UPS' SAFE-INRICHTING DE EEMLANDER" BUITENLAND. Magazijn „DE GOUDEN KLOK" FEUILLETON. Lanas den grooten weg. .GROOTENDOaST LANGESTS. 82 ABOHüEWENTSPkiiS ONBERISPELIJK MEUBELEN VI.£ESCKHOUWER LAMME tel. CIS II IfljtOfORACHT Ho. 4. TEIEPHOOH Ho. 301 Deposito-Rente: ëen jaar vast 5°/0 zes maanden opzegging 4>/3 °/0 een dag 3i/2°/o S'.VAM DES GRAAF Co Gouden Tronw' en Verlovingringen ....r Witte Schoenen en Kousen 20e Jsairr.óo Pio. to- K per 3 ma.inccn voor Arac per l ost I 3.—. p« week (net gratis verrekering tegen ongelukken) f 0.17* aiiondcriykc nummer» C.OS. DIRECTEUR-UITGEVER) J. VALKHOFF. eUREAUj- ARNHEMSCHE POORTV.'A' TEL INT 513 VV'oens-iag 3 Juli 192! bewijsnummer, elke ict^cï meer 0.25. dienstaanbic» chngcn en i.itidadi hcids-adve tenticn voor dc helft der prijs V0or hands' rn bedrijf bestaan zeer vooiueeliRC bcpalinvcn *»oar het advertceicn. bene circulaire. bevallende de voorwaarden. woidt op aanvraag toegezonden IS DE AFWERKING TAN AI, ONZE Politiek Overzicht. Dr. Rathenau, de Duitsche minister voor den wederopbouw, heeft gisteren voor de Hwnburgsche commissie wor 't herstel van 't eoonomisdh leven het woord gevoerd en o. m. opgemerkt, dat het vraagstuk van den wederopbouw slechts een onderdeed uit maakte van bet groote Europeesohe pro bleem. dat niet tot een oplossing kon worden gebracht door politiek, particuliere personen en regeeringen, maar louter en alleen door de volkeren en den drang der feiten. Het kwam er op aan thans een continent er weer boven op te brengen. Derwijze moest het vraagstuk worden opgelost, dat de saam- hoorigheid der Etiropeesche volleeren, de vrijwillige of onvrijwillige lotsgemeenschap („Schicksalseiniheit") van héél een wereld' deel moest worden erkend en dat nadrukke lijk de consequenties werden getrokken, die tijd en nood eischten. Allereerst bestond er een onderlinge band tusschen de landen door den keten hunner materieele schulden. Geen land zonder schulden was er thans te vinden. Alleen moest oen uitzondering te dezen aanzien worden gemaakt met betrek king tot het groote riik aan de overzij van den Oceaan. De algemeene schuldei-scher der wereld was Amerika, de algemeene de biteur Duitschland. Tusschen deze staten in bevonden zich weer allerlei landen, die zoo wel schuldeischer als sohuldenaar waren en allen onderlinge verplichtingen hadden. Dan bestond er voorts een band tusschen de lan den door de depreciatie hunner middelen. Van nagenoeg alle Europeesche staten was 't geld minder in waarde geworden. Maar wat de financieele en economische stelsels der wereld betrof, gold de wet der commu- niceerende vaten, die belette, dat, zoolang het eene land leed, het andere land zich kon herstellen. Zoodoende waren de staten ver- oonden door 't begrip van 't herstel, die zij alle vannoode hadden. Het economisch even van alle was geschonden en deze ver nieling bond de volken saam tot een belan gen- en noodengemeenschap. De saflmhoo- righeid was van nog verder strekking. Het moest toch duidelijk zijn, dat de tegenwoor dige landen van Europa klein van omvang zijn, deels door de vorming van talrijke nieuwe staten en nieuwe versnippering, maar deels ook in vergelijking miet de groote statencomplexen, die door den oorlog vrijwel onberoerd zijn gebleven. Wanneer nu die kleinere Europeesche landen niet doordron gen waren van den samenhang, zouden zij niet bij machte zijn de groote technische kwesties der toekomst op te lossen. De tech nische oplossing toch lag in den omvang der productie, die harerzijds weer werd bepaald door den omvang van 't verbruik. Bovenal bestonden tusschen de landen en volken van dit continent een band door de algemeene crisis, waarvan sommigen dachten, dat zij voorbijgaand zooi zijn en kon worden gene zen door een simpel middel, waarmee men vroeger gewoon was economische ziekte verschijnselen