de eemlander" buitenland. "binnenlandT awnaK£7T?;zïr I lifetaais (niM ii.mms# 38! iBuijn Jr, mm FEUILLETON. langs den grooten weg. liimMMSïM. I Deposito-Rente: ësri' jaar vast zss maanéan opzegning esn dag >5 Kousen 18e Jaargang No. 293 Lr poet f 3.—. per weck (met pretij Terrekcring \fgca ongelukken) f 007*. afzonderlijke nnnunets jf C J3S. fe® DIRECTEUR-UITGEVER! J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA' TEL INT 613. Woonst'ag 22 Juni 1921 bewijsnummer, elke rc^cl meer 0.25, dienstaanbie» ciinqen en Lietdadiehcids-advcitentiën voor de helft eer prij* Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordecüge bepalingen voor het adverleercn. Eeno circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- VAN DER GRAAF Co., AXSTERDiH BOTTERDAM Van onzen invloed alt het grootste handelsinformatiebureau, wordt door den handel ateeda meer gebruik ge maakt voor het Incasseeren en re- golen van achterstallige en be twiste TorderloRren. gS3SR Berichten. Parijs, 21 Juni. (B. T. A.) De Fran- sche groep uit de interparlementaire Unie besloot de resolutie om niet aan de verga dering te Stockholm deel te nemen wear- ean ook Duitschers zullen deelnemen te handhaven. Men denkt dat de groep zich uit de interparlementaire unie zal terug kelken. P a r ij s, 21 Juni. (H. R.) Uit een uiteen- setting, die Berthou in den ministerraad heeft gegeven, blijkt, dat de lichting 1921 vtn het Rijnleger reeds voldoende geoefend is om net de lichting 1920 samen te dienen voor de handhaving van de rechten van Frankrijk. Daarom is last gegeven de lichting 1919 van 25 Juni af naar huis te zenden. Dit zal zoo geregeld worden, dat de vrij komende manschappen' aan het werk voor den oogst deel kunnen nemen. B e r 1 ij n, 2 1 Juni. (W. B.). De Voss. Ztg. sohrijf-t, dat de voorzitter der volks- stemmings-commissie te Oppeln, generaal Lerond, zich op het standpunt heeft gesteld, dat de beloften van Korfanty in zake de ontruiming van het door hem bezette ge bied ernstig mosten worden opgevat. Er is nu een nieuwe termijn van zeven dagen voor een vreedzame beëindiging van den opstand ingetreden. Zoowel de Fransche ge- ;ant te BeriSjn, Laurent, als de Engelsche zaakgelastigde hebben de rijksregeering gis teren vriendschapeplijk aangeraden bij de commissie van two-a'Df aan te dringen op de aanvaarding van de voorstellen der interge- allieerde commissie. B e r 1 ij n, 2 1 Juni. (W. B.). De parle mentaire commissie uit den Pruisischen Landdag, die de toestanden in het intern.ee- ringskanvp Sielow bij Kcttbus heeft onder- :ocht, heeft eenstemmig vastgesteld, dat de huisvesting en de voeding der Poolsche ge- interneerden, de omstandigheden in aan merking genomen, alleszins gunstig kan worden genoemd. Slechts in drie gevallen werden gemotiveerde klachten over slechte behandeling vernomen. Tegen de betreffen de beambte zal zoo streng mogelijk worden opgetreden door den Pruisischen minister van binnenlandsche zaken Dominicus. Uit het rapport van een Engelsche com missie blijkt eveneens, dat ernstige klach ten over den toestand in 't kamp niet ge rechtvaardigd zijn. Door tusschenkomst van het Roode Kruis is inmiddels een begin ge maakt met het naar huis zenden der geïn- 5«, 1 terneerden. Vrijdag a.s. zal het geheele I kamp ontruimd zijn. Ook generaal Höfer heeft verklaard, dat hij afle gevangenen in vrijheid zal stellen. Beuthen, 21 Juni. (W. B.J. In ver schillende plaatsen is het kolengruis in brand gevlogen, zoodat het gevaar, dat de brandende kolenmassa's een catastrophe ten gevaïge hebben, met den dag gxooter wordt. B e r 1 ij n, 2 1 Juni. (W. B.). Bijna de geheele Opper-Silezische scheepvaart, die het verkeer tusschen Stettin en hel Opper- Silezische industriegebied onderhoudt, is tot stilstand gekomen. Van de ongeveer twee duizend riviersohepen