BUITENLAND. FEUILLETON. ifapüiïspiius^^z^ DE EEMLANDER" PRUS OER ADVERIEliS" met inbegrip van cea GEMAKKELIJK fLEESCHHOUWER S LAMME Langs den grooten weg. PORTHIMDEL I. SROQTEKDOSSTIMBTB. 82 NGUVEAUTE'S ZOe Jaargang Né. 9 post f 3.—. P« weck (roet gratis eenekering ■en ongc,ukken) f 0J7», atroaderlijke nommecs 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER! J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTW4I. TEL. INT 513 Donderdag 7 Juli 1921 bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstaanbio» dingen en Lietdadighelds-adveitenticn voor de helft eer prijs- Voor handel cn bedrijf bestaan zeer Toordeclige bepalingen foor het advcrlccrcn. Lcno circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- bedienen wij enze ellenten om dat de meubelen ep onze eigen fabriek aan de Papenhof9tede worden vervaardigd. FIOF 16 TEL. (518 W- - Berichten. Parijs, 6 Juli. (B. T. A.). Volgens de tkho de Paris zal de a. s. vergadering van ld en Oppersten Raad te Parijs plaats hebben, -maar niet voor half Aug. Be r 1 ij n, 5 J u 1 i. (W. B.). De Voss. Ztg. bericht, dat het totale bedrag, dat jaarlijks door bestaande, uitgebreide of nieuwe be lastingen opgebracht moet worden, onge veer 80 milliard papieren marken bedraagt. De som zal ongeveer voor de helft door directe, voor de-andere heLft door indirec te belastingen worden opgebracht. Berlijn, 5 Juli. (N. T. A. Draadloos). Volgens de Chicago Tribune zijn de senato ren Johnson en Borah van zins om, wanneer pr:siendt Harding bij de vredesproolamatie niet zelf het terugtrekken der Amerikaan, sohe troepen uit het bezette Rijnland ver langt, een resolutie in te dienen, waarin de eis oh nopens bedoel d terugtrekken is ver vat. Berlijn, 5 Juli. (N. T. A. Draadloos). De laatste dagen neemt het aantal zedemis- drijven, gepleegd door Pransohe en Belgi sche soldaten in 't bezette gebied toe. Al leen m 't regeeringsdistriot Dusseldorp zijn iVee gevallen officieel vastgesteld. Drie 3 el gen overvielen een 21-jarige winkel juf frouw uit Dusseldorp, sleepten haar bij haar bruidegom vandaan, waarna zij in een bosch in de nabijheid door alle drie soldaten werd verkracht. In Reisendorf is een 19-jarige vrouwelijke kantoorbediende op weg naar huis door Fransohe soldaten overvallen en verkracht. In Esdhweiler overviel een aan tal Belgen een jong meisje, verkrachtten het en ontkwamen, zonder te worden ont dekt. B e r 1 ij n, Juli. (W. B.). In overeen stemming met de gemaakte afspraak heeft de Duitsohe Selbstschutz het Opper-Silezi- sche plebiscietgebied verlaten en is zij op bevel van haar leider, luit.-generaal Hoeier, op 5 Juli ontbonden. K a 11 o w i t z, 5 Juli. (H. R.) De directie der Opper-Silezische spoorwegen is toever- rouwd aan een gemengde commissie, waarin Frankrijk, Engeland en Italië vertegenwoor digd: zijn. De spoorwegdienst is totaal her steld in het volksstemmingsgebied. Oppeln, 6 Juli. (H.-R.). De juiste Omstandigheden betreffende den moord op den Franschen kapitein Montalegre zijn de volgende Voor het kwartier van Foch vond een anti-Fransche manifestatie plaats, waar- iaan 300 Duitsohers meededen. De betoo- ging viel voor op het oogenblik, dat een Britscbe compagnie binnenrukte. De mani festanten losten revolverschoten voor de of- ficieren-cantine, die naast het kwartier van Foch was gelegen zij troffen twee onder officieren. Door het rumoer kwamen de of ficieren uit de cantine en onmiddellijk werd kapitein Montalègre in den rug getroffen door een van vlakbij gelost schot. Engel- sche en Fransche compagnieën kwamen *oegesneld en namen de betoogers in hechtenismaar de moordenaar was ver dwenen. De verscherpte staat van beleg werd afgekondigd, terwijl het