DE EEMLANDER" BUITENLAND. «■BKSMETïrzïr Pillis DER MEXTItil Hf AMERSFOORT, Complete Meuli leering iluin- en Serremenfeelen EERSTE BLAD. Het wrekende fatum. II LAitGESRACHT Ho. 1. TELEPH90H No. 331 Deposito-Rente: Sen jaar vast 5°/0 zes maanden opzegging 4°/o een dag 31/« UPS' SAFE-iNRIGHTING "BFNNEN LAN D7" 19e Jaargsng No. 301 per po»t f 3.—. P« week (met *t*ö. verreketm, tegen ongelukken) 0J74. ehondeil^ke 1 0.05. AMERSFOORTSCH Zaterdag 23 Juni 1821 DIRECTEUR-UITGEVER! 91 J. VALKHOFF, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWM. TEL IMT 613. HOF 16 TEL. 618, MOiSTERIAMER br FAORIEK AAHDE PAPENHOFSTEDE Broodetend profeet", zoo tuit liet in onze )oreri, nu do wethoudersverkiezing geheel anders is uitgevallen, dan wij den vorigen keer hebben voorspeld. In de politiek schijnt logica een slechte TO^atstaf. Alles pleitte voor een democra- liscu*college von B. en W. van Amsterdam, voor de benoeming van een democratisch man van Links tot burgemeester. Maar ziet, tegen haar beginsel in, dat de burgemeester van eene gemeente op poli tiek gebied sympathiek moet zijn aan de meerderheid der bevolking, benoemde de regeering den heer De Vlugt, die anti-revo lutionair is, tot burgemeester van Amster dam. Opk de menschen van de linkerzijde, dit tusschen, haakjes, waardeer en den heer De "'ugt als menschhij is een gezien man, ge- om zijn eerlijkheid, en zijn jovaliteit. M».*r zij zijn verbaasd, dat de regeering deze Ms^o^ming heeft aangedurfd, nu de heer De Vugt behoort tot eene richting, die in de hoofdstad sleohts door eene kleine minder heid wordt gevolgd. De Sociaal-democraten, die de sterkste 'groep in den Raad vormen, zouclen, evenals wij, het liefst een bloc van democraten heb ben gevormd. Dit is mislukt dank zij de tac tiek van de heeren van Rechts, blijkbaar ge ïnspireerd door de conservatieven in hun midden. De rechterzijde stelde de Socialis ten eene voorwaarde, waarop zij niet in wil de gaan wat -men van te voren kon Weten. Toen zijn de Socialisten bij onze partij genoot Abrahams gekomen en zij stelden hem eene voorwaarde, waarop hij niet kon in gaan. Hij is zoo flink geweest te antwoorden, dat hij zich geen voorwaarden liet stellen, zoomin als de S. D. A. P-ers zich voorwaar den lieten stellen. Abrahams houding doet te weldadiger aan, nu hem in Het Volk is verweten, dat hij aan zijn zetel kleefde. Hij heeft nu metterdaad getoond, hoe veel waarde deze Snsuinatie had. Zoo is de S. D. A. P. gekomen tot sa- fnenwerking met den Vrijheidsbond. Zij heb ben nu samen 4 zetels in het dagelijksch bestuur en zij hebben de Rechterzijde er 2 laten bezetten. M.a.w. in den Amslerda-mschen Raad is 'de S. D. A. P. overgegaan tot de door ons en ook dcor haar zelf altijd veroordeel- de groepeering linksrechts. Het lijdt geen twijfel, dat deze onlogische en ongewenschte oplossing van de we'thou- derscrissis zich zal wreken f Zooals zich de oneerlijke anti-these-poli tiek in de Rijks-regeering al heeft gewro ken 1 Zonder homogeniteit op politiek gebied pogen de heeren van Rechts sinds 1918 te regeeren. Het is er ook regeeren naar I De Minister van Financiën moet bij herhaling voorstellen terug nemen en op militair ge bied is het onderling verschil van meening zoo groot dat het tot nu toe steeds laveeren en sdhipperen is geweest. Tot nu. Minister Pop komt met een letger- wet, die voor de katholieke democraten on aannemelijk is, wijl