ILEESCHHOIIWER 5 LAMME P. HhMnstn-li RrsMairt untwmr Mi. Ho. ai! Deposito-Herige: UPS' SAFE- buitenland. binnenland.^ AMERSFOORT. Berichten. w^- 20e Jaargang Ne. 2 «HBwuBjL'TïrE'i: per post f 3.—. pa wtek (met pitis Terrektr.ng tegen ongelukken) f 0.17*. afzonderlijke nummers f 0JU. AMERSFOOBTS Zaterdag 2 Juli 1921 PRI3S DES ADVERTEHÏIËM „DE EEMLANDER" DIRECTEUR-UITGEVERi J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTW4L TEL INT 513. van 1 4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en Licldadigbeids-advcitentiön voor de helft der prys Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidcclige bepalingen voor het adverlccrcn. licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden HOF 16 TEL. 618. ëfüSTERIUMER en FABRIEK AAR DE PAPENHOFSTEDE Conmlefe Menh leering ^Tain- en Serremenbelen^ EERSTE BLAD. Ket einde van den lengen? Op hetzelflde oogenfblik, waarop blijkt, dat de politieke verlangens van de katholieken en de protestantsch-dhristelijke partijen zóó zeer uiteenloopen, dat de clericale coalitie niet meer in staat is tot regeeren, zoodat Rechtsche ministerie zijne portefeuilles ter beschikking van Hare Majesteit de Konin gin moest stellen, blijkt tevens hoe afschu welijk onoprecht de samenwerking van de heeren van Rechts altijd is geweest. We hebben wel gelijk gehad, toen we in den politieken slri.ild steeds weer hebben be toogd, dat de z.g. „gemeenschappelijke wor- tel des geloofs" een praatje voor de vaak was, uitgevonden door den man, die In zijn hart Rome verfoeide en aan dit minder christelijk sentiment dan ook eertijds in ronde woorden lucht had gegeven. Heel het den orthodoxen kiezers inge stampte begrip van de saam'hoorigheid van ettle partijen van „christelijken" huize is een fatale leugen geweest, uitgesproken en her haald alleen mot het doel om het liberalis me te vernietigen. Die vernietiging was noodig zoo meende men om de z.g. „vrije school" door de gemeenschap te la ten financieren. De heeren van Rechts zijn er eindelijk in geslaagd het vurig begeerde doel te berei ken. En nauwelijks is dit het geval, of de wer kelijkheid verjaagt den coalitie-leugen. Nóch op het gebied van de belastingen, noch on dat der defensie bestaat de moge lijkheid van 'n gemeensrhappelijk Reohtsch program. En dit eerste, ofschoon de protes- fcants-dh-clericalen ter wille van de coalitie hunne volgelingen langzamerhand tot voor standers van ..beschermende" rechten heb ben opgevoed f Zoo ontstond op natuurlijke wijze de ml- nistertee'e crisis. En nu voelt men zich ter Rechterzijde on middellijk heel wat behagelijker, dan toen het gemeenschappelijk kabinet tot matiging dwongf S»« 4«/3 3 Va o Sen jaar vast zes maanden opzegg'ng een dag Men weet, dat er weer eene Grondwether ziening in de maak is. Bij die herziening zal QTtikei 171 van de grondwet worden gewij zigd, zóó dat een al lang bestaand schreeu wend onrecht jegens de katholieken zal worden goedgemaakt. Hun zal namelijk wor den toegestaan, overal waar zij dat wen- schen openbare processies te houden. Dit schijnt ons de eerste eisch van gelijk recht voor alle staatsburgers. Wat aan sociaal-democraten, aan geheel-onthouders en turners als van zelf sprekend vergund is, in het openbaar te betoogen en propa ganda te maken voor hun beginsel, dat moet ook aan Roomsch-Katholieken moge lijk zijn en wij verheugen er"ons in, dat wij die toch heusch niet vrii zijn van een ge zond anti-clericalisme 't onze ertoe heb ben bijgedragen om in 't nieuwe Vrijzinnig- Democratische urogram de eisch tot herzie, ning van art. 171 in liberalen geest te doen opnemen. Niet aldus onder de coalitie-vrienden. De nrotestantsche orthodoxie verheugt zich blijkbaar over den val van het eigen minis terie, nu zij daardoor ruimte krijgt voor een actie tegen de herziening van artikel 171 Zij houdt protest-camenkomsten tegen die voorgenomen herziening en daarbij krijgt men een geluid te hooren, dat