binnengaan of verlaten van 'de stad werd verboden. Er werden gijzelaars gevangen genomen en huiszoekingen gedaan. Donderdag wordt te Beuthen voor Montalègre een plechtige lijkdienst gehouden; de begrafenis vindt Vrijdag te Gleiwitz püaat9 in tegenwoordig heid van de troepencommandanten der aan wezige strijdkrachten en van de hooge commissarissen der geallieerden. Be r 1 ij n, 6 Juli. (W. B.). Naar de bla den uit Breslau melden, moet volgens de laatste berichten het incident te Beuthen worden beschouwd als zijnde geënsceneerd van Poolsche zijde. De insorgenten wilden daardoor een onderbreken van de ontrui mingsactie teeweeg brengen. Het bewvste schot, dat de betreu -enswaardlge gebeurte nissen te Beuthen uitlokte, werd gelost van uit den Casino-tuin, waarop, als op een tee- ken, schoten van Poolsche opstandelingen uit een zijstraat volgden. Door een dezer schoten werd de Fransohe majoor Monta lègre, die doorging voor zeer loyaal jegens de Duitsohers, gedood. De medische sec tie van den gedooden officier heeft aangê- ioonti, dat de gedoode niet door een kogel uit een pistool, maar dpor een geweerschot is gedood. Daar de Duitschers niet in "t be zit van geweren zijn, kan het schot slechts van Poolsche zijde zijn gelost. B e r 1 ij n, 6 J u 1 i. (\V. B.). De interge- allieerde commissie heeft in verband met de Beuthensohe gebeurtenissen den ee sten burgemeester van Beuthen, dr. Siephan, uitgewezen. Leipzig, 6 Juli. (W. B.). Nadat de beide verdedigers langdurige pleidooien hadden gehouden deed het gerechtshof he denmiddag uitspraak. Stenger wordt vrijge sproken. Crusius wordt wegens het veroor zaken van den dood door. nalatigheid ver oordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, ter wijl het dragen der uniform hem twee jaar lang wordt verboden. De voorloopige hech tenis (vier maanden en drie weken) wordt in mindering gebracht. De kosten van het proces komen voor rekening der schatk'st. Leipzig, 6 J u I i. (W. B.). In de moti- veering van -het vonnis in het proces Sten- ger-Crusius wordt o.a. gezegd Niet bewe zen is, dat generaal Stenger in den morgen van 21 Aug. een bevel heeft gegeven als in de bij de uitleveringslijst gevoegde acte van beschuldiging is vermeld. Ook de woor den, die generaal Stenger on het exercitie- terrein bij het voorbijmarcheeren der troe pen zou hebben uitgeroepen, waren niet van dien aard, dat zij verkeerd begrepen konden worden. Ook kan hem niet dood slag ten laste worden gelegd. Twee getui gen hebben verklaard, dat hij heeft toege staan, dat 3 gevangenen, die aan hem voorbijgevoerd werden, zijn doodgeschoten, maar deze getuigenissen loopen uitéén. Niet slechts is het niet bewèzeïi, maar het is weerlegd, dat generaal Stenger een dus danig bevel zou hebben gegeven. Wat den beklaagde Crusius betreft, moeten in de eerste plaats alle handelingen op 26 Aug. buiten besohouwing worden gelaten, daar Crusius volgens oordeel der deskundigen op dien dag, tengevolge van zekere gees- tesstoringen, niet meester v^s over zijn vrijen wil. Anders is het gesteld ten aanzien van den 21sten Aug. Volgens oordeel der deskun digen was de beklaagde dien dag zonder twijfel niet dermate verstoord van geest, ge weest, dat hij niet meester van zijirt besluiten zou zijn geweest. Er bestaat echter straf rechtelijke verantwoordelijkheid van den bekkl. met betrekking tot 't dooden van ge wonden. De rechtbank meent, dat slechts sprake is van dood door achteloosheid. Be' klaagde had als ervaren officier bij zichzelf moeten zeggen, dat generaal Stenger zulk eep bevel niet had ku-nnen geven, en dat hij (Crusius) zich dus wel vergist zou moe ten hebben. Bij de vaststelling der strafmaat is reke ning gehouden met de