te behandelen. Rathenau vond dezen gedachten gang een riw; 1 ng; z. i. was de crisis een organische ziekte van een ernstig lijdend economisch lichaam. Van de bewoners van dezen planeet waren drie honderd millioen als verbruikers uitgescha keld; een verandering in 't producriepro- gramma der wereld was dan ook noodig, maar die kon niet binnen enkele jaren wor den voltrokken. Van genezing zag Rathenau nog niet veel: het denkbeeld overheerschte nog steeds, dat het den een naar den vlee- sche kan gaan, terwijl de ander omkomt. Momenteel leek de politiek een voortzet ting van den oorlog te rijn met andere mid delen. Het idee van vijandschap en vergel ding domineerde nog. „Het is te begrijpen", aldus dr. Walter Rathenau, „dat een diepe afschuw tegen den oorlog zich in de harben en zielen der menschheid heeft geworteld. Wij Duitschers hunkeren evenzeer vurig naar een duurzamen vrede. Wij begrijpen dat de gedachte aan veiligheid, zooals men die meent te kunnen verzekeren, op 't oogenblik sterker de openbare meening bui ten Duitschland beroert, dan de gedachte aan economische noodzakelijkheden." Maar de ware veiligheid van de volkeren en de wereldvrede berustte niet op een in- dividualistischen grondslag, maar op het saêmhoorigheldsbesef van alle leden en dee- len der wereld en de wereld zou 't veiligst en het meest gezond zijn, wanneer de le vensnoodzaak van een ieder wordt erkend. De volkeren, met wie Duitschland had gestreden, huldigden de meening, dat oen goudstroom kon ontspringen en worden be nut, die, in Duitschland zijn uitgang vinden de, alle andere landen weer gezond kon maken. Rathenau liet in 't midden of de wereld baat zou vinden bij een genezing door een goudstroom, uitgaande van één enkel land, maar hij twijfelde er niet aan, of een dergelijke goudstroom zou niet kun nen ontspringen. Hij motiveerde dit door te zeggen: „Wij Duitschers zijn gebonden aan onze onderteekening van het tractaat van Versailles. Wij zullen vervullen, waar toe wij verplicht zijn en zullen tot aan de 8- one von one leunnen gaan om rlo oor von onzen naam hoog te houden, die onder de vr-^ra'-en staat, welker bindende kracht wij erkennnen, ook al komen zij niet overeen met onze wenschen. Dat belet ons echter niet openlijk te zeggen, dat de vormen, waarin de vervulling van ons wordt ge- e-'sdil, niet overeenkomen met het presta tievermogen van het land en dat zij zich niet aanpassen aan onze Duitsche verhou dingen." Berichten. O p p e 1 n, 5 Juli. (B. T. A.) In verband met de ontruiming van Beuthen door de Poolsch-e opstandelingen en de aankomst in de stad van een compagnie Engelsche troe pen heeft de Duitsche bevolking een betoo ging gehouden, in den loop waarvan de commandant van een Fransdh detachement door een revolverschot werd gedood. De dader kon ontsnappen. De betoogers werden door Fransche en Engelsche soldaten ver spreid. Twee Fransohe sergeants werden gewond. Van de Duitsche betoogers werden twee gedood en verscheidene gewond. Beuthen, 5 Juli. (W. B.) De nacht verliep over 't algemeen kalm. De verscherp te staat van beleg is afgekene ic;^. zoodaï ei!; verkeer op straat tusschen zes uur 's avonds en zes uur 's morgens verboden Niemand mag de stad per trein .pf tram verlaten. De Duitsche partijen en vjkvereenigingen heb ben tot de Duitsche bevolking een dringen de aanmaning gericht óm de orde te bewa ren. Berlijn, 5 Juli. (N. T. A. Draadloos). Bij de bloedige botsingen te Beuthen open den de Franschen op het gebouw, waaruit schoten zouden zijn gevallen, een formeel snelvuur met mitrailleuses, waardoor dit ge bouw geheel werd verwoest. Berlijn, 4 Juli (W. B.) In 't proces Stenger-Crusius merkte het O. M. o.a. op e- vast van overtuigd te rijn, dat bek!. Stenger "het bevel om alle op het slagveld gewonde vijanden dood te schieten, njiet heeft ge geven. Gesteund