ze niet ver genoeg gaat in de richting van verliohting van lasten en bezuiniging, voor de anti-revolutionaire en Christe'.ijk-Historische echter eene ontwrich ting is van het bestaande leger. Die klove bleek niet te overbruggen en mede door zijn éigen coalitie-vrienden kwam Pop ten val. Waarschijnlijk zal de Regeering uit het kamer-votum de eenig juiste conclusie trek ken en heengaan. Maar do te ontstane rageerings-crists is, bij behoud van de anti-these Links—Rechts eenvoudig onoplosbaar. Bij het verschil in standpunt tusschen de katholieken en de christelijk-protestontsche partijen is samen werking op militair gebied onmogelijk. Men zal allicht zijn toevlucht zoeken tot een cabinet d' affaires, maar dit moge tot na de verkiezingen van het volgend jaar de za ken gaande kunnen houden, het zal het le- gervraagstuk niet kunnen oplossen en die oplossing is urgent. Zoo min als het op do finantieele vragen op bevredigende wijze een antwoord zal kunnen geven I O Meer en meer blijkt, dat de vraagstuk ken, die tegenwoordig de politiek beheer- schen, sleohts zijn op te lossen öf in demo- cratischen of in conservatieven zin. Noch de heeren van Rechts, noch de mannen van links hebben gemeenschappelijken verlan gens ten aanzien van de talrijke problemen, die thans om oplossing vragen. Of men wil of niet, men zal en in de Sla- ten-Generaal èn in de gemeenteraden moe ten komen tot de part ij groep eer ing, waar voor wij, vrijzinnig democraten ,nu al twin tig jaar lang strijden. Tot mi heeft men het niet gewild. Maar de oneerlijkheid in de nóg altijd bestaande, schijnbaar taaie, partijgroepeering begint zich te -wreken. Regeeren op grond van de religieuse antithese is praclisch onmo gelijk geworden. De onverbiddelijke werkelijkheid dringt thans tot aanvaarding van de tegenstelling democratie tegen conservatisme. Omtrent de kwestie van de Aalandseilan- den is thans een beslissing genomen. Nadat de twee partijen, Finland en Zweden, tegen over den Volkenbondsraad, voor haar aan spraken zijn opgekomen, heeft de raad thans haar besluit openbaar gemaaktde archipel zal bij Finland blijven, terwijl de eilanden in militair opzicht neutraal zullen zijn. Zwe den heeft verkaard voor de beslissing te zul len buigen. Maar dit is niet geschied dan nadat bij monde van Branting door Zweden Is geprotesteerd. H Van bv^eng zijn voorts de telegrammen, die betrekking hebben op net Engelsche steenkolenconflict. Wanneer de staat van zaken niet te gunstig wordt voorgesteld, zou alles er op wijzen, dat de uitnoodiging van den Engelschen mijnwerkersbond aan an dere vakvereenigingen tot het voeren van een gezamenlijke actie, op niets uitloopt. Er wordt dan ook rekening mee gehouden, dat het conflict een einde zal nemen. Maar dit is al zoo dikwijls gezegd, dat, al bestaat de mogelijkheid der beëindiging ongetwijfeld, men toch goed doet de nuchtere feiten, af te wachten. Berichten. Men weet, cat het geallieerde ultimatum staat op de ontbinding van Duilsche zijde der zelfweerorganisaties voor 30 Juni a.s. De Duitsche bladen berichten nu, dat de Duitsche rijkspresident eerlang een veror dening uit zal vaardigen, die het ontbinden beveelt van alle organisaties ter zelfverdedi ging (Selbstschutz). Het Belgische koningspaar zal in October a.s. een officieel bezoek brengen aan de. Italiaansche vorsten. Politiek Overzicht. Verleden Zaterdag heeft de Temps, het