omstand: heid, dat beklaagde bij het plegen van de daacl in een buitengewonen toestand verkeerde- r ook, dat deze daad een noodlottige uitwer king heeft gehad op het tot toen onbevlek te aanzien va-n het Duitsche leger. Brussel, 6 J ij 1 i. (B. T. A.) Bij de be handeling van de begrooting van buitenland- sche zaken protesteerden verscheidene spre kers tegen de vrijspraak te Leipzig. De mi nister van buitenlandsche zaken herinnerde aan de verklaringen, die hij in d)e Kamer aflegde. Hij voegde er bij, dat Duitschland wat de ontwapening betreft, zijn plicht had gedaan. Ook vervulde het zijn verplichtingen nopens de schadeloosstellingen, maar dit was niet het geval bij de kwestie der be straffing, van de oorlogsmisdadigers. In deze kwestie willen wij van geen transactie weten. Na d'e vrijspraak te Leipzig is door bemid deling van onzen gezant te Berlijn een pro test ingediend, waarin verklaard werd, dat België niet kan gedoogen, dat de rechtbank te Leipzig voortgaat recht te spreken over de Duitsche oorlogsmisdadigers tegenover onze landgenooten. Het is onvermijdelijk, dat België het voorbeeld volgt van zijn groote bondgenooten. De minister is van plan deze kwestie te onderwerpen aan den Oppersten Raad. Londen, 6 J u 1 i. (N. T. A.) Sir Robert Home heeft in het Lagerhuis meegedeeld, dat het steenkolen-conflict den staat 18 855.000 pond sterling heeft gekost, in welk bedrag ziin begrepen de kosten van de mobilisatie der benoodig^ troepen en de subsidie aan de steenkolenindustrie. Londen, 6 Juli. (N. T. A. Draadloos). Op het nationaal congres van d<?n bond van spoorwegarbeiders verklaarde de voorzitter, W. J. Abraham, dat de spoorweg- en trans- potabeiders de sympathiestaking met de mijnwerkers hadden 'herroepen, daar men het een ernstige dwaling van de zijde der mijnwerkers achtte, dat zij weigerden met den eersten minister te confereeren. Londen, 6 J u 1 i. (N. T. A.) De Engel- sche landarbeiders hebben besloten de voor gestelde loonsverlagingen van den loonraad niet te aanvaarden. Londen, 6 Juli. (R.). Smuts is heden weer te Londen teruggekeerd. Vanmorgen heeft te Londen een conferentie plaals ge had tusschen Lloyd George, Smuts, lord Midleton, leider, der Unionisten van Zuid- Ierland, en Sir James Graig, den premier van Ulster, betreffende de Iersche kwestie. De grootste geheimhouding wordt in acht genomen. Londen, 6 J u 1 i. (N. T. A. Draadloos). Er worden hooge verwachtingen gekoesterd ten aanzien van het resultaat der besprekin gen tusschen de leiders van Sinn Fein en de Zuidelijke Unionisten. Naar verluidt, werden belangrijke vorderingen gemaakt in de rich ting van een overeenkomst en zal De Valera na afloop der conferentie waarschijn li |k een bezoek aan Londen brengen.'Men verwacht, dnt generaal Smuts de tot Vrijdag uitgestel de bijeenkomst zal bijwonen. Buiten het Mahsion House bed de menigte met ont- bloote hoofden voor den vrede, terwijl de eerste bijeenkomst plaats had. M a d r i d, 6 J u 1 i. (B. T. A.) De kabinets crisis kan als opgelost worden beschouwd. Hetzelfde kabinet blijft infunctie met uit zondering van d'e ministers van financiën en justitie. Eerstgenoemde z$l door Mariano Ordonez worden vervangen, terwijl de naam van den nieuwen minister van justitie heden avond bekend zal worden. M a d r i d, 6 J u 1 i. (B. T. A.) Julio Waisse is benoemd tot minister van justitie. R.ome, 6 Juli. (B. T. A.). De commu nisten te Sestriponente, die in het gebouw van c!e K eva er van Arbeid werden belegerd, trachtten daaruit te ontsnappen. Behoudens een tiental werden zij echter gearresteerd. Sestriponente is in staat van beleg ver klaard. Door de straten rijden pantserauto's. Patrouilles 'doorkruisen de stad. Langzamer