der Oderscheepvaart liggen tusschen Kosel en Oppeln 1500 stil. Berlijn, 21 Juni. (N. T. A. Draad loos). De Manchester Guardian meldt uit Oppeln- Als de Franscben voortgaan met hun politiek van begunstiging der Poolsche opstandelingen en van elke moeilijkheid ge bruik maken om den opstand langer te laten duren, dan zou het tot een ernstige breuk kunnen komen in de intergesüieerde com missie. Het geduld der Engelsche leden van de commissie moet uitgeput zijn. Naar de bladen uit Oppeln melden, wordt de door den opstand veroorzaakte schade op minstens 3 milliard geschat. Dagelijks stijgt ze met 20 tot 30 millioen. Genève, 21 Juni. (B. T. A.) De Raad van den Volkenbond heeft een uiteenzetting aangehoord van dr. Haking, den hoogen commissaris van den Volkenbond voor de vrije stad Dantzig Deze wees op de voor- deelen, die voor Polen en Dantzig zouden voortvloeien uit een zich onmiddellijk ver staan over de kwesties, waarbij beide par tijen zijn betrokken. De Read heeft op 31 Juli de uiterlijke termijn vastgesteld, waarop een overeenkomst zal moeten zijn vastge steld tusschen Polen en Dantzig. Het proces tegen Ludwig Dithmann en luitenant Boldtschen, die terecht staan ter zake van oorlogsmisdrijven, is begonnen. B e r 1 ij n, 21 Juni. (W. B.). Volgens 't Beri. Tagebl. dringt de advocaat-geneeraal op herziening in 't proces tegen den Arme niër Terlviai, de moordenaar van den vroe- geren groorvisier Talaat pasja, aan. Tusschen de regeeringen van Frankrijk en Duitschland is overeengekomen dat de ten tijde der vredes-sluiting bij de Recht banken te Straatburg en Metz en bij het Hof van Appèl te Colmar aanhangige pro cessen tusschen inwoners van Elzas-Lotha- ringen eenerzijds en het Duitsche Rijk an derzijds door genoemde rechterlijke coMe- gicn niet verder zullen worden behandeld, doch naar een gemengd scheidsgerecht zul len worden verwezen. Bedoeld scheidsgerecht is samengesteld uit oen Duitschen en een Fianschen scheids rechter ,met als voorzitter mr. C. D. Asser te Amsterdam. Herne, 21 Juni. (W. B.). Bij de explo sie in de Mont Cenismijn zijn volgens een officieel belicht tegen 2 uur 's nachts 68 dooden en 73 gewonden, van wie 25 ernstig gekwetsten, geborgen. Herne, 21 Juni. (W. B.) Het aantal slachtoffers van de mijngasontploffing in de mijn Mont-Cenis (Solingen) is thans defini tief vastgesteld. Br zijn 79 dooden en 72 gekwetsten naar boven gebracht. Van de zwaargewonden, die in het Bergmannsheim te Bochum zijn opgenomen, zijn tot heden toe vier gestorven, zoodat het totale aantal Vs O j dooden 83 bedraagt. Het ongeluk is klaar- 3 l'o O I Llijkelijk te wijten aan het feit, dat men een n 1 dynainietpatroon liet springen in een mijn- SISTMliTJMO £aTV£' waar*n veel nvijngas had verza- I me;^' want dadelijk nadat de patroon ge- d sprongen was, volgde de geweldige ontplof fing, die verderf en schrik onder de mijn werkers bracht. De dooden zijn voor een deel met verschrikkelijke brandwonden over dekt, andere zijn door de kracht van de ont ploffing geheel uit elkaar gerukt of vreese- lijk verminkt. Dé kracht van de ontploffing was zoo sterk, dot een mijnwerker, die zich ongeveer op een afstand van een kwartier van de plaats der ontploffing bevond en daar een machine bediende, tegen den zui ger werd geslingerd en zwaar gewOnd werd. Essen, 21 Juni. (W. B.) Het onderzoek van de mijn Mont Cenis door de overheden v-«.!