officieuse Fransche orgaan, een hoofdarti kel geschreven over de Opper-Silezische kwestie, waarin 't blad vaststelt, dat, bij een deeling van Opper-Silezië, door Duitsch- land gestichte ondernemingen aan Polen zouden komen, maar dat de politieke soeve reiniteit geenszins de rechten der afzonder lijke personen zou beïnvloeden. In het voor malige Pruisische Bromberg hadden verte genwoordigers der Duitschers maarschalk Pilsoedski begroet en verklaard, dat de ge schiedenis honderden keeren had bewezen, dat de Duitschers de geschiktheid en den wil bezaten, onvoorwaardelijk hun plicht te genover eiken sjaat te vervullen, waartoe zij behoorden. Dit bewees, dat de Duitschers in Polen niet van hun vrijheid werden beroofd en dat hun materieele belangen in Opper- Silezië zouclen worden verdedigd. De Deutsche Allgemeine Zeitung gaat naar aanleiding van vorenvermelde opvat tingen met de Temps polemiseeren en spreekt van een „ten eenenmale ongeloof lijke geschiedvervalsching". Het Fransche blad wordt op de vingers getikt, omdat het gebruik zou hebben gemaakt van een wil lekeurig uit het verband gerukten zin, dien de vertegenwoordiger der Duitschers in een rede naar aanleiding van de aanwezig heid van Poolsche staatshoofd in Brom berg werkelijk had gesproken. De Temps zou echter wijselijk hebben verzwegen, wat de heer Naumann verder nog meegedeeld heeft. De D. A. Z. geeft nu van den tekst der rede de volgende passages weer, die precies het tegenovergestelde bewijzen van hetgeen de Temps wilde bewijzen. „De woorden, voortgekomen uit een ge voel voor de hoogste rechtvaardigheid,' die u (d. i. Pilsoedski, toen hij anderhalf jaar geleden in Bromberg vertoefde) destijds tot ons sprak, wekten in ons de hoop, dat het beter voor ons zou worden. Deze hoop heb ben wij moeten laten varen, want het is niet heter, maar slechter geworden. Het betaamt ons niet de weinige minuten, die u ons kan toestaan, te gebruiken om -bij u aan te ko men met afzonderlijke klachten. Wij komen ook niet om ons over afzonderlijke ambte naren of speciale handelingen te beklagen, maar onze klacht is gericht tegen het sys teem, dat schijnt voort te vloeien uit de op vatting, dat wij nog steeds als vijanden en vreemdelingen beschouwd worden, die zoo spoedig als slechts mogelijk is, uit het land moeten worden verwijderd. Een der trieste gevolgen van het stelsel is het feit, dat meer dan driehonderddui zend Duitschers in betrekkelijk korten tijd bet land verlaten hebben om een onzekere toekomst tegemoet te gaan, Duitschers, die hier voor t grootste deel het burgerrecht bezaten. Wij haclden gedacht, dat het vre- destractaat en het verdrag inzake de be scherming der minderheden ons de waar borg zouden hebben verschaft hier als staatsburgers, in 't bezit van volledige rech ten, verder te kunnen' leven, maar de ste vigste steun dezer zeer belangrijke docu menten was naar bleek bedriegelijk, bepalingen, waaraan niet viel te twijfelen, we/den veranderd in hun tegendeel en uit de voor ons saamgestelde voorschriften in zake bescherming werden wapens tegen ons gesmeed." De Deutsche Allg. Ztg. zegt tot besluit van haar polemiek, dat nu verklaarbaar is, waarom de Temps deze uitlatingen achter wege heeft gelatenWat den Duitschers in Polen wedervoer, zou op precies eendere wijze en naar het blad vreest in nog sterke maté den Duitschers overkomen, die m' Oppen-Silene wonen, wanneer deepen