en ginds nooit leiden tot overeenstemming, waaraan de wereld be hoefte heeft. Berichten. Coblenz, 19 Juni. (B. T. A.). De hooge intergeallieerde commissie heeft tot ontbinding besloten der afdeelingen in het bezette gebied van de volgende drie ver- eanigingen de Duitsche Officierenbond, de Reichsarbeitsnachweis für Offizieren en de Vereeniging „Ocuius", aangezien deze een militair karakter dragen en gevaar kun nen opleveren voor de veiligheid der bezet- tmgstroepen- Oppeln, 2 0 Juni. (B. T. A.). De Hoogte Commissie heeft Zaterdag aan de Poolsche autoriteiten een gewijzigd plan van terugtrekking aangeboden, dat de Poolsche commandant, in overeenstemming met Kor- fanty heeft .aangenomen. Dienovereenkom stig zijn soortgelijke wijzigingen aange bracht in het plan van terugtrekking voor de Duitschers. Generaal Höfer weigerde echter persoonlijk deze te onderteekenen. De commissie van twaalf heeft een procla matie uitgevaardigd, waarbij zij zich verzet tegen de ontruiming en een administratieve organisatie van_cLe bezette districten eischt, met een politiek bestuur van de administra tieve commissies en een wei-omschreven regeling -der requisites en arrestaties. B e r 1 ij n, 2 0 Juni. (W. B.). Volgens berichten aan de bladen in Opper-Silezië blijven, volgens een bevel van generaal Lè- rond, in de door de Poolsche opstandelin- TP Naar het Engelsoh van JEFFERY FARNOL. 79 „Zooals u wilt," zei ik, eveneens opstaand; jdoch, ook toen nog, ofschoon zij thans naar mij moest opzien, had ik hetzelfde gevoel alsof zij van uit een groote hoogte op mij neerzag .waarom ik een poging deed zonder eenig Succes om mijn pijp aan te steken. Nadat ik, misschien wel een dozijn maal, tevergeefs het staal tegen den vuursteen had geslagen, nam Charmian de tonderdoos uit mijn hand, stak zonder moeite den tonder aan en hield het voor mij, terwijl ik mijn pijp aan stak. „Dank u I-" zei ik, toen ze mij de doos terug gaf, en ik zag dat zij glimlachte. „Van Char mian Brown gesprokenbegon ik. „Maar daar hebben we nog niet over ge sproken." „Wanneer u dan eens begon?" „Wilt u werkelijk iets hooren over dat.... pederig personaadje V Zeer veel 1" „Dan moet u allereerst weten, dat lij oud is, mijnheer, ontzettend oud!" „Maar" zei ik, „ze kan nooit ouder zijn dan tirieA-uwintig rierentwintig op zün hoogst F* „Ze is pas eenentwintig I" antwoordde Char mian, nogal haastig, naar het mij voorkwom. „Eigenlijk nog een kind dus I" „Neen werkelijk niet het is de onder vinding die den leeftijd aangeeft en naar ondervinding gerekend is zij zekertwee honderd 1" „Wel een wonder, dat zij dan nog leeft „Ja, dat is inderdaad een wonder I" „Maar, als zij van zoo hoogen ouderdom is, dan is het ook meer dan waarschijnlijk, dat zijverliefd is geweest." „Tallooze malen I" „Zoo I" zei ik, terwijl ik hard aan mijn pijp begon te trekken en groote rookwolken uit blies. „Of ik verbeeldde het mij tenminste." „Dat," antwoordde ik, „maakt een groot ver schil I" „Gelooft u dat „Zeker is 't dan niet zoo V „Misschien." „Zoo wees zoo goed voort te gaan, ais ik verzoeken mag." „Wel, deze vrouw," vervolgde Charmian, ter wijl zij haar haarvlecht weer om hoor vinger begon te winden, „uit haat tegen de wereld om haar heen, met al zijn schijn, wreedheid en schijnheiligheid, ontvluchtte déze op een goe den dag, in het gezelschap van een