„DE EEMLANDEFT BUITENLAND. FEUILLETON. 1 Langs den woelen weg. PRIJS DER ABVERTOmEa Z ZOe Jaargang K6. 1 {Kt post f J.—per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17». alzondedljke nummere 0.05. Vrijdag 1 Juli 192F DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. BUREAU; ARNHEMSCHE POORTWAL TEL INT 613. bewijsnummer, elke rege' meer I 0 25, dicnsta.mi' e# dingen en Lictdadigheids-advcitcnticn voor de hclit der prO* Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige Hcpalinqen voor het advcrtccrcn- 1 cno circuiaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Politiek Overzicht. I In de eerste plaats, merkt de Deutsche ftMg. Ztg. op, wordt heel de Fransche poli- (lek tegenwoordig beheerscht door 't {vraagstuk van 't herstel: dat beteekencüe in zooverre reeds een zekere ontspanning, 'dat economische kwesties nooit door mid del van dwang, maar slechts door samen werking kunnen worden opgelost. Van deze eenvoudige waarheid scheen men nu ook in Frankrijk hoe langer hoe meer doordron gen te zijn. En al mocht men stellig geens zins de uitlatingen van de pers, die den laatsten tijd verzoeningsgezinder en hoop voller klonken, overschatten, niettemin werd het dag na dag duidelijker, dat de economisch-politieke overwegingen gingen overheerschen in steê van de eischen der zuiver-inilitaire machtspolitiek. Te voor barig noemt echter het Duitsche blad de trolgende passage uit de New York Amen- jan „Het heuglijk feit der laatste tijden is de v'eTugkeer der Franschen tot een redelijke politiek. De gematigden onder leiding van Briand hebben de imperialisten en mi litaristen van 't slag van Cl em erve eau, Foincaré en Foch volkomen teruggedron gen." Ontkend kon echter niet worden, dat de Fransche industriekringen meer en meer een eenzij dig-mi lit aire machtspolitiek d'en rug toekeerden. Karakteristiek te dezen op zichte was een bulletin van een groote Fransche industrieele onderneming, waar in wordt opgemerkt „De Duitsche democratische en republi- keinsche partijen hebben ons vaak en niet zonder reden voor de voeten geworpen, dat wij haar nooit begunstigd hebben. Wij heb ben daardoor een propaganda in de hand gewerkt, die den kiezers in Duitschland kon zeggen, dat het nutteloos was zich te on derwerpen. Thans mogen wij niet in de zelfde fout vervallen. Wij moeten het buuT- volk bewijzen, dat wij van onzen kant bereid zijn alles te doen om voor een ontspanning van 't Fransch-Duitsche conflict zorg te dragen." En al beschouwt het blad deze uitlatin gen als nauwlijks meer dan voorzichtig tastende schreden op het pad eener nieuwe politiek, het constateert tevens, dat het ver zet tegen Duitsche „Sachlieferungen" al duidelijk-merkbaar mindert: Briand had zijn goedkeuring gehecht aan het leverantie- programma van een socialistisch afgevaar digde van 't département du Nord, waarin een omvangrijke practisChe medewerking van Duitschland bij 't herstel was vervat. Ten opzichte van de medewerking der Duitsche arbeiders liet Briand zich echter ^og zeer gereserveerd uit: rn geen geval mochten de Duitsche werkloozen ten koste der Fransche werkloozen als arbeids krachten worden gebruikt. Juist op dit punt bestond zoo'n scherp meeningsverschil, omdat overal gewichtige economische be langen mede een rol speelden. De onder nemers van 't Noorder-departement kantten zich over het algemeen nog op felle wijze tegen Duitsche materiaal-levering en me dewerking van Duitsche arbeiders. Zij wilden, naar 't Journal des Débats schreef, het herstel voor