het levende bewijsmateriaal is voor den leugen der coa litie. Zoo Is er te Leiden zulk eene samen komst geweest, waar ds. Locher zich reeds in het gebed verootmoedigde „wegens de zware zonde door de protestantsche ge- loovigen bedreven, die hebben vergeten dat door de Hervorming de Heer de Chris tenen heeft uitgeleid uit het huis der dienstbaarheid en hebben geschonden het verbond dat Willem de Zwijger met den Vorst der Vorsten heeft gesloten. Hij schetste vervolgens de beteekenis van het ronddragen der hostie langs de openbare straten, waarin hij ziet een om laag halen van den Eenigen Zoon van den Vader en tevens, naar het woord van den Catechismus, een vervloekte afgoderij. Daarom moet het protestantsch volksdeel de regeering overtuigen, dat zij dezen weg niet mag opgaan. Men zegge niet, dat het gevaar niet meer bestaat nu het ministerie zijn ontslag heeft ingediend. De reeds machtige Roomsche Staatspartij zal alles beproeven om ook in dit opzicht haar doel te bereiken. Zij wil over het protes tantsch Nederland heerschen. Dit is ook de achtergrond van het gezantschap bij den Peus". In den zelfden toonaard spraken ds. Rie- me-ns en ds. Groot Enzerink en ten slotte nam men deze motie aan „De vergadering enz., met droefheid en verontwaardiging kennis genomen heb bende van het ministerieel voorstel om door grondwetsherziening openbare pro cessies toe te staan in gansch Nederland, spreekt als haar overtuiging uit, dat open bare processies, waarmede aanbidding der hostie cn beeldenvereering, in striid met Gods Woord, genaard gaat, niet behooren te worden toegelaten; dat bovendien bedoeld voorstel is een verloochening van het Christelijk-Histo- risch, d. i. Protestantsch karakter der na tie, aangezien door de processies een roomsch cachet gedrukt zou worden op ons nationale leven; besluit hiervan kennis te geven aan het Ministerie en de Staten-Generaal, en roept ons gansche volk op tot ernstig en krach tig verzet, om zich niet in naam dpr vrij heid, die Rome zelf in roomsch landen niet gunt, te laten knechten." Terwijl ons s-indst 1901 is v-erteld, dat het Nederlandsche volk -eene „christelijke" na tie, heet thans het Nederlandsche volk eene „protestantsche" natieen dit ofschoon ruim een derde van Nederlandsch bevolking Roomsch-katholiek is f Zoowel speeches als motie bewijzen, hoe clericaal deze protestanten zijn. Zij wen- schen vrijheid voor zich, maar gunnen di-e niet can anderen.. Enzij verketteren den vriend van gisteren met wien zij in bond hunne mede-protestanten, de vrijzinnigen, hebben bestreden en vernietigd f Het is volstrekt niet onmogelijk, dat het anti-papisme van een protestantsche otho- doxie ten slotte mede oorzaak is van den val van het ministerieer is niets van naar buiten gebleken, maar reeds lang, stellig sinds de deputaten-vergadering, waar Co- lijn en Idenburg het woord hebben ge voerd, weet men, dat de anti-revolutie snakt naar verbreking van de coalitie.. Was het uiteenvallen van de coalitie bij de be slissende stemming over artikel 27 van de militiewet wellicht slechts het middel om een eind te maken aan de samenwerking met Rome Was het een aanloop om af te komen van de grondwetsherziening, die den katholieken vierden rc^ht zou doen? Bij de nu weer duidelijk gebleken harte lijkheid van de. vriendschap van Dordt en Rome zou het heel goed mogelijk zijn. Intusschen bewijst de Leidsche motie be ter dan eenige argumentatie van Vrijzinnige zijde hoe oneerlijk de politiek is geweest van hen die nu jaren lang de christelijk-politieke eenheid hebben betoogd. Zouden wij nu het einde beleven van den twintig-jarigen Ier Londen, 1 Juli. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). De aanklacht van moord, die de Engelsche regeering heeft ingediend tegen twee Duitsche duikbootofficieren, de eerste- luitenants Boldt en Diftmer, in verband met het in den grond boren van het hospitaal schip „Llandovery Castle" aan de Z.W. kust van Ierland op 27 Juni 1918, zal de volgen de week voor de politierechtbank in Bow- street behandeld worden. Volgens de bla den is het waarschijnlijk, dat aan de be schuldigde officieren, die eenigen tijd ge leden werden gearresteerd, last zal worden gegeven de zitting bij te wonen en dat zij aanwezig zullen zijn onder bewaking van Engelsche politie-ambtenaren. De zaak komt in Bowstreet voor, voor het hooren van een of twee getuigen, die niet in staat zijn naar Leipzig te gaan voer het pro ces nadat hun verklaringen zuilen zijn op- geteekend, zal de verdere behandeling der aanklacht te Leipzig plaats vinden. De Llandovery C-stle werd zonder waar schuwing getorped -*d, toen het schip uit Canada op weg was naar Engeland. Het had alle navigatielichten en de gewone lichten voor een hospitaalschip op. De bemanning bestond uit 164 koppen en aan boord be vonden zich 80 Canadeesche officieren van gezondheid en 14 verpleegsters. Van deze 258 personen bereikte slechts één boot met 24 overlevenden een haven. In den Pruisischen Landdag is gisteren bij hoofdelijke stemming het voorstel tot af schaffing der doodstraf met 175 stemmen (rechterzijde, centrum en een groot deel der democraten) tegen 133 (linkerzijde) verwor pen. De bevolking van Frankrijk bedraagt 36.984.206 zielen. Hiervan komen 2.384.547 voor rekening van Parijs. Dit is minder dan in 1911, maar in genoemd cijfer zijn niet begTepen de militairen, die op 8 Maart j.l. in het buitenland vertoefden. Londen, 1 Juli. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). Het voortduren der droogte doet vreezen voor den oogst in verschillen de landbouwdistricten. De vorige maand was de droogste Juni sedert een eeuw. Slechts drie dagen was er regenval, die wat beteekende en het totaal voor de geheele maand was slechts 0.21 inch. iwee van de vrienden van Valera den president der Iersche republiek n.l. Arthur Griffith en Jonh Mac Neill Donderdag zijn uit de gevangenis ont slagen. Maar nadat dezen in vrijheid wer den gesteld, werden ook de gevangenisdeu ren geopend voor nog verschillende andere Sinn-Feiners, leden van het parlement. Vol gens een Londensch bericht nu hebben de vrijgelaten Sinn Feiners zich dadelijk in verbinding gesteld met De Valera. Te Du blin moet van gedachten zijn gewisseld tus- schen De Valera, Mac Neill en Griffith over de thans geschapen situatie en het toekom stige programma van Sinn Fein. Er ver luidt, dat de houding is overwogen, welke zal worden aangenomen met betrekking tot de invitatie, die door Lloyd George, den Engelschen eersten minister, is gedaan. Volgens den Dublinschen verslaggever van de Evening Standard moet de aanvaarding door vier unionistenleiders in Zuid-Ierland van de uitnoodiging om a.s. Maandag in 't Mansion House te komen confereeren, in Sinn Fein-kringen met groote voldoening zijn ontvangen. De verwachting wordt zqlfs al uitgesproken, dat deze conferentie de grondslag kan leggen voor een vergelijk. Zoodra de conferentie zal zijn afgeloopen, is naar verluidt De Valera van zins aan Lloyd George zijn definitief antwoord te doen toekomen. Er bestaat alle hoop, aldus een zin uit een draadloos Engelsch bericht, dat dit bescheid gunstig zal zijn. Rome, 1 Juli. (B. T. A.). De Tempo zegt, dat tengevolge van een opstootje te Grassito, waar de communisten, een fascist uit Siervna hebben gedood, een duizdental fascisten uit Rome, Siervna en Triest zich naar Grassito hebben begeven, waar zij, on danks het geweervuur, dat op hen werd ge richt, de Kamer van arbeid 'hebben vernield, alsmede de druK-kerij van oen communisti- söhe krant en verscheidene aan communis ten behooren de huizen. De overheid was n-i-et in staat de wanordelijkheden te stuiten. Het communiqué van de fascisten te Sienna zegt, dat 15 communisten zijn gedood en velen gewond. De Tempo geeft dit 'bericht or.der voorbehoud. Constantinopel, 3 0 Juni. (B. T. A.). De Engelsche generaal Prancks heeft