van dit gebied aan Polen zouden worden I toscrew ezen, Bij de behandeling der supplementaire be grooting over het jaar 1921 is de minister van financiën gemachtigd ter bestrijding in eens van de buitengewone onkosten een lee ning aan te gaan voor een bedrag van 16 milliard mark. Antwerpen, 23 Juni. (V. D.) Een ernstig ongeval heeft rich voorgedaan in het Fransche gedeelte van de haven. Daar be vinden zich de kuipen voor het bewaren der voor het Rijn-leger bestemde wijnen. Heden gingen drie arbeiders in een kuip, om deze, zooals gewoonlijk, schoon te ma ken. Zij zijn in de ku o, vermoedelijk door dat er niet voldoende luchttoevoer was, ge stikt. Een onderzoek wordt ingesteld. Londen, 2 4 J u "n 1. (V. D.). Heden morgen hebben voigens een telegram uit Belfast de Sinn Feiners een militairen trein laten derailleeren. Veertig soldaten zijn ge dood. Op 3 Juli zou de volksstemming in Stiermarken worden gehouden over de aan sluiting bij Duilsch'land. De landdag van Stiermarken heeft echter eergisteren beslo ten, ondanks fed verzet, het besluit in te trekken. Damascus, 24 Juni. (H. R.) Er is een aanslag gepleegd op generaal Gouraud, toen deze zich naar het meer van Tiberias -begaf. De generaal is ongedeerd. P a r ij s, 2 4 Juni. (B. T. A.) De kranten drukken een telegram uit Tokio af, inhou dende, dat tengevolge van stortregens, een geweldige overstrooming heeft plaats gehad. Twee en twintig dorpen zijn bedolven onder de watermassa's. Honderden huizen zijn door den stroom meegevoerd. Er kwamen meer dan 200 personen om. Omtrent de overstrooming in Kyushu wordt nog gemeld, dat duizenden huizen onder water staan. Talrijke bruggen zijn weggeslagen. Veertig kolenmijnen worden met vernieling bedreigd. De oogst is ver woest. Honderden zijn zonder voedsel en onderdak. N e w-Y ork, 24 Juni. (R.)? De organi satie hier tr stede van stokers en matrozen stemden voor een hervatting van het werk, waardoor de staking bij de scheepvaart is afgeloopen. De Staatscourant van 24 Juni bevat o.a. de volgende koninklijke besluiten benoemd tot burgemeester van Wognum J. Commandeur van Bierum D. H. R. Her- rertstein op verzoek ontslagen als burgemeester van Terheyden M. A. A. van Hooff benoemd voor den duur van het studie jaar 19211922 tot rector-magnificus der Rijksuniversiteit te Leiden dr. C. Snouck Hurgronje te Utrecht dr. J. A. C. van Leeuwente Groningen dr. F. M. Jaeger benoemd tot gewoon hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden om onderwijs te geven in de Maleische taal en letterkunde en de algemeen e taalkunde van den Indi- schen Archipel dr. Ph. S. van Ronkel, thans tijdelijk hoogleeraar; benoemd tot adjunct-inspecteur der volks gezondheid, toegevoegd aa-n den inspecteur van de volksgezondheid R. Schüngl te 's Hertogenbosch, A. J. Schellekens aldaai; op verzoek ontslag verleend aan mr. H. C. van Hanswijk Pemrink, uit zijn betrekking van rechter plaatsvervanger in de arrondis sementsrechtbank te Zutphen en lid-plaats vervanger van den Centralen Raad van Be roep te Utrecht benoemd 'bij het reserve-personeel der landmacht, bij het personeel van den Ge neeskundigen Dienst, tot reserve-officier van gezondheid der 2de klasse, de heer G. J. Scholten, arts. van 1 - 4 revolt f 1.05 met Inbegrip van ceo bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbic dingen en Lictdsdigheids-adreitentiën voor de helft der prijs. Voor handd