wordt deze bewering van de Entente alleen door de verklaring van den bek!. Crusius. Diens bewering moest objectief als onjuist worden beschouwd. Be klaagde Crusius heeft op 21 Aug. het z. g. "bevel doorgegeven en aan de uitvoering meegewerkt. Volgens zijn opvatting is Cru sius inderdaad van meening geweest een dergelijk bevel van Stenger te hebben ont vangen. Dientengevolge zijn inderdaad ook 'n aantal soldaten doodgeschoten. Ook is 't volstrekt geloofwaardig dat Crusius zelf ge schoten heeft, 't Is stuitend voor 't rechtsge voel, dat overtredingen aan Duitsche zijde gestraft worden, terwijl -die van de tegenpar tij ongestraft blijveh. Dat behoorde te die nen voor het forum der geschiedenis, niet voor het forum van 't Reichtsgericht. Be klaagde Crusius heeft zich aan aanzetten tot moord en poging tot moord schuldig ge maakt. Althans was het een grove nalatig heid ruiet na te gaan, of 't,bevel rechtmatig was. Wat de handelingen, die beklaagde Kjrusius voor 20 Aug. worden verweten, 'betreift, kan 't O. M.f gezien het medisch ad vies, niet aannemen, dat Crusius dien dag toerekenbaar was. Daarom mag hij alleen "voor de handelingen op 21 Airg. worden ver 'oordeeld. In de legerdagorder voor het Brusselsch garnizoen verscheen op 26 Juni de volgen de onderrichting „De lijken van gesneuvelde soldaten, op het front ontgraven, zullen morgen 28 Juni aankomen 14 lijken in de statie van Brus sel-Zuid; 7 lijken in de statie van Sohaer- beek4 lijken in de statie van Etterbeek 2 lijken in de statie van Etterbeek-Jubel park. Afvaardigingen J>oct»ai\do «*t oon Lorpn- raal en een soldaat, zullen het leger verte genwoordigen bij het aankomen der lijken. Deze afvaardigingen zullen den lijkstoet be geleiden tot aan de kerkhoven." Een korporaal en een soldaat T Nog min dan de traditioneele ploeg van een korporaal en vier man on^ de soep te halen en een ledig stootkarretje door de stad te sjouwen. Niet eens een officier, niet eens een klaroen om den laatsten welkom- groet te brengen! Vooral dezer dagen is er een overdaad geweest van eerebetuigingen aan Congo, van défilé s, van hulde aan den Japanschen prins. Veel soldaten, veel vaandels, officie ren met sporen, regimenten met muziek. Nu komen zij terug, de schamele dooden, die hun leven hebben gelaten. De lauwerkronen zijn verdord. Een korporaal en een soldaat voor de oorvée. wérd een root oo.logskruis onthuld, zoc- als er op de riagvelden reeds verscheidene onthuld zijn. Fransche dorpelingen en offi- cieele .personen kwamen van vele mijlen in den omtrek om bloemen aan den voet neer te leggen. In een rede herinnerde de premier eraan, dat in honderden plaatsen van Vlaanderen tot Picardië 50.000 Cann- deezen begraven liggen. Na afloop vnn de plechtigheid blies een hoornblazer, die ver weg in de eenzaamheid van het verwoeste land opgesteld was de „Last Post", die tij dens den oorlog zoovele malen hier geklon ken had. De conferentie tot het onderdrukken van den handel in meisjes en kinderen, heeft Maandag volgens het Zwitsersche T. A. enkele voorstellen aangenomen, die na redactie door de commissie, tezamen met de reeds aangenomen moties zullen worden opgenomen. B:j de conferentie rijn de volgende voor stellen ingekomen le. Om den Raad van den Volkenbond te verzoeken het secretarioat-genefaal op te dragen aan alle leden van den Volken-bond, die hebben deelgenomen aan de overeen komst van 1904 of de conventie van 1910 en alle internationale vereenigingen ter be strijding van den handel in meisjes en ku deren, yit te noodigen de jaarverslagen over hun werkzaamheden aan cïen Rand van den Volkenbond te doen toekomen. 