hand keert de rust weer. Malta, 6 Juli. (R.). Te oordeelen naar de uitzending van oorlogsschepen naar het Oosten wordt de toestand te Constantinopel met ongerustheid aanschouwd. De geheele Middellandsche Zeevloot, met uitzondering van een paar liohte schepen, bevindt zich thans nabij Constantinopel. De schepen zijn van groote voorraden munitie voorzien. Tokio, 6 Juli. (N. T. A. Draadloos). De vroegere minister van justitie, Ozako, die. teruggekeerd is van een groote propa- gancla-reis door Japan voor de beperking der bewapenning heeft verklaard tot de over tuiging te zijn gekomen, dat, indien de re geering der Ver. St. een conferentie voor de beperking der bewapening zou voorstellen, dit in geheel Japan met blijdschap zou wor den ontvangen. Verspreide Berichten. Brussel, 6 Juli. (B. T. A.). De trein AmsterdamParijs, die uit Brussel vertrekt 10 minuten vóór middernacht en 40 minu ten nè middernacht te Bergen in Henegou wen moet aankomen, ontspoorde te He- nuyères tusschen Tubize en Braine-le-Com- te. Bizon derheden ontbreken nog. Er zou den 8 dooden en gewonden zijn. Brussel, 6 Juli. (B. T. A.). Omtrent het spoorwegongeval bij Henuyères wordt nader gemeld, dat de beide locomotieven van den trein ontspoorden. De eerste wagen werd verbrijzeld. De beide zioh daarin be vindende beambten werden doodelijk ge wond. De daarop volgende postwagen werd versplinterd. Zeven zich daarin bevindende postambtenaren werden gedood, drie ge wond. De overige wagens derailleerden wel, maar kantelden niet. Een 20-tal reizigers is gewond. Uit het eerste onderzoek schijnt te blijken, dat.hier een misdadige aanslag heeft plaats gehad, daar op sommige plaat sen van den weg de klinkbouten ontbreken. Het parket is ter plaatse. De Telegrnof meldt d.d. 6 Juli over het ongeval Na het deskundig onderzoek ter plaatse twij felt men er thans niet meer aan, dat het onge luk aani moedwil moet worden toegeschreven. De stationschef van Hcnnuyères verzekerde ons echter, dat aan een daad van sabotage van de zijde van het stationspersoneel of van de dorpsbewoners niet valt te denken. Vost staat, dat iemand, die op de hoogte moet zijn van de werking van het wissclsystcem met een werktuig, waarschijnlijk met een Engclschen sleutel, den wissel een honderdtul meters ten Zuiden van het station moet hebben losge schroefd, waardoor de trein noodzakelijkerwijze derailleerde. De sneltrein passeerde den aldus onklaar ge- maakten wissel met 'n snelheid van 75 K.M. per uur, getrokken door twee locomotieven. De machinist van de voorste locomotief heeft on middellijk, toen hij voelde dat deze van de roils afreed, de remmen aangezet. Het is betrekkelijk een geluk te noemen, dat de voorste locomotief naar rechts en de. tweede machine naar links is omgestort, waardoor een soort slootblok werd gevormd, anders zouden waarschijnlijk alle rij tuigen zijn omgevallen. Nu zijn de personen' rijtuigen blijven staan, terwijl alleen het voorste compartiment van het eerste rijtuig is ingedrukt Wat zich tusschen dit rijtuig en de locomotief bevond, namelijk een bagagewagen, het Fran sche postrijtuig en de tender is geheel verbrij zeld. Van de tien Fransche postbeambten, die zich in het post rij tuig bevonden, werden er zes deerlijk verminkt en onmiddellijk gedood en vier ernstig gev/ond. Een der dooden zou vandaag gepensionneerd worden. Als door een wonder heeft het personeel van de eerste locomotief geen letsel bekomen. Van de tweede machine, die diep in den grond gedrongen ^en gedeelte*, lijk vernield is, werd de stoker, die uit Brussel, afkomstig is, ernstig gewond. Van het treinper soneel werden verder licht gewond de hoofd-» conducteur, een conducteur en een poetser. Vier. reizigers