zich zelf monopoliseeren. En 't waren dergelijke stemmen, waar Loucheur rekening mee moest houden, maar het had er toch allen schijn van, dat de wil tot herstel bij hem overwoog en dér- gelijke bezwaren zoetjes aan terugdrong. Loucheur wilde tegen eiken prijs en 'het deed er niet toe door welke midd-elen het verwoeste gebied weer herbouwen. Wel had hij het Duitsche aanbod om bepaalde secto ren der verwoeste gebieden weer op te bou wen, van de hand gewezen, maar hij be toonde zich niet afkeerig van de levering van een zeker aantal houten huizen, voor- zoover Duitschland's betalingen in geld, waarbij met name Doumer, de Fransche minister van financiën geïnteresseerd is, niet al te zeer werden verminderd. Het viel natuurlijk niet te voorspellen, 'hoe de tegen strijdige belangen in den eersten tijd zou den kunnen worden verzoend. De tegen stelling openbaarde zich in het conflict Loucheur-Doumer. De laatste dringt aan on. zoo mogelijk, omvangrijke betaling van Duitschland in contanten om het Fransche budget weer „gezond" te maken. Loucheur, de grootindustrieel, was meer en meer de meeding toegedaan, dat practische arbeids- verric'hting in wezen de eenige vorm is, waarin Duitschland thans ten dage over het geheel zijn verplichtingen met betrek king tot de schadeloosstelling kan vervul len. Tusschen beide tendenzen in stond Briand. Momenteel had het er den schijn van, dat hij meer overhelde naar de link- sche partijen en bijgevolg naar de denk beelden van Loucheur: „Maar Briand is een mensch, die oneindig makkelijk van op vatting verandert en 'hij zal, zoodra de stemming in Frankrijk mocht veranderen, niet aarzelen, den ouden koers weer te vo' ~en." Berichten. B e r 1 ij n, 3 O J u n i. (W. B.). Dr. Peters, de commissaris voor de ontwapening, heeft heden zijn functie neergelegd, daar de wet ter uitvoering van de ontwapening heden af loopt en dientengevolge de volmacht van den rijkscommissaris ook. Naar de bladen van welingelichte zijde vernemen, heeft de inlevering van wapens en munitie de voor- loopige schattingen nog overtroffen. P a r ij s, 3 0 J u n i. (B. T. A.). Cambon, uit naam van de geallieerde mogendheden, en Mayer, de Duitsche gezant, hebben van ochtend het protocol geteekend nopens de door Duitschland te betalen vergoeding voor de 7 bèstuurbare luchtballons, die moesten worden ingeleverd krachtens art. 202 en die in 1919 op onwettige wijze zijn vernield. Naar uit Parijs gemeld wordt, heeft Italië aan den Raad der geallieerden doen weten, dat het voorloopig zal afzien van een be rechting der Duitsche oorlogsmisdadigers, voor zoover zij op de Italiaansche lijst voor komen. B e r 1 ij n, 3 0 Juni. (W. B.). Een Pool- sche commissie is nu naar Ber^j^ gegaan om te onderzoeken, in hoever de Poolsche berichten over Polenvervolging in het in dustriegebied van Rijnland en Westfalen juist zijn. De commissie begeeft zich het eerst naar Bochum. Daar reciprociteit is toegezegd, zal ook een Duitsche commis sie met hetzelfde doel naar Polen gaan. B e r 1 ij n, 3 0 juni. (W. B.). Volgens te Berlijn te betroiowbarer plaatse ingekomen berichten uit O.