zich naar Ismid begeven, waar hij op be leefde, maar koele wijze door de Kemalisti- sche autoriteiten werd ontvangen. Francks is verzekerd, clat de geallieerde mogendhe den de meest nauwgezette neutraliteit in acht zullen nemen. De Kemalisten zijn thans aangekomen op de neutrale linie Derindje- Singerli, die door de geallieerde mogend heden als neutrale linie is vastgesteld. Verspreide Berichten. Nieuwe tocht van Shackleton. Sir Ernest Schackleton, de beroemde Pool-onderzoeker, maakt toebereidselen om zich in te schepen voor een nieuwe ontdek kingsreis. Gesteund door een Wein aantal uitfFlcztn menren, waarvan sommigen met hem gevaren hebben op zijn beroemde Pool expedities op de „Nimrod" en de „Endu- r.'i. zal Shackleton omstreeks einde van ugustus een reis ven 30.000 mijlen onder nemen naar weinig bekende eilanden van den Atlantischen Oceaan en Stille Zuidzee en de niet in kaart gebrachte zeeën van de Zuidpool. De „Quest", zooals zijn nieuw schip heet, is een klein vaartuig van onge veer 200 ton netto inhoud. Uitgerust voor eiken tak van wetenschappelijk onderzoek en voorzien van de meest moderne instru menten en methoden, ze-l het volkomen in staat zijn de krachten der natuur in de Pool streken te bestrijden. Het gezelschap zal zoeken naar het eiland Sunaki, in de Stille Zuidzee, dat, dikwijls vermeld in inlandsche legenden en boeken van zeevaarders van den ouden tijd, blijkbaar verdwenen Twee kinema's woïden meegenomen en een>' speciaal daarvoor gebouwd klein zeevlieg-': tuig, om behulpzaam te zijn bij woamemin- gen, zoowel ter zee als te lend. Kameroverzicht. Eerste Kamer. In de zitting van Vrijdag werd voortge* gaan met die behadeling van hetDjambi-ont* werp. De heer M en d els vervolgt zijn gisteren! afgebroken rede. Hij 'betoogt dat de statu* ten en het contract onvoldoende zijn om he* staatsbe'ang voldoende te waarborgen en! den staat voldoende zeggenschap te geverv Evenmin wordt intensieve exploitatie verze* kord. Spr. wijst op de taktiók van de Ko ninklijke om oud-ministers en hoogere amb* ten-aren te benoemen tot directeur of conv» missaris. De heer Bergsma zal vooralsnog niet voor het ontwerp kunnen stemmen. De wij zie waarop deze zaak is behandeld geeft gcenl vertrouwen. De heer De Waal Male fijt acht dei* voorgestelden exploitatievorm het voordee* li-gst voor d'e Indische schatkist. Hij is hel wat den internationalen kant dei- zaak be* treft met den heer Cremer eens. Spr. deelt mede dat de hoer Colijn zidtf in 1922 geheel los gemaakt zal hebben van de Koninklijke cn andere mcntschappijeni Min. Ruys de Beerenbrouck ver klaart, dat de regeering zich alleen laat lei den door het algemeen belang. Het demis sionair Kabinet wilde loopendc zaken afdoen waartoe behooren de bij de Eerste Kamer in behandeling zijnde ontwerpen zonder uit zondering. De afdoening van de Djombi-ont- werpen is noodig met het oog op de Indi sche financiën en de internationale beteeke nis van de zaak Minister De G r a o f f betoogt dat zui vere staatsexploitatie groote bezwaren zou ouleveren. Hij houdt vol dat de Baiaafsohe een Nederlandsch karakter draagt. Recipro citeit zou kunnen leiden tot veel te grooto versnippering van terreinen. De heer M i d d e 1 b e r g. regeeringsccm- missaris behandelt enkel e detailpunten. Minister Van Ka me beek komt op te gen de beweringen van den heer Mendels, omtrent adhterhoudendihe d ten aanzien voni de Amerik&ansche briefwisseling. Nederland is oud en wijs genoeg om zolf te kunnen beslissen wat het wil doen met zijn petroleum. En van Amerika is geen mis kenning vam dit recht te vreezen. De ge voerde correspondentie zal ons standpunt aan de overzijde van den Oceaan te bet et doen begrijpen. De heer Kraus zal ondanks bezworen voorstemmen omdat hij geen verder uitstel Het ontwerp wordt aangenomen met 2* tegen 8 stemmen. Ten 5 uur worden de beraadslagingen ven daagd tot 's avonds half negen. Avondvergadering van 1 Juli. Voorzitter J. J. G. baron van Voorst tot Voorst. Handelsnaam. Aan de orde is het ontwerp houdende be palingen omtrent den handelsnaam. Wordt goedgekeurd zonder discussie o1 hoofdelijke stemming. Rechtspleging in lichte strafzaken. Aan de orde is .het ontwerp houdende ver eenvoudiging van de rechtspleging in lichte strafzaken. De heer L u c a s s e (a.