2e. Een ad vise erende commissie bij den Volkenbond te stichten. Avignon, 5 Juli. (B. T. A.). De snel trein uit Marseille heeft een goederentrein aangereden, waarbij een persoon werd ge dood. Verscheidene werden gewond. Londen, 5 Juli. (B. T. A.). Koning Al bert heeft het Engelsche vorstenpaar uitge- noodigd naar Brussel te komen. De koning en koningin van Engeland hebben deze uit- noodiging aanvaard, maar den datum van hun bezoek nog niet vastgesteld. De Bel gische eerste minister heeft vanochtend ge confereerd met Lloyd George en de eerste minister der Britsche dominions opgezocht, die thans te Londen vertoeven.» De eerste minister van Australië heeft beloofd spoe dig -een bezoek aan België te zullen bren gen. B e r 1 ij n, 4 Juli. (N. T. A. Draadloos). De partijdag van de Engelsche Labourpartij te Brighton besloot uitnoodigingen te zen den aan alle socialistische organisaties der wereld voor een conferentie ter vorming van een uitgebreide Internationale. De par- iijdn-gr w-oivfirJit verder contact tusschen de centrale van de Weensche internationale arbeidersgemeenschap en het uitvoerend comité van de 2e Internationale ter vooihe- reiding eener vereenigiin-g. De conferentie zal begin Oct. te Londen plaats vinden. A MS n t IH 51 KOTl'EKOA >1 Vnn on zon in vlood als hot groolsto hiUirioM'ilorm.itioburoaüwordt door den handel htooJ-t moor gobru k go maakt voorhof tncusveerezi on re- golon van f&ohtersiallige on l»c< Iwiste van! riaxon Volgens den Engelschen draadloozen dienst heeft Zondag j.l. te Vimy bij Atrecht een indrukwekkende plechtigheid plaats gehad, bij gelegenheid van het bezoek van den Canadeeschen premier aan de graven der Canadeesche soldatem. Op het kerkhof Londen, 5 Juli. (R.). Uit gezagheb bende bron wordt vernomen, dat de giste ren gehouden conferentie tusschen De Va lera en de Zuidelijke Unionisten een atmos. feer hebben geschapen, die kan leiden tot een stilzwijgenden wapenstilstand in de ge vechten tusschen de Sinn Feiners en de mi litaire macht voor den duur der verdere on derhandelingen, ofschoon officieel nog niets is geregeld te dezer zake. Lord Middleton een der vertegenwoor digers van de Zuid. Unionisten is heden te Londen teruggekeerd. Hij had terstond een onderhoud met Lloyd George.o Br ver luidt, dat Lord Middleton de weloverwogen gezichtspunten van den premier en zijn ambtgenooten bij zijn terugkomst in Ierland uit&en zal zetten. Wat betTeft hetgeen reeds ter Dublinsche conferentie is behandeld, wordt vertrouwe lijk medegedeeld, dat op geen enkel punt der besprekingen versohil van opvatting be stond. De politieke medewerker von de Evening Standard, verneemt, uit zeer gezag- hebbende bron dot ofschoon de confe- rentle van Dublin uit den aard der zaal geen definitieve volmacht bezat toch ze kere su'bstantieele en zeer hoopgevende ont. werp-overeenkomsten werden bereikt. In- tusschen is generaal Smuts, naar men meent, voorzien vnn aanmerkelijke volmadh- ten, te Dublin aangekomen. Londen, 5 Juli. (N. T. A. Draadloos). Zeer gunstige berichten bereiken Londen! over de conferentie tusschen De Valera ert de vertegenwoordigers van de Zuid^ïersohe unionisten. In kringen, waar enkele dagen! geleden de vooruitzichten van aanvaarding door De Valera van Lloyd George's uitnoo- diging tot een conferentie te Londen als twijfelachtig werden beschouwd, is men nu van oordeel dat de conferentie van gisteren' het aspect heeft veranderd en dat zijn komst niet als nauwelijks mogelijk, maar als be paald waarschijnlijk, moet worden be schouwd. Dit optimise houdt denkelijk ver band met de mededeeling, dat de Sinn Fei ners, als bewijs van hun goeden wil, Lord Brandon zullen loslaten. Castle Bernard, de woning van Lord Brandon is het graaf schap Cork, werd op 21 Juni door Sinn Fei ners in brand gestoken en Lord Brandon in een auto meegevoerd. Het bezoek van generaal Smuts aan Do Valera te Dublin zal van particulieren aard rijn, möar hetzij particulier of officieel, men acht het van groot belang. „De geschiedenis en de positie van Zuid-Afrika in het