schurk." „En waarom met een schurk „Omdat hij een schurk was I" „Dat," zei ik, mij naar haar keerend, „be grijp ik niet." „Neen, ik dacht wel, dat u het niet begrijpen zou," antwoordde zij. „Hm I", zei ik, mij over de kin wrijvend. „En waarom liep ze toen weer van hem weg?" „Omdat hij een schurk was I" „Dat was zeer onlogisch I" «ei ik* zlsche grens zijn geheel onvoldoende. Zij beletten den Duitschers noch om wapens, noch om manschappen door te zenden, voor al in het Noorden. Een compagnie is door Gramehütte getrokken. Twee dagen later werden 230 man gesignaleerd aan het sta tion te Namslau en motor vracht wagens op den weg naar Stenislau. In de omstreken van Noldau is een gepantserde trein aange troffen, die kwam uit Frankfort aan de Oder. Aan een ander station zijn militaire uitrus tingsstukken ontdekt. Op deze wijze verster ken vele militaire corpsen in O.-S. hun effec tief en hun wapenen. Generaal Hoef er zou thans over 40,000 man beschikken. B e rl ij n, 2 0 Juni. (W. B.). Naar de rijkscommissaris voor het bezette gebied van Rijnland meedeelt, heeft de geallieerde commissie aldaar een oproep ten bate van de Opper-Sileziërs verboden. O p p e 1 n, 2 2 J u n i. (W. B.). In Het dis trict Ratibor zijn opnieuw 30 Duitschers ge deporteerd. Zij bevinden zich in een kelder te Roedershof. O p p e 1 n, 2 0 J u n I. (W. B.). Het be richt omtrent de vermcorclirjg ven Richard Jager, ingenieur aan re Schorzower click- sfeoFfwerke, wordt officieel bevestigd. Jager is door de opstandelingen doodgeschoten. Den Duitschen gevolmachtigde te Qppeln is opgedragen 'hiervoor voldoening te vragen. Heme, (W e s t f a 1 e n), 2 0 J u n i. (\V. B.). Hedenmiddag tegen 12 uur heeft in den mijn Mont Cenis een zeer ernstige mijn- gasontploffing plaats gehad. Tot vanmiddag 5 uur waren 22 dooden en een aanzienlijk aantal gewonden naar boven gebracht. Het ongeluk vond plaats op de 5de galerij. De kracht van de ontploffing was echter zoo sterk, dat de gevolgen zich op de derde en vierde galerij deden gevoelen. Irt den mijn bevonden zich op het oogenblik van de ont ploffing 300 man van wie tot nu toe eerst 120 naar boven zijn gebracht. Het reddings werk wordt ten zeerste bemoeilijkt, doordat het getroffen mijn gedeelte voor 'fc groot ste deel ingestort is. Heine, 2 0 Junk (W. B.). Officieel wordt bericht, dat tot vanavond 7 uur 28 dooden en een groot aantal gekwetsten, voor het meerendeel licht gewond, naar bo ven waren gebracht. Veertien man worden nog vermist. Brussel, 20 Juni. (B. T. A.) Prins Hiro Hito heeft, vergezeld van kardinaal Mercier, een bezoek gebracht aan de ruines van Leuven en daarna de bezienswaardig heden van Luik bezocht, waarna hij zich inscheepte naar Parijs. Aan het einde van zijn bezoek aan Bel gië heeft prins Hiro Hito een gift van 20,000 francs geschonken ten bate der ver woeste streken. P a r ij s, 19 J u n i. (B. T. A.) De inter nationale landbouw com nu ss ie is hedenmor gen bijeengekomen onder voorzitterschap van Méline, bijgestaan door Collot d'Escury, den afgevaardigde van Nederland. Méline •heeft een rede gehouden, waarin hij aan toont, dat de internationale solidariteit bij de bescherming van den landbouw een van de beste waarborgen voor den vrede was. Hij eindigt met te verklaren, dat de commissie zich in verbinding had gesteld met de leiders van den Volkenbond, van