DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. Langs den grooten weg. SFIBTHAHDEL SPRAKELOOS 19a Jaargang Na. 299 AB01UltMEIITSPRIIS^7^Z^ pa post f 3.—per week (met Rrati» verzekering itgen ongelukken) f 0.17». atzonderlijke nummer» f C.05. FOORTSCH DAGBLAD Donderdag 23 Juni 1921 PRIJS DER ADVERTENTlEH DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL TEL INT 513. van 1 —4 tegels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 1 0.25, dicnstoanbic* dingen en Licldadighcids-adveitenticn voor de helft der prys. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen *oor het advcrlecrcn. Iiene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden van verbazing zijn zij, die van do aan geboden gelogenheid gebruik maakten om ons bedrijf te beziohtigen aan de Paponhofstede. VLEESGÜHOOWER LAMME 1% Politiek Overzicht. Irt de Kölnische Zeitung beklaagt bet lid van1 den rijksdag", de Universiteitsprofessor dr. Moldenhauer, er zich over, dat de hoop om door de reusachtige offers, die het ulti matum van Duitschland vergt, tenminste een bescherming van de Duitsche burgers in Opper-Silezië en de beëindiging der sanc ties te verkrijgen, tot dusver niet in vervui ling is gegaan. Dag na dag traden de Polen zelfbewuster en brutaler in Opper-Silezië op enjn den Franschen generaal Lerond von den zij eiken gewenschten steun. Telkens luider weerklonken de klachten uit het be zette gebied over de bestendiging der sanc ties. Allerwegen stokte het met den afzet, omdat het bedrijf van 't bezette gebied voor ongeveer 85 op den aftrek der producten in 't onbezette gebied aangewezen was. Nog verwerkten vele groote fabrieken de aanwe zige voorraden grondstoffen, zoodat men nog niet overal behoefde over te gaan tot het ontslaan van arbeiders en masse, maar binnenkort zouden ook d'eze middelen zijn uitgeput en hieruit zou voortvloeien, dat in grooter omvang-aan de a-rbeiders gedaan zou moeten worden gegeven, waardoor in 't be zette gebied weer nieuwe ellende voor de arbeiders zou ontstaan. De beduchtheid, dat het ondergeschikt-zijn van den „Reichs- beausftragter" voor den in- en uitvoer in Ems aan de Entente, d. w. z. aan Frankrijk, het gat in 't Westen weer wijd zou openen, was imaar al te gauw bewaarheid. Evenals in en zomer van 1919 gingen Fransche waren ongehinderd over de grens, daar vorenver- melde lasthebber van 't rijk te Ems allen in voer moet goedkeuren, waarvoor de orders door de Fransche officieren te Ems onder teekend zijn. Uit betrouwbare bron is aan dr. Moldenhauer meegedeeld, dat een Keulsche firma de laatste dagen alleen voor 14 mil- üoen francs brandewijn ingevoerd heeft, een andere voor 500,000 francs Fransche sekt. Daardoor werd elke verstandige economi sche politiek van Duitschland tegengewerkt. De geweldige lasten, die Duitschland zijn opgelegd, kunnen volgens schrijver, in 't gunstigst geval alleen worden betaald door den invoer te beperken tot de noodzakelijk ste levensmiddelen en grondstoffen en den export op te voeren. Maar nu gooide Frank rijk zijn luxewaren op de Duitsche markt, terwijl anderzijds den Duitsöhen invoer, zoo als b.v. in Engeland door het onhverp van de anti-dirmpingwet, elke moeilijkheid, die men zich slechts kan denken, in den weg werdi gelegd. Dr. Moldenhauer vraagt zich dan ook af, of hieruit niet onwillekeurig moej worden geconcludeerd, dat deze be moeilijkingen van Duitschland's economi sche politiek ten doel hebben om uit de daar door stellig te verwachten niet-vervufling der opgelegde voorwaarden het recht te