-S. nemen de opstandelin gen op hun terugtocht geroofd en gestolen goed mee op gerequireerde wagens. Ook hebben zij meerdere personen weggevoerd. Véle opstandelingen zijn met wapens ach tergebleven, zij het dan ook niet in vaste organisaties. Zij dragen den Poolschen wit ten adelaar en controleeren ook op sommi ge plaatsen nog het spoorweg- en tramver^ keer. O p p e 1 n, 2 8 J u n i. (B. T. ADe te rugtocht der Poolsche strijdkrachten is von- Qohtend begonnen en wordt op normale wijzfe uitgevoerd. Oppel n, 30 Juni. (B. T. A.). Het te- rugtreklce^ der Polen, overeenkomstig het plan van de geallieerde commissie, is in volkomen orde begonnen. Gleiwitz, Zabre en de spoorweg Oppeln—Gleiwitz zij-n ont ruimd. Rybnik is zelfs vóór de gestelde ter mijn ontruimd. Generaal Höfe.r werd 's och tends in kennis gesteld met de door de Po len verrichte ontruiming met het oog op de evacuatie die hij moet volbrengen op het westelijk deel van het volksstemmingsge- bied, behalve de streken van Kreuzbwg en Leobschütz. B e r 1 ij n, 3 0 Juni. (N.T.A. Draadloos). De ontruiming van Opper-Silezië door de den Duitschen Selbstschutz is binnen den ge stelden termijn vertooid. eD soldaten van sommige opstapdelmgentroepen hebben naar het schijnt, de uniform enkol uitgetrok ken om a's burgers op bun oude post te blij ven. Bij Söhirokeu zijn in den rug der Duit sche ve-T-d edigings troepen onverwachts op standelingen-benden opgedoken. Enkel door de onmiddellijk van Engelschen kant ge opende bemiddelings-actie kon een ernstig incident worden vermeden. Aangaande het Fransch-Poolsche verdrag deelt het „8 Uhr Abendblatt" de volgend© bijzonderheden mede Polen verplicht zich in het verdrag een staand leger van 600,000 man te onder houden en in den generalen staf van dat leger ook Fransche officieren op te nemen en met dit leger Frankrijk ook in geval van een aanvallenden oorlog te zullen bijstaan. Frankrijk draagt voor het onderhoud van dit leger èen gouden franc bij per man en per dag, welke som door de Fransche mili taire missie te Warschau aan de Poolsche regeering zal worden betaald en wel nadat telkens de sterkte van het Poolsche leger is vastgesteld. In economisch opzicht verleent Polen aan Frankrijk de uitsluitende exploitatie van alle nog niet ontgonnen mijnen in de districten Rybnik en Plesz. Bovendien verzekert Polen aan Frankrijk belangrijke voorrechten in het besturen en exploiteeren van de naphta- bronnen in Ocst-Galicië. Polen zal ten slot te den invoer van Fransche luxe-artikelen tot een totaal bedrag van 150 millioen frs. vrijgeven. Londen, 30 Juni. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). Heden is op Trafalgar Square, voor de National Gallery, hét stand beeld van Washington onthuld, dat een ge schenk is van Virginië aan de Britsche natie. Lord Curzon, die het geschenk namens het land aanvaardde, zeide het te beschouwen als ljfet symbool van h-.?t feit, dat de twee takk/n der groote Eng dsch-sprekende ras sen/nu en voortaan onscheidbaar één zijn. Wij/kunnen nooit-meer tegen elkaar strijden, aldus Curzon, dat is oen axioma, maar hij wfhschte er aan toe te voegen, dat Enge land en Amerika nooit meer moeslen twisten. De twee naties kunnen, door haar gemeen schappelijke krachten te richten op het goede doel, veel doen om andere naties te beletten te strijden. Door het voorbeeld dat zij gesteld hadden, door de gemeenschappe lijke offers, die zij hadden moeten brengen, door vriendschappelijke raadgevingen en samenwerking hunner ambassadeurs en staatslieden, door de vastberadenheid van hun volken, door den invloed der pers in beide landen, moeten, meende Curzon, de Bngelsch-sprekende landen trachten ervoor te zorgen, dat de wereldvrede verzekerd wordt. P a r ij s, 3 0 J u n i. (B. T. A.). De Temps verneemt uit Londen De persvereeniging meent te welen, dat de politie een samen zwering heeft ontdekt om verschillende mi nisters en zekere Engelsche