\ 't mijnwezen bracht geen definitieve op heldering over den ramp. Alle verongelukten rijn geborgen. Aan den reddingsarbeid na men bovenal ook deel der mannen die inder tijd na de ramp in Courrière naar Noords Frankrijk werden gezonden. Bern, 21 Juni. (B. T. A.) De nationale raad heeft Dinsdag een crediet van 16 mil lioen aangenomen voor den aankoop van oorlogsmateriaal in 1922. In verband met den grooten juweelen diefstal te Parijs, waarover wij gister bizon* derheden vermeldden, is een premie van 50.000 francs uitgeloofd aan hen, die aan wijzingen kunnen geven, welke leiden tot de opsporing van de gestolen juweelen. Londen, 21 Juni. (R.). De koning en de koningin zijn vandaag uit Londen naar Belfast vertrokken. Duizenden menschen, die zich voor het station hadden opgestöld, deden hen geestdriftig uitgeleide onder het zingen van het nationaal volkslied. Een draadloos N. T. A.-telegram vult aan, dat het vorstenpaar zich gisteravond aan boord van het koninklijk jacht zou begeven, dat morgen onder een escorte van dertien oorlogsschepen naar Belfast zal vertrekken. Bovendien bericht de Evening Standard, dat het denkbeeld om Belfast te bezoeken van den koning zelf afkomstig is en dat eerst na langdurige discussie de premier en de an dere leden van het kabinet er in toestem den. De Engelsche bladen zeggen, dat Lloyd George's rede bij de opening van d'e con ferentie van eerste-ministers uit het rijk door zijn collega's uit de overzeesche gewesten met groote voldoening is ontvangen. Zijn nuchter vertrouwen in de toekomst wekte een uitstekenden indruk en zijn overzicht van de vraagstukken, die na den oorlog re zen, baande op geschikte wijze den weg voor een ampeler beraadslaging. Gisteren zou een vergadering gewijd wor den aan de redevoeringen van de eerste- voorzilters uit de dominions. Waarschijnlijk zal daarna in de eerste plaats de vernieu wing van het tractaat met Japan ter sprake komen. Bij 't Engelsche parlement is ingediend een wetsontwerp om voortaan permanent den zomertijd in te voeren, gedurende een zekere periode. Londen, 21 Juni. (R.) Hodges heeft in een rede op een conferentie van de arbei derspartij te Brighton gezegd: „Op ons led* ders zal een groote verantwoordelijkheid rus ten. als wij een groot deel van de 'bevolking tot het uiterste laten gaan. Misschien moe ten wij buigen voor de onvermijdelijke krachten". In antwoord op een vraag moet Lloyd George in het Lagerhuis de verzekering hebben gegeven, dat aan de mijnwerkers, die weer aan het werk wilden, zoo noodig bescherming verleend zou worden. Het zou echter niet mogelijk zijn den mannen ver houdingsgewijs een subsidie te verleenen uit den bijslag van 10 millioen, dien de regeering heeft aangeboden. Londen, 21 Juni. (R.) Gewapende Londen, 21 Juni. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). De moeder van een slacht offer van Sinn Fein heeft een merkwaardig verzoek om genade gedaan ten behoeve van John MacKeon, lid van het Iersche re- pubrikcische parlement, die wordt beschul digd van moord op inspecteur Mc Grath, van de Royal Irish Constabulary, die in een door Sinn Feiners gelegde hinderlaag viel. Zij heelt n.l. gevraagicl geen haat te koesteren tegen Mac Keon, die Slechts een hem ver strekte opdracht ten uitvoer bracht en ver zocht het gouden horloge van den vermoor de aan Mac Keon ten geschenke te geven als een bewijs van vergevingsgezindheid. Mac Keon, die thans terecht staat, heeft verder van de moeder, den vader en drie broers van wijlen Mc. Grath een brief ont vangen, waarin aan de boven weergegeven gevoelens uiting wordt gegeven. L o n d c n, 21 Jul. (R.). Lord Bandon's huis te Cork is vandaag door gewapende mannen in brand gestoken en zoo goed als vernietigd. Lord Bandon, die 70 jaar oud is, is weggevoerd zijn verblijfplaats weet men niet. Door den Engelschen droadloozen dienst wordt de volgende lezing gegeven van Sinn Fein-excessen Drie officieren, die in Clon- mel (Tipperary) naar een tennispartij wan delden, werden overvallen en weggesleurd. Hun lijken werden naderhand te Woodroof in de buurt van Clonmel gevonden. Zij wa ren geblinddoekt en daarna doodgeschoten. Een jeugdige luitenant, die met drie vrien dinnen in een auto in de buurt van