werden licht gewond, onder wie dot Nederlander Arie de Jongh uit Sliedrecht, dio( een wonde boven bet rechteroog bekwam. De gewonden werden, nadat hun door drio doktoren in het station Hcnnuyères de eersta hulp werd verleend, naar het hospitaal St. Pier re te Brussel overgebracht. Alleen voor de vijf zwaar gewonden, den stoker cn de vier Franschu postbeambten bleek echter opneming in het ziekenhuis noodi'g. De overige reizigers werden tegen 5 uur 's morgens in de onbeschadigde rij tuigen naur het station Tubize tusschen Hen-, nuyères cn Brussel teruggebracht, vanwaar zij over een zijlijn hun reis konden voortzetten naar Parijs, woar zij hedenmorgen te 11 uur aankwa men. Het voorste gedeelte vun den trein, dat ge derailleerd is cn waarvan de eerste comparti menten zijn ingedrukt, bestond uit een wagon AmsterdamParijs, dan de sloopwagens, die nagenoeg niet hebben geleden, vervolgens een rijtuig BrusselParijs en ten slotte het Belgi sche postrijtuig* Het Belgische postpersonccl had te Brussel verzocht, dit rijtuig voor aan den trein te plaatsen om het overlnden der pak ketten non de grens Ic vergemakkelijken. Dit werd echter geweigerd cn aan deze weigering danken de Belgische benmbtcn, dot zij niet het lot hebben gedeeld van hun Fransche kamera den. Een ander gelukkig toeval redde het leven van een Frnnsch echtpaar, dut uit Amsterdam naar Parijs terugkeerde en vooraan in den trein y in dp eerste klasse coupé, die bij het ongeluk geheel werd verbrijzeld, had plaats genomen. Deze reizigers hadden zich n.l. kort vóór de ont sporing plaats had, naar een sloopwagen bege ven. Men vraagt zich of, wat de motieven kunnen zijn geweest voor dezen misdodiircn ounslog, dia hier algemecno verontwaardiging wekt. Zoo men hier niet te doen heeft met de daad van een krankzinnige, dan kan alleen worden gegist, dat dc individuen, die den wissel hebben ver nield, voornemens waren, gebruik te maken van de paniek om, begunstigd door de duisternis, den trein te berooven. Er werden n.l. in hat postrij tuig en in de goederenwngens aanzienlijke be dragen meegevoerd, o.a. twee milliocn francs, bestemd voor de Fransche administratie en uon- zienlijke waarden met bestemming voor Neder- landsc'n-Indië. De Belgische minister van spoorwegen Neu- jean, bracht heden een bezoek uun het tooneel van de ramp, waarheen zich ook het parket uit Bergen begof om verschillende personen in ver hoor te nemen. Men heeft evenwel nog geen spoor van de daders gevonden. Onmiddellijk na het ongeluk werden maat regelen genomen, om dc waardevolle zendingen en de bagage uit de puinhoopen van den ver brijzelden wagen te hnlen cn in veiligheid te brengen. De directeur van de posterijen te Ber gen begaf zich onmiddellijk per auto naar Hcn nuyères om de leiding van dit werk op zich to nemen. Hedenmorgen werd het buurtverkeer BergenBrussel op één lijn hervat. Dc inter nationale sneltreinen rijden nog over een zijlijn. Ook volgens dc N. R. Ct. staat het nu vust, dat de ramp aan misdaad is toe te schrijven. Het blad schrijft verder In het begin van den middag is minister Neu- jean uit Hcnnuyères te Brussel teruggekeerd. Hij begaf zich naar het St. Pietershospitnal om de gewonden te bezoeken. Hij was vergezeld van den chef van zijn kabinet en van den directeur- generaal van de Fransche posterijen, die zoo juist uit Parijs was aangekomen. Hij vciklaarde ons, dat hij niet dacht, dnt de misdaad begaan was door een lid van het per soneel der spoorwegen. Er zijn geen bolsjewis ten in mijn departement, zcide hij. Ik geloof, dat men te doen heeft met een aanslag van in ternationale dieven of van internationale anar chisten. Wat mij doet gelooven, dot de romp niet het werk van een dor spooi-wegmannen is, is dat de naald, volgens het zeggen der inge nieurs^ door een weinig vaardige hand is losge rukt, waardoor de trein eerst op een zijspoor kwam en daarna pas ontspoorde. Als dit niet het geval was geweest, zou het ongeluk wan, de trein op dat oogenblik reed met een snelheia van 80 K.M. per uur nog veel ernstiger. De fierheid is de schildwacht van de eer. Naar het Erigelsoh van JEFFER7 FARNOL. 