ambtenaren te Londen te vermoorden. Er zijn buitengewo ne voorzorgsmaatregelen genomen. Men ziet opzienbarende onthullingen teven-voet. Londen, 30 Juni. (R.) De gedelegeer den-conferentie heeft vanmorgen met over- wchagende meerderheid de voorloo re re- kringen den bi' m Vi- A r0 1 geling tusschen den bond van werkgevers in j in 1919 uit Rusland was terug- -kc 1. Do het machinebedrijf en de vakvereeniging j prins vervolgde zijn weg onder de toe* van metaalbewerkers aangenomen en is juichingen dei- menigte en hield daarr. i* overeengekomen den leden der verschillen-1 troepensohouw. de vakvereenigingen aan te raden de voor- j \vr n a n D- w eenen,. 30 Juni. W. B.). Over waarden aan te nemen. Binnen veertien da-, v I eten aanslag op uen prins-regent wordt uit Belgrado nog gemeld, dat onder de sU\c gen zal een referendum plaats hebben. Londen, 3 0 J u n i. (B. T. A.). Arthur Griffith, de vice-president van Sinn Fein, en John Mac Neill, leden van het rijksparle- ment, zijn vanavond uit de gevangenis ont slagen. Londen, 30 Juni. (N. T. A. Draad loos). De conferentie te Dublin zal volgens de bladen worden gehouden, zelfs als Sir James Craig het onmogelijk zou achten er aan deel te nemen. De Times-correspondent te Dublin schrijft, dat de zuidelijke Unionis ten alles zullen doen om den weg voor De Valera te effenen, voor zoover het vereenig- baar is met ham beginselen. Tevens wordt gemeld, dat De Valera's eerste antwoord uan Lloyd George geen ontmoediging heeft gewekt in Dublin. De terughoudendheid van Craig wordt, gezien de omstandigheid, be schouwd als zeer natuurlijk, daar hij reeds uiting heeft gegeven aan zijn bereidwillig heid om De Valera in Londen te ontmoeten. Londen, 30 Juni. (N. T. A. Draad loos). Omtrent de uitnoodiging van De Va lera tot een conferentie te Londen, voordot hij antwoordde op de invitatie von Lloyd George om te Londen te komen praten, ver klaarde Lord Middleton gisteren, dat drin gende vertoogen tot hem waren gericht, dat hij de uitnoodiging van den premier zou aanvaarden in het belang van den vrede en •na zijn Iersche vrienden te hebben geraad pleegd. Hij stond er echter op eerst naar Dublin te gaan. Door een verwarring in het adres van den brief aan Sir James Craig, mogelijk wegens het feit, dat een lid van het parlement voor het „Trinity College" te Dublin denzelifden naam draagt, is de brief den vorigen avond niet ontvangen •door den eersten minister te Belfast. Alleen een kort telegram kwam dezen in handen, inhoudende „Kunt gij Maandag a.s. in het raadhuis te Duiblin komen Na ontvangst van dit telegram antwoordde Craig, dat het hem onmogelijk was aan zulk een bijeen* komst deel te nemen, daar hij reeds de uit noodiging van. Llord George had aangeno men. De Valera zou daarop, volgens een bron uit het kamp von Sinn Fein, geant woord hebben, dat het hem speet, dat Craig niet kon komen en er bij hebben gevoegd, dat Lloyd George's voorstel wegens zijn beperkingen niet aannemelijk was in zijn tegeniwoordigen vorm. Modena (Noord-Italië), 3 0 J u n I. (B. T. A) Carabinieri hebben een bende roode bandieten opgespoord, die sinds eenigen tijd de bevolking op het platteland terroriseerde. Drie bandieten, waaronder de leidér, werden gedood, de anderen gearresteerd. De bevol king richtte een feest aan ter eere van de carabinieri. Belgrado, 29 Juni. (B. T. A.). Prins-regent Alexander hééft hedenmorgen den eed op de grondwet afgelegd. Op het oogenblik, dat de prins in gezelschap van Pasjlts uit het parlement terugkeerde, werd van