ontlee- nen de bezetting van Dusseldorp en Duis burg en de Fransche douanegrens aan den Rijn, hoewel beide van den beginne af aan indruisohten tegen 't verdrag, verder te hand haven en een voorwendsel voor nieuwe sancties te vinden, die de definitieve schei ding van 't Duitsche rijk beoogden. „Toen na de aanvaarding van 't ultimatum wij, Rijnlandsche afgevaardigden der Duit sche volkspartij, uit de feiten en uitlatingen in de Fransche pers afleidden, dat onze a priori gekoesterde vrees, dat Frankrijk er niet aan zou denken de sanctiën op te hef fen, bewaarheid werd, gingen wij er dade lijk toe over, toen de rijksdag weer bijeen kwam, in onze fractie een interpellatie over deze aangelegenheid in te dienen, om den rijksdag in staat te stellen ten aanhoore van heel de wereld er op te wijzen, dat niet wij weigeren het verdrag te vervullen, maar dat de schuld bij voortduring bij onze tegen standers ligt, dat Frankrijk evenmin als het zich te zijner tijd aan den vrede van Tilsit heeft gestoord, het weinigje recht respec teert, dat het verdrag van Versailles ons nog heeft gelaten. Wij hebben het recht te verlangen, dat ook de tegenstander getrou welijk zich houdt aan 't verdrag en dat de plechtige beloften, die Engeland heeft ge daan, ook worden gehouden. De rijksregee- ring heeft zich bereid verklaard binnen den tijd van veertien dagen de interpellatie te beantwoorden. De termijn is op 15 Juni af- geloopen, maar de Duitsche rijksdag heeft tot dusver nog niet gesproken. Men zou zeggen, dat men de besprekingen, die de rijksregeering klaarblijkelijk dadelijk over de opheffing der sancties ingeleid heeft, niet door een rijksdagbespreking wilde storen. Ik vind dit standpunt, dat uit vrees voort vloeit, niet juist. Integendeel: een machtige demonstratie in den Duitsöhen rijksdag, ten aanzien waarvan in de partijen wel tot over eenstemming is te komen, kan de positie der rijksregeering slechts steunen. Het is 'een m. i. volkomen onjuiste opvatting, dat wij slechts door een zelfs het gedweeste lam overtreffend geduld ten slotte indruk in het buitenland en op onze tegenstan ders zouden maken." Maar in 't bezette gebied wachtte men op deze demonstratie van den rijksdag en de rijksregeering, nadat alle corporaties van 't economisch leven in de Rijnlanden hun stem hadden verheven. De Duitsche Volks partij had in rt begin der gepasseerde week de zaak nogmaals aan den rijkskanselier uiteengezet. De rijksregeering had daarop de beantwoording cler interpellatie in 't be gin van deze week toegezegd. Eerst wilde zij de interpellatie van de onafhankelijken over den moord op den afgevaardigde Ga- reis beantwoorden. (Men herinnert zich tot welke scènes dit aanleiding heeft gegeven!) In een gesprek met den rijkskanselier had Dr. Moldenhauer Dr. Wirth er niet in twijfel over gelaten, dat de Rijnlandsche bevolking het niet zou begrijpen, wanneer de bespre kingen omtrent de belangrijkste levenskwes tie van het bezette gebied zouden worden uitgesteld tot na de discussies over een daad in Beieren, die door alle partijen ge lijkelijk werd veroordeeld en waarvan 't poli tieke karakter thans nog niet eens was vast gesteld, discussiën, die waarschijnlijk het prestige van 't rijk geducht zouden schaden. Dr. Moldenhauer besluit„De buiten- landsch-politieke invloed van dergelijke dis cussies komt mij bovendien veel ongunsti ger voor dan wanneer eens een paar scher pe woorden over de tegenwoordige toestan den aan den Rijn werden gezegd. Of denkt men, dat het bevorderlijk is voor het aan zien van 