91 Op dit oogenblik kwom ik wel wat laat misschien tot de ontdekking, dat ik luister vinkje speelde, waarop ik mij heel voorzichtig verwijderde, en den vollen emmer naar de hut droeg. Ik vulde den ketel, en zette hem op 't yircr, spreidde het tafelkleed een weelde, die Charmian had ingesteld en waarop zij beslist stond en dekte de tafel met de ontbijtbenoo- 'digdheden. Terwijl ik hiermede bezig was, ver- piel ik echter opeens in een diepe mijmering, zoodat ik alles om mij heen vergat, tot ik in de .werkelijkheid werd teruggebracht door het ge luid van voetstappen achter mijik keerde mij om en zag Charmian staan in de volle heer lijkheid en schittering der zon als de Godin yan den Zomer zelf, forsch en vol, nochtans slank gebouwd, alles warmte en leven in haar pachte golvingen en lijnen van hals tot enkel de volmaaktheid van jeugdige kracht, van de ^laderen die haar schoonheid kroonden tot den ?oet die van onder haar kleed te voorschijn iwam. In stille verrukking bleef ik het beeld vóór -rdj aanstaren en ik zag, hoewel haar mond ^rrstig bleef, dat haar oogen lachten, toen ze *ei: „Wel, mijnheer Peter kan er voor mij van daag geen morgengroet op overschieten „Het is een prachtige mor gen I" zei ik. Haar oogen begonnen nog vroo- lijker te glanzen, en ze lachte nu luide doch ik zag ook, dat een blos haar wangen kleurde, en hoe hoar blik den mijnen ontweek, toen ze, nog altijd lachend, zei „O," Peter I de theepot denk om de theepot I" „Theepot herhaalde ik, en zag toen eerst dat ik die nog altijd in mijn hand hield. „Maar, Peter wat was je toch van plan met de theepot in de eene en een vork in de andere hand „Ik herinner me nu, dat-ik thee wilde gaan zetten." „Maar waarom bleef je dan daar zoo stil staan kijken, terwijl het water overkookte V' „Ik ik had de ketel heelemaal vergeten," zei ik .Daarop nam Charmian de pot van mij over en ging vroolijk zingend thee zetten. Toen begon ze de ham te bakken, waarbij ze elk sneedje de zorg en oplettendheid gaf, die het noodig- had.; maar. toen haar blik toevallig den mijnen ontmoette, stierf het lied op haar lippen weg, begonnen haar oogleden verdacht te knip pen tot zij ze neersloeg, en kleurde een donker- roode blos haar wongen. Waarop ik mij om keerde, de hut uitstapte en naar de beek ging. Eenige oogenblikken later stond ik op dezelf de plek, waar zij de samenspraak met haar spie gelbeeld had gehouden, en wierp mij daar ook op de knieën om op mijn beurt te kijken naar de weerkaatsing in het water, éVenals zij had gedaan. Tot op dat oogenblik had ik maar weinig aan dacht aan mijn uiterlijk geschonkenthans voor het eerst, terwijl ik daar zoo aan den rand van de beek lag, begon ik mezelf critisch te beschouwen, trek voor trek, zooals ik niet ge dacht had het ooit te zullen doen. In het heldere water weerkaatst zag ik een gelaat, mager en gebruind, omlijst door lang, zwart haardonkere oogen met een vreemde schittering zogen mij aan van onder scherp vooruitstekende wenkbrauwen ik zag een iet wat gebogen neus met smalle neusvleugels, een lange, in 't mij len gegroefde kin, en een minachtend opgetrokken mond. Inderdaad, een somber gelaat, koel, ernstig en onvriendelijk en terwijl ik mijzelf zoo be schouwde, zog ik den mond nog minachtonder uitdrukking krijgen, de