welken bvond het gewenscht is, dat de commissie een perma nent orgaan wordt. „Maar zeer verstandig, mijnheer I" Er was een oogenblik stilte tusschen ons, en terwijl wij voortgingen, streek haar kleed nu cn dan tegen mijn knieën, of raakte haar schouder den mij nen, want het pad was zeer smal. „Enhod ubegon ik eindelijk weer, doch zweeg plotseling. „Of ikwat had „Had u hem lief vroeg ik, strak voor mij uitziend „Ikliep van hem weg." „Enhebt gij hem lief van dln l'vlnH l v «"S"*Met tornen to beschouwen. Door dit be. lei J hond» hocf'z,ch s!i,n 0 be,:g gehouden met de kwest.e der nohfing, te rullen worden oF;eiost. Kanselier Mayer d.e do bond in het yakvereenig.ngsleven ml ral waarschijnlijk worden belast met de vor- ming van een nieuw kabinet. \V e e n e n, 2 0 J u n i. (W. B.) De hoofd commissie heeft, op voorstel van den chris- teiiik-socialen afgevaardigde Seiden, het be sluit genomen den Weenschen president vam politie Schober tot bondskanselier aan tte' wijzen en hem te belasten met de vorming! van een kabinet. In een nota van Frankrijk en Engeland is de Grielcsche rogeering verzocht de be middeling der geallieerden in het Grieksch- Tuvksche conflict te aanvoerden. Ook het Italiaonsche kabinet heeft den tekst der nota aan de Grieksche regeering goedge keurd, zoodat de overeenstemming thans volledig is. Rome, 20 Juni. (B. T. A.). Bekir Saml heeft verklaard, dat Turkije geen interven tie der geallieerden ter oplossing van het Oostersche vraagstuk zal kunnen aanvaar den, indien de geallieerden van Griekenland geen ontruiming verkrijgen van de onrecht matig bezette gebieden en als Griekenland zou besluiten geen vldoening te geven ann1 Turkije, in afwachting van. de ontwikkeling der gebeurtenissen. A t h e n e, 2 0 J u n i. (B. T. A.). Het ge rucht loopt, dat het offensief een maand is uitgesteld. Madrid, 21 J u n L (H.-R.). Officieel wordt uit MelHla gemeld, dat bij een verken ning, die troepen op 17 Juni uitvoerden in den sector van Aiub, een Spoansche post werd aangevallen, met het gevolg, dat 17 in- landsche soldaten werden gedood en 42 gewond, terwijl één officier en drie Spaan- sche soldaten gewond werden. Washington, 20 Juni. (N. T. Pi. Draadloos uit Horsea). De vroegere Duit sche super-duikboot Deutschland, die in 1916 de haven van Baltimore binnenliep! nadat zij aan de waakzaamheid der Britscho en Fransche kruisers was ontsnapt, is ondei Kaap Henry (Virginia) tijdens schietoefenin gen, waarbij de Deutschland dienst deed als doelwit, in den grond geboord. Soen Yat Sen, die in Kanton in April als „president van China" werd gekozen, heeft een beroep gedaan op president Harding om zijn regeering te erkennen. Soen Yat Sen verklaart, dat de toestand van China van dien aard is, dat als Amerika „ons niet dé -helpende hand reikt, we aan de 21 eischen van Japan zullen moeten voldoen." inslaan. Een door de reformisten ingedien de mot:e kreeg 159 stemmen, terwijl een motie der communisten 129 stemmen op rich vereenigde. Negen afgevaardigden ont hielden zich van stemming. Het congres verklaarde zich tegen aansluiting bij de der de internationale van Moskou. Londe, 20 Juni. (R.). De kolenmij nen zijn vandaag heropend, maar slechts weinig mijnwerkers hebben den arbeid her- j vat. In vele gevallen zijn mijnwerkers, die naar hun werk gingen, aangehouden door posters, die