-r.) vreest dat to gemakkelijk onervaren jonge ambtenaren van het O. M. zelfstandig zullen moeten op* Filmpjes. De Cascade van Coo. Veel Nederlanders, die vóór den oorlog en ook thans weer België bezochten, zullen, op zwerftochten door de Ardennen bekoord zijn door de Cascade van Coo. Deze mooie, ongebreidelde waterval ligt wel in een heer lijke landstreek begrensd door de donkere en min betreden bosschen van Nonceveux, dicht bij het s&genrijk Aywa-illes in de scha duw van noteboomen, dichtbij ook van Re- fnouchamps met z'n grot, waarin geheim zinnig en belangwekkend de Rubicon, een kronkelig onderaardsch riviertje stroomt. Dan is niet ver van daar de Amblève van rotsen omgeven, de moodste is misschien de „rooher des quatre fils Haymon", verder op liggen Dry brugge en Esneux. En te mid den dezer natuur bruist de Cascade de Coo, onbedwongen, onbedorven, onopgemerkt door 't groot toeristendom met deszelfs mi sère van hotels, trams, kermesse d'été en verdere plezieren. Nu wil men deze waterval temmen. Zijn energie wil men gebruiken om machines te drijven, de bebloemde valled wordt een ran geerterrein Natuurlijk is dat practisch en nuttig, het verarmde België ten goede komend, maar t' zou een vernietiging te meer zijn van de idyllische oorden, waar mee voorheen het Walenland gezegend was. Gelukkig heetft de minister van Industrie pijn medewerking geweigerd, wat den water bel een kansje geeft op behoud. Een interessant blad. Wij ontvingen (lees„wij kregen toevallig In handen", maar de teambvologiie heeft óók haar rechten) een nummer van „Pella's Weekblad", een in het Nederlandsch ge drukt weekblad, dat verschijnt in Pella, Iowa U. S. A. Pella n.l. telt zóóveel Nederlanders onder zijn bevolking, dat een zoodanig blad reeds zijn 60sten verjaardag heeft beleefd. Zuiver is in den loop dezer 60 jaren de Dietsche tale niet gebleven, de kolommen wemelen van Anglicismen en specifiek En gelsche of Amerikaansche uitdrukkingen. Niettemin is het feit, dat men deze krant schiep en in stand hield, merkwaardig en plezierig aandoend De journalistiek van 't blad is echter (he laas ITI) te eenemaal veramerikaanscht en wij vragen ons af, hoe 't ter wereld moge lijk is, dat de burgers van Pella Iowa U. S. A. genoegen nemen met z"lk een bericht- geverij. Als voorbeeld zullen we enkele staaltjes afschrijven uit de rubriek „Stads nieuws". Jan Hamer was verleden week bezoek te Albia bij vrienden (en kennissen). In ver band met dit bezoek ging htt gerucht, hij misschien wel trouwplannen had, doch dit oogenblik is hij weer aan het werk in de Star Auto garage en ontkent met onnoozelst ge zicht van de -werid, dat zulks waar is. Wat nog komen zal, wist*hij zelf ook niet. Ghas. F. Jansen en vrouw waren verle den Vrijdag naar Des Moines. Mr. en Mrs. de Graaf, bereidden Dins dagavond Mary, het 6-jarig dochtertje van Geo de Bruin een aangenamen avond ter gelegenheid barer verjaardag. Presenten zullen aandenken blijven. Ziedaar enkele voorbeelden.» van Hollan- do*-Amerikaansche journalistiek. Wij ziin benieuwd, wat er zou gebeuren, indien wij dit systeem eens volgden en eveneens te Amersfoort dergelijke berichten de wereld inzondenl Of we dan 60 jaargangen haal den? Stijlbloempje. Het zal w e 1 d r a blijken, dat hij ruim anderhalf uur onze aandacht i»n beslag zal neimen (Handelsblad). Kinderspel. „De kinderen spelen niet meer zooals vroeger Die klacht wordt herhaa'delijk vernomen, als jongetjes eindeloos met steenen gooien, of op een hekje hangen, of oud wijs staan te klessen. Ook de meer bevoorrechte kdnders, (n'en déplaise