zware wenkbrauwen nog donkerder en onheilspellender worden. Een on willekeurige zucht ontsnapte mijn borst. Dagaiijkschs ontvangst van „Dwaas, die je bent I" zei ik, en dompelde het hoofd onder water, en. hield het er zoo lang onder, dat ik hijgend en blazend weer boven kwam daarop nam ik den handdoek en begon mijn hoofd krachtig af te drogen, zoodat, toen ik een oogenblik later weer in het water keek, mijn haar wilder en verwarder ?at dan ooit. Ik hief mijn handen omhoog, om het wat glad te strijken, maar liet ze dadelijk weer zakken. „Laat maar I" zei ik tot mezelf, terwijl ik naar de hut terugkeerde, „waarom ook Ik ben wat ik ben, en zal blijven wat ik ben een dorps smid en ik zal tevreden zijh, volkomen te vreden." Toen Charmian mij zog, barstte zij in lachen uit, wat, hoewel ik het had verwacht, mij niet temin ergerde. „Wel, Peter I" riep ze, „je ziet er uit als „Als een erg ordinair individu I" zei ik, „b.v. als een dorpssmid, die Zaterdagavond heeft ge houden." „Als je alleen nog ringen in je oor en hadt, en een doek om je hoofd, dan was je precies een Spoansche rooverhoofdman of die Mina, waarvön ik gelezen heb een Spnansche ge neraal, geloof ik." „Een gueri 11 a-aanvoerder," zei ik, plaats ne mend aan de tafel, „en een zeldzaam koelbloe dige schurk ja, werkelijk, het lijkt me ook erg waarschijnlijk, dat wij veel van elkaar hebbenis het don zoo'n wonder dat .mijn soortgenooten mij schuwen vermeden door de domme menigte, en met een schuin oog aan gekeken door de rest „Maar, Peter 1" zei Charmian mij ernstig aankijkend, „wat bedoel je „Ik bedoel, dat de menschen hier een omweg maken om mij niet tegen te komen niet om» dat zij van Mina gehoord hebben, maar om mijn uiterlijk:" „Je uiterlijk „Ze gelooven, dat ik van het „Kwade Oog" bezeten ben, of een dergelijke dwousheid mag ik een sneedje brood hebben „Maar Peter 1" „Er zijn al een paar trouwhartige boeren, die er mij op aanzien, dat ik een noodlottige be- toovering op him ongelukkige varkens heb uit geoefend, dat ik met spoken aan het vechten ben creweest, en mijn ziel aan den duivel heb verkocht wil je me misschien even de boter aangeven „Maar Peter, wat dwaas van dje menschen!'" „Ja, maar ook vergefelijk, gezien hun onwc« tendheid cn hun bijgeloof," zei ik. „Mijn ge zicht, ik weet het heel goed, is geen. gezicht om het hart van mannen, vrouwen en kindey ren te winnenzij hebben vooral de vrouwen cn kinderen met hon den en paarden gemeen die goddelijkcf gave, welke men bij gebrek aan beter naam' „instinct" noemt, woordoor ze haten of liefheb** ben alleen naar de klank van een stem, de uit drukking van een oog, de beweging van eenf hand, liefde en haat, die eenmaal gegeven, een) vooroordeel blijven dat nooit meer geheel over* wonnen wordt." „Ja," zei Charmian, „ik geloof cok sterk in den eersten indruk, dien men van iemand' krijgt." „Omdat je een vrouw kent," zei ik. „Omdat ik een vróuw ben I" knikte zij Lé» vestigend„maar het instinct vun een hond,', een kind of een vrouw is aan het eind vuakj juist gebleken I" „Maar zou het instinct don altijd betrouwbaar, zijn mag ik nog een kop thee het is? toclv wonderlijk dat honden over 't algerr\-:nj dadelijk goede vrienden met ntïj zijn, en dat de enkele kinderen, die ik wel eeas heb aange sproken niet aan 't schreeuwen zijn gegaah, eiV ook niet van me wegliepen, terwijl, zooals ild jc al gezegd heb, ik heel goed weet, dat mijnf uiterlijk er kwalijk op berekend is de liefde vanr vrouw of man of kind te winnen niet dat ilt ■daar nu zooveel om geef, want ik ben niet vanf plan me zooveel met andere menschen te be-, moeien, maar het feit blijft er toch evènL waar om." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1