Brit- sChe rijk en cle persoonlijke eigenschappen en de invloed van den eersten minister der Zuid-Afrikoansche Unie, zoowel als zijn gToote diensten in oorlogs- en vredestijd aan het rijk bewezen moeten aan zijn bezoek san Ierlamd op dit oogenblik wel groote beteekenis geven", zegt dc Ti mes. Ook het feit, dat de conferentie tot Vrijdag is uitgesteld en niet is opgegeven, versterkt de hoop op vrede. Naar de Times opmerkt, heeft deze conferentie aan den po- litieken toestand een geheel ander aanzien gegeven. Madrid, 5 Juli. (R). Het kabinet is afgetreden. Nadat het kabinet zijn ontslag had inge diend, heeft de koning het opnieuw zijn ver trouwen betuigd. Naar Reuter meldt uit Rome, is'het nieuwe Italiaansche kabinet als volgt samengesteld: Premier, binnenlandsohe zaken en ad inte rim buitenlandsche zaken:Bonomi; justitie: Rodino; financiën: Soleri; schatkist: De Nava; oorlog: Gasparotto; marine: Bergn- masco; openbaar onderwijs: Corbino; open bare werken: Michieli; landbouw: Mauri; han del en industrie: Belotti; arbeid en sociale economie: Beneduce; post en telegrafie: Giirffrida; bevrijde gebieden: Raineri. Bovendien meldt het B. T. A. uit Parijs, dat markies Delia Torrela, die op het oogen blik te Parijs vertoeft, aan Bonomi heeft doen- weten, dat hij de portefeuille van buiten landsche zaken aanvaardt. C o n s t a n t i n o p e 1, 5 J u 1 i. (B. T. A.). Volgens berichten uit Broessa verkeert het Grieksche leger, dot dezen sector bezet houdt, in staat van -ontbinding. UNGESTRAAT 43 - AMERSFOORT Het adresvoor De jnlste modellen WILLEM GROENHUIZEN Wij dwalen alle, maaT ieder dwaalt anders. Naar het Engelsoh van JEFFER7 FARNOL. 90 - r Het is op zichzelf niet ran zooveel waarde, Peter, maar ik stelde er nog al prijs op als herinnering." ^Zoo ja, dat begrijp ik," ze! ik, nog altijd veinzend of het boek mijn geheele aandacht in beslag nam. „Dc iou w*l eens willen weten .««t of Je het ©it draagt. Peter F „Dragen T riep ik uit, terwijl ik een steel- .chen blik op mijn jas wierp, doch tot mijn met geringe geruststelling xag, dat er niets te rien was van het verraderlijke blauwe lint; >dragen zei ik nog eens. -Waarom zou ik het dragen F „Wel, Peter, omdat een medaillon er nu een maal is om gedragen te worden." Plotseling liet ze een zachten kreet van ergenis hooren, nam een kaars in haar hand, en begon op den grond te zoeken. „Wat heb je laten vallen?" „Mijn naald! Ik denk dat zij onder de tafel gevallen is, en naalden zijn zoo lastig te krij gen hier in de wildernis wil je me misschien even helpen zoeken?" „Met alle genoegen!", zei ik; het volgend oogenblik kroop ik op handen en voeten en begonnen wij samen de jacht op de verloren naald. Terwijl wij zoo zochten kwamen onze hoof den toevallig telkens dicht bij elkaar, eenmaal raakte haar zachte hand de mijne aan, en een maal streek haar zacht haar over mijn wang, terwijl een liefelijke geur als de adem van viooltjes tot mij doordrong zéé, dat ik om verdere aanraking te voorkomen wat terug kroop en op eenigen afstand van haar ijverig bleef zoeken. Toen ik een poos vergeefs overal, in alle hoeken der kamers, had rondgezocht, hief ik eindelijk het hoofd op en zag, dat Charraian mij aankeek met een zeer eigenaardige uitdruk king in haar oogen. „Wat is er vroeg ik. „Heb je de naald mis schien al gevonden?" Charmian zat op haar hurken en lachte zacht. „Ja, Ik heb de naald el, Peter, dat wil zeg gen0c had ze heetemaal niet laten vallen „Maar wat beteekent waarom AU eenlg antwoord wees zij met haar hand naar mijn borst daar hing, duidelijk richt- j baar, het medaillon, dat bij het bukken door j "a -Overhemd aAale<]|i>- Ck maakte werk-1 tuigelijk een haastige beweging om het weer te verbergen, doch toen ik haar hoorde lachen, liet ik het hangen en keek haar aan. „Dus daarom vroeg je mij om te bukken en de naald