Carrick- nunes (graafschap Dublin) reed, werd even eens vermoord. Hij had, gewond, zich in veiligheid trachten te stellen, maar hij was weder naar de auto teruggesleurd. Twee van de meisjes moesten daarop de auto verlaten en de derde werd onder bedreiging met een revolver gedwongen de auto met den officier en zijn aanvallers naar een bergweg te rijden, waar de officier tegen een wal w^rd geplaatst en doodgeschoten. De brigade-generaal Lambert is Maandag nacht aan de wonden overleden, die hem te Maydrum (graafschap Westmeath) werden toegebracht, toen hij per auto van een ten nispartij terugkeerde. Mevr. Challoner, de vrouw van kol. Challoner, die zich ook in de auto bevond, werd toen licht gewond. De overige inzittenden, kol. Challoner en mevr. Lambert, bleven ongedeerd. De auto was door zes gewapende mannen aangeroepen halt te houden en toen gweigerd was aan dat bevel te voldoen, werd geschoten en kreeg generaal Lambert een schotwonde aan zijn hals. Gisteren moet een begrafe nisstoet van een vermoorden politieagent te Newbridge door Sinn-Feiners van uit een hinderlaag zijn overvallen. Een man werd daarbij gedood. Weenen, 21 Juni. (V. D.) In de nieuwe regeering zal de politie-president dr. Sohober als bondskanselier en minister van buitenlandsche zaken optreden. De mi nister van financiën, dr. Grimm, heeft zijn ambt behouden. Klagenfurt, 20 Juni. (W. B.) De verkiezingen voor den nationalen raad en voor den landdag zijn rustig verloopen. Het aantal opgekomen kiezers was gering. De sociaal-democraten hebben een overwegen de meerderheid behaald. W e e n e n 2 0 J u n i. (B. T. A.) Tot dus ver zijn verkozen 4 sociaal-democraten, 2 christeliik-socialen, 2 leden van den al- Duitschen boerenbond. Men verwacht geen verandering van beteekenis in de samen stelling der beide lichamen. De Mornin.gpost verneemt uit Helsingfors, •mannen hebben een dorp bij Roscommon dat de bolsjewisten na langdurige vervolging vernield, dat uit vijftig huizen bestond, die een bende van 2000 opstandelingen vernie- op drie na allen zijn verbrand. j tégd hebben, die onder aanvoering van de vrouwelijke betman Maroessia in de streek! van Pollawa opereerde. Maroessia eni haar staf werden gevangen genomen. Maroessia is 's nachts doodgeschoten. Een ander slacht* offer van de bolsjewisten zou Miller zijn, die president van de sovjet-republiek van Touxis was. Hij werd te Koersk doodgescho ten. De Staatscourant van gister bevat do vo'gende Kon. besluiten op verzoek op de meest eervolle wijze en met dank ontslagen mr. J. C A. Ever- wijn administrateur aan het departement! van Landbouw eUz.; en benoemd tot admi nistrateur bij voornoemd departement F. J, Heringa, regeeringscommissoris bij de Ned. Uitvoer-Maatschappij te 's Gravenhage; benoemd tot ridder in de Ornnje-Nassnu- orde J. M. Roozenburg, president van deni bizonderen raad der vereeniging „De H. Vincentius van Paolo" te 's Gravenhage; benoemd tot ridder in den Nederland* schen Leeuw mr. L. Lietaert Pecrbolte, di recteur-generaal chef van de afdeeling Volksgezondheid aan het departement vart Arbeid te 's Gravenhage en dr. J. B. M. Coebergh, hoofdinspecteur der volksgezond heid te Utrecht; op verzoek eervol ontslagen met donk J. W. van Stuijvenberg, lid van den Voog dijraad te Haarlem; idem A. J. da Costa, secretaris van den Voogdijraad te Amster dam; benoemd tot kantonrechter te Amster dam mr. G. L. de Vries Feijens, thans amb tenaar van 't O. M. bij de kantongerechten in het arrondissement Amsterdam; op verzoek eervol ontslagen uit 's land^ dienst P. van Dam, laatstelijk onderwijzer 2e klasse in Ned.