't Duitsche rijk, wanneer de rijks dag, in plaats van zich met de meest bran dende kwesties, Opper-Silezië en de sanc ties, bezig te houden, weer dagen lang luis tert naar de meest opruiende redevoeringen der communisten, dus weer door binnen- landsch-politieke twisten voor de groote nooden der tijden geen oog heeft Ons baat aan den Rijn geen overvloed van rijks dagdiscussies over communistische beroe ringen wij verlangen vastbeslotenheid en daden met betrekking tot deze vitale kwestie van 't bezette gebied." Naschrift: Zooeven ontvangen wij een telegram van 't Wolff-Bureau, inhou dende, dat de Voss. Ztg. een bericht bevat, volgens hetwelk de interpellaties in den rijksdag over de opheffing der sancties met goedkeuring der rijksregeering weer zijn uitgesteld, Berichten* De uitvoering van de ontwapeningsbe- polingen van het ultimatum wordt voortge zet, aldus een Berlijnsch beriicht, dat ver- volgt-: Daarbij heeft de intergeallieerde mi litaire contTóle-commissie de ontbinding ge- ëisoht van het zoogenaamde „Wachtregi- ment" van Berlijn. De commissie beschouwt dit regiment als een formatie waarvan de sterkte uitgaat boven die, welke toegestaan is bij het vredesverdrag. B e r 1 ij n, 2 2 J u n i. (W. B.). Aon den eisch der Entente tot ontbinding van het Berlijnsche „Wachtregiment" zal worden voldaan. Een desbetreffende order is reeds gegeven. Dat generaal Noliet tegen het houden der groote manoeuvres zou hepben geprotesteerd, wordt door de D. Ailg. Zig. tegengesproken. B e r 1 ij n, 2 2 Juni. (N. T. A. Draad loos). De commissie van herstel uit den Reichswirtschaftsrat nam het voorstel aan tot algeheele restituie der heffing op den uitvoer door het Rijk aan de exporteurs. B e r 1 ij n, 2 2 Juni. (N. T. A. Draad" loos). De Kamer van Koophandel te Mün- chen verklaart in een motie aan den Rijks dag, dat ook het niet bezette gebied de nadeelige gevolgen van de sancties onder vindt. De productie en de afzet worden be lemmerd, het aantal werkeloozen neemt toe, de opbrengst der belastingen vermin dert. B e r 1 ij n, 2 2 Juni. (\V. B.) Volgens de D. Allg. Ztg. zal het depart, van buitenl. zaken spoedig een witboek over de Saar- kweslie uitgeven, waarin de volledige nota wisseling tusschen de rijksregeering en de regeeringscommissie van het Saargebied zal worden gepubliceerd. B e r 1 ij n, 2 2 Juni. (N. T. A. Draad loos). De regeeringscommissie van het Saargebied heeft het protest der Duitsche regeering tegen de overstrooming van dat gebied met Fransche troepen zonder meer afgewezen. B e r 1 ij n, 2 2 Juni. (W. B.) Men over weegt de vorming van een belastingcom missie uit den-Rijksdag, die in de vacantie over de belastingwetsontwerpen zal beraad slagen, zoodat deze na het reces dadelijk aan de plenaire vergadering kunnen wor den voorgelegd. B e r 1 ij n, 21 Juni. (W. B.) Oscar A. Müller is benoemd tot directeur-generaal eni leider van de persafdeeling der rijksregee ring. De tegenwoordige functionaris is aan den rijksminister van buitenlandsche zaken toegevoegd' voor speciale opdrachten. O p p e 1 n, 21 J u n ii. (B. T. A.). Generaal Hoefer heeft aan generaal Henniker meege deeld, dat hij weigert genoegen te nemen met het nieuwe plan van terugtrekking. Te vens stelt hij voorwaarden voor de ontbin ding van de troepen der zelf weerbaarheid en beweert hij het plan van de commissie te willen vervangen door een zeer verschil lend voorstel. Hij eischt waarborgen voor de bevolking van O. S. en een intensieve zuivering. Hij weigerde de Duitsche stellin gen te doen ontruimen