cn bedrijf bcat.vm zeer voordeel ige bepalingen woor het ad verloeren, licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. door de Koningin ontvangen, waarbij H. van de gelegenheid gebruik maakte, om denl llcl koninklijk bezoek nnn Drk. Gistermorgen kwamen de Koningin en de Prins om 8 uur 26 uit den Haag aan het Centraal Station te Amsterdam aan. De Ko ningin werd verwelkomd door den burge meester en den stellingscommandant. Na dat de Koningin, die een wit mantelcosluum droeg in de Koninklijke wachtkamer zich eenige oogenblikken met de autoriteiten had onderhouden, werd afsoheid genomen en per auto naar de de Ruyterkade gereden waar de steiger van van Es en van Ommers de Zaandam II gemeerd lag. De Koningin werd aan den ingang van den steiger ont vangen door den commandant der marine, kapitein ter zee P. C. Coops. De Koningin ging dadelijk aan bo&rd. De Koninklijke standaard werd geheschen. Terwijl de tor pedoboot zich van de wal verwijderde ver toefde de Koningin op de commandobrug. Men meldt ons van het eiland Urk: Urk was in feestdosch. Het vischerseiland met zijn bijna 3000 koppige bevolking, waar nog nimmer een regeerend vorst den wal heeft betreden, alleen Prins-Hendrik was er in 1912 eenige uren te gast, ontving gister onze Vorstin met haar gemaal. Twee weken te voren zijn de dorpelingen reeds begonnen met de versieringen van groen en bloemen, die alle aan langs den weg geplaatste palen, geschilderd in Urk- sche blauw-witte kleuren. Gisteren was men nagenoeg gereed. De botters en pinken zijn alle gepavoiseerd, nationale vlaggen en wim pels wapperen door het gebeele dorp en al le bewoners dragen oranje. Aan het haven hoofd is een groot bord geplaatst met het opschrift „Welkom op Urk" 1 In het visschersplaatsje zelf zijn eerepoor ten opgesteld, waar op transparanten on der meer te lezen staat: „Hulde aan ons Vorstenhuis"! „Hulde aan Koningin Wilhel- mina"! „Leve Prinses Juliana"! De grootste eerepoort staat evenwel aan de ingang van 't eiland, versierd met bloe men, welke- de attributen van de vissche- rij voorstellen Van heind en verre zijn allen, die in Urk thuis hooren en zoo ook een groot aantal Urksche meisjes, dat in Amsterdam in be trekking is, naar hun geboortedorp» geko men om het zeldzame koningsfeest met hunnen families te vieren. In de morgenuren werd nog met grooten ijyer de laatste hand gelegd aan de versie ringen, en om I I uur ontbrak nergens meer een nationale vlag met den Oranjewimpel. Omstreeks .half twaalf kwam de torpedo boot „Z. 2" in het zicht, waarmede het vor stelijk echtpaar met gevolg de reis naar Urk vanuit Amsterdam 'heeft gemaakt. Spoedig daarna lag de torpedoboot op de reede en gingen de Konkigin en de Prins over op een sloomsloep, waarmede naar de rtvijnen- legger H. Ms. „Medusa" gevaren werd. Aan boord van dit schip werd het noenmaal ge bruikt. Omstreeks half één verlieten de konink lijke bezoekers de „Meidusa" om zich met de stoomsloep naar de haven te laten bren gen. Daar was nagenoeg de geheele bevol king bijeengekomen om H. M. hartelijk toe te juichen. Toen H. M. en Z. K\ H. den wal hadden bereikt, werden zij verwelkomd door den Commissaris cjer Koningin in de pro vincie Noordinolland jhr. mr. dr. A. Roëll en den burgemeester van Urk, den heer A. Gravenstein De dochter van den burge meester, mej. C. Gravestein, bood de Vorstin een bouquet aan. Door de groote eerepoort, waarop