het dak van het ministerie van publieke werken een bom geworpen, die een tele graafpaal raakte en in de lücht ontploft© vóór dat het rijtuig voorbijging. Een tien tal personen, voor het meerendeel sold8 ten, werden gewond. De dader, clie gearres teerd werd, verklaarde dat hij Spassein Staitch heette, schilder was en afkomstig was uit Toeraka Kagnija. Hij was naar Bel grado gekomen om overeenkomstig zijn be ginselen den aanslag te plegen. De politie herkende echter in hem een bekend bolsje-- wistisch agitator, die in communistisch© offers zich ook bevindt Boissiei', de Zwitser» sche hoogleeraar, die ernstig is gewond. Het vermoeden, dot de aanslag slechts de dood van één persoon was, wordt niet bevestigd. In den loop van gisteren heeft de politie no4j drie personen gearresteerd, die allen mede schuldig aan den aanslag zijn. Volgens een Reuterbericht verneemt do Times uit Helsingfors, dat een algemeen: mobilisatiebevel, dat betrekking heeft op, alle lichtingen( tot de 48-jnrigen toe) is uit gevaardigd in de noordelijke gouvernemen ten cn waarschijnlijk in geheel Rusland irt verband met opstanden in Siberië, waar dei toestand zeer ernstig wordt geacht. Door da bevolking zou nog al fel verzet worden ge pleegd en er moeten ernstige gevallen vanl oproer in verschillende districten zijn onder drukt. Athene, 29 Juni. (B. T. A.). Do Grieksohe troepen hebben Nicomedio ont ruimd zonder daarbij door den vijand te wor den gehinderd. Constontinopcl, 3 0 Juni. (B. T. A.). De Turken hebben posities ingenomen.' nabij Sabondja. Zij zetten hun opmarscK voort De Grieksche troepen, die Tefil! moeten verdedigen en versterkt zijn door drie artilleriegroepen, zijn omsingeld door de Turken. Men verwacht, dat zij zich spoe dig zullen overgeven. Londen, 30Juni. (R.). De Daily Mai] verneemt uit Constant! nopel, dat een com plot voor een opstand tegen de geallieer den werd ontdekt De opstand zou beginnen tegelijk met -een aanval van de nationalisten aan den Aziatischen kant. De Engels oh e au toriteiten ontdekten het oompiot en lietenl •meer dan 'honderd Russen gevangen nemen, o.w. drie bolsjewistische commissarissen. Men zegt dat Moskou de leiding had in de samenzwering. P a r ij s, 3 O J u n i. (B. T. A.). Briand heeft vanmiddag een langdurig onderhoud gehad met Bekir Sami bey. Washington, 29 Juni. (R.). Het Re presentantenhuis heeft met 340 tegen 4 stemmen het door Senator Bora'h op de ma- rnvebegTOoting ingediend amendement aan genomen, dat den president machtigt onder handelingen te beginnen met Engeland en Japan over de beperking van den oorlogs- scheepsbouw. Washington, 30 Juni. (R.) Presi dent Harding heeft de wet geteekend', waar hij het geregelde leger verminderd wordt tot 150,000 man met ingang van 1 October, "BINNENLAN d7 Kameroverzicht. Eerste Kamer. In de zitting van Donderdag werd op ver zoek van den heerVanNieropde spoor wegovereenkomsten voorloopig van de ogen- da afgevoerd in verband met de in het ver slag gestelde vragen. Aan de orde is daarna de Djambi-ontginning. De 'heer Van Embden meent dat de regeering niet verplicht i s, uit zelfstandig- heidsgevoel geen rekening te houden met de opmerkingen van vreemde mogendheden Het gaat hier om de handels en bewape ningspolitiek, die niet uitsluitend nationaal zijn. De door Amerilc gevraagde reciprociteit ring. De proef op een genot is de herinne- Naar het Engelsoh van JEFFERY FARNOL. 