te zoeken?" „Ja, Peter." „Dus je wist „Natuurlijk wist ik het." „Hm," zei ik. Heel in de verte sloeg een to renklok elf uur, waarop Charmian haar naai werk bijeennom cn het opborg. Ik stond op en nam mijn kaars in de hand. „Maar. ik zou toch graag willen weten „Wat?" IN GROOTE SORTEERING BIJ Jk zou graag willen weten zei ik, strak in de kaarsvlam starend, „hoe heb je uitgevonden, dat „Heel eenvoudig ik heb het lint al dagen geleden om je hals gezien. Wel to rusten. Peter I" „Zoo J" zei ik. „Wel te rusten I" HOOFDSTUK XVH. Het omen. „Mijn liefste mijn, sta op 1 Mijn liefste mijn, sta op Met alles dat schoon is, Miin liefste mijn. sta ooi" Het was vroeg in den morgen en Charmian zong. De zuivere volle tonen stroomden mijn venster binnen, en ik hoorde het rinkelen van haar emmer, terwijl zij naar de beek ging om water te halen. Waarop ik onmiddellijk nqar buiten stapte, mijn jas en halsdoek over den arm, om mijn hoofd onder te dompelen in het frissche water der beek, en den zwaren emmer voor hoar terug te drogen, zooals ik eiken morgen deed. Bij de beek gekomen, zag ik den boordevol- lén emmer, doch von Charmian geen spoor. Terwijl ik verbaasd rondkeek, hoorde ik haar opnieuw zingen, en hierdoor geleid, ontdekte ik haar weldra hoogerop aan den rand van de beek, terwijl zij op haar knieën voorovergebo gen, haar eigen spiegelbeeld in het heldere, kalme water bekeek. Een geruime j>oos bleef zij zoo zitten, en langzaam stierf haar zong weg. Eindelijk hief zij het hoofd weer op en, begon haar glanzend hoor met wonderlijk han dige vingers te vlechten en terwijl zij dit deed hield zij een samenspraak met haar eigen beeld in het water, ongeveer aldus „Mijn waarde, je krijgt bepaald oppelwangen werkelijk I Je vijanden zouden je bijna een boerendeerne kunnen noemen, helaasEn dan je teint, mijn waarde, je goddelijke teint I" ging ze voort met een treurig hoofdschudden, „je bent zoo bruin als een zigeunerin niet, dat je nu bepaald daar zoo héél rouwig om be hoeft te zijn want, tusschen ons beiden ge zegd en gezwegen, mijn waarde, ik vind dat het je veel beter staathet is alleen maar jam- mer, dat er niemand is, om je naar behooren te waardeeren om je bekoorlijkheden de eer cn hulde te geven, die zij verdienen, niemand geen levende ziel, mijn waardewant die j kluizenaar hij ziet of denkt aan niets, be- 1 halve zijn boeken en toch zoo schoon en zoo eenzaam ik zou er om kunnen wec- nen, wanneer ik niet bang was dat het je oog leden gezwollen en je klassieke neus rood zou maken." Hier zuchtte ze weer, en een vlecht tusschen haar vingers nemend begon ze die handig tot een fraai golvende krul te draaien. „Ja, je teint staat je bepaald goed, mijn waarde," ging ze voort, haar spiegelbeeld toe knikkend „niet, dat hij 't ooit ziet hij zou 't niet eens zien al werd je opeens zoo zwart als een Hottentot vóór zijn oogen hij zou heel rustig zijn pijp blijven rooken en met je' praten over Epictetus I" Weer zuchtte ze, plukte toen eenige losse bladeren en vlocht die in de krullen van haar golvend hanr, waar bij ze zich dichter naar haar spiegelbeeld in het water vooroverboog, het hoofd nu links, dan rechts houdend om beter het effect tc kunnen zien. „Ja," zei ze eindelijk, met blijkbare tevreden heid haar evenbeeld toeknikkend, ,,dat groen doet je zigeuner-teint prachtig uitkomen, miin waarde ik zou je werkelijk wel willen kus sen werkelijk, en ik ben anders niet zoo heel gauw tevreden. De heilige Antonius zelf zou. als hij je in de woestijn was tegengekomen, vast de vlucht hebben genomen, en dat zou óóV een hulde aan je bekoorlijkheden zijn geweest maar onze philosoof kijkt je alleen maar hee' even aan met zijn ernstig glimlachje en zegt dan op zijn vriendelijke, plechtige manier dat het een prachtige morgen is I" (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1