het op schrift stond „Hou en Trouw aan Kroon en Troon" schreden de vorstelijke gasten lang zaam voort naar het raadhuis. Daar is de kleine raadszaal speciaal voor dit bezoek prachtig gerestaureerd. "De wanden zijn door den kunstschilder Bruins uit Kampen in een zacht bronzen en gïoene tint ge schilderd en boven de 'ambrizeering is de spreuk aangebracht„Saevis tranquillis in indus" (Rustig temidden der woeste baren). Bovendien zijn naast de portretten van de Koningin, de Prins en de Prinses de wapens van het Vorstelijk Huis aangebracht en is de zaal zelf met roode en witte geraniums en palmen versierd. Bij aankomst der koninklijke familie ston den voor het raadhuis in twee rijen 50 Urk sche vrouwen en meisjes in haar kerkge waad (met zwarte halsjes). Toen de Konin gin de raadszaal binnentrad verhieven zich all© aanwezigen va-n hun zetels. De Konin gin nam plaats onder een purperen troon hemel. De burgemeester, de heer A. Gravestein, hield daarop een toespraak, waarin hij dezen dag het glanspunt noemde in de geschie denis van het eeuwenoude eiland, waarop het devies van Prins Willem I van toepas sing is Saevis tranquillis in undis". Hij wees op den zorgelijken toestand van de visscherij en herdacht met dankbaarheid de door H. M. steeds betoonde milddadigheid voor de vele behceftigen van het eiland. Nadat H. M. deze toespraak had beant woord, werden de wethouders en raadsle den aan de vorstelijke gasten voorgesteld, •evenals de dokter van het dorp, de heer Lugtenberg en do predikant van de Chris telijke Gereformeerde Kerk, ds. van der Kodde, met wien de Koningin zich eenige oogenblikken onderhield. Daarop werden de organisators van het feest, de heeren G. Snoek en diens zoon. den heer Snoek dank te 'zeggen voor hef huldebetoon, dat hij niet eenige Urkerst Haar hadden gebracht bij haar bezoek aonf Amsterdam. Na afloop van de ontvangst ten stadhui* ze maakten de vorstelijke gasten eene wan deling door het dorp, waar overal de Urkcg bevolking langs de wegen was geschnard^ Allereerst werd een bezoek gebracht acif de openbare lagere school, waar Juiianntje Anker, een meisje, dat even oud is als Prin ses Juliana, namens alle schoolkinderen! de Koningin een bouquet aanbood. Buiteif de school op de speelplaats zongen de jon* ge kinderen versjes voor de Vorstin, wnnr* naar H. M. blijkbaar met groot genoegeit luisterde. Vervolgens wandelde het Koninklijk Echt paar naar den 21 M. hoogen vuurtoren, vootf welken een 50 tal stoere Urker visschers in zee-costirum met den Zuidwester op en cld oliejas aan, zooals die bij stormweer wordent gedragen, stonden om H. M. te begroeten. Na een korten tijd daar vertoefd te hebben, keerden de Hooge Bezoekers weer naar hel dorp terug om een bezoek te brengen aan eene Oud-Urker kamer, door den hotelier, den heer Hoekstra, ingericht, ongeveer op dezelfde wijze; als zij eenige jaren gele< den op het Vaderlnndsch Historisch Volks* feest te Arnhem te zien was. De Koningin! en de Prins brachten vervolgens een bezoeW aan het huis van eene oude Urker vrouw, de weduwe Van Urk. Daarop werd gewan- deld langs het huis van den burgemeester npor den vlschafslag, waar H. M. het elee trisch afmijntoestel in oogenschouw nanv Het zoontje van het raadslid Hak voort bood daar H. M. een vaatje ansjovis aan. Naast den Vischafslag bevindt zich het Redding*, station, dat bij ijsongevallen dienst doet. Ook hier