86 Maar toen ik op mijn legerstede 1ag, kon ik niet slapen en bleef maar naar het schitterend Stukje hemel kijken, dat omlijst werd $oor mijn geopend venster. Ik dacht aan Charmain, aan haar schoonheid, haar vreemde grillen en ge dachten, haar wisselvallige stemmingen en haar weerbarstigheid, en vergeleek haar achtereen volgens met alle schoone vrouwen waarvan ik in mijn boeken gelezen, of gedroomd had. Langzamerhand echter gingen mijn gedachten haar Dick Praatgraag en Zwarte George en met mijn geestesoog zog ik dezen voor me, met woeste oogen en wreeden mond, gedoken onder de een of andere heg, het mes in de hand, ter wijl hij sneed en sneed aan zijn twee knuppels, iwaarvan er een het leven uit mij slaan moest. ,Van deze sombere voorstelling gingen mijn gedachten weer terug naar de zachtoogige Prudence, naar den ouden man, de smidse en "de honderde kleine zorgen van den volgenden dag. Nog eens herdacht ik den stormnacht, het verschijnen van Charmian, het verwoede gevecht in de duisternis, het gesprek met den Voorrijder, en toen kwamen mijn gedachten weer bij Charmian terug. Doch daarna, on danks mijzelf, weer naar Zwarte George, en ik 2rOSL mü zelf zooals do marskramer mü be schreven lad, stijf achterover liggend op een eenzame p ek in het bosch, met glózige oogen, doodstil omhoogstarend naar de I fluisterende bladeren beven mij, terwijl mijn bloed sijpelde en sijpelde in het gras, en een merel juichend zong op nijn onbeweeglijke borst. HOOFDSTUK XV. Wat, als „tusschen haakjes," door den leiser desverlangd overge- sngen kan worden. Aangezief dit leven een Groote Weg is, dien wij allen Roeten gaan, of wij willen of niet; aangezien iet een doorgang is, die somtijds zeer moei lij. en wreed is, met vele ontberin gen, vaqk ter la ten en ondragelijk eentonig moet zijn amzien, vroeger of later, dus ook wel ten goede tv;renderen, en kernen wij, wanneer het bijna o:begaanbare, steenachtige deel van den weg aoter den rug is, de versmorende hitte en slb voorbij, wellicht aan een groene en verfrissóende laan, met vele hocge hoo rnen, en dej lfmgs het koele, heerlijke gemur mel van ka delend water. Wie zal het ons aan rekenen, wdlif r wij vat lang in deze verkwik kende scha r verwijlen, en languit op onzen rug gelegeV) cp waar is staren door het groene, wuivende gbladerte naar het einde'ooze blauw vóór wij d<j tocht opnieuw beginnen, om te gemoet te jian wat de omnevelde verte voor ons aan goti of kwaad mag verbergen Aan zuli.'.c i rustplaats in deze mijne ge schiedenis ijn ik thans gekomenhet verhaal van een tijfl dien ik later mij altijd heb herin nerd als dej gelukkigsten dien ik ooit had ge kend, en wdraan de herdenking voor mij altijd zal blijven Is aan een tijd vol zoete, lieflijke kleuren efleuren. Indien gij in de volgende bladzijden te veel mccht vinden over Charmian, wil ik in de eer ste plaats opmerken, dat déze geschiedenis met haar staat en valt; en in de tweede plaats, dat ik in dit deel van mijn verhaal het grootste behagen schep, al moet ik tegelijk ook erken nen, dot ik mij daarmede ook tegenover de grootste moeilijkheid zie gesteld, omdat ik, zoo getrouwelijk mogelijk, zal moeten uitbeel den het wezen, dot het meest van alle schepse len met elke verstandelijke ontleding spoteen vrouw. Om de waarheid te zeggen begin ik te vree zen, dot mijn pen mij algeheel zal beoeven, om de eenvoudige reden, dat het juist Charmian is die ik moet teekenen, Charmian van wie ik min der dan niets begrijpwarvt welke regel is ér ooit opgesteld kunnen worden, waarnaar het vrouwelijk gemoed met zekerheid kan worden gemeten, en wie van al die wijzen, welke tot nu hebben