-Indië, thans met verlof in Nederland; benoemd tot ridder in de Oranje-Nnssou- orde H. G. Regoort, procuratie-houder bij de firma W. H. Muller en Co. te 's Graven hage en P. Spierenburg, directeur der N. V. van Stalks Commissiehandel te Rotterdam. benoemd bij het reserve-personeel der landmacht tot reserve-twcede-luitenant a. Bij het wapen der infanterie, bij het 3de regiment, de vaandrig G. C. J. van Tilborg, van het korps; bij het 4de regiment, de vaan drigs, M. Bokhorst en T. J. Pik, beiden van het korps bij het 5de regiment, de vaandrig E. A. Slrubbe, van het korpsbij het 6de re giment, de vaandrig J. Spoel, van het korps; bij het 7de regiment de vaandrig J. G. Meen- ken, van het korps; bij het 8ste regiment do vaandrig C. L. van Someren, van het korps bij het 9de regiment de vaandrig A. W. Haan, van het körpsbij het 10de regiment, de vaandrigs H. Wijsman, A. A. Dibbets, A. L. Grendel en W. Pino Pest, allen van het korps; bij het Ude regiment de vaandrigs G. H. Slotenmaker de Bruine, A. A. Cre- mer en J. van Eupen, allen van het korps; bij het 12de regiment, de vaandrigs L. J. Boekhoven en W. A. Vrugtman, beiden van het korpsbij het 15de regiment de vaandrig P. Maas Geestesranus, van het korps; bij het 17de regiment de vaandrig J. W. Heessels, van het korps bij het 18de regiment de vaandrig I. J. Brugmans, van het korpsbij het 20ste regiment de vaandrig A. N. Lu- cardie, van het korpsbij het 21ste regi ment de vaandrigs J. W. E. van Everdingen, en J. J. van der Meulen, beiden van het korps b. bij het wapen der cavalerie, bij het 1st© regiment huzaren de kornet B. J. Buma, van het korps; c. bij het wapen der artillerie, bij het 2de regiment veld-artillerie, de kornetten FVis ser 't Hoofd en F. A. H. van Beusekom, bei den van het korpsbij het 3de regiment veld-artillerie de kornetten C. B. Alsche enl 1711 TjAWG ESTRA.iT 4J5 - AM^KSFOOBT Met airesvoor GOHdsn Tranw' en Verlovingriugea De juiste mortellen WIULESI GROENHUIZEN. Waar niet is. verliest de keizer zijn recht. De journalist nietf Naar het Engelsoh van JEFFERY PARNOL. 60 HOOFDSTUK X. ïk wordt van toovenarij verdacht. „Vibart I" Het werd vlak achter mij gezegd, maar zeer ïöcht, en toch schrok ik op bij dit plotselinge ftoemen van mijn naamen ik bleef een oogen- 4>lik onbewegelijk staan, met mijn hamer boven 'liet aambeeld, voor ik mij omkeerde en den «preker in het gelaat zag. Het was een groote taao. mat aan atnnnaliaen ccriizanden ha^r/l zijn magere kaken hij leunde voor het venster der smidse dat op een groen land'.' -:gje uit zog. „Zei u daar niets iets V „Ik zei „Vibart"! „Wel „Wel?" „En waarom ze! u „Vibart" „En waarom schrok u op Van onder den breeden, slappen rond van zijn hoed gloeiden zijn oogen met een plotselinge felheid, terwijl hij mijn antwoord afwachtte. „Het is een bekende naam voor mij," zei ik. „Ha, ha I Bekend herhaalde hij, terwijl zijn gelaatstrekken als door een plolselingen kramp vertrokken werden, en zijn tanden schit terden tusschen zijn bleeke lippen, Ik had den hamer nog in mijn hand, en toen ik zijn woesten blik ontmoette, klemden mijn vingers zich instinctmatig steviger om de steel. „Bekend zei hij nogmaals. „Ja zei ik, „evenals uw gelaat, want ik ge loof, dat ik het vroeger ook al eens gezien heb, en ik vergeet zelden een gezicht." „Ik ook niet I" zei de man. Terwijl wij zoo tegenover elkaar stonden, hoorde ik het geluid van naderende voetstappen, en het volgend oogenblik verscheen John Pringle de vrachtrij- der, gevolgd door Job, den pessimist. „Morgen, Peter I wat die hoefijzers be treft, begon John, terwijl hij buiten de smidse bleef staan, vóór de deur, „die je vanmiddag klaar zou hebben, als je ze nog niet af hebt, om dat George je nu niet helpen kan, don kan ik ook nog best wat wachten." Terwijl hij dit zei zag ik, dat zoowel zijn oogen als die van Job van mijn verbonden duim naar mijn bloo- tcn hals waren gegaan, en daarop bleven rns- „Kom binnen en ga zitten" zei ik, beiden toeknikkend, terwijl ik het vuur met de blaas balg