vertoefde de Landsvrouw korten tijd. Haar werden eenige ijsloopers, die bij ongevallen de botters over het ijs sleepen, geloond. Aan de Koningin werden daar voorgesteld 12 Urkcrs, die destijds een me daille hebben gekregen door hunne moedige redding van de bemanning dei „Jonkheer Alting van Geusau", die toen in het ijs was vastgeraakt. De Koningin wandelde vervolgens naar het nieuwe gebouw van cle electrische Cen trale en na een kort bezoek werd de terug tocht naar de haven aanvaard. Na afscheid genomen te hebben van cle autoriteiten wer den de Vorstelijke gasten met de stoom sloep w-Qer naar de „Medusa" gebracht, met welk vaartuig de reis naar den Helder werd aanvaard. Ook thans werden de Ko ningin en de Prins door de bevolking, die naar de haven was* samengestroomd, harte lijk toegejuicht. Afen seint ons uit Den Helder: Het Koninklijk bezoek, waarbij de Ko» ningin en de Prins een zeldzaam geestdrif tige ontvangst is ten deel gevallen, duurde ruim drie uur, en gedurende dien tijd wan delde Hare Majesteit, die gekleed was in een) wit mantelcostuum, onvermoeid door het' dorp en sloeg met zeer groote belangstelling, allo bezienswaardigheden gade. Toen het programma was afgewerkt,» gaf Hare Majesteit nog den wensdi te kenner: een der botters te bezoeken, waarvoor de eerste de beste, die men passeerde, werd uitgekozen. Nadat schielijk de loopplank was uitgelegd begaven de Vorstelijke Bezoekers zich aan boord. Na hier een kijkje te hebben genomen namen de hooge gasten afscheid van de dorpsautoriteilen en maakten daarop langs de vele in de haven liggende gepavoiseerde botters een inspectietocht, in gezelschap van den burgemeester, den heer Gravenstein, en de Commissaris der Koningin, jhr. nu*, dr. A. Röell, die vergezeld was van den griffier van de Provinciale Staten, mr. Vening Mei nes, speciaal voor dit Koninklijk bezoek met een bootje van den Havenstoombootdienst uit Amsterdam naar Urk gekomen. De menigte op den wal zong toen bege leid door het Urksche Muziekcorps „Adria- nus Valerius", onder leiding van den visch- verkooper en tevens orkestdirigent O. Snoek, Psalm 121 vers 4. De sloep met de Koninklijke Bezoekers keerde toen nog eenmaal terug orn de hee ren Röell en Gravenstein aan wal te zetten, en na van hen afscheid te hebben genomen? begaf zich het Vorstelijk Echtpaar per stoom schip naar de nvijnenlegger H. M.'s „Me dusa", waarmede de reis naar Den Helder werd gemaakt. Luide juichten de eilandbewoners de Ko ninklijke Bezoekers een ,;tot weerziens" toe en het zal omstreeks kwart over vier geweest zijn toen het Koninklijk Gezelschap aan' boord kwam van den mij.nenlegger, waarofl het de reis mankte naar Willemsoord. Spoedig na aankomst van dit gernengda gezelschap van passagiers zette de „Me* dusa", begeleid door de torpedobooten Z. 2 en Z. 6, koers naar het noorden. Vele Urkers, die klaarblijkelijk nog niel tevreden waren met het overigens bijzonder enthousiaste afscheid aan wal, waren mei talrijke gezinnen scheep gegaan op cenr tiental door motoren gedreven botters, ten* einde de „Medusa" een eind te vergezellen* En vanaf deze schippersvaartuigen fuiclw ten de vrouwen en mannen onze Koningin! toe, die buigend de hartelijke begroetingeit beantwoordde. Niet leng evenwel hl-el de rt de visschersvaartuigen net tegen He 12 mij* len loopende oorlogsbodem vol, en zoo wa*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1