geschreven dichters, en rome' of historieschrijvers heeft ooit het y 1 om en het waartoe kunnen peilen van h^>»^louwe'* j lijk gemoed Ik zou inderdaad een dwa©^ 2lIn' m(ben ik het onmogelijke ging ben* -even ik zal dus alleen trachten Knar u. doen zien. zooals ik haar zelf heb gezien, en u haar beschrijven, voor zoover ik haar heb leeren kennen. Maar dan hoe zal ik beginnen Ik zou u kunnen vertellen dat haar neus noch recht noch gebogen was, niettemin volmaakt van vorm ik zou u kunnen vertellen van haar wenkbrau wen, recht en forsch, van haar oogen, groot en met zware wimpers, van haar kin, krachtig, rond en met een lieflijk kuiltjeen toch dat zou Charmian niet zijn. Want ik zou u het be~ tooverend rood van haar mond, met zijn plot selinge, verbijsterende wisseling van uitdruk king niet kunnen schilderen, noch u laten zien in hoe bekoorlijke welving onder- en bovenlip zich in elkaar voegden. Ik zou u kunnen ver tellen, dat haar in de oogen te zien, was als het staren in zeer diep water, maar ik zou u nooit hun wisselende schoonheid kunnen doen ge voelen, noch hoe zij haar wimpers kon op slaan en evenmin zou ik u de volle, warme kleur van haar huid, of de lenige bevalligheid van haar lichaam kunnen tpschT'j- Zoo vrees ik dun ook, dat mijn non haar taak niet zal kunnen vervullen, eri ij, wanneer gij deze bladzijden geleren zult vephen, slechts een zeer onvolmaakt beeld zult gekregen heb ben van wat Charming werkelijk is. Reden waarom £een ó'jd cf papier meer aan zulk eeiy"1 'dankbare taak zal verspillen, en rnet mi jnj^hoal voortga, het aan u, lezer, over laten^ von baar een beeld te vormen, zoo So#>'G'Ü kunt. "iOOFDSTUK XVI. Handelt, ier peer, over den p r ij s van v 1 e e s c ii, en over Lady Sophia Sefton van Cam bourne. Charmian zuchtte, beet op 't eind van haar pen, en zuchtte nogeens. Zij werkte ingespan nen aan haar huishoudboek, telde op en uok af en bekeek af en toe het resultaat met een ontevreden gefrons van haar wenkbrauwen. Ze had haar mouwen over haar blonkc, ronn de armen opgerold, en ik vroeg mij in stilto verwonderd af of die van de veelgeroemdo Phryne wel volmaakter von vorm of von fraai er teint v/üren geweest. Hadde ik het genie van een Praxiteles bezeten, ik zou aan de wereld een meesterstuk van schoonheid geschonken kunnen hebben, ter vervanging von de verloren gegone Venus von Cnidus; in werkelijkheid was ik echter niets meer dan een gewone smid, cn zij een schoono vrouw, die zuchtte, op haar pen beet, en nog eens zuchtte. „Wat is er Chartuion „Een moeilijke optelling, Peter, en ik heb nl zoo het land aan cijfers ik veracht, haat ze vooral als ze niet kloppen willen I" „Bekommer je er dan niet om I" zei ik. „Jav/ol, niét om bekommeren 't idee I Hoa kan ik me er niet om" bekommeren, wanneer het leven zoo duur is en wij zoo arm zijn." „Zijn we dan zoo arm „Ja zeker, natuurlijk zijn we arm." „Ja kan ook wel ja ik denk ook wel, dat wij aim zijn," zei ik verstrooid. {-ais \yas schoon, Thais was bctoovërer eri Beienice was beroemd om hoar schoonheid, maar toch zou een van haar zulke r; n hebben kunnen laten zien, zoo bevallig bij 'k bewegen, zoo zucht en fijn van ronding in al hun lijnen, armen die bij alle stevighci 1 - naar ik dacht wonderlijk zacht moesten zijn om aan te raken, en glad als ivoor, en waarop een teere glans weerkaatste, c-uur waar het licht ze kuste „We hebben van de week vier shilling act" vleesch uitgegeven, Peter I" zei Charmian, t l*-*"4 (W.,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1