hen bewogen naar huis terug te koeren. Londen, 2 0 J u n i. (R.). Van drie le gerofficieren, die terwijl zij wandelden, wa ren gevangen genomen en weggevoerd, zijn heden de lijken .gevonden. Een soldaat is doodgeschoten twee burgers, die niet vol deden aan een sommatie om halt te houden zijn eveneens doodgeschoten. Het Zweedsche j>arleme»nt zal vandaag tot Januari van het volgende jaar op reces gaan. Tengevolge van de grondwetsherzie ning zal de Tweede Kamer zeer waarschijn lijk worden ontbonden, zoodat dezen zomer nog verkiezingen zullen worden gehouden, waaraan thans ook de vrouwen zullen deel nemen. New-York, 20 Juni. (N. T. - A. Draadloos uit Annapolis). Aan admiraal Sims zal bij zijn ontscheping van de Olym pic Woensdag a. s. een reeks resoluties wor den aangeboden, die waavdeering uitspre ken voor de diensten, door hem, volgens de aanbieders van de resoluties, aan de Iers olie zaak bewezen. Amerikaansche Sinn Feiners en leden der Amerikaansche vereeniging ten gunste van de erkenning der lersche republiek, zijn van zins een demonstratie te organiseeren, waaraan 2000 man in vetera nen-uniform zullen deelnemen. Een tweede welkomstgroet zal Sims worden gebracht door de Allied Royalty League, door vete ranen van leger en vloot en andere organi saties, die admiraal Sims' critiek op de agi tatie in Amerika voor de vrijheid van Ier land onderschrijven. We enen, 18 Junni. (V. D.). Na lang durige onderhandelingen besloot de Chr. soc. partij Zondagnacht de stemming over aansluiting in Stiermarken niet te doen plaats hebben. Een telegram uit Weenen houdt nog in: Hc-t Chr. soc .partijorgaan, de Reichspost, verklaart, dat de crisis in de Chr. soc. partij is geëindigd. De vorming ccner nieuwe Chr. soc. regeering zal net begin der volgende week piaats hebben. De laatste stoot tot de beslissende besiuiten der Chr. soc. werd ge- geen door de openlijke verklaringen van den Italiaansche-n gezant Markies Delia Torreta, tegen de aai.sluitingsbeweging, waarbij hij zeide dat door de aansluitingsagitatie Oos tenrijk geen waarborg meer bood voor de handhaving dei rust in Midden-Europa, maar dreigde een nieuw gevaar voor Midden-Eu ropa te worden. De Chr. soc. partijleiders hadden vóór het definitieve besluit betref fende het niet doen plaats hebben der aan- sluitingsstemmii:g een conferentie' met den Italiaanschen gezant. Volgens de bladen zul len de besiuurders van Stiermarken dr. Rin- telen en zijn plaatsvervanger aftreden. G i a t z, 2 0 Juni. (B. T. A.) De gouver neur van de provincie Stiermarken heeft den president van den Landdag zijn ontslag aan geboden, dat veroorzaakt is door het besluit ;an de christelijk-sociale partij in de pro vincie om het besluit van den Landdag, om op 3 Juni over te gaan tct oen volksstem ming over de aansluiting bij Duitschland, als Oost-I ndië. Grnote brand op Menado* Volgens een te Amsterdam orri'.mgeni telegram heeft te Menado (Ned.-Indië) een geweldige brand gewoed. De groote maga zijnen van de firma Manders Seemann en Co. 