aanblies. Zij aarzelden een oogenblik, toen stapte John voorzichtig de smidse binnen, op den voet gevolgd door Joben toen ik van terzijde terstuiksch naar hen keek, terwijl ik ijverig aan de blaasbalg trok, zag ik dat bei den heimelijk hun vingers over elkaar kruisten. „Waarom doe je dat, John Pringle vroeg ik. „Wat, Peter?" „Je vingers over elkaar kruisen." „Wel, zie je, Peter," zei John, beurtelings kijkend naar den grond, de balken, het vuur en het aanbeeld, doch geen enkele maal naar mij, „dat is zoo'n gewoonte van me." Witte Schoenen ©n 8n groote ^orieerius „Maar waarom doet Job het ook „En waarom kijk je een man opeens zoo recht en zoo scherp in zijn oogen antwoor- de Job norsch, „ik laat me hangen als een man er niet de koude rillingen over zijn ruggegraat van krijgt ik heb nog nooit twee zulke oogen gezien, waarachtig niet en ik hoop ze ook nooit meer te zien I" „Onzin I" zei ik, „mijn oogen kunnen je toch geen kwaad doen 1" -Rn bau 7_al ik dat weten, hoe zal ik daar zeker van zijn, terwijl je heelc hals vol krab ben zit van de nagels en klauwen van den duivel het is waarachtig onnatuurlijk de oude Amos zegt het, en ik ook „Groote dwaasheid I" zei ik, het ijzer uit het vuur halend, waarna ik het met mijn hamer begon te slaan en te vormen toen herinnerde ik mij opeens den vreemden man, die mij bij mijn raam had genoemd, ik keek op en zag, dat hij verdwenen was. „Waar is hij vroeg ik. „Wie vroeg John Pringle, onrustig om zich heen kijkend. „De man, die daar met mij stond te praten, vóór jullie kwamen." „Ik heb niemand gezien I" zei Job, terwijl hij John aankeek en dichter naar de deur schoof. „Ik ook niet I" zei John Pringle, terwijl hij Job met een blik van verstandhouding aan keek. „Wel, hij leunde nog geen minuut gele den daar uit dat venster" zei ik, cn het hoef ijzer weer in het vuur leggend, stapte ik naar buiten, doch zag niemand. „Wonderlijk I" zei ik. „Hoe zag ie er uit vroeg John. „Lang en mager, en hij droeg een grooten hoed met een slappen rand." John Pringle kuchte, streek zich langs de kin, en kuchte nog eens. „Wat is er, John vroeg ik. „Heb je misschien ook gezien al had hij een grooten hoed opheb je misschien ook gezienof hij een paar horens had, Pe ter „Horens?" riep ik uit. „Of een...'T. staart. Peter?" „Of misschien ookeen hoef veron derstelde Job. „Zeg eens," zei ik, van den een naar den ander ziend, „wat willen jullie eigenlijk?" „Wel, zie je. Peter," antwoordde John, wei derom kuchend, en langs zijn kin strijkend, „zie je. Peter, het is heelemaal niet natuurlijk voor een menschel ijk wezen om zoo maar opi eens te verdwijnen, zooals die mantem minste als het een man is geweest, waar jo mee stond te praten „Ik twijfel er hard aan," mompelde Job. „Als het een man was, Peter, dan vraag ik je waar is die man gebleven Voor ik deze vraag op den man af had kuni nen" beantwoorden, kwam de oude Amos aan strompelen, die iemand achter hem moed scheen in te spreken. „Kom, kom, vooruit, James, daar is hij —i vooruit, James, als een man I" Aldus aangesproken en aangemoedigd, ver scheen er een nieuw persoon ten tooneeleeen ietwat verweekelijkt uitziend individu, met oogen en haar zonder bepaalde kleur, iemand die als het ware een en al verontschuldiging) scheen, van zijn dikbespijkerde schoenen op den grond tot aan den vuilen vinger, die het strooi ochtig haar bij wijze van groet aanraakte. „Morgen, Peter I" zei de oude Amos „dit isDutton." „Aangenaam, hoe gaat het zei ik, In ont* woord op deze voorstelling, „en wat is er van uw dienst, mijnheer Dutton Deze, inplaata van te antwoorden, haalde een reusachtigen blauwen zakdoek te voorschijn, en begon zich' daarmede het gelaat af te wisschen. „Spreek op, James Dutton I" zei de oud# Amos. (Wordt vervolgd!.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1