voordat de Polen Beuthen en Königshütte zouden hebben verlaten en wil slechts op het laatste oogen- blik Kreuzburg en Karlsruhe verlaten. Als een proefje van Poolsche cultuur deelt de Schlesische Landeszeitung mee, dat de door Poolsche soldaten gevangen genomen Frhr. v. Zed'litz-Trützsohler, die behoorde tot de zelfweer, op beestachtige wijze is gemar teld en daarna vermoord. Hem werden de oogen uitgestoken, ooien en neus afgesne den en daarop doodgeschoten. Drie Poolsche medeplichtigen zijn later gevangen geno men. B e r 1 ij n 2 2 J u n i. (\V. B.) De Berliner Börsenzeitung spreekt als haar overtuiging uit, dat de rijksregeering zich tegenover de gehe-ele openbare meening zou bevinden, wanneer zij invloed op generaal Hoefer zou trachten uit te oefenen. Het buitenland moet volgens het blad bedenken, dot een beslissing over O. S. in strijd met het recht, ook voor de binnenlandsche politiek ern- Wirth zou haar geheele Bestaan in de waag schaal stellen, wanneer 1 -w beslissing in zake Opper-Silezië on- -* uitviel. B e r 1 ij n, 2 2 Juni. v/. B.) Dc com missie van vertegenwoordigers van het mi nisterie van buitenlandsche zaken en van rijksdagafgevaardigden is te Oppeln aange komen en vandaar naar generaal Hoefer te Oberglogau gegaan. Beuthen, 22Juni. (W. B.) De opstan delingen heffen nog steeds stelselmatig in de stad belastingen. Dat alles geschiedt on der dé oogen van den Franschen generaal Lecomte Denis, aan wiens bedreigingen de Polen zich kort geleden ook al niet stoor den. Beuthen, 22 Junf. (W. B.) Te Ross- berg is weder een Poo'lsch opstandelingen leider door zijn eigen lieden doodgeschoten B e r 1 ij n, 2 2 Juni. (W. B.) Tussohen de generaals Henniker en Hoefer hebben be sprekingen plaats gehad. Generaal Henniker heeft een nieuw ontruimingsplan voorge steld. Volgens dit plan zal een overeen» komst gesloten worden en binnen 36 uren na de onderteekening daarvan zullen de Po len zich op een bepaalde linie terugtrekken. Wanneer dan de Duitsohe zelfweerbaar- heid zich overtuigd zal hebben, dat de Polen1 ook werkelijk tot die linie terug gegaan zijn> zal zij bereid zijn een door generaal Henni ker voorgestelde linie te bezetten. Nadat de Polen de voorgeschreven linie bezet zullen hebben, zullen zij met de ontruiming van hel gebied beginnen. Zeven dagen zijn voor zien voor deze ontruiming. Tegelijkertijd zal de Duitsche zelfweerbaarheid beginnen ha rerzijds het gebied te ontruimen, zoodat bin nen acht en een halve dag het ontruimings plan doorgevoerd zal zijn. Beuthen, 22Juni. (W. B.) Volgens de Oberschlesische Wegweiser, het blad van Korfanty, bevat de nota, die de Opper- Silezische delegatie onder Rakovski te Parijs ingediend heeft, de doeleinden van Korfanty. In die nota wordt ook de bedreiging uitge sproken, dat wanneer de Duitschers het front der opstandelingen doorbreken, de Op- per-Silezische nijverheid door de arbeiders vernield zal worden. B e r 1 ij n, 2 2 J u n i. (W. B.). Het O. M. •eisclvte tegen Hölz wegens moord, overtre ding van de wet op de ontploffingsmidde- len, hoogverraad en een heele reeks andere misdaden en overtredingen de doodstraf, levenslange tuchthuisstraf en eerverlies voor het leven. B e r 1 ij n, 2 2 Juni. (W. B.) Vanmiddag drongen drie jongelieden, die per auto kwamen aanrijden, de bureaux binnen van de 57e commissie voor de brooddistribu tie in het N.O. van Berlijn. Met de revolver in de hand dwongen zij de ambtenaren hun de nieuwe suikerkaarten te overhandigen. Met 20,000 stuks reden zij in hun auto weg. Berlijn, 22 Juni. (N. T. A. Draad loos). Het mijnongeluk bij Herne in West- falen heeft volgens definitieve vaststelling 83 dooden geëischt. Bad Mergentheim, 22 Juni. (Wj B.) De rijkspresident richtte aan de werk»» lieden der mijn Mont Cenis het volgendal telegram van deelneming: Tot mijn diepel droefheid ontving ik bericht van 't ernstige mijnongeluk. Ik verzoek u non de gezin* nen, die zoo zwaar zijn getroffen, mijn weN gemeende deelneming over te brengen. P a r ij s, 2 2 J u n i. (H.