's Handelmaatschappij zijn mede in de vlammen opgegaan. De schade beloopt 2 tot 3 millioen gulden, die geheel door ver* zekering wordt gedekt. De Staatscourant van 20 Juni bevat o.m. de volgende Kon. besluiten: opgeheven het ontvangkantoor voor de directe belastingen en accijnzen te Colijns- plaat en ingesteld een ontvangkantoor Kort- gene voor de gemeenten Kortgene, Colijns- plaat, Kats en Wissekerke op verzoek eervol ontslagen H. A. Swa- ters, directeur van het post- en telegraaf kantoor te Sloterdijk benoemd tot directeur van het post- en VOORHANDEN „Ik veronderstel," zei Charmian, zeer lang zaam sprekend, „dat u niet kunt begrijpen, dnt een vrouw een man haat en lief heeft, bewon dert en veracht, beide tegelijk „Neen, dat kan ik niet." „Kunt ,u het zich voorstellen, dat een vrouw heerlijkheid vindt in den storm die haar kan vernietigen, in een wild paard dat haar kan verpletteren, of onweerstaanbaar aangetrokken wordt door een wil, sterk en krachtig en heerschzuchtig, waarvoor alles moet buigen of breken „Ik geloof, dat ik dat kon." „Zie," zei Charmian, „deze man is sterk, en wild, en heerschzuchtig en dus liep ik met hem weg." „En hebt gijhem lief Wij gingen een poos zwijgend naast elkaar voort, vóór zij ant woordde „Tk v/eet het niet." „U is dus niet zeker - „Neen." Wij zwegen beiden weer, een geruimen tijd ditmaaldoch toen ik haar eenmaal van ter zijde aanzag, bemerkte ik, dat hoor oogen won- derlijk. schitterden onder de schaduw van haor neergeslagen wimpers, en dat er een glimlach om haar Unpen speelde. En ik peinsde erover, in diep nadenken, waarom zij glimlachte. Toen v.ij in de hut waren teruggekeerd, sloot ik de deur, en wachtte, tot zij mijn kaars had aangestoken. Nadat ik deze van haar had aangenomen, wenschte ik haar „goeden nacht," doch bleef bij de deur van mijn kamer staan. „U voelt zichveilig hier?" „Volmaakt veilig I" „In weerwil van de kleur van mijn haar en mijn oogenis u niet bang voorPeter Smith „Niet in het minst I" „Omdat hij ncch wild, noch wreed, noch heerschzuchtig is „Omdat Hij noch wild, noch wreed is," herhaalde zij. „Noch heerschzuchtig I" zei ik. „Noch heerschzuchtig," zei Charmian met afgewend hoofd. Daarop opende ik de deur, doch nog een maal keerde ik mij om. „Vindt u mij werkelijk zoo geheel.... ver schillend.... van hem?" „Zoo verschillend als de dag van den nacht, als het lam van de wolf" zei ze, zonder mij aan te zien. „Wel te rusten l" zei ik. en de deur achter mij sluitend, ging ik in mijn eigen kamer. „Een lam I" zei ik, terwijl ik mijn halsdoek afdeed; en zoo bleef ik een poos zitten, luis terend naar hoor voetstop, en het zachte rit selen ven haar kleed, terwijl zij het vertrek op en neer ging. „Een lam I" zei ik nogmaals, en begon mij langzaam verder uit tc kleeden. Ei viel een klein, kanten zakdoekje op den grond, dat ik onmiddelijk met rnijn voet in een hoek schopi te. „Eert lom f" zei ik voor de derde maal, loea hoorde ik een zacht tikken op mijn deur, „Ja zei ik, zonder mij te verroeren „Hoe is het met je duim „Donk je, zoo goed als maar kon"# „Doet hij je nog erg pijn?" „Het is best uit te houden I" zei ik. „Wel te rustenPeter I" Ik hoorde uob-j zij zich van de deur verwijderde. Doch een oogenblik later was zij weer terug. „Zeg, Peter?" rrJa?" „Keek je daar niet boos s „Tk.... ja.... het is niet onmogelijk.'»* waarom „Wel, als je boos kijkt, dan lijk je zooveel op hem, dan heb je denzelfden trek om j^ mond en je kinwil je dus niet meer boo^ kijken Peter Wet te rusten „Wel te rusten Charmian I" zei ik, weari na ik bukte, den zakdoek weer opraapte en o<m( der mijn kussen verborgt (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1