een „Vliegende Hollander" of dat gekke glij-ding waar je met een been op staat en met 't andere blijft hippen) spelen niet meer, als de bikkelende, vliegerende, tollende, huisvlijt beoefenende jeugd van voorheen, die bovendien phsntastische spel len wist te verzinnen van prinsen en prinses sen (op stokpaarden) ontvoeringen en wat verder kon worden verzonnen. Circussen en theaters, ze worden niet meer geïmprovisi- eerd. Er wordt gevoetbald, (waar niets tegen is natuurlijk) of „rondgehangen". En toch Gisteren op den Westsingel pas eerde een stoet neen maar! prachtig van kinder- phantasie en overgave aan hetspel, het echte, zelfbedachte en volvoerde spel, zo-nder groote menschen tusschenkomst. Voorop: een jongen met een mondharmo- rüka (Beppie. Bepnie) en een héél klein jog- gie met een trom. Dan de Vaderlandsche vlag, dan een meisje met een roodpapieren petje, die een bamboestokje met een wit te strik a's een staf in de hoogte hield. En toen schrik niet bruid en bruide gom zelf! Bruigom vermoedelijk vier jaar oud, 't bruidje negen. De bruid torschte een gToote rooie roos en de bruidprachtigl Was gedrapeerd in een compleet vitrage-gor dijn en die werd opgehouden door een klei ner meisje. Daarachter: „de familie", waar van nog twee gehavende lanpions meevoer den. In statie en ganschelijk in glunder ging dat in de richting van het Raadhuis. En op een afstand ...een jochie, dat met steenen gooide.... Een Kunstenaar. De firma Nijgh Van Ditmar te Rotter dam heeft uitgegeven „Een Kunstenaar" door Justine Abbing.. Vóór tot de recensie van dit werk over te gaan, wilden we een klein démasqué ge ven van de schrijfster, die onder de nom de plume „Justine Abbing", d i t boek en „Uit het leven een-er denkende vrouw" in de we reld zond. Justine Abbing is n.l. Carry van Bruggen en met die wetenschap zijn beide genoemde werken aanmerkelijk belangrijker Het Handelsblad heeft eenigen tijd gele den een feuilleton-prijsvraag uitgeschreven en de eerste prijs behaalde toen „Een kun stenaar". In de dagen, dat dit feulleton ver scheen, frappeerde ons reeds, dat deze ro manhoe belangwekkend ookzich feite lijk in 't geheel niet voor feuilleton leent, dat juist dit boek het verdeelen in mootjes, die eiken dag ter tafel komen, niet verdraagt. Dit komt door het eigenaardig schuifelend voorwaarts gaan van de auteur, die nimmer rechtsstreeks op haar doel afgaat, maar er omheen draait als een kat om de heete brei. zoodat men telkens (geïrriteerd of niet) vraagt,: „waar deksel moet dat tooh heen?"' En omdat de kunstenaar-in-quaestie verba zend weinig licht vangt en meerendeels in Italië en Zuid-Frankrijk toeft, terwijl de le zers in het meest Holla-ndsche Holland gela ten worden, blijven we afgeleid door mede-» personen en toestanden al zijn die scherp en raak geteekend, wat vermoeit en onpleizierig stemt. Het gegeven is niet nieuw. In één van da „Tales" van Edgar Allan Poe vodt reeds verhaald van een schilder, die een bruid be zat in zijn kunst en daardaar zijn vleesche- lijke bruid verkwijnen liet en sindsdien enl voordien hebben tal van schrijvers dit mo tief gekozen. Carry van Bruggen beziet het hooger. Z\j voelt, datdea rtist niet als mensch der vrouw, onrecht aandoet, doch dat de Natuur hem daartoe dwingt. Jammer is het, dat dit cerebraal en don verklaart wordt door één der personen (denl dokter), diie als „monsieur parlant au pu blic" o»ns zegt hoe het is. Hiertegenover staat een weelde van in zicht en begrijpen van de Hollandsche zreL De echte Hollandsche ziel, zoo geworden in ons eigenaardig land met zijn teere droo* men eenerzijds en pietepeuterige kleinheid anderzijds is door de auteur waarlijk schit terend geteekend, gevoelig en blij humoris tisch. Zoodat „Een Kunstenaar" zéér lezens waardig is, niet óm di en-kunstenaar, maat om de niet-kunstenaars, die in Holland ble ven, terwiil hij de wereld intrekt-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1