-R.). Briand heeft' in de Senaatscommissie voor de buitenland* sche zaken de vraagstukken van Opper-Sile* zië en liet Oosten uiteengezet en de be* sprekingen met Duitschland. Men mag ver-* wachten, dat het Engelsche inzicht weldra stige gevolgen zou hebben. De regeering-^ Zn\ naderen tot het Fransche, waarheen do vegeering te Rome geneigd is over te hel len. Het schijnt, dat men het er over eens is. dat de Opperste Raad slechts een beslis sing zal kunnen nemen over een met alge- meene stemmen vastgestelde overeenkomst. Men mag evenzeer hopen, dat in het Oos ten een dergelijke toenadering tusschen het Fransche en het Engelsche standpunt zal plaats vinden, die waarschijnlijk door de re geering te Rome zal worden gesteund. De bemiddeling der geallieerden zal waar schijnlijk door de regeering te Rome worden gesteund. De bemiddeling der ge allieerden zal waarschijnlijk worden aan vaard. De Turksche regeering zai aldus een' element van vrede en een nuttige mede werker worden aan de belangen van Frank rijk in den Levant. Wat betreft de Fransch- Duitsche besprekingen is het nog voorba rig omtrent het resultaat voorspellingen te doen. Hierna had een bespreking plaals, waarop Briand vroeg zich te haasten met de ratificatie van het verdrag von Trianon. Volgens den Matin is gebleken, dot hef geboortecijfer in het Fransche departement du Nord toeneemt. Te Avesnes werden irt 1914 106 geboorten aangegeven en 131 irt 1920. Te Cateau 130 in 1913 en 173 irt 1920, te Aniche 133 in 1913 en 247 irt 1920, te Roubaix 1529 in 1919 en 2757 in! 1920, te Duinkerken 702 in 1914 en 2757, in 1920 en te Valenciennes 416 in 1919 ert 887 in 1920. Daarentegen lezen wij in een der Be rn e r k u n g e n der Frankfurter Zei lung vart eergisteren het volgende: „Hoewel Frankrijk Elzas-Lotharingen weer heeft ingelijfd, is zijn bevolkingscijfer met 1 Yi millioen gedaald. Het gevolg hiervan is o.m.,. dat bij de eerstvolgende verkiezingenl het aantal afgevaardigden in de Kamer* met 90 verminderen zal, hetgeen Frankrijk wel zonder verdere smart zal kunnen verduren. Veel ernstiger is hetgeen de vroegere mi nister Rice.rd in 't Journal uiteenzet. Hij zegt, dat door den achteruitgang der bevolking irt steeds toenemende mate de mensohen ont braken, die vereischt worden voor 't bewer ken der velden. „De achteruitgang der be volking levert het grootste gevaar voor dert landbouw op", roept de heer Ricard uit. „Het leven van Frankrijk zelf wordt bedreigd." En) de heer Ricard, die een uitstekend deskun dige, wel-is-waar slechts in landbouwaange- legenheden is, breekt er zich het hoofd over, wat in dezen valt te doen, met name, hoe men. de landelijke gezinnen aansporen kan de geboortecijfers op te voeren. Het gebreid aan menschen op 't Fransche platteland is inderdaad al zoo gTOOt en zoo vaak aan be schouwingen onderworpen, dat de Franschenl zich reeds vervelen, wanneer deze kwestie op 't tapijt komt. En toch is er een middel om tenminste het tegenwoordige gebrek aan/ arbeiders te verzachten. Wij willen 't dsnl heer Ricard meedeelen en hopen zijn be zorgdheid ermee te verminderen. Het be staat hierin, dat de lichting 1919 weer naar, huis wordt gestuurd en dat de tienduizenden) boerenzonen, die anders nog in 't bezettoi Rijnland overtollig zijn, naar hun veldeni te- rugkeeren." Wij moeten ons het meeste hoeden voor onze „algemeen mensohelijke eigen schappen". Naar het Engelsoh van JEFFERT FARNOL. 81 „Groote Goedheid I" zuchtte Dutton, „groote goedheid, wat is het warm r-i spreek jij maar yoor mij, Amos 1" „Wel dan," begon deze, blijkbaar g'aarne nan dit verzoek voldoende, „deze mijnheer Dut ton zou je graag wat willen vragen. Peter." „Het zal mij een genoegen zijn erop te ant woorden, als ik dat kan," zei ik. „Wel dan. Peter," begon Amos op plechtigen toon „het gaat over de varkens I" „Varkensriep ik verbaasd. „Ja, de varkens, Peter I" bevestigde de oude Amos, „de varkens van Duttonzijn zeug ïieeft de vorige week jongen geworpen om jdrie uur in den morgen negen I" F: r/En vroeg ik, steeds meer verbaasd, t „En, Peter, het was een prachtig nest, en ze tieden het allemaal uitstekend tot Maandag laatstleden." „Zoo I" zei ik. „Laatstleden Maandag werden er 's nachts ^Vier ziek, en die gingen allemaal dood." „Dat was erg jammer I" zei ik. „En de anderen ziin na dien tiid nooit meer gezel f de aeweestl" „Dan hebben ze waarschijnlijk iets gegeten, dat hun slecht bekomen is," zei ik, mijn hamer opnemend, om hem echter weer neer te leg gen. De oude Amos glimlachte en schudde het hoofd. „Je kent de varkensstal van James Dutton toch, is het niet Peter „Ik moet tot mijn spijt zeggen van niet." „Maar je komt er toch eiken dag voorbij, als je naar de Vallei gaat hij ligt vlak ach ter het hopnuis van Simon, zooals James je zelf zou kunnen zeggen." „Ja, zoo is het," viel Dutton in, met veront schuldigenden hoofdknik, die zooveel scheen te moeten zeggen, als dat men het hem niet kwalijk moest nemen. Nadat hij dit had ge zegd begroef hij zijn gelaat opnieuw in derf blauwen zakdoek. „En zie je, Peter," ging de_ oude Amos voort, „op een goeden avond heb jij over de heining van Dutton's stal gelbund en zeker wel tien minuten naar de biggen gekeken." „Werkelijk „Ja zeker, dat heb je gedaan James Dut ton heeft het gezien, en zijn vrouw ook, en ik zelf heb het ook gezien." „Ja", zei ik, „dan zal het wel zoo geweest zijnmaar wat zou dat?" „Wel," zei de oude man, terwijl bij den kring zijner toehoorders rondzag, en elk woord met grooten ernst en plechtigheid uitsprak, „dat was Maandagavond, en datzelfde uur zijn Dut ton's varkens ziek geworden en gestorven I" Nauwelijks had de oude man dit gezegd of John Pringle en Job stonden tegelijk op en haastten zich naar de deur. „Groote genade I" riep John. „Ik heb het wel geweten I" zei Job, terwijl hij met zijn vinger een kruis maakte. „En nu wou James Dutton ie vragen. Peter, of je het van hem weg wou nemen," zei de oude Amos. „Wat wegnemen „Wel, de betoovering natuurlijk." Na deze woorden liet "ik mijn vroolijkheid vrij spel en lachte, zooals ik wellicht nog nooit gelachen had, terwijl de anderen mij met een uitdruk king van verbazing en van angst op het gelaat bleven aanstaren. Dus jullie gelooft werkelijk, dat ik Dutton's varkens betooverd heb," zei ik, terwijl ik eerst den ouden man en daarna den transpireerenden Dutton aanzag, die daarop onmiddellijk zijn gelaat weer in den grooten zakdoek verborg. „Maar waarom," ging ik voort, toen ik zag, dat allen bleven zwijgen, „waarom denken jullie dat van mij Dagelijksche ontvangst van NOISVEAUTE'S „Wel, Peter," jij bent niet als andere gewone menschen, jouw oogen gaan dwars en dwars door een mensch heen. En dan, Peter, weet je nog wel hoe je eens midden in een nacht Sis- singhurst binnen bent komen stappen, God weet waar vandaan, heelemaal onder 't stof en met een groot pak op den rug „Hier vergis je je, Amos" zei ik, „het w.as middag, toen ik hier kwam en de oude Gaffer was bij mii." „Je, maar waar had hij je gevonden, Peter kom, vertel ons dat eens 1" „In de Vallei," antwoordde ik. „Juiste hij had je gevonden op dezelfde plek, waar die man zich zesenzestig jaar geleden had opge hangen I" „Maar daar is toch niets bizonders in I" zei ik. „En v/at nog meer is, je kwam in het dorp en hebt 't daar met het hamerwerpen gewon nen van Zwarte George, den sterksten man die hier in dit land woont I" „Dc heb het van hem gewonnen, omdat hij zijn best niet deed dus is daar ook al niets bizonders aan 1" „En verder je woont daar heelemaal al leen in die spookvaHéi cn je vecht daar met duivels en demons, in storm en donder en on weer en regen en v/at het ergst van alles is je komt terug, levend, cn v/at nog meer is, met de duivclsteekenen op je hals, .die vol krabben zit van zijn klauwen en nagels. De ude Geffer mag er dan trotsch op zijn, dat hij je gevonden heeft, ik zeg, dat de oude Gaffer kindsch begint te worden, kindsch van ouder dom. en dat hij veel beter gedaan zou hebben met je te laten, waar je was ik heb al eens meer gehoord van menschen, die zich aan den duivel hadden verkocht en >k heb ook al meergehoord van het Kv/ade Oog ja I en ik kan het zien, wanneer iemand dat heeft „Onzin I" zei ik, nu ernstig, „onzin 1 Al dat geklet over spoken en duivels is pure onzin 1 Ik ben een man net als jullie en ik zou waar achtig jullie geen kwaad kunnen doen ook al zou ik het willen kom, laat ons elkaar de hand geven, en al die dwaasheid vergeten l" Ik strekte mijn hand naar den ouden Amos uit. Hij keek er naar, vandaar naar mijn gelaat, en schudde toen, terwijl hij den blik neersloeg, het hoofd. „Dat is het Kwade Oog I" zei hij, cn troÜ met zijn stok een kruis op den vloer, „het Kwade Oog I" „Onzin l" zei ik ncgmaals, „mijn oog is niet boozer dan dat van jou of van Job. Ik heb tot op vandaag nog nooit iemand iets slechts toe- gewenscht, of iemand onrecht aangedaan, en ild hoop dat ik dat mijn heele leven niet zal doen* En wat de varkens van mijnheer Dutton be treft, als hij er v/at meer cn beter zorg voort draagt, en ze uit den avonddamp houdt, dort zullen ze zeker v/cer beter dan ooit gedijen - kom, laten we elkaar de hand geven Maar de een na den ander schoof langzaam' naar de deur, de smidse uit, den ouden Amos achteraan, tot John Pringle alleen nog oven was; hij bleef nog eenige oogenblikkcn staan,, blijkbaar in tweestrijd, toen stapte hij plotse»* ling naar voren, greep mijn hand, schudde haan tweemaal krachtig. 1 „Ik kom morgen de hoefijzers wel halen, Pe- terl", zei hij, cn v/es het volgend oogenblik ootó verdwenen. „Bij slot van rekening," hoorde ik hem zeg-* gen, terwijl hij zich bij de onderen voegde, „niet iedereen kan zeggen, dat hij de hand gedrukt! heeft van iemand die met duivels vcchtP HOOFDSTUK XI. In de schaduw van deheg. Boven de heuvelen aan mijn linkerzijde keeti de maan naaT mij, groot en geel, terwijl zij lange schaduwen over mijn pad wierp De lucht! was zwaar van den geur der kamperfoelie in del heggen een zwoelwarme lucht, met in de gansche natuur een wonderlijke stilte, waarin geenblad ritselde en geeen tak bewoog. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1